་ ―====――་་ ་་ ་――― =
་ ====―=་་ ་ ་=====
===―|―― ―=―=―=―===―===―=―===――=――==―==============ར====================།====།
| པང༴ར|
རརཀ=ཐྲཐ༣ ད――
| ―བ། ཏ»། ==ཟར་7རྡད==རྡ===།་ ག ༢ བ=་=1་―༴==ངག༦ཇྭ==ར་ཛབྡ་ག།
ཟ===ར༦བབྱ==1 ༨=0===།༨ =༢ག་བོ2=༢ར1གྭ=། ར་གྲ༤=༢ ==༴༴=།་=====༴=་=་ །།
| =9རྡ« | =| |1ས༥==༢=ཀཻ༢==དབརིད=|| ]བྲལ=ད| ༥།1 རྡ====0དྭརརདྭ=| ས|རདརཚརརྭ| | |=༣
སདྭ|ར0ནབར«།རད|==|ངྴ]=དངད|རལྭ|ར=]༄ ག | |=༦༴ངུར༨དྭ|ར=0ཏ༢| ཇ1 །==དགངཇད།=] ། །
| ― |༤ =ཐདྲཇྭ« ཐོ=་ དར་7 =» =
ལ―― ། རང=―― དྱད
། །རག1རཇྱ༣==སྭར2ས༢བར༦ར་བ༢ག་༨ར༥ཏ༦=༣ག ⊕ རལ་༢ར=༢=བགེལྭ༢ར༨=་=རཔངཏཏ=0 རརྡ་ངར་ངརར―ར=5 ==་=།=་དཾརད་==། རད་ངེབ་ར༢༢ས==ཏང0ང་བང་བ=༈ རརངད།དཏྭ།་=ག་བ⊕རྦ(―ར་ཏུ།[༧]༤བ། ། །
| |ར།| |ངབམ=རྭདདདབ|གདརར|དན»བརང]
ལ»=ལྭ།བད། |པཛལ|ངརདརོརབཏ|རངརཔྭདངང།མས|ཇ|| |༨ཟདསདདུ|=»དར༈རག|=| ==|ལ|། །=༦=ག ན|ནྼསས0 དལ=དང«རར«ཇ|=དྭ། |==༥ལ1=དུ]=།ང«| ངྭ། ༣། | །
| | ལ―དདལ=―བ― ―༠ ―― 1 ― =དོ― ད―ད― ལ―ད―ར―
ད―
། །=༢༨ རད།་༨ར།―ཇྲ=ག ག ༨ག་བ༢=ཛད་རཏ།༨ =༨=༢༨=༈
ཏ་ད།རརག ར=7རུ་བ=ད==72ར།་༨ཏ་ར⊕ཛ།་༨རར།གབ=གྭ །རྦ་བརྡེརབ་ལྭ་=།ངང༢་དཕརད་ངརྟ༢ག༣ ར༢ཛད་བ། བ=་ད་དགཇ་རཐས7དངར།་གྔ ་===༢། ། =བ=།ད==།་་|
=) ། ར|ར|ར༦=|ར|«རརྭ| |=|=
རལལ=༢=|=༢༨ལརོ|བ]ཟལ=| |དྱངདེངད༨ད༣|དལ|རབུ|ར|ད| པ།=༤|དྱད=| |ཇྱ===༤དརལཏ།=ཏླ=༢ =༢༨པྭ1ང« | |==ལྭར7==་ ཏརནཻར|ཀ=༢|=|=ད| |ད༄༢དདཀལ། |༠
―=| ར| ད། ཇ། =དོ=ང༤༢། ===ཐཇ༤ ཐ=དདབ=― ཟཏ་― |
། །=༴―ཏ༢ང་རར1ར་ངེབ2༢=༡ཇྭར༨༴=༨ཏབར་ངདྭོ་རབབ1 །=
རྭ།་ལྭརེ=དདར༤ལ་།བ་ཇ༢ ར་བ༨ཇྭཏ་༨==གྭ རདི=་ཇོ་འབཔབ=།་རབཀ།་པ07དྡར=།=ལགྲ =(=ག =གྲ་གྲ(རབར་རད་རྦད་རར༡===⊕ འར⊕༢2ད==། ⊕― །
| ==ར༢=ག| |==རྱནན|༔0 སཔཇ|=༨ | ར|ར==ག| |དཻལ༤ཛཻཏ1ང=མཕ༨|ལྱ༨ལབསརླ།=|ང| |7ར7=རྭ⊕༥0=༥ བྭ=|==།ག |༔ཤ༣ །པྟ=|ངད»=ད| |=དད1ནདཀརད=རདཐད=༣པ་=། |༴=རམལ།ཏད།
ང― །
| | =རྱངདརྲངདཛཟ0
ང―ད༣ ཐྲདད==་
། |=།་༢==རད་བར=རར་།
རབངརར༴།་ད༨ངས༴==2=་=༴=རརརར༢ ངཞགྭ། ⊕དརྔག༢རད་རཏ༴༡1⊕ལགྭར༢།1གབ་རཏབང=་=༢ =ར«==༦7གྭག་ ད=་༨ར་ཟབ―ཇ༢=་ད72ཏ།==ཏ༢རརེ=་=ས་ ་⊕་ ཇ༣་=ར།=ད་ ། །
| བསྡོ] =====|=།=
ཇཟད| |རཇྱད།=རདསད|རལ|།ད===པྟདཧ༴ ༣|། |=ཇརླད⊕ར1 ར|=]༣།བཇ།རར།དརྒབམར=གྟཇུ| ད| | |=༢པ|དྟ༨༦ད]ད=། ལ་ངནཏདབ«ར༣ང༨པ།ར=དད། ། ར|ད།དྲ=ངདྭང=ད། །
| བྲ། =―རཔརརྱ=༢ ― ===རཻ་ ༤
། =5།―བགྲ ༨==
གྤལྱོཛརསྭགར༢དགངར།་༨=༢རངེངརཇརང=ར2རག གབ།་༢ང1=་དྭར2=ཇཏ་ད((བ་==རབ༢ངེབ་བརཾརྭ=ར༴རགྲ བརྔ་དར11༣ག་― =།་༨ར་ཏྡ༢ =་―=རྔ༢དར༢=ར༥=་༢ས་ར=༨ར།་1༢=རཇ༨བཇྭ་=།༢ ་གྱ ] །
| པ|བ=།==| ག | | སཇཇྭར༢༢བ༨ |«
བདཻ|«ང1ད==ད| |ངྼརྲ1 |=གདང༥༨དྭ[ཟསར།དྭསད1 དདྭནུདེདྭནབ| །=༣ ༴==་=ཇྭ01 |=པ| ལྭདང| | དེད] ༢ས=] ང]»ང«ར| བེད།༨] ད། | དསུ། དེ༢ད1་ =སར། །
=――===――――=―=―=་――་―― ==――=――=―― ========་ ==―་――=―==་ ―=―=====―་་― ======―====―=======―=1 =
==
་ ==་་་་ =― ――
NextPage