>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>=<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>=<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>=<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>=<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>><0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>=<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>>>

>

>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>@#/ r~M y~M kh~M/ /a~M AHhU~M/ ln gsum/

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>><0x0420><0x0410><0x041C> <0x042F><0x041C> <0x041A><0x0425><0x0410><0x041C> <0x041E><0x041C> <0x0410><0x0425> <0x0425><0x0423><0x041C> <0x041F><0x043E><0x0432><0x0442><0x043E><0x0440><0x0438> <0x0442><0x0440><0x0438> <0x0440><0x0430><0x0437><0x0430>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>hU~M/ bla m yi dm mkha' 'gro chos skyong rnams/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0425><0x0423><0x041C> <0x041B><0x0410><0x041C><0x0410> <0x0418><0x0414><0x0410><0x041C> <0x041A><0x0410><0x041D> <0x0414><0x0420><0x041E> <0x0427><0x041E><0x0419> <0x041A><0x0401><0x041D><0x0413> <0x041D><0x0410><0x041C>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0425><0x0443><0x043C> <0x041B><0x0430><0x043C><0x044B>, <0x0418><0x0434><0x0430><0x043C><0x044B>, <0x0414><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0438> <0x0438> <0x0414><0x0430><0x0440><0x043C><0x0430><0x043F><0x0430><0x043B><0x044B>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>'dir gshegs dgyes p'i gdn l bzhugs su gsol/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0418><0x0420> <0x0429><0x0415><0x0413> <0x0413><0x0415> <0x041D><0x0415> <0x0414><0x042D><0x041D> <0x041B><0x0410> <0x0428><0x0423><0x0413> <0x0421><0x0423> <0x0421><0x041E><0x041B>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x0434><0x0438><0x0442><0x0435> <0x0441><0x044E><0x0434><0x0430> <0x0438> <0x0440><0x0430><0x0441><0x043F><0x043E><0x043B><0x0430><0x0433><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435><0x0441><0x044C> <0x043D><0x0430> <0x044D><0x0442><0x043E><0x043C> <0x0440><0x0430><0x0434><0x043E><0x0441><0x0442><0x043D><0x043E><0x043C> <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>byin rlabs klong yngs rtsa brgyud bla m dng / /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x0418><0x041D> <0x041B><0x0410><0x0411> <0x041B><0x041E><0x041D><0x0413> <0x042F><0x041D><0x0413> <0x0426><0x0410> <0x0413><0x042C><0x042E> <0x041B><0x0410> <0x041C><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041E><0x0431><0x0448><0x0438><0x0440><0x043D><0x043E><0x0435> <0x043F><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043D><0x0441><0x0442><0x0432><0x043E> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E><0x0441><0x043B><0x043E><0x0432><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> - <0x043A><0x043E><0x0440><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E><0x0439> <0x043B><0x0430><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x043B><0x0430><0x043C><0x044B> <0x043B><0x0438><0x043D><0x0438><0x0438> <0x043F><0x0440><0x0435><0x0435><0x043C><0x0441><0x0442><0x0432><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dngos grub sprin 'khrigs yi dm zhi khro'i lha/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0413><0x041E> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x0422><0x0420><0x0418><0x0413> <0x0418> <0x0414><0x0410><0x041C> <0x0428><0x0418> <0x0422><0x0420><0x041E><0x0418> <0x041B><0x0425><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x0432><0x0448><0x0438><0x0435><0x0441><0x044F> <0x043E><0x0431><0x043B><0x0430><0x043A><0x0430> <0x0434><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0439> <0x0418><0x0434><0x0430><0x043C><0x044B> - <0x043C><0x0438><0x0440><0x043D><0x044B><0x0435> <0x0438> <0x0433><0x043D><0x0435><0x0432><0x043D><0x044B><0x0435> <0x0431><0x043E><0x0436><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x0430>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dgos 'dod chr 'bebs dp' bo mkh' 'gro'i tshogs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x041E> <0x0414><0x0401> <0x0427><0x0410><0x0420> <0x0411><0x0415><0x0411> <0x041F><0x0410> <0x0412><0x041E> <0x041A><0x0410><0x041D> <0x0414><0x0420><0x041E><0x0418> <0x0426><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043D><0x0438><0x0441><0x043F><0x0430><0x0434><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0439> <0x0434><0x043E><0x0436><0x0434><0x044C> <0x0436><0x0435><0x043B><0x0430><0x043D><0x0438><0x0439> - <0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0412><0x0438><0x0440><0x043E><0x0432> <0x0438> <0x0414><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mkh' ltar khyab p'i legs ldan tshogs kyi bdg_/

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0425><0x0410> <0x0422><0x0410><0x0420> <0x041A><0x0425><0x042F><0x0411> <0x041F><0x0415> <0x041B><0x0415><0x0413> <0x0414><0x0415><0x041D> <0x0426><0x041E><0x0413> <0x041A><0x0418> <0x0414><0x0410><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0412><0x0441><0x0435><0x043E><0x0431><0x044A><0x0435><0x043C><0x043B><0x044E><0x0449><0x0438><0x0439> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x043D><0x0435><0x0431><0x0443> <0x0432><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0430> <0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x044F> <0x041B><0x0435><0x0433><0x0434><0x0435><0x043D>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>ye shes mgon po phyag bzhi phyag drug p/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0415> <0x0429><0x0415> <0x0413><0x041E><0x041D> <0x041F><0x041E> <0x0427><0x0410><0x0413> <0x0428><0x0418> <0x0427><0x0410><0x0413> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0413> <0x041F><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0414><0x0436><0x043D><0x044F><0x043D><0x0430> <0x041C><0x0430><0x0445><0x0430><0x043A><0x0430><0x043B><0x044B> - <0x0427><0x0435><0x0442><0x044B><0x0440><0x0435><0x0445><0x0440><0x0443><0x043A><0x0438><0x0439>,<0x0428><0x0435><0x0441><0x0442><0x0438><0x0440><0x0443><0x043A><0x0438><0x0439>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>zhl bzhi m ning sku gsung thugs yon tn/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0428><0x0415><0x041B> <0x0428><0x0418> <0x041C><0x0410> <0x041D><0x0418><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0423> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0423><0x0413> <0x0401><0x041D> <0x0422><0x0415><0x041D>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0427><0x0435><0x0442><0x044B><0x0440><0x0435><0x0445><0x043B><0x0438><0x043A><0x0438><0x0439>, <0x041C><0x0430><0x043D><0x0438><0x043D><0x0433> <0x0438> <0x0441><0x0443><0x043F><0x0440><0x0443><0x0433><0x0438> <0x041C><0x0430><0x0445><0x0430><0x043A><0x0430><0x043B><0x044B> <0x0442><0x0435><0x043B><0x0430>, <0x0440><0x0435><0x0447><0x0438>, <0x0443><0x043C><0x0430>, <0x043A><0x0430><0x0447><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432> <0x0438>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>phrin ls mgon po yb yum 'khor dng bcs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0413><0x041E><0x041D> <0x041F><0x041E> <0x042F><0x0411> <0x042E><0x041C> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438> <0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435> <0x0441> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041F> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>> <0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mthu stobs dus mth'i rlung dng bskal p'i me/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0423> <0x0422><0x041E><0x0411> <0x0414><0x0423><0x0419> <0x0422><0x0410><0x0418> <0x041B><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0410><0x041B> <0x041F><0x0415> ME

