/* Copyright Abandoned 1997 TCX DataKonsult AB & Monty Program KB & Detron HB
This file is public domain and comes with NO WARRANTY of any kind */

/* Roy-Magne Mo rmo@www.hivolda.no 97 */

"hashchk",
"isamchk",
"NEI",
"JA",
"Kan ikkje opprette fila '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje opprette tabellen '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje opprette databasen '%-.64s'. Feil %d",
"Kan ikkje opprette databasen '%-.64s'. Databasen eksisterer",
"Kan ikkje fjerne (drop) '%-.64s'. Databasen eksisterer ikkje",
"Feil ved fjerning (drop) av databasen (kan ikkje slette '%-.64s', feil %d)",
"Feil ved sletting av database (kan ikkje slette katalogen '%-.64s', feil %d)",
"Feil ved sletting av '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje lese posten i systemkatalogen",
"Kan ikkje lese statusen til '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje lese aktiv katalog(Feilkode: %d)",
"Kan ikkje låse fila (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje åpne fila: '%-.64s'. (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje finne fila: '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje lese katalogen '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Kan ikkje skifte katalog til '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Posten har vorte endra sidan den sist vart lesen '%-.64s'",
"Ikkje meir diskplass (%s). Ventar på å få frigjort plass....",
"Kan ikkje skrive, flere like nyklar i tabellen '%-.64s'",
"Feil ved lukking av '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Feil ved lesing av '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Feil ved omdøyping av '%-.64s' til '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"Feil ved skriving av fila '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"'%-.64s' er låst mot oppdateringar",
"Sortering avbrote",
"View '%-.64s' eksisterar ikkje for '%-.64s'",
"Mottok feil %d fra tabell handterar",
"Tabell håndteraren for '%-.64s' har ikkje denne moglegheita",
"Kan ikkje finne posten i '%-.64s'",
"Feil informasjon i fila: '%-.64s'",
"Tabellen '%-.64s' har feil i nykkelfila, Prøv å reparere den",
"Gammel nykkelfil for tabellen '%-.64s'; Reparer den!",
"'%-.64s' er skrivetryggja",
"Ikkje meir minne. Start på nytt tenesten og prøv igjen (trengte %d bytar)",
"Ikkje meir sorteringsminne. Auk sorteringsminnet (sorteringsbffer storleik) for tenesten",
"Uventa slutt på fil (eof) ved lesing av fila '%-.64s' (Feilkode: %d)",
"For mange tilkoplingar (connections)",
"Tomt for tråd plass/minne",
"Kan ikkje få tak i vertsnavn for di adresse",
"Feil handtrykk (handshake)",
"Tilgang ikkje tillate for brukar: '%-.32s@%-.64s' til databasen '%-.64s' nekta",
"Tilgang ikke tillate for brukar: '%-.32s@%-.64s' (Brukar passord: %s)",
"Ingen database vald",
"Ukjent kommando",
"Kolonne '%-.64s' kan ikkje vere null",
"Ukjent database '%-.64s'",
"Tabellen '%-.64s' eksisterar allereide",
"Ukjent tabell '%-.64s'",
"Kolonne: '%-.64s' i tabell %s er ikkje eintydig",
"Tenar nedkopling er i gang",
"Ukjent felt '%-.64s' i tabell %s",
"Brukte '%-.64s' som ikkje var i group by",
"Kan ikkje gruppere på '%-.64s'",
"Uttrykket har summer (sum) funksjoner og kolonner i same uttrykk",
"Kolonne telling stemmer verdi telling",
"Identifikator '%-.64s' er for lang",
"Feltnamnet '%-.64s' eksisterte frå før",
"Nøkkelnamnet '%-.64s' eksisterte frå før",
"Like verdiar '%-.64s' for nykkel %d",
"Feil kolonne spesifikator for kolonne '%-.64s'",
"%s attmed '%-.64s' på line %d",
"Førespurnad var tom",
"Ikkje unikt tabell/alias: '%-.64s'",
"Ugyldig standardverdi for '%-.64s'",
"Fleire primærnyklar spesifisert",
"For mange nykler spesifisert. Maks %d nyklar tillatt",
"For mange nykkeldelar spesifisert. Maks %d delar tillatt",
"Spesifisert nykkel var for lang. Maks nykkellengde er %d",
"Nykkel kolonne '%-.64s' eksiterar ikkje i tabellen",
"Blob kolonne '%-.64s' kan ikkje brukast ved spesifikasjon av nyklar",
"For stor nykkellengde for felt '%-.64s' (maks = %d). Bruk BLOB istadenfor",
