इति यत

ॐ नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च । - रुद्रम - सोम सूक्त - यजुर
आअगन्तव्यम
आअसाद्य
आभिरोछय
आद्य
आग्नि
आम्रित
आनघः
आनुव्रत
आपिन
आरमैच
आर्हसि
आर्हसी
आसमण्ज़स्य
आस्माभिः
आस्मासु
आस्मिन कुले
आस्मिन लोके
आत्र
आवेहि
आव्यग्रम
आयम
आयोध्य
बलगर्वितम
बलम्छ
भृशम नैपुण्यम विना
भागवत...
भरद्वज; पूर्णम कलशम
भरतः
भव
भवता
भवे
भवेथा
भूतानि
ब्रह्मन
ब्रिहस्पति बुधावपि
ब्रूहि
ब्रूयाः
बुद्धिस्त ंओन्क
छादयत
छापहस्तः
छारः प्रतिविधीयताम
छाया अनु गामिनः
छाया ग्राह्स्य दर्शनम
छाया सलिल
छायया इव अनु वृत्तया अनया सीतया सा अर्धम च
छन्द्र भास्करौ
छन्द्र पाण्डु पुश्कराः
छन्द्र सम्काशम
छत्रैः
छत्रम
छत्रम च
छतुरङ्गया
छौकम्भ Vएर्सिओन: भक्शौ अनुत्तमौ
छेत्स्यन्ति
छिद्र
छिद्रम
छिद्यमाना
छिन्न भिन्न शर आसनाः
छिन्न चारित्र्य कक्श्येण
छिन्न चर्म शर आसनाः
छिन्न हस्तस्य
छिन्न मूला द्रुमाः इव
छिन्न पक्शः
छिन्न शिरसः
छिन्नम महा द्रुमम आश्रिता
छिरकालम
छित्त्वा
छ्रिस्तिअन्स अन्द ंउस्लिम्स...
डृष्ट्वा
ड ल योः अभेदः; र ल योः अभेदः; व ब योः अभेदः
ड ल योः अभेदः; र ल योः अभेदः; व ब योः अभेदः
डशरथ मय देरिदे मे लिके थिस: माम
डशरथ स्त्रीणाम
डशरथिः
डेवीम
डीयमानामिव
डिन्डिमम
डृष्ट्वा
ड्रक्ष्यसि
डुर्लभम
डुशन भ्रातरौ
डूतान
ड्विजिह्वः
भक्शा उपस्थितौ
Eहि
Eषः
Eषा
Eतोउ
Eक्ष्त्र फ़ूत ओब्तैनिन्ग इन ओथेर म्म्स: इति एतत
ज्ञः
ज्ञान नेत्र
ज्ञानात
ज्ञाने
ज्ञास्यति
ज्ञातव्यम तु न जानीशि
ज्ञातयः
ज्ञाति वर्ग विहीनस्य
ज्ञातिदासि
ज्ञात्वा
ज्ञेयौ
ज्ज्ञानेन
ज्ज्ञातः
ज्ज्ञातम
ज्ज्ञातिभयम
ज्ज्ञातिभिः
ज्ज्ञातिभिश्छ
ज्ज्ञातीम
ज्ज्ञातितः
ग़छ्छ्ह
ग़म्यताम
ग़त्वा
ग़वयम
ग़यत्रि
ःऋदयम
ःआ
ःअनुमान
ईछ्छ्हन
ईछ्छ्हन्ति
ईदम
ईक्श्वकुनाम राजऽआम वम्शे
ईमे हयश्छापि करिष्यन्ति यदि
ईन्द्र
ईन्द्रः जनयामास
ईन्द्रजित
ईयम
ज्ञान पूर्वम
ज्ञानवताम
ज्ञातव्यः
ज्ञातीनाम
ज्ञातित्वम
ज्ञात्वा
ज्ञेयाः
ज्ञेयम
ज्ञेयम्छ
ज्ञआतुम
ज़टायुशम गृध्रम हत्वा
ज़ाम्बवौ
ज़ानासि
ज़नक नॄ पम राजानम वृद्धम दशरथम
ज़तायु
ज़य अन्द Vइजय
ज़यस्व
कः
कार्यम
कैकेयि
कैकेयि सुतम
कैकेयीम
कैलासे
कम लोकम
कर्न-षल्य सम्वाद
कस्मात
कस्य
कथम
कौसल्य नन्दार्धनः
कौसल्या
के
केन
खरश्च निहतः
किए-लिन्ग-किअ
किम
किम कार्यम
किम नाम
किम वा
किन्ग! महीपते
कोप सम्वर्त ईक्षणः
क्रौन्च
क्रूराः
क्षमताम
क्षिप्रम
कुम्भ
कुम्भ धनुः
कुम्भकर्णः
कुम्भकर्णस्य
कुम्भकर्न
क्व
ळङ्काम अभिमुखाः
ळादितः
ळघुताम
ळक्ष्मणम
ळक्श्मन अग्रजे
ळक्श्मन छ महायशः
ळक्श्मन इति च
ळक्श्मन स धूम पावकः इव
ळक्श्मन सौम्य
ळक्श्मन! Pअश्य
ळक्श्मन१ आनय
ळक्श्मन« अभाशत
ळन्क ओफ़ ड़वन अन्द
ळेगेन्द:
ळोलिता
मा छ
मातले
महाबाहो
महाबलः
महान
महाराज
महजनपद-स...
महेन्द्र
महेन्द्रगिरि
महोदर महापार्श्वौ
मैथिलि
मैथिलि क्व
मैथिलि तत्र अपि एनम
मकरौ
मन्दर
मन्त्र
मरुन्थुवमलै
मतन्ग
मयि अनागते
मे
मे नाथ
मे पतिः
मेनक अन्द टिलोत्तम
मोहिनि रूप
णृद्धम
णृशम्से
ङ्आतुम
ङ्आत्वा
ङ्ग्यान वृद्धः
ङ्यातुम

ण असि
ण हि तावत
ण किमर्थम
ण वेत्सि हि
ण विरुद्धकथारुछिः
णास्ति
णैरुति
णकिमर्थम
णक्षत्रानि
णल नाम
णरः
णशिष्यामि
णीलः
णीलम
णिरयगामिनि
णिशम्य
पृथिवीपाल
पापे
पारिभद्रकाः
पश्य
पश्येयम यदि
पूर्नकाः
पोउरैः
प्राप्त असि
प्रहस्त वाक्यम
प्रतिगृह्य
प्रत्यागतम
प्रिथिवी
प्रोफ़. Fरित्स श्ताल: आग़्णी: ठे Vएदिच ड़ितुअल ओफ़ थे Fइरे आल्तर
पुण्य कर्मणा
पुनः
पुनः आगता
पुत्र
पुत्रः
पुत्रैः वा
ऋख़्शाः
ऋणान मुक्ता
ऋणानि
ऋणात
ऋश्टये
ऋश्टीः
ऋशभ स्कन्धम
ऋशभः
ऋशभः इव
ऋशभः नाम
ऋशभः नाम पर्वतः
ऋशभाः
ऋशभम छ
ऋशभशरभ मैन्द धूम्र नीलाः
ऋशभेण
ऋशमूकात तु
ऋशराज वछः
ऋशरभः वानरः
ऋशयः
ऋशयः छ
ऋशयः देव गन्धर्वाः
ऋशयश्छैव
ऋशये
ऋशे
ऋशेः भीताः
ऋशेः सुतः
ऋशेभश्छ
ऋषणेन
ऋषभः
ऋषभम
ऋषभम छैव
ऋषभश्छैव
ऋषयः
ऋषिणा
ऋषिणाम
ऋषिदानवदैत्याश्छ
ऋषिसम्घैः
ऋष्यमूकः
ऋष्यमूकगिरिम
ऋष्यमूके
ऋशि
ऋशि दत्ताम
ऋशि गन्धर्वाः स रुद्राः स अप्सरसाः गनाः
ऋशि माअम्स अशनः
ऋशि माम्सानि भक्शयन
ऋशि मध्ये
ऋशि मध्ये अभ्यभाशत
ऋशि मध्ये न्यवेदयत
ऋशि मुख्यत्वम ददामि
ऋशि पुत्र शतम
ऋशि पुत्राः तु
ऋशि पुत्रान च
ऋशि पुत्रस्य तत वाक्यम श्रुत्वा
ऋशि सन्घाः
ऋशि सत्तमम अगस्त्यम द्रक्श्यथ
ऋशि सत्तमम वसिश्ठम
ऋशि वाटाः च
ऋशिः
ऋशिः अभवत
ऋशिः असि
ऋशिः इव
ऋशिः कात्यायनः
ऋशिः तु दृश्ट्वा माम
ऋशिणा शरभन्गेन
ऋशिणाम
ऋशिणाम छ
ऋशिशु न
ऋशिभाशितम
ऋशिभिः
ऋशिभिः नियुक्तम शाश्त्रः
ऋशिभिः सार्धम
ऋशिभिः सार्थम तप्यन्तम
ऋशिभिः सह
ऋशिभिः वालखिल्यैः च
ऋशिगणाः
ऋशिगणम
ऋशीणाम
ऋशीणाम अभयम दत्तम
ऋशीणाम छ
ऋशीणाम छ द्विजातीनम
ऋशीणाम परि पालनम
ऋशीणाम प्रसादेन
ऋशीणाम सन्निधौ
ऋशीणाम तु नियोगेन
ऋशीन
ऋशीन चैव
ऋशिम
ऋशिम प्राप्तम
ऋशिम प्रदक्शिणम कृत्वा
ऋशिसत्तम
ऋशिसत्तमः
ऋशिवाक्यैश्छ
ऋशिवाक्येश्छ
ऋशिवर्यम
ऋश्यमूक आलयम
ऋश्यमूकः गिरिः
ऋश्यमूकः तु
ऋश्यमूकात इह प्राप्तम
ऋश्यमूकम
ऋश्यमूकम उपाश्रितः
ऋश्यमूकस्य सम्मेप छारी
ऋश्यमूके
ऋश्यसृन्गाय मुनये वशिश्ठाय छ धीमते
ऋश्यसृन्गम अब्रवीत
ऋश्यसृन्गम पुरस्कृत्य
ऋश्यसृन्गस्य छ
ऋश्यशृङ्ग आदौ
ऋश्यशृङ्गः
ऋछ्छ्हति
ऋचीकः तु
ऋचीकम सम ददर्श ह
ऋचीकस्य वचः श्रुत्वा
ऋचीके
ऋचीके प्रतिपादिता
ऋद्धैः
ऋद्धि विशेशा दृश्यन्ते
ऋद्धिम
ऋद्धिमान
ऋद्धिमत
ऋद्धिमताम
ऋद्धिम्छ
ऋग्यजुः सामपारगः
ऋज्श वनौकसाम
ऋजु बुद्धितया
ऋजु पर्वाणः
ऋजुः
ऋजुभिः
ऋजुम
ऋजुविक्रमौ
ऋक्श कोटि सहस्राणि
ऋक्श पार्थिवः
ऋक्श राजः सुतः
ऋक्श सिम्ह मृग द्विपान
ऋक्श वानर गोपुच्छैः मार्जारैः च
ऋक्श वानर मुख्याः
ऋक्श वनौकसाम
ऋक्शाः
ऋक्शाः च
ऋक्शाः सृमरा व्याघ्राः सिम्हा
ऋक्शाः सृमराः चमराः
ऋक्शान
ऋक्शान्छ
ऋक्शराजः
ऋक्शराजम
ऋक्शरजः नाम
ऋक्शरजः नाम्नः
ऋक्शरजसः पुत्रः
ऋक्शरजेन
ऋक्शवानर रक्शसाम
ऋक्शवन्तम
ऋक्शवतः प्रस्थान उपतस्थु
ऋक्ष पुण्गवः
ऋक्ष राजसा
ऋक्ष वानर मुख्यैः
ऋक्षः
ऋक्षाः
ऋक्षाणाम
ऋक्षाम्श्छ
ऋक्षाश्छ
ऋक्षबलम
ऋक्षपते
ऋक्षपतिः
ऋक्षपतिना
ऋक्षपतिश्छ
ऋक्षराज बलम्छैव
ऋक्षराजः
ऋक्षराजम
ऋक्षवानर सैन्यानाम शूराणाम
ऋक्षवानर वीराणाम
ऋक्षयूथपः
ऋक्षेण
ऋक्शीशु किन्नरीशु छ
ऋक्श
ऋक्श बिलम नाम
ऋक्श राजः
ऋक्श शार्दूल सेवितम
ऋक्श; विद्याधरीशु
ऋक्शाम च
ऋक्शान
ऋक्शराजः
ऋक्शरजसः
ऋक्शस्य बिल दर्शनम
ऋक्ष वानर राक्षसाम
ऋक्षाः
ऋक्षैः
ऋक्षमुख्याः
ऋक्षश्छ
ऋक्षवानर शार्दूलैः
ऋक्षवानरसम्घवाम
ऋपूणामपि
ऋशशयः केछित न
ऋशयः च
ऋशेः पुत्र्स्य
ऋषभः
ऋषभः वानरः
ऋषभम
ऋषभोनाम
ऋषयः
ऋषये
ऋषयो अपि
ऋषयो यथा
ऋष्भः
ऋषे
ऋषेः भीतः च
ऋषि मुखात
ऋषि निषेविताम
ऋषिणा
ऋषिभिः
ऋषिम
ऋषिम्यथा
ऋष्यशृन्गम
ऋशि कन्टकम तम अहम निहन्याम
ऋशि पुत्र
ऋशि पुत्र वछः शुत्वा
ऋशि पुत्रः
ऋशि सन्घ अनु छरितः
ऋशीणाम कृत्स्नम आश्रम मन्दलम
ऋशीन यक्शान स गन्धर्वान असुरान
ऋश्शिभिः
ऋश्यम
ऋश्यमूक इति ख्यातः
ऋश्यमूकात
ऋश्यमूकम महा गिरिम
ऋश्यमूकम पर्वतम आसाद्य
ऋश्यमूकम प्र दुद्रुवे
ऋश्यमूकस्य
ऋश्यमूकस्य गमनम च
ऋश्यमूकस्य पृश्ठे
ऋश्यमूके
ऋश्यशृङ्गः वनछरः
ऋश्यस्रिन्ग इति ख्यात
ऋस्यसृन्गम पुरस्क्रित्य
ऋतधाम
ऋतवः
ऋतवश्छैव
ऋते
ऋथा अट्या च
ऋतिकर्ता
ऋतु कालम न प्रतीक्शन्ते
ऋतुमत
ऋतुमुखम
ऋतुस्नाताम
ऋतूणाम शट सम अत्ययुः
ऋतूनाम
ऋत्विग्भिः
ऋत्विग्भिः उपदिश्टः
ऋत्विगुपाध्यायैः सह
ऋत्विग्वृतस्सन
ऋत्विजः
ऋत्विजः अपि
ऋत्विजः च
ऋत्विजश्छ
ऋत्विक पुरोहिताछार्यान
ऋत्विजा सह
ऋत्विजौ
ऋत्विक परम सम्पन्नः
ऋयुः
ड़्ड़्षिसमोउ
ड़्ड़्तुकालानुरोधिनीम
ड़ाघव
ड़ामादयः
ड़घव-स
ड़घु Vअम्शम
ड़घु श्रेष्टम
ड़घु उत्तम
ड़क्ष
ड़म
ड़म अन्द ळक्श्मन;अरिन्दमौ
ड़म!« भाष्प पर्याकुलेक्षणः
ड़म-ज़ाबालि सम्वाद
ड़म;मुनिवरः
ड़मम
ड़मयन - आ ळिन्गुइस्तिच श्तुद्य
ड़मयन तत्त्व दीपिक
ड़िष्यमूक सपीपे
ड़िद्धिमत
ड़िषयः
ड़िश्यमूकम
ड़िश्यस्रिन्ग - इति
ड़िश्यस्रिन्ग; पुरोगाः छ
ड़िश्यस्रिन्गः तु जामाता
ड़ितवश्छैव
ड़ित्विजा सह
शड इन्द्रियाः
शड रात्रात
शड रसेशु
शडाननः - शट आनन
शड्गुण सम्पत्ति
शडुन्नतः
शः
शः त्वम
शण्णाम
शश्ठः पन्था
शश्ठे अहनि आगते
शश्ठेन
शश्ठीम
शश्टि वर्श सहस्राणि
शश्टिः
शश्टिः दुहितरः
शश्टिः कोट्यः अभवन
शश्टिः पुत्र सहस्राणि
शश्टिः सहस्राणिपुत्र
शश्टिः वर्श सहस्राणि
शश्टिम
शश्टिम पुत्र सहस्राणि
शट
शट बैल्वाः
शट च अपरात्र
शट चरणाः
शट एते पाटःअगा गुन्णः
शट काण्डानि छ
शट पाद वृन्दैः
शट पद सम निकाशम
शट पदैः अनुगीयते
शट रात्रम
शट शरान मुमोच
शट त्रिम्शत
शट युक्तयः
शट्पद अहत केसरैः
शट्पद ओघैः
शट्पद स्वन निस्वनः
शट्पदायुतम
शट्पदैः अनु कूजद्भिः
शट्शतसमुछ्छ्ह्रितः
शट्त्रिम्शत्कोट्य
शा
शाडबानाम
शाड्गुण्यम
शक्श्णः
शम्दिष्टः
शनातनः धर्मः हि
शन्तः
शरम;उक्ता
शर्प नाभम
शर्वम
शर्वे
शत अहो रात्रम
शत एते
शत्पद तन्त्री मधुर अभिधानम
शत्रुघ्न सहितह
शौमित्रिम
शीथ कल्यण
शीथ प्राण्जलिः
षश्टिम
षान्त - नाम कन्या भविश्यति
षक
षक्रस्य
षन मुख
षराः
षरवर्षेण
षरोत्तमः
षतम
षत्रुघ्न
षत्रुम अपि
षिव स्थान
ष्रीमान
ष्रुत्वा
शिद्ध छारिणैः
शिद्धर्थ! Vइजय
शीत
शीते
श्कन्द Pउरान
श्म
श्मरनाम
शोडश मुदिता वराः कन्याः च
शोडशमे वर्शे
शुभगे
शुग्रीव
शुग्रीव वछनात
शुग्रीवः
शुमन्त्रः
टङ्कैश्छ
टदा
टस्मात
टत
टत वछः
टतः
टव
टे
टेन
ठत ड़म इस - श्यामः
टिलकाश्छैव
टो थे एअस्त अ सिमिलर फ़्लोरेस्चेन्चे ओच्चुर्रेद इन थे ईन्दुस अन्द Yेल्लोव ड़िवेर Vअल्लेय्स...
ट्रिशिर
ट्रिविक्रम
टुरुश्कस
ट्वम
ट्वया विना
ट्यक्त्वा
ऊछ्यताम
ऊद्दिष्टम
ऊद्यम्य
ऊक्तम
ऊप हताः
ऊपागत
ऊपायजङ्अः
ऊष्य
ऊत्तिष्ठ उत्तिष्ठ
Vऋणीष्व
Vऋद्धम
Vअश्ठिस्त व्यपदेशिनः
Vआलिनः
Vआमदेवं छ
Vआयु
Vऐदेहि
Vअकुल
Vअल्मिकि; तम दृश्ट्व
Vअरदानात
Vअर्तयिष्यसि
Vअसिस्त;सत्कृत्य
Vअस्तव ड़मयन, ब्य ड्र.P.V.Vअर्तक, इन ंअरथि, Vएद्विज्ञन ंअन्दल, Pउने,
Vअयम
Vएदन्त
Vएदिच यज्न शाल
Vएर्से ळोचतोर फ़ोर Bऊक ई : Bअल ख़न्द - ठे Yोउथ्फ़ुल ंअजेस्तिएस : छप्तेर ४८
Vइज्ज्ञाय
Vइभन्दक - अस्माकम पिता
Vइहाय
Vइहन्गम दुर्जयः करवीराक्शः परुशः कालकार्मुकः
Vईर
Vइनिवर्तयितुम
Vइरध वर दानेन
Vइश्नु
Vइश्नु मय
Vइश्वमित्र गतम
Vइश्वमित्र; मुनि मध्ये
Vइस्वकर्म तु
Vइवीनाः
Vयादिश
Vयाथिः यथा
Wअस अस थोउघ गोइन्ग;समीपम
Yा बुद्धिः
Yादृशाः
Yान
Yदा
Yज्ज्ञ्य विधिः
Yक्शस थे सुपेर्नतुरल बेइन्ग्स पिशाछोरगरक्षसाम
Yम
Yन्निमित्तम
Yस्मात
Yस्मिन
Yस्याः
Yत
Yथा
Yे
Yेषाम
Yुद्धे
Yुद्धि
Yुधजित
Yुग अन्द ख़ल्प
अ +सम्ख्येयैः तु बाण ओघैः
अ +सन्ख्येयाः तु

अ ज्ञानात
अ शडन्ग वित
अ शडङ्ग विद न अस्ति
अ अकरणे
अ बालिशम
अ बहिश्कृताम - अपि समीपात
अ बहिश्कृताम
अ बहु श्रुतः
अ बला
अ भार्याः
अ भास्करम
अ भवाय
अ भव्यः
अ भय
अ भयम
अ भयम दातुम अर्हसि
अ भयम कर
अ भयम कुरु
अ भीत चारिणी
अ भुंजाः
अ भुक्त्वा इव
अ बुद्धिम गतः रजा
अ च्छेद्य अ भेद्य च एव
अ चल वासिनः
अ चलः
अ चलाः
अ चन्द्र सूर्यम
अ चेतनम
अ छिद्रः
अ छिन्त्य पराक्रमः
अ छिन्त्यम देवम
अ छिरात
अ चिन्तनीयम
अ चिन्तयित्वा
अ चिन्त्य कर्मा
अ चिन्त्यानि
अ चिन्त्यम
अ चिन्त्यम च
अ चिरात त्वाम वधिश्यति
अ चिरेण
अ दृश्ट
अ दृश्ट पराक्रमम
अ दृश्ट पूर्वम
अ दृश्ट्वा
अ दृश्ट्वा सीताम
अ दृस्श्ट रूपः
अ दृश्यः
अ दृश्या
अ दृश्यम च
अ दृश्यमाना
अ द्ड़िश्ट्वा ब्रह्म लोकम न गच्छामि
अ दात
अ दग्धस्य
अ दर्शन जम
अ दर्शने
अ धृवाणाम च
अ धार्मः
अ धर्शितानाम
अ धर्म
अ धर्म आत्मा
अ धर्म भय भीरुणा
अ धर्म छारिणौ
अ धर्म योगम
अ धर्म युक्तम
अ धर्म...
अ धर्मः
अ धर्मान परि वर्जयन
अ धर्मम वोढुम न अर्हसि
अ धर्मे स्थितः
अ धर्मेण
अ धर्मेण निहत इति यत
अ धर्मिश्ठम
अ धर्म्याम जहि
अ धर्म्यम
अ दीन आत्मा
अ दीन सत्त्वः
अ दीन सत्त्वाम
अ दीन सत्त्वम
अ दीर्घ दर्शिनम
अ द्रोहाय
अ दुःख उपचिता
अ दुश्ट भावा
अ दुश्टम
अ दूश्यम
अ दूरात प्रत्यदृश्यत
अ दूरतः
अ दूरे दृश्यते
अ गाव
अ गम्यः
अ गम्या स्यात
अ गर्हितम यशः च
अ गत्वा
अ ग्राह्यम
अ हल्य
अ हन्तुम
अ हत्वा
अ हत्वा प्रति गच्छन्ति
अ हीन अर्थम
अ हिम्स
अ हित बुद्धिना
अ हितम च
अ हितम छ अपि पुरुशम
अ हिते रतः
अ हुतम
अ जानन्तः
अ जानता
अ जानताम नः सर्वेशाम
अ जात व्यन्जनः
अ जय्यम अ धृश्यम अ मर्शणम
अ जेयः
अ जिह्म गैः
अ जीवन अर्हम
अ जित इन्द्रियः
अ जित इन्द्रियः न
अ जितै इन्द्रियैः
अ ज्ञआनात तु
अ ज्ञआत
अ कृपणम सती
अ कृशान च
अ कृत आत्मानः
अ कृत आत्मभिः
अ कृत अर्थः वा
अ कृत अर्थानाम
अ कृत अस्त्रः च
अ कृत अस्त्रम वा
अ कृत अस्त्रेण
अ कृत अत्मा
अ कृत बुद्धिः च
अ कृत दारः
अ कृत दारः च
अ कृत कार्यान
अ कृत प्रज्ञअः
अ कृत विद्यः छ
अ कृतज्ञअः
अ कृतज्ञअः न
अ कृत्वा
अ क्शय सायकौ
अ क्शया
अ क्शयान
अ क्शयम
अ क्शय्यम
अ क्शोभ्याणाम समुद्राणाम
अ क्शोभ्यम
अ कण्टकम इदम राज्यम
अ कामाम
अ कारणात हन्यात
अ कारणे
अ कार्यम इव पश्यामः
अ काश
अ कलुश अत्मानाम
अ कम्प्यम
अ कर्दमम
अ कर्तव्यम
अ कर्तुः अपि
अ किल्बिशम
अ किम्चिनत्व
अ क्लिश्ट कारिणा
अ क्लिश्ट कारिणा रामेण
अ क्लिश्ट कारिणम
अ क्लिश्ट कर्मणः
अ क्लिश्ट कर्मणा
अ क्लिश्ट कर्मणम
अ क्लिश्ट व्रत धर्म ज्ञः
अ क्लिश्ट व्रत धर्म ज्ञअः
अ क्लीबम
अ कोविदाः
अ कोविदम
अ क्शया
अ क्शया तु भवेत प्रीतिः
अ क्शयान
अ क्शयम फलम हि
अ क्शयम यौवनम प्राप्ता
अ क्शीण कीर्तिः च
अ क्शुद्रौ अनल्प रूप वीर्यादि प्रभावाः
अ कुरुते
अ कुर्वन्तः अपि
अ कुतः भयः
अ कुतः भयाः
अ लक्श्म्या
अ लक्श्य दर्शनाः
अ लिप्त अन्गः
अ लुब्धाः
अ मृश्टः
अ म्ड़िश्ट भोजी
अ मानितः
अ मानुशैः
अ मानुशैः भक्श्य भोज्यैः
अ मार्गेण
अ मल वर्णिनी
अ मलाः
अ मर्शणः
अ मर्शणम
अ मर्शात
अ मरा
अ मरौ
अ मर्यादः
अ मर्यादम
अ मेय आत्मा
अ मित
अ मित औजसः
अ मित ओजसः
अ मित ओजसौ
अ मित प्रभः
अ मित तेजसा
अ मित विक्रम
अ मितम
अ मित्र घ्नौ
अ मित्र मर्दनम
अ मित्र सूदन
अ मित्राणाम वधे युक्तः
अ मित्रान
अ मित्रैः
अ मित्रम
अ मुदितः
अ मुकुटी
अ नृ शम्सता न
अ नृण्यम
अ नृशम्शम वा
अ नृत कथः
अ नृता
अ नृतम
अ नृतम न च
अ नाअदितम
अ नाथ वत
अ नाथ वत विलपसि
अ नाथः
अ नाथा सती यथा
अ नाथाम
अ नाथानाम
अ नाथम
अ नाथस्य
अ नक्शत्र गणम
अ निद्रौ
अ नीकानि
अ निमिशैः
अ निमिशैः इव
अ निमीलित लोचनैः
अ निन्दित लोचनाम
अ निन्दिताम
अ निन्दितम
अ निन्दितौ
अ निन्दिते
अ निन्द्य वर्णा
अ निर वेदम च
अ निर विण्ण दर्शनाः
अ निर विण्णः
अ निर्देश्यः
अ निरूप्यः
अ निर्वेदात
अ नित्यत्वात तु
अ नियताम एवम
अ न्यासाम
अ पृश्ट्वा
अ पारम
अ पातयत
अ पक्शः
अ पक्शत्वात
अ पर आवर्तिनाम
अ पर रात्रेशु
अ परा जयम
अ परा वर्तिनाम
अ पराजितम
अ परम
अ परि रक्शता
अ परीक्शित वीर्येण
अ पर्वत
अ पश्यन
अ पश्यतः
अ पश्यतः मे
अ पश्यतः वैदेहीम
अ पश्यती
अ पतत
अ पतिः च अस्मि
अ फलः
अ फलः कृतः अस्मि
अ फलः तु कृतः मेशः
अ फलः वा
अ फलान मेशान भुन्जते
अ पिशाचम
अ प्लवगाः
अ प्र धृश्याः
अ प्र हृश्टम
अ प्रणयः च
अ प्राप्य
अ प्रदानात
अ प्रधृश्यम
अ प्रगल्भा
अ प्रहरणम
अ प्रजः
अ प्रजाः
अ प्रकाशम
अ प्रमादात गन्तव्यम
अ प्रमादेन
अ प्रमत्तः
अ प्रमत्तः च
अ प्रमत्तान वा
अ प्रमत्तैः
अ प्रमेय आत्मा
अ प्रमेय बलम
अ प्रमेय प्रभावः च
अ प्रमेयः च
अ प्रमेयाणि
अ प्रमेयान
अ प्रमेयस्य
अ प्रमेयेण
अ प्रसादः
अ प्रशस्यम
अ प्रस्तवे
अ प्रति द्वन्द्वम आहवे
अ प्रति हतम
अ प्रति कार बुद्धिः
अ प्रति कर्मणः
अ प्रति कुर्वतः
अ प्रति कूलम
अ प्रति रूप रूपाम
अ प्रति रूपाय
अ प्रति रूपम
अ प्रति रूपेण
अ प्रति युध्यन्तम
अ प्रतिकृतः
अ प्रतिम कर्माणम
अ प्रतिम ओजसम
अ प्रतिमाम कीर्तिम च
अ प्रतिमान लोकान
अ प्रतिमम
अ प्रतिमम रूपम
अ प्रतिमेन
अ प्रवृत्तौ
अ प्रवेश्टव्यम
अ प्रीतः
अ प्रिय दर्शना
अ प्रियम
अ प्रियस्य
अ पुश्पितः वृक्शः
अ पुरः भागम
अ पुत्रः
अ पूर्णे
अ पूरवाणाम
अ पूर्वः
अ पूर्वी
अ राक्शसम
अ रजे
अ रक्शितारम
अ रक्ता
अ रोगः
अ रुचितम
अ रूपवान
अ रूपिणः
अ सामवेद विदुशः
अ सदृशम
अ सहायम अहम
अ सहायेन
अ सहहन
अ सहस्र दः
अ सह्यया
अ सकृत
अ सक्तम
अ सम बाधम
अ सम भ्रान्तः
अ सम मूढस्य
अ सम पातम
अ समर्थानाम
अ सम्भूतान
अ सम्कीर्णा
अ सम्मतः
अ सम्प्रधार्य
अ सम्सक्तम
अ सम्शयम
अ सम्स्पृश्ट्वा
अ सम्स्पृशन्तम वसुधाम
अ सन्दिग्धम
अ सन्दिघ्धम
अ सन्गेन
अ सन्ख्यायम
अ सन्ख्येय
अ सन्ख्येयाः
अ सन्ख्येयैः
अ सन्शयम
अ सपत्ना
अ सत प्रियः
अ सताम मार्गम
अ सतीम
अ सौम्याः
अ सेव्यः
अ शासन राजा तु
अ शैवलाम
अ शक्नुवद्भिः
अ शक्नुवन
अ शक्ता
अ शक्तम
अ शक्यः
अ शक्यम
अ शक्यम इति
अ शक्यम इतिउक्तः
अ शन्कितः
अ शरणान
अ शरण्यम
अ शर्कराम
अ शस्त्र वध्यताम
अ शत अनुछरः
अ शय्याः च
अ शेशाणाम
अ शेशतः
अ शीलः
अ शीतम
अ शिरः ग्रीवम
अ शिवा व्याजह्रुः
अ शिवाय
अ शिवम
अ शुभानि
अ शुभानि एव
अ शुभम
अ शुभम अ युक्तम च
अ शुभम कर्तुम कथम इच्छसि
अ शुभम मार्गम आस्थाय
अ शुभे
अ शुचिः
अ शुचिम
अ सिद्ध अर्थ
अ सिद्ध अर्थम - अश्च असौ सिद्ध अर्थः च
अ सिद्ध अर्थम
अ सित ईक्शणे
अ सित केश अन्ताम
अ स्रग्व्री
अ स्थान
अ स्थाने
अ सु हृद्भिः
अ सु करम
अ सुखम
अ सुन्गन्धः छ
अ सुरा
अ स्व अधीना
अ स्व अधीनम
अ तन्द्रितः
अ तन्द्रिताः
अ तर्कितम
अ तुल
अ तुल प्रभम कान्चनम
अ तुल वीर्ययोः
अ तुलम
अ तुलम प्रहर्शम लेभे
अ तुल्य बल विक्रमः
अ वृक्शम
अ वार्यमाणः
अ वध्य अस्मि इति
अ वध्यः
अ वध्यम
अ वध्यताम प्रेक्श्य
अ वैदिक मत-स
अ वरम
अ वसः
अ वशः
अ वशाम
अ वि शह्य
अ वि शह्यम
अ वि भ्रम्शाम
अ वि च्छिन्नम
अ वि दूरतः
अ वि दूरे
अ वि दूशकम
अ वि मृश्य
अ वि नीतेन
अ वि प्र हतम
अ वि शन्कय
अ वि शन्कया
अ वि शन्केन
अ वि तृप्तस्य
अ विज्ञातम
अ विभक्तानि
अ विच्छिन्न अश्रु वेगाः तु
अ विचारयन
अ विचक्शणाः
अ विधवाः
अ विदितः
अ विदितम
अ विदितम अपि
अ विद्वान ब्राह्मणः
अ विद्वान छ
अ वीर्या
अ विज्ञआय
अ विलम्बितम
अ विनयात
अ विनीतानाम
अ विश्वस्तानम
अ विस्तरम
अ विवरम
अ व्रणम
अ व्रतः
अ व्यग्र मना
अ व्यग्रः
अ व्यग्रः अवाप्नोति
अ व्यग्रा
अ व्यग्रम
अ व्यक्तया वाचा
अ व्यथम
अ व्यवसितः
अ व्ययः
अ व्ययम चैव
अ व्ययम दृश्टा
अ व्ययम तप आतिश्टत
अ व्ययम विश्णूम
अ यात्राम
अ यजुर्वेद धारिणः
अ यज्वा
अ योनि ज
अ योनि जा
अ युध्यन
अ युध्यत
अ युकतम
अ युक्त अर्थम
अ युक्त बुद्धिः
अ युक्त चारः
अ युक्त चारम
अ युक्तम
अ+भव
अ+मानुशैः
अ+मित्र घ्नम
अ+नि वर्तिनाम
अ+निन्दिताम ताम
अ+सुराः
अ+वरम
अ+व्यक्त
अ-Vऐदिक-स
अ-सुर-स
अ-वधीः
अंग
अंगुलीयक दानम च
अज्ञानात
अज्ज्ञानात
अः
अः मूर्खः राक्शसः
अज्ञानाद्वा
अज्ञानात
अज्ञप्तः
अज्ञ्जलिं
अज्ञ्जलिम कृत्वा
अज्ञ्जलिपद्मानि
अज्ञ्जसा
अज्ञ्यानात
अळीकम
अंशुभिः
अण्डजेस्वरः इव
अण्ज़्ग्नातः
अण्णाम प्रजापतीनाम
अङ्डजम
अङ्डम भिन्दन्निव
अङ्ग प्रत्यङ्गजः
अङ्ग रागम्छ
अङ्गानि
अङ्गार मिश्राः
अङ्गारक बुधाविव
अङ्गारकः
अङ्गारम
अङ्गद
अङ्गद बद्ध बाहुना
अङ्गद भूषितौ
अङ्गद प्रमुखाः
अङ्गद प्रमुखैः
अङ्गद प्रमुखैः वीरैः
अङ्गद वछः
अङ्गदः
अङ्गदाभिहताः
अङ्गदानि
अङ्गदाय
अङ्गदगतः
अङ्गदैः अपि
अङ्गदम
अङ्गदम भ्रातृजम पृष्टतः कृत्वा
अङ्गदम छापि
अङ्गदसम्नद्धः
अङ्गदश्छ
अङ्गदस्य
अङ्गदे
अङ्गदे सक्तम
अङ्गदेम सार्थम
अङ्गदेन
अङ्गदोनाम
अङ्गैः
अङ्गम
अङ्गना
अङ्गना यथा
अङ्गनाशतमात्रम
अङ्गरागाणि
अङ्गरागेण
अङ्गवैरूप्यकर्शितनो
अङ्गवय शाद्वलाम
अङ्गे
अङ्गेशु
अङ्गोपाङ्गानि
अङ्गुळीः
अङ्गुश्ठमात्रकः
अङ्गुल मात्रम
अङ्गुलीवेश्टान
अङ्गुलीयकम छ
अङ्गुलीयम
अङ्गुल्या
अङ्जलि
अङ्जलि सहस्राणि
अङ्जलिम
अङ्जलिमालया
अङ्जना
अङ्कागताम सतीम
अङ्कात
अङ्कम
अङ्के
अङ्केन
अङ्कोलाः
अङ्कुशैश्छापि
अङ्याय
अण्ग रुहाणिछ
अण्गानि
अण्गदः
अण्गदानि
अण्गदैः
अण्गदम
अण्गदम छैव
अण्गदम पुरस्कृत्य
अण्गदेन
अण्गदो नाम
अण्गदोनाम
अण्गगतः
अण्गना
अण्गनाः
अण्गरागम छ
अण्गरागोछितम
अण्गुलयः
अण्गुल्यग्रेण
अण्जलिकैरपि
अण्जलिकुर्मि
अण्जलिम
अण्जलिम कृत्वा
अण्जलिना
अण्जलिपानान
अण्जुसा
अण्कम
अण्के
अण्केन
अश्ट
अश्ट आस्रयः
अश्ट अन्गया बुद्ध्या युक्तम हि
अश्ट चक्राम
अश्ट छ
अश्ट दशात्मकः
अश्ट दिग्गज
अश्ट दिग्गज-स
अश्ट मासान च
अश्ट वम्शवान
अश्ट वसु-स
अश्टः भभुवुः
अश्टा दश वर्शाणि हि
अश्टादश
अश्टासि
अश्टका
अश्टमः
अश्टमीम
अश्टपदि
अश्टौ
अश्टौ छ
अश्टौ राक्शसा
अश्टौ राक्शसान ददर्श
अश्टौ शतानि
अश्टौ सु मध्यमाः प्रति जग्राह
अश्टौछ
अश्टवर्गम
अष्ट घण्टाम
अष्टाण्गया
अष्टाभिः नाराछैः
अष्टावक्रेण
अष्टघङ्टम
अष्टमः रुद्रः
अष्टोउ छ
अट्टालकवतंसकाम
अट्टालकेषु छ
अट्टहासम
अटन्ति
अटताम
अटवीम

आ बन्धिश्ये
आ ददानम
आ द्वारम
आ गन्तव्यम च
आ जानु बाहुः
आ जगाम
आ जग्मुः
आ जुहाव
आ कर्शन्तम
आ नृशम्स्यम
आ पृश्ट्व इव
आ पृच्छामः
आ पण्छमायाः ककष्यायाः
आ पतन्तम
आ पतन्तम तम
आ पतन्तीम
आ पतत
आ पततः
आ पिबेयम
आ पूर्य माणायाः
आ पूर्य माणम च
आ सृश्टे
आ व्रज मानस्य
आ ययौ
आडम्बरम
आढ्यः
आढ्यः वा अपि
आढ्यस्य
आज्ञा चक्र
आज्ञापयतु
आज्ञाय
आज्ञप्तम
आज्ज्ञाम
आज्ज्ञापयेत
आज्ज्ञाय
आज्ज्ञेयम
आज़्ज्ञापय
आज्ञा प्रतीक्शा
आज्ञापय
आज्ञापयामास
आज्ञाप्रवर्तनात
आज्ञाय
आज्ञप्तः
आज्ञप्तम
आज्ञया
आज्ञया दशग्रीवम
आज्ञ्यापयत
आळिताम
आण्गने
आण्जनीः
आऋतानाम उत्तमम स्त्रीणाम
आशाढीम
आषीविषविषोपमैः
आश्रेश
आटव्यः
आअधयः
आअज्ज्ञापुरःसरैः
आअकाशे
आअप्तः
आबबन्ध
आबभाशति
आबभाषे
आबभौ
आबभुः
आबद्धम
आबद्धे
आबध्य
आबध्यमानाः
आबम भ्रमत
आबन्धनार्थाय
आभः
आभा
आभाष्य
आभाश्य
आभाष्य
आभाष्यछ
आभाति
आभाति द्वितीयम इव
आभभाषीछ
आभरण
आभरण अभिः
आभरण जालानि
आभरण स्वनम श्रुत्वा
आभरण वस्त्राणि
आभरणाभाछ
आभरणानि
आभरणानि च
आभरणानिछ
आभरणजालानि
आभरणम
आभरणेषु छ
आभराणि
आभराणि छ
आभराणिछ
आभरनम
आभोगपुलिनाम
आभोगे
आभूत
आभ्याम पादुकाभ्याम
आब्रह्म भुवन लोकाः पुनर आवर्तिनो अर्जुन । माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर जन्म न विद्यते ।।
आचार्य नागर्जुन
आचार्य सम्मतान
आचार्य वरणम
आचचक्शे
आचचक्शे तस्मै
आचरितम
आछश्टे
आछष्टे
आछारवर्जिता
आछारवति
आछारयत
आछार्य
आछार्यः
आछार्याः
आछछक्शे
आछछक्शेछ
आछछक्षे
आछछक्षुः
आछछक्शिरे
आछछक्श
आछछक्शए
आछछक्शे
आछछक्षे
आछक्षे
आछक्ष्व
आछक्शिरे
आछक्श्व
आछक्श्य
आछकांक्शे
आछक्ष्व
आछक्श्व
आछलाः इव
आछमन
आछम्य
आछम्यछ
आछर
आछर कोविदः
आछरन
आछरन्त्याः
आछरता धर्मम
आछरेत
आछरितः
आछरितम
आछरिते
आछश्ट
आछष्ट
आछ्छ्हाद्य
आछ्छ्हिद्य
आछित सर्व गात्रम
आछितम
आछोदयत
आछ्य अवयत
आचितैः
आचितन
आदृश्यन्त
आदृश्यत
आदृत्य
आदानात
आदानम
आदाने
आदानेव
आदापयत
आदास्ये
आदाय
आदाय
आदाय पाङ्डरम छ्हत्रम
आदाय शीघ्रम आगच्छ
आददानाम
आददत
आददे
आददेछ
आददुः
आदद्याम
आदद्यात
आदरात
आदरात द्विरुक्ति...
आदर्श तल सन्काशा
आदर्शतलसम्स्थितम
आदर्शयन
आदर्शयत
आदस्य
आदत
आदत्तम
आदत्ते
आदौ
आदौ एव
आदय
आदया
आदेक्ष्यावः
आदेशम
आधानम
आधारयत
आधातुम
आधाय
आधर्षयितुम
आधर्मिश्ठम
आधयः
आधयः इव
आधि राज्याभिशेकः
आधिक्यात
आधिराज्ये
आध्वनि
आध्यः
आध्यारोपयते
आध्यात्म रामायण
आध्याय
आदि षेश
आदि पर्व
आदि सेश
आदि श्श
आदि शेष
आदि वर्णः
आदिश्टः
आदिश्टाः
आदिष्टाः
आदिदेश
आदिदेवः
आदी पयिष्यामि
आदीपयामास
आदीपयताम
आदीपयिष्यामि
आदीपिता
आदीप्तान इव
आदीप्तम
आदिकाव्यम
आदिकर्ता
आदिसेश
आदिशन
आदिशत
आदिष्टा एव
आदिष्टाः
आदिष्टम
आदिष्टवान
आदिश्य
आदितः
आदितः कृत्वा
आदित्य भवने
आदित्य चन्द्रौ
आदित्य हृदयम
आदित्य इव
आदित्य कल्पेन
आदित्य कोटीसदृशः
आदित्य मण्डले
आदित्य पावकौ अपि
आदित्य पथम आस्थितौ
आदित्य रागेण
आदित्य रश्मि निर्दग्धौ
आदित्य सण्काशम
आदित्य सम प्रभम
आदित्य सम्काशाः
आदित्य सम्काशान
आदित्य सम्काशैः
आदित्य सम्काशैः पद्मैः
आदित्य सम्काशम
आदित्य सम्निभैः
आदित्य सन्काशः
आदित्य सन्काशम
आदित्य सन्निभैः शरैः
आदित्य सन्निभम
आदित्य शत संकाशः
आदित्य तरुणोपमम
आदित्य तेजसौ
आदित्य वर्णेन
आदित्य वर्छसे
आदित्य विमलौ
आदित्यः
आदित्यः छ
आदित्यः इव
आदित्याम सम अ जायत
आदित्यान
आदित्याश्छ
आदित्यात
आदित्यम
आदित्यम इव
आदित्यम कालेन इव
आदित्यम पातयिश्यामि सनक्शत्रम
आदित्यम उप यातौ
आदित्यमिव
आदित्यपथम
आदित्यपथस्य
आदित्यस
आदित्यस्य प्रभा यथा
आदित्यतेजसा
आदित्ये
आदित्ये अस्तम्गते
आदित्ये वर्छसा
आदित्योदय संकाशैः
आद्य प्रभृति
आद्यः पन्थाः
आग्ड़्ढ़्णामितियत
आगामनम प्रति
आगान्तु
आगातः
आगच्छ
आगच्छन्तम राक्शसम त्रिशिरसम
आगच्छत आश्रमम
आगछ्छत
आगछ्छ्ह
आगछ्छ्हम
आगछ्छ्हन्त्याः
आगछ्छ्हत
आगछ्छ्हत दैन्यम
आगछ्छ्हत ध्यानम
आगछ्छ्हत इह
आगछ्छ्हति
आगछ्छ्हेत
आगग्मुः
आगम...
आगमः
आगमाः
आगमन
आगमनम
आगमने
आगमत
आगमयोगेन
आगमिष्यामि
आगमिश्यामि
आगमिश्यन्ति
आगमिश्यतः
आगमिश्यति
आगमिष्यामि
आगमिष्यति
आगम्य
आगम्य सम्निकर्षम
आगन्तम
आगन्तुम
आगत गात्र वेपथुम
आगत रोषयोः
आगत साध्वसाः
आगत सम्भ्रमः
आगतः
आगतः असि
आगतः अस्मि
आगतः हर्षम
आगतः कालः लताम इव
आगतः यदि
आगता
आगताः
आगताः च निविश्टाः च
आगताः स्म
आगताः स्म आश्रम पदम
आगताह
आगताम
आगताम पद्भ्यामेव
आगताम ताम
आगतान
आगतानाम सु दूरात छ
आगतह
आगतैः
आगतम
आगतम
आगतम अन्गदम च दृश्ट्वा
आगतम दुश्टम सर्पम इव
आगतम सह लक्श्मणम
आगतम विना
आगतस्य
आगतौ
आगते
आगथा
आगतोन
आगतोउ
आगतुम
आगत्य
आगत्यापि
आघोशयत छ
आघ्राय
आघूर्णित तरङ्गोउघः
आग्नेय अस्त्र
आग्नेय व्रत
आग्नेया
आग्नेयम
आग्नेयम अस्त्रम
आग्नेयम अस्त्रम सम्गृह्य
आग्नेयम अस्त्रम उत्क्शिप्य
आग्नेयी न
आगुः
आहृता
आहृताः
आहृताभिः
आहृताम
आहृतानाम
आहृतानि वै
आहृतैः
आहृतम
आहृत्य
आहृत्य च
आह
आहार कान्क्शिणः
आहार सम्रोधात
आहार वीर्येण
आहारः च
आहारार्थम
आहारम
आहारस्य
आहारयामास
आहारयत
आहारयिश्यति
आहारे वा
आहारेण बिभर्ति
आहना
आहर
आहरत
आहरताम
आहरयेत
आहरिश्यामि
आहरिश्यसि
आहरिश्यति
आहरिष्यामि
आहर्ता राज सूयाश्व मेधानाम
आहर्तारम
आहर्तुम
आहत अन्गम च
आहत राससः
आहतः
आहता
आहताः
आहताः इव
आहतानाम
आहतानाम भेरीणाम च
आहतम
आहतम सस्यम इव
आहतेन
आहत्य
आहव शूरस्य
आहवम
आहवनीय अग्नि
आहवशूरस्य
आहवे
आहवे दारुणम
आहवे मया अपकृश्टम
आहवे प्राप्तम रावणम
आहवे राक्शसम रावणम निहत्य
आहवे रावणम हत्वा
आहवे शक्र हन्तारम
आहवे वालिनम हत्वा
आहवे योद्धुम किम पुनः
आहवोन्मुखः
आहवोन्मुखम
आहित अग्नेः «
आहित अग्नीनाम
आहिताग्निना
आहितम
आह्ना
आह्नेन
आह्निकम
आहो
आहोस्वित
आहुः
आहुः हि
आहुः खलु
आहूताः
आहूय
आहूय आहूय
आहूय छ
आहूयमाने
आह्वान निमित्तम
आह्वानम
आह्वान्यन्त इव अन्योन्यम
आह्वय
आह्वयाम छक्रिरे
आह्वयमानेन
आह्वयस्व इति माम उक्त्वा
आह्वयत
आह्वयति
आह्वये
आह्वे
आज्ज्ञाम
आज्ज्ञामिव
आज्ज्ञापय
आज्ज्ञापयामास
आज्ज्ञापयामि
आज्ज्ञापयस्व छ
आज्ज्ञापयत
आज्ज्ञापयितुम
आज्ज्ञापितः
आज्ज्ञाप्रतीक्शाः
आज्ज्ञाप्य
आज्ज्ञाप्यत आम
आज्ज्ञातुम
आज्ज्ञाय
आज्ज्ञप्य
आज्ज्ञय
आज्ज्ञया
आज्ज़्नापयत
आज्णाप्य
आज्णाय
आज्णप्तः
आजानुबाहुः
आजगाम
आजगाम जनस्थानम
आजघान
आजघाव
आजघ्नुः
आजग्मतुः
आजग्मुः
आजहार
आजह्रे
आजह्रुः
आजैः
आजैश्छापि
आजनुलम्बिबाहुः
आजौ
आजिमर्दनम
आजुहाव
आजुहाव स राघवम
आज्य हुतस्य
आज्य सिक्तः
आज्यम
आज्येन
आज्ञआ
आज्ञआ चक्र
आज्ञआम श्रुत्वा
आज्ञआपय
आज्ञआपयत
आज्ञआपयथः
आज्ञआपयितुम अर्हसि
आज्ञआप्यः भवता हि अहम
आज्ञआप्यम
आज्ञआयाम किम नु सज्जसे
आज्ञअप्तम
आकृष्य
आकृष्यमाणस्य
आकृश्य
आकृश्यमाणायाः
आकृष्यमाणानि
आक्षिपत
आक्षिप्य
आक्शिपत
आक्शिप्ताः
आक्शिप्य
आकाङ्क्शन
आकाङ्क्शता
आकाङ्क्शमाणाः
आकाण्क्शन
आकाण्क्शन
आकाण्क्शत
आकाशे हाटक प्रभम
आकार सूछितम
आकाराअन
आकाराग्रात
आकारह
आकारम
आकारयामास
आकाश
आकाश छारिणी
आकाश गो चरान
आकाश गोचरः
आकाश इव
आकाश मार्गेण आवृत्य
आकाश मयम
आकाश निलयाः च
आकाश प्रभवः
आकाशात
आकाशगम पुरम यथा
आकाशगमाम
आकाशगतम
आकाशम
आकाशम आविश्य
आकाशम भासयन्तौ
आकाशम इव दुश पारम
आकाशम जगाम
आकाशम नगराणि च
आकाशम तूर्णम उत्पत्य
आकाशमहार्णवौ
आकाशमिव
आकाशस्थस्य
आकाशवर्णप्रतिमान
आकाशे
आकाशे भयानकः
आकाशे छ
आकाशे दीप्यमानाम
आकाशे मेघ इव प्रकाशते
आकाशे पाशैः बद्धम
आकाशे पतन्तम
आकाशे रावण अन्क गम
आकाशे उद्धूतम
आकाशी
आकाशो
आकाशो ह वै नाम रूपयोः निर्वहिताः ते यद अन्तर तद ब्रह्म तद अमृतम स आत्मा - छान्दोग्य - ८-१४ । को हे वाण्यत्कः प्राणात य एष आकाश आनन्दो न स्यात - तैत्तरीय - ७ अनुवाक । आकाशोर अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशात - १-३-४१ । दहर उत्तरेभ्यः - १-३-१४ - ब्रह्म सूत्र
आकल्पयत
आकर्ण पूर्णैः
आकर्ण पूर्णम आयम्य
आकर्णान्त प्रयोग
आकर्णकृष्टमुक्तेन
आकर्णम
आकर्ण्य
आकर्षयत
आकर्षोत्पाटनम
आकरण्य
आकरोत
आकशः
आकशगैः
आख्याहि
आख्याहि तावत
आख्याहि तत्त्वम
आख्यामि
आख्यानम
आख्यान्ति
आख्यासि
आख्यास्यामि
आख्यास्यते
आख्यास्ये
आख्यात
आख्यातः तेन
आख्याता
आख्याता वायु पुत्रेण
आख्यातामि
आख्यातम
आख्यातम हि
आख्यातव्यम
आख्याति
आख्यातुः
आख्यातुम
आख्यातुम न अर्हसि
आख्यातुम सम आरेभे
आख्यातुम उपचक्रमे
आख्याय
आख्यायिकाम जल्पन
आख्येया
आकीर्णम
आकीर्णौ
आकिर्णः
आक्नेअन गृध्रछक्रमिव
आकोशकुड्मलैः
आक्रान्त हृदयः
आक्रान्तः
आक्रान्ताः
आक्रान्ताम
आक्रम
आक्रमम
आक्रमितुम
आक्रम्य
आक्रम्य आक्रम्य
आक्रम्य पालान
आक्रन्द
आक्रन्दित निरानन्दा
आक्रीडान
आक्रीडभूमिः इव
आक्रीडद्भिः
आक्रीणम इव
आक्रोशम
आक्रोष्टुम
आक्रुष्टम
आकुल केश अन्ताम
आकुल सम्भ्रान्तम
आकुला
आकुलाः
आकुलाम
आकुलाम नगरीम कृत्वा
आकुलान
आकुलान्तरात्मा
आकुलावर्ताम
आकुलैः छरणैः
आकुलम
आकुलयन
आकुलेन्द्रियः
आकुर्वतीम
आक्यातुम
आलङ्कृतैः
आलापम्छ
आलभन्ते
आलभे
आलभ्य
आलकामा
आलक्शितेषु
आलक्श्य
आललम्बे
आलम
आलम्ब
आलम्भ्य
आलम्ब्य
आलसैः
आलश्य
आलयाः «आयताम
आलयम
आलये
आलिंग्य
आलिङ्ग्य
आलिङ्ग्या
आलिङ्ग्यछ आलिङ्ग्यछ
आलिण्ग्य
आलीन नर वारणाम
आलिखन्तम इव
आलिखन्तीमिव
आलिखन्तिम
आलिप्तैः
आलोड्य
आलोकम ददृशुः
आलोकमपि
आलोकयावः
आलोकयन
आलोकयिश्यामः छ
आलोक्य
आलोक्य च परस्परम
आलोक्यतु
आल्यम
आम
आम परिघम
आमृश्टान
आम मीन अशनाः
आमात्याः
आममन्थेव
आमन्त्रयामास
आमन्त्रयामि
आमन्त्रयत
आमन्त्रयति विप्रान
आमन्त्रये
आमन्त्रये त्वाम
आमन्त्रयितम
आमन्त्र्य
आमन्त्र्य छ
आमन्त्र्यितुम
आमन्यत
आमर्शणः
आमिश अर्थी
आमिशम आदाति पुश्कलम
आमिशम इव
आमिशस्य अर्थे
आमीतः
आमीयताम धनम
आम्ल लवणोत्तं सैः
आम्नायानाम अयोगेन
आम्र जम्ब्वसनैः
आम्र फलम
आम्रम
आम्रवण सम्छन्नाम
आम्रवनम
आम्शवः
आमुछ्य
आमुक्त मणि कुण्डलम
आमूल पुश्प निचितैः
आनृशम्स्यम छ
आनृशम्स्यतः
आनृशम्स्येन
आनः अपि च
आनाययित्वा
आनायित
आनाय्य
आनम्य
आनम्यमानस्य
आननैः
आननम
आननम अन्तकम इव
आनन्द अर्धनम
आनन्द घनः
आनन्द रामायण
आनन्द रामयन
आनन्दः
आनन्ददान
आनन्दजानि
आनन्दजम
आनन्दम
आनन्दवर्धनम
आनन्दो ब्रहम - आनन्दात एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते
आनने
आनन्तर्यात
आनन्तर्यम अभिप्रोप्सुम
आनपायिनी
आनर्छ
आनत पर्वणा
आनतपर्वणा
आनय
आनया हीनः
आनयांछक्रे
आनयामास
आनयध्वम
आनयन
आनयने
आनयन्तु
आनयस्व
आनयस्व नृप आज्ञया
आनयत
आनयत न
आनयत
आनयेयम
आनयिश्यामहे सीताम
आनयिश्यामि
आनयिष्यामि
आनयिष्यन्ति
आनयिश्यामि
आनयितुम
आन्ध्रान च
आनेश्यामि च
आनेश्यति
आनेदुः छ
आनेतुम
आनीतः
आनीतः त्वम इमम देशम उपायेन महर्षिभिः ।। ३-३०-३५
आनीता
आनीता असि
आनीताः
आनीताम
आनीतम
आनीय
आनीयमने तु
आनीयताम
आनीयताम सीता
आनिन्युः
आन्त्रैः
आनु पूर्व्येण
आनुद्धत मनाः
आनुकूल्येन ययुः सम्वत्सरा दश
आनुपूर्व्या
आनुपूर्व्यान
आनुपूर्व्यात
आनुपूर्व्येण
आनुपूर्व्येण वृत्तम
आपृश्ट्वा
आपृच्छ्य
आपृछ्छ्हस्व
आपृछ्छ्हे
आपृछ्छ्ह्य
आप
आप गाभिः च
आप गाम
आप गायाः
आपः
आपः तेजस लीयते
आपणेषु छ
आपाण्डु
आपादितः
आपान भूमि गमनम
आपानभूमिम
आपास्य
आपातयश्छ
आपातयत
आपद
आपद धर्म सूत्र: न नर्म युक्तम अनृतम हि न अस्ति न स्त्रीशु राजन न विवाह काले
आपदम
आपदम शन्कमानेन
आपदितन
आपद्यते
आपगा इव
आपगाः
आपगाः छ
आपगाः इव
आपगाभिः
आपगाम
आपन्न प्रहर्षवशम
आपन्नः
आपन्नः अमर्श्वा वशम
आपन्नः क्रोध वशम
आपन्नः यदि
आपन्ना
आपन्ना नु
आपन्नाः
आपन्नाम
आपन्नाम छमूमिव
आपन्नान
आपन्नानाम
आपन्नानाम परा गतिः
आपन्नह
आपन्नम
आपन्ने
आपन्तन्तीम
आपरेण निशितेन बाणाशनिना
आपत
आपतब्तन
आपतन्तः
आपतन्तम
आपतन्तम कुम्भकर्णम
आपतन्तीम
आपतत
आपततः
आपतताम
आपतेयुः
आपतितः
आपतिताः
आपत्न्तम
आपत्सु
आपत्सु न प्र कम्पन्ते
आपत्सु रक्श को धर्मः
आपेदे
आपेदिवान
आपीडनकृतव्रणौ
आपीड्य
आपीड्यमानः
आपीत वदनम
आप्लावम
आप्लवन्त
आप्लवन्तः
आप्लवन्तः सर्वतः
आप्लुतः
आप्लुतवान
आप्लुत्य
आप्लुत्य आप्लुत्य
आप्लुत्य जवेन
आप्लुत्यछ
आप्ल्य्त्य
आप्नोति
आप्नुहि
आपोवा इदगम सर्वम...
आप्रश्टम
आप्रिच्छ्य
आप्रोति
आप्रुयाम
आप्त दक्शिणाः
आप्त दक्शिणैः
आप्त दक्षि णाः
आप्त दक्शिणैः
आप्त पर्याप्तैः
आप्तः
आप्तदक्षिणाः
आप्तदक्षिणैः
आप्तम
आप्तवादिनम
आप्तोपदेशिना
आप्तु दक्षिणाः
आपु पूरे
आपुप्लुवः
आपुप्लुवे
आपूजयन
आपूरयान्निव
आपूरयन
आपूरयन इव अभूत
आपूर्यमाणः
आपूर्यमाणम
आपूर्यन्त
आपूर्यन्ते
आपूर्यत
आप्यम
आप्यते
आर्णाम
आर्णवः
आर्णवः इव
आर्णवम
आर्णवम इव
आर्णवम कम्पयन्तः इव
आर्णवमिव
आर्णवस्य
आर्णवे
आर्णवोदकम
आर्श
आर्शः
आर्शभम छर्म
आर्शछरिते
आर्षभम छर्म
आर्षम
आरण्य गोछराः
आराः
आराब्द्धैः
आराध यिश्णवः
आराधयति
आराधितः
आराधिताः
आरामान
आरामे
आरामोद्यान सम्पन्नाअम
आरात
आरब्धः
आरब्धम
आरब्धुम
आरभध्वम
आरभसे
आरभस्तु
आरभत
आरभते
आरभे
आरक्षस्थाः
आरक्शः
आरम्भः
आरम्भे
आरति
आर्ब्धः
आर्भस्व
आर्दयन
आर्दिता
आर्दिताः
आर्द्र पट वाससः
आर्द्रः
आर्द्रम
आर्द्रम शुश्कम इति
आर्द्रवस्त्रेण
आर्द्रे
आरेभे
आर्हति
आर्ह्वास्य
आरिशु
आरिन्दमः
आर्जव सम्पन्ने
आर्जवम
आर्जवम न
आर्जवम प्रति
आर्जवसमायुक्तम
आर्जवेन
आर्जितैः
आर्जितम
आर्जितम ब्राह्मण्यम हि
आरोढुम
आरोछत
आरोछयत
आरोग्य पूर्वम
आरोग्य वर्धनम
आरोग्यकरम
आरोग्यम
आरोग्योता
आरोह
आरोहणः च एव
आरोहणम
आरोहणम प्रति
आरोहणम प्रतिज्ञआतम
आरोहन्तश्छ
आरोहस्व
आरोहत
आरोहतछ
आरोहयिष्यामः
आरोहे
आरोज्ञअ वर्धनम
आरोक्श्यन्ति
आरोपणम कर्तुम
आरोपणे
आरोपय
आरोपय मैथिलीम
आरोपयामासुः
आरोपयत
आरोपयिता
आरोपयितुम न शेकुः
आरोपित महा छापः
आरोपितः
आरोप्य
आरोप्य माम एव
आरोप्य सीताम
आरोप्य तम भरतम
आर्पयत
आर्षभाणि
आर्षेण विधिना
आर्त
आर्त रूपः
आर्त रूपाम
आर्त रूपम
आर्त शब्दः न भवेत इति
आर्त शब्दम
आर्त स्वर परिम्लाना
आर्त स्वरः
आर्त स्वरम श्रुत्वा
आर्त तराः
आर्त वत
आर्तः
आर्तः तु
आर्तःछ
आर्ता
आर्ता स्वयम आगम्य
आर्ताः
आर्ताः प्रजा
आर्ताम
आर्तान
आर्तानाम
आर्तानाम अभिरक्शणम
आर्तानाम सम श्रयः चैव
आर्तायाम
आर्तगीत महास्वनाम
आर्तम
आर्तम दृश्ट्वा
आर्तम शुनःशेपम उवाच
आर्तनादः
आर्तप्रलापन
आर्तरूपाम
आर्तरूपम
आर्तरूपेण
आर्तस्य
आर्तस्य मम
आर्ततराः
आर्ततया
आर्तौ
आर्तवानि
आर्तवात
आर्तवम
आर्तया
आर्तया गिरा विललाप
आर्तेन
आर्तेन रामेण
आर्थरूपः
आर्तोवा
आरुह्य
आरुह्य छ
आरुजम्श्च
आरुजन छ
आरुजताम छैव
आरुरोह
आरुर्श
आरुरुह
आरुरुहतुः
आरुरुह्श्छ
आरुरुहुः
आरूढ
आरूढः
आरूढम
आरूढम्जनम
आरूढे
आरूढेषु
आरूधाः
आरूधान
आरूह्य
आर्य
आर्य भाव पुरस्कृतः
आर्य भावः
आर्य बुद्धेः
आर्य दत्त
आर्य इति
आर्य जटायोः
आर्य लक्ष्मण
आर्य मार्गम
आर्य मिश्राणाम
आर्य पादौ
आर्य पादुके
आर्य पुत्र
आर्य पुत्र इति वादिनी
आर्य रूपिणीम
आर्य सछिवः
आर्य सम्घाताश्छ
आर्यः
आर्यः यदि
आर्यणाम
आर्या
आर्या; भाया
आर्याः
आर्याः छ
आर्याछ
आर्याम
आर्याम जहार
आर्याम ताम
आर्यायाः
आर्यगण सम्पन्नाम
आर्यह
आर्यैः
आर्यजनस्य
आर्यकह
आर्यकम
आर्यकस्य
आर्यकवेश्मनः
आर्यम
आर्यम एव
आर्यमा
आर्यनन नेत्रसम्भवाः
आर्यपादौ
आर्यपुत्राः
आर्यपुत्रम्छ
आर्यपुत्रस्य
आर्यपुत्रौ
आर्यपुत्रेति हा नाथेति
आर्यसण्ख़ाशः
आर्यस्वभावानाम
आर्यस्य
आर्ये
आर्येण
आर्येण एव
आर्येत्येव
आर्यो अपि
आसृजछ्छ
आसृजत
आसादयम
आसादयति हि
आसादयितुम
आसादितः
आसादिता
आसादितम
आसादितुम
आसादितुम वापि
आसाद्य
आसाद्य
आसाद्य निधनम गताः
आसाद्य समरम
आसाद्या
आसाम
आसदत
आसद्ग्राही
आसद्य
आसक्त मनः बभूव
आसक्तडिण्डिमा
आसक्तानाम
आसक्तैः
आसक्तम
आसमात
आसमन्ज
आसन
आसन
आसनान
आसनानि
आसनानि छ
आसनास्थम
आसनात
आसनात प्र छछाल छ
आसनम
आसनम अपि आहुः
आसनम मुमोच
आसनस्थम
आसनवरम
आसने
आसने आस्ताम
आसने सु उपविश्टम
आसने उपाविशत
आसनेशु उपविश्टान
आसनेभ्यः
आसनेषु
आसन्नः
आसन्नाः
आसन्नाम
आसन्नम
आसरयू तटात
आससाद
आससादम्छ
आसतः
आसवभाजनम
आस्छर्य रामयन
आस्छर्य रमयन
आस्छर्यम
आसेदतुः
आसेदुः
आसेततुः
आशंसते
आशण्कितम
आशा अर्थम
आशाकृताम
आशाम
आशामिव
आशास्ति कछ्छित
आशास्य
आशम समानेभ्यः
आशम से
आशमसते
आशम्पेते मर्दितुम
आशम्सए
आशम्समानानाम
आशम्सने
आशम्ससे
आशम्सते
आशम्सवः
आशम्से
आशनेः
आशन्के
आशन्सन्ते
आशशम से
आशया
आशये
आश्चर्य भूतानाम कथानाम
आश्चर्य भूतम भवति
आश्छापि
आश्छर्य भूतान
आश्छर्यम
आश्छर्यम इति
आश्छर्यमिव
आश्छर्यन
आष्रिताः
आशिशः न उक्ताः च
आशी मुखात
आशी विश तुल्य बाणम
आशी विश उपमम
आशी विशम
आशी विशस्य वदनात
आशी विश उपमैः
आशीर्भिः
आशीर्गेयम्छ
आशीर्वादान
आशीर्वछन
आशीविश उपमान
आशीविशैः
आशीविशम सर्पम
आशीविशम यथा
आशीविशपमैः
आशीविषाकारम
आशीविषप्रख्यान
आशीविषसमम
आशीविषविषप्रख्यम
आशीविषविषोपमैः
आशीविषोपमाम
आशीविषोपमान
आशीविषोपमैः
आशीविषोपमम
आशीविशोत्तमैः
आशीविषः अन्केनेव
आशीविषैः
आशीविषोपमाम
आशिषः
आशिता
आश्म वृश्टिम
आश्मानम
आश्नातु
आश्रम अन्तरम आजगाम
आश्रम ध्वम्सनम्छ अपि
आश्रम द्वारम आगम्य
आश्रम गतम
आश्रम कर्मणि
आश्रम मण्डलम
आश्रम पदम
आश्रम पदम कृत्वा
आश्रम पदम प्रविश्य
आश्रम सन्काशम
आश्रम स्थानम पश्यसि
आश्रम स्थाने
आश्रम वासिनम
आश्रम वासिनौ
आश्रमः
आश्रमः दृश्यते
आश्रमः न अति दूर स्थः
आश्रमाणाम
आश्रमान
आश्रमान च
आश्रमात
आश्रमात गन्तुम निश्क्रान्ता
आश्रमात उपावृत्तम
आश्रमैः
आश्रमम
आश्रमम आगम्य
आश्रमम अवलोकयन
आश्रमम दृश्य
आश्रमम ददर्श
आश्रमम गत्वा
आश्रमम प्रति
आश्रमम प्रति याते तु
आश्रमम प्रविश्टः
आश्रमम प्रविवेश
आश्रमम प्रविवेश ह
आश्रमम त्वरितः जगाम
आश्रमम्पति
आश्रमपदम
आश्रमपदम गत्वा
आश्रमश्छैव
आश्रमस्था
आश्रमस्थानम
आश्रमस्थानेशु
आश्रमस्थस्य
आश्रमस्थेन
आश्रमस्य
आश्रमस्य अस्मिन अविदूरे
आश्रमे
आश्रमेशु
आश्रसि हि
आश्रय
आश्रयः छ
आश्रयम माम मनसि
आश्रित विरह अ-सहत्वम मार्दवम
आश्रितः
आश्रितः राजा
आश्रितः योनिम
आश्रिता
आश्रिता इति
आश्रिताः
आश्रितम
आश्रितौ
आश्रिते
आश्रित्य
आश्रित्य द्वारम
आशु
आशु दर्शिना
आशु गः गज इव
आशु इदम रूपम विहाय
आशु जगाम
आशु पपात धरण्या
आशु पर्वत उत्तमम महेन्द्रम जगाम
आशु प्रदक्शिणम चकार
आशु प्रययुः
आशु पुरीम जगाम
आशु वेगेन
आशु विचेतव्यम
आशु विक्रमौ
आशु विससर्ज
आशुगाः
आशुगैः
आशुगम
आशुपराक्रमः
आश्वास यामासुः
आश्वासमाने
आश्वासय
आश्वासयट
आश्वासयाम
आश्वासयामास
आश्वासयामहे
आश्वासयामि
आश्वासयानेव
आश्वासयन
आश्वासयन्तम
आश्वासयन्ती
आश्वासयत
आश्वासयत
आश्वासयिश्यामि
आश्वासयिष्यति खलु
आश्वासयितुम अर्हथ
आश्वासयित्वा छम्नुम
आश्वासितः
आश्वासिता
आश्वासिता तु
आश्वास्य
आश्वास्यमानम
आश्वस
आश्वसन्ति प्लवम्गमाः
आश्वसि हि
आश्वसिहि
आश्वस्तः
आश्वस्य
आश्वयुजे मासि
आश्वीयुज
आसिश्यसि
आसीदति
आसीनः
आसीना
आसीनाः
आसीनाम
आसीनम
आसीनम सुग्रीवम
आसीनस्त्वेव
आसीनस्य
आसीनौ
आसीत
आसीत
आसीत नौरिव
आसीत पूर्णा
आसिनोउ
आसित
आस्मिन काले
आस्मुणहन
आस्पृशम
आस्फोटयामास
आस्फोटयामासुः
आस्फोटित क्श्वेडिता सिम्हनादैः
आस्फोटित निनादामः च
आस्फोटितक्श्वेलित सिम्हनादम
आस्तृणन्तम
आस्त
आस्ताम
आस्तर
आस्तरणामि
आस्तरणमुख्येषु
आस्तरणेन
आस्तरत
आस्ते
आस्थापयत
आस्थास्ये
आस्थातुम
आस्थाय
आस्थाय तत्त्वम
आस्थया
आस्थीर्णाम
आस्थितः
आस्थितः हि
आस्थिता
आस्थिता करुणम
आस्थिताः
आस्थितम
आस्थितौ
आस्थिते
आस्तीर्ण पर्णानि
आस्तीर्णः
आस्तीर्य
आस्तिकः
आस्तिकम
आस्तितः
आस्त्रित्य
आस्तु
आसुरम अस्त्रम
आसुरम बाणम
आसुरेण अस्त्रेण
आसुरीम
आसुरीम मायाम इव
आसुरीम योनिम आपना मूढा जन्मनि जन्मनि... ग़ित १६-२०
आस्व
आस्वाद्य
आस्वाद्येव
आस्याः
आस्यात
आस्यम
आस्यम छ
आस्यस्य
आस्यताम
आस्यताम इति
आस्यताम इति सः अब्रवीत
आस्यते
आस्ये
आस्येभ्यः
आतापितम इव अभवत
आतनः
आतप श्यामा
आतपः
आतपः इव
आतपापाये
आतपत्रम
आतपत्रम्छ
आतपे
आतपेन
आतपेन च
आतपी
आतरत
आतस्थतुः
आततायिनः
आततायिनम
आथ
आथवरायुधानि
आथयः
आथिथ्यम
आतिश्ठ
आतिश्ठत
आतिष्ठ अप्रमादम
आतिष्ठः
आतिष्ठन
आतिष्ट
आतिष्ठत
आतिथ्य धर्म दत्तानि
आतिथ्यम
आतिथ्यम कर्तुम इच्छामि
आतिथ्यस्य
आतिथ्ये
आतिथ्येन
आत्म
आत्म अनुमानात
आत्म अनुरूपम
आत्म अपराधजम
आत्म भावम
आत्म दुः चरितैः
आत्म गतम धैर्यम स्मर
आत्म गतिम जगाम
आत्म हितम
आत्म जम
आत्म कृतात
आत्म कार्य गरीयस्त्वात
आत्म मनः शौचम
आत्म परिधानार्थम
आत्म पौरुशम
आत्म पौरुश्य पराभवेन
आत्म प्राण परिग्रहः
आत्म प्रशम्सा दोश
आत्म पुष्पम इव
आत्म सम भावितम
आत्म समाः
आत्म समाधिना
आत्म समर्पण
आत्म सम्भवाः दश
आत्म सम्पूजनीः
आत्म शक्तिम विज्ञआय
आत्म सुतान हित्वा
आत्म स्वदूषण
आत्म तेजसा
आत्म वध काङ्क्षिणः
आत्म वधाय
आत्म विभूशणानि
आत्म विभूशणम
आत्म विनाशाय
आत्म यशोकरम
आत्म योनये
आत्म योनेः
आत्मः सदृशान
आत्मा
आत्मा अपि न
आत्मा न च
आत्माछ
आत्माछ समम
आत्माधिकाराः
आत्माहि
आत्माइत
आत्माम
आत्मानः
आत्मानः अनु भावात वा
आत्माना
आत्मानाम
आत्मानाम अभिशेछय
आत्मानाम मानुश्यम मन्ये
आत्मानाम न बुध्यते तावत
आत्मानम
आत्मानम
आत्मानम आत्मना
आत्मानम आत्मना त्यजत
आत्मानम अभिषेछय
आत्मानम अहम मानुशम मन्ये
आत्मानम बुद्धि वैक्लव्यात
आत्मानम बुद्धि वैक्ल्ब्यात कृत कृत्यम अमन्यत...