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041C><0x043E><0x0449><0x043D><0x044B><0x0435>, <0x043A><0x0430><0x043A> <0x0432><0x0435><0x0442><0x0435><0x0440> <0x043A><0x043E><0x043D><0x0446><0x0430> <0x0432><0x0440><0x0435><0x043C><0x0435><0x043D><0x0438> <0x0438> <0x043E><0x0433><0x043E><0x043D><0x044C> <0x043A><0x0430><0x043B><0x044C><0x043F><0x044B>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rdo rje ber cn lha mo rng byung m/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0416><0x0415> <0x0411><0x0415><0x0420> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x041B><0x0425><0x0410> <0x041C><0x041E> <0x0420><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0414><0x0427><0x0423><0x041D><0x0413> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043E><0x0431><0x043B><0x0430><0x0434><0x0430><0x044E><0x0449><0x0430><0x044F> <0x0432><0x0430><0x0434><0x0436><0x0440><0x043D><0x044B><0x043C> <0x043F><0x043B><0x0430><0x0449><0x043E><0x043C> <0x041B><0x0445><0x0430><0x043C><0x043E> <0x0420><0x0430><0x0438><0x0436><0x0443><0x043D><0x0433><0x043C><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>'dod khams dbng phyug lha mo dud sol m/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0401> <0x041A><0x0425><0x0410><0x041C> <0x0412><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0423><0x0413> <0x041B><0x0425><0x0410> <0x041C><0x041E> <0x0414><0x0423><0x0414> <0x0421><0x041E><0x041B> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x0447><0x0438><0x0446><0x0430> <0x043A><0x0430><0x043C><0x0430><0x0434><0x0445><0x0430><0x0442><0x0443> - <0x041B><0x0445><0x0430><0x043C><0x043E> <0x0414><0x0443><0x0434><0x0441><0x043E><0x043B><0x043C><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sngags srung e k dzA Ti srog sgrub m/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0413><0x0410><0x0413> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x042D> <0x041A><0x0410> <0x0414><0x0417><0x0410> <0x0422><0x0418> <0x0421><0x041E><0x0413> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x0438><0x0446><0x0430> <0x043C><0x0430><0x043D><0x0442><0x0440><0x044B> <0x042D><0x043A><0x0430><0x0434><0x0436><0x0430><0x0442><0x0438>, <0x0421><0x043E><0x0433><0x0434><0x0440><0x0443><0x0431><0x043C><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>shn p dmr nag ls byed dregs p'i tshogs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0429><0x0415><0x041D> <0x041F><0x0410> MAP <0x041D><0x0410><0x0413> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0427><0x0415> <0x0414><0x0420><0x0415><0x0413> <0x041F><0x0415> <0x0426><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041C><0x0430><0x0440><0x0443><0x0446><0x0435> <0x0438> <0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0445> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C> <0x0414><0x0440><0x0435><0x0433><0x043F><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>srid p'i rlung zhgs dbng phyug lha chen yb/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0421><0x0418> <0x041F><0x0415> <0x041B><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0428><0x0410><0x0413> <0x0412><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0423><0x0413> <0x041B><0x0425><0x0410> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x042F><0x0411>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0421><0x0443><0x043F><0x0440><0x0443><0x0433> <0x041C><0x0430><0x0445><0x0430><0x0434><0x044D><0x0432><0x0430> <0x0441> <0x0430><0x0440><0x043A><0x0430><0x043D><0x043E><0x043C> <0x0438><0x0437> <0x043C><0x0438><0x0440><0x043E><0x0432><0x043E><0x0433><0x043E> <0x0432><0x0435><0x0442><0x0440><0x0430>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>u m de bi yum bcs mkh' 'gro'i tshgs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0423> <0x041C><0x0410> <0x0414><0x042D> <0x0412><0x0418> <0x042E><0x041C> <0x0427><0x0415> <0x041A><0x0425><0x0410><0x041D> <0x0414><0x0420><0x041E><0x0418> <0x0426><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435> <0x0441> <0x0441><0x0443><0x043F><0x0440><0x0443><0x0433><0x043E><0x0439> <0x0423><0x043C><0x0430><0x0434><0x044D><0x0432><0x0438>,<0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0414><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>lha srin kun gyi dmg dpung sprin ltar sdud/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041B><0x0425><0x0410> <0x0421><0x0418><0x041D> <0x041A><0x0423><0x041D> <0x0413><0x0418> <0x041C><0x0410><0x0413> <0x041F><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x0422><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0423><0x0414>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0430><0x0440><0x043C><0x0438><0x044F> <0x0432><0x0441><0x0435><0x0445> <0x0434><0x0435><0x043C><0x043E><0x043D><0x043E><0x0432>,<0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x043D><0x0430><0x044F> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x043E><0x0431><0x043B><0x0430><0x043A><0x0430><0x043C>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>drang srong chen po gza' mchog rA hu l/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0420><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0421><0x041E><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x041F><0x041E> <0x0417><0x0410> <0x0427><0x041E><0x0413> <0x0420><0x0410> <0x0425><0x0423> <0x041B><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041C><0x0430><0x0445><0x0430><0x0440><0x0438><0x0448><0x0438> <0x0417><0x0430><0x0447><0x043E><0x0433> <0x0420><0x0430><0x0445><0x0443><0x043B><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gtum chen rngams p'i ng ro 'brug ltar sgrogs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0423><0x041C> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x041D><0x0413><0x0410><0x041C> <0x041F><0x0415> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x0420><0x041E> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0413> <0x0422><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0420><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0417><0x0432><0x0443><0x0447><0x0430><0x0449><0x0438><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x0433><0x0440><0x043E><0x043C><0x0443> <0x043E><0x0447><0x0435><0x043D><0x044C> <0x0441><0x0432><0x0438><0x0440><0x0435><0x043F><0x044B><0x043C>, <0x044F><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x043D><0x044B><0x043C> <0x0433><0x043E><0x043B><0x043E><0x0441><0x043E><0x043C>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>zhing skyong seng ge'i gdong cn yb dng yum/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0428><0x0418><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0401><0x041D><0x0413> <0x0421><0x0415><0x041D> <0x0413><0x0415><0x0418> <0x0414><0x041E><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x042F><0x0411> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x042E><0x041C>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x0438> <0x0437><0x0435><0x043C><0x043B><0x0438> - <0x041B><0x044C><0x0432><0x0438><0x043D><0x043E><0x0433><0x043E><0x043B><0x043E><0x0432><0x044B><0x0435> <0x0441><0x0443><0x043F><0x0440><0x0443><0x0433><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rgyal chen rnam mng thos sras rta sngon cn/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x042F><0x041B> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x041D><0x0410><0x041C> <0x041C><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0422><0x041E> <0x0421><0x0415> <0x0422><0x0410> <0x041D><0x0413><0x041E><0x041D> <0x0427><0x0415><0x041D>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432><0x0435><0x043B><0x0438><0x043A><0x0438><0x0439> <0x0446><0x0430><0x0440><0x044C> - <0x0412><0x0430><0x0439><0x0448><0x0440><0x0430><0x0432><0x0430><0x043D><0x0430>, <0x043E><0x0431><0x043B><0x0430><0x0434><0x0430><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C> <0x0441><0x0438><0x043D><0x0435><0x0439> <0x043B><0x043E><0x0448><0x0430><0x0434><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dur khrod bdg po bdg mo ngs nus m/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0423><0x0420> <0x0422><0x0420><0x041E> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041F><0x041E> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041C><0x041E> <0x041D><0x0413><0x0415> <0x041D><0x0423><0x0419> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0430> <0x0438> <0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x0447><0x0438><0x0446><0x0430> <0x043A><0x043B><0x0430><0x0434><0x0431><0x0438><0x0449>, <0x041D><0x0433><0x0435><0x043D><0x0443><0x0439><0x043C><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>ls kyi gshin rje dm cn rdo rje legs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041B><0x042D> <0x041A><0x0418> <0x0429><0x0418><0x041D> <0x0414><0x0416><0x0415> <0x0414><0x0410><0x041C> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x0414><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0416><0x0415> <0x041B><0x042D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041A><0x0430><0x0440><0x043C><0x0430> <0x042F><0x043C><0x0430><0x0440><0x0430><0x0434><0x0436><0x0430> <0x0438> <0x0414><0x0430><0x043C><0x0447><0x0435><0x043D> <0x0414><0x043E><0x0440><0x0436><0x0435><0x043B><0x0435><0x0433><0x043F><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>phyin ls dngos grub thogs med glog ltar 'khyugs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x041D><0x0413><0x041E> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x0422><0x041E><0x0413> ME <0x041B><0x041E><0x0413> <0x0422><0x0410><0x0420> <0x041A><0x0425><0x042E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0421> <0x0431><0x044B><0x0441><0x0442><0x0440><0x043E><0x0442><0x043E><0x0439> <0x043C><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0438> <0x0431><0x0435><0x0441><0x043F><0x0440><0x0435><0x043F><0x044F><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E> <0x043E><0x0441><0x0443><0x0449><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x043B><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C> <0x0438> <0x0434><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x0441><0x0438><0x0434><0x0434><0x0445><0x0438> -

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>tshe ring mched lnga a phyi gayu sgron m/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0426><0x0415> <0x0420><0x0418><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x0410> <0x0427><0x0418> <0x042E> <0x0414><0x0420><0x041E><0x041D> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0441><0x0435><0x0441><0x0442><0x0451><0x0440> <0x0426><0x0435><0x0440><0x0438><0x043D><0x0433> <0x0438> <0x0431><0x0430><0x0431><0x0443><0x0448><0x043A><0x0430> <0x042E><0x0434><0x0440><0x043E><0x043D><0x043C><0x0430>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>kh rg khyung btsun l sogs brtan m'i tshogs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0425><0x0410> <0x0420><0x0410><0x0413> <0x041A><0x0425><0x042E><0x041D><0x0413> <0x0426><0x0423><0x041D> <0x041B><0x0410> <0x0421><0x041E><0x0413> <0x0422><0x0415><0x041D> <0x041C><0x0410><0x0418> <0x0426><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041A><0x0445><0x0430><0x0440><0x0430><0x0433><0x0447><0x0443><0x043D><0x0433><0x0446><0x0443><0x043D><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0434><0x0440><0x0443><0x0433><0x0438><0x0435> - <0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0422><0x0435><0x043D><0x043C><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gnod sbyin zhng blon beg rtse tshogs kyi bdg_/

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0401> <0x0414><0x0427><0x0418><0x041D> <0x0428><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041B><0x041E><0x041D> <0x0411><0x0415><0x0413> <0x0426><0x0415> <0x0426><0x041E><0x0413> <0x041A><0x0418> <0x0414><0x0410><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041D><0x0451><0x0434><0x0447><0x0438><0x043D>, <0x0428><0x0430><0x043D><0x0433><0x043B><0x043E><0x043D>, <0x0411><0x0435><0x0433><0x0446><0x0435>, <0x0413><0x0430><0x043D><0x0435><0x0448><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dzm lha rigs lnga rta bdg ku be r/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0417><0x0410><0x041C> <0x041B><0x0425><0x0410> <0x0420><0x0418><0x0413> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x0422><0x0410> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041A><0x0423> <0x0411><0x0415> <0x0420><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0441><0x0435><0x043C><0x0435><0x0439><0x0441><0x0442><0x0432> <0x0414><0x0437><0x0430><0x043C><0x0431><0x0430><0x043B><0x044B>, <0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0430> <0x043B><0x043E><0x0448><0x0430><0x0434><0x0435><0x0439>, <0x041A><0x0443><0x0431><0x0435><0x0440><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>kun 'khyil mched gsum l sogs nor bdg rnams/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0423><0x041D> <0x041A><0x0425><0x0418><0x041B> <0x0427><0x0415> <0x0421><0x0423><0x041C> <0x041B><0x0410> <0x0421><0x041E><0x0413> <0x041D><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041D><0x0410><0x041C>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0442><0x0440><0x0438> <0x0441><0x0435><0x0441><0x0442><0x0440><0x044B> <0x041A><0x0443><0x043D><0x043A><0x0445><0x0438><0x043B> <0x0438> <0x0434><0x0440><0x0443><0x0433><0x0438><0x0435> <0x0432><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0438> <0x0431><0x043E><0x0433><0x0430><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>drag sngags mthu rtsal thog ser bzhin du 'bebs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0420><0x0410><0x0413> <0x041D><0x0413><0x0410><0x0413> <0x0422><0x0423> <0x0426><0x0415><0x041B> <0x0422><0x041E><0x0413> <0x0421><0x0415><0x0420> <0x0428><0x0418><0x041D> <0x0414><0x0423> <0x0411><0x0415><0x0411>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041C><0x043E><0x0449><0x044C><0x044E> <0x044D><0x043D><0x0435><0x0440><0x0433><0x0438><0x0438> <0x0433><0x043D><0x0435><0x0432><0x043D><0x043E><0x0439> <0x043C><0x0430><0x043D><0x0442><0x0440><0x044B>, <0x043D><0x0430><0x043B><0x0435><0x0442><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x0431><0x0443><0x0440><0x0435> -