"Bare eitt auto felt kan være definert som nøkkel.",
"%s: klar for tilkoblingar\n",
"%s: Normal nedkopling\n",
"%s: Oppdaga signal %d. Avsluttar!\n",
"%s: Nedkopling komplett\n",
"%s: Påtvinga avslutning av tråd %ld brukar: '%-.64s'\n",
"Kan ikkje opprette IP socket",
"Tabellen '%-.64s' har ingen index som den som er brukt i CREATE INDEX. Oprett tabellen på nytt",
"Felt skiljer argumenta er ikkje som venta, sjå dokumentasjonen",
"Ein kan ikkje bruke faste feltlengder med BLOB. Vennlisgt bruk 'fields terminated by'.",
"Filen '%-.64s' må være i database-katalogen for å være lesbar for alle",
"Filen '%-.64s' eksisterte allereide",
"Poster: %ld Fjerna: %ld Hoppa over: %ld Åtvaringar: %ld",
"Poster: %ld Like: %ld",
"Feil delnykkel. Den brukte delnykkelen er ikkje ein streng eller den oppgitte lengda er lengre enn nykkellengden",
"Ein kan ikkje slette alle felt med ALTER TABLE. Bruk DROP TABLE istadenfor.",
"Kan ikkje DROP '%-.64s'. Undersøk om felt/nøkkel eksisterar.",
"Postar: %ld Like: %ld Åtvaringar: %ld",
"INSERT TABLE '%-.64s' er ikkje tillate i FROM tabell liste",
"Ukjent tråd id: %lu",
"Du er ikkje eigar av tråd %lu",
"Ingen tabellar i bruk",
"For mange tekststrengar felt %s og SET",
"Kan ikkje lage unikt loggfilnavn %s.(1-999)\n",
"Tabellen '%-.64s' var låst med READ lås og kan ikkje oppdaterast",
"Tabellen '%-.64s' var ikkje låst med LOCK TABLES",
"Blob feltet '%-.64s' kan ikkje ha ein standard verdi",
"Ugyldig database namn '%-.64s'",
"Ugyldig tabell namn '%-.64s'",
"SELECT ville undersøkje for mange postar og ville sannsynligvis ta veldig lang tid. Undersøk WHERE klausulen og bruk SET OPTION SQL_BIG_SELECTS=1 om SELECTen er korrekt",
"Ukjend feil",
"Ukjend prosedyre %s",
"Feil parameter tal til prosedyra %s",
"Feil parameter til prosedyra %s",
"Ukjend tabell '%-.64s' i %s",
"Feltet '%-.64s' er spesifisert to gangar",
"Invalid use of group function",
"Table '%-.64s' uses a extension that doesn't exist in this MySQL version",
"A table must have at least 1 column",
"The table '%-.64s' is full",
"Unknown character set: '%-.64s'",
"Too many tables. MySQL can only use %d tables in a join",
"Too many fields",
"Too big row size. The maximum row size, not counting blobs, is %d. You have to change some fields to blobs",
"Thread stack overrun: Used: %ld of a %ld stack. Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack if needed",
"Cross dependency found in OUTER JOIN. Examine your ON conditions",
"Column '%-.32s' is used with UNIQUE or INDEX but is not defined as NOT NULL",
"Can't load function '%-.64s'",
"Can't initialize function '%-.64s'; %-.80s",
"No paths allowed for shared library",
"Function '%-.64s' already exist",
"Can't open shared library '%-.64s' (errno: %d %s)",
"Can't find function '%-.64s' in library'",
"Function '%-.64s' is not defined",
"Host '%-.64s' is blocked because of many connection errors. Unblock with 'mysqladmin flush-hosts'",
"Host '%-.64s' is not allowed to connect to this MySQL server",
"You are using MySQL as an anonymous users and anonymous users are not allowed to change passwords",
"You must have privileges to update tables in the mysql database to be able to change passwords for others",
"Can't find any matching row in the user table",
"Rows matched: %ld Changed: %ld Warnings: %ld",
"Can't create a new thread (errno %d). If you are not out of available memory you can consult the manual for any possible OS dependent bug",
"Column count doesn't match value count at row %ld",
"Can't reopen table: '%-.64s",
"Invalid use of NULL value",
"Got error '%-.64s' from regexp",
"Mixing of GROUP columns (MIN(),MAX(),COUNT()...) with no GROUP columns is illegal if there is no GROUP BY clause",
"There is no such grant defined for user '%-.32s' on host '%-.64s'",
"%-.16s command denied to user: '%-.32s@%-.64s' for table '%-.64s'",
"%-.16s command denied to user: '%-.32s@%-.64s' for column '%-.64s' in table '%-.64s'",
"Illegal GRANT/REVOKE command. Please consult the manual which privleges can be used.",
"The host or user argument to GRANT is too long",
"Table '%-64s.%s' doesn't exist",
