=་ ==―==་ =་=―==་ =======― =་==་=======་=
།་༑==============1=་
|་ |གསེ་ར་དཔུལཟལྕགས་རྣམས་བྱུང། ཤིངལ་མི་གཔུགནས་གདོལ་དངགཉའ་ཤིད་བས། ས་གཞི་བརྐོསནས་ཕུ་ཆུ་ཡུརདུ་པྲ་ས། བརྒལ་མི་ཐུབ་པའི་ཆུལ་ཟམ་བ་ བརུགས། རྨོདོབསྡེབསནས་ང་་་| 1
| |ཐབཞིངདུ་རྨོས།
རྨོས་པའི་ལོ་ཏོགིཐོགམ་་འདྲིནས་ངདོ། གཞན་་ དམའོས་པནསྔགས་ངའངུལ་བའབྡུངབའི་ལྟས་སུཞམཁོནགཤེནབོ་ཆེ་ང་བོནགཞུབབྱུ་སྟེ་ གཤེནཡུལ་འོལམོལུངབི་ | 1 ་
| རྱ་ |ཞེསཟེ་བབུས་གྱིཞ་ངུ། རུསགབེར་གི་བྱིསབ་བོང་བུ་རྣ་བ་ཅན་ཞིགབྱུ
ལོ་བཅུ་གཉི་སནོཚེལྷ་འ་ས་བྲིབནས་བོ་བཉེསཀྱིབ་་ངུམི་་བྱུ་་མ་ཚུད། ལོ་པཅུ་གཉི་་དས་་་ནལོག་བྱུ་ བཌཚེ་་ ལ| |
|ལར་ |
འངིན་ལྷའབྲེདིཡོད་བིལྟ་་ མཆོད་ཐམས་་ད་ཤེས་ཞིག་ད་རས། ས་བོབབུའི་རྣབསྒྲིབ་བའི་བྱི་བལ་ཐོད་བཅི་ས་དལྷ་འབམཆོངཔིལས་བྱེདཔ་ལལྔེབེནོ་་རུཞིང་། གཞནཡབ་འབྲས་བུའི། |
་ | |བོ་འིགས་ལྔགཡུབདྲངུབླམེདཀྱིཐགབཞེསབ
བྲས་་བུ་བདེགྲོམཐོ་་སི་ཐོབ་པ་ར་ འབོ་པདང་། རྒྱུའི་བོ་ལིགས་་ བཞི་སྐད་བ་སྕ་གཤེན་བལ་ཐོད་ཅ་ར་གིས་པྱགཡང་འགུག་་་པས་མི་ནོ་ར་རྦྱ་་་་བ་བུད།| |
|་ |འཕྲུལ་གཤེན་བལཚོན་ན་གྱིས་ཡས་ངམེདསགཏོནས་་
གལ་རྐྱེན་སེལ། ་ཕྱགཤེན་ཛུཐིག་ ཅནགྱིས་ལེགས་ཉས་བླད་དོར་སྟོཔག་བ་ཅས་་་་མངོན་ཤེས་་ཆད། གཤེ་ན་་ས་ཚོ་ན་ང་་ཅར་་| |
===================«་