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rta nag dregs p sh z kh mo che/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0410> <0x041D><0x0410><0x0413> <0x0414><0x0420><0x0415><0x0413> <0x041F><0x0410> <0x0429><0x0410> <0x0417><0x0410> <0x041A><0x0425><0x0410> <0x041C><0x041E> <0x0427><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0422><0x0430><0x043D><0x0430><0x0433>, <0x0414><0x0440><0x0435><0x0433><0x043F><0x0430>, <0x041F><0x0438><0x0448><0x0430><0x0447><0x0438>, <0x041A><0x0430><0x043C><0x043E><0x0447><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sde dpon sum cu sngags bdg bco brgyad dng / /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x042D> <0x041F><0x0401><0x041D> <0x0421><0x0423><0x041C> <0x0427><0x0423> <0x041D><0x0413><0x0410><0x0413> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x0427><0x041E> <0x0413><0x0415> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0442><0x0440><0x0438><0x0434><0x0446><0x0430><0x0442><0x044C> <0x041D><0x0430><0x0447><0x0430><0x043B><0x044C><0x043D><0x0438><0x043A><0x043E><0x0432>,<0x0432><0x043E><0x0441><0x0435><0x043C><0x043D><0x0430><0x0434><0x0446><0x0430><0x0442><0x044C> <0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A> <0x043C><0x0430><0x043D><0x0442><0x0440><0x044B>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>shwa n s bdg bdg nyid skyes bu sogs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0429><0x0410> <0x041D><0x0410> <0x0421><0x0410> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041D><0x0418> <0x041A><0x0415> <0x0411><0x0423> <0x0421><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0429><0x0430><0x043D><0x044B>, <0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0438> <0x0437><0x0435><0x043C><0x043B><0x0438>, <0x0414><0x0430><0x0433><0x043D><0x0438>, <0x041A><0x0435><0x0431><0x0443> <0x0438> <0x0434><0x0440><0x0443><0x0433><0x0438><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gz' gdong ging lnga bdud shn rtsis kyi bdg_/

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0417><0x0410> <0x0414><0x041E><0x041D><0x0413> <0x0413><0x0418><0x041D><0x0413> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x0414><0x0423><0x0414> <0x0429><0x0415><0x041D> <0x0426><0x0418> <0x041A><0x0418> <0x0414><0x0410><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0413><0x0438><0x0442><0x043E><0x0432> <0x0441> <0x043B><0x0438><0x0446><0x0430><0x043C><0x0438> <0x043F><0x043B><0x0430><0x043D><0x0435><0x0442>, <0x0414><0x0435><0x043C><0x043E><0x043D><0x044B>, <0x0429><0x0435><0x043D><0x044B>, <0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0438> <0x0430><0x0441><0x0442><0x0440><0x043E><0x043B><0x043E><0x0433><0x0438><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dgra bo'i steng du rlung ltar jg p rgyugs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0420><0x0410> <0x0412><0x041E><0x0418> <0x0422><0x0415><0x041D><0x0413> <0x0414><0x0423> <0x041B><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0416><0x0410><0x0413> <0x041F><0x0410> <0x0413><0x042C><0x042E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041D><0x0430><0x0441><0x044B><0x043B><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x043D><0x0430> <0x0432><0x0440><0x0430><0x0433><0x043E><0x0432> <0x0440><0x0430><0x0437><0x0431><0x043E><0x0439><0x043D><0x0438><0x043A><0x043E><0x0432>, <0x043F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x0432><0x0435><0x0442><0x0440><0x0443>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>spu gri mched gsum sngags bdg bsnyo kh dng / /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041F><0x0423> <0x0414><0x0420><0x0418> <0x0427><0x0415> <0x0421><0x0423><0x041C> <0x041D><0x0413><0x0410><0x0413> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041D><0x0401> <0x041A><0x0425><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0442><0x0440><0x0438> <0x0431><0x0440><0x0430><0x0442><0x0430> <0x041F><0x0443><0x0434><0x0440><0x0438>, <0x0432><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0430> <0x043C><0x0430><0x043D><0x0442><0x0440><0x044B> <0x041D><0x0451><0x043A><0x0445><0x0430>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>jg p me len klu btsn spun bdun dng / /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0416><0x0410><0x0413> <0x041F><0x0410> ME <0x041B><0x0415><0x041D> <0x041B><0x0423> <0x0426><0x0415><0x041D> <0x041F><0x0423><0x041D> <0x0414><0x042E><0x041D> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0414><0x0436><0x0430><0x0433><0x043F><0x0430>, <0x041C><0x0435><0x043B><0x0435><0x043D>, <0x0441><0x0435><0x043C><0x044C> <0x0430><0x0440><0x043C><0x0438><0x0439> <0x041D><0x0430><0x0433><0x043E><0x0432> <0x0438> <0x0426><0x0435><0x043D><0x043E><0x0432>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dregs p sde lnga pe hr tsi mA r/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0420><0x0415><0x0413> <0x041F><0x0410> <0x0414><0x042D> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x041F><0x0415> <0x0425><0x0410><0x0420> <0x0426><0x0418> <0x041C><0x0410> <0x0420><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0441><0x0435><0x043C><0x0435><0x0439><0x0441><0x0442><0x0432> <0x0414><0x0440><0x0435><0x0433><0x043F><0x0430>, <0x041F><0x0435><0x0445><0x0430><0x0440> <0x0438> <0x0426><0x0438><0x043C><0x0430><0x0440><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>zb gter bk' yi srung m thms cd kyis/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0417><0x0410><0x0411> <0x0422><0x0415><0x0420> <0x041A><0x0410> <0x0418> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x041C><0x0410> <0x0422><0x0410><0x041C> <0x0427><0x0415> <0x041A><0x0418>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432><0x0441><0x0435> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x0438> <0x0433><0x043B><0x0443><0x0431><0x043E><0x043A><0x0438><0x0445> <0x0422><0x0435><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x041A><0x0430><0x043C><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sgrub p'i mthun rkyen dbyar gyi dpl ltar spel/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x041F><0x0415> <0x0422><0x0423><0x041D> <0x041A><0x0415><0x041D> <0x042F><0x0420> <0x0413><0x0418> <0x041F><0x0415><0x041B> <0x0422><0x0410><0x0420> <0x041F><0x0415><0x041B>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x043B><0x0435><0x0442><0x043D><0x0435><0x043C><0x0443> <0x0438><0x0437><0x043E><0x0431><0x0438><0x043B><0x0438><0x044E> <0x0440><0x0430><0x0441><0x043F><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043D><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E><0x043F><0x0440><0x0438><0x044F><0x0442><0x043D><0x044B><0x0435> <0x0443><0x0441><0x043B><0x043E><0x0432><0x0438><0x044F> <0x0434><0x043B><0x044F> <0x043F><0x0440><0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x043A><0x0438>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>thang lha sbrag gi btsan rgod sbom r che/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041B><0x0425><0x0410> <0x0414><0x0420><0x0410><0x0413> <0x0413><0x0418> <0x0426><0x0415><0x041D> <0x0413><0x0401> <0x0411><0x041E><0x041C> <0x0420><0x0410> <0x0427><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0422><0x0430><0x043D><0x0433><0x043B><0x0445><0x0430>, <0x0414><0x0440><0x0430><0x0433><0x0438><0x0446><0x0435><0x043D><0x0433><0x043E>, <0x0411><0x043E><0x043C><0x0440><0x0430><0x0447><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mgur lha bcu gsum dge bsnyen nyer gcig dng / /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x0423><0x0420> <0x041B><0x0425><0x0410> <0x0427><0x0423> <0x0421><0x0423><0x041C> <0x0413><0x0415> <0x041D><0x0415><0x041D> HEP <0x0427><0x0418><0x0413> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0442><0x0440><0x0438><0x043D><0x0430><0x0434><0x0446><0x0430><0x0442><0x044C> <0x0413><0x0443><0x0440><0x043B><0x0445><0x0430>, <0x0434><0x0432><0x0430><0x0434><0x0446><0x0430><0x0442><0x044C> <0x043E><0x0434><0x0438><0x043D> <0x0423><0x043F><0x0430><0x0441><0x0430><0x043A><0x0430>,

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>chos 'khor sgrub gns dben gns chos bzhin skyong / /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E><0x0419> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x041D><0x042D> <0x0415><0x041D> <0x041D><0x042D> <0x0427><0x041E><0x0419> <0x0428><0x0418><0x041D> <0x041A><0x0401><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x043A><0x0430><0x043A> <0x0414><0x0445><0x0430><0x0440><0x043C><0x0443> <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0430> <0x043F><0x043E><0x0432><0x043E><0x0440><0x043E><0x0442><0x0430> <0x043A><0x043E><0x043B><0x0435><0x0441><0x0430> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>, <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0430> <0x0441><0x043E><0x0437><0x0435><0x0440><0x0446><0x0430><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0438> <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0430> <0x0443><0x0435><0x0434><0x0438><0x043D><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gnyug mr gns dng glo bur lhags p yi/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x042E><0x0413> MAP <0x041D><0x042D> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041B><0x041E> <0x0411><0x0423><0x0420> <0x041B><0x0425><0x0410><0x0413> <0x041F><0x0410> <0x0418>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0418> <0x043F><0x0440><0x0435><0x0431><0x044B><0x0432><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x0442><0x0430><0x043C> <0x043F><0x043E><0x0441><0x0442><0x043E><0x044F><0x043D><0x043D><0x043E> <0x0438> <0x0432><0x043D><0x0435><0x0437><0x0430><0x043F><0x043D><0x043E> <0x043F><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435><0x0441><0x044F> -

