=― ་ ་་ ་ ― ― =་་ ― =་=་ ་ ་
།=======ར་་=ཟུ==་=====ཟ་་།
། །===དརྕ་==«པ།
་། ༴ར་=་ ་་ ར་་ ལ་ ་ ་་ ་ ཟ་་ ་་་ ་ ་ ་
།། ་ ་ ་ ་ ་ རརར་ ་=་། །
།རལར་རཧ་་ ་ ་
ར་ ཀོཔ།།
། ་ རབྱ་༴
རལར་ ཧ་ ་ ་ ་་༔བྲ་
།ར་་རཏརལརར་་=ར་་=ར]ཐ
===============ཟ