1============―=»======།
|རལྱ|ལ།།ཀྱི་ཚུལདུ་བསྟན། །ལྟདསོརཞགགོ། །ཞེས་སུདས་པའིརད་རད་གིལྟ་བ་འ་ཕྱིན་ཅིལོག་དདལདདག་གཉིས་སུ་དབྱེ་འིཕྱིམ་ནི། དཉིད་ལཨ། ལད| |
| |དག་པནི་མ་གསུམ་སྟེ། །
ཚུད་བའིབྶ་དད་ཚེན་བོ་དད་། །དེ་བཞིན་འབྲིད་བོའིབློ་ཅན་ལ། །མ་པ་གསུམ་གྱིཚུལ་དུ་བསྟན། །ཚུད་འིརིམ་བནམསུམསྟེ། །དེ་ལིབློ་དད་མཐུནའིཚོས། །རྟོག་པས
ར|སྦགསས་ཉན་ཐོས་སྐོ། །
པདུ་ཤེས་ཅན་ལ་རད་ཆལ་ཏེ། །ཏག་འཛུད་ཅན་ལ་བད་་སེམས་སོ། །འབྤིད་པོ་གསུམ་ལཁསྟན་པནི། །དབ་ཏུ་དམན་ལབྱ་བ་དད། །དམན་པནམཨ་ལ་སྶྱདབའོ། རྣམ་ཤེས་ ཅན་ལ་| |
|ཧས|རྣལབྱོ་་ཉིད། །
ཆེན་པོའིརིམ་ལྡ་ གསུམ་དག་ལ། །སམས་ཡ་ས་པ་འ་སླྱེད་པ་དག །སེརས་ཁཅུད་ཅན་ལ་རྫོགས་པ་སྟ། །མཆོག་གཨད་རགའ་རྫོགསསབཆེར།ཞེས་སོགགསུདསྭ་པ་་་་་་| | ་
| |བཞིན་ནོ། །
གཉིས་པ་དགོས་འགྲེལ་བསྟན་ཀྱིརྣམ་གཞག་བསྟན་པ་གསུམ། མཚན་ཉིད། སྒྲ་ན། དབྱེ་པའོ།དད་བེནི། གཙོ་བེར་བསྷབཅོས་རྩོ་མ་པ
| ཧྶཾ|
བསམ་པས་ཀུནནས་སླད་ས་བེ། རད་གི་ཞེ་དོད་གུབ་མཐའ་གཞན་ལ་སྟོན་འི་ང་དུ་བསྡེཔསཔྭའི་འུ་གིཆོས་དེབསྟན་ཅོསོ་ཙམགྱིམཚན་ཉི། གད་ཞིགབྱདཆོབཞིདད་ལྡན་པ་དེ་བསྟན་་་| |
༢=༢============―======1=མ
་ ་་ ་ ་ ་ ་ ་་ ― =