आत्मानम च
आत्मानम छतुर विधम कृत्वा
आत्मानम दर्शयामास
आत्मानम किम न सज्जसे
आत्मानम मे
आत्मानम शोशयिश्यामि हि
आत्मानम स्व जनम हन्ति
आत्मानम त्वम प्लावयस्व
आत्मानम उपमाम कृत्वा
आत्मानम वृक्शेण आच्छाद्य
आत्मानम्छ
आत्मानि
आत्मापछारेण
आत्मापहरणोपमम
आत्मबलानुरूपम
आत्मबलम
आत्मबलम भवेत
आत्मभरणैछैव
आत्मभवाः
आत्मछक्षुषी
आत्मछ्छ्हन्देन
आत्मगतनि
आत्महितम
आत्मजः
आत्मजा
आत्मजाम
आत्मजानाम
आत्मजैः सह
आत्मजैश्छ
आत्मजम
आत्मजौ
आत्मजौ पुत्रौ
आत्मजये
आत्मजे
आत्मजेन विना
आत्मजोउ
आत्मजोयथा
आत्मकामा
आत्मनः
आत्मनः
आत्मनः आश्रमम न्यवर्तत
आत्मनः अभिज्ञआनम कुरुश्व त्वम
आत्मनः अपनयनम
आत्मनः अर्थसाधकम
आत्मनः अवध्यताम
आत्मनः बलम
आत्मनः बलम प्रथयता
आत्मनः भूतिम इच्छेत
आत्मनः च
आत्मनः च हितम च
आत्मनः च पराक्रमम
आत्मनः दार
आत्मनः देहम
आत्मनः देहम त्यक्श्ये
आत्मनः हस्तमिव
आत्मनः हितानुबन्धम
आत्मनः हितम
आत्मनः इश्टम जीवितम च
आत्मनः इक्श्वाकु उलम
आत्मनः जीवितम त्यक्श्ये
आत्मनः कङ्ठात
आत्मनः कामकारः
आत्मनः कायम
आत्मनः कर्म
आत्मनः मृत्युम
आत्मनः मुश्टिम
आत्मनः मुष्टिम
आत्मनः निग्रहम स्मरन
आत्मनः निश्चयम कृत्वा
आत्मनः प्राणम
आत्मनः प्रतिरूपम
आत्मनः प्रियम
आत्मनः पुत्र वत
आत्मनः पुत्रीयम
आत्मनः सामर्थ्याछ्छैव
आत्मनः शान्तिम न लेभे
आत्मनः शिखरे
आत्मनः शोकापनुदम
आत्मनः शुभम दर्शनम प्रदर्शयन
आत्मनः सुमहत रूपम
आत्मनः तम भर्तारम
आत्मनः वधम आख्याहि च
आत्मनः विनाशाय
आत्मनः यथा सुखम
आत्मना
आत्मना अकरोत
आत्मना किम
आत्मनाशाय
आत्मनह
आत्मनैव
आत्मनम
आत्मनमिव
आत्मनश्छ
आत्मनश्छैव
आत्मनि
आत्मनि विरूपणम च
आत्मनो
आत्मनोवा
आत्मपण्छमम
आत्मरथम्छैव
आत्मरुहैः
आत्मरूपाणि
आत्मसमः
आत्मसमैह
आत्मसमम
आत्मसमस्य पुरोहितस्य
आत्मसम्भवः
आत्मसम्भवम
आत्मसम्भवौ
आत्मस्थम
आत्मसुखावहम
आत्मतेजसा
आत्मवान
आत्मवान लक्श्मणः
आत्मवान सुग्रीवः
आत्मवान विश्णुः देवः
आत्मवानिव
आत्मवद्भिः
आत्मवन्तम
आत्मवशवर्तिनीम
आत्मवतः
आत्मवता
आत्मवताम वर
आत्मवत्तया
आत्मवीर्यम
आत्मविनाशार्थम
आत्मविनाशनाय
आत्मविपथि शन्कया
आत्मव्यूह अभिनन्दिताः
आत्मीय समर्पण
आत्र्षु
आत्सर्य
आत्त बाण आसनम
आत्त कार्मुकैः
आत्तबाणासनम
आतुलम
आतुरः
आतुरः इव
आतुरा यथा
आतुराः
आतुरमिव
आत्ययिकम
आव्ड़्टित्य
आवृणोशि
आवृणोत
आवृरित्तः न सन्करः
आवृतः
आवृता
आवृताः
आवृताम
आवृतानिछ
आवृतम
आवृतम अम्बुदैः
आवृते
आवृत्त तोयाम
आवृत्य
आव्ड़िताअम
आवाहनम चकार
आवाहय
आवाह्य
आवाक्छिरा
आवाम
आवाम पुत्रौ दशरथस्य
आवाम उभौ
आवाप्य
आवारयद्भिः
आवारयिश्यामि
आवारित निशा करम
आवारितः
आवास परिग्रहम चक्रुः
आवासाः बहु भक्श्याः वै
आवासम
आवासमात्रम
आवासयम
आवासयन्तः
आवह
आवहम
आवहम इव
आवलिः
आवन्द्य
आवपोथिताः
आवरणम
आवर्जितजिह्मपक्शाः
आवर्जितम
आवर्त शोभिताम
आवर्त स्वन निस्वनाम
आवर्ततहि
आवर्तते
आवर्तयन्त
आवर्तयत
आवर्ते
आवस
आवसधाश्छ
आवसम
आवसम तु
आवसन्ति
आवसत
आवसथम
आववार
आवव्रे
आवयोः
आवेदयामासु
आवेदयन्ति
आवेदयिष्यसि
आवेदितम
आवेद्य
आवेक्ष्यते
आवेक्शितम
आवेक्श्य
आवेक्ष्य
आवेशयामास
आविश्टः
आविश्टः महता रोशेण
आविष्टः
आविष्कृत पराक्रमम
आविश्कृतम
आविद्ध अग्निछूर्णमिव
आविद्धः
आविद्धम
आविद्ध्य
आविध्य
आविध्यत
आविग्न हृदयः
आविकाजिनसम्वृतम
आविकम
आविला
आविश
आविशन्ति हि
आविशसि
आविशत
आविशतः
आविशते
आविष्टः
आविष्टा असि
आविष्टाः
आविष्य
आविश्य
आविवेश
आवोयः
आव्रज
आव्रजन्तम
आय कर्मणि
आयः
आयण
आयाछत
आयाछितम
आयाग भूतम
आयाहि
आयाम विस्तारम
आयान्तम
आयान्ती
आयासः
आयासम
आयाससम्भवम
आयासेन
आयासिषम
आयास्य
आयातः
आयाता
आयाताः
आयातम
आयाति
आयद्भिः
आयधानिछ
आयम
आयम अहम
आयम्य
आयनय
आयन्तम
आयस आभरणः
आयसाः
आयसैः
आयसैः कण्टकैः चिताम
आयसैः मुद्गरैरपि
आयसम
आयसम परिघम
आयसीम गदाम
आयस्ता
आयत अण्छित लाण्गूलः
आयत कान्त नेत्रा
आयत लोचना
आयत लोचना यत्र च
आयत लोछनः
आयत लोछनाः
आयत सन्त्रासाः
आयत श्रोणीम
आयत ताम्राक्षः
आयत तिक्श्ण शल्यान
आयतः
आयता
आयता पाङ्गे
आयता विम्शद्योजनम
आयताः सु वृत्ताः बाहवः
आयताः, बाहवः, परिघाः
आयताङ्छित दीर्घाणि
आयताभ्याम
आयताक्षाणि
आयतैः
आयतलोछना
आयतलोछनाः
आयतलोछनाम
आयतलोछनम
आयतम
आयतम रथघणमिव
आयतनामिछ
आयतनानिछ
आयतनेषुछ
आयतेक्शणा सिता
आयतेक्षणा
आयतीमिव
आयतिक्शमम
आयतिस्थम
आयतोउ
आयत्ता
आयत्तम
आयत्तम असाम
आयत्या च
आयौः
आययौ
आययुः
आयोधनम
आयोधनेवा
आयोध्य पुरीम
आयोजन शतात
आय्रायाः
आयुः
आयुः कीर्तिः च वर्धते
आयुः परि क्शयः भवति
आयुः वेदमयः पुमान
आयुशः
आयुष्यम
आयुश्मान
आयुश्मन
आयुश्या
आयुश्यम
आयुश्यम अपरे प्राहुः
आयुध ध्वजान
आयुध ध्वजम
आयुध सहस्राणि
आयुधाः
आयुधानि
आयुधानि छ छित्राणि
आयुधात
आयुधजालानि
आयुधम
आयुधम च आलभे
आयुधम सम नि धाय
आयुधस्वनः
आयुधिनाम
आयुक्ताम
आयुर वेद...
आयुर्वर्धनम
आयुश्छ
आयुष्मताम
आयुश्यम
आयुत
आयुतान्येव
आयुतेन सहस्रेण
आयूंषि
आयूम्शि
आयूतम
आयूयजन
अब भक्शैः
अबालवत
अबभाशे च तौ वीरौ
अबभौ
अबद्ध्वा
अबलाम
अबले
अबन्धुः
अब्भूत उपम
अब्धिः
अभ्षिक्तम
अभाशत
अभाश्य
अभाग्यतरः «अ भाग्य तरः
अभासन्त
अभासयत द्याम
अभाषत
अभाषत
अभाषेत
अभाश्ताम
अभास्करम
अभात
अभावाय
अभजत
अभौ
अभवः
अभवद
अभवम
अभवन
अभवन छक्रवाकाः इव
अभवन मधुस्रवाः
अभवत
अभवत
अभवत च
अभवत धृतः
अभवत हृष्टा
अभवत हि
अभवत स्थिता
अभवत
अभवेत
अभय दक्षिणाम
अभय हस्त
अभय हस्त अभिनय
अभय वाक्याः
अभयम
अभये
अभय्नुज्नात
अभेद्य कवछे
अभेयकवछम
अभि आ वर्तत
अभि आगमन
अभि आगतैः
अभि आगतम
अभि आगतम माम
अभि आहतम
अभि आपद्यन्त
अभि अकल्पयत
अभि अकिरत
अभि अलन्कृता
अभि अनुज्ञआप्य
अभि अनुज्ञआताः
अभि अवदत
अभि चिन्तये
अभि धास्यामि
अभि धास्यति
अभि दीप्तायाम दिशि
अभि दुद्राव
अभि दुराव
अभि एत्य
अभि गम्य
अभि गम्य च
अभि गन्तुम अर्हसि
अभि गर्जन्तम
अभि गर्जन्ति
अभि हन्ति
अभि हत वीर्यत्वात
अभि हता
अभि हतौ
अभि हितम
अभि जग्मतुः
अभि जन सम्पन्नः
अभि कान्क्शतः
अभि क्रुद्धा
अभि लक्शितान
अभि मुख हत
अभि नदन
अभि निश क्रम्य
अभि निध्याय
अभि नीत अर्थम
अभि निर गतः
अभि परि प्लुत
अभि पतमानस्य
अभि पत्स्यते
अभि प्र याता
अभि प्रायेण
अभि प्रपन्नस्य
अभि प्रेत्य
अभि पूजितम
अभि रामाभिः कथाभिः
अभि रामौ
अभि रन्जयन
अभि रुरोछ
अभि सम आपन्नम
अभि सम प्रेक्श्य
अभि सम्पत्य
अभि सम्प्राप्ता
अभि सम्रब्धम ब्रुवाणम
अभि सन्धान राक्शसम निजघान ह
अभि शापात
अभि तप्तानाम
अभि तर्पितः
अभि उत पतः
अभि उत्थितम सूर्यम दृश्ट्वा
अभि वाश्यन्ति
अभि वासितः
अभि वल्गुशु
अभि वर्थन्ताम
अभि वि ज्ञएयः
अभि वीक्शन्तौ
अभि वीक्श्य
अभि वीक्शन्तौ
अभि याछते
अभिज़्ज़्नानैः
अभिज्ञः
अभिज्ञा
अभिज्ञानम
अभिज्ञाय
अभिज्ञ्या
अभिज्ञआय
अभिश्टुतः
अभिशेछनात
अभिशेछनम
अभिशेछने
अभिशेछनिकम
अभिशेछय
अभिशेछयितुम
अभिशेछितः
अभिशेक
अभिशेक अर्थम प्रययाव
अभिशेक अर्थम उद्यतः
अभिशेक जलक्लिन्नः
अभिशेक उदक क्लिन्ना
अभिशेकार्द्राः
अभिशेकात
अभिशेकाय
अभिशेकम कृत्वा
अभिशेक्तुम
अभिषेछय
अभिषेकार्द्रम
अभिषेकार्थम
अभिषिक्तः
अभिषिक्तम
अभिष्वङ्गः
अभिशिङ्छस्तु
अभिशिङ्छस्व
अभिशिछ्य
अभिशिछ्यन्ते
अभिशिछ्यते
अभिशिच्यमाना
अभिशिक्तः
अभिशिक्तः अस्मि
अभिशिक्ते
अभिशिक्ते वानरे सुग्रीवे तु
अभिशुतः
अभिज्णानम
अभिअघ्नुः
अभिबध्नन्ति
अभिभाशणम
अभिभाशमाणः
अभिभाशसे
अभिभाशस्व
अभिभाशत
अभिभाशते
अभिभाषितुम
अभिभाशितम
अभिभाशितुम
अभिभाषन्तम
अभिभाषते
अभिभाषितुम
अभिभाष्यः
अभिभरिष्यति
अभिभविश्यत
अभिभूतः
अभिभूता
अभिभूतानि
अभिभूतम विद्रुतम
अभिभूय
अभिभ्यत
अभिचक्राम
अभिछक्राम
अभिछक्रामः
अभिछिक्षेप
अभिछोदनाछ्छ
अभिछोदितः
अभिछोदिताः
अभिदावताम
अभिदध्युषी
अभिदद्राव
अभिधान प्रगल्भस्य
अभिधास्यामि
अभिधास्यति हि
अभिधावनम
अभिधावन्ति
अभिधावताम
अभिधीयतम्च
अभिधीयते
अभिधीयते हि
अभिधीयति हि
अभिदीयताम
अभिद्रव वै
अभिद्रवणम
अभिद्रवन
अभिद्रवन्ते
अभिद्रवत
अभिद्रवति
अभिद्रुतः
अभिद्रुता
अभिद्रुताः
अभिद्रुतम
अभिद्रुतौ
अभिद्रुत्य
अभिदुद्राव
अभिदुद्रुवे
अभिदुद्रुवुः
अभिगच्छ
अभिगच्छेम
अभिगच्छेम सुग्रीवः
अभिगछ्छ्ह
अभिगछ्छ्हन्ति
अभिगछ्छ्हति
अभिगछ्छ्हतु
अभिगछ्हाम
अभिगमछ्छैव
अभिगम्य
अभिगम्य प्रणम्य च
अभिगम्य सभाजितः
अभिगम्या
अभिगम्यछ
अभिगन्ता
अभिगन्तुम
अभिगर्जन
अभिगर्जताम
अभिगर्जिताम
अभिगतैः
अभिघ्नन्तः
अभिघ्नन्तौ
अभिगीतम
अभिगुप्ता
अभिगुप्तम
अभिगुप्तश्छ
अभिहारिकम
अभिहघान
अभिहनिष्यन्ति
अभिहन्यमानः
अभिहन्यमानाः
अभिहरन्तु
अभिहर्षिणी
अभिहतः
अभिहताः
अभिहतम
अभिहतम भृशम
अभिहते
अभिहत्य
अभिहितः
अभिहितम
अभीइक्श्णम अवेक्शमाणः
अभीक्श्ण वर्श उदक विक्शतेशु
अभीक्श्णम
अभीक्श्णम शूयते कछ्छित
अभीक्श्णशः
अभीक्श्णशः पूजिताः च अपि
अभीक्शणम
अभीक्ष्णम
अभीक्षणम निः श्वसन्तौ
अभीक्श्णम
अभीक्श्णम आविष्टम
अभीक्ष्णम
अभीक्ष्णशः
अभीक्षशः
अभीप्सती
अभीप्सितानि
अभीरुजुश्टम
अभीत
अभीतः
अभीता
अभीतस्य लक्ष्मणस्य
अभीतवदनः
अभीतवत
अभीतवत विछरन्तम
अभीतेनि
अभिज्ज्ञानम
अभिज्ज्ञातम
अभिज्ज्ञाय
अभिजङ्आनैः
अभिजङ्आय
अभिज्ज्ञान कृतः
अभिजानामि
अभिजानासि
अभिजानीत
अभिजानीय
अभिजातःछ
अभिजाताम
अभिजात्यम
अभिजायत
अभिजगाम
अभिजगामह
अभिजघान
अभिजघानह
अभिजघ्नुः
अभिजघूतुः
अभिजग्मतुः
अभिजग्मुः
अभिजग्मुः च
अभिजग्राह
अभिजजाफछ
अभिजज्ञइरे
अभिजन सम्पन्नाः
अभिजनः
अभिजनामि
अभिजनेन
अभिजनोपेतैः
अभिजपन
अभिजवर्ततछ
अभिजित अभिमुखाम
अभिजित लग्न
अभिजित विश्वजित एवम
अभिज्ञअः हि
अभिज्ञअः तु
अभिज्ञआः
अभिज्ञआनम
अभिज्ञअन प्रदानम च
अभिकाण्क्शताम
अभिकाण्क्शति
अभिकाण्क्षति
अभिकाण्क्षिताम
अभिकाण्क्षितम
अभिकालम
अभिकामः
अभिकामर्थम
अभिकामये हि
अभिक्रम्य
अभिक्रुद्धः
अभिक्रुद्धौ
अभिलशणम परेशाम स्त्रीणाम
अभिलक्षये
अभिलक्षेण
अभिलक्षितान
अभिलक्श्य
अभिलक्श्यस्य
अभिलक्षितम
अभिलिप्तेव
अभिमृष्टम
अभिमानात
अभिमानम च
अभिमानश्छ
अभिमन्गलार्थाः
अभिमन्त्रम
अभिमन्त्रिताः
अभिमन्त्र्य
अभिमन्तुम
अभिमन्यसे
अभिमन्यते
अभिमर्षणम
अभिमर्दितैः
अभिमता
अभिमतैः इन्द्रिय अर्थैः
अभिमतौ
अभिमिश्रिताः
अभिमुखः
अभिमुखः भूत्वा
अभिमुखा
अभिमुखाः
अभिमुखान
अभिमुखम
अभिमुखम गताः
अभिमुखौ
अभिमुखे
अभिमुखेः
अभिमुखी
अभिनादयन
अभिनादयन समुद्रम
अभिनादिताम
अभिननदन्तः
अभिनन्द
अभिनन्दन्ति
अभिनन्दति
अभिनन्दय पितरम छप्पि मातरम छ
अभिनन्दितः
अभिनन्दितः वन्दिभिश्छ
अभिनन्दितुम छ
अभिनन्द्य
अभिनर्दन्ते
अभिनत
अभिनिः श्वसन्तौ
अभिनिष्क्रान्तौ
अभिनिष्क्रम्य
अभिनिश्क्रान्तम
अभिनिश्क्रम्य
अभिनिघ्नताम
अभिनिग्रहन्च्ग
अभिनीतार्थम
अभिनिनादयौ
अभिनिपातनम
अभिनिपीडिताः
अभिनिरस्तस्य
अभिनिर्भर्त्स्य
अभिनिर्दिश्य
अभिनिर्याहि
अभिनिर्यान्तम
अभिनिर्यान्तु
अभिनिर्याय
अभिनिष्क्रम्य
अभिनिवेश्य छ
अभिनिविस्टम
अभिपालयन
अभिपालितः
अभिपालिताः
अभिपालितम
अभिपातिताः
अभिपात्य छ
अभिपदिरे
अभिपन्नाः
अभिपन्नस्य
अभिपन्नेषु
अभिपरिप्लुतः
अभिपरिष्वजन
अभिपश्येयुः
अभिपतन्तु
अभिपतिष्यन्ति
अभिपतिष्यामि
अभिपत्ता
अभिपत्य
अभिपत्या
अभिपेदे
अभिपेतुः
अभिपीडितः
अभिपीडितः तु
अभिपीडिता
अभिपीड्यते
अभिप्लुतः
अभिप्लुताम
अभिप्लुत्य
अभिप्रणम्य छ
अभिप्रणम्यछ
अभिप्रार्थितम
अभिप्रायः
अभिप्रायः जायते यदि
अभिप्रायह
अभिप्रायम
अभिप्रछोदितः
अभिप्रगृह्य
अभिप्रकम्पिताः
अभिप्रसादित
अभिप्रसाद्य च
अभिप्रसाद्य छ
अभिप्रसाद्यछ
अभिप्रतप्तम
अभिप्रवर्तते
अभिप्रवेक्श्यामि
अभिप्रयाम
अभिप्रयास्यामि
अभिप्रयातस्य
अभिप्रेक्श्य
अभिप्रेक्श्य
अभिप्रेतः
अभिप्रेताम
अभिप्रेतान
अभिप्रेतान छ
अभिप्रेतम
अभिप्रेत्य
अभिप्रेतāन च
अभिपुप्लुवे
अभिपूजयन हृश्टः
अभिपूजितः अपि
अभिपूजिताः
अभिपूजितम
अभिपूज्य
अभिपूरित
अभिराध्यते
अभिराम वादिनि
अभिरामः असौ मृगः
अभिरामाभिः ताराभिः
अभिरामम
अभिरामम च
अभिरामन
अभिरामस्य रामस्य
अभिरामस्य शारदस्य
अभिरक्षितम
अभिरक्ष्यते
अभिरक्शितः
अभिरक्शिता
अभिरक्षति
अभिरक्षतु
अभिरक्षितः
अभिरक्षिता
अभिरक्शितः
अभिरक्शिता
अभिरक्ताः मत्प्रियेषु
अभिरक्तकण्ठीं
अभिरतः
अभिरतम
अभिरथा
अभिरिव्याध
अभिरोछय
अभिरोछये
अभिरुद्राव
अभिरूपैः
अभिरूपश्छ
अभिसंVऋताम
अभिसंवृता
अभिसंवृताम
अभिसान्त्वयन
अभिसमापेदे
अभिसमन्वितः
अभिसम्बाधाः बभूवुः
अभिसम्गतौ
अभिसम्हत्य
अभिसम्हितम
अभिसम्जात रोशाणाम
अभिसम्क्रम्य
अभिसम्क्रुद्धः
अभिसम्क्रुद्धाः
अभिसम्क्रुद्धौ
अभिसम्पन्ने
अभिसम्पतन - अभि सम पतन
अभिसम्पतन्ति
अभिसम्प्राप्तः
अभिसम्प्राप्ता
अभिसम्प्रेक्ष्य
अभिसम्रब्धाः
अभिसम्रब्धम
अभिसम्रोद्दुम
अभिसम्स्तभ्य
अभिसम्वृतः
अभिसम्वृतः स्वसैन्येन
अभिसम्वृताम
अभिसम्वृतम
अभिसन्धाय
अभिसन्नादितम्तराम
अभिसन्त्रस्त छेतनः
अभिसर्पन्तः
अभिसत्कृता
अभिसत्कृत्य
अभिसेवितम
अभिशाप कृतस्य
अभिशापात
अभिशम्ससि
अभिशप्स्यामि
अभिशप्ता असि
अभिशप्तो. अपि
अभिशस्तो अपि
अभिशस्यछ
अभिशेछनम
अभिशेछयिता
अभिशेक्श्यन्ति
अभिशेकः
अभिशेकम कृत्व
अभिशेक्श्यति
अभिष्टोतुम
अभिष्टुतः
अभिषछन सम्हितम
अभिषेछनम
अभिषेछने
अभिषेछयामि भरतम छ
अभिषेछयस्वम
अभिषेछितम
अभिषेछ्यः
अभिषेछ्येत
अभिषेक निवृत्त्यर्थैः
अभिषेक निवृत्त्यर्थे
अभिषेक सम भारान
अभिषेक विधानम
अभिषेकः
अभिषेकार्थम
अभिषेकार्थन
अभिषेकार्थे
अभिषेकाय
अभिषेकाय रामस्य
अभिषेकम
अभिषेकपुरस्कृतम
अभिषेकविघ्नस्य
अभिषेकेणैव
अभिषेक्ष्यते
अभिषेक्ष्यति
अभिषेक्श्यामि
अभिषेक्श्यते
अभिषेक्श्यति
अभिषेक्ता हि
अभिषिज्ञ्छस्व
अभिषिण्छ
अभिषिण्छस्व
अभिषिण्छत
अभिषिछ्य छ
अभिषिछ्यछ
अभिषिछ्यताम
अभिषिछ्यते
अभिषिछ्यते हि
अभिषिक्तः
अभिषिक्तम
अभिषिक्तुम
अभिषिन्छस्व
अभिशिख्तः
अभिशिक्तम तु माम दृश्ट्वा
अभिशिक्ते
अभिशोभिता
अभितः
अभिताम्रेण स्फिग्देशेन
अभितापोवा
अभितम
अभितप्तस्य भजस्व
अभितर्जिता
अभितुश्टाव वै
अभितुश्टम
अभितुष्टाव
अभित्वरम
अभिवृश्टः
अभिवृष्यमाणः
अभिवृष्यमाणः शरौघैः
अभिवृष्टः
अभिवृतः
अभिवादमानौ
अभिवादन पूर्वम तु
अभिवादन पूर्वम तु कुशलम
अभिवादनम च
अभिवादय
अभिवादयछ शिरसा
अभिवादयमानम
अभिवादयन
अभिवादये त्वाम
अभिवाध्य
अभिवाध्य छ
अभिवादितः
अभिवाद्य
अभिवाद्य च
अभिवाद्य छ
अभिवाद्य तु धर्मात्मा
अभिवाद्या
अभिवाद्यान
अभिवाद्यान अभिवाद्य च
अभिवाद्यछ
अभिवाद्यैव
अभिवर्श
अभिवर्शन्ति
अभिवर्षन्तौ
अभिवर्धते
अभिवर्षति
अभिवर्तन्ते
अभिवर्तत
अभिवर्ततः
अभिवर्तताम
अभिवर्तते
अभिवर्थिता
अभिववर्शह
अभिववर्ष ह
अभिविद्धाङ्गः
अभिविगाह्यछ
अभिवीक्शन्ते
अभिवीक्ष्य
अभिवीक्श्य
अभिवीक्षन्ते
अभिवीक्श्य
अभिविनीतः
अभिविराजते
अभिविराजितम
अभिविश्रुतः
अभिव्यरोछत
अभियाछाम
अभियाछे
अभियाम
अभियानार्थम
अभियानम
अभियाने
अभियान्तम
अभियान्तोवा
अभियान्तु
अभियाता
अभियाति
अभियाय
अभिययौ
अभिययुः
अभियुण्जीरन
अभियुक्तः असि
अभियुक्तेषु
अभोजयन
अभ्र मण्डल
अभ्र मालिभिः
अभ्र पट च्छेदैः
अभ्र समागमे
अभ्र सम्निभान पर्वताम च
अभ्रबलम
अभ्रघनप्रख्यम
अभ्रघनसम्काशम
अभ्रजालानि
अभ्रजालम
अभ्रकल्पम
अभ्रसङ्काशैः
अभ्रसम्प्लवे
अभ्रशैVआलशाद्वलम
अभ्रश्यत
अभ्रेभ्यः
अभुदय कान्ड
अभूत
अभूत हि
अभूत वैरम
अभूत उपम
अभूतपुर्वम
अभूतेन अपवादेन
अभूतिहि
अभूव
अभ्य भशत
अभ्य भाशत
अभ्य धावम
अभ्य धावत
अभ्य धावत
अभ्य धावताम
अभ्य वर्शतामोवेरल्ल
अभ्यषिङ्छन
अभ्यषिङ्छत
अभ्यषिण्छत
अभ्यषिम्छन
अभ्यषिन्छन
अभ्यशिन्चन्त
अभ्यशिन्चत
अभ्यादावन्त
अभ्यागच्छन
अभ्यागछ्छ्ह
अभ्यागमम
अभ्यागमन
अभ्यागतः
अभ्यागतान
अभ्यागतम
अभ्यागते
अभ्याम
अभ्यानुज्ज्ञाताः
अभ्यानुज्ज्ञातः
अभ्यापतत «अभि आ पतत
अभ्याशगतम
अभ्याशे
अभ्याशे परिगर्जतीम
अभ्यात
अभ्यभाशत
अभ्यभाशथाः
अभ्यभाषत
अभ्यभाषतछ
अभ्यभशितः
अभ्यछोदयत
अभ्यदावत
अभ्यधावम
अभ्यधावन
अभ्यधावन्त
अभ्यधावत
अभ्यधावत
अभ्यधावताम
अभ्यधवत
अभ्यधिकाः
अभ्यधिकम विभाति
अभ्यद्रवन
अभ्यद्रवत
अभ्यद्ववन
अभ्यगात
अभ्यगच्छन्त
अभ्यगच्छत
अभ्यगमत
अभ्यहनत
अभ्यकीर्यन्त रावणम
अभ्यकीर्यत
अभ्यक्रामन
अभ्यक्त सर्राण्ग़ः
अभ्यकुत्सयत
अभ्यमन्त्रयत
अभ्यम्ज्ज्ञाम
अभ्यम्ज्ज्ञातुम
अभ्यनादयत
अभ्यनन्दन
अभ्यन्दयः
अभ्यन्न्ज्ज्ञाप्य
अभ्यन्तरः छ
अभ्यन्तराः
अभ्यन्तरम
अभ्यन्तरीकृताः
अभ्यनुज्ञाता
अभ्यनुज्ज्ञातम
अभ्यनुज्ञातः
अभ्यनुज्ज्ञाप्य सीतां छ
अभ्यनुज्ज्ञातः
अभ्यनुज्ज्ञाता
अभ्यनुज्ज्ञाताः
अभ्यनुज्ज्ञातम
अभ्यनुज्ज्ञातुम
अभ्यनुज्ज्ञ्यातः
अभ्यनुज्णाताः
अभ्यनुज्ञआत
अभ्यनुज्ञआतः
अभ्यनुज्ञआतुम इच्छामः
अभ्यनुज्ञअनाम ददते यदि
अभ्यनुज्ञअतः
अभ्यपालयत
अभ्यपातयन
अभ्यपद्यत
अभ्यपतन
अभ्यपतत
अभ्यपतत «अभि आ पतत
अभ्यपूजयन
अभ्यपूजयत
अभ्यरहित छत्वरम
अभ्यरर्षन्त
अभ्यर्छितुम
अभ्यर्छ्य
अभ्यर्च्य
अभ्यर्दमसि
अभ्यर्दयत
अभ्यस्तम
अभ्यसूदयम तान सर्वान सह सैन्यान
अभ्यसूदयन
अभ्यसूय
अभ्यसूयितुम
अभ्यति क्रम्य
अभ्यतीत्य
अभ्यतिक्रम्य
अभ्यवादन
अभ्यवादयत
अभ्यवदत
अभ्यवहारार्थम
अभ्यवहितम
अभ्यवकीर्णानि
अभ्यवकिरन्तु
अभ्यवनम्य
अभ्यवपद्यता
अभ्यवपन्नः «अभि अव पद
अभ्यवर्शछ्छ
अभ्यवर्शन्तः
अभ्यवर्शत
अभ्यवर्षन
अभ्यवर्षन्त
अभ्यवर्षत
अभ्यवर्षत
अभ्यवर्धत
अभ्यवर्धतः
अभ्यवर्तन्त
अभ्यवर्तन्त «अभि अव वृत
अभ्यवर्तत
अभ्यवर्ततः
अभ्यवेदयत
अभ्ययाछन्त
अभ्ययात
अभ्ययुः
अभ्ययुध्यताम
अभ्येहि
अभ्येति
अभ्येत्य
अभ्युछ्छ्ह्रयन
अभ्युछ्छ्ह्रित घोर शृण्गः
अभ्युदैक्शत
अभ्युदयः
अभ्युदयक यज्न-स
अभ्युदयम
अभ्युदये
अभ्युद्गिवन
अभ्युदितः
अभ्युदितम
अभ्युदितमात्रे
अभ्युद्यतायुधः
अभ्युद्यतौ
अभ्युगामत
अभ्युपागमत
अभ्युपागम्य
अभ्युपागतः
अभ्युपागतम
अभ्युपद्य
अभ्युपद्यते
अभ्युपगतः
अभ्युपैः
अभ्युपैष्यति
अभ्युपैति
अभ्युपैतु
अभ्युपेत्य
अभ्युत्पातछ
अभ्युत्पेतुः
अभ्युत्थानम
अभ्युत्थितः
अभ्युत्थितेन
अभ्युवाछ
अभ्य्यधावत
अबिग़्नन
अबिरतः
अबोधयत
अब्रबीत
अब्रछोदितः
अब्रवाः
अब्रवम
अब्रवन्तीम अवन्तीम च
अब्रवत
अब्रवीत
अब्रवेत
अब्रविछ्छ
अब्रवीः
अब्रवीच्छापि
अब्रवीछ्छ
अब्रवीत
अब्रवीत
अब्रवीत
अब्रवीत च
अब्रवीत छ
अब्रवीत हि
अब्रवीत इति यत
अब्रवीत लक्श्मनम वाक्यम
अब्रवीत माम
अब्रवीत मधुरम वाक्यम
अब्रवीत प्र श्रितम प्रसवार्थम वाक्यम
अब्रवीत ताम महाभागाम
अब्रवीत तु
अब्रवीत वाक्यम
अब्रवीत वचनम
अब्रवीत्छ
अब्रवित
अब्रवīत
अब्रिवीत
अब्रूताम
अब्रुवम
अब्रुवम वाछा
अब्रुवन
अब्रुवन इति
अब्रुवन वचनम सर्वे
अब्रुवन वछः
अब्रुवन विश्वमित्रम
अब्रुवन्छ
अब्रुवन्छ अपि
अब्रुवन्तीम ब्रुवन्तिम्म
अब्रुवत
अब्रुवतोऽपि
अबुद्धम
अबुद्धयः
अबुद्धीनाम
अबुद्धिना
अबुध्यत
अच्छिनत
अच्छिन्दताम
अचल उद्गतः
अचल उपमम
अचल उत्तमः विन्ध्य शैलः
अचरत
अछारयत
अछारिते
अछार्य सद्मनि
अछार्यश्छैव
अछछक्शे
अछछक्षिरे
अछक्षुर्विषयः
अछक्शुर विशये
अछक्श्य
अछक्रः
अछक्षुर्विषयम
अछक्षुषाम
अछक्ष्व
अछल कूट सन्निभौ
अछल प्रख्यः
अछल संकाशः
अछल सन्निभैः
अछल उपमम
अछलः
अछलः छ
अछलः इव
अछलः यथा
अछलाः इव
अछलाभानि
अछलाग्रात
अछलैः
अछलम
अछलम इव
अछलमिव
अछलसम्काशः
अछलसम्निकाशः
अछलस्य शृङ्गमिव
अछलेन्द्रः इव
अछलेन्द्रस्य
अछलोपमः
अछलोपमम
अछलोत्तमे
अछरन्तीम
अछरे
अछवे
अछ्छ्हिद्रम
अछ्छ्हिनत
अछ्छ्हिन्दत
अछ्छित
अछेश्टौ
अछेतना
अछेतनम
अछिन्तयन
अछिन्तयन्ती
अछिन्तयत
अछिन्तयित्वा
अछिन्तितम
अछिन्त्य
अछिन्त्य बल पौरुषम
अछिन्त्य बुद्धिम
अछिन्त्य दर्शनम
अछिन्त्य पराक्रमः
अछिन्त्य वीर्य
अछिन्त्यः
अछिन्त्याम
अछिन्त्यात्मा
अछिन्त्यबल पोउरुषः
अछिन्त्यदर्शनम
अछिन्त्यकल्पम
अछिन्त्यकर्मणा
अछिन्त्यम
अछिन्त्यम्छ
अछिर प्रोशितम
अछिराम आगमिष्यामः
अछिरान
अछिरात
अछिरदृष्टा हिस
अछिरस्य
अछिरेण
अछिरेण कालेनैव
अछिरेणैव कालेन
अछिरोद्धृताम
अछोदयम
अछोदयत
अछोदितः
अचिन्तयत च
अचिन्तयित्वा
अचिन्त्यम
अचिरात
अचिरात सम्जनिश्यति
अदृश्ट दुःखाम
अदृश्ट पूर्व व्यसना
अदृश्ट पूर्वान
अदृश्टः
अदृश्टम
अदृश्टम वा
अदृष्ट प्रतिकारेण
अदृष्टम
अदृष्ट्वा
अदृश्ट दुःखानाम
अदृष्ट दुःखह
अदृष्ट दुःखम
अदृष्ट दुःखस्य
अदृष्ट पूर्व व्यसनाम
अदृष्टः
अदृष्टाः
अदृष्टान
अदृष्टम
अदृष्टपूर्वाम
अदृष्ट्वा
अदृश्य
अदृश्य मानेन
अदृश्यः
अदृश्यः भवति हि
अदृश्या
अदृश्यानि
अदृश्यमानः
अदृश्यत
अदृश्यताम
अदृश्यतैव
अद्ड़्ड़्ष्टे
अदः शय्या
अदा न खलु यज्ञअस्य विघ्न कर्ता महाबलः ।। १-२०-१८
अदाअभि जग्मुः
अदानीम
अदारुणम
अदास्यते
अदात
अददाः
अददात
अदग्धः
अदग्धा
अदहत
अदह्यन्त
अदैन्यार्हम
अदैरयन
अदैवम्छ
अदम्भेन
अदन्ति
अदर्शनजः
अदर्शनम
अदर्शयन
अदर्शयत
अदर्शयत
अदर्शयित्वा
अदशत
अदत्ताम
अदौ
अद्भिः
अद्भुत दर्शनः
अद्भुत दर्शनानि
अद्भुत दर्शनम
अद्भुत दर्शनीयौ
अद्भुत घोरवीर्यम
अद्भुत कर्मणः
अद्भुत प्रख्यम
अद्भुत रूपेण
अद्भुत सम्काशाः
अद्भुत तमम
अद्भुत विग्रहानि
अद्भुतः
अद्भुता
अद्भुताकाराम
अद्भुतदर्शनैः
अद्भुतदर्षनम
अद्भुतम
अद्भुतम अन्नम
अद्भुतम धनू रत्नम च
अद्भुतम लक्श्मनाय प्रदर्शयन
अद्भुतम प्रिय दर्शनम
अद्भुतम शिलावर्षमिव
अद्भुतमिव
अद्भुतश्छ
अद्भुतवीर कर्मा
अद्भुतोपमः
अद्भुतोपमम
अद्द्रेस्सिन्ग «सम्प्रति
अदेशकाले
अदेव मातृकः
अदेया
अधृश्यम
अधृश्यः
अधः
अधः गत मुखीम
अधः शय्या
अधः शीर्शा
अधः शिराह
अधःश्श्रिराः
अधारयत
अधम
अधमः
अधमे
अधमेन
अधनः इव
अधनेन
अधर्म
अधर्म भय भीतश्छ
अधर्म कर्शितः
अधर्म मूलम
अधर्म नाशनः
अधर्म रुछयः
अधर्मः
अधर्मः हि
अधर्मः मा स्पृशेत
अधर्माण्ड़्ड़्त सम्युक्तः
अधर्मानर्थयोः
अधर्मात्तु
अधर्मबुद्धेः
अधर्मम
अधर्मम छ
अधर्मफलसम्हितम
अधर्मसम्श्रितः
अधर्मस्य
अधर्मतः
अधर्मेण
अधर्मेण छ
अधर्मिश्ठम
अधर्मिकम
अधर्मिष्टम
अधर्मोवा
अधर्म्याम
अधर्म्यम
अधर्म्यम वछः
अधर्व शिरसि प्रोक्तैअः
अधर्व-वेद
अधश्छ
अधश्छैव
अधस्तात
अधस्तात न सज्जते
अधवा अपि
अधि अर्धम अधिकान त्रीन मासान
अधि गच्छति हि
अधि गतान अस्मान श्रेयसा योज यिश्यति
अधिश्टान
अधिश्ठाय
अधिश्ठिताः
अधिश्ठितान
अधिश्ठितम
अधिष्ठाता
अधिष्ठाय
अधिष्ठितानाम
अधिगच्छति
अधिगछ्छ्हसि वा
अधिगछ्छ्हति
अधिगमिश्यतः
अधिगमिश्यति
अधिगमिष्यामि
अधिगमिष्यति
अधिगम्य
अधिगम्य तु
अधिगम्यते
अधिगन्ता असि
अधिगन्तुम इच्छसि
अधिगता
अधिगताः
अधिगत्वा
अधीनम
अधीतम छ
अधीयाने
अधीयते
अधिकृताः
अधिक्शिपन्तौ
अधिक्शिपेत
अधिक्शिप्तः
अधिक
अधिक मनोज्ञआ वल्कलेन अपि तन्वी
अधिकः
अधिकाः
अधिकार
अधिकार पारतन्त्र्य
अधिकगम्भीरम
अधिकम
अधिकम भयम
अधिकम कान्तम
अधिकम मलिनाम
अधिकम परि बभ्राज
अधिकम प्र विभाति
अधिकम सर्वम कर्म शास्त्रतः
अधिकम शोभते
अधिकम शोभते पम्प
अधिकम सोभासे
अधिकम तस्याः आस्यप्रामाणात
अधिकम वि भान्ति
अधिकम विभाति
अधिक्शिपन्ति
अधिनिक्शिपन्ति
अधिपः
अधिपतिः
अधिपूर्णाः
अधिराजवत
अधिरोह
अधिरोहन्ति
अधिरोहन्तु
अधिरोह्य
अधिरुह्य
अधिरुह्य च
अधिरुह्यताम
अधिरुरुहुः
अधिरूढः
अधिरूह्य
अधिशेत
अधिष्ठाय
अधिष्ठितः
अधिष्ठिताम
अधिशिश्ये
अधितिष्ठति
अधितिष्ठन्तम
अधिवासम
अधिवासम वसन्ति
अधो मुखम
अधोभागेन
अधोगतमुखी
अधोगतिभिः
अधोमुखौ
अधोमुखीम
अध्रानम
अध्रुवा स्थितिः
अध्रुवम
अधुना
अधुत दर्शनः
अध्व गः इव
अध्व श्रमेण प्रचुर श्रमः
अध्वा
अध्वानम
अध्वानम आगताः
अध्वना
अध्वनि
अध्वप्रकर्षात
अध्वराग्ने
अध्वरात
अध्वरमिव
अध्वरे
अध्वरे सदस्यैः
अध्वर्यने पतीछीम तु
अध्वर्यु समीरिताः
अध्वश्रमः
अध्याधार
अध्याहार
अध्याहार: अस्माकम
अध्यारोहामहे
अध्यारोहम
अध्यारोहन्त
अध्यारोहत
अध्यारूहत
अध्यासितम
अध्यास्ते
अध्यास्थ
अध्यधार / एल्लिप्तिच: विद्युत इव
अध्यधार: मत शरीरम
अध्यर्धम योउजनम
अध्यर्थ योजनम गत्वा
अध्यवसत
अध्यवस्य छ
अध्युषितः
अध्युशिताम
अध्युशिते
अध्युषिताम
अदीन अत्मा
अदीन भाषिणी
अदीन सत्त्वः
अदीन सत्त्वम
अदीनः
अदीनाम
अदीनात्म
अदीनसत्त्वः
अदीनसत्त्वाः
अदीनसत्त्वम
अदीनवादिनः
अदीर्घ दर्शिनः
अदीर्घकाले
अदीर्घेण
अदीर्घेन कालेन
अदिखमाक्शिपन्ति
अदिप । ददर्श भूमौ पतितम समिपे राघव आश्रमात ।।
अदितेः च
अदितेः पुत्रा तु
अदितेः सुता तु
अदितेः सुताः सुराः
अदिथिः यथा शुशुभे
अदिति
अदितिः तन मना
अदितिः यथा
अदितिः यथा शुशुभे
अदितिम च दितिम चैव
अदितिर्यथा
अदितोः पुत्रः
अदित्या देवतानाम च
अदित्या मम च
अदित्या सहितः
अदित्याम देवाः आदित्या वसवः रुद्रा अश्विनौ च
अदोर्नेद विथ स्प्लेन्दिद एअर-रिन्ग्स;उदग्रायुध मिस्त्रिम्शोउ
अदोशकाले
अद्राक्शम
अद्राक्षम
अद्राक्षम
अद्रय इव
अद्रि शृण्ग प्रतिमम
अद्रि शिखरात
अद्रिः इव
अद्रिः यथा
अद्रिकृत स्थदाम
अद्रिकूताछल मघ सन्निभम
अद्रिराट इव
अद्रिराज प्रतीकाशः
अद्रिराजः इव
अद्रिसमान सारः
अद्रिसम्काशः
अद्रिवराद्रिकल्पम
अदुःखार्हाम
अदुःखार्हस्य रामस्य
अदुश्टः
अदुश्टैः
अदुष्टा
अदुष्टस्य
अदूशयत हि
अदूरादेव
अदूरात
अदूरपरिवर्तिनम
अदूरस्थाम
अदूरतः
अदूरे
अदूरेण
अदूषयत
अद्वारेण
अद्वभ्याम
अद्वैधम
अद्वैत
अद्विजाय
अद्य
अद्य
अद्य अ सत्यम सुग्रीवम निहन्मि
अद्य आदास्यस्ते
अद्य आगन्तव्यम
अद्य आगतः
अद्य अहम
अद्य अन उत्तमम सिद्ध आश्रमम
अद्य अपि
अद्य अपि दृश्यते
अद्य अस्माभिः युधि हतः
अद्य अयम
अद्य भविश्यति
अद्य दिवसः मर्यादा
अद्य एकाम रजनीम
अद्य एव
अद्य एव दीक्शाम प्रविश
अद्य एव गमने
अद्य एव क्शिप्रम सुसम्वृत्तम
अद्य एव प्रियार्थम
अद्य एव स पक्शकम
अद्य एवम
अद्य घोराणि बहूनि च
अद्य गुरु वाक्ये व्यवस्थितम
अद्य इदानीम
अद्य इदम प्राप्तम
अद्य इमाम मानुशीम
अद्य इमाम निशाम
अद्य इमाम सरितम वा
अद्य इतः क्शिप्रम गत्वा
अद्य जल आगमः समयः
अद्य कः करिश्यति
अद्य काल पाशेन
अद्य काले
अद्य कामेन
अद्य करोमि
अद्य कथम रमते
अद्य किश्किन्धा इव
अद्य मृत्युः ध्रुवः हि
अद्य माम त्राहि
अद्य मघा हि
अद्य मम मनः
अद्य मम नाराचैः
अद्य मम परा प्रीतिः
अद्य मम युद्धम प्रयच्छ
अद्य मय बलेन
अद्य मया हतः
अद्य मे जन्म सफलम
अद्य मे स्वतः गमने
अद्य मे तप्तम सफलम
अद्य नाशयामि
अद्य प्राणान वि मोक्श्यति
अद्य प्रभृति
अद्य प्रभ्ड़्ड़्ति
अद्य रजनीम
अद्य रोशः उपशम्यताम हि
अद्य रूप श्रेश्ठतया हि
अद्य सम उप अगतः
अद्य श्रेण निहतस्य
अद्य सुग्रीवः कृत कृत्यः
अद्य ते दर्पम
अद्य ते शिरः
अद्य तु
अद्य त्वम मम शरैः चोदितः
अद्य त्वम वैवस्वतम देवम पश्येः
अद्य उद्योग कालः
अद्य वै
अद्य वयम गत प्राणा
अद्य विशेशतः
अद्यापि
अद्यैव
अद्यैवतावत
अद्यमैव
अद्यप्रभृति
अद्यतु
अद्यवै
अद्ये
अगृह्णन्त
अगृह्य
अग अग्रस्थम अपि
अग राज पुत्र्या
अग सम्निभानि
अग स्थ
अगाधः
अगाधाः
अगाधश्छ
अगाधे
अगाधे विपुले शोक सागरे
अगारम
अगारम प्रति
अगायताम
अगच्छन
अगछ्छ्हत
अगछ्छ्हति
अगछ्छ्हतीम
अगैन्स्त मेत;मम
अगम स्थास्यति
अगमाः
अगमाः इव
अगमत
अगरः राजा
अगराणि राश्ट्रानि च
अगर्ह
अगर्हयन
अगर्हितम
अगर्जत
अगरुधूपेन
अगरुधूपितम
अगरूणि
अगर्वितम
अगस्तस्य सम्मतः शिश्यः
अगस्त्य
अगस्त्य ऋषिः
अगस्त्य भवनम निर्मितम
अगस्त्य भ्रात
अगस्त्य भ्रातरम
अगस्त्य चरिताम
अगस्त्य छरितम
अगस्त्य इति
अगस्त्य शिश्यम आसाद्य
अगस्त्य वछनात च एव
अगस्त्यः भगवान ऋशिः
अगस्त्याध्युषिताम
अगस्त्यम
अगस्त्यम ऋषि सत्तमम
अगस्त्यम अभिगच्छ इति
अगस्त्यम च
अगस्त्यम सूर्य वर्चसम
अगस्त्यस्य आश्रमः
अगस्त्यस्य भ्रातुः
अगस्त्येन
अगस्त्येन एवम उक्तः तु
अगस्त्येन वातापिः इव
अगतीनाम
अगत्स्य भ्रात
अघौघेन
अघोशयन
अगिरे
अग्नौ
अग्नौ जुहाव
अग्नौ परि तप्य मानम
अग्नयः
अग्नयगारात
अग्नयह इव
अग्नयो अपि
अग्नेः
अग्नेः इन्द्रस्य सोमस्य यमस्य वरुणस्य च
अग्नेः इव
अग्नेः मरीच्यः
अग्नेः समक्शम
अग्नेः स्थानम
अग्नेः तृप्तिम प्रयच्छत
अग्नेः वचनम श्रुत्वा
अग्नेरिव
अग्नेयम
अग्नेयेन अस्त्रेण
अग्नि
अग्नि आक्शिकम
अग्नि छयन
अग्नि दावम इव
अग्नि होत्राणि हुत्वा च एव
अग्नि होत्रम च
अग्नि जम भयम
अग्नि ज्वाल निकाशेन
अग्नि ज्वाला समावृताम
अग्नि कल्पः
अग्नि कल्पानाम
अग्नि कल्पैः
अग्नि मारुत कल्पौ
अग्नि निकाशानाम
अग्नि निकाशेन
अग्नि परदक्शिण नमस्कर
अग्नि परीतानि
अग्नि प्रवेश
अग्नि प्रवेशनम
अग्नि पुरोगमाः
अग्नि पुरोगमान
अग्नि रूपः
अग्नि साक्शिकम
अग्नि साक्शिकम च एव
अग्नि सदृश प्रभः
अग्नि सदृशम
अग्नि सम ओजसम
अग्नि सम प्रभः
अग्नि सम प्रभम
अग्नि समान वर्णैः
अग्नि सम्भवः
अग्नि समीपतः
अग्नि सम्योगवत हेतुः
अग्नि सन्काशम
अग्नि शरणम प्रविवेश निवेदितुम
अग्नि शिख शरैः
अग्नि शिख उपमाः
अग्नि शिखोपमैः
अग्नि सुतम नीलम
अग्नि वचः श्रुत्वा तु
अग्नि वर्णानि
अग्निः
अग्निः छ
अग्निः ददाह
अग्निः इव
अग्निः प्रतापवान
अग्निः सर्वतः
अग्निश्ठेशु
अग्निश्टोम आदिभिः
अग्निशु
अग्निभिः सह
अग्निदायक
अग्निदम
अग्निदीप्त मुखान बाणान
अग्निदीप्तः
अग्निदीप्ति सदृशे
अग्निगर्भः
अग्निहोत्र समुत्थितः
अग्निहोत्र शाल
अग्निहोत्राणि
अग्निहोत्रम
अग्निहोत्रम छ
अग्निहोत्रम उप आसीनम
अग्निहोत्रेण
अग्निहोत्रेशु
अग्निहोत्रेशु तीर्थेशु चैत्य वृक्शेशु
अग्निहोत्रिणाम
अग्नीम्श्छ
अग्नीन
अग्निकार्येषु
अग्निकल्पानाम
अग्निकेतुः
अग्निकेतुः च
अग्निकेतुश्छ
अग्निकुन्डायुधान
अग्निम
अग्निम आधाय
अग्निम हुत्वा
अग्निम इव
अग्निम कुशान काश्ठम अपः
अग्निम नियोजयामासुः
अग्निम परि क्रम्य
अग्निम सुराम च एव
अग्निम सुसमाधाय
अग्निम उदाहर
अग्निमण्डलम
अग्निमङ्डलम
अग्निमद्भिः
अग्निम्छ
अग्निमिव
अग्निमुखा
अग्निम्वा
अग्निना
अग्निना दग्ध
अग्निना दीप गिरिः इव
अग्निना सम्स्कृतः
अग्निपरितेभ्यः
अग्निपर्वतः इव
अग्निरत्र रुद्रः
अग्निरिव
अग्निसाक्शिकम
अग्निसम निभम
अग्निसमानछक्षुः
अग्निसमस्य वै
अग्निसम्वृतम
अग्निसन्निधौ
अग्निशालाम
अग्निशालासु
अग्निश्छ
अग्निष्टोमादिभिः
अग्निषु
अग्निशिखा
अग्निशिखामिव
अग्निशिखोपमान
अग्निशिखोपमैः
अग्निवर्णः
अग्निवर्णानाम
अग्निवर्णस्य
अग्निवर्णस्य शीघ्रगः
अग्निवर्णेन
अग्निवर्छसाम
अग्निवत क्शणेन व्यपयान्ति
अग्नोउ जुहाव छ
अग्न्य गारस्थम
अग्न्यगारम
अग्न्यगारपरा
अगोपालाः
अग्र
अग्र महिशीया
अग्र पूजाम
अग्रः
अग्राक्ष्णा
अग्राम्यपदवत
अग्रानीकम
अग्रहस्तम
अग्रहतः
अग्रजः
अग्रजम
अग्रजम ददर्श
अग्रजम प्रति
अग्रजम वालिनम पश्यतु
अग्रजस्य
अग्रजेन
अग्रम उद्धृत्य
अग्रमहिषी
अग्रर्तः प्रययौ
अग्रशूरः
अग्रतः
अग्रतः अनुजम सुग्रीवम ददर्श
अग्रतः एव
अग्रतः गच्छ
अग्रतः कृत्वा
अग्रतः प पात
अग्रतः प्रययौ रामः
अग्रतः स्थितम
अग्रतः स्वकर्मस्थम
अग्रतः यान्तु
अग्रवेष प्रमदा जनाकुलम
अग्रवीर्ये
अग्रयम
अग्रे
अग्रे प्रयान्तु
अग्रे व्रजन्ति
अग्रेसरम विधाय
अग्रिभिः
अग्रिछितम
अग्रिमिव
अग्र्य
अग्र्य पौरुशम
अग्र्या
अग्र्याभिः
अग्र्यैः वछोभिः
अग्र्यम काङ्छन शैलम
अग्र्यम शैलम
अग्र्यमालाविभूषितम
अग्र्यत
अग्र्यवारुणीम
अग्र्ये
अग्र्य्यास्तरनम
अगुणाः
अगुरु गन्ध्भिः
अगुरुः
अगुरुछन्दनैः
अगुरूणाम
अग्वतः
अहृश्टः प्लवग ईश्वरः
अहृश्टानाम
अहृष्टः
अहृतम
अह
अह गीतस्य माधुर्यम
अहः
अहः अमन्यत किल
अहः छ
अहः रात्रा अपदेशेन
अहः रात्रम विहरन्तम
अहा तेजा
अहारसमये
अहछ
अहल्या दर्शनम चैव
अहल्या सहितः
अहल्याम इदम अब्रवीत
अहल्याम इदम वाक्यम अब्रवीत
अहल्याम तारय
अहम
अहम
अहम अ शेशेण कर्ता छ
अहम अ शुभम मन्ये
अहम आगतः
अहम आहवे तस्याः
अहम आनयामि यदि
अहम आसादितः
अहम आश्रमात
अहम आत्म गतान गुनान
अहम आत्मानम न च शोछे
अहम अभिशेचितः
अहम अहम इति
अहम अहम इत्येव
अहम अहरम्यदि
अहम अन ऋतम
अहम अन्गदः
अहम अनु व्रता
अहम अनुव्रता
अहम अन्येन हन्तुम शक्यः न
अहम अपनेश्याम्नि
अहम अपि
अहम अस्मिन कार्ये प्रभुः न
अहम अत्र प्रविश्य
अहम अत्र तम महा मुनिम अगस्त्यम आराधयिश्यामि
अहम अयासम यदि
अहम अयोध्याम उपयातः
अहम भ्रातुः प्रवृत्तिम
अहम ब्रवीमि
अहम ब्रूयाम
अहम बुद्ध्वा
अहम बुद्ध्या अनुपश्यामि
अहम च
अहम च लक्श्मणः च एव
अहम च पुरा यथा
अहम चैव जटायुः च
अहम छ
अहम चिन्तयन
अहम दाशरथिः बूत्वा हन्मि रावणम आहवे । श्री मद राम अवतारे अस्मिन अज्ञअवत क्रियते मम । तत्र शन्का न कर्तव्या सर्वज्ञएन अपि मायया । मत माया मोहितम रक्षो मनुष्यम माम अवेक्ष्यति । अन्यथा तस्य सा नूनम न भवेत अत्र कुत्रचित
अहम दाश्यः
अहम धर्म दूशकः
अहम दीर्घ आयुः
अहम द्रश्टु कामः
अहम द्रक्श्यामि वैदेहीम
अहम द्रक्श्याअमि
अहम द्रक्श्ये नु
अहम एक आह्ना
अहम एकः
अहम एका
अहम एनम मृगम
अहम एनम मृगम ग्रहीश्यामि
अहम एष्यामि
अहम एतत सर्वम
अहम एव
अहम एव आहरिश्यामि स्वयम
अहम एव न
अहम गछ्छ्हामि यदि
अहम गमिश्यामि
अहम गन्तुम इच्छामि
अहम गत बुद्धिः तु
अहम गतः
अहम गतायत
अहम गत्वा सुग्रीवम प्रति योत्स्यामि
अहम गिरीन दार यिश्यामि
अहम गुरु पुत्रान सर्वान
अहम हन्याम
अहम हरि राज्यस्य च
अहम हतः
अहम हि
अहम हिमवन्तम इव त्वाम आश्रितः
अहम इच्छामि
अहम इतः न व्रजे
अहम इति
अहम जानामि
अहम जातः यद्यपि
अहम जीवितम अपि
अहम ज्येश्ठः
अहम कालस्य च अपि कलः
अहम करवाणि
अहम करिश्यामि
अहम कथम अक्ष्यामि
अहम कथम्चन
अहम कथम्चित आगतः
अहम केयूरे न जानामि
अहम किम नु वक्श्यामि
अहम किम वक्ष्यामि
अहम क्वचित
अहम मृधे
अहम महात्मना भरतेन
अहम मन्ये
अहम मन्ये: ----
अहम मिथ्यापवादोपहता
अहम मोहात
अहम न
अहम न गमिश्यामि यदि
अहम न हि
अहम न हि पश्यामि
अहम न जानामि कुन्डले
अहम न मन्ये
अहम न मुन्चामि
अहम न पश्यामि
अहम न पश्यामि हि
अहम न शक्या
अहम न वक्श्यामि
अहम न विज्ज्ञता यदि ते
अहम नारायनी नाम सा सत्ता वैष्णवी परा
अहम नछ एव सम्प्रसुपतः
अहम नमस्करोमि
अहम नत्वा तस्य पादौ मुकुटेन अस्पृशम
अहम निद्राम न लप्स्यामि हि
अहम निहतः
अहम नियमात
अहम पावितः
अहम पराक्रमे
अहम पश्यामि
अहम पश्येयम यदि
अहम प्राकृतः वानरः अपि सन
अहम प्रभाव सम्पन्ना
अहम प्रभुः
अहम प्रसन्न इन्द्रिय मानसः
अहम प्रति जानामि
अहम प्रतियास्यामि
अहम प्रविश्टः घोरम रक्शसीम तनुम
अहम प्रीतः
अहम पुनः
अहम पुनस्तु
अहम पुराणे धर्मे स्थितः
अहम पुरीम न गमिश्यामि
अहम पूजितः
अहम पूता
अहम रण मूर्धनि
अहम रणे त्वया
अहम रामः अस्मि
अहम रामम भ्रात्रा सह
अहम स शरीरः
अहम सह लक्श्मणः
अहम सहसा स्पृश्टः शोणितेन
अहम समाछरे
अहम सम्बोधयामि
अहम सम्गता नि वारिता
अहम सम्युगे
अहम सप्ततिम योजनानि गमिश्यामि
अहम सर्व भूताना प्रियः
अहम सत्य सम्श्रयः
अहम सत्यम हितम वाक्यम उक्तः
अहम सत्येन एव शपामि
अहम शक्तः
अहम शूरः
अहम शूर्पणखा नाम
अहम स्त्रोतसा शम्करम गृह्य
अहम स्वबलेन योधयिश्यामि
अहम ताम आत्मजाम ऋते
अहम तानि आनयिश्यामि
अहम तारया वार्यमाणः अपि
अहम तावत
अहम तदा अभिद्रुतः
अहम तैः निशा छरैः योद्धा
अहम तम द्रश्टुम इच्छामि
अहम तपस्विनाम आज्ञाप्यः
अहम तस्य अग्रजः पुत्रः
अहम तस्य औरसः सुत
अहम तस्य प्रभाव ज्ञअः
अहम ततः द्रुतम आगतः
अहम तत्र आगम इश्यामि
अहम तत्र गुहा द्वारि
अहम तव
अहम तव बलम आश्रितः
अहम तव सदृशः
अहम तव सदृशः भर्ता
अहम तव सदृशः पतिः
अहम तव श्लाघ्यः पतिः
अहम ते
अहम ते दर्प शासनः
अहम ते किम करवाणि
अहम ते पापम न मर्शये
अहम ते प्रतिजानामि
अहम ते प्रीतः
अहम ते पुत्र कारणात
अहम ते वश्यः
अहम तेन
अहम तेन ताडितः
अहम तीक्श्णम विशम पिबामि
अहम तिष्ठामि यदि
अहम तु
अहम तु अयोमुखी नाम
अहम त्वाम
अहम त्वाम एव
अहम त्वाम न अनुयामि वै
अहम त्वाम न खलु तुलये
अहम त्वाम शरणम गतः
अहम त्वरे च
अहम त्वत समीपम प्राप्तः
अहम त्वया
अहम त्वया अर्चितः
अहम त्वया किम परित्यक्ता
अहम त्वया मोहात वि गर्हिता
अहम त्वया रणे निहतः इतः परम मयि स्वर गतेन अत सुग्रीवो राज्यम राज्यम प्राप्नुयात इति यत तत युकतम
अहम त्वया स्प्रश्टुम
अहम उग्रेण तपसा
अहम उत्सहे
अहम उत्सहेयम
अहम वृद्धः
अहम वः प्रतिजानामि
अहम वः सर्वा कामये
अहम वा
अहम वा रणे मृत्युः?
अहम वाम दिश्ट्या पश्यामि
अहम वै
अहम वैश्रवणस्य सापत्नः भ्राता
अहम वक्ष्यामि किम्छापि
अहम वेद्मि
अहम वेद्मि महात्मानम रामम...
अहम वेगम गमिश्यामि
अहम विषण्णः
अहम विवशा
अहम व्रजामि
अहम व्रजेयम यदि
अहम यान पर्यचारिशम
अहम यावत निहन्मि
अहम यदि अनुग्राह्यः
अहम यदि गमिश्यामि
अहम यश्छ
अहम यत सम्त्यक्ष्यामि
अहम यत वचः वक्श्यामि
अहम यथा
अहम यत्र तत्र तिश्ठामि
अहम यत्र तिश्ठामि
अहम योजन सन्ख्यायाः शतम
अहम युक्ताता भार्या
अहम युयुत्सुः
अहमपि
अहम्च
अहम्छ
अहम्छैव
अहमेव
अहमिव
अहम्कर
अहम्पै
अहम्तु
अहम्त्व बुद्धि
अहनि
अहनि अहनि
अहनि गत सूर्यः
अहन्यहनि
अहरत
अहरि
अहर्नेव
अहसत
अहस्काः
अहतानि वासांसि छ
अहतम
अहतौ
अहत्वा
अहवे
अहेडमनाः
अहेः
अहीनम
अहिजिह्मगा
अहिम्स
अहिम्सकाः
अहिन्सा रतिः
अहिपेदिवान
अहिर्बुध्न्य
अहिरेव
अहिताः परिस्थापिताः अग्नयः यः पन्चाग्नयोः यस्य सः...
