=====―==========་
།=༑===================1=
་ | |ཚིགགམ། བླམཚོ་སྔོན་མོམསྐམས་་སམ། བླ་བྲག་ཀར་པོ་མཉིལ་ལམ་ཟེ་ར་བ་ལ།་ ་དེརྣམ་ས་ མ་ནོར་ པརསྨྲས་་ཀྱུངརྒནམོ་རྒན་ཆེས་ནས་དབ་པོ་7མས་པ་་་་འ་་ ག་་རད་སེ་། འོ་|
| |ནརྒྱལསམི་ཟིནཟེརན
ས་མཚན་ལོག་པ་རབསཞེགྲགས། གྲི་གུམ་བཙན་་་འིབཙུན་མོ་ཀླུ་སྲིནམེར་ལྡུམ་ལ། ་སྲས་ཤ་བྲི། བྱ་་ ཟི། ་་ དཟི་ག་སུམ་དད་། ས་སམོ་་2རྲ་་་་ ་ག་་ ་་|་ ་
་ | ཧྶ|
བཅས་རིམ་ར་བལྟམས། དེཚེ་རྒྱ་གར་དངསྟགགཟིག་གིས་རཚམས་གུརྞ་ཝ་དྲ་ཞེས་བྱབའི་ཡུལ་་་མུ་ཏྲགས་བོན་པོཞ་ཞེས་པ་ཞིག་གནམ་ལ་འ་རཞིཔ་མ༤ཤེས་སྨྲ་བཟ་་་་| །
| ཇ|འཕྲུལ་ཡ་མ་་ཟུབསྟོན་ཅིང་།
རྟག་ཏུ་ཤ་ཆང་གིསའང་ལ་མཆོད་པབེད་་་་ཞིག་བྱུང་། དེརྒལ་་ ས་བླམཆོདངུ་བཀུར་བས་མུ་སྟེགས་ལྟ་ལོག་བོནགྡི་བྱིན་ནླབས་ཆུབ་སྟེ་རྦུ་་་་ངུ་གས། ། ་
| |ལ་གངོ
ན་གསོལ་ནས། དལ་གྲི་གུམ་ངུ་འངོགས་པ་ཅི་ཙུག་ཡིན་ཟེར་བ་ལ།མཐརགྲི་རུ་གུམ་ཟེར་ནས་བཏགས་བྱས་པས། ཅིས་ཀྱང་གྲིར་གུམན་ང་གཟན་དང་བཐབ་ཟེར་ངེ་་་་་
| |འབབསལོབདམ་རྟ་རྫིལའཐབ་ཟླ་བཙེལ།
ལོད་ངམ་གིསབན་བྱས་དེ་སྦས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་པོས་ བངེན་བར་བཟུད་ནས། ད་་ལ་དར་ནག་གི་ཐོང་བཅིང་། དབྲལ་་ མེ་་་་ ་ །
=་=======================་