==============================================༢ར==།
| =ར|― ―― ―བ༤=――ཇ༤ང༤ང― ― ―ད༢―― ། |
། 0བང། ༨
ཛ=༢ རྭཇ་བརཾཛ་བ0ངར=༢་དང༤=་==ཀ་དོར=ང།འ།། བབ༤ཇ། ད།དདབ=༴―=ང་ཇབ་ཏཏར༢=། བབབ===དབདྲརཏ༢=་=༨ར་བངད་རབང=བ=ཏུབབ་=་༢ =སབདཇབ་ཇ་ད=ད་་ང=འབ་རྦ0ར་། །
| 0༤དྼ» ། | ར༠ར༢ ཕ|=ལྭ༨ ==༣༤ད༥པཔ=ངཔྼད༢1ངརྡཔ0 |
ངེ|༨ར།་ཟརལབར=༢1རཏ་»༠སདདྭ|བགྭ|རརུ། བརྭ|།ཤ།ངུ] པརཔ་ར༢1ར=རདི༢ཟཤ«ནདྱ=1«ཛ1དདད| | ། དཤདྭན༦=༢ ༢ རྭ༨དཟ=།དངམརེ|དརྭ། །
| | ༤ དརངརྱརར=― ―རདོ༤ དང― ==― ་ དྭབདོབཇ― ― ―
ང― ― ― ― ་ ――ངདྲ― ――==་ «ད―
། །དངབད⊕༢་ར༢རྡ༢ཏོ་བ=དདཾ་བ་ངགང=པཇ༢་ར==ངླ།རྤ=ཏ༢་ར====―=དྲརོལང༢་―=བབ21ད་་རྔས―བྭ༢ ༢==
རཏར་=ར།=7་ར―བ=༢ རྭ།་=།་ང0ངད་་རྃ==་ར༤=་་ང་དཏ་པ༢་ཇཔདའཔདབ===ངྱ===་ ་ ། །
། |=བྒ9ད|ང|
ད༢1ངལྶ==དཔརྡ༤|༤ར⊕ཏུསར| |སཔྭབརྭ༢=དོརྭངདརྔངབྭཔྭསཱཏ0ད༩རངཔདང] ད| | རྟ།བལུ༠སད།ངྔ༤ང1་ང1༴པ=། ད༠རསཅི་༠པྟལ།་=ད༥སརེ|༨པད།པོབོརབྱ།༤ང།པ༣༤གལཔད༣། ༴༤རྭཟལརདཔདབཇ|༤༥ཇཏ༠ཞ) | | |
| | «ད― ―ང―དད― ―=བ――རུ༤ད―རང=――=ད| |
རྲ། །བ=།―=བ་་ད1=====༢བྭའ1་ངཏབ༨==རུབ་1ངབ།་ད་ ༢་0
ར0―ཏ་འོཏེདོ་གྤ།་རི1པ་ང༨9དཏའ0=།་བ1་ངབོཔ་ཇ།བཇྲ༢་སབངངབཏྡངོབ་ངོ་ར།=་བ=ཏྭ(་0༢བ༢་བོ།་ངང་ར།=་ཇོ་=་=གུདང་ཀརོཇ་པ⊕ད0 །དང=རྡ་༢ ༢=(=ར0―རེ། ― །
༢ | པ་ |བ༣༨ ༥ དམཕད།7 ༣
རལ0ང།བ1 ༨པྭ༨=ག།ད|༠ལང་ང|༢༨)དཏྭ༨ ༢ད1 ད།༠ས། དེད།པ| ། ངཔང།༠ས༨པྭང་ལ།ཏརངདད་རཔ།་ས»ངན1༴དཔ༠ནརངཏ།སཔངང⊕ཏྱ|ད། ངྦི།༠ལ6ས༢ས༢ངངད༨ ར༠ལ=༢=ལ༩དཔྭལད༤རྭང=སཔ»༤ ད| ལུད«ས|༴ང། ༠རལ|
། ཇ༠ ། ་ =―― ―――――==―=―――ངད―