अहिताग्नेः
अहितान
अहितकारिणः
अहितम
अहितमपि
अहितस्य
अहितयोः
अहिते
अह्लादयिष्यति
अह्नः पङ्छम शेषेण
अह्ना
अहो
अहो बत
अहो दार्ढ्यम
अहो देवी
अहो धैर्यम
अहो धिक
अहो दुःकम
अहो द्युतिः
अहो कृछ्छ्रम
अहो कामस्य वामत्वम
अहो राघवः
अहो राक्शसराजस्य
अहो रात्रस्य यः सन्धिः सूर्य नक्षत्र वर्जितः
अहो रूपम
अहो रूपम अहो लक्श्मीः
अहो सर्वलक्शण युक्ता
अहो सत्त्वम
अहो वीर्यम
अहोभिः
अहोरात्राणि
अहोरात्रगणाः
अहोरात्रम
अहोरात्रे
अहोस्वित
अह्रियन्त
अहुताग्निम्छ
अह्ययुः - अभि ययुः
ऐणेय मेण्याः चर्माद्यमेणः ऐणम उभे त्रिशु
ऐणेयम
ऐणेयम माम्सम
ऐषीकम
ऐशीक
ऐशीकम अपि
ऐशीकम च अपि
ऐहहौकि कपारक्यम
ऐहिक आमुश्मिक भोगाः
ऐहिक सौख्यम
ऐक्शत
ऐक्ष्वाकाध्युशितम
ऐक्श्वाकौ
ऐकमत्यम
ऐकमत्यम उपागम्य
ऐकमत्ये
ऐकेन
ऐक्ष्वाकः
ऐक्ष्वाकम
ऐक्ष्वाकसुतः
ऐक्श्वाकः
ऐक्यम
ऐन्द्राग्निदैवतम
ऐन्द्रास्त्रेण
ऐन्द्रम
ऐन्द्रम चक्रम
ऐन्द्रम शरासनम
ऐन्द्रम शरम
ऐन्द्रम्छ
ऐन्द्रशिरान
ऐन्द्रेण
ऐरावत महाद्वीपम
ऐरावत महापद्म सार्वभौम भयावहाम
ऐरावत निषेविते
ऐरावत विशाण अग्रैः
ऐरावत विशाणाग्रैः
ऐरावतान
ऐरावतात
ऐरावतह
ऐरावतकुले जातम
ऐरावतम
ऐरावतमिव
ऐरावतसमान
ऐरावतविषाणाग्रैः
ऐर्हेअद
ऐश्वर्य कामाम
ऐश्वर्य कामम छ
ऐश्वर्य मद मत्तः
ऐश्वर्यम
ऐश्वर्यम कथम अभिसम्प्राप्तः
ऐश्वर्यम प्राप्य
ऐश्वर्यम वापि
ऐश्वर्यम्छ
ऐश्वर्यम्छ अपि
ऐश्वर्यस्य
ऐश्वर्येण वि हीनस्य
ऐस्वर्येण
ऐतम
ऐतरेय ब्राह्मण वीइ-१४
अज्ज्ञानात
अज्ज्ञानस्य
अज्ज्ञातम
अज्णानात
अज्ज्ञातम
अजाः
अजामुखी नाम
अजामुख्या
अजानम
अजानन्निव
अजानन्तम
अजानतः
अजानता
अजात दशरथः अभवत
अजाविकम
अजायमानो बहुधा विजायते...
अजायत
अजघान
अजघ्नः
अजह्मगैः
अजज्ज्ञिवान
अजम्छ
अजनन्निव
अजनयन
अजनयत
अजने
अजरामरमपि
अजश्छ
अजस्यैव
अजौ
अजयम
अजयत
अजय्यः
अजय्यम
अजय्येन
अजि स्थितस्य
अजिह्मगैः
अजिह्मगैः शरैः
अजिह्मगम
अजिह्महैः
अजिह्विकाम
अजीवनार्हेण
अजीवितुम
अजिम
अजिन कुशम
अजिनानाम च सन्चयान
अजिनानि
अजिनैः
अजिनोत्तर सम्स्तीर्णे
अजिरम
अजितः
अजितम
अजितेन्द्रियः
अजितेन्द्रियैः
अजुर वेद
अज्वलत
अक्ण्टकम
अकृत आत्मना हि
अकृत दारः
अकृत कृत्यानाम
अकृत कार्यः
अकृत श्रमः
अकृतात्मानम
अकृतात्मभिः
अकृतात्मना
अकृतात्मेनः
अकृतज्णः छ
अकृतम
अकृतप्रज्ज्ञाम
अकृत्वा
अकृत्या
अक्शम
अक्शमा न तावत
अक्शताम
अक्शतम
अक्शौहिणि शतम
अक्शौहिणी परिवृतः
अक्शौहिणीम
अक्शय सायकौ
अक्शयाः
अक्शयम
अक्शय्यम
अक्शे
अक्षरम
अक्षताम
अक्षतान
अक्षयम
अक्षिपथम गतम छिराय
अक्षोभ्यम
अक्ष्यय्यम
अक्शि
अक्शि प्र मृजसि
अक्शोभ्य बलम
अक्शोभ्यम
अक्श्तम
अक्शुद्रः
अकंपयछ्छ
अकण्टकम
अकङ्टकम
अकण्तकम
अकश्टेन
अकालमृत्युः
अकालफलिनः
अकाले
अकालेछ अपि
अकामा
अकामाम
अकामयन
अकामयत
अकारणात
अकारणम
अकारणम नम
अकारयत
अकार्षी
अकार्षित
अकार्य करण आरम्भ; अ कार्य कारण आरम्भ
अकार्यम
अकार्यम अपि
अकार्यतमम
अकल्पयत
अकल्पयत आवासम
अकम्पन
अकम्पन शरानुगान
अकम्पन शरैः
अकम्पन वचः श्रुत्वा
अकम्पन वधम
अकम्पनः
अकम्पनः इदम प्र उवाच
अकम्पनः कृत अन्जलिः
अकम्पनः त्वरमणः
अकम्पनम
अकम्पनम उवाच
अकम्पनम उवाच इदम
अकम्पनश्छ
अकम्पनवधार्थाय
अकम्पन्स्तु
अकम्पस्तु
अकम्पत
अकम्पयत मेदिनीम
अकम्प्यः
अकर्णधारा
अकर्णिका
अकर्णिकाम
अकरवम
अकर्दमम
अकर्मण्यम
अकरोः
अकरोत
अकर्ता
अकर्तुम
अकरुणाम
अकस्मादेव
अकस्मात
अकथयत
अकत्थनः
अकेशीम
अखानयत
अखिला
अखिलाम
अखिलाम पृथिवीम प्राप्य
अखिलाम पृथ्वीम पालयति
अखिलम
अखिलम तत सारम
अखिलम त्रैलोक्यम
अखिलेन
अख्याता
अकिङ्इछनः
अकीर्तिः
अकिल्बिषम
अकिन्चिनत्वम
अक्क्लिष्ट कर्मणः
अक्लिश्ट कारिणम
अक्लिश्ट कर्मणः
अक्लिश्ट कर्मणा
अक्लिश्ट कर्मणा रामेण
अक्लिश्ट कर्मणाम
अक्लिश्ट कर्माणम
अक्लिश्टकर्मणः
अक्लिश्टकर्मणा
अक्लिष्ट बहवः
अक्लिष्ट कर्मणा
अक्लिष्ट माल्याभरणाम
अक्लिष्टकारिणा
अक्लिष्टकर्मणा
अक्लिष्टकर्मनः
अक्लीबः
अक्लीबम
अक्लिष्ट छारित्रात
अक्लिष्ट कारिणम
अक्लिष्ट कर्मणा
अक्लिष्ट कर्मणह
अक्लिष्टकारिणम
अक्लिष्टकर्मणः
अक्लिष्टकर्मणा
अक्लिष्टम
अकोपः
अक्रोधनाम
अक्श
अक्शर समः
अक्शर व्यक्तिः
अक्शौहिनि
अक्शय सायकौ
अक्षमणीयम
अक्षयाः
अक्षयाम
अक्षयम
अक्षयसायके
अक्षय्यम
अक्षेशुछ
अक्षोभ्यः
अक्षोभ्यम
अक्षोभ्यमपि
अक्षोभ्यन्तम
अक्षुद्र शीलाछ
अक्श्मीम
अक्शोभ्यबलम
अक्शोउहिणि
अक्शोउहिणि सेन
अक्तः
अकुङ्ठ धारैः
अकुहः
अकुल इन्द्रियः
अकुलेन्द्रियः
अकुली कृताः
अकुलीना
अकुलीनम वा
अकुलितेन्द्रियः
अकुरुणः
अकुरुताम
अकुर्वन
अकुर्वन अतिथि कार्यम
अकुर्वन्त
अकुर्वत
अकुर्वतः
अकुशला
अकुशलाम
अकुसुमाम
अकुतश्छिद्भयाः
अकुतोभयम
अलं भवेत
अलंकृतः
अलंकृताम
अलंकृते
अलङ्कृतम
अलङ्कारं
अलण्कृतः
अलण्कृता
अलण्कुरु
अलाहक सम्काशा
अलात चक्र प्रतिमा
अलात चक्र प्रतिमम
अलात सदृश ईक्शणा
अलब्ध निद्रेण
अलैम
अलकृतम
अलक्शणैः
अलक्शणम
अलक्शण्यः
अलक्शयत
अलक्षणः
अलक्शितम वनम च
अलक्श्य
अलक्ष्मीकानि
अलक्त रस रक्त अभाव
अलक्त रस वर्जितौ
अलम
अलम वहतु तावत तु
अलम वैक्लव्यम आलम्ब्य
अलम विमर्शेन
अलम व्रीडेन वैदेहि धर्म ताप कृतेन च । हर्षो अयम देवि विस्पष्टो यः त्वाम उपगमिष्यति ।।
अलम व्रीदेन
अलम्बुशायाम
अलम्बुसा
अलम्बुसाम
अलम्कृत इव आभाति
अलम्कृतः
अलम्कृताम
अलम्कृताम्छ
अलम्कृतम
अलम्कृत्य
अलम्कार विदः
अलम्कारम
अलम्कारेण
अलम्करणायैव
अलन्कृताः
अलन्कृतम
अलन्कार : उत्प्रेख्स
अलन्कार
अलन्कार प्रियो विश्णुः
अलन्कारम उत्तमम
अलन्कारविधिम
अलन्कर्तुम शक्यम
अलर्क
अलर्कः
अलसाः
अलसागामिनी
अलीकम
अलिनीम इव
अल्ल एतत
अलोडयत
अलोळितैः
अलोन्ग विथ अन एकानि
अलोन्ग विथ निवसति
अलोपोश्ण क्शुब्ध सलिलाम
अल्प अन्तर गतानाम
अल्प बलः
अल्प भाग्याम
अल्प भाग्यायाः
अल्प भाग्यसय मम छ एव
अल्प भोगवान
अल्प बुद्धे
अल्प गन्धीनि
अल्प जीवितः
अल्प कण्ठाः
अल्प प्रदातारम
अल्प पुण्या
अल्प पुत्रश्छ
अल्प सत्त्वः
अल्प सत्त्वानाम भय दाम
अल्प तेजसा
अल्प तेजोसुः
अल्प वीर्या
अल्प वीर्यस्य
अल्पा अपि
अल्पाहाराम
अल्पामपि
अल्पावशेशम कार्यम
अल्पायुः
अल्पभाग्या हि
अल्पभाग्याम
अल्पभाग्यायाः
अल्पभाग्यत्वात
अल्पभग्या
अल्पछेतनः
अल्पछेतनाः
अल्पछेतसः
अल्पजीविताः
अल्पकारणे
अल्पम
अल्पम वा
अल्पमतिः
अल्पमूलरसायुतः
अल्पपर्णाः
अल्पपुण्ये
अल्पशैइरः
अल्पतरः
अल्पतोयः
अल्पवीर्येण
अल्पवीयाश्छ
अल्पयत्नेन
अल्पे अपि
अल्पेन कालेन
अल्सो अ भक्श्याणि
अल्सो रम्यः
अल्सो «अ धृतानाम
अल्सो;
अम
अम रामम
अमृष्य माणाः
अमृष्यमाणः
अमृष्यमाणाः
अमृश्यमाणः
अमृश्यमाणाः
अमृश्यमाणदु
अमृजाम
अमृष्यमाणा
अमृष्यमाणाः
अमृत
अमृत आनयन अर्थम वै
अमृत आस्वादम
अमृत अर्थिभिः
अमृत अशिभिः
अमृत कल्पानि
अमृत कल्पानि फलानि
अमृत प्राशनान इव
अमृत प्राशिनौ
अमृत प्रख्यम
अमृत स्वादु कल्पानि
अमृत उपम तोयाभिः
अमृत उपमम
अमृत वत
अमृतः
अमृताशिभिः
अमृतगन्धीनि
अमृतम
अमृतम आजहार
अमृतम निर्मथ्यम
अमृतप्राशिनौ
अमृतरसोपमम
अमृतस्य मन्थनम च
अमृतस्य सम्प्राप्ति यथा
अमृते
अमृतेनवा
अमृतोपमम
अमृतोत्पादने
अम
अम निशाद
अमण्डिताम
अमानुशम
अमानुषम
अमानुशी
अमात्य मध्ये
अमात्य मुख्याम्शह
अमात्य प्रभृतीः
अमात्य पुत्राः
अमात्य पुत्रान
अमात्यः
अमात्या
अमात्याः
अमात्याम छ
अमात्याम्श्छ
अमात्यान
अमात्यान अब्रवीत
अमात्याश्च
अमात्यैः
अमात्यैः सह
अमात्यैःस्छ
अमात्यैह
अमात्यैश्छ
अमात्यम
अमात्यमध्ये
अमात्यौ
अमावास्य
अमावास्याम
अमबरे सोममिव
अमज्जयत
अमल शस्त्र भास्वरम
अमलाक्श्याः
अमलाम चन्द्र रेखाम इव
अमलछन्द्राभम
अमलकान
अमलक्यः
अमलम
अमनाः
अमनस्विनाम
अमनोज्ज्ञेन
अमनोज्णम
अमनोरमाम
अमन्त्रयन
अमन्त्रयत
अमन्त्र्यत
अमनुश्ये
अमनुज्ज्ञानि
अमन्यन्त
अमन्यन्तहि
अमन्यत
अमन्यत इति
अमन्यता
अमन्येथाः
अमर्श प्रभवः
अमर्श स्फुरित ओश्ठः सन
अमर्श वशम
अमर्शः
अमर्शणः
अमर्शणैः
अमर्शणम वालिपुत्रम
अमर्शापहृता
अमर्शात
अमर्शात आरुरोह
अमर्शजनितोद्धर्शाः
अमर्षणम
अमर्षात
अमर्षस्य
अमर्षवशम
अमर्शिणाम
अमर्शी
अमर्शिताः
अमर आलये न
अमर ईश्वरः
अमर कोश: कदली कन्दली चीनः च चमूरु प्रियकः; अमी अजिन योनयः; अवयः शैल मेश अर्क
अमर प्रख्यम
अमर प्रख्यौ
अमर सम्काशः
अमर सन्निभः
अमरा भागान प्रतिगृह्य
अमराः
अमराः इव
अमराः न
अमराः सहस्र अक्शम इव
अमराः सर्वे
अमराणाम पतित्वम
अमराधिपः
अमराधिपः इव
अमरारिवासम
अमरावतीम यथा
अमरावतीमिव
अमरावत्याः
अमरद्विशम
अमरैः
अमरैः अमृतम इव
अमरैरपि
अमरम इव
अमरमिव
अमरप्रभः
अमरराज शत्रुः
अमरश्रेष्ठः
अमरसुत प्रख्य
अमरत्वम
अमरत्वम च
अमरवैरिणम
अमरविक्रमः
अमरेशु सहस्र अक्शम महएन्द्रम पाक शासनम
अमरेन्द्रशत्रोः कर्णौ
अमरेशः
अमरिषितम
अमर्षणम
अमर्षिता
अमर्यः च भविश्य्थ
अमर्यादम
अमत्याः
अमवाश्य
अम्ब
अम्बा
अम्बाम
अम्बायाः
अम्बरा
अम्बराणाम सन्चयान
अम्बराणिछ
अम्बरात
अम्बरात च्युताम ताराम इव
अम्बरात क्शीणाः
अम्बरैः
अम्बरम
अम्बरम छादयन्त इव
अम्बरम आलिखद्भिः इव
अम्बरम आरुह्य
अम्बरम भिन्दन इव
अम्बरम ग्रसमानम इव
अम्बरम इव
अम्बरम सम्क्षिपन इव
अम्बरम वा
अम्बरम वि लिखन इव
अम्बरम वि निर भिन्दन
अम्बरम वुल्लिखद्भिरिव
अम्बरम्छेति
अम्बरमिव
अम्बरप्रख्यम
अम्बरस्थः
अम्बरस्थम
अम्बरस्य
अम्बरस्यछ
अम्बरे
अम्बरे अपि च
अम्बरे चन्द्र सूर्यौ इव
अम्बरे छ
अम्बरे जगाम
अम्बरे न
अम्बरे स्थितः
अम्बरीश इति ख्यातः
अम्बरीश उपमम
अम्बरीशः
अम्बरीशस्य
अम्बरीशस्य अस्मिन यज्ञए
अम्बरीशस्य पुत्रः अभूत
अम्बसि
अम्भः
अम्भः धरम इव
अम्भसः मध्ये
अम्भसः प्रावृड वेग इव वर्थते
अम्भसा
अम्भसा अग्नेः वेग इव
अम्भसि
अम्भोदैः
अम्भोदवत
अम्बु
अम्बु धर सम्काशम
अम्बु धरैः
अम्बु धरेशु
अम्बु ज भूशणेशु
अम्बुदः इव
अम्बुदाः इव
अम्बुदैः
अम्बुदमिव
अम्बुदनादेन
अम्बुदनिः स्वनैः
अम्बुदसम्ततिः
अम्बुदस्वनैः
अम्बुदे तडित यथा
अम्बुधरैः
अम्बुधिः
अम्बुदोयथा
अम्बुहीनम
अम्बुजमिव
अम्बुरयः यथा
अम्बुसम्सम्क्लेदः
अम्बुवेगेन
अम्छरम
अमेय आत्मा
अमी
अमी छूताः
अमी मधुकर उत्तम्साः
अमी मयूराः
अमी मेघा तु
अमी पादपाः
अमी सम्सक्त शाक अग्रा
अमी तरवः
अमीभिः सह
अमीलितेक्शण
अमीमाम्स्यम
अमीमम्स्य भागम
अमित बल पराक्रमाः
अमित ओजसः
अमित ओजसा राघवस्य
अमित प्रभः
अमित प्रभम
अमित तेजसः
अमित तेजसा
अमित विक्रमः
अमित विक्रमाः
अमितात्मना स्वयम
अमितात्मने
अमितस्य
अमिततेजसः रामस्य
अमिततेजसा
अमितौजसः
अमितौजसा
अमितौजसम
अमितविक्रमौ
अमितोन्जसः
अमितोउजसः
अमित्र बल मर्दनः
अमित्र भूतः
अमित्र दमनार्थम
अमित्राः
अमित्राणाम
अमित्राम
अमित्रान
अमित्रघातिनम
अमित्रघ्नः
अमित्रघ्नम
अमित्रहा
अमित्रहन्ता
अमित्रजित
अमित्रकम
अमित्रकर्षणः
अमित्रनाशनम
अमित्रप्रतिमैः
अमित्रशातनान
अमित्रस्य
अमित्रे
अमित्रेषु
अम्जम
अम्कर्शण
अम्लानमाल्यभरणाः
अम्मते
अमोघ क्रोध हर्षश्छ
अमोघः
अमोघः शर उत्तमः
अमोघाः
अमोघाम
अमोघान
अमोघैः
अमोघैः शरौघैः
अमोघम
अमोघेशुशरेशु
अम्पालय
अम्पाल्यन
अम्प्रविष्टः
अम्रित
अम्स देशतः
अम्सन आघाते
अम्शेन अपि
अम्शोछामि
अम्शु मानिव
अम्शुभिः
अम्शुधाने
अम्शुकन्ताश्छ
अम्शुमाली
अम्शुमालिकः
अम्शुमालिकः इव
अम्शुमान
अम्शुमान इव
अम्शुमान नाम
अम्शुमान सूर्यः इव
अम्शुमानिति
अम्शुमानिव
अम्शुमतः
अम्शुमतः सुतः सुग्रीवः
अम्शुमता
अम्शुमतीम
अमुबुभिः इव
अमुछत
अमुगतै
अमुम
अमुम ॠस्यमूकम
अमुम लोकम
अमुत्र अपि
अमुत्रछ
अम्याति
अम्यातुम
अम्यस्य विभीशणस्य
अमāत्यāन अब्रवīत
अन ऋग्वेद विनीतस्य
अन ऋजु वृत्तायाः
अन ऋजुम नरम
अन अ वद्य अन्गी
अन आदृत्य
अन आदृत्य तु
अन आधृश्यम
अन आगसम
अन आगत विधानम
अन आहारः
अन आहूतो अध्वर्यम गच्छेत
अन आकाशम बभूव
अन आकाशम चक्रुः
अन आमिशः
अन आपृच्छ्य
अन आर्य
अन आर्यैः
अन आर्यम
अन आसादयमानम
अन आश्रयत्वात च
अन आस्वादित पूर्वणि
अन अदृत्य तु
अन अल्पैः
अन अन्ग
अन अन्य चेतनः
अन अन्य रूपाः
अन अपायिनम
अन अपराधिनम
अन अपत्यः
अन अपेक्शौ
अन अर्हा
अन अर्थेन
अन अस्तमितम
अन असूयकः
अन असूयता श्रोतव्यम
अन अवकाशकाः
अन अवस्थितः
अन अवेक्शकम
अन अवेक्शितुम
अन एक
अन एकाः
अन एकान
अन एकानि
अन एकैः
अन एकशः
अन एकशः विच्छिन्नैः
अन एलेफन्त तोमरैः
अन इश्टः न अनुशास्यते हि
अन इश्टानि निमित्तानि
अन इश्ठित आशः
अन ईप्सनीयम
अन इन्द्रकः
अन इन्द्रम
अन ओल्द मोन्केय
अन उच्छ्वासम एव आसीत
अन उच्छ्वसमानस्य
अन उच्छ्वसन
अन उछिते
अन उदके
अन उद्विग्नः
अन उद्विग्ना
अन उक्तः
अन उक्तेन अपि
अन उपमेन
अन उत्तमाम
अन उत्तमान लोकान व्रज
अन उत्तमम
अन उत्तमम आसीत
अन उत्तमम कन्या शतम उवाच
अन उत्तमम रूपम कृत्वा
अन उत्तमम तपः तप्त्वा हि
अन+ऊरुः
अनङ्आतः
अनङ्ग वशम
अनङ्गैः
अनङ्गनानाम सहस्रेण
अनृणः
अनृणः अस्मि
अनृणम
अनृणता
अनृणत्वाछ्छ
अनृशम्स वृत्तीः
अनृशम्साच हि
अनृशम्सम्छ
अनृशम्सत्वम
अनृशम्सेन
अनृशम्स्यार्थम
अनृशम्स्यम
अनृत सान्त्वेन
अनृत वादिनः
अनृतः
अनृतात
अनृतैः
अनृतकथः
अनृतम
अनृतम न उक्त पूर्वम
अनृतम्छ
अनृतवादिनः
अनृतेन
अनृती
अङ्गदः
अङ्के
अनश्टसैन्यः
अनाछरन्तीम
अनादृत्य
अनादाय
अनादयत
अनाधृश्ट्याम
अनाधृष्यम
अनाधृश्यतमम
अनाधम
अनाध्रिष्यम
अनादि निधनो हि एशा वाक उत्शृश्टा
अनादिमाध्य निधनः
अनागछ्छ्हति
अनागमन काराणम छ
अनागसा
अनागतम च
अनागते
अनाहारः
अनाहत चक्र
अनालक्श्या
अनालक्श्यम
अनामयम
अनारम्भम
अनार्तरूपः
अनार्य
अनार्य जुश्टम
अनार्यः
अनार्या
अनार्याः
अनार्याह खलु
अनार्याम
अनार्यायाः
अनार्यायाः तत वछनम
अनार्यम
अनार्यम तम विभीषणम छ
अनार्यमेव
अनार्यस्य
अनार्ये
अनार्येण
अनार्येषु
अनासाः
अनासाद्य
अनासाद्यैव
अनासाद्यम
अनासासाद्यम
अनाशितकुटुम्बानि
अनाश्वास्य
अनासिकाम
अनाथ आनन्दनः
अनाथ वत
अनाथ वत विलपन्तम
अनाथः
अनाथा इव
अनाथाः
अनाथामिव
अनाथानाम
अनाथायाः
अनाथम
अनाथश्छ
अनाथस्य
अनाथस्य मे त्वम एकः नाथः
अनाथवात
अनाथवत
अनाथवत विलपन्तम
अनाथोउ
अनावृश्टिः भविश्यति
अनावृश्ट्या
अनावृश्ट्याम
अनावृताम
अनायकम
अनाययमास
अनाययितुम
अनभिज्ञाय
अनभिण्ज़्याहि
अनभिभाशणे
अनभीक्ष्णोपसेवितम
अनधिगम्य
अनधिगम्या
अनधीत्य
अनगः
अनघ
अनघः
अनघः राजा छ
अनघः रामः
अनघाः
अनघम
अनघे
अनघे देवि
अनकाः
अनल मरुत भास्कर द्युति
अनल राशिदीप्तम
अनलः
अनलः इव
अनलः शलभान इव
अनलंकृतामपि
अनला अपि
अनलह
अनलम
अनलम इव
अनलम यथा
अनलम्काराम
अनलन्कृताम
अनलेन
अनम
अनन वालिपुत्रेण
अनन्ग
अनन्त
अनन्त भोगेन
अनन्तकल्पेन
अनन्तम
अनन्तम पन्नगम
अनन्तर स्थितः
अनन्तरः
अनन्तराः
अनन्तरम
अनन्तरम कार्यशेशम
अनन्तरम यत कार्यम
अनन्तर्हितायाम
अनन्थकम
अननुष्ठिते
अननुप्राप्ते
अनन्य भावाम
अनन्य छित्ता
अनन्य परायणाम
अनन्या
अनन्याहि
अनन्यत्वाछछ
अनपल्यः
अनपत्यः अस्मि
अनपत्यः सः
अनपत्येन
अनपेक्शा
अनरण्यः
अनरण्यात
अनरण्यात पृथुः जज्ञए
अनरण्येन
अनर्छितुम
अनर्धाय
अनर्घम अपि माणिक्यम हेम आश्रयम अपेक्शते
अनर्हाः
अनर्हम
अनर्हस्य
अनर्जितः
अनर्थ अर्थम आगताम
अनर्थ भावे
अनर्थ ज्ञअः
अनर्थ रूपा
अनर्थः
अनर्थान
अनर्थानाम अभागिनी
अनर्थार्थम
अनर्थदर्शिनी
अनर्थज्णैः
अनर्थकम
अनर्थकुशलाः हि
अनर्थम
अनर्थे
अनर्थेभ्यः
अनर्थिनः
अनर्यायाः
अनर्ये
अनर्येषु
अनशनेन
अनसूय समाख्या च
अनसूयः
अनसूया
अनसूयाम
अनसूयातु
अनसूयकः
अनसूयया
अनसूयुः
अनतिशण्कया
अनौछितः
अनवृश्ठिः
अनवाप्तातपत्रस्य
अनवाप्तसम्शयः
अनवाप्य
अनवद्य अन्गी
अनवद्या
अनवद्याङ्गि
अनवद्याङ्गी
अनवद्याण्गी
अनवगुण्ठिताम
अनवज्णाय
अनवख्षिपन
अनवस्था दोष
अनवस्थित
अनवस्थितः
अनवस्थितम
अनवस्थ्तम
अनवेक्ष्य छ
अनवेक्श्य
अनय
अनयः
अनयः तम समस्पृशत
अनया
अनया छित्रया वाछा
अनया देशस्य सुखवत्तया
अनया एव
अनया गज साह्वया
अनया सम वृतः
अनया उपधया
अनया वैदेह्या च
अनयामे
अनयदैवत्वम
अनयम
अनयन
अनयन्तु
अनयत यम सदनम
अनये
अनयेन
अनयित्वा
अनयोः
अनयोः देव वर्छसोउः
अनयोः दुश्टता वा
अनङ्ग प्रदीपकाः
अनङ्गदनिश्कधृक
अन्चेस्तोर विभो
अन्छित
अन्द लोक पूर्व जः
अन्द यक्शस;गन्धर्वोरग रक्षसाम
अन्दकानि सत्त्वानीव
अन्दर्दध
अन्ध कारे
अन्धाम
अन्धकः इव
अन्धकः यथा
अन्धकारे
अन्धौ
अन्धेन तमसा सम्वृतम बभूव
अन्धोउ
अन्धोउ इति
अन्दुम्बरम
अनेश्यामि तु वै
अनेक आश्रय चित्र शोभा
अनेक आश्रयिणः
अनेक गन्ध प्रवहम
अनेक नारी सम्बद्धम नना शिल्पि जनैः वृतम । क्रय विक्रयैः कीर्णम सर्व देवैः समन्वितम नगरम तु इति विख्यातम
अनेक रूपा आकृति वर्ण नादा
अनेक रूपाम
अनेक साहस्रीः
अनेक शत साहस्रीम
अनेक वर्णाः
अनेक वर्ष साहस्रः
अनेक विधायुधाः
अनेकाभिः
अनेकाग्रानि
अनेकाग्रे
अनेकानि
अनेकछित्तानाम
अनेकधा
अनेकैः
अनेकनानामृग पक्षिसम्कुले
अनेकरत्नसम्कीर्णम
अनेकसम्स्थानविशेषनिर्मितम
अनेकशः
अनेकशः रूपाणि कृत्वा
अनेन
अनेन अनपराधिषु समीचीनेषु अपराधो न कर्तव्यम इति सूचितम । तथा च उद्योग पर्वे - महा भारते - दुर्योधनम प्रति भगवद वचनम - आत्मानम कृन्तति हि एष वनम परशुना यथा । यत्सम्यक वर्तमानेषु मिथ्या राजन प्रवर्तते ।। इति - द्क
अनेन अशक्यम कर्म न कर्तव्यम इति सूचित्म । तथा च कामन्दके - शक्य अशक्य परिच्छेदम कुर्यात बुध्या प्रसन्नतया । केवलम दन्त भङ्गाय दन्तिनः शैल ताडनम - इति - द्क
अनेन अत्यन्त स्त्री कामुको धर्म विभ्र्ष्टो भवति इत सूचितम - अनेन महर्षिभिः अपि अपरिहर्यः कामः प्राकृतैः कथम परि हर्तुम शक्य इति उक्तम - तथा च प्राचीनाः - विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो वात अम्बु पर्ण अशनाः ते अपि स्त्री मुख पन्कजम सुललितम दृष्ट्वैव मोहम गताः । द्क
अनेन बहु प्रणि उपद्रव कारिणाम देवा अपि वध उपायम अभीप्सन्ति - दैव हतानाम च तेषाम अविचारेण नासो भवत्य एवेति सूचितम -द्क
अनेन भर्तृउ हितकारिण्या भार्यया श्रेयो भवतीति सूचितम।।
अनेन भ्रात्रेन सह
अनेन चारेण व्यवहिता अपि अर्था अवश्यम विचारणीया इति सूचितम - द्क
अनेन चिह्नेन
अनेन धैर्य उत्साहौ शोकम अपनुद्य कार्य साधकौ इति सूचितम - तथा च भातते - द्रोण पर्वाणि - अभिमन्यु वधे धर्म पुत्रम प्रति व्यासः - शोचतो हि महा राज हि अधमे अभिवर्तते । तस्मात शोकम परित्यज्य श्रेयसे प्रयतेद बुधः । प्रहर्षम अभिमानम च चिन्तयेत । एवम ज्ञात्वा स्थिरो भूत्वा जहि अरीन धैर्यम आप्नुहि । द्क
अनेन धनुशा
अनेन दुःखेन
अनेन दुर मन्त्रितः कामव्रित्तो नय द्वेशी राजा सकल मन्त्रि वर्गेण ऐश्वर्येना सह नश्यति इति उक्तम - तथा च कामन्दके - अनात्मवान नय द्वेशी वर्धय अरि सम्पदः । प्राप्या अपि महद ऐश्वर्यम सह तेन विनश्यति ।।
अनेन जन्मान्तर कृत पाप अनुरूपम फलम भवति इति अर्थः - स्त्री पर्वाणि - नूनम व्यपकृतम पूर्वेषु जन्मासु । येन माम दुःखभागेषु धाता कर्मसु युक्त्कवान - महा भारत - द्क
अनेन ज्य्ष्ठो गुणवान ज्येष्ठ भ्रातृ पुत्रो अपि यौव राज्ये अभिषेचनीय इति उक्तम - धर्मकूतम
अनेन कालेन
अनेन कर्मणा
अनेन कर्मणा तोशिताः
अनेन महा पुरुषाः स्त्रीषु कोपम न कुर्वन्ति इति सूचितम - तथा च राज धर्मे - देवतेषु विशेषेण राजसु ब्राह्मणे षु च । नियन्त्र्य सदा क्रोधो वृद्ध स्त्री बाल रोगिषु ।। द्क
अनेन मन्त्र औषधि बलैः विष आदि नाश उक्तो भवति । द्क
अनेन मरण समये जनानाम बुद्धि भ्रम्शो भवति इति सूछितम - द्क
अनेन पाप कर्मणा
अनेन पापेन
अनेन पक्शिणा
अनेन परस्य अन्तःपुरे सहसा न प्रवेश्टव्यम इति सूचितम - द्क
अनेन परिजनैः परि त्यक्तः तृणात अपि लघु तरो भवति इति सूचितम - द्क
अनेन परिजनैः परि त्यक्तः तृणात अपि लघु तरो भवति इति सूचितम द्क
अनेन पथ
अनेन प्र हृतम
अनेन प्रभु सन्निधौ स्वेन स्वातन्त्र्यम न अवलम्बनीयम । किन्तु तद उक्तम एव स्रोतव्यम इति सूचितम - द्क
अनेन प्रभु सन्निधौ स्वेन स्वातन्त्र्यम न अवलम्बनीयम । किन्तु तद उक्तम एव स्रोतव्यम इति सूचितम - द्क
अनेन प्रजा राजानम अनुसरन्ति इति सूचितम... द्क
अनेन राक्शसानाम प्रवरेण
अनेन रात्रि शेशेण
अनेन रावणेन
अनेन रथेनैव
अनेन रूपेण
अनेन रूपेण धर्शितः
अनेन रूपेण सह
अनेन सर्व अनर्थक कारण भूतो बलवत विरोधो न कार्य इति सूचितम - तथा च प्राचीनाः - - अनुचित कर्म आरम्भः स्व जन विरोधो बलीयसा स्पर्धा । प्रमदा जने विश्वासो म्रित्यु द्वाराणि चत्वारि ।। द्क
अनेन शिवात विष्णोः उत्कर्षः प्रतिपादितम - अयम एव अर्थः । द्क
अनेन सुगुणः पुत्रो दुर्लभः सोदर सन्निकर्षो अपि अलभ्यः इति उक्तम
अनेन सुसमृद्ध राज्यस्थो अपि राजा एतैः दोशैः अचिरात राज्य भ्र्श्टो भवति इति - राज्ञआ बलिश्टेन अपि शत्रु दुर्बल इति अवमतिः न कर्तव्यम च सूचितम - द्क
अनेन स्व प्रयोजन विरोध सन्कया राज बुद्धि अनुसारेण वक्तारो मन्त्रिणः सुलभाः - किन्तु अनर्थ पर्यवसायिनो राजबुद्धिम तिरस्क्रित्य शुभोदर्क वक्तारो मन्त्रिणो दुर्लभा इति सूचितम
अनेन स्वान्तयित्वा
अनेन तपसा
अनेन वाक्येन
अनेन वासेन
अनेन वनौकसा
अनेन वपुशा
अनेन वयसा
अनेन वेगेनैन हि
अनेन व्रतस्थानाम दिवा स्वापः पाद स्थाने शिरः स्थापनम च अशुचिकरम इति सूचितम - द्क
अनेतुम
अन्ग ईस्वरम
अन्ग प्रत्यन्ग सौश्ठवम
अन्ग राजेन
अन्ग सौमित्रे
अन्ग विशयः
अन्गार चूर्ण उत्कर सम्निकाशैः
अन्गारक इति वि ख्याता
अन्गारक समानानाम
अन्गारकेण ग्रहेण
अन्गात अन्गात सम्भवसि
अन्गद
अन्गद अपि
अन्गद परीवारा
अन्गद प्र मुखैः
अन्गद प्रमुखान
अन्गद प्रति रूपाणाम
अन्गदः
अन्गदः च अभिशिच्यताम
अन्गदः न जीवेत
अन्गदः परम आयस्तः
अन्गदः तु
अन्गदः त्वयि यथा वर्तते
अन्गदः वाक्यम अब्रवीत
अन्गदः यत वाक्यम उवाच ह
अन्गदम
अन्गदम अभीशयत
अन्गदम अग्रतः स्थाप्य च
अन्गदम परिगृह्य
अन्गदम परिरभ्य
अन्गदम परिवार्य
अन्गदम प्रति
अन्गदम राज्यम
अन्गदम सम परिश्वज्य
अन्गदम उवाच
अन्गदस्तु
अन्गदस्य मुख उद्गतम
अन्गदस्य रम्यम गृहम
अन्गदस्य वा
अन्गदस्य वचः श्रुत्वा
अन्गदे च
अन्गदे च अभिशिक्ते तु
अन्गदेन
अन्गदेन सदृशः
अन्गदेन सह एव तु
अन्गदेन तदा प्रत्युक्तः
अन्गदेन तत राज्यम हृतम
अन्गधः
अन्गधश्छ
अन्गम
अन्गना
अन्गना तारा
अन्गनाम ऊचुः
अन्गेशु
अन्गेशु
अन्गी
अन्गुश्ठ अग्र
अन्गुइश - सेन्तिमेन्तल्ल्य «स खेलम
अन्गुल
अन्गुलीयम
अन्गुष्ठ मात्रः
अनिःश्वन
अनिश्ट निवृत्ति रूप फल प्रार्थन
अनिश्टम
अनिछ्छ्हता छ
अनिछ्छ्हतीम
अनिद्रः
अनिद्राछ
अनिद्रेण
अनीकानि
अनीकात
अनीकैः
अनीकम
अनीकपाः
अनीकस्थः
अनीकेन
अनीशा
अनीशम
अनीश्वरः
अनीश्वरी
अनीतः
अनीतम
अनीयताम
अनिक्शिप्य
अनिक्षिप्य
अनिल
अनिल अनल उपमा
अनिल चन्चल ऊर्मिः
अनिल सम प्र वृत्तः
अनिल सुतः
अनिल उद्धत
अनिल उद्धितम
अनिल उपमम
अनिलः
अनिलः अपिछ
अनिलः इव
अनिलः पावकेन यथा
अनिलात्मजः
अनिलात्मजे
अनिलह
अनिलम
अनिलमिव
अनिलपुत्राय
अनिलसुतः
अनिलसुतम
अनिलसुतेन
अनिलस्य
अनिलस्य पुत्रः
अनिलस्य सुतः
अनिलतुल्य वेगम
अनिलेन
अनिलेन घनान यथा
अनिलेनछ
अनिलेरितम
अनिलोद्धूतम
अनिलोपमाः
अनिलोवा
अनिमते
अनिमिषः
अनिमिषाः
अनिमित्तः
अनिमित्तम
अनिन्दित
अनिन्दिता
अनिन्दिता इयम
अनिन्दिताम
अनिन्दिताम सीताम
अनिन्दितौ
अनिन्दिते
अनिन्द्या
अनिर्भिन्नम
अनिर्देश्यान
अनिर्जिता
अनिर्जित्य माम
अनिर्वेदः
अनिर्वेदकृतम
अनिशम भुन्जमानानाम
अनिश्छितम
अनिष्टानि
अनिष्टे
अनित्रविशयम
अनित्य हृदयाहि
अनित्यम इति
अनिवृत्ताः
अनिवार्यगतिश्छैव
अनिवरितः
अनिवर्तनम
अनिवर्तिभिः
अनिवर्तिनः
अनिवर्तिनाम
अनिवर्तिनौ
अनिवर्त्य
अनिवेदने
अनियोगे
अन्ज्ज्ञातुम
अन्जलौ
अन्जलिः
अन्जलिभिः पातुम शक्यम
अन्जलिकारिभिशेह
अन्जलिम
अन्जलिम बद्ध्वा
अन्जन अम्बुद सम्काशाः
अन्जन सम्काशा
अन्जना इति परि ख्याता
अन्जनात अपि
अन्जनाया वचः श्रुत्वा
अन्जनम
अन्जने पर्वते
अन्जसा
अन्के निधाय गच्छन्तम
अन्केन आदाय
अन्केन आदाय वैदेहीम
अन्कोलाः छ
अन्कोलैः
अन्कुर आढ्यैः
अन्कुर आरोपण आदि क्रियाः
अन्न निस्यन्द जातानि
अन्न पानैः सु विहिताः
अन्नाद्यम
अन्नम
अन्नम भोक्तुम आरब्धवान
अन्नम दातव्यम विधिवत
अन्नम्छ
अन्नमिव
अन्नरसान
अन्नरसे
अन्नवद्भिः
अन्नवशेषाणि
अन्न्द्धृत्य
अन्ने निः षेशिते
अन्नितछेतसः
अन्न्ययुः पृष्ठतः सत्वनम
अन्पतत
अनृतेन
अन्रगछ्छ्हत
अन्त
अन्त करः
अन्त करः अपि
अन्त करम शरम
अन्त पुरस्य
अन्तः
अन्तः चरसि
अन्तः गतः
अन्तः पुर नादम
अन्तः पुर श्रेष्टम
अन्तः पुरात
अन्तः पुरम
अन्तः पुरस्य च
अन्तः स वेदनम इव
अन्तःपुर
अन्तःपुर द्वारम
अन्तःपुर गतः
अन्तःपुर गतः वाली
अन्तःपुर स्त्रियः सर्वाः
अन्तःपुराणि
अन्तःपुराग्रतः
अन्तःपुरास्य
अन्तःपुरात
अन्तःपुरछरान
अन्तःपुरगताः
अन्तःपुरम
अन्तःपुरम प्रविश्या
अन्तःपुरस्य
अन्तःपुरे
अन्तःपुरे विभूश अर्थः
अन्तःपुरेश्वरीम
अन्तगामी
अन्तैः च
अन्तक समा
अन्तक सन्निभः
अन्तक सन्निभः बभूव
अन्तक सेविताम दिशम
अन्तकः
अन्तकः इव
अन्तकः काल चक्रम इव
अन्तकः मृत्युरिव
अन्तकः राम रूपेण
अन्तकः यथा
अन्तकाभम
अन्तकाले
अन्तकमिव
अन्तकरेण शरेण
अन्तकस्यापि
अन्तक्मिव
अन्तकोपमः
अन्तम
अन्तम पश्यति
अन्तपालाश्छ
अन्तपालैः
अन्तर आत्मना
अन्तर भौमानि सत्त्वानि
अन्तर भौमम खातम मार्गम
अन्तर जल चरा
अन्तर
अन्तर चित्रितेन
अन्तर दर्शिभिः
अन्तरा
अन्तरा इव
अन्तरात्मा छ
अन्तरात्माछ
अन्तरात्मानम
अन्तरात्मना
अन्तरदर्शनम
अन्तरधीयत
अन्तरम
अन्तरम आस्थितः
अन्तरम प्रेप्सुः
अन्तर्दाहेन
अन्तर्दधतुः
अन्तर्दधे
अन्तर्धान गतः
अन्तर्धान गतम
अन्तर्धानगतः
अन्तर्धानगताः
अन्तर्धानगतेन
अन्तर्धानम
अन्तर्धानम गतः
अन्तर्धानम गता
अन्तर्धानेगतः
अन्तर्धाय
अन्तरे
अन्तरेण
अन्तरेशु
अन्तर्गृहम
अन्तर्गत मना भूत्वा
अन्तर्गतम
अन्तर्हित भीमकाय
अन्तर्हित रथम
अन्तर्हितः
अन्तर्हितः अभवत
अन्तर्हितः बभूव
अन्तर्हिताः
अन्तर्हितैः
अन्तर्हितम
अन्तरीक्श गत्त
अन्तरीक्शम
अन्तरिक्श
अन्तरिक्श गतः
अन्तरिक्श गता
अन्तरिक्श गता चारणाः
अन्तरिक्श गताम
अन्तरिक्शात
अन्तरिक्शगताः
अन्तरिक्शम
अन्तरिक्शम्छ
अन्तरिक्शे
अन्तरिक्शे वा न
अन्तरिक्शेछ
अन्तरिक्षः
अन्तरिक्षात
अन्तरिक्षगताः
अन्तरिक्षम
अन्तरिक्षम अथो मही
अन्तरिक्षम्छ
अन्तरिक्षस्थान
अन्तरिक्षे
अन्तरिक्षे छ
अन्तरिक्श्जात
अन्तरिक्श गतम देवम
अन्तरिक्श गतम रथम
अन्तरिक्शगाम
अन्तरिक्शम इव विभाति
अन्तरिक्शे
अन्तरिक्षात
अन्तरिक्षगतः
अन्तरिक्षे
अन्तरिक्षेभ्यः
अन्तर्निवेशने
अन्तरोद्देशाः
अन्तश्च
अन्ततः
अन्ते
अन्ते छ
अन्ते पृथिव्याः
अन्ते पेच्तुस
अन्तेशु अधिक पाण्डुरैः
अन्थरिक्षम
अन्तिकान यज्न आयतनम निर्यातु
अन्तिकम
अन्तिके
अन्तिके ख स्थम
अन्तिके शृण्वताम यथा
अन्तिके वा
अन्तिमगिरौ
अन्त्राण्यपि छ
अन्त्रितम
अनु
अनु बद्धन्ते
अनु बन्धम
अनु चरिश्यामि
अनु गृहीतः अस्मि
अनु गमिश्यसि
अनु गतः
अनु गीयमानः
अनु जः
अनु जगाम
अनु जगाम ह
अनु जग्मुः
अनु कीर्णम
अनु कीर्तितम
अनु लालिताअभ्याम
अनु लोमाः च
अनु मन्दाकिनीम अपि
अनु पालयन
अनु पश्यत
अनु पश्यतु
अनु प्राप्तः
अनु प्रयातम
अनु प्रयातम हि
अनु प्रयाति
अनु रूपः
अनु रूपः भर्ता
अनु रूपतः
अनु सृत्य
अनु सारिणाम
अनु उत्पेतू
अनु व्रता
अनु व्र्जेत
अनु याचितः
अनु याचितम
अनु यात्राम करिश्ये
अनुज्ञातः
अनुज्ञाता
अनुज्ञाता रामेण
अनुज्ञातुम अर्थथ
अनुज्ज्ञाप्ये
अनुज्ज्ञातुम
अनुज्ज्ञाय
अनुज्ञाप्य
अनुज्ञ्याम
अनुश्ठान
अनुश्ठितम
अनुश्टिताः
अनुश्टुभ
अनुष्ठेयम
अनुष्ठितम
अनुश्वनति
अनुबभूव
अनुबद्धेन
अनुबन्धः
अनुभशितम
अनुभाषितम
अनुभाषयन
अनुभवन
अनुभविष्यति
अनुभूताम
अनुभूतम
अनुभूतोपसर्गो वा
अनुभूय
अनुछाराः अपि
अनुछरः
अनुछरन
अनुछरी
अनुछरिष्यति
अनुछिन्तयन
अनुछिन्त्य
अनुछिता
अनुछितास्य
अनुदर्शने
अनुदर्शय
अनुदर्शयन
अनुद्धृत्य
अनुधावन्तीम
अनुधावति
अनुध्याय
अनुद्रश्टा
अनुद्रुतः
अनुगृह्णीश्व
अनुगृहीतः अस्मि
अनुगृहीताः स्म
अनुगामिनः
अनुगच्छति
अनुगच्छ्हन्ति
अनुगछ्छति
अनुगछ्छ्हाम
अनुगछ्छ्हद्भिः
अनुगछ्छ्हध्वम वा
अनुगछ्छ्हमि
अनुगछ्छ्हन्तः
अनुगछ्छ्हन्ति
अनुगछ्छ्हन्ती
अनुगछ्छ्हन्तु
अनुगछ्छ्हन्त्यै
अनुगछ्छ्हसि
अनुगछ्छ्हसि इति यत
अनुगछ्छ्हस्व
अनुगछ्छ्हत
अनुगछ्छ्हति
अनुगछ्छ्हेताम
अनुगछ्छ्हेयुः
अनुगम
अनुगमनात
अनुगमिष्यति
अनुगमिष्यामि
अनुगमिष्यन्ति
अनुगम्य
अनुगम्यमानः छ
अनुगम्यते
अनुगन्तम
अनुगन्तुम
अनुगतः
अनुगता
अनुगताः
अनुगताः हि
अनुगताम
अनुगतौ
अनुग्छाम
अनुग्रह
अनुग्रहः
अनुग्रहे
अनुह्लादः
अनुज्ज्ञाप्य
अनुज्ज्ञास्य
अनुज्ज्ञातः
अनुज्ज्ञाताः
अनुज्ज्ञातम
अनुज्ज्ञातश्छ
अनुज्ज्ञाय
अनुजः
अनुजा
अनुजानामि
अनुजानान्मि
अनुजानातु
अनुजाने
अनुजानीहि
अनुजात
अनुजातः हि
अनुजगाम
अनुजगाम ह
अनुजगामः
अनुजग्मतुः
अनुजग्मुः
अनुजग्मुश्छ
अनुजग्नुः
अनुजह भ्राता
अनुजम
अनुजस्य भार्याम वा अपि
अनुजस्यछ
अनुजौ
अनुजेन
अनुजीव्यम
अनुजिवन्ति
अनुज्नातः
अनुजो नाम
अनुजङ्आतः
अनुज्ञआप्य
अनुज्ञआता
अनुज्ञआतौ महर्शिणा
अनुकृश्यन्ते
अनुकम्पसे
अनुकम्प्यः
अनुकर्षन्तम
अनुकीर्तयन
अनुक्रान्ता
अनुक्रोशः
अनुक्रोशः अस्ति यदि
अनुक्रोशात
अनुक्त वादी
अनुक्तः
अनुक्तैः
अनुक्तोऽपि
अनुक्त्वा
अनुकूजद्भिः
अनुकूल नायक लक्शण
अनुकूला
अनुकूलम
अनुकूलम च
अनुकूलम ऊचुः
अनुकूलतः
अनुकूलतयातु
अनुकूल्येन
अनुलेपः च
अनुलेपनम
अनुलेपनम्छ
अनुलिप्ता इव आभान्ति
अनुलिप्ताङ्गम
अनुलिप्ताम्श्छ
अनुलिप्तम
अनुम ऋश्य
अनुमॄश्य
अनुमानात
अनुमानात जानामि
अनुमानैः
अनुमानैश्छ
अनुमानम
अनुमानश्छ
अनुमानयत
अनुमानयेछ
अनुमान्य
अनुमान्य च
अनुमान्यछ
अनुमन्यसि
अनुमन्यस्व
अनुमन्यतां
अनुमरन
अनुमतः
अनुमता
अनुमते
अनुनादी
अनुनासिकम
अनुनन्यसे
अनुनयामास
अनुनयामि
अनुनयन
अनुनेश्यन्ति
अनुनीतः
अनुनीताः
अनुनिनादयन
अनुनिशम्य
अनुपालनात
अनुपालय
अनुपालयम
अनुपालयन
अनुपालये
अनुपालितः
अनुपापत ह
अनुपासित वृद्धेन
अनुपायेन
अनुपलक्षितौ
अनुपमः
अनुपमैः
अनुपमम
अनुपमेन छ
अनुपपन्नम
अनुपर्येत
अनुपर्येति
अनुपसम्प्राप्तम
अनुपसेवितान
अनुपसेव्यछ
अनुपश्य
अनुपश्यामि
अनुपश्यन्तः
अनुपश्यता
अनुपश्यति
अनुपश्येयम
अनुपस्थाने
अनुपस्थीय मानः
अनुपथम
अनुपवनान्तश्छ
अनुप्राप्तः
अनुप्राप्ता
अनुप्राप्ताः
अनुप्राप्तम
अनुप्राप्य
अनुप्रदानेन
अनुप्रधातुम
अनुप्रधावतः
अनुप्रसन्नः
अनुप्रविष्टः
अनुप्रविष्टाम
अनुप्रविश्य
अनुप्रयान्तु
अनुप्रयातानि
अनुप्रेक्श्य
अनुपुरोहितम
अनुपूरशः
अनुपूर्व्या
अनुपूर्व्याछ्छ
अनुपूर्व्यात
अनुरज्ञ्जय
अनुरज्ञ्जिताः
अनुरण्जय
अनुरागम छ वीर्यम छ
अनुरागेण
अनुरज्यते
अनुरज्येत
अनुरक्त छेतनम
अनुरक्तः
अनुरक्तः अस्मि
अनुरक्तः च
अनुरक्ता
अनुरक्ता असि
अनुरक्ता अस्मि तम
अनुरक्ताः
अनुरक्ताः छ
अनुरक्ताः हि
अनुरक्ताम
अनुरक्तैः
अनुरक्तैः वीरैः
अनुरक्तजनाकीर्णा
अनुरक्तम
अनुरक्तश्छ
अनुरक्तेन
अनुरक्तेन स्निग्धेन च हितेन च
अनुरुद्दन्तीव
अनुरुम्पम
अनुरुन्ध्यामहे
अनुरुपान
अनुरुपेन विमानेन
अनुरूप कुलाः
अनुरूपः
अनुरूपः कनीयान भ्राता
अनुरूपाः
अनुरूपाणि
अनुरूपाणि कर्माणि
अनुरूपाभिः
अनुरूपानाम भार्याणाम प्रयच्छ वै
अनुरूपापिछ
अनुरूपार्थम यदि
अनुरूपम
अनुरूपम च
अनुरूपम छ
अनुरूपस्छ ते
अनुरूपौ
अनुसृश्टः
अनुसृत्य
अनुसंप्राप्तः
अनुसम्यान्ति
अनुसन्छिन्त्य
अनुसन्ततिम
अनुशाधि
अनुशासतः
अनुशासते
अनुशाशि
अनुशास्तु
अनुशास्य
अनुशशास छ
अनुष्ठस्यति
अनुशिश्ट अर्थः
अनुशिश्टः
अनुशिश्टः अस्मि
अनुशिश्टा
अनुशिष्टा
अनुशोछ
अनुशोछामि
अनुशोछन्तम
अनुशोछसि
अनुशोछतः
अनुशोछेयम
अनुशुश्रूषते हि
अनुस्मृत्य
अनुस्मर
अनुस्मरम
अनुस्मरन
अनुस्मरन्ती
अनुतस्तार
अनुतिश्ठ
अनुत्तमः सव्यः ऊरुः
अनुत्तमाः
अनुत्तमाम
अनुत्तमाम श्रियम
अनुत्तमाम श्रियम भोक्तुम
अनुत्तमाम यशः
अनुत्तमान
अनुत्तमम
अनुत्तमम अस्त्रम च
अनुत्तमम हितम
अनुत्तमम मन्त्र ग्रामम
अनुत्तमम शैवम धनुः
अनुत्तमम सुखम
अनुत्तमम वाक्यम
अनुत्तमम वरम
अनुत्तमम वरम प्रादात
अनुत्तमम यज्ञअम
अनुत्तमम यश
अनुत्तमेशु
अनुत्तमेन
अनूढा
अनूदाः
अनूपमाम वृश्टिम
अनूपमम
अनूरजितुम
अनूत्पेतुः
अनूत्पेतुः दशग्रीवम
अनूत्पेतुः उत्पतन्तम
अनुवृत्ताङ्गम
अनुवृत्तनखाः
अनुवाक
अनुवालिसुतस्य
अनुवाति
अनुवर्ताः
अनुवर्तस्व
अनुवर्तता
अनुवर्तताम
अनुवर्तते
अनुवर्तते किल
अनुवर्ततेस्म
अनुवर्तय
अनुवर्ते
अनुवर्तेत
अनुवर्तिनी
अनुवर्तितव्यः
अनुवर्त्यताम
अनुवशः
अनुवशगः
अनुवत्स्यामि
अनुवत्स्यथ
अनुवत्स्यति
अनुवव्राज
अनुवेश्टितान
अनुवेतुम
अनुविधातुम न अर्हसि
अनुव्रज
अनुव्रजध्वम
अनुव्रजन
अनुव्रजता
अनुव्रजेत
अनुव्रजिष्यामि
अनुव्रतः
अनुव्रता
अनुव्रता सती
अनुव्रताः
अनुव्रताम
अनुव्याहरत
अनुव्यहरणात
अनुयाछतः
अनुयाने
अनुयान्ति
अनुयान्ति स्म
अनुयान्ती
अनुयास्यामह
अनुयास्यामि
अनुयास्यन्ति
अनुयास्यति
अनुयातः च
अनुयातारः
अनुयातौ
अनुयाति स्म
अनुयात्रार्थे
अनुयात्रेण
अनुयायिनः
अनुयायिनी
अनुयायिता
अनुयता
अनुययौ
अन्वागात
अन्वारोहत
अन्वाश्रिताः
अन्वाश्रिताम
अन्वास्य
अन्वास्य पश्चिमाम सन्ध्याम
अन्वास्यमानः
अन्वास्यमाना
अन्वास्यते
अन्वछरत
अन्वछिन्तयन
अन्वछिन्तयत
अन्वदर्शयत
अन्वगाहत
अन्वगाम
अन्वगात
अन्वगात छ
अन्वगच्छत
अन्वगमन
अन्वगमत
अन्वगेव
अन्वैर्वा
अन्वजाग्रत
अन्वक्श्य
अन्वकीर्तयत
अन्वक्षम
अन्वमन्यत
अन्वन्तर आपणम
अन्वप द्यत
अन्वपद्यत
अन्वर्थैः अर्थैः
अन्वर्थम वाक्यम
अन्वशासत
अन्वशात
अन्वशोछन्त
अन्वस्थ हृदयः छ आसीत
अन्वतप्यत
अन्ववैक्शत
अन्ववैक्शतेअ
अन्ववैक्शत
अन्ववैक्शता
अन्ववेक्शते
अन्ववेक्श्य
अन्ववेक्षया
अन्ववेक्ष्य
अन्ववेक्ष्या
अन्ववेक्शितम
अन्वय
अन्वय वर्जितः
अन्वय/वोर्द ओर्देर: अद्य
अन्वय/वोर्द-ओर्देर: भगवन
अन्वय/वोर्द-ओर्देर: महात्मना जनकेन
अन्वयात
अन्वयुः
अन्वेशणम
अन्वेशमाणा
अन्वेशमाणाः
अन्वेशते गतिम
अन्वेशतोः
अन्वेशितुम
अन्वेशितुम अर्हसि
अन्वेक्शस्व
अन्वेष्टव्यालि
अन्वेष्टुम
अन्वेति
अन्वेतुम
अन्विश्य
अन्विछ्छ्ह
अन्विछ्छ्हन
अन्विछ्छ्हता
अन्वीक्शकीम
अन्वीक्श्य
अन्वीक्षमानः
अन्वीक्ष्य
अन्वीक्श्य
अन्वीयमानः
अन्विष्य
अन्वितः
अन्विताः
अन्वितम
अन्व्य क्रम
अन्व्यय क्रम
अन्य भयावहाः
अन्य पार्थिव दुर्लभैः
अन्य सुतम कथम त्रायसे
अन्यः
अन्यः अन्यः वध सम्रम्भात
अन्यः अन्यम
अन्यः अन्यम सम परिश्वज्य
अन्यः जनः
अन्यः कृश्णाजिनम अदत
अन्यः कथाः च छकार
अन्यः महामुनिः मौञ्जीम
अन्यः नग इव
अन्यः पुमान न वेत्ति
अन्यः पुत्रः
अन्यः राक्शसः
अन्यः तु जटा बन्धनम
अन्या
अन्या अरण्यानि अपि
अन्या भामिनी
अन्या नारीव
अन्या शैल दुहिता
अन्याः
अन्याः नाना छित्र कथा च
अन्याः प्रमदाः
अन्याः वरस्त्रियः
अन्याम
अन्याम दिशम प्रपत्स्यामः
अन्याम द्रुमान च
अन्याम गतिम
अन्याम गतिम गमिश्यामि
अन्याम गतिम न गमिश्यामि
अन्यामि
अन्याम्श्छ
अन्यान
अन्यान शरान
अन्यान वन चराम च
अन्यान विविधान
अन्यानि
अन्यानिछ
अन्यासाम
अन्याश्छ
अन्यायथा
अन्याय्यम
अन्यदा
अन्यदेशय
अन्यद्वा
अन्यैः
अन्यैः अपि
अन्यैः च
अन्यैः च विविधैः वृक्शैः
अन्यैः छ
अन्यैः करकैः
अन्यैः राक्शसैः
अन्यैः शकुनैः
अन्यैः शस्त्रैः प्रहारैः च
अन्यैः सु दुश करम
अन्यैः वैखानसैः चैव
अन्यैश्छ
अन्यकामापि
अन्यम
अन्यम बन्धम
अन्यम इन्द्रम करिश्यामि
अन्यम नरम
अन्यम श्वापदम वा
अन्यमनाः
अन्यमनाः न इति यत
अन्यम्छ
अन्यनारीणाम
अन्यन्यस्य
अन्यश्छ
अन्यस्य
अन्यस्य जनस्य
अन्यस्य कस्य छित
अन्यस्य पुम्सः
अन्यस्याः अङ्कम
अन्यस्याः स्वपन्त्याः वस्त्रम
अन्यस्याः वक्शसी
अन्यत
अन्यत अपि
अन्यत धनुः आदाय
अन्यत एव
अन्यत महत धनुः
अन्यत सर्वम वि चेतनम
अन्यत शिखरम उत्तमम
अन्यत सुमहाघोरम
अन्यत वपुः
अन्यतः
अन्यतः न
अन्यथा
अन्यथा भवेद्यदि
अन्यथा इति
अन्यथा जातम
अन्यथा कर्तुम न शक्श्यामि
अन्यथा कुर्वाण
अन्यथा न भवति
अन्यथा न परिवर्तते हि
अन्यथा समुदाचरन तपस्वी
अन्यत्र
अन्यत्र जन्मनि
अन्यत्रछ
अन्यत्वेश्म
अन्यौयम
अन्यया बुद्ध्या किम
अन्ये
अन्ये ऋशयः च
अन्ये बहवः निशाचराः राक्शसः
अन्ये च
अन्ये च बहवः
अन्ये छ
अन्ये धान्य जीविनः
अन्ये केछित
अन्ये महाबलाः
अन्ये नग उत्तमाः
अन्ये नगोत्तमाः
अन्ये न्याय
अन्ये पार्थिवः च
अन्ये सुनिशितैः बाणाः
अन्ये वानराः छ
अन्येः
अन्येशाम भूतानाम अपि
अन्येशाम दारः
अन्येशाम राक्शसेन्द्राणाम
अन्येशाम यज्ञआनाम
अन्येषाम
अन्येशु
अन्येशु अपि च
अन्येछ बहवो शतशः
अन्येन
अन्येन केनछित
अन्येन समागतम च
अन्येन सम्रब्धम
अन्येषाम
अन्योऽपि
अन्योन्य अन्जलिम
अन्योन्य बद्ध वैराणाम
अन्योन्य गात्र ग्रथितौ
अन्योन्य सदृशम
अन्योन्य सदृशौ
अन्योन्य सदृशौ वीरौ
अन्योन्य सम्लापात
अन्योन्य सूदने
अन्योन्य वध काङ्क्षिणोः
अन्योन्य वधकाण्क्शिणाम
अन्योन्य वद्रकाण्क्षिणौ
अन्योन्य वैरेण
अन्योन्यभ्रमलाकुलम
अन्योन्यभुजसूत्रेण
अन्योन्यगात्रेषुविद्धम
अन्योन्यैः
अन्योन्यम
अन्योन्यम आह्वयन्त इव
अन्योन्यम आपूरयति इव
अन्योन्यम आसाद्य
अन्योन्यम उपकुर्वन्ति
अन्योन्यमालाग्रथितम
अन्योन्यन
अन्योन्यसम्हृष्टाः
अन्योन्यस्य
अन्योउय मतिम
अन्योयम
अन्यूनाधिकम
अन्य्य तु
अनऽजलि
अनऽजलिः परमा मुद्रा क्शिप्रम देव प्रसादिनी
अओम्शुमन्तम
अपृश्टह
अपृच्छ एव
अपृछ्छ्हत
अपृछ्छ्हे
अपृछ्छ्हेताम
अप आकर्शत
अप आवृत्तम
अप आवृत्य
अप आये
अप धावन्त्याः
अप कृश्ट सत्त्वे
अप कृश्टः
अप कृतम
अप कर्शितुम
अप क्रान्ते
अप क्रम्य
अप नयते
अप नेश्यति
अप नीतम
अप नीय
अप सव्य
अप सव्यम
अप शब्दितम
अप स्वरम
अप वाहयन्ति
अप वाहयित्वा
अप वाहितः
अप वाह्य
अप वर्जय
अप विद्धः च
अपः सम्हृत्य च
अपादिकाम
अपागामिव
अपाहरत
अपाक्रश्टुम
अपाक्रमत
अपाक्रष्टुम
अपाकुर्वन
अपालाः
अपालयत
अपाम
अपाम लोभात उप अवृत्तान
अपाम स्रोतः इव
अपाम्पतिः
अपानृतकथम
अपान भूमि प्रतिमा विभाति
अपानशालाः
अपापः
अपापाः
अपापाम
अपापदर्शनम
अपापह
अपापस्य
अपारम
अपारमिव
अपारपारम
अपारयन
अपासर्पत
अपास्य
अपास्या
अपातयम
अपातयत
अपात्रवर्षि
अपात्रेशु
अपावृणु
अपावृत पुर द्वाराम
अपावृताम
अपावृतम
अपावर्तितुम अर्हथ
अपाय अ दर्शनम.... उपाय अ दर्शनम
अपायम वा अपि
अपायत
अपछक्राम
अपछितानि
अपछितम
अपचितिः
अपदानाः च
अपदेशात
अपदेशेव
अपध्वम्सत
अपद्रुतम
अपगछ्छ्ह
अपगछ्छ्हति
अपगतम
अपहृता
अपहृताम
अपहृतछेतसः
अपहृत्य
अपहाणिनम
अपहास्य
अपहास्यम
अपहास्यन
अपहाय
अपहरिश्यामि
अपहर्तुम
अपहसिता
अपहत पाप्मत्वादि गुण विशिश्ट
अपकृश्टः
अपकृश्टाश्छ
अपकृश्य
अपकृतम
अपकारः
अपकारः अरि लक्शणम
अपकाराणाम
अपकारिशु
अपकारिशु दण्डः अपि च
अपकारिशु दण्डः च
अपकर्मणा
अपक्रमणमेव
अपक्रम्य
अपकुर्वन
अपलायिनः
अपनेश्यतिहि
अपनीतेशु
अपनीतेन
अपनीय
अपनीयमानाम
अपनीयताम
अपनिता
अपनुदत
अपन्यस्तम
अपर रात्रेशु
अपरः
अपरः हृश्टः मुनिः ताभ्याम ददौ तदा कुठारम
अपरः कपि राज इव
अपरः मुदान्वितः काश्ठ रज्जुम
अपरः मुनिः काशायम वस्त्रम
अपरः प्रजापतिः इव
अपरः पुनः
अपरः शैलः इव
अपरः वज्रपाणिरिव
अपरा
अपरा श्रीः इव
अपराः
अपराः क्रियाः
अपराःपुनः
अपराद्धः च
अपराद्धानाम
अपराधात
अपराधम
अपराधम विना
अपराधिनः
अपराध्यति
अपराह्ण
अपराह्णेशु
अपराजितः
अपराजितम
अपराजितौ
अपराम छिन्ताम
अपराम दिशम प्राप्तः
अपरान
अपरान अपि महर्शीन
अपरान समस्तान द्विजातीन
अपरान सप्त शरान आदाय
अपरान्ताः
अपरासां छ
अपराश्छ
अपरातु
अपरैश्छ
अपरकर्याणि
अपरम
अपरम ब्रह्म दण्डम इव
अपरम हस्ति हतम इव
अपरम काल दण्डम इव
अपरम सम्हारास्त्रम इव
अपरम शैलम इव
अपरम शुभम धनुः गृह्य
अपरम तथा
अपरम वछः
अपरम यम दण्डम इव
अपरन
अपरपर्पतान
अपररात्रे
अपरतालस्य
अपरथः
अपरे
अपरे अहमि
अपरे छ
अपरे केछित
अपरे पारे
अपरेण
अपरेधेन
अपरेतु
अपरिणायकोउ
अपरिहार्येषु
अपरीक्शितम
अपरिकीर्तिता
अपरिक्रमः
अपरिमेयानि
अपरिमेयैः
अपरिरक्शणम
अपरिसम्स्थितः «अ परि सम स्थितः
अपरिश्रान्तः
अपरिश्रमोउ
अपसृताः
अपसर्पणे
अपसर्पन्ती
अपसर्पति
अपसर्प्च्युः
अपसव्यानि मन्दलानि
अपसव्यम
अपश्य
अपश्याव
अपश्यम
अपश्यम्स्तु
अपश्यम्तः
अपश्यन
अपश्यन हरिणान
अपश्यन्निव
अपश्यन्त
अपश्यन्तः
अपश्यन्ताः
अपश्यन्ती
अपश्यन्तीम
अपश्यन्त्यः
अपश्यन्त्याः
अपश्यत
अपश्यत वि मलम छत्रम
अपश्यतः
अपश्यताम
अपश्यतस्तु
अपश्यती
अपस्नातः
अपस्व्यानि
अपस्यन
अपस्यत
अपस्यतः
अपत विछेतनः विसज्ज्ञः
अपतन
अपतन द्रुतम
अपतत
अपतत छ
अपथ्य व्यन्जनोपेतम
अपथ्यैः सह
अपथ्यम
अपतिः
अपत्यम
अपवृत्तेन
अपवृत्तेन मकुटेन
अपवादम छ
अपवादोवा
अपवाहयत
अपवाहितः
अपवाह्य
अपविद्धः च
अपविद्धाम
अपविद्धानि
अपविद्धाश्छ
अपविद्धैः
अपविद्धेन
अपविध्य
अपविध्यन्ति
अपवीता
अप्छ्छ्हुष्कः
अपेक्षतः
अपेक्षया
अपेशलानाम
अपेत शत्रुः
अपेता
अपेता अपजयान
अपेतक्लमसम्प्तापाः
अपेतम
अपेतमाल्य शोभानि
अपेतोदक धूमानि
अपेयाद्वा
अपेयम
अपि
अपि आवाम
अपि अभिगम्यते
अपि अभिवादितः
अपि अहम जीवितम जह्याम त्वाम वा सीते स लक्श्मणाम ।।
अपि अरोगा
अपि च
अपि च न भवेत
अपि छ
अपि दर्शिता
अपि गता
अपि गोदावरी नदी
अपि इदानीम
अपि जीवित हेतोर्वा
अपि मम च
अपि न कुर्यात
अपि न उत्पन्ना
अपि नयन्ति स्म
अपि प्राप्नुयावहे वै
अपि पुरस्कृतः
अपि सन
अपि सन्गता
अपि स्यात
अपि तिश्ठते
अपि वा
अपिबत
अपिछ
अपिद्रक्श्यामि
अपिकुर्युः
अपिनद्धानि
अपिसेवते
अपिस्यात
अप्ल अन्तर
अप्लवः इति यत
अप्लवस्य
अप्लवोयथा
अपोह
अपोहितुम
अपोह्य
अपोह्यमानः
अपोथयत
अप्पमादेन
अपृछ्छ्हम
अप्राप्तामेव
अप्राप्तान
अप्राप्तकालम
अप्राप्तम
अप्राप्य
अप्राप्याम मैथिलीम
अप्राप्यछैव
अप्रावृताः
अप्रभुताम
अप्रदाने पुनः
अप्रदक्षिणम
अप्रधृष्यः
अप्रधृश्याम
अप्रधृष्य पराक्रमम
अप्रधृष्यः
अप्रध्ड़्ड़्ष्याम
अप्रग्रहम
अप्रहृश्ट बलाम
अप्रहृश्ट मनुश्या छ
अप्रहृस्टाः
अप्रहृष्टैः
अप्रकाशः
अप्रकाशाम
अप्रकाशम
अप्रकम्प्यौ नर व्याघ्रौ
अप्रकम्प्योऽपि
अप्रमादः
अप्रमादम च
अप्रमादेन
अप्रमादिभिः
अप्रमथाः
अप्रमत्तः
अप्रमत्तःछ
अप्रमत्ता
अप्रमत्ताः
अप्रमत्तैः
अप्रमत्तम
अप्रमत्तश्छ
अप्रमत्तस्य
अप्रमत्तेन भाव्यम
अप्रम्छ
अप्रमेय बलाः
अप्रमेय बलाश्छ
अप्रमेय वेगम
अप्रमेयः
अप्रमेयः च
अप्रमेयाप्रतिकारकृत्रिमम
अप्रमेयात्मा
अप्रमेयाय
अप्रमेयाय वरुणाय
अप्रमेयम
अप्रमेयम हि तत तेजो यस्य सा जनक आत्मजा
अप्रमेयम लक्श्मणम
अप्रमेयश्छ
अप्रमेयस्य
अप्रमेयस्य उदधेः
अप्रमेयेण कपिलेन
अप्रनीता असि
अप्रनुत्तान
अप्रसन्ना मनाः किम्नु
अप्रसन्नेन वदनेन
अप्रशस्तः
अप्रशस्ताः
अप्रशस्तह
अप्रशस्तैः
अप्रस्तवे
अप्रतिबलम
अप्रतिछिन्तितम
अप्रतिद्वन्द्वः
अप्रतिद्वन्द्वः छ
अप्रतिद्वन्द्वम
अप्रतिजल्पतीम
अप्रतिक्रमणः
अप्रतिकूलयन
अप्रतिम कर्माणम
अप्रतिम सम्स्थानैः
अप्रतिम तेजोभ्याम
अप्रतिमः
अप्रतिमा
अप्रतिमाण्यमाणैः
अप्रतिमानना
अप्रतिमगाम्भीर्यः
अप्रतिमैः
अप्रतिमकर्माणम
अप्रतिमम
अप्रतिमम शरम मोक्तुम अर्हसि
अप्रतिमप्रभावे
अप्रतिमव्ड़्ड़्त्तायाः
अप्रतिमेन
अप्रतिरुपरूपम
अप्रतिरूपा
अप्रतिरूपम
अप्रतितर्किताम
अप्रतितेन
अप्रतिवार्य वेगैः
अप्रतिवीर्येण
अप्रविष्टम
अप्रविज्ज़्नतम
अप्रयते
अप्रयतेशु
अप्रयोगम्छ
अप्रे
अप्रीताम
अप्रीतम
अप्रितम कर्माणम
अप्रिय दर्शनस्य
अप्रिय शम्सिवान
अप्रियामिव
अप्रियार्ता
अप्रियात
अप्रियदर्शनम
अप्रियह
अप्रियम
अप्रियम्छ
अप्रियरूपाणि
अप्रियस्य
अप्रियवादिनीम
अप्रियुम
अप्र्सह्यम
अप्सर
अप्सरः गण सेविता
अप्सरः गणैः विहृताम
अप्सरः सन्घा ननृतुः
अप्सरः ते स्वागतम अस्तु
अप्सरा
अप्सरा गणाः ननृतुः
अप्सरा गणाः ननृतुः
अप्सरा न
अप्सराः
अप्सरसः
अप्सरसः अभवन
अप्सरसः च
अप्सरसः चैव
अप्सरसाम
अप्सरसाम इव
अप्सरसाम श्रेश्ठा
अप्सरसम मेनकाम दृश्ट्वा
अप्सरसम यथा
अप्सरो गणाः
अप्सरोभिः
अप्सरोभिः च
अप्सरोगण सम्युक्ताः
अप्सरोगणाः
अप्सु
अप्सु रस
अप्सु वा न
अप्तोर्याम
अप्तोर्याम महा क्रतुः
अपुण्या
अपुर्वी
अपुत्रायाः
अपुत्रम
अपुत्रस्य गतिर नास्ति स्वर्गो नैवच नैवच
अपुत्रेण
अपूजयम
अपूजयन
अपूजयत
अपूरयन
अपूरयत
अपूर्व भार्यया
अपूर्व वस्तु सेकरण
अपूर्वम
अपूर्वि
अपूर्वी
अपूर्यत
अप्य
अप्यागछ्छ्हेत
अप्ययश्छ
अर्णवः इव
अर्णवाभम
अर्णवम
अर्णवौघम
अर्णवे
अरृग्दिग्ध विवृत्तलोछनः
अर शार्दूल
अरणि
अरणि
अरणिः
अरणीसुतम
अरणिम
अरण्य रोदन
अरण्य वासस्य
अरण्य वासे
अरण्यानि
अरण्यात
अरण्यभूतम
अरण्यभूतेव
अरण्यैः पुण्यैः स्वादु फलैः
अरण्यकम
अरण्यम
अरण्यम गमिश्यति
अरण्यम वा
अरण्यम्छ
अरण्यस्थो. अपि
अरण्ये
अराजकम
अराजके
अराक्शसम
अराक्षसम
अरालपक्श्म
अरामः
अरामम वा
अरावणम
अरजे
अरक्शताम
अरक्शिताम
अरक्षने
अरक्षतः
अरक्षितः
अरन्दयत भूयः
अरन्य
अरन्ये
अरत्नि
अरत्निघातैः छ
अरविन्द
अरविन्द उत्पलवतीम
अरयः छ मनुश्येण विज्ञेया
अर्बुद
अर्बुद शतैः
अर्बुदैः
अर्चयस्व
अर्चयिश्यति
अर्चयित्वा आसन उदकैः
अर्छाम
अर्छन्ति
अर्छन्तु
अर्छसि
अर्छय
अर्छिः पिनद्धः
अर्छिः सहस्र विकछ रविमङ्डल वर्छसम
अर्छिशः
अर्छिष्मान हुताशनः इव
अर्छिष्मद्भिः
अर्छिष्मतीम
अर्छिश्मान
अर्छिश्मन्तम श्रिया जुश्टम अद्भुतम
अर्छिमाली
अर्छिर्भिश्छापि
अर्छिष्मन्तः
अर्छिष्मतः
अर्छितः
अर्छिता
अर्छिताः
अर्छितम
अर्छितश्छ
अर्छ्यमानम
अर्छ्यन्ताम
अर्चिश्मन्तम
अर्चिर्माल्यान
अर्चितः
अर्चिताः
अर्चितम
अर्दयामास
अर्दयन
अर्दयन्तौ
अर्दयति
अर्दयित्वा
अर्दयित्वाअ
अर्ध अधिक मुहूर्तेन
अर्ध छन्द्रेण
अर्ध नाराछैः
अर्ध निः सृतैः
अर्ध प्रविश्टेन
अर्ध रात्रः
अर्ध सप्त शताः
अर्धाव शेषाणि
अर्धभक्शितान
अर्धछन्द्रण
अर्धछन्द्रैः
अर्धछन्द्रौ
अर्धदिवसम
अर्धगुणविस्तारः
अर्धप्रदीप्तानाम गृहाणाम
अर्धरात्रे
अर्धरात्रेपरिवृत्ते
अर्धरात्रेवा
अर्धसिद्धये
अर्धसिद्धिं तु
अर्धतृतीयेशु योजनेशु
अर्धयोजनविस्थीर्णम
अर्धि वनस्य
अर्धिताः
अर्ध्यमानः
अर्दितः
अर्दिता
अर्दिताः
अर्दिताः छैव
अर्दितान
अर्दितम
अर्द्रिमूर्द्रिणि
अर्द्यमानान
अर्द्यमानोउ
अरेः
अर्घ्य
अर्घ्यम
अर्घ्यम आदाय
अर्घ्यम इति
अर्घ्यम उपहारयत
अर्घ्यम्छ पाद्यम्छ
अर्हः
अर्हः न अस्मि
अर्हाम
अर्हहि
अर्हन्ति
अर्हसे
अर्हसि
अर्हसितावत
अर्हत
अर्हतः
अर्हथ
अर्हथः
अर्हथा
अर्हति
अर्हति हि
अर्ह्थसहितम
अरि शड वर्ग-स
अरि हा
अरि मित्र घ्नौ
अरि सूदनः
अरिः
अरिणा हतः म्रिये च अपि
अरिश्टम
अरिश्टम पन्थानम गच्छ
अरिश्टनेमिनः पुत्रः
अरिश्टपर्वतम
अरिश्ठम
अरिश्ठनेमेः दुहिता
अरिश्ट्तम पन्थानम गच्छ
अरिशड वर्ग शत्रु
अरिषुदन
अरिबलस्य
अरिभिः सह
अरिघ्नः
अरिघ्नम
अरिहा
अरीम्श्छ
अरीन
अरिलक्षणम
अरिम
अरिम दम
अरिम दमः
अरिम दमम
अरिमर्दनः
अरिम्दम
अरिम्दमः
अरिम्दमम
अरिम्दमौ
अरिम्दमवीर
अरिम्धान
अरिन दम
अरिन दमः
अरिन दमौ
अरिनर्दमः
अरिन्दम
अरिन्दम
अरिन्दम सौमित्रे
अरिन्दमः
अरिन्दमः हनूमान
अरिन्दमः सः रामः
अरिन्दमम
अरिन्दमम स लक्श्मणम
अरिन्दमम सुग्रीवम
अरिन्दमौ
अरिन्दमोउ
अरिन्दनम
अरिनिषूदन
अरिसम्घैः
अरिशासन
अरिष्टम
अरिष्टम इव
अरिसूदनः
अरिवाहिनी
अरिवधे
अरिविभीषणेन
अरिविकर्षण
अर्जुअन
अर्जुन
अर्जुन प्रियाम
अर्जुन विशादयोग
अर्जुनः
अर्जुनाश्छैव
अर्जुनैः
अर्जुनकैः
अर्जुनी
अर्क प्रभा
अर्क प्रभा मेरुम यथा
अर्क सदृश प्रभः
अर्क वर्णेन
अर्कः
अर्कः अस्तम गच्छति
अर्कः यथा
अर्कमण्डलसम्काशम
अर्कमार्गात
अर्कमपि
अर्करश्मि प्रतीकाशाम
अर्करश्मि प्रतीकाशैः
अर्कश्छ
अर्कसूनुः
अर्कस्य
अर्कस्य गभस्तिभिः इव
अर्कवर्णम
अर्कवर्णेन
अर्कवर्छसम
अर्केण
अर्निशूदन
अरोगः
अरोगा
अरोगम
अरोमके
अरोपयन
अर्पणम
अर्पितछेतसः
अर्पितम
अर्पितेन
अर्रोव मोक्तुम
अर्ततत्त्वेन
अर्थ
अर्थ आतुराणाम न गुरुर न बन्धुः । काम आतुराणाम न भयम न लज्ज । क्षुध आतुराणाम न रुचिर न पक्वम । विद्य आतुरा णाम न सुखम न निद्रा -- नीति शास्त्र
अर्थ अधिक मुहूर्तेन
अर्थ अनर्थान्तरे
अर्थ अन्तरम गताम
अर्थ अर्धी
अर्थ चन्द्रेण
अर्थ दासा जनाः सर्वे
अर्थ धर्माभ्याम
अर्थ धर्मपराः
अर्थ धर्मौ
अर्थ धर्मौ च
अर्थ धर्मयोः
अर्थ धर्मोउ
अर्थ गुण श्रेश्ठम हि
अर्थ ज्येश्ठाः हि
अर्थ ज्ञअः
अर्थ कृच्छ्रे वा
अर्थ कृछ्छ्ह्रेशु
अर्थ कामाः
अर्थ निर्वृत्तिम
अर्थ निश्चयम सम्प्रधार्य
अर्थ पन्चक ज्ञान
अर्थ पन्चक ज्ञआन
अर्थ परः
अर्थ साधकम
अर्थ साधने
अर्थ साधने समर्थाः हि
अर्थ सहितया वाचा
अर्थ शास्त्र विशारदम
अर्थ शास्त्रज्ञः
अर्थ शास्त्रानभिज्ञानाम
अर्थ सिद्धये
अर्थ सिद्ध्यै
अर्थ स्थित प्राणम
अर्थ सूक्श्म विनिश्चये
अर्थ तत्त्व ज्ञअः
अर्थ तत्त्वज्ञैः
अर्थ उपहितया वाचा
अर्थ विदाम वराः
अर्थ विज्ञआनम
अर्थ वित तमः
अर्थः
अर्थः न
अर्थज्ञः
अर्था गृहात निवर्तन्ते आ स्मशानात तु बान्धव । सुकृतम दुष्कृतम चैव गच्छन्तम अनुचच्छ्गति ।।
अर्थाः
अर्थाभम
अर्थान
अर्थानाम
अर्थानर्थान्तरे
अर्थानर्थनिमित्तम
अर्थानर्थोन
अर्थात
अर्थात अर्थम
अर्थावाप्तिम्छ
अर्थाय
अर्थछन्द्रम
अर्थदूषिणीम बुद्धिम इव
अर्थग्राहकम
अर्थहीनम
अर्थैः
अर्थजातम
अर्थक्ड़्ड़्छ्छ्ह्रेषु
अर्थकामेन
अर्थकामोउछ
अर्थकोविदः
अर्थम
अर्थम अपि
अर्थम छ
अर्थम किम
अर्थम न
अर्थम सम्जातसस्या
अर्थम वा
अर्थमिव
अर्थम्वा पुनः
अर्थनैपुणम
अर्थनिर्णयः
अर्थपरः
अर्थपरा
अर्थपरासती
अर्थपरे
अर्थरात्रे
अर्थरूपेण
अर्थसाधकः
अर्थश्छ
अर्थसिद्धिम्छ
अर्थस्य
अर्थस्य कामः च धर्मः च
अर्थस्य मूलम सम्रक्श्यम
अर्थतः
अर्थतत्त्वेन
अर्थत्त्छ
अर्थवात्र
अर्थवत
अर्थवत इदम वचनम अब्रवीत
अर्थवत वाक्यम
अर्थवत वाक्यम अब्रवीत
अर्थविभागवित
अर्थविदाम
अर्थविपथिम
अर्थविशारदस्य
अर्थवित
अर्थयुक्तम
अर्थे
अर्थेभ्यः
अर्थेन
अर्थेन विमुक्तस्य
अर्थेषु
अर्थी
अर्थिनः
अर्थिनः कार्य निर्वृत्तिम
अर्थिनाम
अर्थिनम
अर्थित
अर्थितः
अर्थो वा एश यत पत्नी... आत्मा वै दारा... वैदिक वाक्यानि...
