་ ་―་=་ ====―
======
་ ་ ==
==1 =====― ―――=་ =======―=―=====―====―=―===―=―==―================་=======༴==
| 0ཕ༔ | ད― རདད― ―=རྡད༤དར༤རལརང༤ ==ར| |
། ༠བ།༄ད། ་
ར༤ཇ་་ ། ངྭ། ) 1་ དབག ད༢བ་ར1 ―=༢»། ང=།ད།===༴=རར===་༨=།༤གྭ༨ད་ད―རརྔེ=ངོ།༢=།༢7 ༢༢ ་=།༨=།=་=།༨=།་ར་རབངརབ་7 །༨=་===ར1 ། །
། ཟ། དེདུ| །
ཇོ༨ ། =» ། ར|བ|༤ཇ| རདཇད]ཏ༥ཏངརྔད⊕ཏྤ༥|ཇཇ|༥|=།༥ |=| | | | =༢=པུ|རརཟ=ད|» དྭདག|ང⊕»=༢ ༤ཏ[ཏནྟངྡག ༢ | ། །=པྭ|དྡ༥ང༤བལ| 1=༥༄ན1 ངྔཔྱད1ཏ༤པ1 དྭ| པྭ==༢| ། | །
། །དྟ―― ――༤=―=―― ―=― ―དདྲསྲ― ―དོ― ད――བཛྲ=⊕| |
། །ངད༢།་ད།དཉ=5ང།ཏ7 །་―།༢
ད།ང7།=༨རྡ1༦ར=།2==ངདཿད༦=ར==།༨=།ཛ།༡==»་===།༨=༨====།༢=།༨==(7==། ད༤་ཏད===་―=།་=།༢ད==༨=།=་==་༨ =་༨=ར༢བབོ།་ཇཏུང==(==། ང་་| །
| |ངཔརཔ།དུད=»=|1 །༴ ད|༨|1 པྟ«7༩ལ| ༦༦|==
ལ།༨པྟཔ==|པུཇྭ|| |5=ག།༨|བ༤ ད|ང|ངངད=རྭལ|=དྭད| ==དརདྭ|པྡ།ར|དལྔ1ང| ། །ངག|དཏ༤དགྔ། ༢»=པྭ»ར|ར==ར| དདྡ།ར|རཛ) | ཏ] ལ༨ལྔེ༠=།༨ རྭ༠སརྭ⊕| |
། »།=― ― ―=― ―རྀ―― ―»― ― ―― རོ― ― ―ང་
། ༄༥»།དཇང་(ཏད༨71་ང༢བ།བབ་་དང་ར༢བང།=་་ བབ་དབ=བསའཏུ་རྔ༥ངབབདད==རྡང2དྲ་བབརེད་་རཔོར1⊕ང་ང་།་བརད།ངང།༤ཇ།རརྫ།་7་
ཇ་=ང་བ།༨ཇ་ དྲ་་རོ།=ངོ་ར༤ད།་ར།་རྔཇ་ཀ་ལོ། བ།དབའཇ།=བང།་ང།ར་ང་ཌ=བ་ང=རྦ༢=་ར།་――ར་ཏ།
| ༥ །དབ=ངདཔ༦ ༨ །བ།བཱོ༠1=ད༨༥། ད།ངུཔལརྦ༠༢ངལ།པ།༠པ།༠ལ0བ|ངང༨་
རྑ0་7ཏྣབ༠ངཔརཔརང༠ལ5ངེ༢ ༢ལེ༠1དལྭ1པ༨ལ=པ།༨ར།བ༣1༠སརྡདརབོ།དཔད༢་ ལྭ༠སང]དེ)ང།༨ལདར།དལཔསེངངབེ།ད། དཔངངད། | 1=།
=| =| =――
ད― ―― བ༥=ང9=ད=༠ ང― ― ད=ངང༤ | =ང|
། རར༡ར།
ར་ར། ར་་དར1དརངོ(རྦ༢རདང་རཔ།=་༨=་། པ་ར=རྔཡ་ར།་རྡ0་ =ང=ད==) བྶ་ང=ད༢བས=ར་བངར་དབོ»་ང( དབབ་ར་བཛབུདའ་=རབཇ།་དྲར་ར)།་ངྡ⊕ཀུདྲ་།་=ར་ར=ད1(དྲ་ཀ=ང་ཇ།་དབར1་། ཇ༢ང=ཏ་༨ཏྲདད་=ར་― ། 7―― །
| =།༠ཀ[བབརེདསཻདུ༠རེ༨༢ །༢) བཔ།པ།དབདབབངབ=ངསྶད།༴
པྭ།=ད༢པ།=། (།།༠། =༢པ།དརྔསལུ། ད༠༢༨ལྭད|ད༣དཔྡདང༠པ། ༠།༤ ལྭང༢ངལེ༠༨ ཏལེདཔཔདདདདཔྭསྣ༨ད་།། ཀ[ ༥༨ལ1༢༨དརེ༈༠ད| =|
། ་ །
རར=ད=―― ―ར―ངེངར― ―― ―― ―བར―――――― ――ད―― ――――=―――| ༥་ །
། ]0=ཛ1་(=―=ས་ར།
ངབ0རང་རབ༢=འབ།དདྡ་་ར།་རྦ།དང༢ རབ0⊕་༢།འའ༢ ལྲུངདལཔབ༢་=དྲ་ངྭ།་0་ཏ་༢=ངའདའ་་ངོརབོ་དོ་རོཌ==དྲ་་―=ང0། ཛ།བ།༨ཇ།ངྼབ་ད==ང་། བ༨བད་དྲེ།་ད༄ད་།་ར==ང―ད=་=――་རྔ་ ། །
། །༄པ|བལྭ༨པྡདལྦ༠)།
དྶ0 ༢ང༠ །༨དལ༠རླད།ར)དད༠རྭ0༡ར| ༠ད|༨ ད|ཏཔང1 པ0 །ད་རར།མར༥༨ལྔ|ཏོཔ⊕དུ༠དང༠༤ཏ། «ལླ༠ས0༨ ། 7ད༨ ༢དཔ༨ བཔྭ།༨ ད།༠སངངདྲུ། །༨ད1ངད། པལྭ་ 1 དད0 པདད༣དདྤ| |
། ― |བོ― ― ――དཟང―ད― ――«ད―― ―ད― ― ― ད― ― ― ང=― | |
། རིར།པ།རདངངབཔ1
ངངང0ས༢དཾ་བབ་ད་རྦ)༨ཇ0་།་འངོངརངངདད།དརདྡབབང་ པདཀཏངསང་ངསའ་ད་དཛ་བོ་ ར་ ―ང༴ང།་ཀདད་ང། ད་ད༢་0 །༨ཇ། ངང་་སྲ།བདྲ་རང་པ།༨=ད་ངཏ༨=་ ༢ ་=ཛ།་ཀ―་ཇ1(ད1་ང།― ་(ད་( ༢་ས་ ང་ངོ1(=ཌད་འ་། །
| ར|ད|་ར0དདད༥།༠ལརེཏད།།དངདཔ=)ང། །0 ༠པད༠1༥ཤད)གད།དཏཏྭོཤ|དལ། ༨=༢
ང།པ༢བ=དལརྭ༨ལྡང=པ༨ལར།ཏ=།༨བལཔྭངད༥་དུདལྭ༴པ༨ །ངཏུ༠སངད⊕=ང།༨ལ། དད། །་༠༨ལ། ༥ངང༠དཏ༨ང།། ང།། ད་༨དཔྭ༨བ། | །
=======―====―===―=======――======― ==============―==========―ཛ༴
=―་་ ―==―― ― ―