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gzhi bdg pho mo 'khor dng bcs p rnams/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0428><0x0418> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x041F><0x0425><0x041E> <0x041C><0x041E> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041F><0x0410> <0x041D><0x0410><0x041C>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043C><0x0443><0x0436><0x0441><0x043A><0x0438><0x0435> <0x0438> <0x0436><0x0435><0x043D><0x0441><0x043A><0x0438><0x0435> <0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0438> <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438> <0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435> <0x0441> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod gtor 'di bzhes bcol b'i phrin ls mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0415> <0x0427><0x041E><0x041B> BE <0x0422><0x0420><0x0418><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x0432><0x044B><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0440><0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x043D><0x0443><0x044E> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sngs rgyas bstan srung dkon mchog dbu 'phng bstod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0421><0x0410><0x041D> <0x0413><0x0415><0x0419> <0x0422><0x0415><0x041D> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x041A><0x041E><0x041D> <0x0427><0x041E><0x0413> <0x0423> <0x041F><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0422><0x041E>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x044F><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0411><0x0443><0x0434><0x0434><0x044B>, <0x0432><0x043E><0x0441><0x0445><0x0432><0x0430><0x043B><0x044F><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0422><0x0440><0x0438> <0x0414><0x0440><0x0430><0x0433><0x043E><0x0446><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dge 'dun sde rgyas rnal 'byor tshe dpl spel/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x0415><0x041D> <0x0414><0x0423><0x041D> <0x0414><0x042D> <0x0413><0x0415> <0x041D><0x0410><0x041B> <0x0414><0x0416><0x041E><0x0420> <0x0426><0x0415> <0x041F><0x0415><0x041B> <0x041F><0x0415><0x041B>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0440><0x0430><0x0441><0x0448><0x0438><0x0440><0x044F><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0421><0x0430><0x043D><0x0433><0x0445><0x0443>, <0x0443><0x0432><0x0435><0x043B><0x0438><0x0447><0x0438><0x0432><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0436><0x0438><0x0437><0x043D><0x044C> <0x0438> <0x0431><0x043E><0x0433><0x0430><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x043E> <0x0439><0x043E><0x0433><0x0438><0x043D><0x043E><0x0432>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>snyan p'i dr phyor grags p'i dung bus l/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x042C><0x0415><0x041D> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0410><0x0420> <0x0427><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0420><0x0410><0x0413> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0411><0x0423> <0x041B><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x0438><0x043C><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0437><0x043D><0x0430><0x043C><0x044F> <0x0438><0x0437><0x0432><0x0435><0x0441><0x0442><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438> <0x0438> <0x0442><0x0440><0x0443><0x0431><0x0438><0x0442><0x0435> <0x0432> <0x0440><0x0430><0x043A><0x043E><0x0432><0x0438><0x043D><0x0443> <0x0441><0x043B><0x0430><0x0432><0x044B>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>'khor dng longs spyod rgyas p nyid du mdzod/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041B><0x041E><0x041D><0x0413> <0x0427><0x041E> <0x0413><0x0415> <0x041F><0x0410> <0x041D><0x0418> <0x0414><0x0423> <0x0414><0x0417><0x0401>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0441><0x0434><0x0435><0x043B><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435> <0x043E><0x0431><0x0448><0x0438><0x0440><0x043D><0x044B><0x043C> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0438> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E><0x0441><0x043E><0x0441><0x0442><0x043E><0x044F><0x043D><0x0438><0x0435>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>zhi rgyas dbng drag ls rnams m lus p/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0428><0x0418> <0x0413><0x0415> <0x0412><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0414><0x0420><0x0410><0x0413> <0x041B><0x042D> <0x041D><0x0410><0x041C> <0x041C><0x0410> <0x041B><0x0423><0x0419> <0x041F><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0412><0x0441><0x0435> <0x043A><0x0430><0x0440><0x043C><0x044B> <0x0443><0x0441><0x043F><0x043E><0x043A><0x0430><0x0438><0x0432><0x0430><0x044E><0x0449><0x0435><0x0439>, <0x0440><0x0430><0x0441><0x0448><0x0438><0x0440><0x044F><0x044E><0x0449><0x0435><0x0439>, <0x043F><0x043E><0x0434><0x0447><0x0438><0x043D><0x044F><0x044E><0x0449><0x0435><0x0439> <0x0438> <0x0433><0x043D><0x0435><0x0432><0x043D><0x043E><0x0439> <0x0430><0x043A><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>'bd med lhun gyis 'grub pr mdzd du gsol/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0411><0x0415> ME <0x041B><0x0425><0x0423><0x041D> <0x0413><0x0418> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x041F><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0417><0x0415> <0x0414><0x0423> <0x0421><0x041E><0x041B>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0431><0x0435><0x0437> <0x0443><0x0441><0x0438><0x043B><0x0438><0x044F> <0x0441><0x043F><0x043E><0x043D><0x0442><0x0430><0x043D><0x043D><0x043E> <0x043E><0x0441><0x0443><0x0449><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x0442><0x0435>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rten l bzhugs sm rng gns ci bder gshegs/ /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0415><0x041D> <0x041B><0x0410> <0x0428><0x0423><0x0413> <0x0421><0x0410><0x041C> <0x0420><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041D><0x042D> <0x0427><0x0418> <0x0414><0x0415><0x0420> <0x0429><0x0415><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041A><0x0430><0x043A> <0x043F><0x043E><0x0436><0x0435><0x043B><0x0430><0x0435><0x0442><0x0435> - <0x0432><0x043E><0x0439><0x0434><0x0438><0x0442><0x0435> <0x0432> <0x0438><0x0437><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0438><0x043B><0x0438> <0x043E><0x0442><0x043F><0x0440><0x0430><0x0432><0x043B><0x044F><0x0439><0x0442><0x0435><0x0441><0x044C> <0x0432> <0x0432><0x0430><0x0448><0x0438> <0x0441><0x043E><0x0431><0x0441><0x0442><0x0432><0x0435><0x043D><0x043D><0x044B><0x0435> <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0430> <0x043F><0x0440><0x0435><0x0431><0x044B><0x0432><0x0430><0x043D><0x0438><0x044F>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>srid zhi'i dge legs rgyas p'i bkra shis shog_/

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0421><0x0418> <0x0428><0x0418> <0x0413><0x0415> <0x041B><0x042D><0x0413> <0x0413><0x0415> <0x041F><0x0415> <0x0422><0x0420><0x0410> <0x0429><0x0418> <0x0429><0x041E><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0414><0x0430> <0x0431><0x0443><0x0434><0x0435><0x0442> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E> <0x043E><0x0442> <0x0440><0x0430><0x0441><0x043F><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043D><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0441><0x0447><0x0430><0x0441><0x0442><0x044C><0x044F> <0x0441><0x0430><0x043D><0x0441><0x0430><0x0440><0x044B> <0x0438> <0x043D><0x0438><0x0440><0x0432><0x0430><0x043D><0x044B>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>ces p 'di ltar nyms l gng shr mchog gyur gling ps bris p byin rlabs kyi bb cung zd yod pr sems ps lhag p lha mtshams kyi 'grub sbyor du bris p dge__/srba mng lM//__//

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x041D><0x0430><0x0445><0x043E><0x0434><0x044F><0x0441><0x044C> <0x0432> <0x0443><0x0435><0x0434><0x0438><0x043D><0x0451><0x043D><0x043D><0x043E><0x043C> <0x0441><0x043E><0x0437><0x0435><0x0440><0x0446><0x0430><0x043D><0x0438><0x0438> <0x0418><0x0434><0x0430><0x043C><0x0430>, <0x0434><0x0443><0x043C><0x0430><0x044F>, <0x0447><0x0442><0x043E> <0x043D><0x0430> <0x043D><0x0435><0x0433><0x043E> <0x0441><0x043D><0x0438><0x0437><0x043E><0x0448><0x043B><0x043E> <0x043D><0x0435><0x0431><0x043E><0x043B><0x044C><0x0448><0x043E><0x0435> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E><0x0441><0x043B><0x043E><0x0432><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>, <0x044D><0x0442><0x043E><0x0442> <0x0442><0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>, <0x0432> <0x0441><0x043E><0x043E><0x0442><0x0432><0x0435><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x0438> <0x0441> <0x0442><0x0435><0x043C>, <0x043A><0x0430><0x043A> <0x043E><0x043D> <0x0432><0x043E><0x0437><0x043D><0x0438><0x043A> <0x0432> <0x0435><0x0433><0x043E> <0x0441><0x043E><0x0437><0x043D><0x0430><0x043D><0x0438><0x0438>, <0x0432><0x043E> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E> <0x0437><0x0430><0x043F><0x0438><0x0441><0x0430><0x043B> <0x0427><0x043E><0x043A><0x0433><0x044E><0x0440> <0x041B><0x0438><0x043D><0x0433><0x043F><0x0430>. <0x0414><0x0430> <0x0431><0x0443><0x0434><0x0435><0x0442> <0x0441><0x0447><0x0430><0x0441><0x0442><0x044C><0x0435>! <0x0421><0x0430><0x0440><0x0432><0x0430> <0x041C><0x0430><0x043D><0x0433><0x0430><0x043B><0x0430><0x043C>.

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041F><0x041E><0x0414><0x041D><0x041E><0x0428><0x0415><0x041D><0x0418><0x0415> <0x0422><0x041E><0x0420><0x041C><0x0410> <0x041E><0x0425><0x0420><0x0410><0x041D><0x0418><0x0422><0x0415><0x041B><0x042F><0x041C> <0x0423><0x0427><0x0415><0x041D><0x0418><0x042F> <0x0418> <0x0422><0x0415><0x0420><0x041C><0x0410>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>@#,/___/thugs sgrub br chd kun sel gyi bk' gter srung m'i gter bsngo bsdus p bzhugs so/_/a~M swasti/_gter gsr thugs sgrb br chd kun sel gyi bk' srung tshe ring mched lnga dng / gter srung khyung btsun m'i gtor bsngo nyung bsdus ni/ /gtor m/ r~M y~M kh~M gis bsng/ a~M AHhU~M hoH_zhes ps byin brlab/

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>> <0x0417><0x0434><0x0435><0x0441><0x044C> <0x043F><0x0440><0x0435><0x0434><0x0441><0x0442><0x0430><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x043E> <0x043A><0x043E><0x0440><0x043E><0x0442><0x043A><0x043E><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044F><0x043C> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0438> <0x0442><0x0435><0x0440><0x043C><0x0430> <0x201C><0x0414><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0421><0x0435><0x0440><0x0434><0x0446><0x0430> <0x041B><0x0430><0x043C><0x044B>, <0x0443><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043D><0x044F><0x044E><0x0449><0x0435><0x0435> <0x0432><0x0441><0x0435> <0x043F><0x0440><0x0435><0x043F><0x044F><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x044F><0x201D>.