अर्थोभिधेयरैः वस्तु प्रयोजन निवृत्तेशु निवृत्ति
अर्थोपछितेशु
अर्थोपहितम
अर्थोपहितया
अर्थ्याः
अर्थ्यम
अरुण च्छदैः
अरुणाभासम
अरुणात
अरुणात्मजः
अरुणोदय
अरुन्धन मिथिलाम
अरुन्धति
अरुन्धती वसिष्ठम छ
अरुन्धत्याः
अर्याः
अर्यकवेशमनः
अस चर्मधराः
अस इन
अस इन ओथेर म्म्स - शितैः
अस इत वेरे;धनुः
अस विथ अ प्रजस्य
अस विथ «गुहाम इति शेशः
असृग्दिग्धाः
असृग्दिग्धतनूरुहः
असृजत
असृक
अस
असंदेशात
असंपातम
असंशयं
असाधारणम
असाधो
असाधु
असाधु छ
असादिता
असाद्य
असामर्थ्यफलाः
असान्त्वयत
असदृशम
असद्धार्मम
असद्ग्राहम
असहायेन
असहती
असह्य विक्रमः
असह्यः
असह्यानि
असह्यम
असह्यम्छ
असह्यमेछ
असह्यपरिघम
असह्यरूपम
असै
असकृत
असकृत विनिश्पतद्भिः
असक्तः
असक्ताः
असक्तम
असक्तम विधीयताम
असम्ज्ञ इव
असम्ज्ञान
असम्ण्जःतु
असम्ण्जम
असमण्ज्ञः
असमण्जः इति
असमन्ज इति ख्यात
असमन्ज सुतः
असमन्जात अम्शुमान
असमर्थम
असम्बाधम
असम्भाश्य
असम्भरान्तः
असम्भवात
असम्भ्रान्तः
असम्भ्रान्ता
असम्भ्रान्ताम
असम्भ्रान्तम
असम्भ्रान्तौ
असम्भ्रमाः
असम्भ्रमम
असम्छाल्यम
असम्ग छारिणम
असम्ग वेगम
असम्गगतिपौरुशाः
असम्गताम
असम्हारैः हयैः
असम्हार्यः
असम्हते
असमीक्ष्य
असमीक्ष्यकारी
असम्जङ्अः
असम्ख्यानि
असम्ख्येयैः
असम्क्लिश्टम
असम्क्येयान
असम्मृष्टाजिराणिछ
असम्मन्त्रय
असम्प्राप्तम
असम्प्राप्य
असम्प्रया
असम्शयः
असम्शयम
असम्शयम करिश्यामि
असम्स्कृताम
असम्स्पर्शात
असम्त्रप्तः
असम्त्रस्तः
असम्वृतायाम
असम्वृतम
असम्व्रिताम
असम्यत कवाटानि
असनाः सप्त पर्णाः च
असनान
असन्गेन
असन्मानाच्च
असन्निरिरीक्ष्य
असन्निविष्टाः स्युः
असन्त्रस्तः
असन्त्रस्तम
असर्पत
अससाद
असत न किम्छन
असता सता
असति
असतीम
असतीम सतीम
असत्कृत
असत्कारम छ
असत्प्रियम वदाम
असत्त्वह
असत्त्वम
असत्य सन्धस्य सतः
असत्य शीलाः
असत्यः
असत्यानि छ
असत्यम
असौ
असौ शट्पदः पवनेन विक्शिप्ताम
असौ आदित्यः
असौ अपि
असौ बलवत तरः
असौ छित्रकूटः
असौ दृश्यते
असौ दुर्बुद्धेः
असौ हरिवीरः
असौ जामदग्न्यः रमः
असौ कपिकुज्ञ्जरः
असौ कुम्भकर्नः
असौ मृगः
असौ पर्वत इन्द्रः
असौ राक्शसः हि
असौ राक्शसा योग्यः
असौ रामः
असौ रामः क्व
असौ सः
असौ वीरः
असौ विन्दः नाम मुहूर्तः
असौ यास्यति
असौ यज्ञअः
असौ यक्शाय पुत्रम तु
असौम्याः पतत्रिणः इव
अशृणोत
अशृण्वता
अशण्कमतिः
अशण्कितः
अशास्त्र विदुशाम
अशातयत
अशैवलाम
अशकत हि
अशक्नुअन
अशक्नुवन
अशक्तः
अशक्ताः
अशक्तम
अशक्तेन
अशक्तिः
अशक्यः परैः
अशक्यम
अशक्यम कर्तुम
अशनाः चैव
अशनम
अशनयश्छ
अशनेः
अशनेः समम
अशनि
अशनि कल्पैः
अशनि कल्पैः शरैः
अशनि कल्पैः शूलैः च
अशनि सम्काशैः
अशनि सम्निभैः
अशनि सन्निभः
अशनि सन्निभाः
अशनि वर्छसः
अशनिभिः
अशनिभीम वेगान
अशनी
अशनीम इव
अशनिम
अशनिना छिन्नम मेरोः शिलातलम इव पपात
अशनिप्रभ
अशनिप्रभः
अशनिप्ररूढः
अशनिसम्काशैः
अशनितुल्यवेगाः
अशनितुल्यवेगम
अशन्तुल्य वेगः
अशौण्दीनम
अशेशाः
अशेशतः
अशेषतः
अशेषेन
अष टौ
अष्टौ
अषुभम
अशिश्यति
अशिभिः
अशी विश उपमम
अशीती योजनओच्छ्रितम
अशीतिसाहस्राम
अशीतिसाहस्रम
अशीतियानानि
अशीविशोभयन
अशीविशोपमैः
अशीविशोपमम
अशीविशम यथा
अशीविषेण
अशीविशोपमम
अशितम
अशिवाः
अशिवाः विनेदुः
अशिवम
अश्लील निवारण अर्थम
अश्म कुट्ट
अश्म कुट्टाः च
अश्म सार मयम
अश्म वृश्टिभिः
अश्म वृश्ट्या अभि वर्शणीम
अश्म वर्शवान
अश्म वर्शम विमुछ्यन्ती
अश्मभिः
अश्मभिः परि भिन्न अन्गः
अश्मन एवछ
अश्मनिकरैः
अश्मसारम
अश्मशस्त्रमहावृश्ट्वा
अश्नाति
अश्नातु
अश्नीत
अश्निप्रभम
अश्नुताम
अश्नुते
अशोभनम
अशोभनम कृतम्यदि
अशोभन्त
अशोभत
अशोभयन्त वसुधाम
अशोभेताम
अशोक
अशोक लता प्रताना
अशोक स्तबक अन्गारः
अशोक वनकाम
अशोक वनिका
अशोक वनिका मध्ये
अशोक वनिका सम्स्था
अशोक वनिकाम
अशोक वनिकाम गताम
अशोक वनिकाम जग्मुः
अशोक वनिकायाम
अशोक वनिकायानम
अशोकः
अशोकाः
अशोकाः च
अशोकान
अशोकैः
अशोकैः चैव
अशोकैअनिकाछैव
अशोकजैः
अशोकस्य
अशोकस्य शाखाभिः
अशोकवन मध्ये
अशोकवनिका
अशोकवनिकाम
अशोकवनिकामध्ये
अशोकवनिकामेव
अशोषयत
अश्राः
अश्रान्त हृदयोद्यमः
अश्रद्धेयम
अश्रम
अश्रमस्थम
अश्रौशम
अश्रेयसि
अश्रूणि
अश्रोउशम
अश्रु
अश्रु बिन्दवः
अश्रु मुखः
अश्रु परि क्लिन्नम
अश्रु प्रमार्जनम
अश्रु पूर्ण मुखम
अश्रु पूर्ण मुखी
अश्रु पूर्ण मुखीम
अश्रु पूर्णाभ्याम
अश्रु वेग परिप्लुतैः
अश्रुः
अश्रुबिन्दवः
अश्रुबिन्दुभिः
अश्रुकङ्ठैः
अश्रुमुखः
अश्रुपातम
अश्रुपरीतक्शः
अश्रुपरीतनेत्राः
अश्रुपरिप्लुता
अश्रुप्रमार्जनम
अश्रुप्रमार्जनम करोमि
अश्रुप्रपातेन
अश्रुप्रति पूर्ण लोछना
अश्रुपूर्ण मुखः
अश्रुपूर्ण मुखी
अश्रुपूर्णाभ्याम
अश्रुपूर्णाक्षः
अश्रुपूर्णाक्शी
अश्रुपूर्णमुखाह
अश्रुपूर्णमुखो
अश्रुपूरित लोछनाः
अश्रुसम्पूर्णनयनाम
अश्रुसम्पूर्णनेत्रा
अश्रुत पूर्वम
अश्रुतम
अश्रुतिम वा
अश्रूणि
अश्रूणि मुन्चन्ती
अश्रूणिछ
अश्रुवेगपरिप्लुतैः
अश्रुवेगिश्छ
अश्त दिक्पालक
अशु
अशुभाः
अशुभाछारे
अशुभान
अशुभानि
अशुभाशण्कि
अशुभावहः
अशुभम
अशुभम इव
अशुभम्यदिवा
अशुछिः पिशुनः
अशुछिभिः
अशुछिम
अशुगैः
अशुक्लवासा
अशून्यम कार्यम
अश्व
अश्व अ नृते
अश्व चर्याम
अश्व हर्तारम आसाद्य
अश्व हर्तारम एव च
अश्व मेध
अश्व मेध यज्ञ
अश्व मुखीनाम स्त्रीणाम च
अश्व पृश्ट्ते
अश्वः
अश्वः छ
अश्वः विमुछ्यताम
अश्वः येन अपहारितः च
अश्वाः तु
अश्वान
अश्वान च हत्वा
अश्वानाम
अश्वानाम खुर शब्देन
अश्वानाम समारूढानि
अश्वार्णेन
अश्वासः
अश्वाश्छ
अश्वबन्धः
अश्वगज सम्पूर्णाम
अश्वगन्ध
अश्वैः
अश्वकर्ण
अश्वकर्ण द्रुमान
अश्वकर्णादिकान
अश्वकर्णैश्छ
अश्वकर्णम
अश्वकर्णेन
अश्वम
अश्वम सम्गृह्य निर गच्छ
अश्वमन्डूक सम्कुलम
अश्वमेध शतैः
अश्वन्मेध
अश्वपृष्ठे
अश्वपतेः
अश्वपतिः
अश्वशतानिछ
अश्वस्य
अश्वतरीम
अश्वथाः
अश्वत्थाः
अश्ववाहाश्छ
अश्ववर्षं
अश्वयुक समये
अश्वेषु
अश्वि पुत्रौ
अश्विनाव
अश्विनौ
अश्विनौ पितामः इव
अश्विनि द्वय
अश्विपुत्रौ
अश्विसम्भवौ
अश्वमेध
अश्वमेथे महा यज्ञए राज्नः अस्य
अश्वत्थ
असि
असि अहि
असि छर्म
असि हि
असि ननु
असि निवृत्त वनवासः
असि पत्र वन
असि रत्नम
असि यदि
असि यदि शूरः
असि यदि त्वम
असिः
असिङ्छन
असिबाणगदा धराः
असिभिः
असिभिः छ
असिभ्याम
असिद्धार्थम
असिहि
असिहि हता
असीनम
असीत
असीत पुश्प सम्काशम
असिना
असिना चिच्छेद
असित अपान्गाम
असित केश अन्ताम
असित नाम जायत
असित पद्म अक्शी
असिताण्जन सम्काशाः
असितापाङ्गाम
असितापाङ्गे
असितापाङ्गी
असितैः मेघैः
असितकेशान्ताम
असितकेषन्ते
असितम
असितमुखाः
असिते राक्शसे
असितेक्शणा
असितेक्शणे
असितेक्षना
असितेक्शनाम
असितेक्षणा
असितेक्षणे
असितोनाम
अस्ज्जनेन
अस्कृत
अस्मऋद्धेन
अस्माभि अभिछिन्तितः
अस्माभिः
अस्माभिः छ
अस्माभिः हतः त्वम प्राणान न हास्यसे एव
अस्माभिः पुनः
अस्माभिः सा अर्धम गतम
अस्माभिः सार्धम
अस्माभिः सह
अस्माभिःछ
अस्माकम
अस्माकम आश्रम पदम
अस्माकम आश्रमपदः इह समीपे
अस्माकम अपि
अस्माकम अश्वः अपनीयते
अस्माकम भूम्या न कार्यम
अस्माकम छतुर्णाम
अस्माकम इह आश्रम पदे
अस्माकम इक्ष्वाकूणाम
अस्माकम कलत्रम
अस्माकम मुख्यानि इमानि फलानि अपि
अस्माकम प्रियम कृतम हि
अस्माकम पुरः
अस्माकम पूर्वजे
अस्माकम सुखम
अस्माकम यत कृत्यम
अस्माकमपि
अस्मान
अस्मान पालय
अस्मान्वा
अस्मासु
अस्मासु प्रीतिम गतः हि
अस्मासु तव प्रत्ययः न यदि
अस्मासु यत अभिप्रेतम
अस्मास्वपि
अस्मात
अस्मात बिलात
अस्मात बिलात तारयिश्यामि
अस्मात बिलात उत्तारयितुम अर्हसि
अस्मात दण्ड सम योगात
अस्मात दशरथात
अस्मात दुः खाम्बु सम्रोधात
अस्मात दुःखाम्बुसम्रोधात
अस्मात कर्मणः
अस्मात पर्वतात
अस्मात राघवात
अस्मात सायक बन्धनात
अस्मात वनात उप अगतः
अस्मात व्यसनात
अस्मात्दुःखात
अस्मदर्थम
अस्मद्भयात
अस्मद्विशये
अस्मद्विधानम
अस्मद्विधे
अस्मद्व्यपेक्षान
अस्मै
अस्मै दत्तम
अस्मै महात्मने
अस्मकम कस्यचित स्थानम प्रार्थयते
अस्मत
अस्मत हिते युक्तः
अस्मत्त्यक्तानि
अस्मत्त्यक्तम
अस्म्गगतयः
अस्मि
अस्मि हि
अस्मि परिश्रान्तः
अस्मि यदि अपि युव राजः
अस्मिहि
अस्मिन
अस्मिन
अस्मिन आश्रमे
अस्मिन आश्रमे वशिस्यसि
अस्मिन अभिषेके
अस्मिन अचले
अस्मिन अनरण्ये
अस्मिन अरण्ये
अस्मिन अरण्ये वसति इति
अस्मिन अर्थे
अस्मिन अवभृथे
अस्मिन भग्ने
अस्मिन भय स्थाने
अस्मिन भूमौ निपतिते
अस्मिन देहे बुद्बुद उपमे
अस्मिन देशे
अस्मिन देशे यत वृत्तम हि
अस्मिन दुखः अपि
अस्मिन दुष्टे
अस्मिन घोरे महायुद्धे
अस्मिन गिरौ दुर्गे
अस्मिन गिरौ वसतः
अस्मिन हते
अस्मिन हि
अस्मिन इक्ष्वाकुकुलनाथे
अस्मिन जनस्थाने
अस्मिन क्षणे
अस्मिन कः नु पुमान वसते
अस्मिन काले
अस्मिन काले युक्ता हि
अस्मिन कानने
अस्मिन कार्य निर्योग
अस्मिन कार्य निर्योगे
अस्मिन कार्यनिर्योगे
अस्मिन कार्ये
अस्मिन कार्ये विनिवृत्ते
अस्मिन कर्मणि अपसम्हृते
अस्मिन लवणतोये
अस्मिन लोके
अस्मिन महाअण्ये
अस्मिन महारण्ये
अस्मिन मम उरसि
अस्मिन मम्जाधिपे
अस्मिन मुहूर्ते
अस्मिन नि पतिताः
अस्मिन पर्वते वत्स्यामि
अस्मिन प्लवग शार्दूले
अस्मिन रावनात्मजे
अस्मिन सानुनि हि
अस्मिन सैन्ये
अस्मिन सम प्रहारे
अस्मिन सर्वलोके
अस्मिन शरतल्पे
अस्मिन शरीरे
अस्मिन शिखरे
अस्मिन शिलोछ्छये
अस्मिन स्वजने
अस्मिन तु कृत्ये
अस्मिन तु कले
अस्मिन वने
अस्मिन वने हातुम
अस्मिन वने वसति
अस्मिन वीरे
अस्मिन विनश्टे
अस्मिन विशाले
अस्मिन्निवर्तने
अस्मियत
अस्म्मकम
अस्नात्वा
असोकमालाविततम
असोउ
असोउ भरतः
असोउ कोकिलः
अस्पृश्ट्रा
अस्पृशन
अस्पृशत
अस्पर्शयम
अस्फुरत
अस्पोतित निनादम्छ
अस्र आविल ईक्शणाः
अस्र मुखाः
अस्र पात आविल ईक्शणाः
अस्राणि
अस्रबिन्दवः
अस्रकण्ठाकुल मार्गछत्वार
अस्रम
अस्रेण
अस्श्रमम
अस्सित
अस्स्त्रम
अस्त अर्क सम वर्णम च
अस्त मस्तक
अस्त तटात भास्करः इव
अस्तापाण्गाम
अस्तब्धम
अस्तगतः
अस्तकारम
अस्तम
अस्तम आगमत
अस्तम च
अस्तम गत
अस्तम पर्वतम आसाद्य
अस्तम पर्वतम गच्छति
अस्तम उपागतः
अस्तमगमत
अस्तम्गतः
अस्तम्गते
अस्तमितः
अस्तमिते
अस्तमूर्धनि
अस्तविदाम वरः
अस्थाने
अस्थाने उपवासश्छ
अस्थीनि
अस्थिमङ्डले
अस्थिर छेस्तसः
अस्थिरम
अस्थितः
अस्ति
अस्ति छ यदि
अस्ति दर्शनम
अस्ति हस्त उपम भुजौ
अस्ति हि
अस्ति वै
अस्ति यदि
अस्तियदि छरितम
अस्त्र
अस्त्र बल सम्युक्तः
अस्त्र बलम्छ महत्वै
अस्त्र जालैः
अस्त्र कौशलम छ
अस्त्र प्रभावस्य
अस्त्र सम्घातान
अस्त्र सन्यास
अस्त्र शत्राणि
अस्त्र तेजसा
अस्त्र विदिशः
अस्त्र विशारदाअः
अस्त्र योधिनाम
अस्त्र-स
अस्त्राणाम
अस्त्राणाम सम्हारम इच्छामि
अस्त्राणि
अस्त्राणि दर्शयन
अस्त्राणि मुमोच
अस्त्राणि मुमोच ह
अस्त्राणि प्राप्य
अस्त्राणि प्रतिग्र्ड़्ढ़्य
अस्त्राणि सर्वानि
अस्त्राणि सर्वशः ददामि
अस्त्राणिछ
अस्त्राण्नि सर्वशः
अस्त्रान
अस्त्रानपि
अस्त्रबलम
अस्त्रबलम छैव
अस्त्रबन्धः
अस्त्रबन्धस्य
अस्त्रहते
अस्त्रैः
अस्त्रैः शरैः
अस्त्रैर्वा
अस्त्रजालैः
अस्त्रम
अस्त्रम अनुवर्तितम
अस्त्रम ब्रह्म शिरः
अस्त्रम हय शिरः नाम
अस्त्रम हय शिरः तथा
अस्त्रनिकृत्तबाहुः
अस्त्रपाशैः
अस्त्रप्रयोजितः
अस्त्रस्य
अस्त्रतत्त्ववित
अस्त्रविदाम
अस्त्रविदाम श्रेश्ठः
अस्त्रविदुशः
अस्त्रवीर्यम
अस्त्रविशारदः
अस्त्रवित
अस्त्रयोग अन्तरेष्वपि
अस्त्रयुक्तेन
अस्त्रे प्रतिहते
अस्त्रेण
अस्त्रेण उन्मुक्तम
अस्त्रेषु
अस्त्स्त्रियः
अस्तु
अस्तु एषः
अस्तु ते
अस्तुवन
असु
असुहृत
असुकराणि कृतानि
असुकरम कर्म
असुकर्म कर्म
असुखानाम
असुर
असुर इन्द्रः
असुर रक्शसाम वधाय
असुर सैन्यानाम वधाय
असुर सूदन
असुर उत्तमः दुन्दुभिः
असुर-स
असुरः
असुरः न
असुरा
असुरा न
असुरा-स
असुराः
असुराः धारयन्ति
असुराः वा
असुराणाम
असुराणाम च
असुराणाम छ
असुराणाम वा
असुराणाम्छ
असुराधिपे
असुरालयम
असुरान
असुरानिव
असुरैः छ
असुरैः सह
असुरैः वा सुरैः वा
असुरम
असुरम ददृशुः
असुरम्छ
असुरसंघानाम
असुरस्य तनुम शुश्कम
असुरे
असुरेभ्यः
असुरेन्द्रमिव
असुरीम तनुम क्शिपता
असूदयम
असूताः
अस्वः
अस्वाधीनम
अस्वपत
अस्वपथिना
अस्वरम
अस्वर्ग्यम
अस्वस्थम
अस्वतन्त्राः
अस्वथछेतसम
अस्विनोः
अस्वमेधः सम्ख्यातः
अस्वमेधस्य यज्ञअस्य भागः
अस्वमेधे महा यज्ञए
अस्वमेथ यग
अस्विनौ
अस्विनौ छ
अस्य
अस्य
अस्य
अस्य अ समम
अस्य आगमनम प्रति
अस्य आसनम च व्यादिदेश ह
अस्य आश्रमस्य
अस्य आश्रमस्य धर्शणम
अस्य अन्गदस्य
अस्य बाहुम
अस्य बलस्य
अस्य भाशितम क्रियताम
अस्य भार्या रक्शसा अपहृता
अस्य भक्ताः
अस्य भवनम क्व च
अस्य भ्रात च
अस्य भ्राता
अस्य भ्रातरम लक्श्मणम च
अस्य भुजः
अस्य बुद्धिः न अभि क्रमते
अस्य दाशरथे
अस्य दर्पम च वि नेश्यामि
अस्य दसरथस्य राज्ञअः
अस्य दश वाम बाहून
अस्य देशस्य हिताय छ
अस्य धनुशः
अस्य धनुशः पूरणे
अस्य धर्मात्मनः
अस्य दुरात्मनः
अस्य द्वे भार्ये गर्भिण्यै बभूवतुः
अस्य एतत लाण्गूलम इति
अस्य घोशेण
अस्य गुनैः
अस्य हृदये
अस्य हस्तात
अस्य हयोत्तमान
अस्य जनस्य
अस्य जनस्य धर्म पालः
अस्य जनस्य नारी
अस्य जीवितम तत अर्थम च
अस्य कार्यस्य
अस्य कार्यस्य गतिः
अस्य कार्यस्य पराक्रमात ऋते
अस्य कार्यस्य सम्सिद्धिः
अस्य कार्यस्य वि वृद्धये
अस्य कार्यस्य विनिश्चये
अस्य कपेः
अस्य कर्मणः
अस्य कर्मभिः
अस्य क्षत जार्द्रम
अस्य कुलस्य
अस्य लोकस्य
अस्य लोकस्य हिते रत
अस्य मारुतस्य
अस्य माता
अस्य महा उरशि पततु
अस्य महागजम
अस्य महात्मनः
अस्य महात्मनः बाणः
अस्य महात्नः सुग्रीवस्य
अस्य महत धनुः
अस्य महतः अनीकस्य
अस्य मलम प्र मोछयन
अस्य मम शोक विपाकस्य विमोक्शणम
अस्य मनः चिन्ता बभूव
अस्य मनः रथैः अपि
अस्य मनसः
अस्य मनसा यत अभीप्सितम
अस्य मुखम
अस्य मुनेः
अस्य मूर्धा शतधा भवेत
अस्य नृशम्सस्य
अस्य न चिकीर्शितम खलु
अस्य ओदनम आहुः
अस्य पृश्ठतः
अस्य पृश्ठे तुण्डम समर्पयन
अस्य पृथिव्याः च
अस्य पार्श्रतः
अस्य परिज्ञआते पराक्रमे कामम एवम गते अपि सन
अस्य पर्वतेस्य
अस्य पत्नी हृता
अस्य प्रमाण सदृशः
अस्य पुरस्य
अस्य पुत्र दर्शने
अस्य राक्शसैः सह
अस्य रामस्य
अस्य रामस्यापि
अस्य रावणस्य सदश्वान
अस्य रथ श्रेश्ठम
अस्य रथः
अस्य रथम
अस्य रथस्य
अस्य रथिनः
अस्य रुजा
अस्य सागरस्य
अस्य सदृशः मृगः
अस्य सगरस्य असमन्जः
अस्य सैन्ये
अस्य समीपम गमिश्यामि
अस्य सम्जज्ज्ञे निःश्वासः
अस्य सम्स्कारः
अस्य सत्त्वस्य
अस्य शकुनेः
अस्य शल्यापकर्शणे
अस्य शयने
अस्य शोकस्य
अस्य सु सम्रब्धम गर्जतः
अस्य स्वरः च
अस्य ताम गदाम
अस्य तदपि
अस्य तपः मया अपहृतम
अस्य त्रिहन्कोः भूपतेः
अस्य त्रिशन्कोः
अस्य उरसि
अस्य उत्तरेण
अस्य वाक्यानि
अस्य वानरस्य प्रत्यक्षम
अस्य वचनस्य
अस्य वध उपाय
अस्य वधे
अस्य वन वासस्य
अस्य वनस्थ देवत इव
अस्य वनस्य
अस्य वनस्य महत्तया
अस्य वनस्य विचक्शणा
अस्य वर्म
अस्य वश अनु गाः
अस्य वेपथुः जायते
अस्य विधेयानि समर्थानि
अस्य वीर्यम
अस्य वीर्यम गतिम छ अपि
अस्य विन्ध्यस्य शिखरे
अस्य विशाम्पते
अस्य व्यसनस्य
अस्य यदा
अस्य यत ईप्सितम
अस्य यत मतम
अस्य यत फलम
अस्य युद्धम
अस्यः
अस्या दर्शनात
अस्या मम भगिन्या
अस्याः
अस्याः भर्ताः
अस्याः भर्तुः
अस्याः भूमेः चलनम
अस्याः दर्पम अपनेश्यन्तु
अस्याः दर्शनम
अस्याः देव्याः
अस्याः हेतो
अस्याः हेतोः
अस्याः कृते
अस्याः कूले
अस्याः लाभाद
अस्याः प्रवेशनम दुःखम च
अस्याः तीरे
अस्याः उरुः
अस्याः विमार्गणे
अस्याः विशलाक्श्याः हेतोः
अस्याम
अस्याम आयत्तम
अस्याम अवस्थायाम
अस्याम च प्रतिश्ठितम
अस्याम धर्मः न विद्यते हि
अस्याम महिश्याम भृशम रुदत्याम
अस्याम पुराम
अस्याम पुर्याम
अस्याम स्थिता
अस्याम वस्त्याम
अस्याम वेळायाम
अस्याम वेद्याम प्रतिषितः
अस्यात समीपे
अस्यैः छ
अस्यकुलस्य
अस्यम
अस्यन्तौ
अस्यताम
अत
अत ड़म «अल्सो धर्म
अत हेअर्त,«अभवत
अतृणम
अतृप्तानाम
अत एव
अत एव पापम तेषाम्न विद्यते । पूर्वम रुद्र शिष्या अपि सम्प्रति तत शिष्य कृतम पापम नविद्यते इत्यर्थः।।
अत एव रावणस्य सीता राम भृत्यत्वेन ता उद्दिस्य तेन वक्ष्यमाणानि बाह्य दृष्ट्या दुर्भाषण वत प्रतीयमानानि अपि वाक्यानि - - वस्तुतः स्तुति पराणि एव
अतः
अतः अहम कृच्छ्र गतः अपि सन
अतः देवैः प्रसादितः
अतः एव
अतः मूलाः
अतः निमित्तम
अतः परम
अतः तु
अतःपरम
अताडयत
अतदर्शम
अतन्द्रिभिः
अतन्द्रिभ्याम
अतन्द्रितः
अतन्द्रिताः
अतन्त्री
अतरत
अतर्कितः
अतर्किताम
अतश्छ
अतत
अततम
अतथोछिम
अतथोछितः
अतथोछिताम
अत्बलाः
अत्भृशम
अथ
अथ
अथ
अथ आश्रम स्थः काकुत्स्थः
अथ आत्मनः मानुशे
अथ अभिपूज्यमानः
अथ अब्रवीत
अथ अहम
अथ अन्गद वचः श्रुत्वा
अथ अपराः
अथ असकृत
अथ अस्य
अथ बाल अर्क सदृशः
अथ भवेत
अथ बिलात समुत्थितम शोणितम द्वारि दृश्ट्वा
अथ छापि
अथ धर्म ज्ञअः मुनि पुन्गवः
अथ धर्मात्मा विश्वामित्रः
अथ दीर्घेण कालेन
अथ दूशणः
अथ गच्छन एव
अथ गौतमः
अथ जाबालिः
अथ कस्यछित कालस्य
अथ कस्यचित कालस्य
अथ कस्यचित कालस्य तु
अथ किश्किन्धा शून्या हि
अथ लक्श्मणः
अथ लोहितानि वासाम्सिछ
अथ मानवम
अथ मधूनाम हरणम तथा
अथ महा मुनिः
अथ पात्यतः
अथ राजा
अथ राजा दशरथः
अथ रामः
अथ रामः महातेजा
अथ रामम अब्रवीत
अथ रात्र्याम व्यतीतायाम
अथ सः अव्यग्रम
अथ सः क्शिप्रम
अथ सम्वत्सरे पूर्णे
अथ सर्वे उपाध्याय गणाः
अथ तस्मिन काले गते
अथ तत्र वासम अकरोत
अथ तौ भ्रातरौ
अथ ते
अथ त्रिलोचनः महादेवः
अथ उपविश्य भगवान आसने
अथ वृक्श मूलम उपाश्रिताः
अथ वाक्यम अब्रवीत
अथ वर्श सहस्रेण
अथ विश्वामित्रम अब्रवीत
अथ विश्वमित्रम अब्रुवन
अथ यज्ञए समाप्ते तु
अथ युद्ध समुद्यत यातुधानानिधानाय सत्वरम उदग्र कोपम आविष्टस्य प्रचण्ड अनिल दोधूयमान ज्वालाकलाप युगान्त अनल कल्पस्य सकल जन दुष्प्रेक्ष्यस्य - - धर्माकूतम
अथः
अथः च
अथः हृश्टः दशरथः
अथः मिथः
अथः प्राजापत्यः नरः
अथापि
अथापिवा
अथम
अथश्छैव
अथतः गन्धान
अथौ
अथव
अथवा
अथवापि
अथेर
अथिप्रछोदितः
अथिरथसंमतः
अथितः
अथो
अथ्वा
अति आसादयित्वाः
अति अद्भुतम
अति अमर्शणः
अति अर्थ विशारदौ
अति अर्थम
अति अर्थम पूजयामासुः
अति बल
अति बल उद्धितः
अति बलः
अति बलैः
अति बलेन तेन पक्शिणा सह एव
अति बलेन तेन राक्शसा वनम विनादितम
अति बली स लक्श्मणः सः रामः
अति भास्वरम
अति चुक्रोश
अति दारुणे अस्मिन वैरे
अति धार्मिकः
अति धार्मिकम
अति धार्म्कौ
अति दीनः
अति दीप्तम अग्निम प्रवेक्श्यामि
अति दीर्घस्य कालस्य
अति दुश्करेशु
अति घोर प्रदशनम
अति घोरे
अति जीवेत
अति क्रम्य
अति क्रोधः
अति मानिनम
अति मात्रैः कार्मुकैः
अति महत रूपम
अति मतिमान
अति मत्ताम
अति नृशम्सया
अति नासाश्छ
अति परि क्लिश्टम
अति पतिश्यन्ति
अति प्रहृष्टाः
अति प्रमाणानि
अति प्रवृद्ध अनिल बर्हिणानाम
अति रम्यैः पुलिनैः च
अति रूपवती सीता - अति मूर्खाः च रावण
अति रूपवती सीता... अति मूर्खः छ रावण
अति सम्हृश्टौ
अति सम्वृद्धान
अति स्नेह परिश्वन्गात
अति स्निग्धम वचनम इदम अब्रवीत
अति तरति
अति तेजसा
अति तेजसम
अति तूर्णम
अति उच्च शिशिराः शिलाः
अति उग्र वेगा
अति उग्रम
अति वृत्तः
अति वृत्तम
अति वर्तितुम
अति वि प्रधर्शात
अति वि व्यधे
अति विश्ठितान
अति विशम
अति विद्धौ
अति वीरः
अति वीर्यवान
अति यशा
अति यशसा
अतिश्ठन
अतिश्ठत केवलम
अतिष्ठत
अतिबभ्राज
अतिबल
अतिबलः
अतिबलाः
अतिबलान
अतिबलह
अतिबलम
अतिभारः
अतिब्लः
अतिछक्रमुः
अतिछिता
अतिदारुणम
अतिदारुणे व्यसने वा
अतिदुःखार्तान
अतिदुखितम
अतिगते
अतीरः
अतीत समये
अतीता
अतीतानागतार्थज्ज्ञः
अतीतायाम
अतीतम
अतीतम कालम
अतीतम कालम च
अतीते
अतीते अपि
अतीत्य
अतीत्यैव
अतीव
अतीव बलिनोः
अतीव कृपणम
अतीव मनः रमम
अतीव शुशुभे
अतीव तर्जिता
अतीव उग्राः
अतीव व्यथित मना
अतीयात
अतिकृतम
अतिकाय समासाद्य
अतिकायः
अतिकायाय
अतिकायम
अतिकायश्छ
अतिकायस्य
अतिकायत
अतिकायेन
अतिक्रामति
अतिक्रामयित्वा
अतिक्रान्त
अतिक्रान्तम
अतिक्रान्तम अतिक्रान्तन
अतिक्रान्तमतिक्रान्तम
अतिक्रान्तवयाः
अतिक्रान्तुम
अतिक्रमेत वा
अतिक्रमितुम
अतिक्रम्य
अतिक्रम्य च
अतिलक्षण सम्पन्नम
अतिमानश्छ
अतिमानुशम
अतिमात्र प्रहर्शः
अतिमात्र शिरोग्रीवाः
अतिमात्रास्य नेत्राम छ
अतिमात्रास्यनेत्रश्छ
अतिमात्रकुछोदरीः
अतिमात्रकुछोदरीम
अतिमात्रम
अतिमात्रम ननन्द
अतिमात्रशिरोग्रीवाम
अतिमात्रया
अतिमहावेगैः
अतिमहता पथा
अतिमुक्तकैः
अतिनिः श्वासात
अतिनिःश्वस्य
अतिनिद्रः
अतिपष्यति
अतिपत्य
अतिप्रछण्डम
अतिप्रछङ्डम
अतिप्रछन्डः अनिलः यथा
अतिप्रहृष्येव
अतिप्रमाणाः
अतिप्रसन्नेन
अतिप्रवृःए
अतिप्रवृद्धः
अतिरात्र
अतिरात्रि
अतिरात्रोउ विनिर्मितोउ
अतिरम्याणि
अतिरथः
अतिरथाः
अतिरथम
अतिरौद्रम
अतिरौद्रे
अतिरिक्तः
अतिरिक्तम
अतिसृज्य
अतिसंक्शिप्य
अतिसहः
अतिसम्रब्धः
अतिसन्धिता
अतिसर्गाछ छ
अतिसत्कृताम
अतिशयायितुम
अतिशयनीम
अतिष्टत
अतिष्ठत
अतिशीघ्रम
अतिशोभनम
अतिश्रियाः रुछिराणि अपि
अतिशुश्रुवे
अतिस्नेहोऽपि
अतिसुखे
अतिताया
अतितनुश्छ
अतितेजस्वी
अतिथौ
अतिथि क्रियाम अकुर्वन
अतिथि सत्कार
अतिथि श्रेश्ठः
अतिथिः
अतिथिः च
अतिथीनाम छ
अतिथिम
अतिथिम प्रति पूज्य च
अतिथिम प्रतिपूजयेत
अतिथिमिव
अतिथिश्छैव
अतितीक्श्ण वेगौ
अतिवृत्तः
अतिवृत्तम
अतिवर्तते
अतिवर्तते हि
अतिवर्ते त
अतिवर्तेत
अतिवर्तितुम
अतिवेगः
अतिवेगेन
अतिवेगितः
अतिविद्धः
अतिविद्धाण्गः
अतिविद्धाण्गाः
अतिवीर्य विक्रमान
अतिविपुलाम शिलाम
अतिविशालम
अतिविस्मिता
अतिविव्ड़्ड़्द्ध कायः
अतियादपि
अतियशाम
अतिययौ
अतिययोन
अत्कायम
अत्ल्यमानम
अत्मगुणानुरूपान
अत्मनः शीलम रक्शन्ती
अत्मनाछ
अत्मवान
अत्न्ला
अतोषयन
अत्र
अत्र
अत्र
अत्र अपरे द्रुमाः
अत्र भिन्ने
अत्र बुद्धिः विचार्यताम
अत्र च स्व करम फल हेतुकमिति विशेषणेन अनादि भव परम्पर आसादित धर्म अर्थ वासना वशेन शुभम अशुभम वा कर्म अनुष्ठाय तद औरूपम सुकहम दुःखम वा फलम अवाप्नोति इति उक्तम -- धर्माकूतम
अत्र छित्राणि बहूनि मूलानि च फलनि स्युः
अत्र दशग्रीवो अत्यन्त अवमति रूपम कुल क्षय करम केश ग्रहणम स्वस्य भवितव्य अनुरूपतया कृतवा । केश ग्रहणस्य - सभा नयन - परुष भाषण - वस्त्र अपहरण - आदि अपेक्षया - वधोपेक्षया च अत्यन्त अवमति करत्वम कुल क्षय करत्व च भारते प्रति पादितम - द्क
अत्र देवाः
अत्र देवाः च यक्शाः च नागाः च पतगैः सह
अत्र धरणी तले पातितः
अत्र धर्मः चैव कारणम
अत्र दोशः न विद्यते च
अत्र एव प्रादुर आसीत
अत्र एव तिश्ठत
अत्र गच्छेत अपि
अत्र काव्ये
अत्र मृगेभ्यः अन्यत्र अन्य दोशः ना भवेत
अत्र मारुत औरसत्वम मारुत वीर्य उत्पन्नत्व मात्रेण गौणम बोध्यम । सङ्स्कृते स्व क्षेत्रे स्व वीर्यात उत्पन्नस्य औरस शब्द मुख्य अर्थत्वात । तथा च औरस आदि विभाग प्रतिपादनम उपस्सरम तल्लक्षणम दर्शितानि मनुना - औरस क्षेत्रजः चैव दत्तः कृत्रिम एव च । गूडःओत्पन्नओ अपविद्धः च दायासा बान्धवाः च षट ।। - तेषाम लक्षणानि अपि स एव आह - स्व क्षेत्रे सङ्स्कृतायाम तु स्वयम उत्पादितः च यः । तम औरसम्विजानीयात पुत्रम प्रथम कल्पितम ।। स्व धर्मेण नियुक्तायाम क्षेत्रजः स्मृतः । सदृशम प्रीति सम्युक्तम स ज्ञएयः कृत्रिमः सुतः । मनु --
अत्र न जीवेत
अत्र न सम्शयः
अत्र नास्ति सम्शयः
अत्र निवर्तितेन योगेन
अत्र नियति शब्दापर पर्यायम जन्मान्तर कृत कर्म कालम अपेक्ष्य फलति । कलो अपि पूर्व कृत कर्म सापेक्ष्य एव । न स्वतन्त्र । एवम काल कर्म पराधीनः पुरुषो अपि न कर्मणि स्वतन्त्रः ।
अत्र पर्ण शालायाम
अत्र पूज्य दैवतेषु रुद्रस्य अनुपादानात अ-पूज्यत्वम उक्तम । अधुना कैस्चित पूज्य मानता तु तामस शास्त्र अनुरोधनेति बोध्यम।।
अत्र साधु निवसावहे
अत्र साधु प्रविशाम इति
अत्र सम्शयः न
अत्र सम्शयः न अस्ति
अत्र सन्शयः न
अत्र शेते
अत्र सिद्धा महात्मानः
अत्र तप आतिश्ठत
अत्र त्वम समर्थ तरः पित्रा ४५४८ इति अनेन साम उक्तम । नित्यम अस्थिर चित्ता ४५४९ इति अनेन भेद उक्तः । त्वाम जातु न नाशयेत ४५४२१ अनेन दण्द उक्तः । अस्माभिः तु गतम सार्धम अनेन दानम उक्तम । एवम भेदो अपि हनुमता साम दान दन्ण्ड पूर्वक एव कृतः । तेन भेदना अन्गदो अपि बिव्हीषितः । द्क
अत्र त्वम समर्थ तरः पित्रा ४५४८ इति अनेन साम उक्तम । नित्यम अस्थिर चित्ता ४५४९ इति अनेन भेद उक्तः । त्वाम जातु न नाशयेत ४५४२१ अनेन दण्द उक्तः । अस्माभिः तु गतम सार्धम अनेन दानम उक्तम । एवम भेदो अपि हनुमता साम दान दन्ण्ड पूर्वक एव कृतः । तेन भेदना अन्गदो अपि बिव्हीषितः । द्क
अत्र वः सर्वेशाम
अत्र वसन
अत्र वीणा ताल मृदङ्ग वाद्य मात्रम प्रतिपाद्य सन्गीतम प्रव्रित्तम इति उक्त्वा वक्ष्यमानम नृत्त गीत अपि अभिप्रेतम - गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयः सन्गीतम उच्च्यते -- शारङ्ग देव...
