=་ ་་―=་་་་ ་་ ་ ―་་ ་=― ་ =་ ་ ―=་
།=]======================།=།
| |དུ་ཡེགནས་པས། །ཤེས་པབ་བ་ཚྱད་དོན་ཡིན། །ཞེས་སོ། །གཉིས་བནི། ལམ་གྱི་རྕོལ་བ་དང་ཅས་པའི་བྱཔས་སྲིད་པ་ལསབརྒལ་ཏེཞི་གནས་སྐབས་གྱི་་་་ | |
| ཟ|འབྲས་བུ་ལ་ལཕུ་པ་ར་བྱེང་པ་ཉནརང་བྱད་ས
ས་ཀྱི་ཐེགགསུམ་སྟེ། སྡམ་ལས། རྩོལ་བཅས་སྤྱོད་པས་འཛེནའཇུགུབའ། །ཐེག་པ་དེནི་བྱ་བྱེད་ཆྱེན། །ཞེས་སོ། །| |
|
ར|གསུམ་ནི། སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་དོ་མནས་་བཞིནགྱིས་རྣམཁར་ངགཔས་འབྒ་བུགཞན་ནས་བཙལ་འི་རྩོལ་སྫུ་གྱི་རེངོགྲས་དད་བྲལ་བ་སྔགས་ཕྱི་ང་གི་ཐེག་པ་སྟེ། དེ་ཉིང་་་་| |
་ | བ|ལས།
གཞན་དུའབྲས་བུ་རེ་རྩོལ་མད། །བསྯུཔ་བྱ་ཉིད་གནས་ས། །ཐབས་ཆན་ཐེག་འྲདི་བྱ་བྦལ་ལོ།།ཞེསས། །དེ་ལྟརརྣགབྱེརོཕྱིམ་གཉིས་དེལ་་་| |
| ་ |
ཐུནམོདསྤིའིལམ་ཞེས་གྱཞིད་། དའིཞབ་ནས་ཀྱང་ལྕདབ་རའདིའི་ལམལ་དབྱེན། དེཝིདལས། ་བོ་བབས་དད་ཤེསབབསྟེ། །ཞེས་བས། ཐབས་གྱིདས་པའི་ལམ་ང་། | |
|་ |ཤེས་མཔབའིས།་ དང་པོནི།
མཆག་ཏུ་མིའགྶུརབའི་བད་བ་ཆེན་བོ་ལྟནཅིག་སྐྱེས་པནུརེའི་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབཔའི་ཐབསགབ་ཞིག །འཁོར་ལོབཞིགི |
=1================
NextPage