Degyed Serkem.txtg_c_ig___tsa_@#/____/sde brgyad bcos thabs gtsubs sngs rgyas ye shes kyis mud pa bbrugs so/_/bla ma dm pa rnams la phyag 'tshal lo/_/gns gtsang mr lha bshos/_ri rb/_'o phud|_me tog sna tshogs/_rtsi sman/_mngr gsum/_sha sna/_sman sna/_'bru sna/_dr sna/_zs sna gng 'byor bshams l/_skyabs 'gro sems bskyed dng ldan pas rng nyid yi dm gng byed bd+moms l/_rdzas rnams sngags drug phyag drug gi byin gyis brlabs ns ting nge 'dzin gyis 'di skad do/_/hU~M/_sku gsum brgyud gsum bla ma dng /_/yi dm zhi khro'i lha tshogs dng /_/skyabs gnas dkon mchog gsum po dng /_/mkha' 'gro nor lha chos srung sogs/_/mchod yul gong ma thams cad l|_|mchod pa dm pa 'di 'bul lo/_/gser skyems gtsang ma 'di bzhes l/_/bdg gi 'dod don sgrub tu gsol/_/lha yi dbang po bo byin dng /_/klu yi dbang po dg' bo dng /_/lha min dbang po thag bzng ris/_/mi'm ci ljon rta mgo cn/_/gnod spyin gng b bzng po sda_e b_rgya_d.g_s_er.skya_ems_/_tsha_dng |_|mkha' lding gser mig 'khyil b dng /_/chos skyong ma N+DA kA la dng /_/dri z zur phud g+ha pa sogs/_/phyi yi sde brgyad 'khor bcas l|_|mchod p=_gser skyems=_bdg gi=_yb gcig bdud rje ng po dng /_/btsan rgyal ym shud dmr po dng /_/yul lha phya sngs klu sras dng /_/srog bdag rgyal po snying 'byin dng /_chos skyong gnod spyin dmr po dng /_/lha mo 'jigs pa'i glog 'byin dng |_|dge bsnyen rdo rje legs pa dng /_/dkr mo nyi zla thod phreng sogs/_/nng gi sde brgyad 'khor bcas l/_/mchod p=_gser skyems=_bdg gi=_bdud po kha thun r_ dng /_/gshin rje gshed po dmr ng dng /_/klu bdud nA g rA dza dng /_/gnod spyin shan pa gri thogs dng /_/m mo srid pa khrom 'debs dng /_/btsan po ym shud srog len dng /_/bdud po re te 'go yg dng /_/srog bdag gnyis _bya_on_/_u

@#/____/dung gi thor tshugs sogs/_/gsng ba'i sde brgyad 'khor bcas l/_/mchod p=_gser skyems=_bdg gi=_gz' mchog rgyal po rA_ N+Du l/_/dkr mchog khram shing kha 'thor dng /_/bdud mchog ma tsu rA dza dng /_/btsan mchog gri btsan 'thum po dng /_/m mchog lce spyang mdung 'dzin dng /_/klu mchog klu rgyal dung skyong dng /_/mgon mchog ng po lte dkr dng /_/rgyal mchog li byin h r sogs/_/mchog gi sde brgyad 'khor bcas l/_/mchod p=_gser skyems=_bdg gi=dpung gys dgra lhar sprul pa dng /_/dpung gyon ma mor sprul pa dng /_/chu so bdud du sprul pa dng /_/mgo bo srin por sprul pa dng /_/mjug ma dmu ru sprul pa dng /_/lg gys gshin rjer sprul pa dng /_/lg gyon klu btsan sprul pa dng /_/mig dng snying dng mtshan ma gsum/_/

sda_e b_rgya_d.g_s_er.skya_ems_/_R+ya_gz' bdud nyid du sprul pa sogs/_/sprul pa'i sde brgyad 'khor bcas lrda_/mchod p=_gser skyems=_bdg gi=_sa bdag hl khyi ng po dng /_/klu bdud gdol pa ng po dng /_/s yi lha mo brtan ma dng /_/phyogs skyong rgyal chen sde bzhi dng /_/mgon po bdun cu rtsa g+ha dng /_/yul 'di'i gzhi bdag thams cad dng /_/pho lha dgra lha srog lha dng /_/mo lha mo sman la sogs p/_/snang srid sde brgyad thams cad l/_/mchod pa dm pa 'di 'bul lo/_/gser skyems gtsang ma 'di bzhes l/_/bdg gi 'dod don sgrub tu gsol/_/_ser bsrung b/_sri'u gso b/_mdos glud gtng b/_zor 'phen pa la sogs gng byed kyang sngon du 'gro ba'i sde brgyad mchod pa 'di med n/_byis pas mkhar ls byed pa dng 'dra zhes gsungs/_ls gng gi yng sngon du 'gro b sde brgyad bcos thabs gtsubs sngs rgyas ye shes kyis mud pa rdzogs so/_/