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>> <0x041E><0x043C> <0x0421><0x0432><0x0430><0x0441><0x0442><0x0438>. <0x0414><0x0430><0x043B><0x0435><0x0435> <0x0441><0x043B><0x0435><0x0434><0x0443><0x0435><0x0442> <0x043A><0x043E><0x0440><0x043E><0x0442><0x043A><0x043E><0x0435> <0x043F><0x0440><0x0435><0x0434><0x043B><0x043E><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x0438><0x0446><0x0430><0x043C> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> - <0x043F><0x044F><0x0442><0x0438> <0x0441><0x0451><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043C> <0x0426><0x0435><0x0440><0x0438><0x043D><0x0433><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x0438><0x0446><0x0435> <0x0442><0x0435><0x0440><0x043C><0x0430> <0x041A><0x0445><0x044E><0x043D><0x0446><0x0443><0x043D><0x043C><0x0435> <0x0446><0x0438><0x043A><0x043B><0x0430> <0x201C><0x0414><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0421><0x0435><0x0440><0x0434><0x0446><0x0430> <0x041B><0x0430><0x043C><0x044B>, <0x0443><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043D><0x044F><0x044E><0x0449><0x0435><0x0435> <0x0432><0x0441><0x0435> <0x043F><0x0440><0x0435><0x043F><0x044F><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x044F><0x201D> <0x0438><0x0437> <0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x044F> <0x043D><0x043E><0x0432><0x044B><0x0445> <0x0442><0x0435><0x0440><0x043C><0x0430>.

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>> <0x041F><0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x0435><0x0441><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C> <0x0441><0x043B><0x043E><0x0433><0x043E><0x0432> <0x0420><0x0410><0x041C> <0x042F><0x041C> <0x041A><0x0425><0x0410><0x041C> - <0x043E><0x0447><0x0438><0x0441><0x0442><0x0438><0x0442><0x0435> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430>, <0x041E><0x041C> <0x0410> <0x0425><0x0423><0x041C> <0x0425><0x041E> - <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E><0x0441><0x043B><0x0430><0x0432><0x0442><0x0435>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rng gi thugs k'i s bon ls byung b'i 'od zer gyis bk' sru ng bkra shis tshe ring mched lnga dng /

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0420><0x0410><0x041D> <0x0413><0x0418> <0x0422><0x0423><0x0413> <0x041A><0x0410><0x0418> <0x0421><0x0410> <0x0411><0x041E><0x041D> <0x041B><0x042D> <0x0414><0x0416><0x0423><0x041D><0x0413> BE <0x041E> <0x0417><0x0415><0x0420> <0x0413><0x0418> <0x041A><0x0410> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0410> <0x0429><0x0418> <0x0426><0x0415> <0x0420><0x0418><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041B><0x0443><0x0447><0x0430><0x043C><0x0438> <0x0441><0x0432><0x0435><0x0442><0x0430>, <0x0432><0x043E><0x0437><0x043D><0x0438><0x043A><0x0448><0x0438><0x043C><0x0438> <0x0438><0x0437> <0x043C><0x043E><0x0435><0x0433><0x043E> <0x0441><0x0435><0x043C><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E><0x0433><0x043E> <0x0441><0x043B><0x043E><0x0433><0x0430>, <0x043F><0x0440><0x0438><0x0437><0x044B><0x0432><0x0430><0x044E> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x0438><0x0446> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x2014> <0x043F><0x044F><0x0442><0x0435><0x0440><0x044B><0x0445> <0x0441><0x0435><0x0441><0x0442><0x0451><0x0440> <0x0426><0x0435><0x0440><0x0438><0x043D><0x0433>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gter srung rdo rje khyung btsun m 'khor yng 'khor sprul p yng sprul dng bcs p bdzra s mA dzH_

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0415><0x0420> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0414><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0427><0x0415> <0x041A><0x0425><0x042E><0x041D><0x0413> <0x0426><0x0423><0x041D> <0x041C><0x0410> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x042F><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x041F><0x0410> <0x042F><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041F><0x0410> <0x0412><0x0410><0x0414><0x0416><0x0420><0x0410> <0x0421><0x0410><0x041C><0x0410> <0x0414><0x0416><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0418> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x0438><0x0446><0x0443> <0x0442><0x0435><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0434><0x043E><0x0440><0x0434><0x0436><0x0435> <0x043A><0x0445><0x044E><0x043D><0x0446><0x0443><0x043D><0x043C><0x0443> <0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435> <0x0441> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C> <0x0438> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>, <0x0441> <0x0432><0x043E><0x043B><0x0448><0x0435><0x0431><0x043D><0x044B><0x043C><0x0438> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F><0x043C><0x0438> <0x0438> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F><0x043C><0x0438> <0x0432><0x043E><0x043B><0x0448><0x0435><0x0431><0x043D><0x044B><0x0445> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x0439>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>zhes ps spyan drangs/

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x041F><0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0441><0x044F> - <0x043F><0x0440><0x0438><0x0437><0x044B><0x0432><0x0430><0x0435><0x043C>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>a~M bdzra d+hA ki nI A yu She shwa rI hrIHm~M l~M a~M t~M tsit+ta hrIM hrIM dzHdzH

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041E><0x041C> <0x0412><0x0410><0x0414><0x0416><0x0420><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041A><0x0418><0x041D><0x0418> <0x0410><0x042E><0x041A><0x0425><0x0415><0x0428><0x0412><0x0410><0x0420><0x0418> <0x0428><0x0420><0x0418> <0x041C><0x0410><0x041C> <0x041B><0x0410><0x041C> AM <0x0422><0x0410><0x041C> <0x0426><0x0418><0x0422><0x0422><0x0410> <0x0428><0x0418><0x041C> <0x0428><0x0418><0x041C> <0x0414><0x0416><0x0410> <0x0414><0x0416><0x0410>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>zhes thugs dm bskul/

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x041F><0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0441><0x044F> - <0x043D><0x0430><0x043F><0x043E><0x043C><0x0438><0x043D><0x0430><0x0435><0x043C> <0x043E><0x0431> <0x043E><0x0431><0x0435><0x0442><0x0430><0x0445>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>a~M bdzra arg+haM ns shap+da pra tIts+tsha swA hA/

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>m hA pny+tsa a mr-i t rk+ta m hA su kh b liM t b+hUny+dzHhoH

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041E><0x041C> <0x0412><0x0410><0x0414><0x0416><0x0420><0x0410> <0x0410><0x0420><0x0413><0x0410><0x041C> <0x041F><0x0410><0x0414><0x042C><0x042F><0x041C> <0x041F><0x0423><0x0428><0x041F><0x0415> <0x0414><0x0425><0x0423><0x041F><0x0415> <0x0410><0x041B><0x041E><0x041A><0x0415> <0x0413><0x0425><0x0410><0x041D><0x0414><0x0415> <0x041D><0x0415><0x0412><0x0418><0x0414><0x042C><0x0415> <0x0428><0x0410><0x0411><0x0414><0x0410> <0x041F><0x0420><0x0410><0x0422><0x0418><0x0426><0x0410><0x0415> <0x0421><0x0412><0x0410><0x0425><0x0410> <0x041C><0x0410><0x0425><0x0410> <0x041F><0x0410><0x041D><0x042C><0x0426><0x0410> <0x0410><0x041C><0x0420><0x0418><0x0422><0x0410> <0x0420><0x0410><0x041A><0x0422><0x0410> <0x041C><0x0410><0x0425><0x0410> <0x0421><0x0423><0x041A><0x0425><0x0410> <0x0411><0x0410><0x041B><0x0418><0x041C><0x0422><0x0410> <0x0411><0x0423><0x041D><0x042C><0x0414><0x0417><0x0410> <0x0425><0x041E>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>zhes ps mchod/

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x041F><0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0441><0x044F> - <0x0434><0x0435><0x043B><0x0430><0x0435><0x043C> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sman btsun mched lnga 'khor dng bcs p'i ljags rdo rje'i sbu gu cn gyi 'od kyis gtor m'i bcud drangs te gsol br gyur/__

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041C><0x042D><0x041D> <0x0426><0x0423><0x041D> <0x0427><0x0415> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0427><0x0410><0x0413> <0x0414><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0416><0x0415><0x0418> <0x0411><0x0423>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x0423> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x0413><0x0418> <0x041E> <0x041A><0x0418> <0x0422><0x041E><0x0420> <0x041C><0x0410><0x0418> <0x0427><0x0423> <0x0414><0x0420><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0415> <0x0421><0x041E><0x041B> <0x0412><0x0410><0x0420> <0x0413><0x042E><0x0420>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0441><0x0435><0x0441><0x0442><0x0451><0x0440> <0x043C><0x044D><0x043D><0x0446><0x0443><0x043D> <0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435> <0x0441> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C> <0x0443><0x0433><0x043E><0x0449><0x0430><0x044E><0x0442><0x0441><0x044F> <0x0441><0x043E><0x043A><0x0430><0x043C><0x0438> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x044B>, <0x0432><0x0441><0x0430><0x0441><0x044B><0x0432><0x0430><0x044F> <0x0438><0x0445> <0x0441><0x0432><0x0435><0x0442><0x043E><0x043C> <0x0438><0x0437> <0x044F><0x0437><0x044B><0x043A><0x043E><0x0432> <0x0432> <0x0432><0x0438><0x0434><0x0435> <0x0432><0x0430><0x0434><0x0436><0x0440><0x043D><0x044B><0x0445> <0x0442><0x0440><0x0443><0x0431><0x043E><0x0447><0x0435><0x043A>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>a~M bdzra d+hA ki nI A yu She shwa rI s m y dzH__

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>A yur pun+ye puSh+TiM ku ru swA hA;

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>a~M dz+nyA nd+hA ki nI m~M l~M a~M t~M srba sid+d+hi hU~M hU~M;

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>a~M bdzra m ti hU~M;

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>s p ri wA r i dM b liM t kh kh khA hi khA hi;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041E><0x041C> <0x0412><0x0410><0x0414><0x0416><0x0420><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041A><0x0418><0x041D><0x0418> <0x0410><0x042E><0x041A><0x0425><0x0415><0x0428><0x0412><0x0410><0x0420><0x0418> <0x0421><0x0410><0x041C><0x0410><0x042F> <0x0414><0x0416><0x0410>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0410><0x042E> <0x041F><0x0423><0x041D><0x042C><0x0415> <0x041F><0x0423><0x041A><0x0422><0x0418><0x041C> <0x041A><0x0423><0x0420><0x0423> <0x0421><0x0412><0x0410><0x0425><0x0410> <0x041E><0x041C> <0x0414><0x0416><0x041D><0x042F><0x041D><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041A><0x0418><0x041D><0x0418> <0x041C><0x0410><0x041C> <0x041B><0x0410><0x041C> AM <0x0422><0x0410><0x041C> <0x0421><0x0410><0x0420><0x0412><0x0410>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0421><0x0418><0x0414><0x0414><0x0425><0x0418> <0x0425><0x0423><0x041C> <0x0425><0x0423><0x041C>

