― ་ ==་་=་ ==― =― ―=་ ===་
།=༑====―=============༑=།
| ༴ |༄༅། །བའི་ཤིང་གླང་། སྤྱི་ལོ༡ད༥ སྐུ་བལྟམས། རབབྱུདབཙུ་བཞི་བའི་ས་འབྲུག །སྤྱི་ལོ་ ༡སདཔར་པོ་ཏ་་ལའི་གསེ་ར་ཁྲིརམ་བའགསོལ། | ་ |
| ཐ|
པཎ་ཆེན་བསྟན་བའིཉིམ་ལས་་བབྱུམཔས། རྟྲ་ཚགག།ས་ཁྲི་ལོ་དྲུག་བསྐྱངས་ཏེ་ལྕགས་རྟ།སྤྱིལོ༡ད༡པ་ཀུན་གླིང་ཕོ་བྲང་ང་སྒུགཤེགས། དེ་འཕྲལ་་་་| |
2 | ་ |སྲིང་ཚབ་ཡོངས་འཛི་དེམོ་
བློབཟང་ཐུབ་བསྟྲ་ན་འཇིགས་མེད་རྒྱཚོ་བསྐོ་བཞགགནང་། ལྕགས་ལག །སྤྱིལོ་ ༡ད༡༡ ནསསྲིད་སྐྱོདགི་ཟིརཕེབས། ཤིད་ཕག །སྤྱི་་་་ | |
| ཟུ་|ལོ་ ༡༨༡༥ བར་རགོད་ས་ལུང་རྟོགོས་ཚྱམཚོ་
ཉིདདགུང་གྲངས་བཅགཅིག་ཏུ་ཕབས་པ་ན་གྲོ་བུརངུ་དགོངས་པ་རྫོས། སླརཡངངེ་མོ་རྒྱལཚབ་ཏ་མངའ་གསོལཞིང་། དེས་་་་|ངུར|
| ་ |ཟི་
ལོ་བཅུ་བསྐྱངས་ཏེ་ས་་ ཡོས། སྤྱིལོ་ ༡ ༡༩ ར་བསྟན་རྒྱས་གླིད་ངུ་སྒུ་གཤེགས་། དེ་འཕྲལ་ཚོགས་འངུ་སྤྱི་མོས་ཀྱིས་ཚེ་སྨོན་གླིངཔ་ངག་ངབངའཇམ་ངཚུལ་ཁྲིམས་་་| |
| བྠ|རྒྱ་མཆོ་སྲིང་འཛིན་ངུ
མངའགསོལ་པ་རེབྱསསོ། ། ད་རལ་དབང་སྐུ་ཕྲེད་བ་ ཙུཔ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱམཆོ་ནི། ར་བ་བྱུངབཙུ་བཞི་པའི་མེ་བྱི། སྤྱིལོ༡༨༡༦ ། |
=1=======་=========རོ་===་
====་ ― =་――