"There is no such grant defined for user '%-.32s' on host '%-.64s' on table '%-.64s'",
"The used command is not allowed with this MySQL version",
"Something is wrong in your syntax",
"Delayed insert thread couldn't get requested lock for table %-.64s",
"Too many delayed threads in use",
"Aborted connection %ld to db: '%-.64s' user: '%-.64s' (%s)",
"Got a packet bigger than 'max_allowed_packet'",
"Got a read error from the connection pipe",
"Got an error from fcntl()",
"Got packets out of order",
"Couldn't uncompress communication packet",
"Got an error reading communication packets",
"Got timeout reading communication packets",
"Got an error writing communication packets",
"Got timeout writing communication packets",
"Result string is longer than max_allowed_packet",
"The used table type doesn't support BLOB/TEXT columns",
"The used table type doesn't support AUTO_INCREMENT columns",
"INSERT DELAYED can't be used with table '%-.64s', because it is locked with LOCK TABLES",
"Incorrect column name '%-.100s'",
"The used table handler can't index column '%-.64s'",
"All tables in the MERGE table are not defined identically",
"Can't write, because of unique constraint, to table '%-.64s'",
"BLOB column '%-.64s' used in key specification without a key length",
"All parts of a PRIMARY KEY must be NOT NULL; If you need NULL in a key, use UNIQUE instead",
"Result consisted of more than one row",
"This table type requires a primary key",
"This version of MySQL is not compiled with RAID support",
"You are using safe update mode and you tried to update a table without a WHERE that uses a KEY column",
"Key '%-.64s' doesn't exist in table '%-.64s'",
"Can't open table",
"The handler for the table doesn't support check/repair",
"You are not allowed to execute this command in a transaction",
"Got error %d during COMMIT",
"Got error %d during ROLLBACK",
"Got error %d during FLUSH_LOGS",
"Got error %d during CHECKPOINT",
"Aborted connection %ld to db: '%-.64s' user: '%-.32s' host: `%-.64s' (%-.64s)",
"The handler for the table does not support binary table dump",
"Binlog closed while trying to FLUSH MASTER",
"Failed rebuilding the index of dumped table '%-.64s'",
"Error from master: '%-.64s'",
"Net error reading from master",
"Net error writing to master",
"Can't find FULLTEXT index matching the column list",
"Can't execute the given command because you have active locked tables or an active transaction",
"Unknown system variable '%-.64s'",
"Table '%-.64s' is marked as crashed and should be repaired",
"Table '%-.64s' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed",
"Warning: Some non-transactional changed tables couldn't be rolled back",
"Multi-statement transaction required more than 'max_binlog_cache_size' bytes of storage. Increase this mysqld variable and try again",
"This operation cannot be performed with a running slave, run SLAVE STOP first",
"This operation requires a running slave, configure slave and do SLAVE START",
"The server is not configured as slave, fix in config file or with CHANGE MASTER TO",
"Could not initialize master info structure, check permisions on master.info",
"Could not create slave thread, check system resources",
"User %-.64s has already more than 'max_user_connections' active connections",
"You may only use constant expressions with SET",
"Lock wait timeout exceeded",
"The total number of locks exceeds the lock table size",
"Update locks cannot be acquired during a READ UNCOMMITTED transaction",
"DROP DATABASE not allowed while thread is holding global read lock",
"CREATE DATABASE not allowed while thread is holding global read lock",
"Wrong arguments to %s",
"%-.32s@%-.64s is not allowed to create new users",
"Incorrect table definition; All MERGE tables must be in the same database",
"Deadlock found when trying to get lock; Try restarting transaction",
"The used table type doesn't support FULLTEXT indexes",
"Cannot add foreign key constraint",
"Cannot add a child row: a foreign key constraint fails",
"Cannot delete a parent row: a foreign key constraint fails",