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041E><0x041C> <0x0412><0x0410><0x0414><0x0416><0x0420><0x0410> <0x041C><0x0410><0x0422><0x0418> <0x0425><0x0423><0x041C> <0x0421><0x0410><0x041F><0x0410><0x0420><0x0418><0x0412><0x0410><0x0420><0x0410> <0x0419><0x0418><0x0414><0x0410><0x041C> <0x0411><0x0410><0x041B><0x0418><0x041C><0x0422><0x0410> <0x041A><0x0425><0x0410> <0x041A><0x0425><0x0410> <0x041A><0x0425><0x0410><0x0425><0x0418> <0x041A><0x0425><0x0410><0x0425><0x0418>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>ln gsum gyis gtor m phul/

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x041F><0x043E><0x0432><0x0442><0x043E><0x0440><0x044F><0x044F> <0x0442><0x0440><0x0438> <0x0440><0x0430><0x0437><0x0430>, <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0441><0x0438><0x043C> <0x0442><0x043E><0x0440><0x043C><0x0430>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dpl zhing ls skyes p'i d+hA ki'i dbng phyug m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041F><0x0415><0x041B> <0x0428><0x0418><0x041D><0x0413> <0x041B><0x042D> <0x041A><0x0415> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0410><0x041A><0x0418> <0x0412><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0423><0x0413> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041F><0x043E><0x0440><0x043E><0x0436><0x0434><0x0451><0x043D><0x043D><0x043E><0x0439> <0x0432> <0x0412><0x0435><0x043B><0x0438><0x043A><0x043E><0x0439> <0x0441><0x0444><0x0435><0x0440><0x0435> <0x0414><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0435> <0x0412><0x0430><0x043D><0x0433><0x0447><0x0443><0x0433><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dbyings chos sku spros p dng bral b ls m gayos bzhin du;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0419><0x0418><0x041D><0x0413> <0x0427><0x041E><0x0419> <0x041A><0x0423> <0x0422><0x0420><0x041E> <0x041F><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0414><0x0420><0x0415><0x041B> <0x0412><0x0410> <0x041B><0x042D> <0x041C><0x0410> <0x0401> <0x0428><0x0418><0x041D> <0x0414><0x0423>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043D><0x0435> <0x0432><0x044B><0x0445><0x043E><0x0434><0x044F><0x0449><0x0435><0x0439> <0x0438><0x0437> <0x0441><0x0432><0x043E><0x0431><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0433><0x043E> <0x043E><0x0442> <0x043E><0x0433><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x0439> <0x043F><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x043D><0x0441><0x0442><0x0432><0x0430> <0x0414><0x0445><0x0430><0x0440><0x043C><0x0430><0x043A><0x0430><0x0439><0x0438>; <0x0441><0x0432><0x043E><0x0438><0x043C> <0x0438><0x0437><0x043D><0x0430><0x0447><0x0430><0x043B><0x044C><0x043D><0x044B><0x043C> <0x043E><0x0441><0x043E><0x0437><0x043D><0x0430><0x0432><0x0430><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C> <0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0432><0x0440><0x0435><0x043C><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E> <0x0441><0x0430><0x043C><0x043E><0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x044F><0x044E><0x0449><0x0435><0x0439><0x0441><0x044F>;

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rig p rng snang longs sku ye shes mkh' 'gro rnam p lnga yi tshul du bzhengs te;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0420><0x0418><0x0413> <0x041F><0x0410> <0x0420><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041D><0x0410><0x041D><0x0413> <0x041B><0x041E><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0423> <0x0415> <0x0429><0x0415> <0x041A><0x0425><0x0410><0x041D> <0x0414><0x0420><0x041E> <0x041D><0x0410><0x041C> <0x041F><0x0410> <0x041D><0x0413><0x0410> <0x0418> <0x0426><0x0423><0x041B> <0x0414><0x0423> <0x0428><0x0415><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432> <0x043A><0x0430><0x0447><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x0435> <0x0421><0x0430><0x043C><0x0431><0x0445><0x043E><0x0433><0x0430><0x043A><0x0430><0x0439><0x0438>, <0x0432><0x043E><0x0437><0x043D><0x0438><0x043A><0x0430><0x044E><0x0449><0x0435><0x0439> <0x0432> <0x0444><0x043E><0x0440><0x043C><0x0435> <0x043F><0x044F><0x0442><0x0438> <0x0414><0x0436><0x043D><0x044F><0x043D><0x0430><0x0434><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0438>, <0x0430> <0x0432> <0x043A><0x0430><0x0447><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x0435>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sprul sku sman mo'i tshul gyis sngs rgyas kyi bstan p srung br mdzd p jo mo bkra

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>shis tshe yi dbng phyug m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0423><0x041B><0x041A><0x0423> <0x041C><0x042D><0x041D> <0x041C><0x041E><0x0418> <0x0426><0x0423><0x041B> <0x0413><0x0418> <0x0421><0x0410><0x041D><0x0413><0x0415><0x0419> <0x041A><0x0418> <0x0422><0x0415><0x041D><0x041F><0x0410> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0412><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0417><0x0415> <0x041F><0x0410> <0x0414><0x0427><0x041E><0x041C><0x041E> <0x0422><0x0410><0x0429><0x0418> <0x0426><0x0415> <0x0418> <0x0412><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0423><0x0413> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041D><0x0438><0x0440><0x043C><0x0430><0x043D><0x0430><0x043A><0x0430><0x0439><0x0438> - <0x0432> <0x0444><0x043E><0x0440><0x043C><0x0435> <0x041C><0x044D><0x043D><0x043C><0x043E>, <0x043E><0x0441><0x0443><0x0449><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x043B><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0445> <0x0437><0x0430><0x0449><0x0438><0x0442><0x0443> <0x0431><0x0443><0x0434><0x0434><0x0438><0x0439><0x0441><0x043A><0x043E><0x0433><0x043E> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x2014> <0x0432><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x0447><0x0438><0x0446><0x0435> <0x0422><0x0430><0x0448><0x0438><0x0446><0x0435><0x0440><0x0438><0x043D><0x0433><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mthing gi zhl bzng m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0418><0x041D><0x0413><0x0418> <0x0428><0x0415><0x041B> <0x0417><0x0410><0x041D><0x0413><0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0422><0x0438><0x043D><0x0433><0x0438><0x0448><0x0435><0x043B><0x0437><0x0430><0x043D><0x0433><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mi gayo glang bzng m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041C><0x0418><0x0401> <0x041B><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0417><0x0410><0x041D><0x0413><0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041C><0x0438><0x0451><0x043B><0x0430><0x043D><0x0433><0x0437><0x0430><0x043D><0x0433><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>cod pn mgrin bzng m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E> <0x041F><0x0415><0x041D> <0x0414><0x0420><0x0418><0x041D> <0x0417><0x0410><0x041D><0x0413><0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0427><0x043E><0x043F><0x0435><0x043D><0x0434><0x0440><0x0438><0x043D><0x0437><0x0430><0x043D><0x0433><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>tl dkr 'gro bzng m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0415><0x041B> <0x041A><0x0410><0x0420><0x0414><0x0420><0x041E> <0x0417><0x0410><0x041D><0x0413><0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0422><0x0435><0x043B><0x043A><0x0430><0x0440><0x0434><0x0440><0x043E><0x0437><0x0430><0x043D><0x0433><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>kh rg khyung btsun m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0425><0x0410><0x0420><0x0410><0x0413> <0x041A><0x0425><0x042E><0x041D><0x0413> <0x0426><0x0423><0x041D><0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041A><0x0445><0x0430><0x0440><0x0430><0x0433><0x0447><0x0443><0x043D><0x0433><0x0446><0x0443><0x043D><0x043C><0x0435>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>'khor srid p gsum gyi sman mo 'bum phrag yngs p'i tshogs dng bcs p l gsol lo;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0421><0x0418> <0x041F><0x0410> <0x0421><0x0423><0x041C> <0x0413><0x0418> <0x041C><0x042D><0x041D> <0x041C><0x041E> <0x0411><0x0423><0x041C> <0x0422><0x0420><0x0410><0x0413> <0x042F><0x041D><0x0413> BE <0x0426><0x041E><0x0413> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041F><0x0410> <0x041B><0x0410> <0x0421><0x041E><0x041B><0x041B><0x041E>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0438> <0x043E><0x043A><0x0440><0x0443><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x044E> - <0x0441><0x0442><0x0430> <0x0442><0x044B><0x0441><0x044F><0x0447><0x0430><0x043C> <0x043C><0x044D><0x043D><0x043C><0x043E> <0x0442><0x0440><0x0451><0x0445> <0x043C><0x0438><0x0440><0x043E><0x0432>, <0x043E><0x0431><0x0448><0x0438><0x0440><0x043D><0x043E><0x043C><0x0443> <0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x044E>, <0x0432><0x0441><0x0435><0x043C> <0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mchod do;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x041E><0x0414><0x0414><0x041E>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041E><0x0442><0x0432><0x0435><0x0434><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>'bul lo;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0411><0x0423><0x041B><0x041B><0x041E>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0441><0x0438><0x043C>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>mnyes rb kyi mchog;__dgyes rb kyi phul dm pr gyur te;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0415> <0x0420><0x0410><0x0411> <0x041A><0x0418> <0x0427><0x041E><0x0413> <0x0413><0x0415> <0x0420><0x0410><0x0411> <0x041A><0x0418> <0x041F><0x042E><0x041B> <0x0414><0x0410><0x041C> <0x041F><0x0410><0x0420> <0x0413><0x042E><0x0420> <0x0422><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041F><0x0440><0x0438><0x043C><0x0438><0x0442><0x0435>! <0x041E><0x0447><0x0435><0x043D><0x044C> <0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x0434><0x043E><0x0432><0x0430><0x0432><0x0448><0x0438><0x0441><0x044C> <0x0438> <0x0447><0x0440><0x0435><0x0437><0x0432><0x044B><0x0447><0x0430><0x0439><0x043D><0x043E> <0x0440><0x0430><0x0437><0x0432><0x0435><0x0441><0x0435><0x043B><0x0438><0x0432><0x0448><0x0438><0x0441><0x044C>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rnal 'byor p bdg cg dpon slob yon mchod 'khor dng bcs p l dgyes p'i zhl ston;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0410><0x041B> <0x0414><0x0416><0x041E><0x0420> <0x041F><0x0410> <0x0414><0x0410><0x0413> <0x0427><0x0410><0x0413> <0x041F><0x041E><0x041D> <0x041B><0x041E><0x0411> <0x0401><0x041D> <0x0427><0x041E><0x0414> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415> <0x041F><0x0410> <0x041B><0x0410> <0x0413><0x0415> <0x041F><0x0415> <0x0428><0x0415><0x041B> <0x0422><0x041E><0x041D>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043D><0x0430><0x0441>, <0x0439><0x043E><0x0433><0x0438><0x043D><0x043E><0x0432>, <0x0443><0x0447><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x0435><0x0439> <0x0438> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x043A><0x043E><0x0432>, <0x0434><0x0435><0x043B><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0445> <0x043F><0x043E><0x0434><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>, <0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x0434><0x0443><0x0439><0x0442><0x0435> <0x043D><0x0430><0x0441><0x0442><0x0430><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435><0x043C>,