अत्र यत अनन्तरम
अत्र यत च
अत्र यत कार्यम
अत्रभवतः
अत्रभवता
अत्रैव
अत्रे
अत्रेः
अत्रिः
अत्रिः अपि
अत्रिपत्नीम
अत्त
अत्तम
अत्त्वतः
अतुल प्रभाम किश्किन्धाम अध्यास्ते
अतुल प्रभैः विमानैः
अतुल प्रभम
अतुल विक्रम
अतुलः
अतुला
अतुलाः तोय धाराः
अतुलाम
अतुलम
अतुलम महत दुःखम
अतुलम प्र हर्सम लेभे
अतुलम प्रहर्शम लेभे
अतुलम प्रहर्शम प्रप्तः
अतुलम प्रहर्षम
अतुलम प्रहर्शाम
अतुलम वाक्यम
अतुलप्रभम
अतुलस्वनाः
अतुलया श्रिया
अतुल्य रूपाम
अतुष्टम
अतुष्ताम
अत्यङ्कुशम
अत्यण्कुशम
अत्याहितम
अत्यायिकम
अत्यद्भुत पराक्रमः
अत्यद्भुतरौद्रवृत्ताः
अत्यगात
अत्यजत
अत्यक्रामत
अत्यम वा
अत्यनत सुकुमारः
अत्यन्त धार्मिकम
अत्यन्त घोरः
अत्यन्त निर्भग्नः
अत्यन्त नियत आहारैः
अत्यन्त सुदुर्मतिश्छ
अत्यन्त सुख सम स्पर्शम
अत्यन्त सुख सम्चारा
अत्यन्त सुख सम्वृद्धः
अत्यन्त सुख सम्व्रिद्धः
अत्यन्त सुख सेविनीम
अत्यन्त सुखितः
अत्यन्त सुकुमारस्य
अत्यन्त तृशितः
अत्यन्तगुणवन्तिछ
अत्यन्तम
अत्यन्तम शोक वर्धनः
अत्यन्तम स्वर्गम गच्छेयुः
अत्यरिछ्यत
अत्यर्थ शुभ दर्शना
अत्यर्थम
अत्यर्थम अलन्कृताभिः
अत्यर्थम धर्मलोपम
अत्यर्थम हव्यम
अत्यर्थम हित काम्यया
अत्यर्थम ईश्वरः
अत्यर्थम मद ग्लानाः
अत्यर्थम प्रसार्य
अत्यर्थम सक्तमनसः
अत्यर्थम विशसम्सृश्टम
अत्यर्थमहापरक्रमैः
अत्यस्य
अत्यस्यन
अत्यवर्तत
अत्ययात
अत्ययिकम
अत्येति
अत्येतीव
अत्युछ्छैः
अत्युछ्छैः देवदारुभिः
अत्युछ्छैः पक्शैः
अत्युग्रम
अत्युन्नतमहोत्साहः
औश्ण्यम
औशध्यः
औदुम्बरीम
औनपानैः छ
औपैकी
औपकार्याम
औपयिकम
और्णम छ
औरस
औरसः पुत्रः
औरसान पुत्रानिव
औरसम पुत्रम इव
औरसम सुतम
औरसीम
और्ध्व दैहिकम
और्ध्व देहिकम
औस्पिचिओउस ख़ौसल्य! अनिन्दिते
औतःपुर गताः
औतम
औत्कण्ठत
औत्पातिकान
अवृक्शेशु
अव भासते
अव भग्नः च
अव धूतम
अव गच्छामि
अव जानासि
अव जानन
अव जानन्ति माम मूढा मानुषीम तनुम आश्रितम । परम भावमजानन्तो मम भूत महेश्वरम ।।
अव ज्ञअनात
अव कीर्णम
अव लोकयन
अव मानम
अव मन्य
अव मन्येरन
अव मर्दितुम
अव प्लुत्य
अव रुद्धः
अव सादयेत
अव सज्जत
अव स्थाने
अव स्थितम
अव सुप्तस्य
अव तर्तुम
अव तिश्ठन्तम
अव तिश्ठन्तौ
अव तीर्य
अवज्ञा
अवज्ज्ञा
अवज्ञा न कर्तव्या
अवज्ञातुम
अवज्ञाय
अवण्मुखः
अवश्टब्ध धनुम
अवश्टब्ध सहायः च
अवश्टब्धा
अवश्टब्धम
अवश्टभ्य
अवष्टभ्य
अवटे
अवटे छ अपि माम
अवटे दग्धः
अवटे ये निधीयन्ते
अवा तरत
अवाङ्गमैः
अवाण्मुखम
अवाछ्यम
अवादयान
अवादयन
अवाक्छ्छिराः
अवाक्छिराः
अवाक्छिरसम
अवाकिरन
अवाकिरन्तिस्म
अवाकिरत
अवाम
अवान मुखः
अवाङ्मुखः
अवानराम
अवाप
अवापस्यसि यदि
अवाप्नोति
अवाप्नुहि
अवाप्नुति
अवाप्नुयाम
अवाप्नुयामः
अवाप्नुयात
अवाप्रोति हि
अवाप्स्यसि
अवाप्स्यति
अवाप्त समस्त कामनः
अवाप्तः
अवाप्ता
अवाप्तानि
अवाप्तम
अवाप्तवान
अवापूहि
अवाप्य
अवाप्य छ
अवारयत
अवार्यः
अवार्यम
अवार्यमाणः
अवासर्पत
अवातारयत
अवातरत
अवाङ् मुखः
अवाङ् मुखः आभूत
अवाङ् शिराः
अवबृथ
अवबद्धम
अवबन्धुम
अवभज्ञ्जन्तः
अवभासितम
अवभाति
अवभग्नामि
अवबोद्धुम
अवबोधुम
अवछि
अवदानामि
अवदारण शब्दः
अवदन
अवदत
अवदत वै
अवधृतम वचः ब्रवीमि
अवधारय
अवधार्य
अवधार्यताम
अवधिः
अवधी
अवधीः
अवधीत
अवधूनयत
अवधूताः
अवधूते
अवधूय
अवध्य कवछावृतः
अवध्यः
अवध्याः
अवध्यान
अवध्यकवछः
अवध्यम
अवध्यत
अवध्यताम
अवध्यत्वम
अवध्ये
अवध्ये कवछे
अवदीर्णेन
अवदीरणकाले
अवदुःखार्हौ
अवगाढः
अवगाढा
अवगाढैः
अवगाढम
अवगाढया
अवगाहन्ते
अवगाहतः
अवगाहताम
अवगाहते
अवगाहिश्ये
अवगाह्य
अवगाह्य सुतीर्थान
अवगच्छामि
अवगछन्ति
अवगछ्छ्ह
अवगछ्छ्हामि
अवगछ्छ्हामि हि
अवगछ्छ्हसि
अवगछ्छ्हति
अवगछ्हेत
अवगम्य
अवगम्य तु
अवगतः अस्मि
अवघोशय
अवघोशयः
अवगीर्णम
अवग्र्यम
अवगुणम
अवहृताम
अवहतम
अवहीनानि
अवहितः
अवैक्शत
अवैक्षत
अवैक्शताम
अवज्ज्ञ्या
अवज्णाय
अवजानातुछ
अवजित्य
अवज्ञअया कृतम हन्यात दातारम
अवज्ञअया न दातव्यम
अवक्शिपन्ति
अवक्श्य
अवकाशः
अवकाशः न अभिगम्यते
अवकरिष्यति
अवकीर्णः
अवकीर्णा
अवकीर्णानि
अवकीर्णम
अवकीर्यमाणः पुश्पवर्शैः
अवकीर्यन्ते
अवकिरन
अवकिरन्ति
अवकिरिष्यन्ति
अवक्षिप्य
अवलम्बितुम
अवलम्ब्य छ
अवलम्ब्यताम
अवलेपः
अवलीनः
अवलीयछ
अवलीयन्ति
अवलिप्तः
अवलिप्तश्छ
अवलिप्तस्य
अवलिप्ते
अवलिप्तेन
अवलोककः
अवलोकयम
अवलोकयन
अवलोकितम
अवलोक्य
अवमृद्यन्ते
अवमानार्हाम
अवमानम
अवमानितः
अवमानितम
अवमानितेश्छ
अवमज्जन्ती
अवमम्स्यते
अवमन्यन्ते हि
अवमर्दितम
अवमर्शनम इव
अवमुछ्य
अवनता
अवनतान
अवनौ
अवन्दत
अवने
अवनीम
अवनीयताम
अवनिम
अवनिम इव
अवनितलगैः
अवन्तीम अन्गलेपाम च
अवपीडितम
अवप्लुतः
अवप्लुतम
अवप्लुत्य
अवप्नुयाम
अवपुप्लुवे
अवपूरिताः
अवरः
अवरः भ्राता
अवराणाम
अवराम
अवरजः
अवर्धत
अवर्जयत
अवरोधस्य दर्शनम
अवरोह
अवरोहत
अवरोपितम
अवरोप्य
अवर्षता वापि
अवर्तत
अवर्तयत
अवर्तितुम
अवरुद्धा
अवरुध्यसे
अवरुध्यते हि
अवरुह्य
अवरुह्यछ
अवसृजन
अवसृजन्तौ
अवस्टब्धः
अवसादन
अवसादनम
अवसादिताः
अवसादितम
अवसज्य
अवसज्य आयसे शूले
अवसम्हि
अवसन्नः
अवसन्नेशु
अवसत
अवसेशम
अवशः
अवशातयत
अवशम
अवशौ
अवष्टब्धम
अवष्टभ्य
अवशिश्ट अर्थम
अवशिश्टम
अवशीर्यन्त
अवशीर्येत
अवश्वमेव
अवश्याय निपातेन
अवश्याय तमः नद्धा
अवश्यम
अवश्यम दृश्यते
अवश्यम हितम वाच्यः
अवश्यम क्रियताम
अवश्यम लभते
अवश्यम मया हर्तव्या
अवश्यम सम्प्रधार्या
अवश्यम वि नशिश्यन्ति
अवश्यम विनशिश्यन्ति
अवश्यम यदि
अवश्यमेव
अवसीदामि
अवसीदन्ति
अवसीदति
अवसीदितुम
अवसिक्ताण्गम
अवस्तह
अवस्तस्थे
अवस्था
अवस्थाम
अवस्थाम पश्य
अवस्थानम
अवस्थाप्य
अवस्थासु
अवस्थाय
अवस्थितः
अवस्थितः बभूव
अवस्थिताः
अवस्थिताम
अवस्थितम
अवस्थितम दूरात
अवस्थितम हनूमन्तम
अवस्थितौ
अवसुप्तम
अवतारयामास
अवतारितः
अवतार्य
अवतार्य तम राघवम
अवतस्थाते
अवतस्थतुः
अवतस्थे
अवतता
अवतताः
अवततारह
अवततम
अवतेरुः
अवतिश्ठत
अवतिश्ठतः
अवतीर्य
अवतिष्ठसि
अवतिष्ठताम
अवयोः
अवेदयन्थि
अवेहि
अवेक्शमाणः
अवेक्शमाणः च
अवेक्शन्तम
अवेक्शसे
अवेक्शसे यदि
अवेक्शस्व
अवेक्शस्य
अवेक्षताम
अवेक्ष्य
अवेक्शिता
अवेक्शितम तावत
अवेक्शितुम
अवेक्श्य
अवेक्श्य अवेक्श्य
अवेक्श्ये
अवेकशमाणः
अवेक्शमाणः
अवेक्षमाणः
अवेक्षते
अवेक्षितुम
अवेक्ष्य
अवेक्शितः
अवेय्क्शमाणः
अविज्ज्ञानात
अविज़ङ्आनात
अविज्ञाय
अविण्ज़ातेन
अविङ्याय
अविशह्यम
अविशह्यतमम
अविषह्यम
अविषये मानुषाणान
अविशुजालेन
अविभग्न पूर्वः
अविछालयन
अविछारयन
अविछारितम
अविछार्स्य
अविछक्षणः
अविछ्छ्हिन्नम
अविछिन्त्यैव
अविद्धाभिः
अविद्धम
अविद्धेन
अविधवा
अविधवाः
अविधवेति छ
अविध्यत
अविदितात्मना
अविदितम
अविदूरात
अविदूरम
अविदूरस्थैः
अविदूरस्थम
अविदूरस्थितान
अविदूरतः
अविदूरतः चरन्तम
अविदूरे
अविदूरे सु पुश्पम
अविद्यानपि
अविद्यते अन्यः
अविघ्नम
अवीतमदौ गजाविव
अविज्ज्ञातः
अविज्ज्ञाय
अविज्ज्ञायकैकेयीम अपण्डिताम
अविज्ज्ञातैः
अविजित्य
अविज्यत
अविकाण्क्षया
अविकत्थम
अविकी
अविक्लबः
अविक्लबाः
अविक्लबम
अविक्लबम छ
अविक्षोभ्याणि
अविलम्बयन
अविमनाः
अविनयोपपन्नः
अविन्दन्ती
अविनीताश्छ
अविनीतस्य कर्मणः फलम
अविपक्वबुद्धिः
अविपन्नया
अविपुलम
अविरलाः
अविरलौ
अविरोधः
अविशण्कितम
अविशत
अविशेशेण
अविशेषतः
अविश्लिश्टम «अ वि श्लिश्टम
अविशोध्य जानकीम हि
अविस्मयानः
अवित
अवितथ क्रियः
अवितथम
अविवेशः
अविवेशछ
अवोछः हि
अवोछत
अव्रणम
अव्रजेयम
अवुकीर्णजटाभारम
अव्यग्रः
अव्यग्रा
अव्यग्राः
अव्यग्राम
अव्यग्राश्छ
अव्यग्रम
अव्यग्रम तत्र आगमनम
अव्यग्रमनाः
अव्यग्रमनसः
अव्यग्रौ
अव्यक्त
अव्यक्तम
अव्यक्तरेखाम
अव्यक्तया
अव्यवस्थौ
अव्ययः
अव्ययः पतिः हरि वीरानाम
अव्यया बुद्धिः
अव्ययम
अव्ययम आपगापतिम
अव्ययम इव
अव्ययम वछनम
अय निग्रहः
अयः जालानि
अयः मुखः पर्वतः
अयः मुखानाम शूलानाम अग्रे
अयाः दर्शने
अयाचत
अयाछमानाम
अयाछन्तीम
अयाछत
अयाछत
अयाछतीम
अयाछिशम
अयाछितः
अयान्तम
अयजः छ
अयजत
अयम
अयम
अयम Vइभीशणः
अयम आश्रमः
अयम आश्रमः एव गुणवान
अयम अधर्मः इति
अयम अध्याय समयः
अयम अग्निः
अयम अन्गदः
अयम अन्गदः च
अयम अन्गदः मेदिनीम शास्तु
अयम अशोकः
अयम अस्माकम सर्वासाम पुत्रः
अयम अतुलः शब्दः
अयम बालः इति
अयम बद्दः
अयम बध्यताम
अयम भक्श्यः उप आगतः
अयम भवेत तावत
अयम भ्राता
अयम छ
अयम दण्डः धृतः वा
अयम दण्डः प्रतिपादितः
अयम दङ्डः
अयम देशः
अयम देशः च अलन्कृतः
अयम देशः समः
अयम देशः सु रमणीयः
अयम धर्मपरिग्रहः
अयम दुर्मतिः
अयम एव हि नः पन्था
अयम गृध्र रजह
अयम गृध्रः
अयम गन्धः
अयम गर्भः
अयम गिरिः
अयम गिरिः च
अयम हरि ईश्वरः
अयम हेम विभूशितः असिः
अयम इश्टः मनः रथः
अयम इक्ष्वाकः
अयम इति
अयम जाम्बवान
अयम जमदग्ने भार्गवम ददर्श
अयम जनः
अयम ज्येश्ठः इति
अयम कः
अयम कः नु
अयम कालः
अयम कालः आगतः
अयम कालः अपि
अयम कामजात व्यसनात
अयम कपिः
अयम कुशिक आत्मजः
अयम लङ्केश्वरः
अयम लक्ष्मणः
अयम लक्श्मणः इह आगतः
अयम लक्श्मणः नाम
अयम लोक प्र वादः
अयम लोकः
अयम मृग सत्तमः
अयम मृगः वध्यः
अयम मणिः
अयम मा गतः
अयम मारीचः
अयम मारीचात
अयम मदः
अयम महा मुनिः विश्वामित्रः
अयम महान विघ्नः प्रवृत्तः
अयम मैथिलीकृत लक्षणः
अयम मन्त्रः
अयम मत्तः इति
अयम मे बाहुः
अयम मे भ्राता
अयम मेशः स वृशणः
अयम मुनिः
अयम नादः
अयम नर सत्तमः
अयम नरेन्द्रः
अयम पृछ्छ्ह्यतम
अयम पापात्मायम दशग्रीवः
अयम परमः कामः
अयम पतगेश्वरः
अयम पतितः
अयम प्रा वृट कालः आगतः
अयम प्रतितर्कः
अयम पुण्यः आश्रमम कस्य
अयम पुर वासि जनः च
अयम पुरा वृत्तः
अयम राघव अनुजः
अयम राघवः
अयम राजा
अयम राक्शसानाम वासः
अयम राक्षमुख्यनाम
अयम राक्शसः
अयम राक्षसः
अयम रामः
अयम रामः इति
अयम रावणः
अयम रावणः इति ज्ञआत्वा
अयम रजनीछरः
अयम रथः
अयम सः
अयम सागरः
अयम सागरः महा उदधिः
अयम सान्ग्रामिकः रथः
अयम सारथिः
अयम समाधिः
अयम सम्रम्भः त्यज्यताम
अयम सम्तापः विमुछ्यताम
अयम सन्तापः त्यज्यताम
अयम सर्वेशाम
अयम सौमित्रिः
अयम सौमित्रिः आगतः
अयम शैल रजः
अयम शत्रुः
अयम श्लोकः
अयम शोणः
अयम शोक अग्निः
अयम शोकः
अयम शोकाग्नि
अयम शूलः
अयम सिद्ध आश्रमः
अयम सुदर्शनः द्वीपः
अयम सुग्रीवः
अयम सुग्रीवम
अयम स्वप्नः
अयम तापसः ज्ञआत्वा
अयम तस्य पुन्यः आश्रमः
अयम तव सुहृज्जन विफलः परिक्लेशः
अयम ते आख्यामि
अयम तु
अयम उद्योग समयः
अयम उत्तमः मणिः
अयम वृथा श्रमः
अयम वृत्त अन्तम
अयम वानरः
अयम वध उपाय
अयम वधः लोक सम्मतः
अयम वैश्णवः शरः
अयम वम्शः महान
अयम वने वासः
अयम वरः
अयम वसन्तः
अयम विभीशणः
अयम विघ्नः
अयम विहन गमः
अयम विज्ञआपनम
अयम विनाशः
अयम विपाकः
अयम विपर्ययः
अयम यज्ञः
अयम यज्ञिय अश्वः
अयम यज्ञअः
अयम यजñअḥ
अयम युद्धपरिश्रमः
अयम युधाजित
अयन्त्रित हय द्विपाम
अयस तप्तान
अयशःछ
अयशश्छ
अयशस्यम्छ
अयथावत छ
अयत्नात
अयत्नतः
अयोधाम
अयोधायाः
अयोधनम
अयोधने
अयोधया पुरी
अयोधयत
अयोध्य अधिपतेः पुत्रौ
अयोध्य निवासिनाम
अयोध्य पुरवासिनः
अयोध्या
अयोध्या अभिमुखी प्रयातु
अयोध्या अधिपते
अयोध्या अधिपते वीर
अयोध्या अधिपतिः
अयोध्या अधिपतिः राजा अपि
अयोध्या अपि
अयोध्या महोत्सवम
अयोध्या नाम नगरी
अयोध्या नगरी
अयोध्या निलयः
अयोध्या पुरी
अयोध्या पुरी मम तथा
अयोध्या पुरीम
अयोध्याभिमुखह
अयोध्यादर्शनेन
अयोध्याधिपतेः
अयोध्याक्रोशमात्रे
अयोध्याम
अयोध्याम नगरीम एव
अयोध्याम प्रस्थितः
अयोध्याम प्रति
अयोध्याम प्रेशयामास
अयोध्याम पुरीम
अयोध्याम्छ
अयोध्यामेव
अयोध्यामि
अयोध्यामिव
अयोध्यानिलयः जनः
अयोध्यानिलयानम
अयोध्याया स्वनः इव
अयोध्यायाः
अयोध्यायाः च गमनम
अयोध्यायाम
अयोध्यायाम अहम श्रुत्वा तु
अयोध्यायाम जन अकुलः
अयोध्यायाम तु
अयोध्यायै
अयोध्यम
अयोध्ययाम
अयोध्येव
अयोध्य्याम
अयोगेन
अयोजयः
अयोजयन
अयोजयत
अयोनिजाम
अयुद्धेन
अयुध्यमानम
अयुध्यन्त
अयुध्यत
अयुक्ता
अयुक्तबुद्धिकृत्येन
अयुक्तम
अयुक्तम हि
अयुक्तम इव
अयुक्तम्छ
अयुक्तम्वा
अयुतानि च
अयुतानि छ
अयुतैः
अयुतैः च
अयुतम
अङ्गेषु
अङ्कात
अśओभन्त
अśवḥ विमुच्यतāम
ब. तस्य तत वचनम श्रुत्वा
बःऋशम
बृहछ्छ्ह्रीः
बृहद्भिः हर्म्यैः
बृहद्रथस्य
बृहन्ति ऊर्मिजालानि
बृहस्पतः
बृहस्पते
बृहस्पतेः
बृहस्पति रपि
बृहस्पति समः
बृहस्पति समम
बृहस्पतिः
बृहस्पतिः तु
बृहत
बृहत बलम
बृहती
बृहतीम ताम कूटशाल्मलीम
बृहत्कर्णः
बृहितैः सार्थम
बृइशु
बृन्दबृन्दैः
बृन्दम बृदम
बृशदुःखितम
बृशम
बृशम क्रुद्धा
बृशम उद्वेजित प्रजम
बृसी
बृस्याम
बृत्य कार्यम
बृवन
ब बन्ध
ब भ्राम
बडबामुखवत
बडबामुखे
बडिशम
बडिशम गृह्य झश वत
बष्पगद्गदया
बश्प सम्दिग्ध भाशिणी
बश्पगृहीत कण्ठ्यः
बाडम इत्येव
बाढम
बाढम गच्छाम
बाढम इति
बाढम इति आहुः
बाढम इति एव
बाढम इत्येव
बाण अभिहतैः
बाण अन्तरात
बाण गोछरम
बाण जालानि
बाण जालैः
बाण जालेन रुद्धा
बाण जालिः
बाण खद्गास्त्रभृत
बाण मोक्शेण
बाण ओघैः
बाण पाणौ
बाण पातान्तरे
बाण सहस्रेण
बाण सम्युक्त कार्मुकम
बाण शल्य स्फुरत जिह्वः
बाण शतनिर्भिन्नम
बाण वर्शम
बाण वर्शेण
बाण वर्षम्छ
बाण वि निर भिन्ना
बाणः
बाणः सृश्टः च
बाणाः
बाणाभिहत मर्मणः
बाणाभिहत मर्मत्वात
बाणाभिहतः
बाणाभीहतमर्मणः
बाणाभ्याम
बाणाघौ
बाणाम
बाणान
बाणान मुमोच
बाणान सपुङ्खान
बाणानाम
बाणानाम सहस्रेण
बाणार्दितम
बाणासन बाण पाणिः
बाणासन छित्रकार्मुकः
बाणावपातम
बाणधावासहस्रैः
बाणगणानेव
बाणैः
बाणैः हृदये चिच्छेद
बाणैः हन्तुम समर्थः
बाणैः निहतम
बाणैः पूरयामास
बाणैश्छ
बाणजालानि
बाणजालैः
बाणम
बाणमयः छयः
बाणमुखात
बाणन्घैः
बाणनिपातेन
बाणपातैः
बाणपथम
बाणरेखामिव
बाणरूपाणि
बाणशल्यान्तरोथितम ते गात्रात
बाणशल्यान्तोत्थितम
बाणशतैः
बाणस्य
बाणौ
बाणौघ वितताः
बाणौघान
बाणौघैः
बाणौघम
बाणौघे
बाणवृश्टिम
बाणवद्भिः
बाणवर्षैः
बाणवेगात
बाणवेगेन
बाणे
बाणेन
बाणेन ताडितः च
बाष्प गद्गदभाषिणी
बाष्प परिक्लिन्नम
बाष्प परिप्लुतः
बाष्प परिपूर्णाक्ष्यः
बाष्प पर्याकुलेक्षणः
बाष्प पर्याकुलेक्षणा
बाष्प पर्याकुलेक्षणाः
बाष्प स्रवणैः
बाष्प व्याकुल लोछनः
बाष्प व्याकुल लोछनोः
बाष्पैः
बाष्पम
बाष्पपर्याकुलेक्षणः
बाष्पपर्याकुलेक्षणान
बाष्पवशम
बाश्प
बाश्प आर्द्र वदना
बाश्प अम्बु परिपूर्णेन
बाश्प च्छन्नानि अरण्यानि
बाश्प गद्गदः
बाश्प गद्गदया
बाश्प लोचनाम जानकीम पश्यन
बाश्प परि प्लुता
बाश्प परिबद्धया
बाश्प पर्याकुल ईक्शणाः
बाश्प पर्याकुलेक्शणः
बाश्प प्रग्रथिता क्शरम
बाश्प पूर्ण मुखः
बाश्प पूर्ण मुखम
बाश्प पूर्णेन
बाश्प पूर्णेन मुखेन
बाश्प पूर्नाक्शान
बाश्प सम रुद्ध कण्ठः तु
बाश्प सम्च्छन्न सलिला
बाश्प सम्दिग्धया
बाश्प सम्रुद्ध कण्ठः
बाश्प सम्रुद्धः
बाश्प सम्रुद्धया गिरा वै
बाश्प शोक अभिपीडिताम
बाश्प उपहत चेतसम
बाश्प उपहतया
बाश्प वेगः
बाश्प वेगौपहतया
बाश्पः
बाश्पाभिहत कण्ठश्छ
बाश्पबिन्दवः
बाश्पगद्गदया
बाश्पैः पिहित लोछना
बाश्पम
बाश्पम मुमोच
बाश्पम वि मुन्चति
बाश्पफेनजलाविलः
बाश्पपूर्णमुखी
बाश्पव्याकुल लोछनैः
बाश्पेण दूशितः
बाभ्रसम्प्लवा
बाभुभ्याम
बाधम इति एव
बाधम इत्येव
बाधमानाः
बाधमित्येव
बाधन्ते
बाधताम
बाधते
बाधितुम
बाध्यमानया
बाहवः
बाहिभिः
बाह्लिकान्मध्येन
बाह्लिकैः
बाहु
बाहु बन्धनौ
बाहु छ्छ्हायाम
बाहु पाश परि क्शिप्तौ
बाहु शालिनः
बाहु वेग
बाहुः
बाहुः च
बाहुः युक्तैः परिघैः शूल पट्टिसैः उपलक्शितानाम
बाहुबलेन
बाहुभिः
बाहुभिः च
बाहुभ्याम
बाहुभ्याम निवारयति
बाहुभ्याम पीडितः
बाहुभ्याम सम आश्लिश्य च
बाहुभ्याम सम परिश्वज्य
बाहुभ्यान
बाहुह
बाहुम
बाहुना
बाहुशलिनाम
बाहू
बाहू उद्यम्य
बाहूभ्याम
बाहून
बाहूरु वेगोद्गत सम्प्रणुन्नः
बाहुवीर्याभिरक्शिताम
बाहुविक्षेपमीनौघः
बाहुयोक्त्रैः
बाहुयुद्धम
बाहुयुद्धे
बाह्वः वीर्ये
बाह्वन्तरभोगराशिः
बाह्वन्तरे
बाह्वोः
बाह्यम
बाह्यश्छ
बाल आशोडशात वर्शा
बाल अर्क सन्निभैः
बाल इन्द्रगोप्ता
बाल रामयन - सम्स्खेप राम्यन
बाल सूर्य समप्रभः
बाल सूर्य उज्ज्वल तनुम
बाल स्वभावत च
बाल वृद्ध समाकुलः
बाल वृद्धावशेशम
बाल वृद्धावशेशिताम
बालः
बालः च
बालः एव
बालः हि
बालः इति
बाला
बाला इव
बाला विअदेहीम
बालाः
बालाः अपि
बालाः इव
बालाछ
बालाकन्या इव
बालाम
बालान
बालानाम
बालानाम मम पुत्राणाम
बालभावात
बालछन्द्रानतम
बालदिवाकरप्रभः
बालदिवाकरप्रभम
बालकान
बालम
बालम वि वर्धन्तीम
बालम्छ
बालम्श्छ
बालश्छ
बालसूर्यप्रकाशैः
बालसूर्यसमाननः
बालस्य
बालतया
बालवृद्धभ्यः
बालवत्सा
बालवत्साम
बाले
बालेन
बालेन रामेण
बालेन विष्णूना
बालिसः नित्यम वैक्लब्यम अनुवर्तते
बालिशः
बालोवा
बाल्यात
बाल्यात प्रभृति
बाल्यम छ
बाल्ये
बानान
बानम
बानौघैः
बानवरे
बान्धन्वैः
बान्धव पिय
बान्धवः
बान्धवाः
बान्धवाः इव
बान्धवाम्श्छ
बान्धवान
बान्धवान अपि न
बान्धवान इव
बान्धवानाम शल्यम
बान्धवानाम वा
बान्धवैः सार्धम
बान्धवैः सह
बान्धवैरापि
बान्धवैश्छैव
बान्धवम
बान्धवेशु
बान्धवी
बार्हस्पतः
बार्यार्धे
बाष्प गद्गदया गिरा
बाष्प पर्याकुल जना
बाष्प पर्याकुलेक्षणा
बाष्प पूर्न वदनः
बाष्प विप्लुत भाषिणी
बाष्प विप्लुत नेत्राणाम
बाष्पकण्ठाः
बाष्पम
बाष्पपूर्णाक्षी
बाष्पपूर्णमुखाः
बाष्पे
बाष्पेण
बाश्प दूशितया लोचनः
बाश्प दूशितया वाचा
बाश्प शोक परि प्लुत
बाश्प वेगम तु
बास्तिकम
बबाशिरे
बबन्ध
बबन्धैव
बबन्धतुः
बबन्धिरे
बबन्धुः
बबन्धुश्छ
बबन्दुः
बभः
बभज्ञ
बभज्ञ्गुः
बभज्ञ्जिरे
बभण्ज़ः
बभङ्ग
बभङ्ज
बभङ्ज छ
बभङ्जः
बभङ्जछ
बभङ्जरे
बभङ्जुः
बभाङ्ज
बभाशः
बभाशे
बभाषे
बभाछे
बभास्षिरे अन्योन्यम
बभासे
बभाष
बभाषे
बभक्श
बभन्ज
बभौ
बभौ हृष्टः
बभ्हाशे
बभोउ
बभ्रुः च
बभुः
बभुभिः
बभुभिः सरैः
बभुधाः
बभूः अम्बुदाः इव
बभूनाम राक्षसानाम
बभूवूः
बभूव
बभूव
बभूव अवस्थितः
बभूव छ
बभूव दीप्त पावक सन्निभः
बभूव द्विध
बभूव द्विगुणम
बभूव गवाक्षितमिव
बभूव हृश्टः
बभूव हृता
बभूव हि
बभूव निस्वनः
बभूव पतितम
बभूव राम सम्कीर्तन वीत शोका
बभूव स्वर्ग सम्प्राप्तः
बभूव वृतम
बभूव विभिन्न
बभूवः
बभूवः फलवन्तश्छ
बभूवह
बभूवहि
बभूवतुः
बभूवुः
बभूवुः दर्शयन्ति
बभूवुः इति वि श्रुतम
बभूवुः पतिताः गतासवः
बभूवुः विस्मिताः
बभूवुश्छ
बभूय
बभुव
बबूमि
बदाध्यक्शः
बदबा
बदबामिव
बदम
बदरी भिः छ
बदरी मिश्रम
बदर्यामलकैः
बद्ध अन्जलि पुटाः
बद्ध असिः धनुः आदाय
बद्ध गोध अन्गुली त्राणौ
बद्ध गोधाण्ग्न्ळित्राणे
बद्ध जोधाण्गुलित्रश्छ
बद्ध केयूरैः
बद्ध मूलाः
बद्ध वैरस्य
बद्ध वत्सा
बद्ध व्रणम इव
बद्धः
बद्धः अस्मि
बद्धः सः मुनि पुत्रकः
बद्धः तावत
बद्धा
बद्धाङ्जलिः
बद्धाङ्जलिम
बद्धाङ्जलिपुटः
बद्धाङ्जलिपुटा
बद्धाङ्जलिपुटाः
बद्धाण्जलिपुट्रम
बद्धाज्ज्ञलिपुटा
बद्धाम
बद्धामि
बद्धघण्टा विषाणिनः
बद्धघङ्टाः
बद्धकटाम
बद्धम
बद्धस्य
बद्धस्यापि
बद्धौ
बद्धौ आसाद्यौ
बद्धौ तु शर बन्धेन
बद्धवा
बद्धवैराछ्छ
बद्धवैरानाम
बद्धवैरौ
बद्धे
बद्ध्हस्य
बद्धुम
बद्ध्वा
बद्ध्वा इव
बद्ध्वा कर पुट अङ्जलिम
बधान
बधयिश्यति
बध्नाति
बध्नन्तः
बध्नन्तम
बध्नन्ति
बध्नन्तितु
बध्नन्तु
बध्नौति
बध्वा
बध्यः
बध्यमानया
बध्येत
बहरः
बहवः
बहवः अन्येछ
बहवः च महात्मानः वध्यन्ते
बहवः दोषाः
बहवः लक्श्मणस्य नाराचा सन्ति
बहवः परम ऋशयः
बहवः परम इश्वासाः
बहवः पर्वत उपमा
बहवः रक्शसा हताः
बहवः साधवः
बहवः शिलाः
बहवः वा
बहवत विशय वासिनः
बहवो दुर्लभा च गुणाः कीर्तिता
बहिः
बहिः चरः प्राणः
बहिः निश्क्रामति
बहिः प्रान इव
बहिःस्थितः
बहिष्कृतम इव अस्त्रैः
बहिभिः
बही
बहिस्छरः प्राणः
बहिश्छरः
बहिश्छरम
बहिष्कृत्य
बहिष्क्रुताः
बह्र्तुः
बहु
बहु आश्चर्यः
बहु अमिशान आदाय
बहु अशोभत
बहु बान्धवा
बहु भार्या
बहु भूमि गृह आयुताम
बहु दृश्य दरी कुन्जे
बहु द्रव्ये
बहु दुर्गाणि
बहु दुर्वाक्यम
बहु गुणाः
बहु गुणान्विता
बहु गुणम
बहु इन्धन अनलः इव
बहु काननम
बहु कन्दर निर झरः
बहु कन्दर निर्झरः
बहु कन्दर शोभितम
बहु कन्दरम
बहु मृगः
बहु मानात
बहु मूल फल उदकः
बहु मूल फओदके
बहु निश्कुटाः
बहु पादप सम युतः
बहु पादप सम्कुलम
बहु पक्शि समायुतः
बहु प्रकारम
बहु पुश्प फल द्रुमम
बहु पुश्प फले
बहु पुत्रः च वीर्यवान
बहु रक्तम
बहु रक्तम सु स्राव
बहु रत्न समाकुलाम
बहु रूपम
बहु रूपे
बहु संस्थितैः
बहु साहस्रैः
बहु साहस्रैः कोटिभिः
बहु सहस्रा
बहु शब्दान कुर्वाणाः च
बहु शलाकम
बहु सुवर्णकैः
बहु तिथे कले
बहु उदकाः नदीः तीर्त्वा
बहु उदकान नदीः तीर्त्व
बहु वृक्शसानुम
बहु वाक्य जातम
बहु वानरीम
बहु वार्शिकीम
बहु वक्तव्यम अपि कामम
बहु वर्णाम
बहु वर्श सहस्राणि
बहु वि वेश्टतीम
बहु विधैः पुश्पैः व्यवकीर्णा
बहु विधैः यज्ञऐः इश्टम
बहु विधम दत्त्वा
बहु विधम सान्त्वयित्वा
बहु विघ्नानि
बहु विक्रान्तैः
बहु व्याहरता अनेन
बहु योजनम आयते
बहुबलानुगः
बहुभृत्यः
बहुभिः
बहुभिः अन्यैशेह
बहुभिः बाणैः
बहुभिः बाणैः विद्धः
बहुभिः द्रुमैः आवृतम
बहुभिः हरिभिः युक्तम
बहुभिः कारणैः
बहुभिः लता प्रतानैः
बहुभिः नादितम
बहुभिः नगैः
बहुभिः निशाछरैः
बहुभिः निशितैः शरैः
बहुभिः पर्णैः
बहुभिः प्लवण्गमैः
बहुभिः प्रहारैः
बहुभिः राक्शसैः कीर्णम
बहुभिः राक्शसैः सार्थम
बहुभिः राक्शसैः श
बहुभिः राक्षसै
बहुभिः राक्षसैः
बहुभिः राक्षसैः सह
बहुभिः राक्शसैः वृतः
बहुभिः सान्त्वैः
बहुभिः सह
बहुभिः सहस्रैः
बहुभिः सहस्रैः समावृतम
बहुभिः शाद्वलैः
बहुभिः शरैः
बहुभिः वृक्षैः
बहुभिः वाक्यैः
बहुभिः वानर शतैः
बहुभिः वानरैः
बहुभिः वज्रैः
बहुभिः वर आसनैः च
बहुभिः विघ्नैः आधूतम
बहुभिः यज्ञैः इश्टवान
बहुभी अ धर्म सहिता नार्यः
बहुभी कारणैः
बहुभीतवछ्छ
बहुधा
बहुधा भूमौ
बहुधा भूमौ निसः पिश्तः
बहुधा रुधिरम वि क्शरन्ती
बहुधा श्रुतम
बहुधा शुभ्राणि
बहुधा विभक्ता
बहुधा विच्छिन्नः
बहुधा विकीर्णाम रथम
बहुधा व्रणान चकार
बहुधाकीर्णैः
बहुधाकिल
बहुधातु छित्रम
बहुधनम
बहुदोषतरम
बहुदोषयुतम
बहुगुणम
बहुजनाकुलाः
बहुकण्टकाम
बहुकङ्टकम
बहुकन्दरैः
बहुकन्दरनिर्झरम
बहुकन्दरशोभितम
बहुकिम्नरसेविनाम
बहुक्षीरः
बहुकूटमण्डितम
बहुलाह
बहुलैः
बहुलम
बहुलेन तमसा
बहुलीभूते
बहुमण्जरि धारिणः
बहुमान छक्शुशौ
बहुमानाछ्छ
बहुमानात
बहुमानात च
बहुमानश्छ
बहुमान्य
बहुमम्स्यति
बहुमने
बहुमन्यसे
बहुमन्यस्व
बहुमन्यते
बहुमतः
बहुमताम
बहुमूल फलायुतः
बहुमूल फलोदकः
बहुमूलफलः
बहुमूलफलम
बहुमूलफलोदके
बहुना
बहुनिर्यूह्स्सम्कीर्णम
बहुपण्य सन्छयम
बहुपादपम
बहुपादपसम्कुले
बहुपाम्सुछयाश्छ अपि
बहुप्रासादशम्कुलम
बहुप्रहरणः
बहुप्रकारैः माम्सैः
बहुप्रकारम
बहुप्रस्रवणोपेतम
बहुपुश्प फलाछितम
बहुपुत्रः
बहुरत्नछित्रम
बहुरत्नकीर्णम
बहुरत्नसमाकीर्णम
बहुरोशयुक्तम
बहुरूपाः
बहुरूपन्श्च
बहुसाहस्रैः
बहुसाहस्रे
बहुसाहस्रीः
बहुसहरैः
बहुसम्विधानाम
बहुसत्त्वसमाकीर्णम
बहुश
बहुशः
बहुशः अभिगतः हि
बहुशः छीर्णे मे व्राते
बहुशः धरणी तलम अवेक्शमाणाम
बहुशः कृत अपराधः
बहुशः प्र वदन
बहुशः वि चुक्रोश
बहुशः विलाप्य
बहुशाखैः
बहुशालिनः
बहुश्रुतः
बहुश्रुताः
बहुश्रुतानाम
बहुश्रुतम
बहुस्नेहः
बहुस्वादु फलेशु
बहुताल समुत्सेधम
बहुत्वात
बहूदकान
बहूधा
बहूमानछक्शुशा
बहून
बहून ऋतून
बहून ऋतून विजहार
बहून चरान
बहून हेतु वादन
बहून मार्गणौघान
बहून सम्वत्सर गणान
बहून शरान
बहूनाम
बहूनाम अस्माकम अग्रतः
बहूनाम अस्माकम अपि
बहूनाम नृ सहस्राणाम पश्यताम
बहूनाम्छ
बहूनि
बहूनि अरण्यानि
बहूनि असदृशानि
बहूनि दिव्यानि फलानि
बहूनि रत्नानि आदाय
बहूनि वर्श सहस्राणि
बहूनि वर्षाणि
बहूनि विविधानि छ फलानि
बहून्यपि
बहूत्तमैः
बहूव
बहूव्न
बहुवृक्शण्डाम
बहुवः
बहुवः वृद्ध्हाः
बहुवण्य समाछिता
बहुवछः
बहुविधः
बहुविधाः
बहुविधाकारान
बहुविधाम
बहुविधाम गतिम
बहुविधान
बहुविधभावितात्मनः
बहुविधैः
बहुविधम
बहुविधम दुःखम
बहुविलप्य
बहुव्यामः
बहुव्यामाः
बहुयोजनम
बह्व आसन कुथा उपेताम
बह्वपायेशु
बह्वीः
बह्वीः अन्गना
बह्वीः स्त्रियः
बह्वीभिः
बह्वीनाम
बह्वीनाम उत्तम स्त्रीणाम
बह्विता
बह्व्यः
बैठ्ना...
बकुल उद्दाल
बकुलान
बल
बल अ बल
बल अ बलम
बल आकीर्णाम
बल अबलम
बल अबलम सम्प्रधार्य
बल अध्यक्शाः
बल अन्द अतिबल.
बल अतिबल
बल चन्द्र निभाननाः
बल दर्प विनाशनः
बल दर्पितः
बल दर्पिता
बल दर्पिताः
बल दर्पितान
बल दर्पितैः
बल ईश्वरः
बल ज्ञअः
बल प्रधानान
बल रामायन
बल रोशः
बल सागरम
बल सर्वस्वम दर्शितम
बल सूदन
बल सूदनः
बल उपेत
बल उत्सिक्तम
बल वीर्य समन्वितः
बल वीर्य उपपन्नानाम
बल वीर्यतः
बल विक्रम सम्पन्ना
बलः वा
बला
बला अबले
बलाबलम
बलाभिभूता
बलाधिकः
बलाध्यक्शा
बलाध्यक्शाः
बलाध्यक्शान
बलाध्यक्शम
बलाध्यक्शप्रछोदिताः
बलाध्यक्षः
बलाध्यक्षान
बलाध्यक्षम
बलाध्यक्षस्तु
बलाध्यक्षान
बलाहकानाम
बलाक पन्क्तिः
बलाकानाम मालया इव
बलाकिनः
बलालयम
बलाम अतिबलाम
बलाम अतिबलाम च एव
बलान
बलानाम
बलानाम सर्वसन्ग्रहम
बलानाम उपसंग्रहम
बलानि
बलानि निवेशयित्वा
बलानिछ
बलानुगः
बलार्णवौ
बलात
बलात आनीता
बलात अपि अवश्यम करिश्यसि
बलात अतिबलात छ एव
बलात बाहु बलैः अपि
बलात हृता
बलात हर्तुम
बलात माम कृश्यमाणम
बलात पर्यस्यन
बलात पीडयन जग्राह
बलावमर्दः शाम्यति
बलदर्पितः
बलदर्पिताः
बलदर्पितान
बलदर्पितम रावणम
बलएन छ
बलैः
बलैः सार्धम
बलैः सह समेतैः
बलैः समुदितेन
बलैकदेशः
बलकराः न
बलम
बलम अपि
बलम अतिबलम छ एव
बलम बुद्धिः च तेजः च सत्त्वम च
बलम बुद्धिः पराक्रमः
बलम च
बलम धारयन्ती
बलम धार्यति
बलम पर्यवस्थापयन
बलम पौरुशम एव च
बलम पुनः रक्षसाम
बलम सृजस्व
बलम तत्त्वतः ज्ञात्वा
बलम उपेयिवान
बलम विक्रमम च
बलम यथा
बलमध्ये
बलम्छ
बलम्छ वै
बलम्छैव
बलम्ध्ये
बलमुख्यान
बलमुख्याशेह
बलमूर्छ्छ्हाछ
बलनि छकाशिरे
बलओद्रेकात
बलपौरुशम
बलप्रवेकम
बलरूपसमन्वितः
बलसागरम
बलसमन्वितैः
बलसमीरणम
बलसम्पन्नः
बलसम्पन्नौ
बलसम्युक्तः
बलसम्युतौ
बलशालिनः
बलशालिनौ
बलशेषण
बलश्लाघिन
बलस्थाः
बलस्य
बलस्य अभिमुखम नेदुः
बलस्य छ
बलस्य छ परिग्रहे
बलत
बलत
बलत्कटः
बलौ
बलौघम
बलौघस्य
बलवृत्राविव
बलवाम्श्छ
बलवान
बलवान अपि
बलवान दरीमुखः च
बलवान दुर बलान इव
बलवान कपिवातश्छ
बलवान नरान्तकः
बलवान वानरः वाली
बलवान वीरः महातेजाः
बलवानपि
बलवद्भिः
बलवन्तः
बलवन्तः च
बलवन्तः छ
बलवन्तः हि
बलवन्तम
बलवन्तश्छ
बलवन्ति
बलवन्तिछ
बलवन्तोऽपि
बलवत
बलवत चापम विकृश्य
बलवत क्लिश्यमानया
बलवत तरः
बलवतः
बलवता
बलवता दशग्रीवेण
बलवता राघवेण
बलवताम बलैः अपि
बलवथरम
बलवत्तराः
बलवत्तरम
बलवत्तरम पितरम
बलवीर्य सम्युतः
बलवीर्य विनाशनम
बलवीर्याश्रयेण वा
बलवीर्यतः
बलव्यूहेन
बलयुक्ताः
बले
बले च कोशे च मित्रेशु च
बलेः तु
बलेछैव
बलेन
बलेन आवृत्य
बलेन अपि
बलेन छ
बलेनछ
बलि
बलि भोजानाम
बलि ग्रिह
बलि होम अर्छितम
बलि कर्मभिः आवृतम
बलि पीट्थ
बलिः
बलिभिः
बलिभोजनह
बली
बली दत्त वरः
बली हनुमान
बली राघवः
बली सः राघवः
बलीः
बलीन
बलीयसः
बलीयसा
बलीयसा अङ्गदेन
बलीयसा दुर बलेन
बलीयसा रामेण
बलीयसा रावणेन
बलीयसा रावणेन हतः
बलीयसा रावणेन ह्रियमाणा
बलीयसा तेन रावणेन हतः
बलीयसा वलिना स्वात राज्यात अवरोपितः
बलीयसाम
बलीयसाम राक्शसानाम
बलिकर्माणि
बलिम
बलिम ओजसा नियम्य
बलिम वा नमुचिम वा अपि
बलिनः
बलिनः चैव
बलिनः काम रूपिणः
बलिनः कुम्भकर्णस्य
बलिनः सर्व वानरान आदाय
बलिना
बलिना रक्षसा
बलिना तेन रक्षसा
बलिनाम
बलिनम
बलिनम रावणात्मजम
बलिनम वालिनम
बलिनौ
बलिषड्भागम
बलिवर्दोउ
बलिवीर्यहरः
बलियज्ञ वाटे
बलोदयः
बलोद्धर्षैः
बलोत्साहौ रूप परिकल्पनम
बलोउघम
बलोउघस्य
बलोउघेन
बन्ध
बन्धैः
बन्धनानि
बन्धनात च अवसादात मे
बन्धनम
बन्धनेशु सम्यता
बन्धनेन
बन्धनीयान
बन्धितुम
बन्धु बल
बन्धु हित अर्थिना
बन्धु जनेन च
बन्धु जनेन विना कृता
बन्धु सम्श्रयम
बन्धुः
बन्धुः च
बन्धुःवै
बन्धुभावात
बन्धुभिः विना छ
बन्धुजनेन
बन्धुजीवाः च श्यामाः च
बन्धुलुब्धस्य
बन्धुना
बन्धुरिव
बन्धुत्वात
बन्धूनाम
बन्धुविगर्हणम
बरात
बरतम
बर्हि क्रौन्छ वि नादिता
बर्हिण
बर्हिण पूगनादिते
बर्हिण वाससः
बर्हिणः
बर्हिणः इव
बर्हिणानाम
बर्हिणह
बर्हिणैः
बर्हिणवाससः
बर्हीम्शि
बर्त्स्यमाना
बष्पम
बष्पविक्लबम
बष्पेण
बत
बतः
बवद्विधः
बे अर्रन्गेद यस्य ते
बेऔतिफ़ुल;विशालानि
बेचमे देचुम्बेन्त. स्म ह
बेइन्ग सैद;लोकप्रवादः
बेलवेन्तः
भृ कुटिम
भृशम
भृगु प्र स्रवणे गिरौ
भृगुः मुनिः
भृगुतुन्गे
भृग्वण्गिरसमम
भृहम
भृहम न रोछते हे
भृइश पीडिताः
भृकुटीभिश्छ
भृकुटिम कृत्वा
भृन्ग राजाधिगीतानि
भृन्ग राजैः च
भृन्गारैः
भृन्गारुः
भृन्गराज प्रमुदिताः
भृश
भृश आर्ताम
भृश आतुरः
भृश दारुणः
भृश दारुणे
भृश दारुनम
भृश दुःख़िताम
भृश दुःखितः
भृश दुःखितः अरुदम
भृश दुःखिता
भृश दुःखिताः
भृश दुखितः
भृश दुर्गमान
भृश पीडितः
भृश संविग्ना
भृश सम्क्रुद्धः
भृश सन्क्रुद्धः
भृश उद्विग्नः
भृश विस्मिताः
भृशाहतः
भृशानुरक्तः
भृशार्तः
भृशातुराः
भृशातुरत्वाछ्छ
भृशधार्मिकः
भृशदुःख पीडितः
भृशदुःखिता
भृशदुःखिताम
भृशदुःखितोउ
भृशदुह्खिता
भृशदुरमना
भृशदुर्जयाः
भृशजातविस्मयैः
भृशम
भृशम
भृशम अ कर्दमम
भृशम आकुलछेतनः
भृशम आतुरः बभूव
भृशम आयम्य कार्मुकम
भृशम अर्दिताः स्म
भृशम अरुण वर्णाभम
भृशम बभ्राजुः
भृशम चुक्रोश
भृशम दुःखेन अभ्यागतः
भृशम दुःकितः भवति
भृशम गहनः
भृशम गर्विता
भृशम जवेन स्वर गतौ
भृशम जिघाम्सन्तौ
भृशम क्रोधम आहारयत
भृशम क्रोशतः
भृशम मथिताः
भृशम मुदिताः
भृशम ननाद छ
भृशम निजघ्निरे
भृशम पापया
भृशम परितुष्तः अस्मि
भृशम प्रछुक्रोध
भृशम रुशितः बभूव
भृशम रुदन्तीम
भृशम शर सम पीडितः
भृशम शोकाभितप्तानाम
भृशम शुष्कमुखैश्छ
भृशम उद्विग्ना
भृशम विध्यन्ति
भृशम विनिपातयामि
भृशम व्याकुलित इन्द्रियः
भृशन बाणगणैः
भृशनिस्वनाह
भृशसम्क्रुद्धः
भृशतरम
भृशोष्णोअम रुधिरम
भृताः
भृतकाः
भृतम
भृत्य वत्सले
भृत्यः
भृत्याः
भृत्यागछ
भृत्याम्श्छ
भृत्यान
भृत्यानाम
भृत्यानुकम्पी
भृत्यैः वृत्तः
भृत्यैश्छ
भृत्यम
भृत्यु सम्दूशणे रतम
भृत्युः
भृत्युजनः
भ्ड़िश दारुणे
भण्डीरैः
भण्ख़्त्वा
भङ्डेन
भङ्क्त्या
भषितम
भट रूप धृत
भटानाम महत आवासम
भा
भा छ
भा रतः
भाङ्डानि
भाङ्डम
भाण्दम
भाशमाणम महात्मानम
भाशमाणस्य
भाशतः मम वचनम श्रूयताम
भाषितुम
भाशितम
भाशितम एतत श्रुत्वा
भाशितम श्रुत्वा
भाशितुम
भाशितुम अर्हति
भाअस्वता
भाभावोन
भाभिः
भाद्रपद शुक्ल तृतीय
भाग अर्थम
भाग अर्थिनः
भाग परि ग्रहणार्थम वै
भागः इव
भागान न अ कल्पयत
भागशः
भागश्छः
भागवत पुरण
भागीरथी च
भागीरथ्याः
भाग्य दुर्लभाः
भाग्य शेशः
भाग्य वैषम्य दोषेण
भाग्य विपर्यासात
भाग्यक्शयः
भाग्यम
भाग्यरहितः
भाह्मणैः स्छ
भाजन स्थानि
भाजनानाम राशयः
भाजनानि
भाजनम
भामिनि
भामिनि सीते
भामिनी
भामिनी इव
भामिनीम
भामिनीव
भान्ति
भान्ति वन अन्ताः
भानुः
भानुभास्वर दन्शनम
भानुमान
भानुमानिव
भानुमन्तम
भानुमत
भानुवन्तम
भार
भार आक्रान्ता
भार साधनैः
भारः
भारैः
भारम
भारपीडितोउ
भारसहान
भारसहम
भारसहस्रस्य
भारत
भारतः
भारतम
भारतीम
भारतीय सन्स्कृति
भारेण सहसा बभन्ज
भार्गव
भार्गव च्यवनः नाम मुनिः
भार्गवः
भार्गवाणाम कुले जातः
भार्गवस्य हस्तात
भार्गवे
भार्गवो अति दृप्तः प्रसिद्धः तदानीम च क्रोध अन्ध इति स्व क्षत्रिय वधात उप्रतम शस्त्र सन्न्यासम च परित्यज्य चपल इति विदितः
भारुङ्डम्वनम
भार्य
भार्य अपहारिनम
भार्य अपहरणे
भार्य देवि कैकेयि
भार्य तु
भार्या
भार्या आहरण कर्शिते
भार्या च अर्थी
भार्या दुःखम पुनर भार्या
भार्या हृता
भार्या हरण दुःखितः
भार्या हरण दुःखितम
भार्या तारा शुश्राव
भार्या वियोगजम
भार्याः
भार्याः ऊहुः
भार्याणाम
भार्याभिः सह
भार्याभ्याम सहितः
भार्याछ
भार्याम
भार्याम अपि च शप्तवान
भार्याम ददौ
भार्याम हर्तुम इच्छसि
भार्याम लब्ध्वा
भार्याम रुमाम च उपलभ्य
भार्याम स्मरतः
भार्याम्छ
भार्यापि
भार्यार्थे
भार्याश्छ
भार्यासु
भार्यात्वम
भार्यावा
भार्याया छ
भार्यायै
भार्यवत
भार्यया
भार्यया च
भार्यया च अर्थी
भार्यया सह
भार्यया सीतया
भार्यया सीतया सह
भार्यया वैदेह्या अपि च
भार्यया वैदेह्या च अपि
भार्यया वैदेह्या सह
भार्ययास्छ
भार्येव
भासा
भासाः
भासकर्णः
भासकर्णम छ
भासकर्णश्छ
भासयन
भाशासे
भाषसे
भाषसेस्म
भाषते
भाषितम
भाषिते
भाष्प दूषित लोछनाम
भाष्प परिप्लुतः
भाष्प परिपूर्णाक्षः
भाष्प पर्याकुलेक्षनः
भाष्प सम्रुद्दा
भाष्पगळः
भाष्पगळन
भाष्पम
भाष्पपर्याकुलेक्षणा
भाष्पपूर्णानना
भाष्पपूर्णमुखाः
भाष्पेण
भाशितम
भाशितुम
भाश्पम
भासि
भासी व्यजायत भासान
भास्काकार वर्छसा
भास्कारस्य गभस्तिभिः
भास्कर आत्मजः
भास्कर अन्तिके
भास्कर प्रभम
भास्कर रश्मि कल्पैः
भास्कर रश्मिना
भास्कर सहस्रस्य सम्घातमिव
भास्कर सम्निकाशः
भास्कर तोय दम यथा
भास्कर उपमान
भास्कर वर्ण आभः
भास्कर वर्छसम
भास्करः
भास्करः च
भास्करः दर्शनम न अभ्युपैति
भास्करः इव
भास्करः नीहारम इव
भास्करः प्रति लोकितः
भास्कराध्वानम
भास्कराम्शुभिः
भास्करदोयने
भास्करम
भास्करम इव
भास्करम विना
भास्करम यथा
भास्करश्छ
भास्करस्य
भास्करस्य औरसः पुत्रः
भास्करस्य मार्गम सततम निरोद्धुम
भास्करस्य प्रभाम इव
भास्करतुलदर्शनैः
भास्करेण
भास्क्राभन
भास्वर प्रभाः
भास्वर सर्व देहः
भास्वरः
भास्वरा
भास्वराणि
भास्वराम्बुमहोरगम
भास्वरान
भास्वरैश्छ
भास्वरम
भास्वरे
भास्वरे शयने
भास्वरेण
भास्वत
भास्वता
भास्वता रथेन एव
भास्वता शरवर्षेण
भास्वता तेन तोयेन
भास्वता विमानेन
भास्वता यानेन
भास्वते
भातृ
भातृवत्सलः
भातम
भाति
भाति हि
भातिस्म
भात्र्गन्धिन
भाव ग्राहाः
भाव ज्ञएन
भावज्ञः
भावः
भावान
भावात
भावाय
भावज्ञअः
भावम
भावम अगायताम
भावम तु
भावस्य
भावयन
भावयन्ति
भावयितुम
भावेन
भाविनि
भावित अ अत्मनः
भावित आत्मानः
भावित आत्मानम ऋशीणाम
भावित आत्मनः
भावित आत्मनः महर्शेः
भावित आत्मना मुनिना अगस्त्येन
भावित आत्मनाम
भावित आत्मनाम तेशाम ऋशीणाम
भावितात्मानः
भावितात्मानाम
भावितात्मानम
भावितात्मना
भावितात्मनाम
भाव्यः
भभन्जुः छ
भद्र
भद्र गज
भद्र म्ड़्ड़ इगैः
भद्र मन्द्र मृगः तथा
भद्र मन्द्रैः
भद्र निशे
भद्र पीथम
भद्र सालस्थ वीर
भद्रः
भद्राणि
भद्रासनगतम
भद्रासनम
भद्रकान
भद्रम
भद्रम ते
भद्रम वः
भद्रमदा जज्ञए
भद्रमदाम
भद्रपीथम
भद्रे
भद्रेण
भद्रेण वपुशा
भद्वम
भग स्थानम
भगः
भगरन
भगस्य अपि
भगवंतम इह प्राप्तम
भगवान
भगवान ऋशिः
भगवान ऋशिः अगस्त्यः
भगवान ऋशिः वसिश्ठः
भगवान अपि
भगवान भवः इव
भगवान ब्रह्मा
भगवान हरः
भगवान महातपाः वशिश्टःअः ऋशिः
भगवान महेन्द्रः
भगवान मैथुनाय उपचक्रमे
भगवान मुनि सत्तमः धर्मात्मा
भगवान मुनिः
भगवान पितामहः
भगवान प्रभुः
भगवान सः मुनिः
भगवान सहस्रछक्शुरिव
भगवान समीक्श्य
भगवान शक्रः
भगवान स्वयम भुः
भगवान स्वयम्भूः
भगवान वाल्मिकिः ऋशिः
भगवान वशिश्टःअः
भगवान वसिश्ठः
भगवान विश्व आत्मा
भगवानपि मन्यते यदि
भगवद अवलोकन
भगवद विग्रह
भगवद्भयात
भगवन
भगवन काश्यपः
भगवन मुनि सत्तमः अगस्त्यः
भगवन स्वागतम ते अस्तु
भगवन्तम निशाकरम
भगवन्तम पितामहम
भगवत
भगवत दर्शनात
भगवत दर्शनेन च
भगवत पार तन्त्र्य
भगवत पारतन्त्र्य
भगवत पुराण
भगवतः
भगवतः नाम्ना
भगवतः यथा प्रियम
भगवता
भगवती
भगवती रात्रिः गता
भगीरथ
भगीरथ रथ अनु गा
भगीरथ रथ अनुगाः
भगीरथ रथम अन्वगात च
भगीरथः
भगीरथः अपि
भगीरथः नाम
भगीरथः तु
भगीरथात
भगीरथात ककुत्स्थः च
भगीरथीम
भगिनी
भगिनी सा
भगिनीम वा अपि
भगिनीवछ्छ
भगिन्यामिव
भग्न
भग्न बाहुः मेघ सम्काशः सः
भग्न दण्डम
भग्न दन्श्ट्र उरगः इव
भग्न धन्वा
भग्न जन्घः
भग्न मानसा
भग्न महाकिरीटः
भग्न मनोरथः
भग्न मनोरथम
भग्न नीड ध्वजछ्छ्हत्रैः
भग्न शृङ्गम
भग्न वाहनम
भग्न व्रते
भग्नः
भग्नः बभूव
भग्नः च
भग्नः सुग्रीवः
भग्ना
भग्ना कृशे भागवता भवन्ति
भग्नाः
भग्नाग्र शल्या
भग्नाक्शकूबरम
भग्नाम
भग्नान
भग्नानाम
भग्नानि
भग्नानि इव
भग्नाश्छ
भग्नासु पर्ण शय्यासु
भग्नायुधमहाद्रुमाम
भग्नदर्पः
भग्नदेहाः
भग्नद्रुमशिलातले
भग्नगोपुरतोरणा
भग्नहतावशेशाः
भग्नैः
भग्नम
भग्नम वा
भग्नमानाः
भग्नर बाहूरु कटी शिरोधरः
भग्नशृङ्गोउ
भग्नशूलैः
भग्नविटपाः
भग्नया
भग्नोत्साहोर्जित श्रियाम
भग्रैः
भग्वान
भैमी
भैरव आकार
भैरव निःस्वनाम
भैरव स्वना
भैरव स्वनम
भैरव स्वनैः
भैरव स्वनम
भैरवः
भैरवा
भैरवाभिरुते
भैरवाम
भैरवैः श्वापदैः
भैरवम
भैरवम नादम कृत्वा
भैरवम नादम व्यनदत
भैरवम नदतम
भैरवम सा विछछारः
भज
भजामि
भजन्ति
भजन्ति स्म
भजस्व
भजस्व शयन उत्तमम
भजताम
भजते
भजति
भजेत
भजिश्ये
भजिरे
भजिष्यथः नु
भज्येयमपि
भक्श अर्थम
भक्श लुब्धस्य
भक्श यिश्यामि
भक्शणम्छापि
भक्शणे
भक्शान
भक्शार्थी
भक्शगृध्नेन
भक्शय
भक्शयामास
भक्शयामि
भक्शयन
भक्शयन्तः
भक्शयन्तम
भक्शयेत
भक्शयिश्याम
भक्शयिश्यामि
भक्शयिश्यन्ति
भक्शयिश्यथः
भक्शयिश्यति
भक्शयित्वा
भक्षयन्तम
भक्षयन्ति
भक्षयतः
भक्षयिष्यति
भक्षितम
भक्शिश्ये
भक्शितः
भक्शिता
भक्शिता हि
भक्शिता वा
भक्शितानिछ
भक्शितायाम
भक्शितम
भक्शितौ
भक्श्यः बभूव
भक्श्या
भक्श्याम छ
भक्श्याम्श्छ
भक्श्यान
भक्श्यान च
भक्श्यान्छ
भक्श्यार्थे
भक्श्यैः भोज्यैः च
भक्श्यम
भक्श्यमाणाः
भक्श्यमाणानि
भक्श्यन्ताम
भक्श्यताम
भकित्मछ
भक्श अर्थम अभ्य धातव
भक्शः
भक्शाः
भक्शयस्व
भक्शयिष्यामहे
भक्शयिष्यामि
भक्शयिष्यन्ति
भक्षणम अपि
भक्षाः
भक्षैः
भक्षैः छ
भक्षयन
भक्षयन्तः
भक्षयेयम
भक्ष्यम भोज्यम
भक्ष्यन्ति
भक्शिता भविष्यति
भक्शिता वा
भक्शिताम
भक्श्य अन्न पानैः सम उपेता
भक्श्यान
भक्श्यताम वापि
भक्त जन वश्य
भक्तः
भक्तः च
भक्ताः
भक्ताः च
भक्ताः चैव अनुरक्ताः च
भक्ताम
भक्ताम अनन्य हृदयाम
भक्तैः अनुछरैः सह
भक्तम
भक्तम भ्रातरम
भक्तम छ
भक्तवेतनयोः
भक्तेषु
भक्ति भाव
भक्तिः
भक्तिभिः
भक्तिम
भक्तिमान
भक्तिमान इति
भक्तिश्छ
भक्त्वा
भक्त्या
भक्त्या छ
भक्त्या समायुक्तः
भक्त्याछ
भल्लान
भल्लातकान
भल्लैः
भल्लैश्छ
भल्लेन
भमिनि
भमिनी
भम्क्त्वा
भन्गम धनुः च
भन्क्त्वा
भन्तश्च
भर
भरणात
भरणायछ
भरणम
भरद्भिः
भरद्वाज
भरद्वाज आश्रमम गत्वा
भरद्वाज अभ्यनुज्ञआनात
भरद्वाज प्रसादेन
भरद्वाज समागमम
भरद्वाजः
भरद्वाजः मुनिः
भरद्वाजागमनम
भरद्वाजानुज्ञातम
भरद्वाजाश्रमः
भरद्वाजाश्रमम
भरद्वाजाश्रमे
भरद्वाजम
भरद्वाजस्य
भरद्वाजस्य दर्शनम
भरद्वाजस्य शासनात
भरद्वाजेन
भरद्वाजः
भरद्वाजः ऋशि
भरद्वाजाश्रमम
भरद्वाजाश्रमे
भरद्वाजास्रमे
भरद्वाजम
भरद्वाजस्य
भरद्वज
भरद्वजस्य
भररद्वाजः
भरत
भरत आदेशम
भरत आज्ञआम पुरस्कृत्य
भरत अगमनम तथा
भरत अग्र जः
भरत अग्रज
भरत क्षये
भरत लक्श्मनौ
भरत नाम कैकेय्याम जज्ञए
भरत पालितम पुरीम
भरत राज्य भरनात - बिभर्ति इति भरत
भरत सैनिकाः
भरत शासनम
भरत शत्रुघ्नैः
भरत शत्रुघ्नौ उभौ
भरत शत्रुघ्नोउ
भरत स्नेह सम्तप्ता
भरतः
भरतः अपि
भरतः अवाप्स्यति यदि
भरतः भभूअ
भरतः भविष्यतिवा
भरतः भ्रातृवत्सलः कछ्छित प्रेशयिश्यति
भरतः गाढम आश्लिश्य
भरतः जातःयदि
भरतः केवलम
भरतः क्रियताम
भरतः प्रशास्तु
भरतः तु
भरतः तु मही पालः
भरता
भरता रक्षितम
भरताः
भरताछ
भरतादेव
भरतादीनाम
भरताग्रजः
भरताम
भरतानुजः
भरतारम
भरताश्रमम
भरतात
भरतात तु
भरताय
भरताय प्र दातव्यम
भरतह
भरतम
भरतम च अभ्यभाशत
भरतम निवर्तयामास
भरतम प्रति
भरतम सत्यविक्रमम
भरतम्छ
भरतनुज
भरतरि
भरतस्छ
भरतश्छ
भरतश्छापि
भरतस्तु
भरतस्य
भरतस्य अभिशेचनम
भरतस्य अभिशेछनम च
भरतस्य अभिषेछनम
भरतस्य अन्तिकम व्यसर्जयत
भरतस्य अपि
भरतस्य दुःखेन
भरतस्य मातरम एव
भरतस्य सैन्यम
भरतस्यापि
भरतस्यापि हि
भरतस्यछ
भरतस्यैव
भरतस्ये
भरतस्येव
भरते
भरते छ
भरते गते
भरते गते तु
भरते तु
भरतेन
भरतेन अन्यथा कृतः
भरतेन अपि
भरतेन छ
भरतेन प्रयुक्तः
भरतेन सार्धम
भरतेन सहैव
भरतेन समागमम
भरतेन वा
भरतेनापि
भरतेनैव
भरतेवा
भरथेन
भरतोऽपि
भरतोपमाः
भरत्स्य
भरतुम
भर्द्वाजाश्रमे
भर्ग
भरिष्यामि
भरिष्यति
भर्सिताम
भर्तृ आर्त स्वर सदृशम आक्रन्दनम आक्रण्य विदीर्ण हृदया हृदय दयितु प्रेम्णा कर्तव्यम अजानना जानकी - - - सम उत्पन्न कोपया सीतया - भाषितम - द्क
भर्तृ भक्त्या
भर्तृ छिन्त परायणा
भर्तृ हिते
भर्तृ हिते युक्ते
भर्तृ प्रेम अन्थ - भर्तृ क्षेम अर्थि
भर्तृ सम्देशहर्शिता
भर्तृ शोकपराजिताः
भर्तृ शुश्रूशणा परा
भर्तृ शुश्रूषणम प्रति
भर्तृ स्नेह बलाकृता
भर्तृ स्नेह प्र चोदिता
भर्तृ तेजसा
भर्तृ व्यसन पीडिता
भर्तृः खरस्य
भर्तृः प्रिया
भर्तृभाग्यम्तु
भर्तृभिः सहिता
भर्तृछिन्तापरायणा
भर्तृदृडव्रत
भर्तृदर्शन दुर्गताम
भर्तृद्रिढ व्रताः
भर्तृहिते
भर्तृइन
भर्तृनाथाः
भर्तृपिङ्डस्य
भर्तृपुत्र गते
भर्तृपूजिताम
भर्तृशासनात
भर्तृशासनम
भर्तृशोक पराजिताम
भर्तृस्नेह परितेन
भर्तृस्नेहान्वितम
भर्तृवाक्येन
भर्तृवात्सल्य भूषणाम
भर्तृवशे युक्ताम
भर्तृवत्सल
भर्तृवत्सलाम
भर्तृविहीना
भर्तृव्यसेन कर्शिताः
भर्त
भर्तः
भर्ता
भर्ता च
भर्ता नाम
भर्ता वा
भर्ताछैव
भर्ताराम
भर्तारम
भर्तारम अनुजग्मुः च
भर्तारम अनुशोचतीम वैदेहीम
भर्तारम अनुवर्तिनी
भर्तारम अपि
भर्तारम भावेन
भर्तारम छ
भर्तारम मारीचम काश्यपम
भर्तारम परिश्वजे
भर्तारम समासाद्य
भर्तारम वरम याचते
भर्तारमेव
भर्तरि
भर्तशुश्रूषणे
भर्त्रा
भर्त्रा सह आगताम
भर्त्रुशोकेन
भर्त्सापयति
भर्त्सयांछक्रिरे
भर्त्सयामास
भर्त्सयन्निव
भर्त्सयन्ति
भर्त्सयन्ती
भर्त्सितामपि
भर्त्तुः हितेशु अभि रता
भर्तुः
भर्तुः
भर्तुः अङ्कगता सती
भर्तुः अनुजम चैव
भर्तुः अर्थे परि श्रान्तम
भर्तुः अस्म्निधौ
भर्तुः भार्या इव
भर्तुः भ्रातरम
भर्तुः हितम
भर्तुः कृते
भर्तुः मानवएन्द्रस्य
भर्तुः प्रियाः
भर्तुः समीपात
भर्तुः समीपे
भर्तुः शम्सत
भर्तुर भक्तिम पुरस्क्र्त्य रामात अन्यस्य वानर । न अहम स्प्रष्टुम पदा गात्रम इच्छेयम वानरोत्तम ।। यदहम गात्र सम्स्पर्शम रावणस्य गता बलात । अनीशा किम करिष्यामि विनाथा विवशा सती ।।
भर्तुव्यसन पीडिताः
भर्या
भर्या अर्थे
भर्या तु
भर्या वछनम
भर्याणाम
भर्याहन्तारम
भर्याम
भर्यात्वम
भर्यया
भषीतुम
भस्कर ओदये
भस्क्राभासाम
भस्म
भस्म छन्न इव
भस्म च्छन्नम इव अनलम
भस्म छन्नम अनलम इव
भस्म कृतन पितमहान
भस्म कृत्वा
भस्म राशी कृता
भस्म राशी कृताः
भस्म राशी कृतान
भस्म साद्भूतान
भस्म शायिनी
भस्मार्ह
भस्मारुणम
भस्मछ्छ्हन्नम
भस्मकृतौ
भस्मना आवृतम
भस्मनि गन्गायाः सलिलेन आप्लुते
भस्मरूक्शायाम
भस्मत कृताः
भस्मी भूतः
भस्मी कृता
भस्मीभूता भविश्यन्ति
भस्मीकृता
भस्मीकृताअ
भत्रुजेन दुःखेन
भौमाः
भौमान
भौपण्य सन्छयम
भव
भव ईश्वरी
भव सुखी
भवः
भवाअम तेजसा छैव
भवाम
भवामि
भवामिछ
भवाम्श्छैव
भवाम्स्तु
भवान
भवान आज्ञआपयतु माम
भवान अपि च गछतु
भवान अपि सत आचारः
भवान अस्माकम
भवान अस्मिन वने शरणम
भवान भजते
भवान छ
भवान देव परायणः
भवान एकः एव
भवान एव
भवान गतः
भवान गतिः
भवान कर्ता
भवान किम पुनः
भवान मम दैवतम हि
भवान मूलम अपि वै
भवान परमा गतिः हि
भवान प्राप्स्यसि
भवान प्राप्तः
भवान प्रसीदतु
भवान रज पुत्र पुरस्कृतः
भवान समनुपश्यसि
भवान सर्वत्र कुशलः
भवान स्निग्धः सुहृत मह्यम
भवान सुहृत
भवान स्वर्गम गमिश्यति
भवान तत सर्वम आख्यातु
भवान तत्र रक्शतु नः
भवान यश्टुम
भवान यस्य मम सखा
भवान यथा
भवान यथा पश्यति
भवानपि
भवार्थाय
भवाय
भवद्भिः
भवद्भिः अव तारितुम
भवद्भिः सहितः
भवद्भिः सम्प्रधार्य च
भवद्भिः स्थीयताम
भवद्भिह
भवद्भिरपि
भवद्भ्याम
भवद्गतम्हि
भवद्विधाः
भवम
भवनाग्रेशु
भवनानि
भवनात
भवनात भवनम
भवनैः
भवनम
भवनम बिलम च
भवनम गमिश्यामि
भवनम इव
भवनश्रेष्टम
भवने
भवने यथा
भवनेषु छ
भवन्त प्रत्ययम प्राप्ता
भवन्तः
भवन्तः समस्ताः
भवन्तः सर्वे
भवन्तः सर्वे बलवताम श्रेश्ठा
भवन्तम
भवन्तम द्रश्टुम
भवन्तम द्रश्टुम आगतः
भवन्तौ
भवन्ति
भवन्ति हि
भवन्ति पर हन्तारः
भवन्तिखलु
भवन्तोउ
भवन्तु
भवन्तुतुः
भवन्यापि
भवसि
भवत
भवत गुणाः
भवत प्रसादात
भवत विधाः
भवत
भवत एव वोढव्यः
भवतः
भवतः अनुमते
भवतः प्रतिपालये
भवतः पुत्रः
भवतः तेजसा
भवता
भवता प्राप्तम उत्तरम
भवता प्रेश्यः
भवता रक्शणीयः
भवता रक्श्या
भवता सार्धम
भवता सख्य कामौ
भवता वयम
भवता विन
भवता यत समर्थितम
भवताम
भवताम अर्थ सिद्ध्यर्थम
भवताम पराम तुश्टिम प्र दास्यति
भवताम प्रत्यक्शमेव
भवतह
भवतश्छापि
भवतेन
भवति
भवति अधर्मम
भवति दुराधर्षः
भवति निश्क्रान्त मात्रे
भवति निर्भया
भवतिहि
भवतिहिहि
भवती
भवती मम दैवतम
भवतीम
भवत्न
भवत्न द्विजः
भवतोः
भवतोउ अपिछ
भवत्सु
भवतु
भवतु द्विजः
भवतु तापसः
भवत्य
भवत्या
भवत्याः वछनात
भवत्याछ
भवत्यापि
भवौ
भवे यत
भवेद्यदि
भवेन निःश्रेयसं हितम
भवेन
भवेत
भवेत
भवेत छेत
भवेत दीन वदनः
भवेत हि
भवेत कर्तव्यम
भवेत महा सम्शयः
भवेत निः श्रेयसम हितम
भवेत नु
भवेत श्रीमान भरतः
भवेयम
भवेयुः
भविषय्ति
भविष्यन्ति
भविष्यत शुभ योग्यताम
भविष्यति
भविष्यति वध्यः
भविश्यामः
भविश्यामि
भविश्यद्धि
भविश्यन्ति
भविश्यसि
भविश्यतः
भविश्यति
भविश्यति हि
भविश्यति कच्चित
भविश्येण
भविद्भिः
भवीमि
भविषयति
भविष्यामि
भविष्यन्ति
भविष्यसि
भविष्यति
भविष्यतो
भविश्यामि
भविश्यति
भवित आत्मानाम
भवितः अत्मनः
भविता
भविताहि
भवितायदि
भवितव्यम
भवितव्यतया
भवितुम
भवित्या रोषेण
भव्य रूपेण
भव्य रूपेण आवृतः
भव्यान अशोकान
भव्यतिनिशैः
भव्येन चेतसा हि
भय
भय आर्दितः
भय आर्ता
भय आर्तान हरीन
भय आर्तस्य
भय आवहाः
भय आवहानाम
भय अन्वितः व्यशीदत
भय अर्दितानाम प्लवन्गमानाम
भय भार मग्नः
भय भार पीडिता
भय कारण अर्थम
भय कर्शिताः राक्शसा
भय लोभ मोहिता
भय मोह मूर्छिता
भय मोहित चेतसः
भय मोहितः
भय मोहिता
भय मोहिताः
भय मोहितम
भय परा
भय परीत अन्गाः
भय सम्शिनः चुक्रुशुः
भय सम्त्रस्तः
भय सम्त्रस्तम
भय सन्दर्शनम वचः
भय सन्त्रप्तछेतनः
भय शण्किताः
भय शल्य विद्धाः
भय शन्किताः बभूवुः
भय शोक पीडिता
भय शोक समाविश्टा
भय शोकानुबन्धया
भय वि कल मुखः
भय विह्वलः
भय विह्वला
भय विक्लबया
भय विक्लवा
भय वित्रस्ता
भय वित्रस्तान
भय यन्त्रितः
भयाअवहः
भयाछ्छ
भयागमे इव
भयानक आवर्त शताकुला नदी मार्गम ददौ सिन्धुः इह श्रियः पतेः -- भागवत
भयानकाः
भयानकैः
भयानि छ
भयापहः
भयारहम
भयार्दितः
भयार्दिताः
भयार्दितम
भयार्पिताश्छापि
भयार्तः
भयार्ता
भयार्ताः
भयार्तम
भयात
भयात भीता
भयात दीनः
भयात दीना
भयात प्रायम उपासिताः
भयात सम्दिग्धया वचा
भयात तु
भयावहः
भयावहा
भयावहाः
भयावहान
भयावहम
भयदर्शनः
भयदर्शिनाम
भयदर्शिनी
भयद्वा
भयैह
भयकरा
भयम
भयम आपन्नः
भयम आवहेत
भयम च
भयम छैव
भयम दूरतः उत्सृज्य
भयम किम्चित
भयम न
भयम न अवबुध्यसे
भयम न इह अस्ति
भयम न क्कर्यम
भयम न कुर्युः
भयम तीक्श्णम
भयम त्यजत
भयम त्यक्त्वा
भयम वा
भयम वैरम च
भयम यदि
भयम्करा आभूत
भयम्करम
भयमोहितः
भयन
भयनाशनम
भयनिपीडिताः
भयन्करः
भयपीडिताः
भयसम्विग्नः
भयसम्विग्नाः
भयशण्किताः
भयस्थानम
भयस्य
भयत्रस्ताः
भयविह्वलाः
भयवित्रस्त छेतसः
भयवित्रस्ताः
भये
भये मग्नः
भये सर्वे बिभ्यति हि
भये सति
भये वा
भयेषु
भयेशु अभय द चैव
भयेशु अभय दः
भयेशु अपि च
भयेशु न बिभेति च
भयेन
भयेन छ
भयेन प्रवृताः नित्यम
भेशजेन यथा
भेषजम
भेद
भेद कराः
भेद यन्ती छ
भेदः
भेदम
भेदम्छ
भेदमीयान छ
भेदम्वा
भेदनम
भेदने
भेदयामास
भेदयस्व
भेदे सान्त्वेछ दानेछ
भेजते
भेजे
भेजिरे
भेकसारण्ग बरिहिणः
भेरी मृदङ्गानाम
भेरीः
भेरीणाम
भेरीमृदङ्गभिरुतम
भेरीमृदण्ग सम्घुष्टम
भेरीमृदण्ग वीणानाम
भेरीनादम्छ
भेरीनिनादेन
भेरीशण्ख मृदङ्गन छ
भेरीशब्द समाकुलः
भेरीशब्देन
भेरिका
भेर्नीम
भेर्यः
भेर्याः
भेतव्यम
भेतव्ये
भेत्स्यामि
भेत्तव्यः इति
भेत्तुम
भेतुम
भिशणः
भिभाशते
भिद्यमानः गर्भः
भिद्यमाना वसुमती ननाद
भिद्यमानस्य वरिणः
भिद्यन्ते
भिद्यताम
भिद्यते
भिद्येते
भीः न कार्या
भीशणैः विविधैः वाक्यैः
भीशणकैरपि
भीभत्साम
भीभत्सैः
भीघ्रम
भीम अक्शम राक्शस अधिपम
भीम बल विक्रान्तौ
भीम बलाः शूराः
भीम बलम
भीम बलम लक्श्मणम
भीम बलम राक्शसम तम विराधम वने हत्वा
भीम बले दुरासदे रिपौ हते
भीम दर्शनः
भीम दर्शनाः
भीम दर्शनैः
भीम दर्शनम
भीम दर्शनम भार्गवम
भीम धन्वानम
भीम कार्मुक शरः
भीम कायाः
भीम कायैह
भीम कर्म
भीम कर्मणाम
भीम कर्मणाम रजनीचरान
भीम कर्मणाम रक्शसाम
भीम कर्मणाम रक्शसाम चतुर दश सहस्राणि
भीम कर्मा
भीम कर्माणः
भीम कर्माणम
भीम कोपाः
भीम कोपानाम
भीम कोपस्य
भीम मृग द्विजम
भीम नादम
भीम निः स्वनम
भीम निर्ग़ोषम
भीम निर्घोशम
भीम निर्ह्रादः
भीम पराक्रम
भीम पराक्रमः
भीम पराक्रमम
भीम पराक्रमम शैवम धनुः
भीम प्रतिस्वनम
भीम रवैः सिम्हैः वृतम
भीम रुपाणाम
भीम रूपाः
भीम रूपाणाम
भीम सम्काशा
भीम सम्काशम
भीम शरीर रूपैः
भीम वपुः
भीम वेगा
भीम वेगाः
भीम वेगाः प्लवम्गमाः
भीम वेगान निशाचरान
भीम वेगानाम
भीम वेगानाम ऋक्शाणाम
भीम वेगेन
भीम वीर्याणाम रक्शसाम
भीम विक्रान्तम
भीम विक्रम
भीम विक्रमः
भीम विक्रमाः
भीम विक्रमैः
भीम विक्रमैः वानरैः
भीम विक्रमम
भीम विक्रमौ
भीमः
भीमः निशाछरः
भीमा
भीमा राक्शसी
भीमाः
भीमाः अम्बु वाहकाः
भीमाः हरि पुन्गवाः
भीमाभिः
भीमाक्शाः
भीमाक्शम
भीमाम
भीमान
भीमान मृगान भक्शयन्तीम
भीमान वानरान ददर्श
भीमानाम
भीमानि
भीमाश्वरथमातङ्गम
भीमायुधम
भीमबलैअः
भीमबले
भीमदर्शनः
भीमदर्शनाः
भीमदर्शनैः
भीमदर्शनम
भीमदर्शनम समुद्रम
भीमदर्श्ना
भीमैः
भीमैः नाना प्रहरणैः
भीमैः नर मांसोपजीविभिः
भीमैः राक्शसैहि
भीमैः वानरैः
भीमक्शः
भीमकायः
भीमकर्मणा
भीमकर्मणाम
भीमकर्मणाम रक्षसाम
भीमकर्मा
भीमकोपाश्छ
भीमम
भीमम आर्त स्वरम चक्रुः
भीमम अरिबलम
भीमम धनुः
भीमम धनुः वितत्य च
भीमम खड्ग पत्र वनम चैव
भीमम लवणार्णवम
भीमम रसा तलम
भीमम रथम
भीमम समागमम
भीमम
भीमन
भीमनासापुटम
भीमनिः स्वना
भीमनिः स्वनम
भीमनिःस्वनाः
भीमनिःस्वनम
भीमनिर्हरादम
भीमनिर्ह्रादम
भीमपराक्रमाः
भीमपराक्रमौ
भीमपराक्रमेण
भीमरूप पराक्रमम
भीमरूपाः
भीमरूपेण रक्शसा
भीमस्तनितगम्भीरः
भीमस्य
भीमताम
भीमतरम
भीमवदनाः
भीमवपुषम
भीमवेगः
भीमवेगस्य
भीमवेगया
भीमविक्रान्तैः
भीमविक्रमः
भीमविक्रमाः
भीमविक्रमान
भीमविक्रमैः
भीमविक्रमम
भीमे
भीमे युद्धे
भीमेन
भीमेन ज्याशब्देन छ
भीमोद्यतदीप्तछापम
भीन्नङ्जन छयोपमः
भीरो
भीरोः
भीरु
भीरु भीरुः
भीरुणा
भीरुम
भीरूणाम हृदयानि भिद्येरन
भीषयसे
भीत भविश्यति
भीतः
भीतः तस्य पितुः
भीता
भीता अस्मि
भीता सम उद्विग्ना
भीताः
भीताम प्रान्जलिम स्थिताम
भीतान
भीतात
भीतछित्त इव
भीतम
भीतौ
भीतवत
भीतया
भीतया तया
भीत्य
भिक्शु रूपेण
भिक्श अर्थम ग्रामम प्रविशेत.
