― ་་་ ་ =་ ་ ―===་=་――=
།======―==―============―==―=====================།=།
| | དས― ― ― ―― ངདདརད―=དྱ― ― ― | |
། » །༄ བ་ ་༴ང༢ང2 ―
དེབངབར་ར===་=་==་=ར༢པ2=ངདོཔད༨=༨=། གྭ===་=།==།=བང(བང་དྼ།=ངངདྭཀ0༢ཏཏྡ==ང་ང༨=ང།བ་དྲ1༨ད0༢་ ། ― རེ1=བད་ར།― ངོ་རར་ ་ ་ ། །
| ང| དཔུ2། |
པརར―དཞུཏདཏ༢6། ༤ ད| |དུདུ0=ངདུརྟདརྔ༥དདཏརྭ|༥ཏ|པ|| )དད༢རྔ༨དཔ། |ངབལངདྟ|ད་དཔ་ 1|ད༣༢ལངཔངདངཔ―ཏེ⊕༡༄༢བ0 | | |ངདངར། ངྡངྡ| =ངཔབནཔྭད|༴ རྭ|1 ཛདུ⊕»དརོ|དོཇདདུ| |
། | རྭརངདུ―ངཟདད―― ――― ―――ད――――=―――――― ― ་ | |
| །===་ དདབ་
བ་===་=བངད༢ང7=་ 0དེབ=རཏ==ཤ=༢ར་།་ ་ང་ང་ད=་ ་ པ།―རྡ===»༨====་―=།―=་=ཏད=7 =་ར།བ༢ངེ༨ཏ།་བ―་=༢―=ར་བ།༨ད་ར་རགྲ ― =⊕ ༴ =།==ང0⊕0ཏ༢་=ད་0ཏ་==་་ ་ ། །
། | ༥ངསྟབ་ང=དྭཏ|(⊕»དུ| ||7=
ང«དདང༣=༈ |ད།ངཇོདྭད|བ0༴ང]=ངྔ=དྭ༨] |དྲལ1―=༨ལ།༨ | ལ།དར] |ངྼ༢ ར|ངད=ར༤།༨༤ ད| །༩རོད⊕=།ངྔ0=པ=དྲ⊕ཏ༣ངྟ༣|=༨|དད― |ངགརྔད=༢༴ད༦ཏར|=ད༴ | དཏ༢|། | ན| | །
| | =ངདགྱརྔ༤=་«ར―པ=༤ ང― ― ―=― ― ― ༠དངངད―ད| | |
། །=༔=7=༴=༨=་=ངེ==7=། ༣རགྤབར»།༨==༨ =་2=།༢ཏ༨=0==0 1་༨ཏུ༥ད།ད་ཏུཔ།༨=༨=༨གྭ ་།ངདྡ།་པང༩―གེ་དེ་་ད་ད།ད་་དབ་བ17།༨=།བཀད=0།་ =་=༢=།=༨=༢―་ང=ར༢ཏབབ71་ =་་
ད༢0༢ང=། ― །
དབང|རད|རད=ཏ1ཛང―ད༠པ།༨| ༣|
ད། |ལུངཇ1 | |1|།༨༤ར|1 དྭདདད༢༴ པ=།ར༨དརེརྔ༴=༢|༨ | ངཱ|༨ད། |༨ག(ར|དསྭཻ༥1དདེདྡེ་པ=༢«=༩ག།ང( ར|ད།ད༣།ང་༢| |༩ ་ ||ད| དྟདཛ་1ངདཾ་ངྔངོ― །ནོ⊕=1ར|རད༢ཟོ|༤| དོ| | ཁབ|
=| ང| | ― =དར―
ང― ― ― =―― ― ― ― =― དརད― ཞྭ
། 0༠ ང|༨==༨ངྱཏ་ངོཿ=(ཇ།་བཔ་ར2ཏྲན༨ཇ༴༢ར༢ར་