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>>'dzum p'i mdngs phyungs;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0414><0x0417><0x0423><0x041C> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0423><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043E><0x0434><0x0430><0x0440><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043E><0x0441><0x043B><0x0435><0x043F><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x043E><0x0439> <0x0443><0x043B><0x044B><0x0431><0x043A><0x043E><0x0439>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>lus dng grib m bzhin du mi abral br 'grogs te chos dng mthun p'i longs spyod rgya chen po stsal b dng ;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041B><0x0423><0x0418> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0414><0x0420><0x0418><0x0411> <0x041C><0x0410> <0x0428><0x0418><0x041D> <0x0422><0x0423> <0x041C><0x0418> <0x0414><0x0420><0x0415><0x041B> <0x0412><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0420><0x041E><0x0413> <0x0422><0x0415> <0x0427><0x041E><0x0419> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0423><0x041D> <0x041F><0x0415> <0x041B><0x041E><0x041D><0x0413> <0x0427><0x041E> <0x0413><0x042C><0x042F> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x041F><0x041E> <0x0426><0x0415><0x041B> <0x0412><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x043E><0x043C><0x043E><0x0433><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435> <0x043D><0x0430><0x043C> <0x0438> <0x043D><0x0435> <0x0440><0x0430><0x0441><0x0442><0x0430><0x0432><0x0430><0x0439><0x0442><0x0435><0x0441><0x044C> <0x0441> <0x043D><0x0430><0x043C><0x0438>, <0x043F><0x043E><0x0434><0x043E><0x0431><0x043D><0x043E> <0x0442><0x0435><0x043D><0x0438>, <0x0441><0x043B><0x0435><0x0434><0x0443><0x044E><0x0449><0x0435><0x0439> <0x0437><0x0430> <0x0442><0x0435><0x043B><0x043E><0x043C>, <0x0449><0x0435><0x0434><0x0440><0x043E> <0x0434><0x0430><0x0440><0x0443><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0431><0x043E><0x0433><0x0430><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0430> <0x0432> <0x0441><0x043E><0x043E><0x0442><0x0432><0x0435><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x0438> <0x0441> <0x0414><0x0445><0x0430><0x0440><0x043C><0x043E><0x0439>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rgyal po'i chd p'i 'jigs p sogs 'phral rkyen ngn p thms cd zhi b dng ;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x042C><0x042F><0x041B> <0x041F><0x041E><0x0418> <0x0427><0x0415> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0427><0x0418><0x0413> <0x041D><0x0410> <0x0421><0x041E><0x0413> <0x0422><0x0420><0x0415><0x041B> <0x041A><0x0415><0x041D> <0x041D><0x0413><0x0415><0x041D> <0x041F><0x0410> <0x0422><0x0410><0x041C> <0x0427><0x0415> <0x0428><0x0418> <0x0412><0x0410> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043E><0x0441><0x0432><0x043E><0x0431><0x043E><0x0434><0x0438><0x0442><0x0435> <0x043E><0x0442> <0x0441><0x0442><0x0440><0x0430><0x0445><0x043E><0x0432> - <0x0446><0x0430><0x0440><0x0441><0x043A><0x043E><0x0433><0x043E> <0x043D><0x0430><0x043A><0x0430><0x0437><0x0430><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0438> <0x0434><0x0440><0x0443><0x0433><0x0438><0x0445> <0x0438> <0x0443><0x043C><0x0438><0x0440><0x043E><0x0442><0x0432><0x043E><0x0440><0x0438><0x0442><0x0435> <0x0432><0x0441><0x0435> <0x043D><0x0435><0x0433><0x0430><0x0442><0x0438><0x0432><0x043D><0x044B><0x0435> <0x043F><0x0440><0x0438><0x0447><0x0438><0x043D><0x044B>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>ci bsm p'i don thms cd chos dng mthun pr yid bzhin du 'grub pr mdzd du gsol;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0427><0x0418> <0x0421><0x0410><0x041C> <0x041F><0x0415> <0x0414><0x0401><0x041D> <0x0422><0x0410><0x041C> <0x0427><0x0415> <0x0427><0x041E><0x0419> <0x0414><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0423><0x041D> <0x041F><0x0410> <0x0418> <0x0428><0x0418><0x041D> <0x0422><0x0423> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x041F><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0417><0x0415> <0x0414><0x0423> <0x0421><0x041E><0x041B>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432> <0x043E><0x0431><0x0449><0x0435><0x043C>, <0x0434><0x0430><0x0440><0x0443><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0438><0x0441><0x043F><0x043E><0x043B><0x043D><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435> <0x0432><0x0441><0x0435><0x0445> <0x043C><0x044B><0x0441><0x043B><0x0438><0x043C><0x044B><0x0445> <0x0436><0x0435><0x043B><0x0430><0x0435><0x043C><0x044B><0x0445> <0x0446><0x0435><0x043B><0x0435><0x0439>, <0x0432> <0x0441><0x043E><0x043E><0x0442><0x0432><0x0435><0x0442><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x0438> <0x0441> <0x0414><0x0445><0x0430><0x0440><0x043C><0x043E><0x0439>!

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>kyeai;_ye shes bskyed mdzd chos sku yum chen mo;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041A><0x0415><0x0419> <0x0415><0x0428><0x0415> <0x041A><0x0415> <0x0414><0x0417><0x0415> <0x0427><0x041E><0x0419> <0x041A><0x0423> <0x042E><0x041C> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x041C><0x041E>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041A><0x0415><0x0419> <0x041F><0x043E><0x0440><0x043E><0x0436><0x0434><0x0430><0x044E><0x0449><0x0430><0x044F> <0x043C><0x0443><0x0434><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x044C> <0x0414><0x0445><0x0430><0x0440><0x043C><0x0430><0x043A><0x0430><0x0439><0x044F> - <0x0412><0x0435><0x043B><0x0438><0x043A><0x0430><0x044F> <0x041C><0x0430><0x0442><0x044C>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>rgyal kun rdo rje'i btsun mo rnal 'byor m;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x042C><0x042F><0x041B> <0x041A><0x0423><0x041D> <0x0414><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0416><0x0415><0x0419> <0x0426><0x0423><0x041D> <0x041C><0x041E> <0x041D><0x0410><0x041B> <0x0414><0x0416><0x041E><0x0420> <0x041C><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0419><0x043E><0x0433><0x0438><0x043D><0x0438> - <0x0432><0x0430><0x0434><0x0436><0x0440><0x043D><0x0430><0x044F> <0x0441><0x0443><0x043F><0x0440><0x0443><0x0433><0x0430> <0x0432><0x0441><0x0435><0x0445> <0x041F><0x043E><0x0431><0x0435><0x0434><0x043E><0x043D><0x043E><0x0441><0x043D><0x044B><0x0445>.

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>longs sku rigs lnga'i yum mchog dbyings phyug lnga;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041B><0x041E><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0423> <0x0420><0x0418><0x0413> <0x041D><0x0413><0x0410><0x0419> <0x042E><0x041C> <0x0427><0x041E><0x0413> <0x0419><0x0418><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0423><0x0413> <0x041D><0x0413><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0421><0x0430><0x043C><0x0431><0x0445><0x043E><0x0433><0x0430><0x043A><0x0430><0x0439><0x044F> - <0x043F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0441><0x0435><0x043C><0x0435><0x0439><0x0441><0x0442><0x0432> <0x043B><0x0443><0x0447><0x0448><0x0438><0x0445> <0x043C><0x0430><0x0442><0x0435><0x0440><0x0435><0x0439> <0x0419><0x0438><0x043D><0x0433><0x0447><0x0443><0x0433>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>khrag 'thung dgyes sde kro d+hI shwa rir snang ;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0420><0x0410><0x0413> <0x0422><0x0423><0x041D><0x0413> <0x0413><0x0415> <0x0414><0x0415> <0x041A><0x0420><0x041E> <0x0414><0x0418> <0x0428><0x0412><0x0410> <0x0420><0x0418><0x0420> <0x041D><0x0410><0x041D><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x044F><0x044E><0x0449><0x0438><0x0445><0x0441><0x044F> <0x0432> <0x0432><0x0438><0x0434><0x0435> <0x0432><0x0435><0x0441><0x0435><0x043B><0x044F><0x0449><0x0438><0x0445><0x0441><0x044F> <0x041F><0x044C><0x044E><0x0449><0x0438><0x0445> <0x041A><0x0440><0x043E><0x0432><0x044C> <0x041A><0x0440><0x043E><0x0434><0x0438><0x0448><0x0432><0x0430><0x0440><0x0438>.