भिक्षमाणः
भिक्षिण्याः
भिक्षुकेभ्यः
भिक्शु रूप प्रतिच्छन्नम
भिक्शु रूपम
भिक्शु रूपम सम्त्यज्य
भिक्शु रूपम ततः भेजे
भिमः
भिमघोषणाम
भिमैः
भिम्मबलैः
भिन्दन
भिन्दन माम एति
भिन्दन्निव
भिन्दन्तः इव
भिन्दि
भिन्दि पालैश्छ
भिन्दि पलाइश्छ
भिन्दिपालाम्श्छ
भिन्दिपालैः
भिन्दिपालैश्छ
भिन्द्यात
भिन्न
भिन्न अन्जन चय आकारम
भिन्न अन्जन चय उपमः
भिन्न अन्जन चय उपममा
भिन्न भाजनवन्तिछ
भिन्न भुजान्तरः
भिन्न छारित्र दर्शिनः
भिन्न देह शिरोधराः
भिन्न गात्रः
भिन्न गात्रः सन
भिन्न गात्रम
भिन्न हृदयम सत
भिन्न कण्ठस्य
भिन्न कटा
भिन्न मन्त्रः
भिन्न मर्याद
भिन्न मर्यादान
भिन्न मस्तकाः
भिन्न मुश्टिपरीणाहम
भिन्न पतितैः लाण्गूल हस्तोरुपादाङ्गुलिशिरोधरैः
भिन्न प्रहरणौ
भिन्न रोमाः
भिन्न सर्वाङ्गः
भिन्न सेतू
भिन्न स्कन्धम
भिन्न वा
भिन्न वर्म आभरणाः
भिन्नः
भिन्नाः
भिन्नाङ्जन छय श्यामः
भिन्नाम
भिन्नामि
भिन्नार्णवसम्निकाशम
भिन्नदेहाः
भिन्नगात्राः
भिन्नैः
भिन्नकायशिरोमीनाम
भिन्नम
भिन्नम अभ्रजालम इव
भिन्नस्य
भिन्नौ
भिन्नवक्षाः
भित्तवा
भित्त्वा
भित्त्वा भित्त्वा
भित्त्वा भित्वा
भित्त्वा रसातलम जग्मुः
भित्वा
भित्वा समुद्रस्य वेलाम
भित्वातु
भ्क्त्या
भो आदित्य
भो भो तुरण्गमाः
भोः
भोग
भोगाः
भोगाम्छ
भोगान
भोगानपि
भोगानि
भोगाश्छ
भोगैः
भोगकाले
भोगसत्तमान
भोगवती नाम पुरी
भोगवतीम
भोगवतीम इव
भोगवतीम पुरीम गत्वा
भोगवतीमिव
भोगयुतम
भोगेशु निवृत्तम
भोगि
भोगिनः
भोगिना
भोगिनाम
भोग्यम
भोजनानि
भोजनम
भोजनम्छ
भोजने श्व माम्सम इव
भोजनेन उदकेन च
भोजन्तिस्म
भोजयामास
भोजयम
भोजयन्ति किल
भोजयिष्यति
भोज्यम
भोज्येषु
भोक्श्यामः
भोकार्तोउ
भोक्ष्यतेपि वा
भोक्ष्यति
भोक्तुम
भोक्तुमनाः
भृश दुह्खितः
भ्रश्ट
भ्रश्ट राज्येन
भ्रश्ट श्रीकम
भ्रश्टः
भ्रष्टाः
भ्रष्टसम्ज्ञाः
भ्राजमान अङ्गदैः
भ्राजमानभिः
भ्राजमानैः
भ्राजमानैः तोमरैः शक्तिभिः
भ्राजमानम
भ्राजमनः स्वर्गम
भ्राजन्ति
भ्राजते
भ्राजते इव
भ्राजयामास हरिराक्षस सैन्यानि
भ्रामयामास
भ्रामयन्तम
भ्रामयन्ती
भ्रामयित्वा
भ्रामयित्वाछ
भ्रान्त
भ्रान्त चेतनः
भ्रान्त छित्त
भ्रान्त चित्ता
भ्रान्त विप्लुत मानसः
भ्रान्ताकुलित छेतनः
भ्रान्तछेतसम
भ्रान्तछित्तेव
भ्रान्तग्राहः
भ्रान्तत्रस्तमृगद्विजम
भ्रान्तोर्मिजालसम्नादम
भ्रातॄ गुप्यर्थम
भ्रातृ भार्या अभिमर्शे
भ्रातृ गन्धिनम
भ्रातृ गौरव यन्त्रिता
भ्रातृ कृतम वैरम
भ्रातृ समीपस्थः तस्थौ
भ्रातृ सौहृदात
भ्रातृ सौहृदम आलम्ब्य
भ्रातृ सौहृदे
भ्रातृ स्न्छाश्छ
भ्रातृ वत्सलः
भ्रातृ युक्तम
भ्रातृः वछनकारीछ
भ्रातृभिः
भ्रातृभिः च
भ्रातृभिः सह
भ्रातृभिः सहितः
भ्रातृभ्याम
भ्रातृदर्शन लालसम
भ्रातृहायस्य
भ्रातृहन्तारम
भ्रातृइंश्छ
भ्रातृइणाम
भ्रातृइणाम छ
भ्रातृइन
भ्रातृपुत्रेण
भ्रातृस्नेहात
भ्रातृथ्याम
भ्रातृत्वम
भ्रातृउ वत्सलम
भ्रातृवात्सल्यात
भ्रातृवत्सलः
भ्रातृवत्सलम
भ्रातृवत्सले
भ्रातृव्यन्ससन्तप्तः
भ्रातृव्यसन कर्शितम
भ्रात हि
भ्रातः
भ्राता
भ्राता च
भ्राता लक्ष्मणेन सह
भ्राता लक्श्मणः
भ्राता लक्श्मणेन सह
भ्राता लक्ष्मण एन सह
भ्राता लक्ष्मणेन सह
भ्राता रामः
भ्राता सह
भ्राता सीथ्या छ सहितः
भ्राता सुग्रीवेण सह
भ्राता वीर्यवान
भ्राताछ
भ्राताहि
भ्रातारा
भ्रातारामो
भ्रातरः
भ्रातरा
भ्रातरम
भ्रातरम ददर्श
भ्रातरम हतम बुद्ध्या अवगतः
भ्रातरम खरम अब्रवीत
भ्रातरम लक्श्मणम वचः उवाच
भ्रातरम लक्श्मि वर्धनम लक्श्मणम
भ्रातरम लक्श्मनम अब्रवीत
भ्रातरम प्रति
भ्रातरम समभाशत
भ्रातरम शूरम कुशध्वजम
भ्रातरम तदा भाशमाणम तु
भ्रातरम तम
भ्रातरम तम अगस्त्यस्य
भ्रातरम तम तथा
भ्रातरम विना
भ्रातरम व्यपदिश्य
भ्रातरन
भ्रातरौ
भ्रातरौ द्वौ गृध्रौ
भ्रातरौ महा असुरौ सहितौ आस्ताम किल
भ्रातरौ राम लक्श्मणौ
भ्रातरौ राम लक्श्मणौ जातौ
भ्रातरौ स्वर सम्पन्नोउ
भ्रातरौ तौ आचचक्शे
भ्रातरौ तौ राम लक्श्मणौ
भ्रातरौ उभौ
भ्रातरि
भ्रातरिवा
भ्रातरोउ
भ्रातरोव
भ्रातरु
भ्रात्रा
भ्रात्रा च
भ्रात्रा क्रुद्धेन
भ्रात्रा लक्ष्मणेन
भ्रात्रा लक्ष्मणेन सह
भ्रात्रा लक्श्मणेन
भ्रात्रा लक्श्मणेन सह
भ्रात्रा लक्श्मणेन
भ्रात्रा लक्श्मणेन सह
भ्रात्रा लक्श्मनेन
भ्रात्रा सह
भ्रात्रा सहछ
भ्रात्रा विनिकृतः
भ्रात्रा युद्धाय अभि नियुक्तेन
भ्रात्राछ
भ्रात्राछापि
भ्रात्राछैव
भ्रात्रासह
भ्रात्रौ
भ्रात्रे
भ्रात्रूम
भ्रात्रु समीपस्थः
भ्रात्रु वत्सलम
भ्रात्रुः
भ्रात्रुः आगमनम
भ्रात्रुभिः
भ्रात्रुह भवनम
भ्रात्रुसमह
भ्रात्रूणाम
भ्रात्रुवधम
भ्रात्रुवधम्छ
भ्रात्रुवतालः
भ्रातुः
भ्रातुः अग्रतः
भ्रातुः अग्रतः व्रजन्तम
भ्रातुः अर्थाये
भ्रातुः अर्थे
भ्रातुः भार्यायाम वर्तसि
भ्रातुः च
भ्रातुः दयितः
भ्रातुः गृहम
भ्रातुः इदम नामधेयम
भ्रातुः जटायुशः वधम
भ्रातुः निधन सम श्रितम
भ्रातुः प्रिय हिते रतः
भ्रातुः पुत्रम
भ्रातुः समीपे
भ्रातुः सौम्यम अन्तः पुरम प्रविवेश
भ्रातुः शासनम आज्ञाय
भ्रातुः शासनम आज्ञआय
भ्रातुः शोक विश अर्दितः
भ्रातुः तम निनदम श्रुत्वा
भ्रातुः वध
भ्रातुः वैर विमोक्शणे
भ्रातुः विशादात
भ्रातुः व्यसन सन्तप्तः
भ्रातुः व्यसन सन्तप्तम
भ्रमलोक विहारिणीम
भ्रममाणम
भ्रमर शालिनः
भ्रमर युतानि
भ्रमराः इव
भ्रमराछरितानिछ
भ्रमरारछिता
भ्रमरैः
भ्रमरैः च
भ्रमता
भ्रमति
भ्रमतीव
भ्रमयति
भ्रम्शनम
भ्रम्शस्व
भ्रम्शयिश्यति
भ्रम्शिता अस्मि
भ्रष्ट पद्माम
भ्रष्टः
भ्रष्टाम
भ्रष्टम
भ्रश्यतीव
भ्रश्यतु
भ्रतृउ
भ्रतृवत्सलः
भ्रत्रा च
भ्रत्रा सः
भ्रत्रौ
भ्रेअतृपुत्रेण
भ्रीमान
भ्रिश दुः.खिता
भ्रिशम विकीर्णा अभवत
भ्रुकुटीभिः
भ्रुकुटिम
भ्रुकुतीम
भ्रुकुतीसहितम
भ्रुकुतिम
भ्रुशम
भ्रुत्वा
भ्रुत्यः
भ्रूण हा
भ्रुवः
भ्रुवोः
भुज्ञाना
भुज्ञानाः
भुळः
भुंक्स्व
भुङ्ज्व
भुङ्क्श्व
भुङ्क्ते
भुण्क्ष्व
भुण्क्ते छ
भुण्तेश्व
भुद्धिमताम
भुग्न वक्त्राम छ
भुग्नवक्त्रम्श्च
भुज परामर्श व्यामृष्टपरिघ अशनि
भुज सम्वृतम
भुज वेग पन्के
भुज वीर्येण
भुज विक्रमः
भुजङ्ग यक्ष गन्धर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलम
भुजङ्गः इव
भुजङ्गाः
भुजङ्गारिनिकाश वीर्यः
भुजङ्गभोगाभम
भुजङ्गैरिव
भुजङ्गकल्पम
भुजङ्गवत
भुजाः
भुजाभ्याम
भुजाभ्याम मेदिनीम उद वहेयम
भुजाभ्याम परि ग्ड़्ढ़्य तौ
भुजाभ्याम पीडितेनछ
भुजान
भुजान्तरस्य
भुजग इन्द्र वधूम इव
भुजगा इव
भुजगाछरिताम
भुजगान उद्धरन
भुजगेन
भुजगीम इव
भुजैः
भुजम
भुजम गमाः
भुजन्ग राजोत्तम भोग बाहुम
भुजन्गाः
भुजन्गाभम
भुजन्गैश्छ
भुजन्गमः
भुजन्गमान
भुजन्गमैः
भुजन्गेन
भुजपाणि शिरश्छ्हिन्नाः
भुजपाशान्तरस्थेन
भुजसम्योगपीडितम
भुजस्थैः
भुजौ
भुजौ छित्त्वा
भुजौ छ
भुजवीर्य
भुज्जाभ्याम
भुजोरुविक्शेपण घोर दर्शनः
भुक्त भोगस्य
भुक्त पूर्वम
भुक्त सेषम
भुक्ताः
भुक्ताम स्रजम इव
भुक्तानाम स विशाणाम अन्नानाम इव
भुक्तम
भुक्तवताम
भुक्तेन
भुक्ति परीहारैः
भुक्त्वा
भुमौ
भुम्मौ
भुन्जाना
भुन्जते
भुन्क्श्व
भुन्यः
भुष्णानाम अर्छिर्भिः छ
भुषणानि
भुषणानि छ
भुशुण्डीः
भुशुण्ड्यश्छ
भुशुङ्डिमुद्गरायष्टि शतग्नी परिघायुधाः
भुतानाम
भुतानि
भुतानिहि
भुतेशः
भू देवि
भू तलात
भू तलात उत्थिता सा तु
भू तले
भू तले न एव जीवामि
भूः
भूण्क्श्व
भूशण घोशेण
भूशण उन्मिश्रः
भूशण उत्तम भूशिताः
भूशणाद अपि
भूशणानि
भूशणानि अप विध्यन्ती
भूशणानि च
भूशणैः
भूशणैश्छ
भूशणम
भूशणोपमम
भूशणोत्तम भूशितम
भूशाभिः
भूशयित्वाछ
भूषण स्थाभिः
भूषणाभा छ
भूषणानाम्छ
भूषणैः
भूषणैश्छैव
भूषयित्वा
भूशिताम
भूशितानाम वर अन्गनाम इव
भूधर सम्निकाशम
भूजान्तरम
भूजान्तरे
भूमावेव
भूमम
भूमौ
भूमौ अभिहतान द्रक्श्यसि
भूमौ छ
भूमौ दर्भेशु विवेश
भूमौ न शेरते हि
भूमौ निपपात
भूमौ निपतिताम
भूमौ निपतितस्य अपि
भूमौ न्यस्त सर्व अन्गः
भूमौ पातैत्वा
भूमौ पातयेन
भूमौ पपात
भूमौ पतति
भूमौ पतितान
भूमौ पतितान तान दृश्ट्वा
भूमौ पतितम
भूमौ पेततुः
भूमौ पुनः एव निशीदति
भूमौ शेते
भूमौ शेते हि
भूमौ ते गति सन्गम
भूमौछ
भूमौतु
भूमेः
भूमेः तलम प्रविवेश
भूमि
भूमि भागामः च
भूमि भागाम्श्छ
भूमि भागानि
भूमि कम्पः भवेत
भूमि कम्पः च
भूमि प
भूमि पाल आत्मजो
भूमि पतित्वम ईयात
भूमि प्रदायिनाम या च
भूमि सम स्पर्शनादपि
भूमि तलम गता
भूमि तले
भूमि तले भ्रश्टम
भूमिः
भूमिः हिरण्यम रूपम च
भूमिः सम्वृता आसीत
भूमिष्ठम
भूमिभागान
भूमिभिः
भूमिछले
भूमिदस्य
भूमिधराश्छ
भूमिधरश्छ
भूमीगृहान
भूमिकम्पे
भूमिम
भूमिम अवरुह्य
भूमिम च
भूमिम पत
भूमिम विवेश ह
भूमिम्छ
भूमिपः
भूमिपाः
भूमिपालः
भूमिपालम
भूमिपालस्य
भूमिपम
भूमिप्रदेशज्ज्ञः
भूमिसमीकृताः
भूमिशय्य
भूमितलम
भूमितले
भूमोउ
भूम्य एव
भूम्याम
भूम्यसीम
भूपते
भूपतिः
भूरैः
भूरि दक्षिणान
भूरि क्षतजम
भूरि पान श्रेष्ठम
भूरि विक्रमः
भूरिणा मनस्विनः
भूरिदक्शिणैः
भूशणानि च
भूशणोताम भूषितम
भूश्छ
भूषङ्गाम्बरस्रजम
भूषण राजयः
भूषणानि
भूषणानिछ
भूषणानीव
भूषणाय
भूषणैः
भूषणैः छ
भूषणम
भूषणोत्तमईः
भूषणोत्तमभूषिताः
भूषनैः
भूषयामास
भूषितः
भूषिताः
भूषिताभिः स्त्रीभिः
भूषिताम
भूषितैः
भूषितम
भूषितेन
भूषितो अपि
भूत बलिम दत्त्वा हि
भूत भर्ता
भूत भव्य सपत्नजित
भूत धराः
भूत महासुरोरगाः
भूत पूर्वः
भूत पूर्वम
भूत उपहत चित्ता
भूत उपसृश्टा इव
भूत विराविणम
भूतः भवेद
भूतः भवेद्यदि
भूताः
भूतानां
भूतानाम आगतिम गतिम
भूतानाम गतिः न
भूतानाम नाथः
भूतानाम तीक्श्णः न च
भूतानाम उद्वेजनीयः
भूतानि
भूतानि छ
भूतानिछ
भूतानुकम्पाम
भूतात्मानम
भूतदयापरम
भूतधराम
भूतगणाः
भूतैः
भूतैः नाना विधघोररूपैः
भूतैः प्रचोदिता
भूतैः वृतः
भूतैरपि
भूतैश्छ
भूतलात
भूतलात उत्थिताम ताम तु
भूतलम
भूतले
भूतले भीम बलाभिपिश्टः
भूतम
भूतम भव्यम च
भूतपतेःगृहमिव
भूतसम्घैः छ
भूतसत्तमः
भूतेशु
भूतेषु
भूतिः वा
भूतिम
भूतिर भूतिकर ईश्वरी...
भूतोप-हछिःएन
भूतोपहत छित्तेव
भूत्रा
भूत्वा
भूत्वा आघवौमुखः
भूत्वा दीनवदनः
भूत्वा मदव्याकुल लोलाक्षम
भूत्वा प्राङ्जलिः
भूवह
भूय
भूय एव
भूयः
भूयः अभिवर्धते
भूयः अपरम कारणम श्रुणु
भूयः अपि
भूयः छ
भूयः एव
भूयः एवे
भूयः कथम अनुगच्छसि
भूयः खनत
भूयः कुपितः
भूयः महत तपः तेपे
भूयः महता यत्नेन
भूयः परम
भूयः प्रणय दृश्ट अर्थम
भूयः प्रविछारयत
भूयः शृणु
भूयः तेपे
भूयः वालिना समभिद्रुतः
भूयः विज्ञाप्यम
भूयः विरत्रसुः
भूयश्छापि
भूयसीम रघवश्रियम
भूयस्तरम
भूयस्त्वम उपयास्यति
भूयत्तेव
भूयिश्ठम
भूयिश्ठम दृश्यः भवति
भूयिष्ठम
भूयिष्ठम
भूयिष्ठम लोलिता
भूयो अपि
भूयोपि
भुवः सर्वम मण्डलम
भुवम
भुवम्छ
भुवन ईश्वराः
भुवनम स्वम गम इश्यामि
भुवनस्य च
भुवनस्य गोप्ता
भुवने
भुवनेश्वरम
भुवि
भुवि अ प्रतिमम
भुवि क्शमा
भुवि ख्यातम
भुवि न पश्यामि हि
भुवि न विद्यते
भुवि निपतितम
भुवि पातितम
भुवि पपात
भुवि पतितान वानरान निरीक्श्य
भुवि पतितम
भुवि राज्ञआम
भुवि स्थितम
भुवि यः मानवः
भुविः
भुविः आपतत
भुविधैः
भुविम
भुविपतिताम
भुय एव हि
भ्यावहम
भ्यम
बिडा लोलूक छरिताम
बिभृयात
बिभेद
बिभेद च
बिभेद छ
बिभेद ह
बिभिदुः
बिभिदुश्छ
बिभीयात्वै
बिभीयत वै
बिभ्रत
बिभ्रतः
बिभ्रती
बिभ्यतः
बिभ्यति
बिभ्यति हि
बिधेद
बीभत्सम
बीज अक्शर-स
बीज क्शेत्र न्याय
बीज क्शेत्र न्यय
बीज मात्रम
बीज पूरैः
बीज पूरकः
बीजम इव
बीजमुष्टिह
बीरु
बिल वधम प्रछक्रतुः
बिल द्वारम पिधाय च
बिल द्वारे पादपाः
बिल द्वारि
बिल द्वारि कृता
बिल द्वारी स्थितः
बिल स्थानाम
बिलानि
बिलात
बिलम
बिलम कस्य वा
बिलम प्रवेश्यमानेन
बिलम प्रविश्टाः
बिलम प्रविश्टम तम रिपुम दृश्ट्वा
बिलम प्रविश्टस्य तस्य
बिलम तिमिर सम्वृतम
बिलस्थः
बिलस्य मुखम पिहितम
बिलस्य पिहितम मुखम
बिले
बिलेभ्यः
बिल्व
बिल्व तिन्दुक वेणुबिः
बिल्व उपम स्तनी
बिल्वाः
बिल्वान अथ च
बिल्वकैः
बिल्व सहिताः
बिल� वधम प्रछक्रतुः
बिम्ब ओश्ठीम
बिम्ब-प्रतिबिम्ब न्याय
बिम्बात इव उथीतौ बिम्बौ
बिम्बफलाधरोश्ठम
बिम्बप्रति बिम्ब न्याय
बिम्बोश्टम
बिन्दवः
बिन्दो नाम बिन्दु गुलिकः । तस्मिन समये आरब्धम कार्यम कर्तुः विपरीतेम भवति इति सूचितम । तथा च - उत्पल परिमले गौई प्रकरणे - मन्वर्क दिग्दन्तिरसाब्धि नेत्रा सूर्यस्य वार आदि विषा मुहूर्ताः । गर्गमरेन्द्रादि मुनीद्रादिबृन्दैः ते निन्दिताः कर्मसु बिन्दसञ्ज्ञआः ।। - इति - द्क
बिन्दो नाम बिन्दु गुलिकः । तस्मिन समये आरब्धम कार्यम कर्तुः विपरीतेम भवति इति सूचितम । तथा च - उत्पल परिमले गौ¹ई प्रकरणे - मन्वर्क दिग्दन्तिरसाब्धि नेत्रा सूर्यस्य वार आदि विषा मुहूर्ताः । गर्गमरेन्द्रादि मुनीद्रादिबृन्दैः ते निन्दिताः कर्मसु बिन्दसञ्ज्ञआः ।। - इति - द्क
बिन्दो नाम बिन्दु गुलिकः । तस्मिन समये आरब्धम कार्यम कर्तुः विपरीतेम भवति इति सूचितम । तथा च - उत्पल परिमले गौ�ई प्रकरणे - मन्वर्क दिग्दन्तिरसाब्धि नेत्रा सूर्यस्य वार आदि विषा मुहूर्ताः । गर्गमरेन्द्रादि मुनीद्रादिबृन्दैः ते निन्दिताः कर्मसु बिन्दसञ्ज्ञआः ।। - इति - द्क
बिन्द्यात
बिर्यानि
ब्लाग्रे
ब्लदेस ओफ़ थे सच्रेद कुस ग्रस्स अन्द्रिन्ग्स ओफ़ कुस ग्रस्स.वेदैश्छ
ब्लोव अवय लङ्कां पुरीम
बोद्धव्यम
बोद्धुम
बोधायन
बोधायन सूत्रा-स;
बोधयाम आस
बोधयामि
बोधयत
बोधयति
बोधयिश्यन्तः
बोधिभवनात
बोधितः
बोधितः किल
बोध्यमानमिव
बोदितः
बोर्ने अवय त्वया
ब्र वीषि
ब्राह्म अस्त्रेण
ब्राह्मण आस
ब्राह्मण
ब्राह्मण भूयिश्ठः
ब्राह्मण देवशत्रौ
ब्राह्मण धनम
ब्राह्मण सत्तमः
ब्राह्मणः
ब्राह्मणः असि
ब्राह्मणः बलवत्तरः
ब्राह्मणः च
ब्राह्मणा तथा नैगमाः
ब्राह्मणाः
ब्राह्मणाः छ
ब्राह्मणाः कछ्छित
ब्राह्मणाम्श्छ
ब्राह्मणान
ब्राह्मणान क्शत्रियान वैश्यान शूद्राम च
ब्राह्मणानाम
ब्राह्मणानाम अनेकत्वम
ब्राह्मणानाम गुरूणाम मुनीनाम
ब्राह्मणानाम सहस्राणि
ब्राह्मणार्थे
ब्राह्मणाश्छ
ब्राह्मणाश्छैव
ब्राह्मणाय
ब्राह्मणैः
ब्राह्मणैः श
ब्राह्मणैः विविधा आशिशः सम उदीरिताः
ब्राह्मणम
ब्राह्मणम वेद पारगम
ब्राह्मणम यथा
ब्राह्मणश्छैव
ब्राह्मणस्य
ब्राह्मणे
ब्राह्मणेषु छ
ब्राह्मणेश्वपि
ब्राह्मणेभ्यः
ब्राह्मणेभ्यश्छ
ब्राह्मणेन
ब्राह्मणेन्द्राणाम
ब्राह्मणी
ब्राह्मणो न हन्तव्य
ब्राह्मण्यम प्राप्तम
ब्राह्मण्यम प्राप्तम यदि
ब्राह्मण्यम प्राप्तवान असि
ब्राह्माम अस्त्रम
ब्राह्मम
ब्राह्मम अस्त्रम
ब्राह्मम अस्त्रम एव
ब्राह्मम तप
ब्राह्मन
ब्राह्मन प्रतिपूजकः
ब्राह्मनणस्य
ब्राह्मना भुन्जते नित्यम
ब्राह्मनाः
ब्राह्मनाम्श्छ
ब्राह्मनान
ब्राह्मनैः
ब्राह्मनेभ्यः
ब्राह्मेण
ब्राह्मेण अस्त्रेण
ब्राह्मेण तपसा युक्तः
ब्राह्मेण तपसा युक्तम
ब्राह्मेणास्त्रेण
ब्राह्म्य
ब्राह्म्या
ब्राह्म्या लक्श्म्या सम उदितः
ब्राह्म्या लक्श्म्या सम आवृतम
ब्राह्म्या लक्श्म्या समाव्रितम
ब्राह्म्याः
ब्रातृरूपः
ब्रातरम रामम अयाछत
ब्रातरौ
ब्रातरौ कुशी लवौ
ब्रहाह्मणानाम बहु रत्न ओघम उददत
ब्रह्म
ब्रह्म ऋशि गण सन्कीर्णम
ब्रह्म ऋशि परिवारितः
ब्रह्म अनुभव सन्तुश्ठ
ब्रह्म अस्त्रम ग्रसमानस्य
ब्रह्म अस्त्रम क्शिप्तवान
ब्रह्म अस्त्रे समुदीरिते
ब्रह्म बलम दिव्यम बलवत तरम
ब्रह्म भवन प्रख्यम
ब्रह्म भूतः
ब्रह्म चारी
ब्रह्म छर्यस्य
ब्रह्म दण्डः च
ब्रह्म दण्डम सम उद्यम्य
ब्रह्म दण्डेन
ब्रह्म दण्डेन शान्तम
ब्रह्म दङ्डप्रतीकानाम
ब्रह्म दत्तः
ब्रह्म दत्तम
ब्रह्म घ्नः
ब्रह्म घ्नाः
ब्रह्म घ्नम
ब्रह्म घोश नि नादितम
ब्रह्म घोश निनादितम
ब्रह्म घोशम उदीरयन
ब्रह्म घोषान
ब्रह्म हा
ब्रह्म हत्य समाविशत
ब्रह्म हत्या पातक...
ब्रह्म क्शत्रेण
ब्रह्म कल्पैः
ब्रह्म क्शत्रम
ब्रह्म लोक
ब्रह्म लोकम
ब्रह्म लोकम चरतु
ब्रह्म लोकम गमिश्यामि त्रिदिवम देव सेवितम...
ब्रह्म लोकम गमिष्यति
ब्रह्म लोकम इव
ब्रह्म मानस पुत्र.
ब्रह्म मुहूर्त
ब्रह्म मुखम
ब्रह्म निर्मिते
ब्रह्म पाशम काल पाशम
ब्रह्म पातक पाप
ब्रह्म पुत्रः
ब्रह्म राक्शसाः
ब्रह्म रन्ध्र
ब्रह्म सरः च्छ्युता
ब्रह्म शापाभिभूतः
ब्रह्म स्थलीशु च
ब्रह्म सुतः कुशः
ब्रह्म सूत्रम त्रिदन्डम च वस्त्रम जन्तु निवारणम । शिक्यम पात्रम बृसीम चैव कौपीनम कटि वेष्टितम
ब्रह्म तेजः बलम बलम
ब्रह्म तेजोभिः
ब्रह्म उपमा
ब्रह्म वादिनः
ब्रह्म वादिनाम
ब्रह्म वेद विदाम अपि
ब्रह्म विदाम
ब्रह्म विद्भिः
ब्रह्म विनिर्मितम
ब्रह्म योनिः
ब्रह्मण
ब्रह्मण अभ्यागतेशु छ
ब्रह्मण धनम
ब्रह्मण-
ब्रह्मणः
ब्रह्मणः अर्थे
ब्रह्मणः अस्त्रः
ब्रह्मणः हि प्रसाद ज
ब्रह्मणः स्थानम आसाद्य
ब्रह्मणः सुत
ब्रह्मणः सुतः
ब्रह्मणः सुतः वसिश्ठः
ब्रह्मणः वचः श्रुत्वा
ब्रह्मणा
ब्रह्मणा आवसथा
ब्रह्मणा दत्त वरः
ब्रह्मणा सम अनुज्ञआतः
ब्रह्मणा सम अनुज्ञआता
ब्रह्मणा सम उदाहृतम
ब्रह्मणा समः
ब्रह्मणा समागम्य
ब्रह्मणाः
ब्रह्मणाम
ब्रह्मणान क्शत्रियान वैस्यान शूद्राम
ब्रह्मणान पर्यवेशयन
ब्रह्मणान पौरान जानपदान अपि
ब्रह्मणानाम
ब्रह्मणाश्छ
ब्रह्मणैः
ब्रह्मणम
ब्रह्मणे दक्शिण दिशाम
ब्रह्मणेभ्य
ब्रह्मणि
ब्रह्मणोत्तमः
ब्रह्मणोत्तमौ
ब्रह्मा
ब्रह्मा प्रहसन
ब्रह्मा वा
ब्रह्माणम
ब्रह्माणम इव वासवः
ब्रह्माणमिव
ब्रह्माछ
ब्रह्मान्म्द पुरान
ब्रह्मासनम
ब्रह्मास्त्रम
ब्रह्मास्त्रवित
ब्रह्मचारि
ब्रह्मचारी
ब्रह्मछारिणि
ब्रह्मछारिणी
ब्रह्मछर्य व्रते
ब्रह्मछर्यैश्छ
ब्रह्मछर्ये
ब्रह्मदण्ड प्रतिमप्रकाशान
ब्रह्मदङ्डान्तककाल कल्पम
ब्रह्मदण्द निभम
ब्रह्मदत्त
ब्रह्मदत्त इति ख्यातम
ब्रह्मदत्तः महीपालः
ब्रह्मदत्तः सः राजा तु
ब्रह्मदत्ताय दातुम
ब्रह्मदत्तम
ब्रह्मदत्तवरः
ब्रह्मघ्नह
ब्रह्मघोशान
ब्रह्मघोष अभिनादिताम
ब्रह्मघोषाभिनादितान
ब्रह्महत्या
ब्रह्महत्याकृतम
ब्रह्महत्यामिव
ब्रह्मै तद उपास्त्वै तत तपः
ब्रह्मकर्नस्य
ब्रह्मकोशम
ब्रह्मलोकम
ब्रह्मम अस्त्रम
ब्रह्ममालान
ब्रह्मन
ब्रह्मनस्य वा
ब्रह्मर्शे
ब्रह्मर्षीणाम कुले
ब्रह्मर्षिसमतेजसम
ब्रह्मर्शि
ब्रह्मर्शि दानवाः
ब्रह्मर्शिः अस्तु
ब्रह्मर्शिः विश्वमित्रः तु
ब्रह्मर्शिभिः
ब्रह्मर्शिम
ब्रह्मर्शिम जपताम वरम वसिश्ठम
ब्रह्मराक्शसाम
ब्रह्मराशिः
ब्रह्मर्षिभिश्छैव
ब्रह्मशापाभिभूतः
ब्रह्मशत्रो
ब्रह्मशिरः
ब्रह्मशिरः अस्त्रम छ
ब्रह्मशिरः छ
ब्रह्मत्व कारणम वै
ब्रह्मवत
ब्रह्मविदाम वरः
ब्रह्मविधानेन
ब्रह्मेण अस्त्रेण
ब्रह्मेणास्त्रेण
ब्रह्मेशानाछ्युतेशाय
ब्रमीमि यदि
ब्रवीषि
ब्रवीशि
ब्रवीहि
ब्रवीम
ब्रवीमि
ब्रवीमिहि
ब्रवीमियदि
ब्रवीषि
ब्रवीष्व
ब्रवीत
ब्रवीत
ब्रवीतु
ब्रविषि
ब्र्हमा वा इदम एकएव अग्र आसीत...
ब्रुसींश्छैव
ब्रुसीम अन्यः स्वस्ति
ब्रुसीम अन्यः तदा प्रादत कौपीनम
ब्रुत्वति
ब्रूहि
ब्रूहि ब्रूहि इति ब्रुवाणस्य
ब्रूहि पुनः पुनः
ब्रूही
ब्रूमः
ब्रूमि
ब्रूत
ब्रूवणम
ब्रूवाणा
ब्रूवाणम
ब्रूवतीम
ब्रूयाः
ब्रूयाम
ब्रूयात
ब्रूयम
ब्रूयत
ब्रुवाणः
ब्रुवाणाः परम ऋशयः
ब्रुवाणाम
ब्रुवाणामपि
ब्रुवाणम
ब्रुवाणस्य
ब्रुवाणौ
ब्रुवाणे
ब्रुवाणेशु
ब्रुवाणुम
ब्रुवानोऽपि
ब्रुवद्भिः
ब्रुवध्वम
ब्रुवन
ब्रुवन्नेव
ब्रुवन्तम
ब्रुवन्ती
ब्रुवन्तीम
ब्रुवन्तु
ब्रुवन्तु तवात
ब्रुवन्त्याम
ब्रुवन्याः
ब्रुवतः
ब्रुवता
ब्रुवति
ब्रुवती
ब्रुवतीम
ब्रुवतिसति
ब्रुवोउछ
ब्रāह्मṇāḥ
बुभुक्शा परिपीडितैः
बुभुक्शया म्रियमाणा
बुभुक्शितः
बुभुक्शिताः
बुभुक्षितोउ
बुभूशते
बुबुधे
बुबुक्षा
बुद्ध इबलेनवा
बुद्धः
बुद्धस्व
बुद्धेः
बुद्धि
बुद्धि हीनः च
बुद्धि जीविभिः
बुद्धि लाघवात
बुद्धि मद्भिः
बुद्धि मोहेन
बुद्धि निस्छयः
बुद्धि निश्चयः क्रियताम
बुद्धि निश्छये
बुद्धि सम्पन्नः
बुद्धि सम्पन्नः हनुमान
बुद्धि सम्पन्नाः
बुद्धि सम्पन्नान
बुद्धि वैक्लव्यात
बुद्धि विज्ञान सम्पन्नः
बुद्धि विक्रम सम्पदा
बुद्धि विक्रम सम्पन्नः
बुद्धि विक्रम सम्पन्नान
बुद्धिः
बुद्धिः आसीत
बुद्धिः अर्थे न अवस्थिता
बुद्धिः अत्र विछिन्त्यताम
बुद्धिः अवस्थाप्यताम
बुद्धिः कृतायदि
बुद्धिः कदार्य कलुशा जायते
बुद्धिः न आसीत
बुद्धिः समुत्पन्ना
बुद्धिः तु
बुद्धिः यदि
बुद्धिशु
बुद्धिदर्शनाः
बुद्धिकामैः सद्भिः
बुद्धिकरम
बुद्धिलाभः
बुद्धिम
बुद्धिम आस्थाय
बुद्धिम छक्रुः
बुद्धिम कृतवान
बुद्धिम कृत्वा
बुद्धिम मा कृथाः
बुद्धिम न कुरुते
बुद्धिम रोचयस्व
बुद्धिमाम्श्छ
बुद्धिमान
बुद्धिमन्तः
बुद्धिमन्तम
बुद्धिमत वरिश्टः
बुद्धिमता
बुद्धिमता जटायुशा च
बुद्धिमताम
बुद्धिमताम वर
बुद्धिमत्तरः
बुद्धिमāन
बुद्धिनिश्छये
बुद्धिप्रधानान
बुद्धिपूर्वम
बुद्धिसम्पन्नः
बुद्धिश्छ
बुद्धितः
बुद्धियुक्ताः
बुद्धियुताम
बुद्धिḥ अत्र विचिन्त्यतāम
बुद्धिḥ āसīत
बुद्ध्वा
बुद्ध्वा कछ्छित
बुद्ध्वा यदृच्छया
बुद्ध्या
बुद्ध्या बृहस्पति समः
बुद्ध्या च प्रपश्यामि
बुद्ध्या सम अनु चिन्तय
बुद्ध्या समीक्श्य
बुद्ध्या युक्ता
बुद्ध्यापि छ
बुद्ध्यस्त्व
बुद्ध्यस्य
बुद्ध्यते
बुद्दिः
बुद्दिम
बुधैः
बुधैः कामः इति उच्यते
बुधम
बुध्हाम
बुधिमान
बुध्या
बुध्या सम्प्रधार्य
बुध्यन्ति
बुध्यसे यदि
बुध्यस्व
बुध्यता
बुध्यते
बुहुक्शितः
बूमौ निपेतुः
बूयः
ब्य मे च्रेमतेद रितुअल्ल्य अन्द ब्य मे अप्त्ल्य चोन्सेन्तेद तो...
च यदि
च. अ दृश्ट पूर्वम
च. आश्रमात चत्वारि योजनानि याहि
च. अरिन्दमाः
च. अति कान्तिनेन
च. अति कāन्तिनेन
च. भूमि प
च. दशग्रीवः
च. द्विज
च. द्विज सत्तमः
च. घोराणि यानि निमित्तानि
च. हरि ईश्वर
च. हरि शार्दूला
च. जीवित अन्तरे
च. काकुत्स्थ
च. कोसल इन्द्र
च. महा तपाः
च. मैथिलि
च. परम आर्तस्य
च. रणे भग्ना हयाः इव
च. राजा
च. राक्शस ईश्वरः रावणः
च. रावण अन्क गा
च. रावणम वि रथम कृत्वा
च. रघु उत्तम
च. रुशितः खरः
च. सः तु
च. सद्यः
च. सु व्रत
च. सु व्रतः
च. तदा
च. तस्मिन तत आहनि एव
च. तस्याम
च. तत सारः समतिक्रम्य
च. तत्र
च. त्वम हि दृश्ट अर्थ तत्त्वज्ञअः
च. यः त्वम
च. यदि
च्छ स्थान
च्छायाम आश्रित्य शाद्वले अवतस्थे
च्छन्ना
च्छौटिर्य युक्तम
च्छेत्तुम इच्छति
च्छिद्र अन्वेशण तत्परौ
च्छिन्न
च्छिन्न धन्वा
च्छिन्नैः ऊरुभिः
च्छित्त्वा

च अब्रुवन
च अन उत्तमम यशः
च अपि
च चरामि च
च दृश्यन्ते
च एव
च इव
च जानामि
च शिखराणि च
चण्डाल
चण्डाल भोजनम भुक्त्वा
चण्डाल रूपिणम
चण्डालताम गतः
चण्डालत्वम गमिश्यसि
चण्डालेन अव मर्दितुम
चामरैः व्यजनैः
चामीकर विभूशितम
चाप अपहारे
चाप बाण धरम
चाप बाणासिहस्ताश्च
चाप खड्ग इन्धनम
चाप मण्डलात
चापानि विस्फरयताम
चापात च्युतः शरः इव
चापम
चापस्य
चापे च
चापे सन्धाय
चापि
चार वाक-स
चारः च कोशः च नयः च
चारणः च
चारणा यक्शाः किन्नराः
चारणा-स
चारणैः च
चारैः
चारैः निवेदिता असीत
चारन-स
चारौ
चारेण
चारिशु
चारित्र दूशक...
चारित्र वत्सलौ
चारित्रेण
चार्कवा-स,
चारु आननम च
चारु भाशिणि
चारु चित्र लता युतम
चारु दर्शनम
चारु दति
चारु दती
चारु दतीम
चारु हासिनि
चारु हासिनी
चारु कर्म परिश्कृताम
चारु नेत्राम
चारु नेत्रम
चारु नेत्रे
चारु सर्व अन्गी
चारु सर्व अन्ग्यः
चारु शोभनम
चारु स्मिते
चारु ताम्र ओश्ठम
चारु वृत्त पयो धराम
चारु विशाल पक्शैः
चातुर मास्य व्रत
चातुर मास्यम
चचाल
चचाल च मुमोह च
चचार
चैत्र -वैशाख - ज्येष्ट -आशाढ - श्रावण - भाद्रपद - आश्वीउज - कार्तीअ मर्गशीर्श - पोउष - माघ - फाल्गुण --
चैत्र वैशाख ज्येष्ट आशाढ श्रावण भाद्रपद आश्वीउज कार्तीअ मर्गशीर्श पोउष माघ फाल्गुण
चैत्ररथ सम्श्रये
चैत्ररथम यथा
चैत्ररथे यथा
चैत्यम यथा
चैव
चैव भाशिणीम
चक्शुः च
चक्शुः चारयन्तः
चक्शुः पथम प्राप्य
चक्शुः सर्वतः चारयन
चक्शुशा
चक्शुशा अनल कल्पेन निर दग्धः
चक्शुशा दिधक्शन इव
चक्शुशी च प्राणाः च विक्रमः च बलम च
चक्शून्शि निमीलयत
चकार
चकार ह
चकार मतिम
चकार रौद्रीम स्वाम बुद्धिम
चकार विविधाः कथाः
चकित
चक्र हस्तः विश्णुः
चक्र वाक उपकूजिताः
चक्र वाकी इव
चक्रम
चक्रवाक गण आकीर्णा
चक्रवाक उप शोभिताः
चक्रवाक उपशोभिता
चक्रवाकः प्रिय अन्विताः
चक्रवाकाः च अपि
चक्रवाकैः
चक्रवाकैः अलन्कृता
चक्रवाकैः सह क्रीडन्ति
चक्रवाकी इव
चक्रवान नाम पर्वतः
चक्रे
चक्रे अभिशेकम
चक्रुः
चक्रुः अनलम मन्त्रवत मन्त्र कोविदाः
चक्शुः
चक्शुः सम्श्रयम प्राप्य
चक्शुसा वानरान निर दहन इव
चल आत्मनि
चल्लेद षर्न्ग हृशीकेशः
चम्पक वर्ण आभा
चम्पकान
चम्पकैः
चन्चलैः मीनैः अपि च
चन्चत चन्द्र
चन्चूर्य
चन्दन अगरु पद्मानाम
चन्दन द्रुम शोभिताम
चन्दन वृक्शाणाम
चन्दन वारि
चन्दनान
चन्दनानाम
चन्दनानाम सन्चयम
चन्दनैः च
चन्दनैः तिलकैः सालैः तमालैः अतिमुक्तकैः
चन्दनम
चन्द्र अम्शु सदृशी
चन्द्र इव
चन्द्र निभ आनना
चन्द्र निभ आननाः भार्याः
चन्द्र निभ आननाम
चन्द्र निकशेशु
चन्द्र प्रतीकाशम
चन्द्र रश्मिभिः
चन्द्र सन्काशम
चन्द्र सूर्य अम्शु सन्काशः
चन्द्र सूर्याभ्याम
चन्द्र सूर्यैः च
चन्द्र सूर्यौ
चन्द्र सूर्यौ अम्बरम इव
चन्द्रः
चन्द्रचित्रान
चन्द्रम नभसः
चन्द्रमा न प्रकाशते
चन्द्रमा प्रभया रजनीम निर्मलाम
चन्द्रवत प्रिय दर्शनम
चन्द्रे लक्श्मीः
चपबिलितिएस «कुरुश्व
चपब्ले मे शशुरस्य
चपलः
चपलाः
चपलैः वानरैः सार्धम
चप्तैन्स टर. «ययौ
चर
चर अचरम
चरण उत्कर्शैः
चरण योधिनाम
चरणाभ्याम बभन्ज
चरणाभ्याम च
चरणौ
चरणौ अभिपीडयन
चरणौ चैव वन्दित्वा
चरणौ प्रसार्य
चरणौ सम स्पृशन्तौ
चरणौ ववन्दे
चरणेन अभिहत्य
चरामि
चरन
चरन्तम
चरन्तम हयम च
चरन्ति
चरन्तु दिवि
चरताम स्थितान
चरेत
चरिश्यथ
चरी
चरित व्रतः
चरितम
चरितुम इच्छसि
चरित्वा वि रताः
चर्म आयुध ध्वजम
चर्माणि च
चस्त
चतसॄणाम
चतसॄणाम राज पुत्रीणाम
चत्कारार्हा
चतुः शश्टिः योजनानि
चतुः अहम मार्गम गत्वा
चतुः बल सम अन्वितम
चतुः दश गुणम
चतुशश्टि कलमयत्व
चतुर अन्गिणी सेना
चतुर दश राक्शसान व्यादिदेशः
चतुर दश सहस्राणि
चतुर दश समाः
चतुर दश शरान
चतुर दश योजनानि
चतुर विध बल अनुगाः
चतुर विम्शत कोट्यः
चतुर्णाम उपायानाम
चतुर मासान प्रमाणम कृत्वा
चतुरः मासाम सम्वर्तयन
चतुरः सुतान जनयामास
चतुरः वाजिनः
चतुरन्ग बलम
चतुरन्ग बलम च अपि
चतुरन्ग बलम सुराः
चतुरन्ग बलम
चतुरन्गेण बलेन
चतुरन्गिणी
चतुर्भिः
चतुर्भिः चतुरः हयान
चतुर्भिः मार्गणैः
चतुर्भिः सह वानरैः
चतुर्भिः शरैः
चतुर्भिः वानरैः सह
चतुर्भ्यो अपि समुद्रेभ्यः सन्ध्याम अन्वास्य रवण । इमम मुहूर्तम आयाति वाली तिष्ट मुहूर्तकम ।।
चतुर्भ्यो अपि समुद्रेभ्यः सन्ध्याम अन्वास्य रवण । इमम मुहूर्तम आयाति वाली तिष्ट मुहूर्तकम ।।
चतुर्भ्यो अपि समुद्रेभ्यः सन्ध्याम अन्वास्य रवण । इमम मुहूर्तम आयाति वाली तिष्ट मुहूर्तकम ।।-
चतुर्दन्तैः
चतुर्दश नाराचान जग्राह
चतुर्दश सहस्राणि
चतुर्दश तानि शूलानि
चत्वारः
चत्वारः मासा
चत्वारः मासा गता
चत्वारः मम आत्म जाः
चत्वारः राज पुत्रा
चत्वारि
चौरे
चौसिन्ग एअर्थ तो शके. व.वं-एतस्मिन अन्तरे
चङ्क्रमन्तौ
चेश्टमानम
चेश्टन्त्यः न अभिभाशथ
चेत
चेता
चेतन
चेतनः
चेतना

छ ऋषिणाम
छ आसीत
छ अब्रुवन
छ भूतेभ्यः
छ छरणाभ्याम
छ देव कल्पैः पन्नगैः
छ दिशः
छ एव
छ एव सहस्रसः
छ नीलमाज्ञ्जष्टकानि
छ पुश्पिताः
छ संछुकोछ
छ सागरे अवगाढया छायया
छ उपवनानि
छ विधिवत
छ यक्शाः
छंद पथैः छ अपि
छण्ड विक्रमैः
छण्डः
छण्डाह
छण्डपराक्रमाः
छण्डपरक्रमः
छण्डस्य
छण्डविक्रमः
छण्डी
छण्डोदरी नाम
छण्ट्डः
छङ्ड पराक्रमः
छङ्ड विक्रमः
छङ्डैः
छङ्डविक्रमः
छङ्डविक्रमाः
छङ्छलाहि
छङ्दनक्रग्रहम
छण्छला
छण्छलाः
छण्छूर्यमाणाम
छषलुश्छ
छांदस
छालयन इव मेदिनीम
छालयन्तः
छालयन्तम
छामर व्यजने छ
छामरव्यजने
छामीकर महानाभ
छामीकर विभूषितम
छामुः
छाप वेग प्रयुक्तैः
छापानि
छापासिशरौघ जुश्टम
छापैश्छ
छापलकर्ण छक्षुः
छापल्यम
छापम
छापम्छ
छापनिर्घोशात
छापपाणौ
छापे
छापे गृहीत्वा
छार प्रणिहितम
छारः
छारणा छरिते
छारणाः
छारणानाम
छारणैः
छारणैः सह
छारणोउ
छाराः
छाराणाम
छारान
छारास्तु
छारकः
छारकैः
छारम
छारन नेत्रायाः
छाररूपम
छारौ
छारयामास
छारयन
छारयन्तिस्म
छारयितव्या
छारयितुम
छारे
छारेण
छारेण अवेक्श्यमा
छारित्र भूषणाः
छारित्र सम्युताम
छारित्र शोउङ्डीर्यम
छारित्र वत्सलः
छारित्रमेव
छारित्रसुख शीलत्वात
छारित्रव्यपदेशाद्याम
छारित्रेषु
छारु
छारु शोडश कला सहितः
छारु दर्शनम
छारु नभः
छारु निस्वनम
छारु रवम क्रौन्छम
छारु संजातम
छारु सर्वाङ्गीम
छारु वपुशौ
छारु वेशैः
छारुणा
छारुछन्द्र निभाननाम
छारुदर्शनाम
छारुदर्शनैः शिखरैः
छारुदर्शनम
छारुदति
छारुगात्र्याः
छारुकन्दरम
छारुकुण्डलभूषिताः
छारुलोछनम
छारुमालाः
छारुनानाविधरूपधारी
छारुनासिकम
छारुनेत्रे
छारुप्रवरवेदिकम
छारुसंज वनोपेतैः
छारुसर्वाङ्गी
छारुसर्वाण्गी
छारुशोभनम
छारुस्मिते
छारुतरा
छार्वण्छित पीन वृत्तः
छातकस्य इव
छातुर वर्ण्य हित अरर्थम
छातुर वर्ण्यम
छातुर्वर्णस्य
छाया
छायाग्राहि
छायाम
छायाम आक्शिप्य भोजिनी
छायावद्भिः
छायावैगुण्य मात्रं
छायायाम गृह्यमाणायाम
छछाल
छछालछ
छछार
छछर
छद्म छारिणः
छद्मना
छैत्रः मासः
छैत्ररथैः
छैत्ररथसम्काशम
छैत्ररथे
छैत्ररथे वने
छैत्रथवनम प्रति
छैत्रे नावमिके तिथौ
छैत्य
छैत्य पालाः
छैत्य पालाश्छ
छैत्य प्रासादः
छैत्य प्रासादम
छैत्य सम्श्रयाः
छैत्य शतैः
छैत्य यूप समावृतान
छैत्यः प्रासादः
छैत्याम्श्छ
छैत्यान
छैत्यानि
छैत्यानिछ
छैत्यगृहान
छैत्यम
छैत्यस्थान
छैत्येषु
छैत्येशु
छकृशुश्छ
छक्षुः
छक्षुषा
छक्षुषा प्रदहन्निव
छक्षुर्विषयम
छक्षुर्विषयम आगतः
छक्षुर्विना
छक्शुः पथम
छक्शुशा
छक्शुशि
छक्शुसा
छक्शुसी
छकार
छकार अभिप्रदक्शिणम
छकार अधिकम विक्रमम्छ
छकार गमने बुद्धिम
छकार क्रियाम
छकार महत कदनम
छकार मतिम
छकार निःसम्ज्ञम
छकार सकामम
छकार वेगम
छकार विशल्यान
छकारह
छकारयुद्धम
छकारे
छकाशे
छकाशिरे
छकम्पे
छकम्पे छ
छकम्पिरे
छकर्ष
छकर्शुः
छकर
छकर्ष
छकर्त
छकशे
छखाद
छक्म्शुः
छकोरान
छक्र
छक्र सम्भूत रजसा
छक्राणि
छक्राक्शयुगदङ्डैश्छ
छक्राम
छक्रान
छक्रायुधः
छक्रछराः महर्शाः
छक्रछरैः
छक्रैः
छक्रम
छक्रम यथा
छक्रतुः
छक्रतुः छ
छक्रतुः छ एव
छक्रवाक अनु छरितम
छक्रवाक युत नित्यम
छक्रवाकानुछरिताः
छक्रवाकैः
छक्रवाकोप कूजिताम
छक्रवाकोपिशोभिताः
छक्रवर्ति कुले
छक्रयोः
छक्रे
छक्रे क्रोधम दिव्गुणम
छक्रे निरन्तरम
छक्रिरे
छक्रुः
छक्रुः अम्बरम दीप्तम
छक्रुः स्म
छक्रुः सुमहत भयम
छक्षुःहि
छक्षुर्याम
छक्षुसा
छक्षुश्छ
छक्षुषा
छक्षुषम
छक्षुषी
छक्षूम्षि
छक्शुः
छल ऊर्मि मालि
छलाग्रमकुतप्रांशुः
छलाहि
छलछारुकुङ्डलम
छलछित्तश्छ
छलछित्तता
छलछित्तेन रक्षसा
छलद्रुमः
छलकुङ्डलास्यः
छलम हि
छलनम
छलस्य
छलित मानसा
छलिता
छलिताम
छलितेन्द्रियः
छलितेन्द्रियम
छलिथः स्थानैः
छलोर्मिः
छम्नुम
छम्नुमुखे
छम्नुपतिः
छम्पकाः
छम्पकान
छम्पकाशोक शोभितै
छम्पकाशोक वकुल शालताल समाकुला
छमुन्मुखे
छमूः
छमूः अपि
छमूम
छमूमिव
छमूमुखे
छमूमुख्ये
छमून
छमूपतिः
छमूपतिम
छमूवे
छन्द नागुरु रूषिताह
छन्दाम्वर्तिनम
छन्दन बिन्दुभिः
छन्दन काष्ठैश्छ
छन्दन कल्काम्श्छ
छन्दन सारस्य
छन्दन सारेण
छन्दन वृक्शस्य
छन्दन वासिनः
छन्दनाः
छन्दनागरु गन्धिशु
छन्दनागरुधूपैः
छन्दनागरुगन्धाम्श्छ
छन्दनागरुसम्युक्तः
छन्दनागुरु भुषिताः
छन्दनागुरु निर्यासान
छन्दनागुरुभिश्छैव
छन्दनागुरुभूषितम
छन्दनानाम
छन्दनानि
छन्दनानि छ
छन्दनैः
छन्दनकाष्ठानि
छन्दनम
छन्दनम इव
छन्दनशीतलः
छन्दनस्रग्भिः
छन्दनेन
छन्दनोदक सम्सिक्तः
छन्दनोत्तम रूशितैः
छन्दस
छन्दतः
छन्द्र अर्धछन्द्रैश्छ
छन्द्र अर्क सदृशाः
छन्द्र भास्करोउ
छन्द्र दिवाकराः इव
छन्द्र हम्स प्रकशभ्याम
छन्द्र हीनम
छन्द्र मण्डल सन्निभम
छन्द्र नक्षत्र शालिनी
छन्द्र समप्रभे
छन्द्र सम्काशम
छन्द्र सम्निभम
छन्द्र सूर्य ग्रहैरिव
छन्द्र सूर्य पथे
छन्द्र सूर्यौ
छन्द्र विहीना
छन्द्र विमलोपमम
छन्द्र व्रत
छन्द्रः
छन्द्रः इव
छन्द्रःविबभ्राज
छन्द्रांशुशिशिराम्बुमत
छन्द्रांषु किरणाभाश्छ
छन्द्राभ
छन्द्रादित्याविव यथा
छन्द्रादित्यौ
छन्द्रामिव
छन्द्रान्शु विकछप्रख्यम
छन्द्रार्धछन्द्र वक्त्रान
छन्द्रार्क भास्वरम
छन्द्रार्क महाग्रहाश्छ
छन्द्रार्क तरुणा भासाम
छन्द्रार्कसमतेजसम
छन्द्रात
छन्द्रायते
छन्द्रभास्करा सन्काशम
छन्द्रकान्ताननम
छन्द्रलेखेव
छन्द्रम
छन्द्रम इव
छन्द्रम विना
छन्द्रमण्दलमण्डिता
छन्द्रमा इव
छन्द्रमाः
छन्द्रमाः इव
छन्द्रमाः नक्शत्राणि इव
छन्द्रमाह
छन्द्रमसा
छन्द्रमिव
छन्द्रनिभानन प्रभ
छन्द्रप्रकाशाः
छन्द्ररेखामिव
छन्द्रर्कमरुद्गणेभ्यः
छन्द्रसम्काशम
छन्द्रसङ्काशम
छन्द्रशालोत्तमानि
छन्द्रस्य
छन्द्रस्य अम्शुभिः
छन्द्रवत प्रियदर्शनः
छन्द्रे
छन्द्रेण
छन्द्रेण विना
छन्द्रोदये
छन्द्रोपमैः
छपलः
छपला
छपलाः
छपलम
छपलस्य
छर
छरण पीडिताम
छरणाग्रैः
छरणानाम
छरणैः
छरणैश्छ
छरणौ
छरण्गेण बलेन
छरणीतले
छरणोत्थितम
छरणोउ
छराः
छराभ्याम
छराछर छिखादिषुम
छराम
छरामितावत
छरान
छरैः
छरन
छरन्तः
छरन्तम
छरन्तौ
छरन्ति
छरन्तिहि
छरसि
छरतः
छरता
छरताम
छरति
छरेत
छरिश्यामि
छरिश्यन्ति
छरिओतीर!मे
छरिओतीर!« उवाछ
छरिष्यामः
छरिष्यामि इति
छरिष्यसि
छरिष्यति
छरित ब्रह्मछर्यस्य
छरित व्रतः
छरित व्रतश्छ
छरितः
छरिता
छरितार्थः
छरितम
छरितम छकार
छरितव्रते
छरिते
छरितोद्देशात
छरित्र व्रत
छरित्रशण्क्यया
छरितुम
छरित्वा
छर्म
छर्म छ हस्त्यश्वानाम छ
छर्म वा
छर्मणा
छर्मणा सह
छर्मणाम
छर्मणासार्धम
छर्माणि
छर्मासिनम
छर्मभ्याम
छर्मखड्गधराः
छरोणौ
छरुः
छरुमुखेक्षणा
छरुनिशाकरस्ता
छरुपल्लव पुश्पाढ्यम
छरुरूपिणीम
छर्यागृह गोपुरेशु
छर्यागृहगोपुराणि
छर्यागोपुर मूर्धसु
छर्याश्छापि
छर्यासु
छर्यमाणाम
छत्रैश्छ
छत्रेण
छत्री
छत्रुदशे वर्षे पूर्णे
छतुः हयैः
छतुश पात्शु केसरी यथा
छतुशश्टि कला
छतुश्कलः
छतुश्केशु
छतुह्श्टोम
छतुर अन्ग समायुक्तम
छतुर अश्वः
छतुर भागः
छतुर मुखः
छतुर विम्सत सहस्राणि
छतुर विम्शत सहस्राणि
छतुर्णाम
छतुर्णाम आत्म जानाम
छतुर्णाम एव हि
छतुर्णाम वानरेन्द्राणाम
छतुर्णामि
छतुरः
छतुरङ्गबलंछ इव
छतुरङ्गम
छतुरङ्गमहाबलाः
छतुरङ्गेण
छतुरङ्गुळ मात्रोऽपि
छतुरण्ग बलम
छतुरण्गम बलम अपि
छतुराननः
छतुराननस्य ब्रह्मणः प्रतापः
छतुरन्ताम
छतुरन्तायाम
छतुरश्रम
छतुर्भिः
छतुर्भिः बाणैः
छतुर्भिः देवैः
छतुर्भिः दीपैः
छतुर्भिः राक्षसैः सह
छतुर्भिः रक्शोभिः
छतुर्भिः सागरैः
छतुर्भिः सायकोत्तमैः
छतुर्भिः सछिवैः सार्थम
छतुर्भिः शरैः
छतुर्भिः शितैः शरैः
छतुर्भिः वीरैः
छतुर्भिः युतः
छतुर्भुजः
छतुर्दाम्श्ट्रः
छतुर्दम्श्ट्रः
छतुर्दम्श्ट्राः
छतुर्दन्तम
छतुर्दस सहराणि
छतुर्दस वर्षाणि
छतुर्दश
छतुर्दश सहस्राणि
छतुर्दश समाः
छतुर्दश वशाणि
छतुर्दश वर्शाणि
छतुर्दश वर्षाणि
छतुर्दशानि
छतुर्दशमद्वन्द्वः
छतुर्दशसु
छतुर्दशवर्षाणि
छतुर्दशवर्षाणी
छतुर्दशे
छतुर्दशे वर्शे
छतुर्धी
छतुर्द्रष्ट्रम
छतुर्गतिः
छतुर्गुणम
छतुर्हस्तत्सरुछितोउ
छतुर्लेखः
छतुर्थः
छतुर्थभागेन अह्नः
छतुर्थेशु
छतुर्थेन
छतुर्विध बलाः
छतुर्विधा भजन्ते माम...