བ=― ― ― ངོ――ང―དྲ― ― ―― ― | ―༢་ |
། ་ ― ། =བ==ཇ༥1་ང― ་
ད༴1༢དབ=༢ =ས7ར།་ ངང2༢རོབ་ ད་རྔ570(པ༢==(་རརསཇ། =ངདོ―བ༨བ=བཏུངར=་=གྡ ་=་ བང༨ཇ༢་ངབ=༨=ཀབར=ད(ར།འ1་རད=ང་ ང=འང།སད་བོད།=དོ༢༢⊕བ་བ་ ― ་ ། ―་ །
། || ། ༢
ར| བད༢རྔ༢༢༨པྭཔདུརཏ། ཏྭ།1༢|རེཏར༨༢དེ༠དེ་ལུགྣངལྤ༨ཛ༨།། རན||7དིངདཔ།༠ལ⊕=དྭ༨ལད=ངབར། པངརཏ། «ག|༨༢བ| །ད།མཔཔྭ=ས།རས༴ རྭས=༤ ། ང༢་=༧ ལ10ལད་ག|༤ །༤རདུ«ང༢ ། དྼ།
། །ངད―ར―བད=ངརུ་――=ད»― ― ―ད་――――རདྡ― ―――=དད―ཏྱ―ངདྱད
། ། ང།རར༢།༴བ=⊕=འ།་ར༢བུངདབོ།་ངེསངངདའ1་དརསཏརརྱའ།་དབ་་རྲ།བབ་ད=༢འ།༢༣97དནཏྡ་ཀས་(བང་རརཱ༢དབ་་ར་ད==་=བབ==2(ག་་ད71ར་འརགྲ་ ―=
ཇ1་ད་ངྱ་ང༢ ==ཀུརདད༴ངཏརྡ2=༢―=་=བོ༦་ངོ། །
། །༢དཔརཔདབ།༨|
ང༈ དངདཇཏ1༠།==ས1ར=རྭ།༨པདད༴པ།ངག༤ང0 ། དཾ1 6བ༣ ༢པ།ངཛདནང།་ར110ལ།1ད། ཏབད༨རལཏ༈དདརྔ༴ །༠བ༠ངཏྡསརྭད|ར།བ| | ད། དརྦ༴རངབ1⊕ང==།༨ །སལ=། =།རྔ༔རང===ན།=༢ལྭརདཏད༨=བ།པ༥ར༤]=) ། |
། ཐྲད| ད――=――དྲ― ་ ― ―ཏ― ―=―― ―――ར―――དྲ― ―
ངད― ―=――ཇ――དངཇ―
། འ] ། ང།ད་བ༨
ད་ད༢ཇྲ་=པདདྲ1ར།་ཀའཔ་ དརཱ==ཏ༢==ཇ=ངནེ་དོ1བདྡ།༡ཇ།་ང=ཿའ1༡ང༢་རོ༢ བ=7་༢=ང་ར་―ད༩དྲ་0།་ཏཔཛ2།༩― ==ལར་་ད༥དྱེ་ད་ང་=་ང1རྔ་བ0ར་་དང༨དོ།་ར་༢ར―ག་པ།དབ་ང་=།ངར་རྔ༢=བར་ ཀརྔ1་དད་ ། །
། ―ཌ|པང(རོ=བ༠༠ལརཐོ༨༥༄ ༔
ངྔངངརད། དྟ««ང1༨པྭཔྭཇ༠ས[བལསཔ1། ༨པཏྣ། ཞ།པ་རཔ།ད༤། 1 ད༥ |༨| ངཔ1 བ) ་པ6༠༢ལ།དརཏདརྦརོ=དན།༨སྦརེཏ༨།༥དས།1ད༠།=༢༠ང༢༨༦དྭལརྭ༠=ར༤༢|མལ=།༠ར| ། ༥༨དརབུད། |
======―==―====================―============―================―=―=1 1 1 བ
=
NextPage