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>>sprul sku bde gshegs rdo rje rin po che;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x041A><0x0423> <0x0414><0x042D> <0x0428><0x0415><0x0413> <0x0414><0x041E><0x0420> <0x0414><0x0416><0x0415><0x0419> <0x0420><0x0418><0x041D> <0x041F><0x041E> <0x0427><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041D><0x0438><0x0440><0x043C><0x0430><0x043D><0x0430><0x043A><0x0430><0x0439><0x044F> - <0x0442><0x0430><0x043D><0x0446><0x0443><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x0414><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0438> <0x0441><0x0435><0x043C><0x0435><0x0439><0x0441><0x0442><0x0432> <0x0411><0x0443><0x0434><0x0434><0x044B>, <0x0412><0x0430><0x0434><0x0436><0x0440><0x044B>, <0x0420><0x0430><0x0442><0x043D><0x044B>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>pd+ma ls kyi mkh' 'gro'i gr mdzd ps;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041F><0x0415><0x041C><0x0410> <0x041B><0x042D><0x0419> <0x041A><0x0418> <0x041A><0x0425><0x0410><0x041D> <0x0414><0x0420><0x041E><0x0419> <0x0413><0x0410><0x0420> <0x0414><0x0417><0x0415> <0x041F><0x0415>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x041F><0x0430><0x0434><0x043C><0x044B> <0x0438> <0x041A><0x0430><0x0440><0x043C><0x044B>, <0x0432><0x0441><0x0435><0x0432><0x043E><0x0437><0x043C><0x043E><0x0436><0x043D><0x044B><0x0435> <0x043F><0x043E> <0x0444><0x043E><0x0440><0x043C><0x0435>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gns yul dur khrod kun tu sna tshogs gzugs;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x042D> <0x042E><0x041B> <0x0414><0x0423><0x0420> <0x0422><0x0420><0x041E> <0x041A><0x0423><0x041D> <0x0422><0x0423> <0x041D><0x0410> <0x0426><0x041E><0x0413> <0x0417><0x0423><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0435><0x0431><0x044B><0x0432><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x043F><0x043E><0x0432><0x0441><0x044E><0x0434><0x0443> - <0x0432> <0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0430><0x0445>, <0x0437><0x0435><0x043C><0x043B><0x044F><0x0445> <0x0438> <0x043A><0x043B><0x0430><0x0434><0x0431><0x0438><0x0449><0x0430><0x0445>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gngs cn sngs rgyas bstan srung 'khor lo'i bdg;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0427><0x0415><0x041D> <0x0421><0x0410><0x041D> <0x0413><0x0415><0x0419> <0x0422><0x0415><0x041D> <0x0421><0x0423><0x041D><0x0413> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x041B><0x041E><0x0418> <0x0414><0x0410><0x0413>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0412><0x043B><0x0430><0x0434><0x044B><0x043A><0x0438> <0x043C><0x0430><0x043D><0x0434><0x0430><0x043B><0x044B> <0x043E><0x0445><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x0435><0x0439> <0x0411><0x0443><0x0434><0x0434><0x0438><0x0439><0x0441><0x043A><0x043E><0x0433><0x043E> <0x0443><0x0447><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0422><0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0430>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>lhan cig skyes m'i ye shes rnam rol ls;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041B><0x0425><0x0415><0x041D> <0x0427><0x0418><0x0413> <0x041A><0x0415> <0x041C><0x0410><0x0418> <0x0415> <0x0429><0x0415> <0x041D><0x0410><0x041C> <0x0420><0x041E><0x041B> <0x041B><0x042D>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0432><0x043E><0x0437><0x043D><0x0438><0x043A><0x0448><0x0438><0x0435> <0x0438><0x0437> <0x0438><0x0433><0x0440><0x0438><0x0432><0x043E><0x0433><0x043E> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0432><0x043C><0x0435><0x0441><0x0442><0x0435><0x0440><0x043E><0x0436><0x0434><0x0451><0x043D><0x043D><0x043E><0x0439> <0x043C><0x0443><0x0434><0x0440><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>dngos grub mchog stsol sman btsun mched sde lnga;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0413><0x041E> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x0427><0x041E><0x0413> <0x0426><0x041E><0x041B> <0x041C><0x042D><0x041D> <0x0426><0x0423><0x041D> <0x0427><0x0415> <0x0414><0x0415> <0x041D><0x0413><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0434><0x0430><0x0440><0x0443><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x043B><0x0443><0x0447><0x0448><0x0438><0x0435> <0x0434><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x043F><0x044F><0x0442><0x044C> <0x0441><0x0435><0x0441><0x0442><0x0451><0x0440> <0x041C><0x044D><0x043D><0x0446><0x0443><0x043D>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>sprul p yng sprul nying sprul bsm mi khyab;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x041F><0x0410> <0x042F><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x041D><0x042C><0x0418><0x041D><0x0413> <0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x0421><0x0410><0x041C> <0x041C><0x0418> <0x041A><0x0425><0x042F><0x0411>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0438><0x0445> <0x0432><0x043E><0x043B><0x0448><0x0435><0x0431><0x043D><0x044B><0x0435> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>, <0x0432><0x043E><0x043B><0x0448><0x0435><0x0431><0x043D><0x044B><0x0435> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F> <0x0432><0x043E><0x043B><0x0448><0x0435><0x0431><0x043D><0x044B><0x0445> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x0439> <0x0438> <0x0438><0x0445> <0x0441><0x043E><0x0431><0x0441><0x0442><0x0432><0x0435><0x043D><0x043D><0x044B><0x0435> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>, <0x043D><0x0435><0x043F><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438><0x0436><0x0438><0x043C><0x044B><0x0435> <0x0443><0x043C><0x043E><0x043C>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>snang srid d+hA ki kun gyi 'khor los sgyur;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x041D><0x0410><0x041D><0x0413> <0x0421><0x0418> <0x0414><0x0410> <0x041A><0x0418> <0x041A><0x0423><0x041D> <0x0413><0x0418> <0x041A><0x0425><0x041E><0x0420> <0x041B><0x041E> <0x0413><0x042E><0x0420>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x0440><0x0435><0x0432><0x0440><0x0430><0x0449><0x0430><0x044E><0x0449><0x0438><0x0435> <0x0432><0x0438><0x0434><0x0438><0x043C><0x043E><0x0435> <0x0438> <0x0441><0x0443><0x0449><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x0443><0x044E><0x0449><0x0435><0x0435> <0x0432> <0x043C><0x0430><0x043D><0x0434><0x0430><0x043B><0x0443> <0x0432><0x0441><0x0435><0x0445> <0x0414><0x0430><0x043A><0x0438><0x043D><0x0438>,

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>bsm ys sgyu 'phrul drwa b'i tshogs rnams l;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0421><0x0410><0x041C> <0x0415> <0x0413><0x042C><0x042E> <0x0422><0x0420><0x0423><0x041B> <0x0414><0x0420><0x0410> BE <0x0426><0x041E><0x0413> <0x041D><0x0410><0x041C> <0x041B><0x0410>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x0441><0x043E><0x0431><0x0440><0x0430><0x043D><0x0438><0x0435>, <0x0432><0x044B><0x0445><0x043E><0x0434><0x044F><0x0449><0x0435><0x0435> <0x0437><0x0430> <0x043F><0x0440><0x0435><0x0434><0x0435><0x043B><0x044B> <0x0443><0x043C><0x0430> <0x0438><0x043B><0x043B><0x044E><0x0437><0x043E><0x0440><0x043D><0x043E><0x0433><0x043E> <0x043F><0x0440><0x043E><0x044F><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>, -

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>gus ps bstod do 'dod dgu'i dngos grub stsol;

<0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0448><0x0435><0x043D><0x0438><0x0435>><0x0413><0x0423> <0x041F><0x0415> <0x0422><0x041E> <0x0414><0x041E> <0x0414><0x0401> <0x0413><0x0423><0x0418> <0x041D><0x0413><0x041E> <0x0414><0x0420><0x0423><0x0411> <0x0426><0x041E><0x041B>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>><0x043F><0x043E><0x0447><0x0442><0x0438><0x0442><0x0435><0x043B><0x044C><0x043D><0x043E> <0x0432><0x043E><0x0441><0x0445><0x0432><0x0430><0x043B><0x044F><0x044E>! <0x0414><0x0430><0x0440><0x0443><0x0439><0x0442><0x0435> <0x0432><0x0441><0x0435> <0x0436><0x0435><0x043B><0x0430><0x0435><0x043C><0x044B><0x0435> <0x0434><0x043E><0x0441><0x0442><0x0438><0x0436><0x0435><0x043D><0x0438><0x044F>!

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0439> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x0430><0x0440><0x0438><0x0438>>ces bstod cing phrin ls gsol lo/ /zhes p' ng mtsho skyes bla m dgyes p'i 'bngs mkhyen brtse'i dbng pos gter gzhung rtsa b ns bsdus te bkod p dge legs su gyur cig/

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x041F><0x0440><0x043E><0x0438><0x0437><0x043D><0x043E><0x0441><0x044F> - <0x0432><0x043E><0x0441><0x0445><0x0432><0x0430><0x043B><0x044F><0x0435><0x043C> <0x0438> <0x043F><0x0440><0x043E><0x0441><0x0438><0x043C> <0x043E><0x0441><0x0443><0x0449><0x0435><0x0441><0x0442><0x0432><0x0438><0x0442><0x044C> <0x0434><0x0435><0x044F><0x043D><0x0438><0x044F>.

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>><0x042D><0x0442><0x043E> <0x0431><0x044B><0x043B><0x043E> <0x0432><0x044B><0x0434><0x0435><0x043B><0x0435><0x043D><0x043E> <0x0438><0x0437> <0x043A><0x043E><0x0440><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E><0x0433><0x043E> <0x0442><0x0435><0x043A><0x0441><0x0442><0x0430> <0x0422><0x0435><0x0440><0x043C><0x0430> <0x0438> <0x043A><0x0440><0x0430><0x0442><0x043A><0x043E> <0x0441><0x043E><0x0441><0x0442><0x0430><0x0432><0x043B><0x0435><0x043D><0x043E> <0x0440><0x0430><0x0434><0x043E><0x0441><0x0442><0x043D><0x044B><0x043C> <0x0441><0x043B><0x0443><0x0433><0x043E><0x0439> <0x043B><0x043E><0x0442><0x043E><0x0441><0x043E><0x0440><0x043E><0x0436><0x0434><0x0435><0x043D><0x043D><0x043E><0x0433><0x043E> <0x043B><0x0430><0x043C><0x044B> <0x0414><0x0436><0x0430><0x043C><0x044C><0x044F><0x043D><0x0433><0x043E><0x043C> <0x041A><0x0445><0x0435><0x043D><0x0446><0x0435> <0x0412><0x0430><0x043D><0x0433><0x043F><0x043E>, <0x0438> <0x0434><0x0430> <0x0431><0x0443><0x0434><0x0435><0x0442> <0x044D><0x0442><0x043E> <0x0432><0x043E> <0x0431><0x043B><0x0430><0x0433><0x043E>!

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442> <0x043A><0x043E><0x043C><0x043C><0x0435><0x043D><0x0442><0x043E><0x0432>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0438><0x0431><0x0435><0x0442><0x0441><0x043A><0x0438><0x0439>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>>

<0x0435><0x043A><0x0441><0x0442>>