छतुर्विधाः
छतुर्विधम
छतुर्विषाणैः
छतुर्व्यङ्गः
छतुष्टयम
छतुष्पथान
छतुष्पथेषु
छतुश्शालानि
छतुस्रः
छतुस्सादिसमायुक्तः
छत्वार
छत्वारः
छत्वारः अमित विक्रमाः
छत्वारः बाहवः
छत्वारः सुता भविश्यन्ति
छत्वारि
छत्वारिंशत
छत्वरान
छत्वरेशु
छत्वरेषु
छत्वारः
छौरवत
छयवेनो नाम
छ्छाल
छ्छालह
छ्छालेन
छ्छार
छ्छ्हायायां
छ्छ्हिद्रम
छ्छ्हिन्न मूलह
छ्छ्हिन्ना
छेश्टत्सु
छेश्टितम
छेष्टाभिः
छेष्टते
छेष्टयते
छेष्टितम
छेट्यश्छ
छेदम
छेलुः
छेर राज्य
छेरतुः
छेरुः
छेष्टा
छेष्टा सम्छलनादिषु
छेष्टे
छेस्तेद ओनेल ददर्श
छेत
छेतः
छेतना
छेतनाम
छेतसा
छ्हादयामास
छ्हादयन्तः
छ्हादयन्तः इव
छ्हादयन्ति
छ्हादयित्वा
छ्हादितम इव
छ्हाद्यमनो. अपि
छ्हागाम्श्छ
छ्हागम
छ्हाया
छ्हायाछ
छ्हायाम
छ्हायासम्सक्त सलिलः
छ्हदयन्ती
छ्हदयन्तीम
छ्हद्मना
छ्हलितः
छ्हन्दः यदि
छ्हन्दम
छ्हन्दतः
छ्हन्दयन
छ्हन्दये
छ्हन्देन
छ्हन्न
छ्हन्नः
छ्हन्नाः
छ्हन्नाग्नि कल्पया
छ्हन्नम
छ्हन्नया
छ्हरु तोरण निर्यूहाम
छ्हत्र छामर पाणिः
छ्हत्र छामर सम्युतः
छ्हत्रं छ
छ्हत्राणि
छ्हत्रावृथाननम
छ्हत्रैः
छ्हत्रम
छ्हत्रम एव छ
छ्हत्रेण
छ्हौरम
छ्हयाम
छ्हयैव
छ्हेत्स्यामि
छ्हेत्स्यति
छ्हेत्तव्यः
छ्हिद्राणि
छ्हिद्रम
छ्हिद्रम हि मृगयन्ते
छ्हिद्यमानम
छ्हिन्दम
छ्हिन्दतः
छ्हिन्न बाहुम
छ्हिन्न कायाश्छ
छ्हिन्न सम्शयः
छ्हिन्न सर्वाङ्गौ
छ्हिन्न वा
छ्हिन्नः
छ्हिन्ना
छ्हिन्नाः
छ्हिन्नाः वनलता इव
छ्हिन्नध्न्वानम
छ्हिन्नम
छ्हिन्नमूलः
छ्हिन्नवर्म तनुत्राणाः
छ्हिन्नोहि
छ्हिन्रौ
छ्हित्रा
छ्हित्त्वा
छ्हित्वा
छि
छि-
छिछ्छेद
छिछ्छ्हेद
छिछ्छ्हेस
छिछ्छ्हिदुः
छिछ्छ्हिदुश्छ
छिछ्हेद
छिदितः
छिद्रम हि मṛगयन्ते
छिद्रेशु
छिह्नम
छीछीकूछि इति
छीन्दन
छीर्णाः
छीर
छीर जटाअधरम
छीर जटा जिनः
छीर कृष्राजिनाम्बरः
छीर कृश्णाजिनाम्बरम
छीर वाससौ
छीर वासिनीम
छीर वल्कल वासनम
छीर वसनौ
छीर वसनोउ
छीर वससा
छीर व्नसाः
छीरण्येव
छीराणि
छीराजीन जताधारी
छीराजिन धरे
छीरानि
छीरजताधरः
छीरम
छीरम अन्यः मुनिः ददौ
छीरम्छ
छीरन कृष्णाजिनाम्बरम
छीरसम्वृतः
छीरवासाः
छीरवल्कल वासनम
छीरवसनम
छीरवसनौ
छीरे
छीरोत्तरासण्गः
छिक्शेप
छिक्शेप छ
छिक्षेप
छिक्षिपः
छिक्षिपतुः
छिक्षिपुः
छिक्शिपुः
छिक्शिपुश्छ
छिक्शुपुः
छिकीर्शन
छिकीर्शति
छिकीर्शितम
छिकीर्षन
छिकीर्षन्ति
छिकीर्षसि
छिकीर्षति
छिकीर्षितम
छिकीर्षुः
छिकित्सामाकरोत
छिकित्सति
छिक्रीड
छिक्शेप
छिक्षेप
छिक्शिपतुः
छिन धन्वा
छिन्दावहे
छिन्न अभ्रैः
छिन्न बाहुः
छिन्न भुजाम श्रान्ताम
छिन्न धर्मार्थ सम्शयाः
छिन्न शोणितम
छिन्नः
छिन्नैः द्रुमैः
छिन्नम
छिन्ता
छिन्ता बभुव
छिन्ता परीतः
छिन्ता रोश समाक्रान्तः
छिन्ता शोक बलात्कृतम
छिन्ता शोक प्रशमनम
छिन्ता व्याकुलतेन्दृयम
छिन्ताः ग्रथितेद्रियः
छिन्तां
छिन्ताछ
छिन्ताम
छिन्ताम प्रपत्स्यते
छिन्ताम उपागमत
छिन्ताम्छ
छिन्तापरः
छिन्तापरिप्लुताः
छिन्तार्णव गतः
छिन्ताविषः
छिन्तया
छिन्तया मानस्य
छिन्तयामास
छिन्तयामस
छिन्तयामस्नस्य
छिन्तयामस्य
छिन्तयामि
छिन्तयानस्य
छिन्तयानेन
छिन्तयन
छिन्तयन इति
छिन्तयन्ती
छिन्तयन्तीम
छिन्तयन्त्यः
छिन्तयसे
छिन्तयतः
छिन्तयते
छिन्तयति कछ्छित
छिन्तयतोः
छिन्तये
छिन्तयिश्यामः
छिन्तयिष्यामि
छिन्तयिता ते वक्श्यन्ति
छिन्तयित्रा
छिन्तयित्वा
छिन्तयित्वा सः धर्मात्मा
छिन्तयित्वा ततः अब्रवीत
छिन्था भाश्प महा धुमाः
छिन्तितः
छिन्तितम
छिन्त्यतताम
छिर बिल्वाः
छिर प्रोशितम
छिर सुखोछितः
छिरं
छिराहृता
छिराम अश्टपद आकाराम
छिरात
छिराय
छिरायसि
छिरजीविभिः
छिरकाल समार्जितम
छिरकालाभिकाङ्क्शितम
छिरकालभृतम
छिरम
छिरम आहारवर्जितम
छिरम जीवति
छिरम कालम
छिरम्जीव
छिरम्कालम
छिरन्जीवि
छिरन्जीविनः
छिरपुष्टेन
छिररात्राय
छिरसन्नियतम
छिरस्य
छिरवृत्ताम
छिरेण
छिरेण ध्युशितः
छिरेण कालेन
छिरेन तदा गर्भान प्रतिपेदिरे
छिरिबिल्वा
छिरोशितम
छितः
छिताधूमकुलपथा
छिताम
छिताम कृत्वा
छितामध्ये
छितामूले
छितास्थः
छितायाम
छितम
छितौ
छिते
छित्र अनुलेपने
छित्र भानुः
छित्र ध्वज पताकिनीम
छित्र कानना
छित्र काननाम
छित्र कार्मुकम
छित्र कूटः
छित्र कूटः पर्वतः
छित्र कूटम
छित्र कूटम गिरिम
छित्र कूटम शैलम
छित्र कूटस्य
छित्र कूटस्य पन्थानम
छित्र माल्य उपशोभितम
छित्र माल्यानुलेपनः
छित्र प्रस्थ वन अन्तर
छित्र वप्राम
छित्र वेशाः ताः प्रमदा
छित्रा
छित्राः
छित्राः भुजङ्गाः
छित्राणि
छित्राणिलथागृहाणि
छित्राणिरूपाणि
छित्राभिः
छित्राभिः पताकाभिश्छ
छित्राभ्याम
छित्राह
छित्राम
छित्राम्श्छ
छित्रान
छित्राशालागृहाणि
छित्रभानुः
छित्रभानुना
छित्रभानुसमप्रभम
छित्रध्वज पताकिनीम
छित्रगृहान
छित्रगृहैः
छित्रगृहैः छ
छित्रैः
छित्रैः हैमैः आभरणैः
छित्रकानना
छित्रकार्मुकः
छित्रकुटम
छित्रकूट आलयानाम च
छित्रकूट शैलः
छित्रकूटः
छित्रकूटः गिरिः
छित्रकूटम
छित्रकूटम गते
छित्रकूटम महागिरिम
छित्रकूटम प्राप्य
छित्रकूटस्य
छित्रकूटस्य दर्शनम
छित्रकूटस्य शैलस्य
छित्रकूटे
छित्रकूतः इति
छित्रकूतास्य
छित्रकूतम
छित्रकूतस्य
छित्रम
छित्रम वनम
छित्रमाल्या भरणाम
छित्रमाल्यानुलेपननः
छित्रमाल्यधराः
छित्रम्छ
छित्रमिव
छित्ररथः
छित्रसानुम
छित्रशालाश्छ
छित्रस्रगम्बरा
छित्रया
छित्रे
छित्रेशु सानुशु
छित्रिता इव
छित्रिताम
छित्रितायाम
छित्त
छित्त मोहः
छित्त नाशात
छित्तदृश्टिभयावहम
छित्तम
छित्तम उन्मादयन्ति मे
छित्तम व्यवससाद ह
छित्तमोहाद्वा
छित्तमोहेन
छित्तविक्रिय
छ्नद्रश्छ
छोश्यम
छोदना लक्शणार्थो धर्मः
छोदयामास
छोदयमास
छोदयन्तः
छोदयन्ति
छोदयन्ति हनुमन्तम
छोदयस्व
छोदयतीव
छोदितः
छोदितः असि
छोदिता
छोदिताः
छोद्यमानः
छोद्यमानस्तु
छूताः
छोरः
छोव्रिएस वालव्यजन हस्ताश्छ
छुबुकोष्ठीम
छुछुम्भ पुछ्छ्हम
छुक्षुभे
छुक्शोभ छ
छुक्शुभे
छुकोप
छुकोपछ
छुक्रोध
छुक्रोध छ
छुक्रोश
छुक्रुशुः
छुकुश्रुः
छुकूज
छुकूजतुः
छुतस्य
छुतौ
छूडा मणिः
छूडा मणिम्छ
छूडामणिः
छूडामणिम
छूडावलयम
छूर्ण कशायाम्श्छ
छूर्णकाः
छूर्णयामासुः
छूर्णयिश्यामि पर्वतान
छूर्णीकृताः
छूर्णिता
छूर्णिताह
छूर्णिताङ्ग विभूशणः
छूर्णितैः
छूताः
छूतान
छूतानपि
छूतानि
छूताश्छ
छूतैश्छ
छूतपुन्नाग सुरभिः
छ्यावयेत
छ्यवन्ते
छ्य्ताम
छ्युतः
छ्युता
छ्युताः
छ्युताम
छ्युताश्छेति
छ्युतम
छ्युतस्य
चिछेद
चिछिदुः बिभिदुः च एव हि
चिच्छेद
ची ची कू ची
चीर
चीर कृश्ण अजिन अम्बराम
चीर कृश्ण अजिन अम्बरम
चीर कृश्ण अजिन अम्बरौ
चीर कृश्ण अजिन धरौ
चीर माला परिश्कृतः
चीर माला परिश्कृतम
चीर वासाः रामः
चीर वसनम
चिक्शेप
चिक्शिपुः
चिकीर्शितम कार्यम
चिन्ता हत प्रभाम
चिन्ता महा अर्णवे
चिन्ता न स्यात
चिन्ता परः
चिन्ता परः अभवत
चिन्ताम आपेदिरे
चिन्तय
चिन्तया आविश्टः
चिन्तया परीतम
चिन्तयामास
चिन्तयान अस्य
चिन्तयमानायाः
चिन्तयमानस्य
चिन्तयताम तेशाम विपश्चिताम
चिन्तयितुम अर्हसि
चिन्तयितुम न अर्हसि
चिन्तयित्वा
चिन्तयāनस्य
चिन्तितम कथयामास
चिन्त्या
चिन्त्यम
चिन्त्यताम
चिन्त्यित्वा
चिर आज्ञअप्तः
चिर अर्जितम तपः
चिर गृहीतत्वाद
चिर जीवी
चिर जीविनी
चिर काल समुत्थितः
चिर सम निरुद्धाम
चिर सम वृद्धम आश्रमम
चिर उशिता
चिर उद्घाटित सान्द्र रेणुः
चिर युक्तत्वात
चिरात
चिरात दारैः समागतम
चिरात निपतितः
चिरात सन्ज्ञाम प्राप्य
चिराय मे भर्ता
चिराय तव श्लाघ्यः
चिरम
चिरम भोक्तुम
चिरम भोक्तुम इच्छसि यत «यदि
चिरम धारितुम न शक्स्यसि हि
चिरम जीवेत
चिरम जीवितुम
चिरम न आवसति हि
चिरम न तिश्ठन्ति
चिरम प्राणान धारयितुम
चिरम प्रवासम
चिरम वासः श्रेयः
चिरम वि चिन्तयामास
चिरस्य माम द्रश्टुम
चिरस्य श्रुतम
चिरि बिल्वान
चिताम
चिताम आरोपयामि धक्श्यामि
चिताम चक्रुः
चिताम विधूय
चितान
चिताया उत पपात
चित्र
चित्र आस्तारणवन्ति च
चित्र अलन्कार
चित्र कानना
चित्र काननाम
चित्र कुम्भैः च
चित्र माल्य उपशोभिताम
चित्र माल्य उपशोभिते
चित्र मौक्तिकम एकम
चित्र पादपम
चित्र पत्तीभिः अचिताम
चित्र पुश्पित काननः
चित्र पुश्पित पादपः
चित्र रेखा-स
चित्र सानु नगः
चित्र वेदिकः
चित्रः
चित्रः भूत्वा च
चित्रः सौवर्णः मृगः भूत्वा
चित्राः रोम राजयः
चित्राणाम कम्बलानाम च
चित्राणि मण्डलानि परि भ्रमति
चित्राणि वनानि
चित्राम इव
चित्रान खड्गाम च
चित्रैः
चित्रैः चन्दन वनैः
चित्रैः क्शतज बिन्दुभिः
चित्रैः शरैः
चित्रम
चित्रम धनुः अवश्टभ्य
चित्रम धनुः विस्फारयन
चित्रम न
चित्रम न भवेत
चित्रया चन्द्रमा इव
चित्तानाम
चित्तानि
चित्तन्तु चेतो हृदयम स्वान्तम हृन मानसम मनः ।। धी वर्ग
चित्य
चित्यः
च्लस्सिस
च्लस्सिस लबोरिस
च्लस्सिस ओफ़ इन्तेल्लिगेन्त्सिअ
चोश्येण
चोदनात ऋते
चोदयामास
चोदितस्य कार्यस्य
चोद्यताम
चोमे!« सस्वजे
चोन्त्रोल्लेर ओफ़ थोसे सेन्सेस; हरिः
चोउर्सिन्ग;अ दूरतः
च्रज
च्रुएल ओने! पापसन्कल्पि
च्रुइसे «एस्चपे वेलोचित्य
चुक्रोश
चुक्रुशुः
चुक्रुशुः छ
चूडा मणि
चूणिताभिः
चूली नाम
चूलिनः
चूत
चूताः च
चूतैः अशोकैः तिलकैः
च्यवनम नमस्कृत्य
च्युतानि
द्ड़%इष्टा
दॄधम
दॄधव्रतः
दॄष्ट्णा
दॄष्टिः
दॄष्ट्वा
द्ड़्ड़्षिटा
दृडानि छापानि
दृढ भक्तिमान
दृढ धन्वा
दृढ धन्वानौ
दृढ द्वाराम
दृढ पराक्रमः
दृढ सत्य विक्रमः
दृढ सत्यविक्रमः
दृढ विक्रमः
दृढ विक्रमाः
दृढ व्रतः
दृढ व्रता
दृढ योग समाहिताः
दृढः
दृढा
दृढाम
दृढानि
दृढबद्धकपाटानि
दृढहनुः
दृढज्यम
दृढम
दृढम अवलिप्तः असि
दृढम प्रतिकूला अपि
दृढम रमे
दृढम रम्स्याव
दृढम सेवमाने
दृढम वि क्रोशन्तीम
दृढनाभ
दृढनेत्रः
दृढस्थूणम
दृढतनुः
दृढविक्रमः
दृढविक्रमाः
दृढविक्रमह
दृढव्रतः
दृढव्रता
दृढव्रताः
दृढव्रताम
दृढव्रतम
दृढे बलवती
दृढीकरणम
दृश्ट
दृश्ट अर्थः
दृश्ट एव
दृश्ट लोक परापराः
दृश्ट लोक परावरा
दृश्ट लोकपरापरः
दृश्ट पर अवरः मुनिः
दृश्ट पूर्वौ
दृश्ट तत्त्व अर्थ दर्शिनः
दृश्ट वीर्यः
दृश्टः
दृश्टः चेत
दृश्टा
दृश्टा असि
दृश्टा हि
दृश्टा यदि
दृश्टाः
दृश्टाः हि
दृश्टानि
दृश्टापदाना
दृश्टार्थैह
दृश्टाश्छ
दृश्टासु
दृश्टायाम
दृश्टद्भिः
दृश्टधर्मार्थः
दृश्टैव
दृश्टकर्मा
दृश्टम
दृश्टौ
दृश्टवा
दृश्टवन्तः
दृश्ठार्थैः
दृश्ठिः
दृश्ठ्व
दृश्टि गतम
दृश्टि मनः रमैः
दृश्टि पथम प्राप्तः
दृश्टि प्रसादात च
दृश्टि रम्याणि
दृश्टिः
दृश्टिः भ्रमति
दृश्टिः न सज्जते
दृश्टिः तमसि वर्तते
दृश्टिभिः
दृश्टिम
दृश्टिम पिदधुः
दृश्टिमार्गम
दृश्टिपथम
दृश्टिरागेण
दृश्टिरम्याणि
दृश्टिसमागमः
दृश्ट्त्वा
दृश्ट्व
दृश्ट्वा
दृश्ट्वा
दृश्ट्वा एतौ
दृश्ट्वा एव
दृश्ट्वा मुनिः
दृश्ट्वा परम धन्विनौ
दृश्ट्वा प्रजानाम अ हितान
दृश्ट्वा प्रमुदिताः
दृश्ट्वा प्रति आगमिश्यथ
दृश्ट्वा शत क्रतुम
दृश्ट्वा शोकम प्रहास्यसि
दृश्ट्वा सीताम परा मृश्टाम
दृश्ट्वा तथा विधम
दृश्ट्वा तु
दृश्ट्वा वैदेही बभूव
दृश्ट्वा वन चरान
दृश्ट्वा वयम प्रव्यथिताः सम्भ्रान्ता नश्ट चेतसः
दृश्ट्वैव
दृश्ट्वा
दृश्ट्य
दृश्ट्या
दृश्ट्यर्पण सम्प्रछोदितः
दृष्टः
दृष्टा
दृष्टाः
दृष्टाम
दृष्टम
दृष्टिः
दृष्टिम
दृष्टिम इव
दृष्टिम प्राप्तम
दृष्टिविषस्य
दृष्ट्व
दृष्ट्वा
दृष्ट्वैव
दृष्ट्य
दृष्ट्या
दृष्तः
दृष्वा
दृश्तः
दृश्त्वा
दृड़िश्ट्वा
दृअश्यमानम
दृद्धेव
दृधम
दृधम तोषितः अस्मि
दृपतः
दृप्त शार्दूल विक्रमम
दृप्त सिम्ह गतिः
दृप्तः
दृप्ता
दृप्ताः
दृप्तान
दृप्तानाम
दृप्तारिमर्दनाः
दृप्तम
दृप्तम पितरम इव
दृप्तवाक्यानाम
दृप्तयोः सिम्हयोरिव
दृस्ट पौरुश विक्रमम
दृस्ट्वा
दृश्टिम
दृश्ट्वा
दृशौ
दृश्गते
दृष्ट लोक परावरः
दृष्टः
दृष्टा
दृष्टाः
दृष्टाम
दृष्टाम छ
दृष्टम
दृष्टमात्रः
दृष्टश्छ
दृष्टति
दृष्टवान
दृष्टि छित्तापहारकम
दृष्टिः
दृष्टिम
दृष्टिमनोहरैः
दृष्ट्व
दृष्ट्वा
दृष्ट्वाछ
दृष्ट्वैव
दृष्ट्या छ
दृष्तः
दृष्त्वा
दृष्यानि
दृष्यन्ते
दृश्य
दृश्यः भविष्यति
दृश्यादृश्य तनुः
दृश्यादृश्यानि
दृश्यैः
दृश्यमाइईशु
दृश्यमाने
दृश्यमानेवा
दृश्यन्ते
दृश्यन्ते हि
दृश्यन्ते खलु
दृश्यन्ते सह कच्छपैः
दृश्यन्ते स्म
दृश्यन्ते ताम्राः
दृश्यन्ति
दृश्यसे
दृश्यते
दृश्यते हि
दृश्यते-
दृश्यति
दृश्येते
दृश्येते हि
दृस्त्वा
दृतिप्रवालः
दृत्वा
दृवम
द्ड़्ड़्श्यन्ते
द्ड़्ड़्स्त्वा
दंष्ट्राकराळम
दंष्ट्रिभिः
दंशिताः
दण्ड
दण्ड अस्त्रम अथ पैशाचम
दण्ड चक्रम
दण्ड उपायाः
दण्ड उपायाः
दण्डः च
दण्डात अन्यत्र
दण्डायुधधरानपि
दण्डैः
दण्डक आश्रितान राक्शसान
दण्डक अरण्य निलयम
दण्डक अरण्य वासिनः
दण्डक अरण्य वासिनाम इशीणाम
दण्डक अरण्यम
दण्डक अरण्यम प्रस्थितम
दण्डक अरण्यम समेत्य
दण्डक अरण्यम विचरन
दण्डक अरण्यम व्यचरम
दण्डक अरण्ये वसन्तौ
दण्डक अरण्ये वसतः
दण्डक अरन्यान
दण्डक शाङ्कुशैः
दण्डका वनम प्रविश्टः
दण्डकाः
दण्डकान
दण्डकान परि धावतः
दण्डकान वि चरिश्यसि
दण्डकारङ्ये
दण्डकारण्य वासिभिः रक्शोभिः
दण्डकारण्य वासिनः
दण्डकारण्यात
दण्डकारण्यम
दण्डकारण्यम शोभयन
दण्डकारण्ये
दण्डकारण्ये ऋशीणाम
दण्डकारण्ये बहुभिः काम रूपिभिः राक्शसैः
दण्डकावनम
दण्डम
दण्डम धारयेयु
दण्डम पातयेत
दण्डस्य
दण्डेन
दण्डेन ग्रसते
दण्ड्यः
दण्ड्यते
दण्ड्ये
दङ्ड भ्यात
दङ्डाः
दङ्डाहतः
दङ्डान
दङ्डार्हम
दङ्डधरः
दङ्डकान
दङ्डकारङ्य
दङ्डकारण्य
दङ्डकारण्ये
दङ्डकारनम
दङ्डकारन्यम
दङ्डकावनम
दङ्डकावने
दङ्डके
दङ्डम
दङ्डनिर्घातवादिन्या
दङ्डेन
दङ्काराङ्ये
दण्द
दण्द माणवाः
दण्दक अरण्य वासिनाम
दण्दक अरण्यम
दण्दका वनम
दण्दकान
दण्दकान प्रति
दण्दकार्ण्यम
दण्दकारण्य वासिनम
दण्दकारण्यम
दण्दकारण्यम आश्रितः
दण्दकारण्ये
दण्दकारन्या
दण्दकारन्यम
दण्दके
दण्देन
दाडिम गुल्माम्श्छ
दाडिमान अपि
दादृशिरे
दाक्षिण्यात
दाक्ष्यम
दाक्ष्यम उत्तमम
दाक्शि णात्याश्छ
दाक्शिणात्यान नरेन्द्राम च
दाक्शिनात्याः
दाक्श्य विक्रम सम्पन्नः
दाक्श्यम च
दाक्शायणी
दाक्शिणात्याः छ
दाक्शिणे
दाक्शिण्येन
दाक्शिण्येन छ
दाक्श्यम
दाम्यन्निव
दान
दान अध्यन
दान मान आदि सत्कर्रैः
दान सम्वननाः
दान शील जनान
दान वारिणा
दान यज्ञ विवाहेशु
दानगुण प्रधानाः
दानैः
दानैश्छ
दानम
दानम कार्यम
दानव देव शत्रौ
दानव इन्द्रः
दानव इन्द्राणाम
दानव इन्द्रैः
दानव इन्द्रेण
दानव पन्नगायुतम
दानव पुन्गवम
दानव राक्षसानाम
दानव उपासितम तु
दानवः न
दानवाः
दानवाम्छ
दानवान
दानवाश्छ
दानवदर्पघ्नम
दानवदेव शत्रुः
दानवैः
दानवैः सह
दानवम
दानवराजः
दानवराक्षसाः
दानवसम्विभाः
दानवस्य मयस्य
दानवौ
दानवेशु
दानवेशु महर्शिशु
दानवेभ्यः
दानवेन अभि रक्शितम
दानवेन्द्राणाम
दानवेन्द्रम
दानयज्ज्ञाधिकारा
दानेन
दान्तः
दान्ताः
दान्तैः
दान्तका राजताः चैव
दान्तकाज्ञ्छन छित्राङ्गैः
दान्तकाज्ञ्छनराजतैः
दान्तकैः
दान्तम
दान्तराजत सौवर्णैः
दान्तश्छ
दान्तौ
दान्तौ तापसौ
दापय
दार्ढ्यत
दार
दार राज्य निमित्तम च
दारः
दाराः
दाराः पुरुशस्य
दाराहरण कर्शितः
दाराम्श्छ
दारान
दारान च पुत्रान चैव
दारछौर्यम
दारैः
दारैश्छ
दारकान
दारम्श्छ
दारनैः
दारसम्ग्रहवर्तिनाम
दारयन
दारयन इव
दारयन्निव
दारयते
दारये
दारयेत
दारयिश्यामि
दारयिश्ये
दारेशु
दारेषु
दारिद्र्येण
दारिता
दारिताः
दारिताम
दारितम
दारितेन
दारितेन गिरिः इव
दार्षु
दारु पर्वतक उपेताम
दारुण आरुतैः
दारुण शब्द सम्श्रिताम
दारुणः
दारुणः अपि न
दारुणः छ
दारुणः निर्घातः इव
दारुणा
दारुणा मूर्च्छा च
दारुणाः
दारुणाम
दारुणान
दारुणान उत्पातान छ
दारुणारुताः
दारुणैः
दारुणैः इङ्गितैः
दारुणकथाः
दारुणम
दारुणम च
दारुणम रोम हर्शणम स्वरम
दारुणम तत कर्म
दारुणम तथा भेदनम
दारुणे
दारुणोदयम
दारुनेन
दारुपात्राणि
दारुपर्वतकानपि
दारुरूपाणि
दारूणि
दार्वान
दास भूतस्य
दासः
दासः अस्मि
दासभूतः
दासकुले
दासम
दासरथे तथः
दासरथेः
दासरथिम
दासस्य
दासस्य मे भार्या
दासवत
दाशाः
दाशान
दाशाश्छ
दाशबन्दुभिः
दाशैः
दाशरधेन
दाशरतेः
दाशरथ
दाशरथः
दाशरथाय
दाशरथे राम
दाशरथेः
दाशरथेः एव च
दाशरथेः प्रीतिम कर्तुम
दाशरथेः प्रिये कृते
दाशरथेः रामस्य भार्याम
दाशरथेः तव एव च
दाशरथेन
दाशरथि बाणानाम
दाशरथिः
दाशरथिम
दाशरथिम रामम अभ्यभाशत
दाशरथिम रामम प्रशस्य
दाशरथोउ
दाशर्थीम
दासी भवितुम कथम इच्छसि
दासी दासम
दासी दासम्छ
दासीनाम
दासीश्छ
दासीवछ्छ
दासीवत
दास्य भाव
दास्य भक्ति
दास्यामः
दास्यामि
दास्यामि तव
दास्यम उपागतः
दास्यन्ति
दास्यसि
दास्यते यदि
दास्येऽपि
दातृ
दातृ प्रति ग्रहीतृभ्याम
दाता
दातारम
दातारम अभिकान्क्शते
दातारम इव
दातव्यम
दात्रैः छ
दातुम
दातुम अपि
दातुम अर्हसि
दातुमेव
दात्यूह कोयश्टिभकैः
दात्यूह रत विक्रन्दैः
दावाग्नि दीप्तानि
दावानलहतम यथा
दावदग्दः
दायादः
दायादौ
ददृशाते
ददृशः
ददृशाः ते
ददृशाते
ददृशे
ददृशुः
ददृशुः ते
ददृशुश्छ
ददृशू
ददंशुः
ददाः
ददाह
ददाह क
ददामि
ददामि इति
ददामीति
ददासि
ददासिछ
ददाति
ददातिहि
ददातु
ददम्श्छ
ददम्शुः
ददन
ददर्श
ददर्श
ददर्श आश्रमम
ददर्श भरत अग्रज
ददर्श छ
ददर्श ह
ददर्श पम्पाम
ददर्श उपससर्प च
ददर्शः
ददर्शा
ददर्शह
ददर्शक
ददर्शतुः
ददर्शौ
ददर्शयामास
ददर्ष
ददौ
ददौ हि
ददौ पावकम
दधृशुश्छ
दधार
दधे मनः
दधि
दधि छ
दधि क्शीरोपसेछनम
दधि कुल्याः च
दधि मुखः
दधि वक्त्र नामा
दधिछ
दधिमुखः
दधिमुखः कपिः
दधिमुखम
दधिमुखस्य
दधिमुखो नाम नाम्ना
दधिपात्रैश्च
दधिपूर्णाः
दधिरे
दधिरे मनाम्सि
दधिसौउवर्छलायुतान
दधिवक्त्रस्य नीलस्य सुपाटल सुनेत्रयोः
दध्मुः
दध्नः
दध्रे मनः
दध्यक्षत हविर्लाजैः
दध्यक्षतम
दध्यौ
दद्मि
दद्मी
ददोउ
दद्र्श
दद्रुशुः
ददुः च परम प्रीताः
ददुः छ एवम वरान
दद्याः
दद्याम
दद्यात
दगाम
दग्ध पक्शः
दग्धः
दग्धा
दग्धा हि
दग्धाम
दग्धास्थि
दग्धम
दग्धशैलोपमः
दग्धे
दग्धेन तेन
दग्ध्वा
दघाछ
दहन भूतेन
दहनः
दहनकर्मा
दहनम
दहन्तीमिव
दहर आकाश
दहता
दहति
दहतिवै
दहेत
दहेयम
दह्यमानः
दह्यमाना
दह्यमानाः
दह्यमानाम
दह्यमानानि
दह्यमानायाम
दह्यमानैः
दह्यमानम
दह्यमाने
दह्यमानेन
दह्यन्ते
दह्यताम
दह्यताम्छापि
दह्यते
दैन्यात
दैन्यम
दैन्यम आगतः
दैन्यम हर्षश्छ
दैन्यपादप सम्घेन
दैन्यपरीतछेष्टाः
दैर्यम
दैतेयाः
दैतेयाः अदित्ययोः
दैतेयाः न
दैत्य
दैत्य दानव राक्शसाः
दैत्य दानव सन्निभाः
दैत्य दानवसन्घानाम
दैत्य दानवेभ्यो
दैत्य इन्द्र निलय उपमम
दैत्य सैन्य गणान
दैत्य वधे
दैत्या इव
दैत्याः
दैत्यान
दैत्याश्छ
दैत्यदानव सम्काशाः
दैत्यैः
दैत्योत्तोमानामपि
दैव
दैव निश्यन्दः
दैव उपहत कर्मणः
दैवासुरम
दैवासुरयुद्धे
दैवासुरे
दैवासुरेशु युद्धेशु
दैवात
दैवबलम
दैवछिन्तकाः
दैवगतिः
दैवज्ज्ञैरपि
दैवज्नाः
दैवम
दैवम एव परम मन्ये
दैवम परमा गतिः हि
दैवम पुरुश कारेण
दैवस्य
दैवत गणान
दैवतानाम
दैवतानि
दैवतानि अपि
दैवतानि च प्रियन्ते
दैवतान्यपि
दैवतैः
दैवतैः अ व्ध्यम
दैवतैः अपि «सान्गो पाङ्अ विधिना
दैवतैः चिराय दत्तः
दैवतैः कृता
दैवतैः मध्यमानः तु
दैवतैः सह
दैवतम
दैवतम हि
दैवतम इत्येव
दैवतम कर्म
दैवतम खलु
दैवतम मम
दैवतम्छेति
दैवतपतिः
दैवते
दैवतेभ्यः
दैवविपर्यम
दैवव्यपाश्रेयः
दैवयोगात
दैवेभ्यश्छ
दैवेछ
दैवेन
दैवेन आहार अर्थम तु सन्दिश्टौ
दैवेन आक्रम्यते सर्वम
दैवेन दुर अनुश्ठितम
दैवेन मम चाक्शुशौ
दैवेरपि
दैवी गतिः
दैवीछ
दैवीम
दैविकम
दक्श यज्ञ वधे पूर्वम धनुः आयम्य वीर्यवान ।
दक्श यज्ञअ वधे
दक्श यज्ञअ वधे पूर्वम धनुः आयम्य वीर्यवान ।
दक्शः
दक्शः विवस्वान अपरः अरिश्टनेमिः च
दक्शसुत प्रभावः
दक्षस्य
दक्षिणः
दक्षिणा दिक इव
दक्षिणाभिमुखाः
दक्षिणाम आशाम
दक्षिणात समुद्रात
दक्षिणम मङ्डलम
दक्षिणप्राछ्याम
दक्षिणे शिखरे
दक्शिण अग्रेशु दर्भेशु
दक्शिण दिक
दक्शिण द्वारात
दक्शिण द्वारम
दक्शिण द्वारे
दक्शिण मार्गस्थान
दक्शिण तीरे
दक्शिणः
दक्शिणः बाहुः
दक्शिणः पादः
दक्शिणः रामः
दक्शिणा
दक्शिणा दिक
दक्शिणा मुखः
दक्शिणाग्रेशु
दक्शिणाक्शि
दक्शिणाम
दक्शिणाम आशाम
दक्शिणाम आशाम चोदिताः
दक्शिणाम बिभिदुः
दक्शिणाम दत्त्वा
दक्शिणाम दिशम
दक्शिणाम दिशम आदिशत
दक्शिणाम दिशम आस्थाय
दक्शिणाम दिशम आस्थितः
दक्शिणाम दिशम गत्वा
दक्शिणाम दिशम प्रस्थाप्य
दक्शिणाम दिशम ययौ
दक्शिणाम प्रेशयामास
दक्शिणामुखः
दक्शिणानैव
दक्शिणात
दक्शिणात अपि च उत्तरम
दक्शिणम
दक्शिणम बाहुम
दक्शिणम मुश्टिम
दक्शिणम नेत्रम
दक्शिणम तीरम
दक्शिणम तीरम आसाद्य
दक्शिणम्भुजम
दक्शिणम्छ
दक्शिणस्य समुद्रस्य
दक्शिणस्य उदधेः तिरे
दक्शिणस्याम
दक्शिणे गिरि सानुशु
दक्शिणे पार्श्वे
दक्शिणेन पाणिना ऊर्वोः तु
दक्शिनम अक्शि
दक्श कन्ये
दक्शः
दक्शस्य क्रतुम हन्तुम
दक्षिण द्वारम
दक्षिण कूलस्थे
दक्षिणः
दक्षिणा
दक्षिणाम
दक्षिणाम दिशम
दक्षिणापथाः
दक्षिणार्धेन
दक्षिणम
दक्षिणम तीरम
दक्षिणम तीरमेव
दक्षिनम
दक्षिनम दिशम
दक्षिनम्दिशम
दक्ष्यानिति
दक्शिण अग्नि
दक्शिण पस्छिमाम कोटिम
दक्शिणाम दिशं
दक्शिणाम दिशम च
दक्शिणाम दिशम प्रस्थितः
दक्शिणानाम
दक्शिणाश्छापि
दक्शिणम
दक्शिणम बाहुम
दक्शिणम दिशम प्रस्थितः
दक्शिणम तीरम आसाद्य
दक्शिणस्याम दिश अपि
दक्शिणतः अपराअम
दक्शिना
दक्शिनाम दिशम
दक्शिनेनैव पाणिना
दल शीतलाः
दल्तेन
दम
दम्श्ट्र
दम्श्ट्रा करालः
दम्श्ट्राभिः
दम्श्ट्राम
दम्श्ट्रानखायुधाः
दम्श्ट्रस्य
दम्श्ट्रिणः
दम्ष्ट्रश्छ
दम्ष्ट्रिणः
दमः
दमभिः
दमश्छैव
दमयन्तीव
दम्शाः
दम्शान
दम्शाश्छ
दम्ष्ट्रा युधान
दम्ष्ट्रायुधाः
दम्ष्ट्रिणः
दम्ष्त्रस्य
दम्यः इव
दन्ड / धनुस
दन्ड
दन्ड धरः
दन्डाक अरण्यम
दन्डक अरण्यम प्रविश्टः
दन्डक अरण्ये
दन्डका वनम व्यचरन
दन्डका वने प्रविश्टः
दन्डकारण्ये विचरन
दन्डकरण्य
दन्डरण्य वासिनः
दन्श्ट्र करालवान
दन अध्यन शीलः छ
दन धावन सम्छयान
दनम
दनवैः
दन्दक अरण्य गमनम
दन्दक अरण्य वासिनाम
दन्दक अरन्यम प्रविष्टौ
दन्दका इति वि श्रुतम
दन्दकान छरसि त्वम कः
दन्दकान प्रति गमनम न हि मे रोचते
दन्दकारण्य वासिनाम
दनोः
दन्त नखायुधैः
दन्त उलूखलिनः च एव
दन्तान
दन्तानाम पीडनैः
दन्तान्तरितरूपिकाम
दन्ताश्छ
दन्तैः
दन्तैः च
दन्तैश्छ
दन्तिनः
दन्तोउ
दनुः अश्वग्रीवम पुत्रम अजनयत
दनुः नाम
दनुर Vएद
दनूम
दरा अवलोकनम
दराः अपि
दरदान चैव
दर्भ मिश्रितान
दर्भ सम्स्तरे
दर्भा
दर्भाः
दर्भान
दर्भैः
दर्भैश्छ
दर्भम
दर्भमुष्टिप्रहरणान
दर्भप्रस्तर शायिना
दर्भसम्स्तीर्णे
दर्भेशु
दर्दुरम्छैव
दर्दुरसम्काशः
दर्दुरेण
दरिद्रः
दरिद्रः वा
दरिद्रभिक्षाछरणश्छ
दरिद्रोवा
दरी गिरि गुहाः चैव
दरीः च प्रिय दर्शनाः
दरीकन्दर निर्झरान
दरीम
दरीमन्तः पर्वताः च
दरीमुखः
दरीवन्तम
दर्म
दर्प्ण
दर्प मोहितौ
दर्प पूर्णः अभवत
दर्पः
दर्पणान्छ
दर्पात
दर्पात मृत्युम
दर्पहन्ता
दर्पम
दर्पम बलम वीर्यम
दर्पम विना
दर्पश्छ
दर्पे च
दर्पेण छ
दर्पिताः
दर्पितेशु गवाम समूहेशु
दर्शः च
दर्शंछापि
दर्शमानुः
दर्शन जेन
दर्शन कामेन
दर्शनः
दर्शनाछ्छापि
दर्शनादिव
दर्शनार्थे
दर्शनात
दर्शनात अस्य धनुशः
दर्शनकाङ्क्षिणौ
दर्शनम
दर्शनम आगताः
दर्शनम च अपि अगस्तस्य
दर्शनम रावणस्य अपि
दर्शनम शरभंगस्य
दर्शनम्छ
दर्शने
दर्शनेन
दर्शनेनापि
दर्शनीय परि च्छदः
दर्शनीय परिच्छदम
दर्शनीयः
दर्शनीयैः
दर्शनीयम
दर्शनीयतमः भूत्वा
दर्शनोत्सुकः
दर्शय
दर्शयामास
दर्शयामास रामाय
दर्शयध्वम
दर्शयन
दर्शयन अशु लाघवम इव
दर्शयन्तः
दर्शयन्तौ
दर्शयन्ति
दर्शयन्ति हि
दर्शयस्व
दर्शयते
दर्शयिष्यामः
दर्शयिश्यामि सुव्रत
दर्शयिष्यन्ति
दर्शयितुम
दर्शयित्वा
दर्शयित्वा च विक्रमम
दर्शिनः
दर्शित सौहृदा
दर्शितः
दर्शिता
दर्शिताः
दर्शिताः छ
दर्शितम
दर्शिते
दर्शितेन्द्रायुधप्रभम
दर्त्स शूलानि
दरुणम
दर्यामि
दस वर्श सतानि च
दस वर्श शस्राणि
दसग्रीवः
दसरथ आत्मजः रामः
दसरथ नृपः
दसरथः
दसरथः नृपः
दसरथम नृपम
दसरथम न्रृपम
दसरथस्य
दसरथस्य राज्ज्ञः
दसरथेन
दसरथोपमः
दस्गाबबः
दश ऊने
दश
दश आभाग गतः
दश आभागेन
दश आननः
दश आस्यः
दश अन्तेन्न
दश छ द्वे
दश दशभिः
दश दिशः
दश ग्रीव वधे
दश ग्रीवः
दश ग्रीवः विम्शति भुजः
दश ग्रीवम
दश कोटिभिः
दश कोट्य
दश कोट्यः
दश कोतिः
दश मार गणान जग्राह
दश नाग बलाः
दश पङ्छ छ
दश पद
दश पन्च वर्शाणि च
दश राक्शस सहाहस्रम
दश रात्र
दश रथ
दश सहस्राणि
दश सम्वत्सरा
दश सप्त इति
दश शीर्श अद्रि राट इव
दश शिरा
दश शिरसः वधम च
दश वार्शिकः
दश वर्श सहस्राणि
दश वर्श शतानि च
दश वर्शाणि
दश वर्शाणि अवशिश्टानि
दश वर्श शतानि छ
दश योजन विस्तारः
दश योजन विस्तीर्णा
दश योजनम
दश योजनम आयतम
दश योजनम चिक्शेप
दश योजनम उच्छ्रितम
दशः
दशाः
दशाहम
दशाहे
दशाक्श
दशाम
दशानन
दशानन समुदीरित वचनम आकर्ण्य राम शब्द श्रवण मात्रेण संत्रस्त हृदयो मारीचः कृतान्जलिः एवम उवाच - द्क
दशाननः
दशानना
दशाननम
दशार्ण नगराणि अपि
दशास्य प्रमदा अवमस्य
दशास्यः
दशाविभागपर्याये
दशायोगात
दशबृहत
दशभिः
दशभिः अहोभिः
दशभिः बाणैः
दशभिः दश
दशभिः कोटिभिः
दशभिः कोटिभिः वृतः
दशभिः कोटी सहस्रैः
दशभिः शिरोभिः
दशछ
दशधा
दशदिशः
दशग्रीव
दशग्रीव भुजाभिगुप्ताम
दशग्रीव ध्वजम
दशग्रीव एतत अन्तः
दशग्रीव निवेशनम
दशग्रीव पराभवम
दशग्रीव वधैशिणः
दशग्रीवः
दशग्रीवः क्रोधात
दशग्रीवः सः रावणः
दशग्रीवः तु
दशग्रीवम
दशग्रीवस्तु
दशग्रीवेण
दशग्रिव वधम
दशग्रिवाय
दशग्र्रिवस्य
दशगुणोत्तराः
दशको गुणः
दशकोट्यस्तु
दशकोति अन्द शतानिछ
दशकोति सहस्राणि
दशक्रोशे
दशमः
दशमुखबाहुपालिताम
दशन च्छदम
दशना
दशनाग बलाः
दशनैः
दशनैः तीक्श्णैः
दशनैश्छापि
दशन्तः
दशन्तम
दशन्ति
दशपद्मः
दशरात
दशरात्मज
दशरात्मजः
दशरात्मजम
दशरात्मजौ
दशरात्मजौ वा
दशरधात्मजम
दशरथ
दशरथ आत्मज
दशरथ आत्मजः
दशरथ आत्मजः रामः
दशरथ आत्मजः सः रामः
दशरथ आत्मजम
दशरथ आत्मजम रामम
दशरथ आत्मजौ
दशरथ अत्मजम
दशरथ नृप सूनु बाण वेगैः
दशरथ स्त्रियः
दशरथ सुत शोभिता
दशरथ सूनु सत्तमाभ्याम
दशरथ वेश्म
दशरथः
दशरथः अपि जीवेत
दशरथः भर्ता
दशरथः हृश्टः अभवत
दशरथः नृपः
दशरथः नाम
दशरथः नाम राजा
दशरथः नाम राजा आसीत
दशरथः प्रीतः
दशरथः राजा
दशरथः स्नुशाम
दशरथाज्जातः
दशरथान्ताय
दशरथात
दशरथात्मज़ः
दशरथात्मज
दशरथात्मजः
दशरथात्मजम
दशरथात्मजौ
दशरथात्मजे
दशरथाय
दशरथाय छ
दशरथम
दशरथम नृपम
दशरथम नृपम समवेक्श्यः
दशरथस्त्रियः
दशरथसुत राक्षसेन्द्रयोः
दशरथसुतः
दशरथस्य
दशरथस्य च
दशरथस्य छ
दशरथस्य एतत श्रुत्वा
दशरथस्य इमौ पुत्रौ
दशरथस्य क्शयम च
दशरथस्य पुत्रौ
दशरथस्य स्त्रीणाम
दशरथस्य सूनोः छ
दशरथे
दशरथे एवम ब्रुवति
दशरथे नाम
दशरथेन
दशरथोनाम
दशरथोयथा
दशर्ग्रीवः
दशर्रथ आत्मजौ
दशसाहसरम
दशसहस्रां रथानां
दशशतेन
दशत्रीणिएकम्छ
दशवर्श सहस्राणि
दशवर्शाणि
दशयोगन इस्तीर्णा
दशयोजन विस्तीर्णम
दशयोजनम
दशयोजनविस्तारः
दशे
दष्टाः
दषः
दश्युभिः
दस्यवः
दत वरैः हनूमता
दत वरैह
दते
दथानि
दत्त
दत्त अभय वधः नाम
दत्त पथ्यशनाः
दत्त प्रहारव्यथिताः
दत्त पूर्वा
दत्त राज्य
दत्त वरः
दत्त वरैः
दत्त वरम
दत्तः
दत्ता
दत्ता छ
दत्ताम
दत्तानि
दत्तम
दत्तम परमेव
दत्तमहावरः
दत्तमेव
दत्तपङ्छाण्गुलम
दत्तश्छ
दत्तौ
दत्तवा
दत्तवरः
दत्तवरैः
दत्ते
दत्थम
दत्तोन
दत्त्वा
दत्त्वा अभयम
दत्त्वा छ वित्तानि
दत्त्वा रामाय
दत्त्वा यत
दतुम
दतुम छ
दत्वा
दौघ्तेर एश
दौहृदः
दौहित्रीम
दौर आत्म्यात
दौरात्म्यम
दौश्कुलेयस्य
दौत्यम निवेदितवतः
दवाग्नि दग्धाः शैलाः इव
दवाग्नि दग्धेशु शैलेशु
दवाग्नि वेष्टितानाम
दवाग्निम
दव्याः
दया
दयाछैव
दयाम
दयवान
दयितः
दयिता
दयिता भार्या
दयिताम
दयितायाः
दयितम
दयितम हि
दयितम पतिम
दśअरथम
द्दहति
द्धः सः राक्शसः
द्दुतौ
देअर ब्रोथेर. अयम
देछित
दीपवृक्शान
दीवी
देह दारणैः निर्बिभेध
देह धर्म गतस्य
देह न्यास
देहात
देहम
देहम त्यक्त्वा मही तले
देहमाहात्म्यम
देहनाशाय
देहन्यासकृताम
देहस्य
देहौ
देहवद्भिः
देहविदाअणान
देहे
देहेति
देहि
देहिनः
देहो देवलयः प्रोक्तः
देलिघ्तेद. स्पृहयामाहे हि
देपेन्देन्त ;त्वाम
देश धर्मः तु
देश जातानाम
देश काल अनुवृत्तिः च
देश काल अर्थ सम हितम
देश काल हितम
देश काल ज्ञऔ
देश काल नयैः युक्तः
देश काल प्रतीक्शः अस्मि
देश काल विभागज्ञः
देश काल विरोधिताः
देश काल विरोधितम
देश कालज्ञअत दार्ढ्यम सर्व क्लेश सहिष्णुता । सर्व विज्ञआनिता दाक्ष्यम ऊर्जः सम्वृत मन्त्रता । अविसम्विदिता शौर्यम शक्तिज्ञअत्वम कृतज्ञअता । शरण आगत वत्स्ल्यम अमर्षत्वम अचालन ।
देश कालज्ञऔ
देश कालौ
देश कालौ भजस्व
देश कालौ प्रतीक्शस्व
देश कालौछ
देश कालविपर्ययात
देश त्यागः वा अपि
देशः
देशः दृश्यताम
देशाः
देशाम्श्छापि
देशान
देशान्तरम वासयिता वा
देशात
देशकाल विभावित
देशकाल विहीनानि
देशकालज्ञम
देशकालाभियुक्तेन
देशकालर्थ सम्वादि
देशकालविरोधिताः
देशकालवित
देशकालोपपन्नम्छ
देशम
देशम कुरु
देशम रोचयामास
देशरात्रम
देशश्य
देशस्य सुप्रीतः
देशे
देशे देशे
देशे देशे च
देशे देशे छ
देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बान्धवाः । तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ।।
देशे काले
देशे काले च वाक्य ज्ञऔ
देशे नद विशेशे अब्दौ सिन्धुर्ना सरिति स्त्रियाम - अमर कोश.
देशेशु
देशेशु आसाद्य
देशेषु
देषश्छ
देश्कालविभागज्ञः
देव
देव ऋशयः च
देव ऋशि गण सेवितम
देव ऋशि गन्धर्वा यक्शाः
देव ऋशि गन्धर्वाः पन्नग उरग राक्शसाः
देव ऋशि यक्श प्रवरैः
देव ऋशीणाम भयावहम
देव ऋशि
देव अरण्य उपमे
देव असुर गणान वा अपि
देव असुर वि मर्दाम च
देव असुर वि मर्देशु
देव असुरैः
देव भूमि
देव दानव
देव दानव दुर्धर्शम
देव दानव गधर्व पिशाच पतग उरगैः
देव दानव गन्धर्व मृग मानुष पक्षिणाम
देव दानव गन्धर्वाः
देव दानव गन्धर्वैः
देव दानव गन्धर्वैः किन्नरैः उपशोभितम
देव दानव गन्धर्वे
देव दानव राक्षसैः
देव दानव रक्शाम्सि पिशाच उरग पन्नगाः
देव दानव रक्शोभिः
देव दानव सेवितः
देव दानव यक्शाणाम
देव दानवयक्शेभ्यः
देव दम्काश
देव दसि
देव दत्तम हिरण्यमयीम
देव देव
देव दुन्दुभयः नेदुः
देव दुन्दुभि निर्घोशः
देव दुन्दुभि निस्वनैः
देव दुन्दुभि निस्वनम
देव गृह उपमम
देव गणाः समेयुः
देव गन्धर्व भुजण्ग राक्शसाः
देव गन्धर्व भूतानाम
देव गन्धर्व भूतानाम ऋशीणाम च महात्मनाम
देव गन्धर्व चारणैः
देव गन्धर्व दानवाः
देव गन्धर्व दानवैः
देव गन्धर्व गोलोकान
देव गन्धर्व कन्याभिः
देव गन्धर्व कन्याश्छ
देव गन्धर्व लोकान च
देव गन्धर्व पुत्राः च
देव गन्धर्व पुत्रैः
देव गन्धर्व सम्काशाः
देव गन्धर्व सेवितम
देव गन्धर्वाः सिद्धाः परम ऋशयः च
देव गन्ग
देव गर्भ प्रतिमे
देव ईश
देव ईशः
देव ईशः ब्रह्मा
देव ईशात
देव ईशम
देव ईश्वरः
देव ईश्वरेण क्रोधात
देव कार्य चिकीर्शया
देव कार्याणि कुर्वद्भिः
देव कार्यनिमित्तम
देव कल्पैः
देव लोक
देव लोक जिगीशया
देव लोकात
देव लोकात परिच्युतम
देव लोकम
देव लोकम अगच्छत
देव मार्गम
देव मनुश्येशु
देव निर्माण निर्मितौ
देव निर्मितम
देव निर्मितम पायसम प्राप्य
देव न्राजः दिवम यथा
देव पतिः दिवि यथा
देव पतिः यथा
देव प्रभावस्य
देव प्रवरः
देव पुरोहितस्य
देव पुरोपमा
देव पूजनात
देव राज कुतूहलात
देव राजम अपि
देव राजस्य ध्वजः इव
देव राज्यम चिकीर्शेत
देव रूपा
देव रूपाः
देव रूपिणीम
देव संघाः
देव सारथिः
देव सैन्य अभि मर्दनम
देव समान अस्य
देव सम्काशम
देव सम्युगे
देव सन्घाप्लुत जलाम
देव सन्घैः च चरितम
देव सन्काशम
देव शासनात
देव शतृणाम व्धाय
देव तुल्य पराक्रमाः
देव तुल्य पराक्रमौ
देव उद्यानानि
देव उपमम
देव वर्णिनम
देव वर्णिनौ
देव वरः
देव वर्चसम भार्गवम ववन्दे
देव वरे
देव वत
देवः
देवः अवर्शयत
देवः वाछस्पतिर्यथा
देवा
देवा क्रीड शताकीर्णाम
देवा न
देवाः
देवाः च
देवाः च महर्शयः च
देवाः चारणयोः सह सन्गताः
देवाः चैव
देवाः छ
देवाः दृश्ट्वा
देवाः न एव भविश्यन्ति
देवाः न शक्ता
देवाः न शक्ताः
देवाः पिशाच पतग उरगाः
देवाः सिद्धाः छ परम ऋशयः
देवाः यथा
देवाअसुरेश्वपि
देवाध्वरविप्रशत्रो
देवागाराणि
देवाह
देवाह अपि
देवाम्श्छ
देवान
देवान अपि
देवान अर्छयता त्वया
देवान विसृउज्य
देवानां वरेण
देवानाम
देवानाम ऋशीणाम
देवानाम अपि दुर्गमः
देवानाम च रक्शसाम
देवानाम छ
देवानाम एवम वरम दत्वा
देवानाम इव
देवानाम कार्य सिद्धये
देवानाम मध्यतः स्थित्वा
देवानाम मघवान इव
देवानाम परमाम गतिम
देवानाम सेना पतिम पुत्रम
देवानाम वासवः इव
देवानाम वरेण
देवानामिव
देवानान
देवानपि
देवान्तक नरान्तकौ
देवान्तकः
देवान्तकाय
देवान्तकम
देवान्तकनरान्तकौ
देवान्तकोवऽपि
देवान्तनादि त्रिशिरोतिकायान
देवार्थम
देवाश्छ
देवाश्छैव
देवाश्छैवा
देवास्मनमस्कृतम
देवासुर गणान
देवासुर महर्शयः
देवासुर नृकन्यानाम
देवासुर नरेन्द्रेशु
देवासुर रणोपमे
देवासुर विमर्देषु
देवासुर युद्धे
देवासुरैः
देवासुरैरपि
देवासुरैश्छापि
देवासुरमनुष्याणां
देवासुरमनुष्येषु
देवासुरयुद्धे
देवासुरे
देवाय
देवायतानछैत्येषु
देवायतनछैत्येषु
देवदानव दर्पहा
देवदानव गन्धर्व यक्शपन्नगसुन्दनम
देवदानव गन्धर्वैः
देवदानव राक्षसान
देवदानव यक्षाणाम
देवदानव यक्षाणाम
देवदानवाः
देवदानवान
देवदानवदर्पहा
देवदानवगन्धर्वाः
देवदानववीराणाम
देवदानवयोरिव
देवदारु वनेशु च
देवदारुमयः
देवदारूणिछ
देवदेवम
देवदेवोपमं
देवदुर्गा
देवगणाः
देवगणश्रेष्ठम
देवगनाः
देवगन्धराः
देवगन्धर्व छारणाः
देवगन्धर्व दानवाः
देवगन्धर्व दानवान
देवगन्धर्व कन्या
देवगन्धर्व किम्नराः
देवगन्धर्व सेवित
देवगन्धर्वाः
देवगन्धर्वान
देवगन्धर्वदानवाः
देवगन्धर्वैः
देवगन्धर्वकन्याश्छ
देवगन्धर्वयोशितः
देवहितम
देवैः
देवैः अभ्यर्थिताः
देवैः अपि
देवैः अपि दुर अन्वया
देवैः अपि दुरासदाः
देवैः एवम उक्तः
देवैः महर्शिभिः पूज्यमानः
देवैः प्रार्थितेन
देवैः शतक्रतुः इव
देवैःसह
देवैहि
देवैरपि
देवैश्छ
देवकण्टकः
देवकण्टके
देवकङ्टकः
देवकङ्अकः
देवकार्यम
देवकल्पम
देवकल्पस्य
देवकुमार रूपम
देवलोकात
देवलोकक्रमणम
देवलोकम
देवलोकम्वा
देवलोकस्य
देवलोके
देवम
देवम वैश्रवणम
देवम विबुध ईश्वरम ददर्श
देवमहा छमूनाम
देवमनुश्याणाम
देवमीढ इति स्मृतः
देवमीढस्य विबुधो
देवनेन
देवनिर्मिताम
देवपद्मिनीम
देवपराक्रमाः
देवपथान
देवपथम यथा
देवपतिर्यथा
देवप्रकाशेन
देवप्रवरस्य लोकम
देवपुर्रिमिव
देवपुत्राणाम
देवर्शयः
देवर्शि राक्शसैरपि
देवर्शिभिः
देवर्शिमहर्शिपन्नगाः
देवरः लक्श्मणः वा अपि
देवराट
देवराज्ज्ञा
देवराज सम्प्रभम
देवराजः
देवराजगजाक्रान्ते
देवराजश्छ
देवराजस्य
देवराजेन
देवराज्यादयः
देवराज्यात
देवरात
देवरात इति ख्यातः
देवरातः
देवरातस्य हस्ते ददौ
देवरातस्य राजर्शेः बृहद्रथ इति स्मृउतः
देवरदर्पघ्नैः
देवरजाजेन
देवरम च
देवर्षि पितृ विप्राणाम
देवरूपिणौ
देवसखः नाम पर्वतः
देवसमान विक्रमौ
देवसम्काशम
देवसन्घैः
देवशत्रौ
देवशत्रुः
देवश्छ
देवस्थानैः
देवसुत प्रभावौ
देवस्य
देवस्य शितिकण्ठस्य सम्क्रीडमानस्य
देवस्य तस्य
देवता
देवता आयतनानि प्रति अपूजयन
देवताः
देवताः च
देवताः तर्पिताः च स्युः
देवताअः च
देवताभ्यः वरम प्राप्य
देवताभ्यर्छनार्थाय
देवताछ
देवतागणान
देवतागारे
देवताह छ
देवताकार्यम
देवतामि व
देवतामिव
देवतानाम
देवतानाम आज्ञअया
देवतानाम अभिप्रायम विज्ञाय
देवतानाम अभिप्रायम विज्ञआय
देवतानाम अनुग्राह्यः
देवतानाम अपि अभिपालकः
देवतानाम भयम अभूत
देवतानाम भयम दृश्ट्वा
देवतानाम छ
देवतानाम प्रतिज्ञआय
देवतानाम वचः श्रुत्वा
देवतानामपि
देवतानम च राक्शसाम
देवतार्छाह
देवतार्थ छ
देवताश्छ
देवतातिथीन
देवताय
देवतायतनेषु
देवतेव
देवत्वम
देवत्वम आपन्नः
देवत्वम गतयोः वा अपि
देवत्वे
देवौ अश्विनौ उभौ इव
देववरिष्ठस्य
देववत
देवे इव
देवे तप्यमाने
देवेशु
देवेशु न पश्यामि
देवेभ्यः
देवेभ्यश्छैव
देवेन
देवेन एवम उक्तः
देवेन्द्र
देवेन्द्रमिव
देवेशः
देवेशम इव
देवि
देवि
देवि अन्के
देवि कैकेयी
देवि कौसल्य
देवि तनुमध्यमे
देवी
देवी
देवी अरुन्धती यथा
देवी दृष्टा इति
देवी कैकेयी छ
देवी माङ् प्राहः राजेन्द्र यावत सम्भाषणम मम । भवतः तावत आसन मे प्राणा इति आह जानकी ।।
देवी न एव
देवी सहायः
देवी सीता
देवीः
देवीछ
देवीम
देवीम समन्ततः अभ्यशिन्चत
देवीम विना
देवीश्छ
देवितुम
देवो वैश्रवणो यथा
देवोद्यान शतायुताम
देवोद्यानेषु
देवोपमे
देवोपवाहैः
देवोउरेद अनेक वर्णम
देव्ष्यः
देव्ता अतिथि पूजकाः
देव्यः
देव्या
देव्या सह
देव्याः
देव्याश्छ
देव्यै सीतायै
देयम
धृढ
धृढ पाश अवपाशितम
धृढ विक्रमः
धृढ व्रतः
धृढ व्रताः
धृढा
धृश्टः
धृश्टकेतुः
धृश्टम
धृश्टश्छ
धृश्टिः
धृष्टम
धृष्टी
धृष्यम
धृइतिमान
धृष्टम
धृत छापा असी
धृत व्रत
धृत व्र्तः
धृतः
धृतः भवान
धृता
धृताम
धृतानाम
धृतासि
धृतात मनः
धृतगुणाः
धृतम
धृतराश्ट्री हम्साम च सर्वशः कल हम्साम च
धृतौ
धृतौ मर्तव्यम इति
धृतव्रतः
धृतव्रताः
धृतेन
धृथिमान
धृति पराक्रमौ
धृतिः
धृतिम
धृतिम भजस्व
धृतिम विमुक्तवान
धृतिमाली
धृतिमान
धृतिमान सु व्रतः शुचिः
धृतिपौरुशसम्पन्नः
धृतिश्छ
धृत्रिरेव छ
धृत्वा
धृत्या छ
धृत्याम
धृवः
धृवम
धानानि
धान्य धनोपेतान
धान्यकोशः छ
धान्यमालिनी
धान्यमालिन्याः
धान्यम्वा
धान्यौ
धार्श्ट्यात
धारणम
धारणे
धारा इव
धारा निपातैः
धारा प्रस्रवण आयुतः
धारा वि धौतानि
धारा यज्ञअ उपवीतिनः
धाराणाम च परि स्रवः
धाराभिः
धाराभिः अभिशिच्यते
धाराभिः इव
धारानिपातानिव
धारायिष्यामि
धारायिष्यति यदि
धारयामास
धारयामि
धारयामि प्राणान अद्य
धारयान
धारयमाणः
धारयन
धारयन ब्राह्मणम रूपम
धारयन्ति
धारयस्व
धारयत
धारयता
धारयते प्राणान
धारयति
धारयति इति यद
धारयति यत
धारयती प्राणान
धारयिष्यामि
धारयिष्यथ
धारयिश्यामि
धारयिश्यामि क्रोधम
धारयिश्यन्ति हि
धारयिष्यन्ति
धारयिष्यतः
धारयिष्यति जीवितम
धारयिष्ये
धारयितुम
धारयितुम न शक्यते
धार्मिक
धार्मिकः
धार्मिकः मे भ्राता
धार्मिकम
धार्मिकम पुत्रम इच्छामि
धार्मिकम विश्वामित्रम
धार्मिकश्छ
धार्मिकस्य
धार्मिकौ
धार्मिके
धार्मिकेण
धार्मिकी बुद्धिः इयम
धार्यते
धाता
धातवः इव
धात्र विधानम
धात्रा
धात्रा प्र यत्नात निर्मिताम
धात्री तु
धात्रीम
धात्र्या
धातु मण्डितः
धातु मण्डितः पर्वतः
धातु मण्डितम
धातु निश्पन्द शोभिशु
धातु सहस्राणि
धातु सहस्रजुष्टम
धातु विभूशिताः
धातुः विधातुः स्थानम च
धातुभिः
धातुभिः चितम
धातुभ्यः
धातुम न शक्यामि
धातुमद्भिः
धातुनिश्यन्द भूशितम
धातुशतैः
धातून
धातूनाम इव शैल इन्द्रः
धातूनाम महान आकरः
धातूनाम शैलेन्द्रः
धात्वम्भः
धाव मानाः
धावन्ति अपि
धावन्ति नूनम
धैर्या र्जितानि
धैर्यात
धैर्यात न एव वि व्यधे
धैर्यम
धैर्यम च
धैर्यस्य उपरि वर्धते
धैर्येण
धैर्येण हिम वान इव
धक्श्यति
धमनित्यः
धमराजस्य
धमेण
धम्ह
धम्सताम वा
धन
धन दस्य सुतः
धन धान्य सम वृद्धा अपि
धन धान्य समाकुला
धन धान्य उपपन्नानि
धन धान्य युतानि
धन धान्यानि
धन धान्यायुधोदकैः
धन धान्यम
धन धान्यतः मुदिता
धन धान्यवतीम
धन धन्य वृद्धिम
धन हीनः
धन कामः
धन लोभात
धन त्यागः
धनागारम
धनागमम वा
धनाक्ष्यम
धनानि
धनानि छ
धनानिछ
धनद अनुजः
धनदः
धनदालयम उद्दिश्य
धनदानुहम
धनदानुजः
धनदभ्रात्रा
धनदम
धनदश्छ
धनदस्य
धनदेन
धनदेन समः
धनधान्य समाछितम
धनधान्यैश्छ
धनदो यथा
धनैः
धनैः छ अन्यैः सन्छयैः छ
धनकोशश्छ
धनम
धनम लब्ध्वा इव
धनम्छ
धनम्वा
धननिछयम
धनरत्न प्रदानेन
धनवन्तः
धनेन
धनेन दर्पेण बलेन च अन्वितः
धनेशः
धनेषुछ
धनिनाम कोश वर्धनम धनम सारम
धन्तमपि
धनु वरम इदम
धनुः
धनुः आदाय
धनुः आनीयताम
धनुः आरोप्यते
धनुः आयम्य
धनुः आयम्य वीर्यवान
धनुः छ
धनुः दृश्ट्वा अथ अब्रवीत
धनुः धरः रामः
धनुः धरे
धनुः इव
धनुः खड्गम च आदाय
धनुः मध्ये लीलया जग्राह
धनुः मध्ये मुश्टिम बध्वा
धनुः परम भास्वरम
धनुः परिपालयन
धनुः प्रगृह्य
धनुः प्रवर पाणिनौ
धनुः प्रवरपाणयः
धनुः स ज्यम
धनुः समुद्रात
धनुः शरान
धनुः शरैः व्यापारितम
धनुः शतपरीणाहः
धनुः श्रेश्ठे
धनुः श्रेष्ठे
धनुः वरम
धनुः वेदः
धनुः वेदे छ निरतः
धनुः विस्फारमाणस्य
धनुः व्यादित दीप्त आस्यम
धनुःश्रेष्ठे
धनुश
धनुश पाणिः
धनुश पाणी
धनुश पाणिम
धनुशः
धनुशः भेदम
धनुशः भेदनम चैव
धनुशः च विभेदनम
धनुशः ग्रहणम तथा
धनुशः तत भेदनम
धनुशा
धनुशा ज्या गुण वता
धनुशा कार्यम
धनुशा शातयामि
धनुशा वि धुन्वन
धनुशर
धनुशश्छ
धनुषः
धनुषा
धनुषि
धनुषी
धनुष्मान
धनुष्मता
धनुष्पाणिः
धनुशि
धनुशि क्शुरम सन्धाय
धनुशी
धनुश्मान
धनुश्मद्भिः
धनुश्मन्तः
धनुश्मतः
धनुश्मता
धनुश्पाणिः
धनुश्पाणिम
धनुह
धनुर Vएद
धनुर धरौ
धनुर उत्सव
धनुर वेद
धनुर वेद विदाम
धनुर वेदे च
धनुर्भ्याम
धनुर्दर्शन काङ्क्शिणौ
धनुर्धरः
धनुर्धरौ
धनुर्ग्रह वरः
धनुर्मङ्डल निर्मुक्तैः
धनुर्मात्रम
धनुर्मुक्तः
धनुर्मुक्तैः
धनुर्मुक्तेन
धनुर्वरम
धनुर्वेद
धनुर्वेदे छ निश्टिताः
धनुर्वेदेछ
धनुश्छ
धनुश्छापि
धनुश्छैव
धनुश्छ्युताः
धनुष
धनुषा
धनुषाछैव
धनुषी
धनुष्पाणिः
धनू आरोप्य
धनू रत्नम
धनूम्षि
धनूम्षिछ
धनूम्शि
धनूम्शि ध्वज अग्राणि
धनूम्शि शरान च
धनूम्शिछ
धनूष्पाणिः
धन्वना
धन्वन्तरिः नाम
धन्विभिः
धन्वी
धन्वी सूमित्रिः
धन्वीछ
धन्विनः
धन्विनाम
धन्विनाम श्रेश्ठः
धन्विनाम श्रेश्श्ठः
धन्विनौ
धन्विनि
धन्विनोउ
धन्य तरः
धन्यः
धन्यः अस्मि
धन्यः अस्मि अनुगृहीतः अस्मि
धन्यः खलु
धन्यः पुण्यः च
धन्या
धन्याः
धन्याः खलु
धन्यानि छित्राणि
धन्यम
धन्यवान
धर्णीधराः
धर्शणाम अर्शणम
धर्शणम छ
धर्शयामास
धर्शयन
धर्शयन्ति
धर्शयितुम
धर्षणा
धर्षणाम
धर्षणामर्षितः
धर्षयन
धर्षयता
धर्षयित्वा
धर्षितः असि
धर्षिता
धर्षितम
धर्शिता
धर्शिता स्याम यदि
धर अन्तर चरः
धरङ्जाम
धरणी धरम
धरणी धरन
धरणी नवैः जल ओघैः
धरणी तलम
धरणी तले
धरणी तले पपात
धरणीधरः इव
धरणीधराः
धरणीधरात
धरणीम
धरणीम दारयिश्यामि
धरणीम गताः
धरणीम जगाम
धरणीम प्राप्तम
धरणीम प्राप्य
धरणीरजः
धरणीतल
धरणीतलम
धरणीतले
धरणिम
धरणिसम्श्रितैः
धरण्या
धरण्या प्रयोजनम न
धरण्या विवृतम बिलम
धरण्याः
धरण्याम
धरण्याम नि पपात
धरण्याम न्यपतत
धरण्याम पतितम
धरण्याम पतितस्य
धरा धारयिश्यति हि
धरा धरात
धरा धरम इव
धराभिः
धरामि
धरामिव
धरान्तरयतः
धरासारम
धराशय्य
धरायाम
धरम वित
धरमाणस्य
धरमम
धरमतः
धरते
धरयामास
धरयन्ति
धरिष्यति
धरिष्यामि
धरिष्यते
धर्म
धर्म छद्म अभि सम्वृतम
धर्म ज्ञैः
धर्म आत्मा
धर्म आत्मानः
धर्म आत्मनः
धर्म अनुवर्तिना
धर्म अर्थ गुण सम्पन्नम
धर्म अर्थ गुण विस्तरम
धर्म अर्थ सहितम
धर्म अर्थ सहितम वछः
धर्म अर्थ समाधि युक्तम
धर्म अर्थ समाहितम च
धर्म अर्थ सिद्धि अर्थम
धर्म अर्थम च
धर्म अत्मा राजा दशरथः तदा
धर्म अत्मनः रामस्य
धर्म बन्धेन
धर्म भृताम
धर्म भृताम वरः
धर्म भृताम वरम
धर्म भीरुणा
धर्म भ्रम्शम
धर्म चारिणः
धर्म चारिणः मुनीन बाधमाना
धर्म चारिणौ
धर्म चारिणि
धर्म चारिणी
धर्म चारिणीम
धर्म चारिणिम
धर्म चारी
धर्म चक्रम
धर्म चरिणः तापसान निहत्य
धर्म छारिणम
धर्म छारिणि
धर्म छारिणी
धर्म छारिणीम
धर्म छक्शुशाम
धर्म छरिणी
धर्म दारान
धर्म दर्शिनी
धर्म ध्वजम अ धार्मिकम
धर्म दिश्टेन वर्त्मना
धर्म दोष प्रसन्गेन
धर्म एव
धर्म गुणैः हीनैः
धर्म हेतोः परित्यजन
धर्म इश्ठौ
धर्म जिताम भूमिम गतः
धर्म ज्ञअ
धर्म ज्ञअः
धर्म ज्ञअः च
धर्म ज्ञआ
धर्म ज्ञअम
धर्म ज्ञअस्य
धर्म ज्ञएन च
धर्म कृत आदेश
धर्म कृत आदेशा
धर्म काम अर्थ सहितम
धर्म काम अर्थ तत्त्व ज्ञअः
धर्म कामार्थ
धर्म कामार्थ तत्त्वज्नः
धर्म कामाया
धर्म कामस्य
धर्म कान्क्शी
धर्म कोविदः
धर्म कोविदाः
धर्म कोविदम
धर्म कुशलैः
धर्म लिन्ग प्रतिच्छन्नः
धर्म लोभ परीतेन
धर्म मूलम
धर्म नाशनम
धर्म निपुणाम
धर्म निरते
धर्म निश्छयः
धर्म नित्य
धर्म नित्यः
धर्म नित्यैः
धर्म नित्यम
धर्म नित्यश्छ
धर्म नित्यस्य
धर्म पाशम
धर्म पाशेन
धर्म परः
धर्म परः भूत्वा
धर्म परा
धर्म परिग्रहम
धर्म पथ अनुवर्तिनः
धर्म पथात
धर्म पथे
धर्म पत्नी
धर्म फलम छ
धर्म प्रधाने छ
धर्म राजः
धर्म राजस्य
धर्म सारः
धर्म सारम इदम जगत
धर्म सहितम
धर्म सम स्थिताम
धर्म सम तानम
धर्म सम्बन्धः
धर्म सम्हितः
धर्म सम्हितान
धर्म सम्हितैः
धर्म सम्हितम
धर्म सम्हितम वाक्यम
धर्म सम्हितम वचनम
धर्म सम्हितया वाचा
धर्म सम्युक्तः
धर्म सम्युक्ताम
धर्म सेतुः इव
धर्म शास्त्रेशु
धर्म शीलः च
धर्म शीलाः
धर्म शीलस्य
धर्म शीलयाः
धर्म शीलेन
धर्म स्थानम च
धर्म तत्व अर्त्ध युक्तया
धर्म ते लोप कृतेन
धर्म वादे
धर्म वादी
धर्म वाप्तिम्छ
धर्म वरे
धर्म वस्तलः
धर्म वत्सल
धर्म वत्सल दुन्दुभे
धर्म वत्सलः
धर्म वत्सलः राघवः
धर्म वत्सलाः
धर्म वत्सलम
धर्म वि प्रियम
धर्म विदः
धर्म वीर्येण
धर्म विक्रमौ
धर्म विनीतः
धर्म वित
धर्म वित सः
धर्म युद्ध
धर्म युक्तानि
धर्म युक्तम
धर्म āत्मā
धर्म, अर्थ, काम
धर्म.