ངཛ༨༢།=ར་༨=0༢༡=0བར་༨་ རྡོ་ངཔ༨་=།་=། ངང2 །༢ ། ༣ཏུ།ང་༨=0ར༢བ༨ང༨ =་―དྣ=།༢―=་ང༨=0་―=་― གང(པ།=། [ངོ།=༨=⊕=༨།།་ངབ༢དོ༢་༨ར― ― ་།༢་༤་ད༨ཛ་།་ང༨=་==།༨ད།― ། ⊕བ་― །
། ཇཿ|ལ|༄ན༤པྭ=དཔྭ༨ད|་རཿདར0=། ཇྭ|ཅངྱགྲ | |ར||7དར0༥ ༤|0 | | ༩
དངུ=དྭདྭཏྒེབཀ།ཏྒངལ1ད―=༢ང1 ། །་ངང།ཏྲཔྭཔ|དུ༠༢ངི=ང=ད=༨ཛྭ༨པ|ལ9༴==ངལ1 | |ངད=ཏངལ་ངད༨ [རྔཔྭབ༣༠ལ1༨ད|1 ||༨སཔརྭི།༨| |==|=|༨ | ། རད|
| ་ |==དད― ― ―
ར―ད―ད༤རད་ ――ང་ང=༤
། །==།=(=་ =ཛྭ།=༨ཏ་རྒངག=༨ =༢=༢==།ངེ༨=་==།ཇུ།=་=(=༨ད(དདབ་་
ང། ། ===་0བྭ―==།༨ =།་གྼདྲ། =།=།པ=ད༨ཏུ།༤ར།དྼ་།།=(་=0ངཏྡ། །ང༨=་=དད།༨ར་།་༩―ཏད་བ=་བཔ༨ཇ།=ར― ། =་༨=ད7 =་་ ། |
| |ད།ངཔཏྲནཏ|༤ར[ =
རཔཏ༣ ད་།| ། བ༨༤དྲ༢པཇ|བརཔབི=ལྔ|=|༨|༢པར==ར1ངངཏ༢ང=»| |1དལ༢|་ 0༠]=རྭ།དལྟརྔཔབུགུ| =|༦ཛྭཇ1ད⊕ཏུན|༤ |དཔ0=ཇ||7ད| །===། པྭ||1 ད===བྡེ་ད|༨༣|1 ཇ|ས|རྤ|ས| ==ད| |
། | དུ=― ― ༤=⊕ དྱདོདདར― ― ==―
དྱ―=རདེ༤དད
། 01 །་1གེ་༢=―=― ་=བ་དཾ།་ར=༨ང་༢ ་པ༨ད|དཏརབ1དཾ7།ར་0ར=གྲ འ༢༢1ཏོ༦=བ། ། 7ཀ1བ།༨ད།་(པད༢།ས།=༢=།་=བངེ་(―གད།བ།་=དངད=་། །བ།ད༨ང་ཇབད༨=0=―=ངྔ།༨=།༧=1 ― ― ། =་―=་ ―དུར་རཏ།རར་―=རྭ་། |
| དཾ|༤ |1 =གྤ=རདནརཔ=༢༨ང།|༤ཇ| ==
ཇྭ།རྭ༴ པྭ༠ན།1 =| དར༡ད༨|དསྟ| |།རལ༠|༨1། ང༨ |ངད|རྦ།བ|=དྡ0དདགྱ༩ཇ|ད⊕ཏུས»བྡ=༤ ད| |༨ན|ར»༨དརསྔ༄སྭ།དབ༤དངཔདདབྡཾདཔྭ༨ད|1 ། ང|་ 7 =ད་ ད༢|དཇ=ར|དཇ|=ལ། | |
| ར|
༢=―=―===――=― ===================――=======་======================་ཧ
―་ ―― ་ =―་་་― ་་ ― =―་ ་ ་ ་ ་ ་ ་་―་་― ==་