=―=―་ ་ ་ ་― ― =་―་་―― =―===་ ―་==―
།=༑===================༑=།
| |དེའངརྫོགསརིརྩཔྤིག་རྶངགསུམལས་སྱེས་འིབདེགསལ་མིརྟོག་ པའི་ཡེ་ཤེས་ག། བྱཔརའོདགསལ་ཡ་ཤས་ཆེན་པོཙོབོ་ར་བྱེདཔའི་ཚུལ་གྱིས་ཉམས་སུ་པར་འདོད་་་| |
| |
དོ། །རིརཙོ་ཚྱདགསང་བ་སྙི་་ད་པོའིདབདངུབྱས་ངབཤཞ། གསུམ་ལས། མཚནམཁསྒོམཔའིརིམ་ང་། དེབཞིནཉིངནི་བསྒོམ་བཡི། །བྱེ་བྲག་རྣམ་པ་གཉི་ས་་| |
| རྗ|སུ་གསུས། །
ཞྲེས་པས། མ་ཚནབཅས། མཚམེདགཉིས། དངཔོལ། བསྐྱེདརྫོགགཉིསལས། བསྱེདརིམནི། སྟིདེའཛིན་གསུམ་ལ་བརྟན་ནས་ཀྱིལ་འཁོར་་| |
| ―
བ|རིམ་སབསྯེད་པགཅབོ་་བྱེད་པའི་སྒོསབྟོག་དབྱེ་མེདདུབསྒོམབའིཉམས་ན། དེལའང། མོས་བསྒམདད་། ངེས་རྫོགས་གཉིས་ལཨ། དངཔོ་ནི| |
| |ཏྲི
ང་ངེ་འཛིནབརྟནམ་ཐོཀྱང་རྣམ་པ་བསྒོམ་བནུབགཅིག་ལ་བསླྱརིམ་གྱིཆོ་འི་ལན་ལག་ཚད་བ་ཉམས་སུ་ལན་བ་ལྟ་བུ། གཉིས་པནི། ཟག་བཅས་་་| |
| |ཚགས་སྯོ
ད་གྱི་རྣལ་འབྱོ་རལྡ་དང། ག་མེདརིགའཛིན་རྣམ་བཞིའོ། །རྫོགསརིམལ། སྟེདསྐོཇུབཔུལ་གྱིམནདག་དང་། འོག་སྒོ་ཁམསགསུམ་རོལ་་| |
་ 1==========⊕==