་ ===――་ ་ ་ ་ ་་ ====
་ །=(།=================།=། ་
| ཐ|བངི། ་ །བཀོད་བ་དུ་མཚར་བར་བསྟན། བུབ་ག བྱམས་པ། གཞས་བརན་བཅུ་དྲུག་རྣམས་ཞལབདུམ་ལྷག་ལྷགྦ་ན་བ་དང་། བྱས་ས་་ ས་་་་་་| | ་
|
ལ|ཕྱག་མཛུབ་གདེ་ སནས། བྱོད་རྱསྦྱེ་བའིམ་ཐརཔདྨྲ་བརྩེགས་པའི་ཞིད་ངུ་དེ་བཞིནགཤེཁས་པ་རིརབམར་མེའི་ཆལམཆན་དྲ་འཚཔ་རྒྱའོ་ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་ཐོདབུར་སྟོདོ་་་་་|
སྐྱིད་ཆུཌེའགྲམ་ཕན་ཆན་གཉིསགར་ཆོས་ཉྲནམདདུ
ཚོགས་པ་ལ་གསང་བ་བླན་མེདཱ་པའིཁིད་བཏབ། ཆོགས་བ་རྣམས་ལ་ཚོགས་2ཁོལོ་ཆ་ཆེན་པོ་ཡངངགནྲད་། གསང་་|རུད|
| ཙ|ཕུའིཆོས་གྦ་ལའང་སྔ་ཕྱི་རྒནང་སྯི
བཟང་པོམཛད། གདྱ་པེ་རའི་ཐ་ཞསགདོང་ལརྡིགས་སུ་རུདཞིག་གཟིགས་ལཛིག་ཆེན་ལ་མི་དགེདང་། ས་ཕགགི་རྩོདྲབ་ངོ་བ་ར་་མབྱེན་་|ལ|
་ | ་ |ན
ས་མོནབུཐང་དུ་ཕེབས། བསྟན་བའི་སྣདབ་྅དས་ཤིན་ཏུ་གདུལ་དཀའ་བའིགཨ་དེར་ཡངགདུལ་ཞིདཆེ། ཚགས་བམབ་པོ་འདུབའིད་གེ་འདུན་གྱི་སྡ་བཙུགས་ཏེ་ཐར་་་་| |
་ | ཏྟེ|བ་གྨི
དུ་བཏགས། སློབ་དཔོནསསསནདསྐོའཇའནངསྔ་ལགྱུར་སྤྱི་དངརྡོགསཆེན་གྱི་ཕྲིན་ས་སྤེལ་ གསང་སྔགས་ང་གདསྤྱོད་པ་དག་ལ་མིག་་| | ༡
1=================6༠
NextPage