=― ― ་―====་ ་
།=༡༑====་=======―======།=།
| ཏ།༅།་ ་ །བས། དེ་དག་རྣམསནིསེམསསྱིསབྱས་ཥིངབཅོཁསན་སམསནིསྖོགསབགྱདཀུནཏུརྟོབདོམཡིལ། འདིལྟ་བང་བཞི་ན་རྫོགས་| ་ |
| འྥ|པ་ཆེན
ནིསེམས་ས་ངས་པའིསེམས་ཉི་ད་རིགང་བྱུངགི་ཡེ་ཤེས་འོབགསལའསུ་ མ་བུས་པརགཤིཀྱི་ཡོནཏན་མས་ཅདལྷུནགྲུབ་ཏུབཞུགས་པ་ལས། བསྒྱེདབྱ་སྲེད་བྱེད| |
―བྦ| ཀྱི་ཚྱའབྲས་དདགྲཞན་གྱིརྱེ
ན་ལ་སོགས་པའི་ཁམལསརངབཞིནགྱིས་གྲོཔས་་ལྟོསམི་དགོསཔཞམཁའལྟ་བུའིམཚན་ཉི་གནསལུགས་ལཕོ་འགྱུ་མེད་པར་གྲུབ་བའི་གནད་ཀྱིས་་་་|
| ཇོ|ཐོག་
མའི་མགོན་པོཀུནཏུཟབ་པོ་ལིད་ཀྱངབྱས་པ་མེད་པ་ར་ངབྱུདགིཡ་ཤེསདངརོགས་པའིཆ་སངས་རྒྱས་བ་ལས་ཐོས་བསམའདུ་བྱས་པབིཚོགས་བསགས་སོག་རེནགགན་་་| ་ཀླར|
| ར|གྱི
ས་མ་བྱུང་བར་་བསྟན་སྟེསས་རྦྱས་རྣམས་ཀྱི་ཡུལ་ལལཇུག་པ་ཡེ་ཤེས་སྣང་ བརྒྱནགྱིམདལས། སངསརྒྱས་རྣམས་ཀྱིནི་ཆོས་འགའ་ཡངབཟིགས། མ་གསན། | |
| མོ|མ་དགོ་ས། ་
རྣམ་པ་རམིམལྱེན། གུན་དུ་མི་མཁྱེནཏོ། །ས་སརྒྱས་རྣམས་ཀིས་ནིགསུངས། མ་བརྗོ་དོ། །སངསརྒྱས་རྣམས་ཀྱིནིམི་གསུངས་མིབརྗོདདོ། །| | ༦
=༨==========་==