―་ ་=་ =་ ་=་་་ ―==་ =་་་ =― ་ ་ ་ =
།=༑ ===================།
་ | |ཁྱད་པར་དགའལྡཁྲིབཚེ་སྨོར་གླིད་པ་ཐུགས་བསྐྱེདརྨང་ངུ་བྱུངཞིང་མཛད་སྒེ་ཚང་མ་ངགོདསམཐུ་ན་ཤོག བསྟནདགྲ་གྱ་ངམག་ནསཚུ་ར་རྒོལ་ངམག་བྲིད་སྐབས་ཀྱངགཞན་དྲིངམི་་| |
| ལ|
འཇོག་པའི་ཐབས་ཤེས་བ་མེས། འཕྲུལ་སྣབགི་གཅུག་ལག་ཁག་ངང་། ཕོ་བྲད་ཡས་མས། གངན་ས་སེ་འབྲས་དགའ་གསུམ་སོགས་ལམེ་ངགྲའི་བཚེ་བས་མ་གོས་་| ་ |
| ཿ་ |
པའི་གསུངཀོང་དོ་ལུ་ར་ཐེགོ །འགལ་ཟླ་མཐ་ སྐྲོ་པསོམཛརྗེསབཟསབཀུརརེནཀུན་གླིངཧོ་ཐོག་ཐུ་ངང་འདྲ་བའི་ གདན་ཐོབ་ངང་། མཚན་་| |
| ཧ|བཟོས་སུ་ཤ་ཅིནཏིལ་གིག་ཆེ་ཞེས་པབི་ཚོ་ལོ།
ཐམ་ག་གྲུ་སྐོར། མཁན་ཆས་ཆ་ང་། རྟ་ཏོག་བྲེ་ལང་ཁེབས། འིབོག་ལྕག །གངུས་སེར་པོ་སོག།ས་| |
་ | |
ཆེན་པོར་འོཾས་པའི་ལུང་ས་ཀྱིས་གཟསབསྟོདད་། གསོལ་གས་ལག་བཛིན། མཛོད་པ་བསྟན་པ་དྲར་རླྱས་ལ་མཁན་ཆུང་གི་གོགནས་བཅས་བསྩལ། གདས་ ན་| | ་
| |
བོད་ཀྱིརྒྱལ་བ་འདི་་ད་ཆོས་གྱལམེས་ངབོན་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལས་བརྩམ་ས་རང་དབང་གཙང་འི་མངོནརྟགསགསབསྟན། བོདལྗོ་ས་ལྷམི་ཡེདས་ |་ |
=============་======༠ 8
=་