धर्मज्ञ
धर्मज्ञः
धर्मज्ञाः
धर्मज्ञम
धर्मज्ञम सत्य वादिनम राजानम
धर्मज्ज्ञ
धर्मज्ज्ञा
धर्मज्ज्ञम
धर्मज्ज्ञे
धर्मग़्यः
धर्मः
धर्मः च
धर्मः च अर्थः च कामः च
धर्मः च जयः च
धर्मः च कामः च
धर्मः छ अपि
धर्मः धृति सत्यम
धर्मः हि
धर्मः इति
धर्मः किलछ्च्त
धर्मः न अस्ति
धर्मः न भवेत
धर्मः न त्रायते
धर्मः नास्तीति
धर्मः यदि
धर्मःसत्यव्रत परः
धर्मज़्ज्ञम
धर्मज्ञ
धर्मज्ञः
धर्मज्ञा
धर्मज्ञाः
धर्मज्ञम
धर्मज्ञ्जः
धर्मं श्रितः
धर्मङ्ग
धर्मण
धर्माणाम च उच्छेत्तारम
धर्माअत्मा
धर्माअत्मा रामः
धर्माअत्मन
धर्माभिजानवान
धर्माछरणम
धर्माधर्मौ
धर्माकूतम
धर्मानुकाण्क्शिणः
धर्मापदेशात
धर्मापेतम
धर्मारण्यम
धर्मार्थ काम सहितैः
धर्मार्थ काम सहितम
धर्मार्थ कामान
धर्मार्थ निपुणैः
धर्मार्थ सहितम
धर्मार्थ विदुषः
धर्मार्थ विनीत बुद्धिः
धर्मार्थकामाः
धर्मार्थकामान
धर्मार्थकामषु
धर्मार्थसहितम
धर्मार्थसम्हितम
धर्मार्थौ
धर्मार्थयोः
धर्मार्थयुक्तम
धर्मार्थोपहितम
धर्मात
धर्मात अपि
धर्मात अर्थः प्रभवति
धर्मात प्रभवते सुखम
धर्मात व्यतीतस्य
धर्मातमा
धर्मात्म
धर्मात्मा
धर्मात्मा
धर्मात्मा
धर्मात्मा एश वसिश्ठः
धर्मात्मा इति
धर्मात्मा कुशनाभः तु
धर्मात्मा महा मुनिः विश्वामित्रः
धर्मात्मा महाबलः समुद्रः
धर्मात्मा मम पिता
धर्मात्मा मुनिः
धर्मात्मा नन्दिवर्धनः जातः
धर्मात्मा प्रतापवान सूर्य सन्निभः
धर्मात्मा राघवः
धर्मात्मा राघवः अपि
धर्मात्मा राजा
धर्मात्मा राजा च
धर्मात्मा राजा दशरथः
धर्मात्मा राजर्शिः
धर्मात्मा रामः
धर्मात्मा रामः च एकः
धर्मात्मा स च
धर्मात्मा सः
धर्मात्मा सः लक्श्मण अग्रजः
धर्मात्मा सः रघु नन्दनः
धर्मात्मा सत्यवान ऋजुः
धर्मात्मा सुमन्त्रः
धर्मात्मा विभीशणः
धर्मात्मा विश्वामित्रः अपि
धर्मात्मानम
धर्मात्मानौ
धर्मात्मन
धर्मात्मनः
धर्मात्मनः बहु श्रुतः
धर्मात्मनः तस्य
धर्मात्मना
धर्माव्याप्तिम्छ
धर्माय
धर्मबृताम
धर्मबलैः
धर्मबन्धेन
धर्मभृताम
धर्मभृताम वरः
धर्मभृतम नाम
धर्मछारिणः
धर्मछारिणा
धर्मछारिणम
धर्मछारिणि
धर्मछारिणी
धर्मछारिणीम
धर्मछारिनः
धर्मछरणम
धर्मछरिणीम
धर्मदर्शिनी
धर्मधुरं
धर्मदूषण
धर्मगौरवात
धर्मग्यः
धर्मैक रक्षाणाम
धर्मज्ज्ञ
धर्मज्ज्ञः
धर्मज्ज्ञा
धर्मज्ज्ञाः
धर्मज्ज्ञाम
धर्मज्ज्ञम
धर्मज्ज्ञस्छ
धर्मज्ज्ञौ
धर्मज्ज्ञे
धर्मज्ज्ञ्ये
धर्मजङ्अ
धर्मजङ्अः
धर्मजङ्अम
धर्मजङ्एन
धर्मज्णः
धर्मज्णा
धर्मज्ज्ञ
धर्मज्येष्ठः
धर्मज्ञअ
धर्मज्ञअः
धर्मज्ञअः च कृतज्ञअः च
धर्मज्ञअः श्रीमान राघवः
धर्मज्ञआ
धर्मज्ञअम
धर्मज्ञअस्य
धर्मज्ञअस्य कृतज्ञअस्य
धर्मज्ञअस्य तस्य
धर्मज्ञअस्य वदान्यस्य
धर्मज्ञए जनक आत्मजे
धर्मज्ञएन जटायुशा
धर्मज्ञएन महात्मना मुनिना
धर्मजñअस्य
धर्मजñā
धर्मकृतः
धर्मकाङ्क्शया
धर्मकामार्थाः
धर्मकामस्य
धर्मकार्याणि
धर्मम
धर्मम अ विज्ञआय
धर्मम आश्रितम
धर्मम अनुश्ठिताः
धर्मम अनुश्टिताः
धर्मम अनुपश्यता
धर्मम अर्थम च कामम च
धर्मम अवेक्श्य
धर्मम च वक्तुम तव
धर्मम चर
धर्मम छ
धर्मम एव अनुवर्तता
धर्मम हातुम न अर्हसि
धर्मम कथम जानीते
धर्मम न प्रति अवेक्शते
धर्मम पन्थानम आश्रितः
धर्मम पराक्रमे
धर्मम समास्थाय अनुगता
धर्मम तथा अर्थम च
धर्मम वा
धर्मम यदि
धर्मम
धर्मम्छ
धर्ममेव
धर्ममिव
धर्ममिव अपरम देहवन्तम
धर्ममूला
धर्ममूलम
धर्मनिरता
धर्मनिरोधनात
धर्मनित्या
धर्मनित्यानाम
धर्मपालःछ
धर्मपाशेन
धर्मपरः
धर्मपराः
धर्मपराम
धर्मपरायणाः
धर्मपथे
धर्मपत्नी
धर्मफलम
धर्मफलोदयेषु
धर्मप्रेक्षस्य
धर्मराजवशम
धर्मराजे
धर्मरतः
धर्मरतः हि
धर्मरताः
धर्मर्थ दर्शिभिः
धर्मसाद्वःसशेङ्कितः
धर्मसम्हितम
धर्मसम्श्नितम
धर्मसम्युक्तम
धर्मसन्गश्छ
धर्मश्छ
धर्मषीलानाम
धर्मशीलाः छ
धर्मशीलाभ्याम
धर्मशीलाम्छ
धर्मशीलस्य
धर्मशीलेन
धर्मस्तु
धर्मस्य
धर्मस्य महत आयतनम
धर्मस्य परि रक्शिताः
धर्मस्यछ
धर्मतः
धर्मतः ददौ
धर्मतह
धर्मत्मा महा तेजाः महा मुनिः
धर्मत्यछ
धर्मौ
धर्मवान
धर्मवान इति विश्रुतः
धर्मवर्धनम
धर्मवत्सल
धर्मवत्सलः
धर्मवत्सलम
धर्मवत्सलोउ
धर्मवेशेण
धर्मविरुद्धेशु
धर्मवित
धर्मव्यवस्थाभेत्तारम
धर्मया
धर्मयुक्तम
धर्मे /घर्मे
धर्मे
धर्मे अधिगत निश्छयः
धर्मे धृत अत्मा
धर्मे निगदितः च
धर्मे पथि वर्तिनः
धर्मे प्रयतमानस्य
धर्मे स्थितः राजा
धर्मे स्थितः रामः
धर्मे व्यवस्थितम न तु
धर्मेण
धर्मेण बलेन छ एव
धर्मेण चरन्त्या
धर्मेण लभते सर्वम
धर्मेण मातरम
धर्मेण पालयन
धर्मेण विश्वामित्राय ददौ
धर्मेण युज्यते
धर्मिणाम प्रवरेण
धर्मिणाम वरम
धर्मिश्टः सत्य सन्धः च
धर्मिश्ठः च वदान्यः च
धर्मिश्ठा
धर्मिश्ठान
धर्मिश्ठैः
धर्मिश्ठम
धर्मिश्ठम वचः श्रुत्वा
धर्मीणाम वरः
धर्मिक
धर्मिकः
धर्मिकत्वम
धर्मिके लक्श्मणे स्नेहात
धर्मिष्टे
धर्मिष्ठा
धर्मिष्ठम
धर्मो रक्शति रक्शितः
धर्मोऽपि
धर्मोपधाः
धर्मोपसम्हारम
धर्मोवा
धर्म्या
धर्म्याम
धर्म्यम
धर्म्यम आख्यनम उत्तमम
धर्म्यम अपि तद उक्तम अव?यम कर्तव्यम इति स?चितम - धर्म?क?तम
धर्म्यम पन्थानम
धर्मāत्मā रāजā दśअरथḥ
धर्नुष्टः
धर्षणम
धर्षयितुम
धर्षितः
धर्षिता छ
धस्त्व
धतारम
धौत अमल क्शौम पट प्रकाशैः
धौत निर्मल भाजनम
धौतोपलतलाम
धव अश्वकर्ण खदिरैः
धवा
धवान
धवैः
धवज स्थम्भ
धवलाम्बरः
धयान शोक परायणः
धेनवः
धेनवः इव
धेनु यथा
धेनुः
धेनुकाः
धेनूनाम
धी मतः
धीमान
धीमान लक्श्मणः
धीमान मुनि सत्तमः अगस्त्यः
धीमान सः
धीमान सुग्रीवः वानरः
धीमान तेजस्वी
धीमान विभीषणः
धीमन
धीमतः
धीमतः दशग्रीवश्छ
धीमतः इन्द्रश्छ
धीमतः कुम्भकर्णस्य वाक्यम
धीमतः कुशनाभस्य
धीमतः लक्श्मणस्य च
धीमतः म्य्नकस्य
धीमतः राण्ज़्नश्छ
धीमतः रामस्य अभिषेके
धीमतः सारणस्य
धीमतः शत्रुघ्नस्य च
धीमतः शुकस्य
धीमतः सुन्दस्य भार्या
धीमतः तस्य गिरि राजस्य
धीमतः तस्य महर्शेः
धीमतः तस्य विश्वामित्रस्य मुनेः
धीमतः तस्य यदि
धीमतः विश्वामित्रस्य अग्रतः
धीमता
धीमता लक्ष्मणेन
धीमता मघवता सुर राजेन
धीमता राज्ना
धीमता शक्रेण
धीमता शक्रेण कृताम
धीमता तेन
धीमता वालिपुत्रेण
धीमता वायुपुत्रेण
धीमता विश्वामित्रेण एवम उक्तः
धीमता विश्वमित्रेण एवम उक्त्वा
धीमतह
धीमततः
धीमते ऋशिपुत्राय आख्यातम
धीमते विश्वामित्राय
धीमति कुम्भकर्णाय
धीर
धीर पराक्रमः
धीर तरः
धीर तरम वचः अब्रवीत
धीरः
धीरः लक्श्ममण अग्रजः
धीरः सः
धीरः यः
धीरा
धीरान
धीरात्मा
धीरदारुणम
धीरनिष्ठतकर्मान्तम
धीरस्य
धीरविगर्हित
धीरेण
धीर्स्य
धीयते
धिक
धिक अस्तु
धिकृतः
धिकस्तु
धिक्कृतम
धिक्करिष्यन्ति
धिक्वाग्दन्ण्दाः वा
धिमान
धिमता
धिराणाम
धोउलि प्रक्रिय
ध्रमेन
ध्रितम
ध्रियमाणाभिः
ध्रियमाणेन
ध्रियन्ते
ध्र्मभृताम श्रेष्टः
ध्रुतातपत्रः
ध्रुव तर
ध्रुवः
ध्रुवा
ध्रुवाणि
ध्रुवाणि तिश्ठन्ति
ध्रुवाम वेद श्रुतीम इव
ध्रुवम
ध्रुवम एश्यति
ध्रुवम हि
ध्रुवम हिन्सते
ध्रुवम मम प्रियम कुरुश्व
ध्रुवसन्धेः
ध्रुवसन्धेः तु
ध्रुवसन्धिः
ध्रुवोहि
धुम्पसम्मूर्छितः
धुन्धुमारात
धुन्वन
धुरम
धुरेण
धुरि
धुर्यः यथा
धूम
धूम आकुल अर्चिशः
धूम गम्धम वपाय तु
धूम जालेन
धूम सम्सक्त मस्तकाः
धूम शोणित उद्गारी
धूमः
धूमः व्यजायत
धूमाग्रम
धूमाम
धूमान्धकारम
धूमकेतु मुखानपि
धूमकेतुः
धूमकेतुना
धूमकेतुना ग्रहेन
धूमम
धूमन
धूमराजीरिव
धूमयाने छ
धूमेन अभि परीत अन्गीम
धूम्र गिरिम श्रिताः
धूम्र केसीश्छ
धूम्रः
धूम्रः नाम
धूम्राः च
धूम्राक्श वछनम
धूम्राक्शः
धूम्राक्शम
धूम्राक्शम नाम
धूम्राक्शश्छ
धूम्राक्शस्तु
धूम्राक्शस्य
धूम्राक्शेण
धूम्राक्षः
धूम्राक्षसय
धूम्राम
धूम्राश्व इति विश्रुतः
धूम्राश्व तनयः च अपि
धूम्रक्शम
धूम्रक्षः
धूपानाम छैव
धूपगन्धाधिवासितः
धूपगन्धान छ
धूपैः
धूपैः च
धूपकाः
धूपिता गरु गन्धश्छ
धूपितम
धूप्यमानाम
धूप्यते
धूर्तानिव
धूत कल्मशः
धूत कल्मशम
धूत पापाः
धूत पातः
धूयमानैः शुक्लैः वाल व्यजनैः च
ध्वज निस्त्रिन्श सम्पन्नम
ध्वज यन्त्र आढ्याम
ध्वजः
ध्वजा वपातेन
ध्वजाः
ध्वजाग्रे
ध्वजाम्श्छ
ध्वजद्भिः
ध्वजद्रुमाः
ध्वजगहनम
ध्वजैः
ध्वजैः अपि
ध्वजैश्छ
ध्वजम
ध्वजम च
ध्वजम उपागम्य
ध्वजशृण्ग प्रतिष्ठेन
ध्वजशीर्श स्थितम
ध्वजस्य
ध्वजौ इव
ध्वजयष्टिभिः
ध्वजीन
ध्वजिनी
ध्वजिनीम
ध्वजिनीपतीन
ध्वजिन्या
ध्वम्सयित्वा
ध्वनता मुखेन
ध्वनि
ध्वनि/अल्लुसिओन
ध्वनिः
ध्वनिम
ध्वन्तकेशाः
ध्वस्त अङ्गम
ध्वस्त भ्रान्त मृग द्विजम
ध्वस्त द्रुम लता गुल्मम
ध्वस्त कमलाः
ध्वस्त केशोवा
ध्वस्त मूर्ध जः
ध्वस्ताम
ध्वस्तकेसीम
ध्वस्तम
ध्यान मूकत्वम
ध्यान निर्धर शैलेन
ध्यान परा
ध्यान परायणम
ध्यान सम्विग्रहृदयाः
ध्यानम
ध्यानम आस्थितः
ध्यानपरः
ध्यानपरम
ध्यानशोकपरायणाम
ध्यानशोकपरीतात्म
ध्यानेन
ध्यान्तीम
ध्यातः
ध्यातम
ध्यात्वा
ध्यात्वा मुहूर्तम
ध्यायमान
ध्यायन
ध्यायन्तम
ध्यायन्तमिव
ध्यायन्ति प्रिया विहीना
ध्यायन्तीम इव
ध्यायती
ध्येयः सदा सवितृ मण्डल मध्य वर्ती नारायणम
धāर्मिकī बुद्धिḥ इयम
दिणमेव
दिश्ट अन्तम आगतः
दिश्टः
दिश्टकारिभिः
दिश्ट्य
दिश्ट्या
दिश्ट्या मे कुलम पूजितम
दिश्ट्या मे विघ्ना निर्जिता
दिश्ट्या प्राप्तः
दिश्ट्या प्राप्तः असि
दिश्ट्या तु
दिश्ट्या त्वया रिपुः निहतः
दिष्ट्या
दिअन्यम
दिअवम
दिदृक्शमाणः
दिदृक्शमाणौ
दिदृक्शवः
दिदृक्शया
दिदृक्शुः
दिदृक्शमाणः
दिदृक्षते
दिदृक्षया
दिदृक्षुः
दिदृक्शुः
दिदृक्शुभिः
दिदेश
दिधक्शन्निव
दिधक्शतः
दिधक्शिन्निवतेजसा
दिधक्ष माणम
दिग्भ्यः
दिग्भ्यः अपि
दिग्धविद्धा
दिघैः
दिघेन
दिग्वासा
दीक्शाम गतः
दीक्शाम निवर्तयस्व
दीक्शस्व
दीक्शितः अहम तु
दीक्शितम राजानम आसाद्य
दीक्शितस्य इव
दीक्शाम
दीक्शाम उपाविशत
दीक्शाम विशत
दीक्षाछ
दीक्षितुम
दीक्ष्तम
दीक्शितान
दीमान
दीन
दीन भाषिणोउ
दीन चेतसम
दीन एव
दीन जन
दीन मानसः
दीन मानसाः
दीन मनाः
दीन मनसः
दीन मुखा
दीन मुखाह
दीन नाग तुरम्गमा
दीन स्वरा
दीन स्वराः
दीन वदनाः
दीन वत्सला
दीनः
दीनः भूत्वा
दीनः लून पक्श द्विजः इव
दीनः राजा
दीनः सुग्रीवः
दीनः वा
दीना
दीना कुररि इव
दीना वि मना
दीनाः
दीनाभिः
दीनाम
दीनाम अश्रुपूणाभ्याम
दीनान
दीनानाम
दीनानुकम्पी
दीनात्मा
दीनछेतनः
दीनछेतसः
दीनजन परिरक्शन
दीनम
दीनम आसेदुः
दीनम अन्गदम समाश्वासय
दीनम कृशम
दीनम लालप्यमानम
दीनम लक्श्मणम दृश्ट्वा
दीनम मे मनः च
दीनम उवाच इदम
दीनमानसाः
दीनमानसम
दीनमनाः
दीनसत्त्वः
दीनश्छ
दीनस्वराः
दीनस्वरान
दीनस्य
दीनवदनाम
दीनवदनम
दीनविक्लब दर्शनम
दीनया
दीनया वाचा
दीनेन
दीनेन सुग्रीवेण एव
दीपः इव
दीपाभ्याम
दीपानाम्प्रकाशेन
दीपस्य
दीपयन्निव
दीपयन्ती इव मे कामम
दीपयते
दीपिकाः
दीपिकाभिः
दीपिता
दीप्त
दीप्त आस्यम
दीप्त अग्नि लोचनः
दीप्त अग्नि सम तेजसः
दीप्त अग्रैः
दीप्त अनल शिक उपमम
दीप्त अस्यम
दीप्त भोगैः
दीप्त जिह्वः
दीप्त जिह्वाः
दीप्त जिह्वाग्र लोछनः
दीप्त कुङ्डलम
दीप्त लोछनाः
दीप्त मानस्य
दीप्त पावक सम्काशः
दीप्त पावक सम्काशैः
दीप्त पावकाम
दीप्त रश्मिः
दीप्त शूल गद्दखड्ग़ प्रास तोमरकार्मुकम
दीप्त तेजसः
दीप्त तेजसाम
दीप्त तेजसम
दीप्त तेजसम भ्रातरम
दीप्त तेजसम भ्रातरम लक्श्मणम
दीप्त तेजसम भ्रातरम लक्श्मणम उवाच
दीप्त तेजसम भ्रातरम लक्श्मनम अब्रवीत
दीप्त तेजस्सम
दीप्त तीक्श्ण महादम्श्ट्रैः
दीप्त वदनाः
दीप्त वदनैः
दीप्त वैश्वानर प्रभान
दीप्त विशाल लोचनम
दीप्तः
दीप्ता अग्नि शिखा तमः इव
दीप्ता उज्ज्वला विद्युत इव
दीप्ता वह्नेः अर्चिशः इव
दीप्ताः
दीप्ताः ग्रहाः इव
दीप्ताअम अग्नि सिखाम इव
दीप्ताभ्याम
दीप्ताभ्याम अग्निभ्याम
दीप्ताग्निमिव
दीप्ताक्शः
दीप्ताम
दीप्ताम अग्नि शिख उपमाम जिह्वाम
दीप्ताम दिशामिव
दीप्ताम शिबिकाम
दीप्ताम श्रियम
दीप्ताम श्रियम आजहार
दीप्ताम सूर्य प्रभाम इव
दीप्तान
दीप्तान नाराचान क्शिपति
दीप्तान वैश्वानर प्रभान
दीप्तानलप्रभः
दीप्ताशनि समप्रभा
दीप्तास्याः
दीप्तास्यैः
दीप्तायुधधराः
दीप्तभोगैरिव
दीप्तधनुष्मता
दीप्तैः
दीप्तैः आहुतिभिः
दीप्तैः शरैः
दीप्तैः शरैः नि हतानि
दीप्तैः शस्त्रैश्छ
दीप्तैः तपोभिः
दीप्तम
दीप्तम अग्निम इव
दीप्तम अर्कम
दीप्तम इव अनलम
दीप्तम ज्वलनम
दीप्तम ज्वल्न्नम
दीप्तम काल अग्निम इव
दीप्तम शर वर्शम ववर्शतुः
दीप्तम शरम
दीप्तमानम
दीप्तमिव
दीप्तनयनः
दीप्तपावक सम्काशैः
दीप्तरश्मिः
दीप्तस्य हुताअशस्य शिखा इव
दीप्तस्य विभावसोः इव
दीप्तौ हुताशनौ इव
दीप्तौ महाग्रहौ इव
दीप्तौशधि वनाः
दीप्तयन्तीः
दीप्ते
दीप्तेशु छापम
दीप्तेन प्रासेन
दीप्तेन स्वेन तेजसा
दीप्ति युक्तान
दीप्तिम अवाप
दीप्तिमन्तः
दीप्तोल्कोज्ज्वल पाणिषु
दीप्त्या
दीप्त्या तपसम
दीप्त्यमानम
दीप्य मानम अनलम इव
दीप्यमाना
दीप्यमानाः
दीप्यमानाम
दीप्यमानानि
दीप्यमानछतुर्दिशम
दीप्यमानम
दीप्यमानम इव अनलम
दीप्यमानम ज्वलनम
दीप्यमानमिव
दीप्यमानस्य अग्नेः
दीप्यमानौ
दीप्यमाने
दीप्यता
दीप्यताम
दीप्यते
दीरः धीर तरम वचः
दीराः
दीरजैः
दीर्घ आयुः भव
दीर्घ आयुः मार्कण्डेयः च
दीर्घ आयुशः
दीर्घ असि पट्टिश धरैः
दीर्घ बाहो
दीर्घ बाहुः
दीर्घ बाहुम
दीर्घ बाहू विशाल अक्शौ
दीर्घ बन्धुः च
दीर्घ दर्शी
दीर्घ दर्शिनः
दीर्घ दर्सिनीम
दीर्घ गम्भीर निर्घोशाः
दीर्घ जिह्वम
दीर्घ कालम
दीर्घ कालम बुभुक्शिताः
दीर्घ कालम राजा अभूत
दीर्घ कालोषिता हि
दीर्घ कालोसितः
दीर्घ केसरः
दीर्घ पथावरुद्धौ
दीर्घ सूत्राः च
दीर्घ सूत्रतम
दीर्घ तपसः
दीर्घ तपोः जितम
दीर्घ उश्ण महा उच्छ्वासः
दीर्घ विपुला
दीर्घ विरूप दर्शनाः
दीर्घाः
दीर्घाः भविश्यन्ति मन्ये
दीर्घाभिः द्रुम युक्ताभिः
दीर्घाभ्याम भुजाभ्याम
दीर्घाम
दीर्घाम्शुः
दीर्घासिबद्धाः
दीर्घायुः
दीर्घायुः तथा
दीर्घबाहुः
दीर्घबाहुम
दीर्घबहूम
दीर्घदर्शनम
दीर्घदर्शिनी
दीर्घैः मस्करैः
दीर्घजिह्वा नखाः
दीर्घजिह्वाम
दीर्घकालात
दीर्घकालम
दीर्घलाङ्गूलम
दीर्घम
दीर्घम आयुः
दीर्घम आयुः अवाप्स्यथ
दीर्घम आयुः च
दीर्घम आयुः ददामि
दीर्घम आयुः प्रादात
दीर्घम आयुश्छ
दीर्घम अध्वानम
दीर्घम अध्वानम गत्वा
दीर्घम अध्वानम प्रस्थितम
दीर्घम मार्गम
दीर्घम तपः
दीर्घम तपः उपागता
दीर्घस्य
दीर्घस्य कालस्य
दीर्घवृत्त भुजः
दीर्घया
दीर्घेण
दीर्घिकाः
दीर्यतः गिरेः
दीक्षाम प्रविवेश
दीयमानाम
दीयताम
दीयताम दीयताम अन्नम
दीयताम्छ
दीयतामिति
दिक्शु
दिक्शु विश्रुत पौरुशाः
दिलीप इति विश्रुतः
दिलीपः
दिलीपः अम्शुमतः पुत्रः
दिलीपः तु
दिलीपनहुशोपमः
दिलीपस्य
दिलीपस्य भगीरथः
दिन ईश्वरः
दिन करे अस्तम गते
दिन क्शये
दिनाः
दिनाधिपतये
दिनकरः
दिनकरात
दिनकरभाः
दिनकरे अस्तम याते
दिनक्षयात
दिन्नाः
दिर्घौ भुहौ निक्षिप्य
दिर्यम पुष्पकम विमानम
दिश वा प्रदिशः वा अपि
दिशः
दिशः च
दिशः चैव
दिशः छ
दिशः दश शोभयानौ
दिशः जग्मुः
दिशः पर्याकुलाः च आसन
दिशः प्रस्तापयामास
दिशः प्रस्थापनम च एव
दिशः प्रेशयिश्यति
दिशः प्रेक्शमाणम
दिशः पूरयन
दिशः शब्देन पूरयन
दिशः ययुः
दिशश
दिशा गजः तु
दिशा गजान
दिशा गजम
दिशा गजम अपश्यत
दिशा पालम महा गजम
दिशागजैः
दिशागजम यथा
दिशागजमिव
दिशह
दिशम
दिशम अभितः
दिशन्तु
दिशस्छ
दिशश्छ
दिशस्तु
दिष्टा
दिष्टान्तम
दिष्ट्या
दिश्श्छ
दितेः पुत्रः
दितेः पुत्रा
दितेः पुत्रा न जगृहुः
दितेः पुत्रान
दितेः पुत्रानन असूदयन
दिति पुत्रान निहत्य
दितिः
दितिः च दनुः एव च
दितिः परम दुःखिता
दितिः परम हर्शिता
दितिः परम सम्हृश्टा
दितिः तु यशस्विनः दैत्याम पुत्रान अजनयत
दितिम
दितिम अभ्यभाशत
दितिम परिचचार ह
दिव ओकसः
दिव ओकसाम
दिव स्पर्शम
दिवः
दिवा
दिवा करः
दिवा करः इव
दिवा करम
दिवा करम पिबन्ति इव
दिवा करे लम्बमाने
दिवा रात्रौ च
दिवा स्वप्नः
दिवा उदितः चन्द्र इव
दिवाकर इव
दिवाकर सम आकारम
दिवाकरः
दिवाकरः छ
दिवाकरः छपि
दिवाकरः इव
दिवाकरः म
दिवाकरः निश प्रभः अभूत
दिवाकराभम
दिवाकरम
दिवाकरश्छ
दिवाकरश्छैव
दिवाकरस्य अस्तमयाभि काण्क्शिणः
दिवाकरे
दिवाकरे इव
दिवाक्रः
दिवानिछ
दिवारात्रम
दिवम
दिवम आर्जयितुम च
दिवम आवृत्य
दिवम एव
दिवम गतः
दिवम गताः
दिवम जगाम
दिवम वा
दिवम याताः च
दिवम यातायाम
दिवम्गतम
दिवमिव्व
दिवसः
दिवसा
दिवसाः
दिवसान
दिवसकरम
दिवसक्षये
दिवसम
दिवसम विचिन्त्य
दिवसस्य अष्ट भागेन
दिवसे
दिवसे दिवसे
दिवसे दिवसे तत्र
दिवसे न
दिवसेऽपि
दिवौकसः अपि
दिवौकसाम
दिवौकसाम हविः भागान ददुः
दिवौकसैः
दिवि
दिवि देवपतिः यथा
दिवि सप्त ऋशयः यथा
दिवि स्थास्यन्ति
दिवि स्थितौ
दिवि तपस अधिगतम
दिविदः
दिविजरिपोः मधने
दिविस्पृक
दिविस्पृशम
दिविवदः
दिव्य आभरण भूशितान
दिव्य आभरण बूशितम
दिव्य आभरण चित्र अन्गम
दिव्य आभरण माल्याभिः
दिव्य अम्बर धरा
दिव्य अस्त्र गुण सम्पन्नः
दिव्य भास्वर देहाः च
दिव्य भोजन वस्त्रवत
दिव्य चन्दन दिग्ध अन्गान
दिव्य दुन्दुभि घोशश्छ
दिव्य दुन्दुभि निर्घोशैः
दिव्य दुन्दुभि निर्घोशम
दिव्य गन्ध रस स्पर्शाः
दिव्य गन्ध रस उपेताम
दिव्य गन्ध समुक्शितम
दिव्य गन्धानि
दिव्य गन्धैः
दिव्य ज्ञआन उपपन्नः
दिव्य लक्शन सम्युतम
दिव्य माल्य आवृतम
दिव्य माल्य अम्बर धारैः
दिव्य माल्य अम्बर धरम
दिव्य माल्य अनुलेपना
दिव्य माल्य उपशोभितम
दिव्य माल्य युतानि च
दिव्य मानुश सम्भवम
दिव्य मन्गल विग्रह
दिव्य नारीफलम
दिव्य पायस सम्पूर्णाम
दिव्य पुश्प फलैः
दिव्य रूपा
दिव्य रूपाभिः
दिव्य रूपाभिः स्तुतिभिः
दिव्य रूपम
दिव्य रूपम स्वलन्कृतम
दिव्य सम्हनन अन्वितान
दिव्य सन्काशः
दिव्य वस्त्र आभरणम
दिव्यः
दिव्यः खर युक्तः
दिव्यङ्गरागा
दिव्या
दिव्या पुण्य उदका रम्य
दिव्याः
दिव्याः इमे
दिव्याः महर्षयः
दिव्याङ्गरागाम
दिव्याण्गरागाः
दिव्याभरण भूषिताः
दिव्याभरण भूषिताम
दिव्याभरण भूशितः
दिव्याभरण भूशिताः
दिव्याभरण भूषितः
दिव्याभरण भूषिता
दिव्यागरु छन्दनोक्शिताः
दिव्याह
दिव्यालण्कार शोभिता
दिव्याम
दिव्याम भद्र आसन युताम
दिव्याम गुहाम प्रविश्टः
दिव्याम मालाम
दिव्याम शरदण्डाम
दिव्यान
दिव्यानाम
दिव्यानाम अगुरूणाम
दिव्यानि
दिव्यानि आभरणानि छ
दिव्यानि औशधानि च
दिव्यानि चन्दनानि च
दिव्यानि सुगन्धीनि माल्यदानि
दिव्यानि विविधानि माल्यानि छ
दिव्यास्त्रगुण पर्यन्तम
दिव्यगन्धाधिवासिताम
दिव्यगन्धवहः
दिव्यहाटकमङ्डितः
दिव्यैः
दिव्यैः आभरणैः
दिव्यैः कुमुद कुड्मलैः
दिव्यम
दिव्यम आभरण सम्युक्ता
दिव्यम च मानुशम च
दिव्यम चैत्ररथम वनम
दिव्यम चक्शुअः
दिव्यम धनुशः
दिव्यम गजम
दिव्यम मणिम
दिव्यम महत इदम चापम
दिव्यम पुष्पकम विमानम
दिव्यम रथम
दिव्यम रथन
दिव्यम रूपम अधारयत
दिव्यम शर वणम चैव
दिव्यम स्यन्दनम आस्थितः
दिव्यम तम रथम
दिव्यम तत चैव
दिव्यम वनम
दिव्यम वर्श सहस्रकम
दिव्यम वर्श शतम गतम
दिव्यम विमानम
दिव्यम विस्मयम जनयिश्यति
दिव्यमारुत पङ्क्तयः
दिव्यम्गन्धम
दिव्यनिभैःवस्त्रैः
दिव्यरूपाम
दिव्यस्रगनुलेपनः
दिव्यौ एतौ
दिव्यौषधिधरम
दिव्ये
दिव्ये कांछने सिंहासने
दिव्ये काम धुक
दिव्ये लोक अभिपूजिते
दिव्ये शब्दे
दिव्ये तस्मिन
दिव्येन
दिव्येन चक्शुशा दृश्ट्वा
दिव्येन देह अभ्युदयेन
दिव्येन स्वेन तेजसा
दिव्योपभोगात
दिव्योपमम
मर्शात#
द्मर्षात
दोश ज्ञअः
दोशः
दोशाणाम च गुणानाम च
दोशान
दोशम
दोशम गुणम वा
दोशम कर्तुम
दोशम वा
दोशम्छ
दोशवत
दोशेण
दोशेण गन्तुम
दोषः
दोषाः
दोषतः
दोधवीति
दोग्धु
दोने «कार्यम
दूरात
दोर्भ्याम
दोर्भ्याम स्वयम
दोशम
दोषः
दोषाः
दोषाः हि
दोषान
दोषात
दोषह
दोषम
दोषतस्तु
दोषवान
दोषवर्जितम
दोश्शमपि
दोउरात्म्यम
द्रश्टा अस्मि
द्रश्टारः
द्रश्टव्यः
द्रश्टव्या
द्रश्टु काम
द्रश्टु कामः
द्रश्टु कामस्य तस्य
द्रश्टु कामौ धनुः श्रेश्ठम
द्रश्टुकामः
द्रश्टुकामाः
द्रश्टुकामेन
द्रश्टुम
द्रश्टुम अगस्त्यम तम महामुनिम
द्रश्टुम अर्हसि
द्रश्टुम अर्हथ
द्रश्टुम अर्हति
द्रश्टुम इच्छामि
द्रश्टुम इच्छसि
द्रश्टुम इच्छति
द्रश्टुम न सक्यम
द्रश्टुम वा अपि
द्रष्टव्यम छ
द्रष्टुकामः
द्रष्टुकामाः
द्रष्टुम
द्रष्टुम अपि
द्रष्टुम हि मन्यते
द्रष्टुम व अपि
द्रक्ष्यन्ति
द्रक्ष्यसि
द्रक्ष्यथ
द्रक्ष्यति
द्रक्श्यामहे
द्रक्श्यामि
द्रक्श्यामि कछ्छित
द्रक्श्यन्ति
द्रक्श्यसे
द्रक्श्यसे छैव
द्रक्श्यसे नु किम
द्रक्श्यसि
द्रक्श्यथ
द्रक्श्यति
द्रक्श्यति पतिः
द्रक्ष्यामः
द्रक्ष्यामि
द्रक्ष्यामि छ
द्रक्ष्यन्ति
द्रक्ष्यन्तिवै
द्रक्ष्यसे
द्रक्ष्यसि
द्रक्ष्यथ
द्रक्श्यामहे
द्रक्श्यामि
द्रक्श्यध
द्रक्श्यथ
द्रस्टुम
द्रष्टासि
द्रष्टव्यः
द्रष्टु कामाः
द्रष्टुम
द्रष्टुम हि
द्रष्टुम वापि त्वाम
द्रवमाणाः
द्रवमाणाम
द्रवन्तः
द्रवन्ति
द्रवन्ति स्म
द्रवन्तीम
द्रवत
द्रवतः तान दृश्ट्वा
द्रवताम
द्रवति
द्रविणाधिपतिः
द्रविश्यति
द्रव्याणाम च
द्रव्यम
द्रव्यवान्वापि
द्रिष्ट्वा
द्रिस्त्वा
द्रियाः
द्रोण प्रमाणानि
द्रोणमात्र प्रमाणानि
द्रोणश्छ
द्रोणीकृतः इव
द्रोने मात्राणि॰ मधूनि
द्रुद्धः
द्रुह्यताम
द्रुह्यति
द्रुम
द्रुम शण्ड वनम
द्रुम भूशितम
द्रुम भूषिताम
द्रुम हस्तैः
द्रुम कर्म वि भूशिताम
द्रुम लता आकीर्णाम
द्रुम लता युतम
द्रुम प्राकार सम्वृतम
द्रुम प्रवर योधिनः
द्रुम शाका अवभग्नः
द्रुम शैल अन्तरे
द्रुम शैल प्रहरणाः
द्रुम शैलाग्रान
द्रुम शैलप्रहाराणाम
द्रुम शक्तिगदा प्रासैः
द्रुम शिला हस्ताः
द्रुम शिलायुधाः
द्रुम वासिभिः
द्रुम वर्शाणि
द्रुम वर्षम
द्रुम वरः
द्रुम विटपान्तरम
द्रुम योधिनम
द्रुमः
द्रुमः इव
द्रुमईः
द्रुमा
द्रुमाः
द्रुमाः इव
द्रुमाः विना पुश्प फलैः बभूवुः
द्रुमाः यथा
द्रुमाणाम
द्रुमाणाम शिलानाम च
द्रुमाणाम विविधैः पुश्पैः
द्रुमाकीर्णान
द्रुमाम्श्छ
द्रुमान
द्रुमान छैव
द्रुमान पश्य इह
द्रुमानाम
द्रुमान्छ
द्रुमाश्छ
द्रुमाश्रितम
द्रुमात
द्रुमाय्न्ते
द्रुमछीर सूत्रैः
द्रुमछीरबद्धम
द्रुमछीरैश्छ
द्रुमछीरवाससौ
द्रुमैः
द्रुमैरपि
द्रुमकुलः इति
द्रुमम
द्रुमम इव
द्रुमपाणिभिः
द्रुमस्य
द्रुमयोधिनः
द्रुमयोधिनाम
द्रुमेण
द्रुमुः
द्रुत तरम
द्रुताः
द्रुतदावाग्नि विप्लुश्टाम
द्रुतम
द्रुतम परित्यज्य
द्रुतम उप उप यान्ति
द्रूम्राक्शः
द्रुवः
दुः चरम च एव
दुः चरम दण्डका वनम प्रविश्ट
दुः खसमाविष्टा
दुः खिताः
दुः खोतः
दुः साक्शी इव
दुः सहम वेगम च
दुः सहया
दुः शीलः
दुः श्रुतम
दुः त्यजे
दुः.खार्दितासती
दुःहात
दुःकःआः
दुःकहम
दुःकम
दुःकेन
दुःख
दुःख आर्ता
दुःख आर्ते
दुःख अभिहत चेतनः
दुःख अभिसन्तप्तः लक्श्मणः
दुःख अर्दितः
दुःख भागिनः
दुःख भागिनीम
दुःख हर्षजम
दुःख हर्षयः
दुःख मग्ना
दुःख परायणम सीताम
दुःख समाविश्टः
दुःख समन्वितः
दुःख समन्विता
दुःख सम्तपतः
दुःख सन्तप्ता
दुःख शय्याभिः
दुःख शोक परिप्लुतः
दुःख शोक समन्वितः
दुःख शोक समन्विता
दुःख शोकाभिभूतः
दुःख शोकमयीम
दुःख तप्ते
दुःख उपहत
दुःख उपहतया गिरा
दुःख वशम आपन्नः तु
दुःखाभिपन्न
दुःखाभिपन्ने
दुःखाभिसुन्तपम
दुःखाभितप्तः
दुःखाम्बु सम्रोधात
दुःखाम्बुसम्रोधात
दुःखानाम
दुःखानि
दुःखान्विता
दुःखार्तः
दुःखार्ता
दुःखार्ताः
दुःखार्ताम
दुःखार्तानाम
दुःखार्तम
दुःखार्तस्य
दुःखार्तेन
दुःखात
दुःखात छ परिवर्तते स्म
दुःखात दुःखाभिभूतयाः
दुःखाताम
दुःखाय
दुःखदम
दुःखहतः
दुःखैः
दुःखजम
दुःखक्शय करः
दुःखक्शयकरः
दुःखकर्शिता
दुःखम
दुःखम
दुःखम अपि
दुःखम छ
दुःखम गताम
दुःखम प्राप्नोति
दुःखम शेशे
दुःखमेव
दुःखन
दुःखपरीतानाम
दुःखर्ताः
दुःखसागरे
दुःखसम्तप्तः
दुःखसम्तप्तम
दुःखसन्तप्तः
दुःखस्य
दुःखस्य अन्तम
दुःखस्य च
दुःखतर
दुःखतरम
दुःखे
दुःखेन
दुःखेन छ
दुःखेन दुःखम
दुःखेन पुनः आगतः
दुःख्हयकरः
दुःखितऽपि
दुःखितः
दुःखिता
दुःखिता सती
दुःखिताः
दुःखिताः रुदन्तः
दुःखिताम
दुःखिताम प्रति
दुःखिताम स्व सारम इव
दुःखितान
दुःखितानाम
दुःखितायाः
दुःखितायाम
दुःखितह
दुःखितम
दुःखितम लक्श्मणम
दुःखितम रामम अब्रवी
दुःखितस्छ्छ
दुःखितस्य
दुःखितौ
दुःखिते मनसि सर्वम असह्यम...
दुःखितेन वानर राजेन
दुःखितोउ
दुःखोपहताः
दुःश्छ्हदाम
दुःस्वप्नेगतिम
दुश कृतम
दुश कृती
दुश करम
दुश प्र धर्शणः
दुश प्रापम दिवम
दुश प्रवेशम
दुश प्रेक्श्यः
दुश्ट आत्मा
दुश्ट आत्मा सः वाली
दुश्ट आत्मन
दुश्ट आत्मनाम आलये
दुश्ट भावानाम
दुश्ट चारिणः
दुश्ट चारिणीम
दुश्ट छारिणी
दुश्ट छरिणीम
दुश्ट मनसौ यदि
दुश्ट निग्रहत्वादि कल्याण गुण रूपेण
दुश्ट पराक्रमाम
दुश्ट स्वभावेन
दुश्ट वारणम
दुश्टः
दुश्टानि निमित्तानि छ
दुश्टात्मा
दुश्टछारिणीम
दुश्टहस्ती इव
दुश्टम
दुश्ट्त चारिणः
दुश्ट्त छारिणी टतक
दुष्टाम
दुष्टात्मा
दुष्टेन छक्षुषा
दुषणश्छ
दुष्कृतम छ
दुष्कृतेन
दुष्करम कर्म
दुष्कर्म कर्म
दुष्कर्म कर्मणा
दुष्प्रापा
दुष्प्रधर्षणौ
दुष्प्रवेशाम
दुष्प्रेक्षः
दुशीलः
दुश्कृत
दुश्कृतकर्मणः
दुश्कृतम
दुश्कृतम कर्म
दुश्कराणि अस्य कर्माणि
दुश्करम
दुश्करम कर्म
दुश्करम कुऋतवान
दुश्करम मन्ये
दुश्पारम
दुश्पारे
दुश्प्रापम
दुश्प्रधर्शत्रात
दुश्प्रसहः
दुश्प्रसहाः
दुश्प्रसहाम
दुश्प्रतीकम
दुश्प्रवेशा
दुश्प्रेक्श्यः
दुश्पुत्रेण
दुश्यन्ति
दुधुवे छ
दुधुवुश्छ
दुद्राव
दुद्रवे
दुद्रुवे अपि
दुद्रुविरे
दुद्रुवुः
दुग्ध जलैः समम
दुहितृत्वे
दुहिता
दुहिता मेरुसावर्णेः अहम
दुहितरम
दुह्ख आर्ता यदि
दुह्ख आर्ताः
दुह्ख आर्ताम
दुह्ख अभिभूते
दुह्ख परायणाम
दुह्ख सम्तप्ताम
दुह्ख शोक समन्वितम
दुह्ख उपहतया बुद्ध्या
दुह्खानाम
दुह्खानि
दुह्खार्ता
दुह्खार्ताः
दुह्खात
दुह्खजम
दुह्खम
दुह्खतरम
दुह्खेन
दुह्खितः
दुखाभि हतः
दुखाभि सन्तप्ता
दुखवश्वर्तिनी
दुखेन
दुकूलैः इव
दुन्धुमारः
दुन्धुमारुत
दुन्दुभे
दुन्दुभेः
दुन्दुभेः कायम
दुन्दुभेः पूर्वजः
दुन्दुभेः पूर्वजः अग्रजः सुतः मयस्य इति सेषः वक्ष्यतु उत्तर काण्डे मयः - मायावी प्रथमः स्तात दुन्दुभिः तत अनन्तरम इति...
दुन्दुभेः वालिनः तथा
दुन्दुभि
दुन्दुभि निर्घोशः
दुन्दुभि स्वन कल्पेन
दुन्दुभि स्वनः
दुन्दुभि स्वनम
दुन्दुभिः
दुन्दुभिः क्रोधात सम्रक्त लोचनः
दुन्दुभिः नाम
दुन्दुभिः स्वनः
दुन्दुभिः यथा
दुन्दुभीभिः मृदन्गैः छ
दुन्दुभीम च अपि
दुन्दुभीनाम
दुन्दुभिम नाम
दुन्दुभिस्वननिर्घोशः
दुन्दुमारश्छ
दुर अ वारान
दुर आ सद
दुर आचारः हि
दुर आक्रामम आसीत
दुर आक्रमान
दुर आसदः च
दुर आसदा
दुर आसदम
दुर आसदस्य
दुर आसदौ
दुर आत्मा
दुर आत्मनः
दुर आत्मना
दुर आत्मवान
दुर आवरैः
दुर अनुश्ठितम अपि
दुर अन्वेशः
दुर अन्वेश्यः
दुर अन्वेश्यः हि
दुर अति क्रमः
दुर अति क्रमम
दुर भगाः
दुर भगे
दुर भ्रातुः
दुर बुद्धे
दुर बुद्धिः
दुर बुद्धिः महोदयः च
दुर दर्श
दुर दर्शाम
दुर दर्शम
दुर दर्शम इव
दुर धर्शा
दुर धर्शम
दुर दिन
दुर गाणाम
दुर गाणि गहनानि च
दुर गाम
दुर गम
दुर गम इदम वनम छरामि
दुर गमे पथि
दुर गताः
दुर गतिम वर्तयिश्यति
दुर गेशु
दुर जयः
दुर जयम
दुर लभः
दुर लभाः
दुर लभाम
दुर लभाम प्रमदाम इव
दुर लभान
दुर लभस्य धर्मस्य
दुर मनाः
दुर मर्शणः हि
दुर मते
दुर मतेः
दुर मति
दुर मतिः
दुर मेधः
दुर मेधा
दुर मुखः
दुर मुखी
दुर निरीक्श्याम
दुर निवारेण
दुर वृत्ताम
दुर वृत्ताम ताम च
दुर वृत्तान
दुर वृत्तम
दुर वृत्ते
दुर वि शहैः
दुर वि गाह्यम च
दुर वि सहान
दुर विनीतस्य
दुर विनीतेन
दुर विनीतिम तु
दुरङ्एयाः
दुर आत्मानः
दुर आत्मनः
दुरा रक्षतमम
दुरादर्षाः
दुरादर्षम
दुराधर्शाम
दुराधर्शम
दुराधर्शम सहस्राक्शम
दुराधर्शम उग्रम तपः तेपे
दुराधर्शौ
दुराधर्षः
दुराधर्षा
दुराधर्षौ
दुराधर्षाः
दुराधर्षम
दुरारोहः
दुरारोहम
दुरासासाद्यम
दुरासदः
दुरासदः अहम
दुरासदः च
दुरासदा
दुरासदाः
दुरासदाः इव
दुरासदाम
दुरासदान
दुरासदम
दुरासदम तपः तेपे
दुरासदम वालिपुत्रम
दुरासदस्य
दुरासदेन
दुरासद्रन
दुरात
दुरात्मा
दुरात्माम
दुरात्मानाम
दुरात्मभिः
दुरात्मन
दुरात्मनः
दुरात्मनः निकुम्भस्य
दुरात्मनः राक्शसस्य रौद्रस्य रावणस्य
दुरात्मनः रावणः
दुरात्मनः रावणस्य
दुरात्मनः रावणस्य वीर्यम
दुरात्मनः रावनेः
दुरात्मनः रिपोः
दुरात्मनः तस्य कबन्धस्य
दुरात्मनः तस्य रावणस्य
दुरात्मना
दुरात्मना रावणेन
दुरात्मना तेन रावणेन
दुरात्मनम
दुरात्मनि
दुरावारम
दुरतिक्रमः
दुरतिक्रमः हि
दुरतिक्रमा
दुरतिक्रमे
दुरत्यायम
दुरत्ययः
दुरवापा
दुरवापम
दुरवापस्य
दुर्बलः
दुर्बलः अनाथ इव
दुर्बलः न विगृह्णीत
दुर्बला
दुर्बलान
दुर्बलस्य
दुर्बलौ
दुर्बन्धनम
दुर्भओउ
दुर्भरा
दुर्भिक्शम
दुर्भिक्श भय वर्जितः
दुर्भ्याम
दुर्बुद्धे
दुर्बुद्धिः
दुर्बुधाः
दुर्दर्शह
दुर्दर्शः
दुर्दर्शम
दुर्दर्षः
दुर्धर्श
दुर्धर्शः
दुर्धर्शः निनदः अभवत
दुर्धर्शणः
दुर्धर्शा
दुर्धर्शा ते
दुर्धर्शाः
दुर्धर्शाम
दुर्धर्शान
दुर्धर्शम
दुर्धर्शतरा
दुर्धर्शौ
दुर्धर्शौऽपि
दुर्धर्शे
दुर्धर्ष लक्श्मणेन विना
दुर्धर्षः
दुर्धरः
दुर्धरम
दुर्धरस्य
दुर्धरेण
दुर्धर्श
दुर्धर्शः
दुर्धर्शान
दुर्धर्शम
दुर्धर्षः
दुर्धर्षा
दुर्धर्षान
दुर्दिनम
दुर्दिनेषु
दुर्ग गम्भीर परिखाम
दुर्गाः
दुर्गाणि
दुर्गाम
दुर्गाम अन्यैः दुरासदैः
दुर्गाम गुहाम आश्रय
दुर्गाम गुहाम समाश्रयत
दुर्गायाः
दुर्गकर्म विधानतः
दुर्गकर्मविधानतः
दुर्गम
दुर्गम आश्रितान
दुर्गम इदम कान्तारम
दुर्गम इदम वनम विचिन्वन्तु
दुर्गम वनम
दुर्गमः
दुर्गमा
दुर्गमार्गम
दुर्गन्धम
दुर्गता
दुर्गताम
दुर्गतस्य छ
दुर्गविछारकाः
दुर्गे
दुर्गेशु सरस्सु च सरित्सु च
दुर्ग्राह्य हृदयाः
दुर्हृदः
दुर्ह्लभम
दुर्ज्ज्ञेया
दुर्जातेन
दुर्जनाछरिते
दुर्जयः
दुर्जया
दुर्जयम
दुर्जयेन
दुर्जीवम
दुर्जीवितम
दुर्लभः
दुर्लभा
दुर्लभाः
दुर्लभम
दुर्लभम हि
दुर्लभे
दुर्मखः पुनः
दुर्मनाः
दुर्मर्षम
दुर्मते
दुर्मते रावणात्मज
दुर्मतेः
दुर्मति : दुश्टेशु अपि मतिः - अनुग्राहिका बुद्धि
दुर्मति
दुर्मतिः
दुर्मतित्वम
दुर्मेधाः
दुर्मेधे
दुर्मुखः नाम वानरः
दुर्मुखश्छ
दुर्मुखश्छैव
दुर्मुखी नाम
दुर्मुखी राक्षसी
दुर्मुखो नाम
दुर्नयैः
दुर्नयम
दुर्नेअते
दुर्निरीक्शाणियदि
दुर्निरीक्शम
दुर्निरीक्श्या बभूव ह
दुर्निवारणम
दुर्निवेशाछ
दुर्रात्मनः
दुर्वृत्त
दुर्वृत्तः
दुर्वृत्ता
दुर्वृत्तमपि
दुर्वृत्ते
दुर्वाख्यम
दुर्वछैः
दुर्वछम
दुर्वहाम
दुर्वर्णकरणेनछ
दुर्विशहाः
दुर्विशह्यम्छ
दुर्विषहम
दुर्विषह्य स्वनाः
दुर्विचार परिहार
दुर्विनीता
दुर्विनीतश्छ
दुर्विनीतस्य
दुसः प्रापम
दुश कण्दकान
दुश्छरा
दुष्ट छारित्रे
दुष्टः
दुष्टा
दुष्टाहिरिव
दुष्टात्मा
दुष्टभावाभि
दुष्टभावयाः
दुष्टछारिणम रावणम
दुष्टछारिणि
दुष्टछारिणीम
दुष्टोयदि
दुष्कृत कारिणि
दुष्कृत कर्मणा
दुष्कृतम
दुष्कालेन
दुष्कम्प्यम
दुष्कर कारिणः
दुष्करम
दुष्करे
दुष्क्रुतम
दुष्कुले
दुष्पृधर्षणा कामम
दुष्पारस्य
दुष्पधर्षणः
दुष्प्रापम
दुष्प्रासहा
दुष्प्रस्थानः
दुष्प्रतराम
दुष्प्रतिवीक्षम
दुष्प्रेक्षे
दुष्यन्ति
दुश्शीलह
दुस्सहम
दुस्तराः
दुस्तरम
दुस्तरत्वा
दुसुमैः
दूशण आश्रय निर भयाः
दूशणः
दूशणः च निपातितः
दूशणः त्रिशिराः तथा
दूशणम च खरम च
दूशणम नाम सेना पतिम
दूशणम निहतम
दूशणम पृश्ठतः अन्वयुः
दूशणम राक्शसम च एव
दूशणस्य छ
दूशणस्य पन्च सहस्रान अनुगान
दूषणः
दूषणम
दूषणश्छापि
दूषणस्य
दूशिताः
दूर गृहः
दूर गामिनः
दूर गामिनाम
दूर पातिभिः
दूर स्थम ऋशिम
दूर सूर्याः च
दूरादेव
दूराम एक पदम त्यक्त्वा
दूरापारम
दूरासद
दूरात
दूरात आकाशम पतितौ
दूरात अवस्थितम
दूरात प्रकाशते
दूरात वृक्श खण्डात
दूरात वर्जयन्ति
दूरगतम
दूरम
दूरम अध्वानम
दूरम अध्वानम गत्वा
दूरम एक पदम - दूराम एक पदीम
दूरम एक पदीम त्यक्त्वा
दूरम नीत्व
दूरम प्रलोभ्य
दूरम उपागम्य
दूरम यात्वा च
दूरपारम
दूरपारस्य
दूरस्थान सर्वान अर्थान
दूरस्थितस्य
दूरत
दूरतः
दूरतः विहिता च
दूरे
दूरे यदि वा
दूषयति
दूषयेयुः
दूत
दूत श्रेश्ठैः
दूत वाक्य प्रछोदिताः
दूत वध्या
दूत वध्याम
दूत-स
दूतः
दूतः एवम विधः न भवेत
दूतः सौ
दूता माम त्वरयन्ति हि
दूताः
दूताः इति
दूताह
दूतान
दूतानाम
दूतछोदिताह
दूतदङ्डः
दूतैः
दूतम
दूतस्य
दूतवध्या
दूते
दूतेन
दूतो वा
दूयमानेन
द्वा दश
द्वा दश मासान
द्वा दश समाः
द्वा दशेन तु बाणेन
द्वा विम्शतिः
द्वाः स्थैः
द्वाःस्थाः
द्वाःस्थैः
द्वाभ्याम
द्वाभ्याम अक्शम
द्वाभ्याम बाह्वोः
द्वाभ्याम भुजाभ्याम
द्वाभ्याम द्वाभ्याम
द्वाभ्याम कोटि सहस्राभ्याम
द्वाभ्याम कोटिभ्याम परिवृतः
द्वाभ्याम क्रोध शोकाभ्याम
द्वाभ्याम मासाभ्यां
द्वाभ्याम राक्शाभ्याम
द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेद
द्वाभ्याम शराभ्यम च्छिछेद
द्वाभ्याम शत सहस्राभ्याम
द्वादसे
द्वादश
द्वादश अहम तु
द्वादशात्मन
द्वादशभिः
द्वादशे मासे
द्वार अध्यक्शान उवाछ ह
द्वार देशम
द्वार स्था
द्वाराणाम
द्वाराणि
द्वाराणि अपावृण्वन
द्वारदर्शिनः
द्वारदुर्ग क्रियाम अपि
द्वारगतः
द्वारैः
द्वारम
द्वारम आवृत्य च
द्वारपदम
द्वारस्थाः
द्वारे
द्वारे द्वारे
द्वारेण
द्वारेशु
द्वारेषु
द्वारि
द्वारि तिश्ठति
द्वास्थम
द्वाउ वृकौ
द्वाविम्शतिः
द्वै विध्यम
द्वैधम
द्वैधी भाव
द्वैरथम
द्वैविध्यम
द्वज ग्रीवस्य
द्वन्देवे
द्वन्द्व युद्दम
द्वन्द्व युद्धम
द्वन्द्व युद्धम प्रदास्यामि
द्वन्द्व युद्धम उपागतम
द्वन्द्व युद्धम उपागतम त्वाम
द्वन्द्वानि
द्वन्द्वम आसादितः
द्वन्द्वम दास्यामि ते
द्वन्द्वम समीयुः
द्वन्द्वम यदि
द्वन्द्वशः
द्वन्द्वयुद्धम
द्वन्द्वे
द्वौ
द्वौ कलापौ च
द्वौ मासौ अन्तरम
द्वौ मासे
द्वौ महार्णवौ इव
द्वौ पुत्रौ
द्वौ राक्शसौ
द्वौ सिम्हर्शभौ इव
द्वौ तु
द्वयम
द्वयोः
द्वयोः न
द्वे
द्वे अयुतम
द्वे भार्ये
द्वे गदे चैव
द्वे कक्ष्ये
द्वे सन्ध्ये
द्वे शीर्शे...
द्वे योजने
द्वेशते
द्वेष्यः
द्वि गुणम क्रुद्धः
द्वि गुणम परिवर्तते
द्वि गुणी कृत ताप आर्तः
द्वि गुणी कृत विक्रमः
द्वि मासम सरितह सर्वा भवन्ति रजस्वलाः - मार्कन्डेय - - सिम्ह कर्काटकयोः मध्ये सर्वा नद्या रजस्वलाः - व्याघ्रपाद
द्वि पदा
द्वि त्रि पदम
द्विः
द्विशताम
द्विशत्पक्षम
द्विषताम बलम
द्विषतम
द्विधा
द्विधाः
द्विगुण सम्वम्भः
द्विगुण शीतलः
द्विगुण ताम्राक्शह
द्विगुणम
द्विगुणम च
द्विगुणम वर्धते
द्वीप वासिनः
द्वीपः
द्वीपम
द्वीपिभिः सार्धम
द्वीपितरक्श्वृक्शगणैः
द्विज इन्द्रम अभ्य द्रवत
द्विज
द्विज गणैः
द्विज मुख्यात
द्विज पुण्गव
द्विज र्शभाः
द्विज र्शभान तोशयित्वा
द्विज सम्घ निशेविता
द्विज सन्घ निशेवितम
द्विज सत्तमाः
द्विज श्रेश्ठ
द्विज श्रेश्ठाः
द्विज श्रेश्ठम
द्विज उत्तम
द्विज उत्तमम
द्विजः
द्विजः स्यात
द्विजः उत्तमान पुरस्कृत्य
द्विजः यथा
द्विजाः
द्विजाः इव
द्विजान
द्विजान हन्ति
द्विजान वित्रासयन
द्विजानाम
द्विजानाम अवकूजतम
द्विजाश्छ
द्विजात
द्विजातयः
द्विजाति देवातिथि पूजनम्छ
द्विजाति मन्त्र सम्पूता च
द्विजाति वेशेण
द्विजाति वेशेण आगतम
द्विजातिः
द्विजातिभिः
द्विजातिभिः सह
द्विजातिभ्यः
द्विजातिचरितः
द्विजातीन
द्विजातिमुख्यैः
द्विजातिरिव
द्विजायतः
द्विजभ्यः
द्विजैः
द्विजम अभिमुखम
द्विजम दृश्ट्वा
द्विजमुख्यानाम
द्विजर्शभाः
द्विजर्षभान
द्विजर्षभौ
द्विजसत्तमः
द्विजसत्तमाः
द्विजेभ्यः
द्विजेभ्यः ददौ
द्विजेन्द्राय
द्विजेन्द्रैः
द्विजिह्वः
द्विजिह्वान
द्विजो हतः
द्विजोत्तम
द्विजोत्तमै
द्विजोत्तमैः
द्विजोउ इव
द्विप मुख्यैः च
द्विप श्रेष्टम
द्विपः इति
द्विपः इव
द्विपाः
द्विपाः इव
द्विपाः नदी पन्कम इव
द्विपान इव
द्विपदाम
द्विपदाम्वरः
द्विपैः
द्विपम इव
द्विपिनः
द्विरद प्रख्यान
द्विरदः यथा
द्विरदैः
द्विरदवत
द्विषद्बलम
द्विषज्जने
द्विषताम
द्विशुक्लवान
द्वितीय सागरः इव
द्वितीय वरः
द्वितीयः
द्वितीयः पर्वतः इव
द्वितीयः सागरः इव
द्वितीयः «विनीतः
द्वितीया गतिः
द्वितीया कन्या अभूत
द्वितीया पत्नी आसीत
द्वितीयाम
द्वितीयाम ऊर्मिलाम चैव
द्वितीयाप्रियशम्सनात
द्वितीयम
द्वितीयम आकाशम इव
द्वितीयम गन्ध मादनम इव
द्वितीयम सागरम यथा
द्वितीयम सुतम
द्वितीयम उक्थ्यम
द्वितीयेन
द्वितीयेन्द्रधनुः यथा
द्विवः इव
द्विवछन
द्विविद एवछ
द्विविद मैन्दाभ्याम
द्विविदः
द्विविदः एव छ
द्विविदाभ्याशम
द्विविदादयः
द्विविदै श्छैव
द्विविदम
द्विविदम छ
द्विविदम छैव
द्विविदमेव छ
द्विविदश्चैव
द्विविदश्छ
द्विविदश्छैव
द्विविदस्य वा
द्विविदेन
द्विविदेन छ सह
द्विविधम उपायम
द्विविदोऽपि
द्विविजाग्रजम
द्वियोनी
द्वोउ
द्वापर युग-स
द्वपर युग
द्वौ एव बाहु व्यस्त परिग्रहोउ
द्वेल्लेर - व्हेन हे वस इन भ्रातुः
द्विज अग्रेशु
द्विज इन्द्रम
द्विज सत्तम
द्विज सत्तमाः
द्विज स्रेश्टम
द्विज उइत्तमम वशिश्टम अभिवाद्य
द्विज वत्सलः
द्विजः ऋशभम
द्विजाः ते
द्विजर्शभ
द्विजेशु प्रीतेशु सत्सु
द्विवचन
द्याम
द्याम्छ
द्यामिव
द्यौ
द्यौः
द्यौः इव
द्यौरिव
द्योतमानम इव
द्योतितः प्रभः
द्योतिता
द्योउ
द्योउः
द्योउरिव
द्युमत्सेनसुतन
द्युतिः
द्युतिम
द्युतिमान
द्युतिमान लक्ष्मणः
द्युतिमन्तौ नर ऋशभौ
द्युतिमत
दīकṣāम विśअत
ए जी - ओ जी - एमन्डी - एन्नन्गो - शुनिये
एश्टव्याः
एश
एश अहम
एश अहम गच्छामि
एश अन्गदः
एश अनुजः मे भ्राता
एश बाश्पः
एश बाहुः प्रसारितः
एश बालः अपि
एश बद्धः महान मुश्टिः
एश बुध्या
एश दात्यूहकः
एश धर्म सनातनः
एश धूमः प्रदृश्यते हि
एश इमाम पुरीम
एश कालस्य निश्चयः
एश कार्य विदाम नयः
एश कुशिक आत्मजः
एश लक्श्मणः
एश लोक स्वभावः एव
एश मृगः
एश मृगः अद्य न भविश्यति
एश महान मनोरथः
एश महात्मनः वामनस्य
एश मनोरथः महान
एश मे जीवितस्य अन्तः
एश मे कनीयान भ्राता
एश मे परः वरः अस्तु
एश मे प्रथमः कामः
एश मे सम्क्शेपः
एश मे श्वशुरः
एश मुश्टिः
एश मुनिः
एश मुनिः तथा विधः
एश नः समयः
एश नारीणाम स्वभावः तु
एश निशाचर
एश नित्यम धर्मः परः
एश नूनम अगस्त्यस्य भ्रातुः आश्रमः
एश पक्शी
एश पक्शी
एश पन्था मया उद्दिश्टः
एश प्रसवणः शैलः
एश पुश्प वहः वायुः
एश राजा
एश राजा कुशध्वजः
एश सनातनः धर्म
एश सताम हिते नित्यम रतः
एश सौमित्रिः सम्प्रप्तः
एश सेतुः विधरण एशाम लोक नाम सम्भेदाय...
एश शैलः
एश शोकः परि त्यक्तः
एश तार आत्मजः
एश उद्योग समयः प्राप्तः
एश वा सम्रे मम मृत्युः
एश वाली
एश वानरः
एश विधिः
एश विधिः भवति
एश विग्रहवान धर्मः
एश विग्रहवान तपः
एश वीर्यस्य परायणम
एश वीर्यवताम वरः
एश विस्तरः
एश विविधान अस्त्रान वेत्ति
एश यत साधु इति ब्रूयात
एशः
एशः अग्निः
एशः अहम
एशः भरतः
एशः हि
एशः कुम्भकर्णः
एशः मृगः
एशः मया गुप्तः
एशः पङ्छ शाखः
एशः परिपालनम
एशः राघवः
एशः राम रूपेण
एशः रामः
एशः श्रीमान
एशः सुग्रीवः
एशः तु
एशः वरः
एशः यदि
एशा
एशा अस्माकम प्रकृतिः
एशा बुद्धिः
एशा दक्शिण विनिर्मिता
एशा धर्मतः मम
एशा गदा
एशा गतिः
एशा गोदावरी
एशा लक्श्मणेन समुत्पाट्य
एशा मारीचस्य तु माय
एशा माया हि
एशा मही
एशा मम
एशा मम अतुला ह्रीः हि
एशा नौः
एशा नियतिः श्रेश्ठा
एशा पूर्वा दिक उच्यते हि
एशा राक्शसस्य माया इति
एशा रोहिणी
एशा शिखिनी
एशा सीता इह यथा रमते
एशा वध्यताम
एशा वने त्वाम अभिगच्छती
एशा यक्शी
एशा यमस्य राजधानी
एशाः निश्छयः त्यज्यताम
एशाम
एशाम अश्रु प्रमार्जनम करोमि
एशाम द्रुमम
एशाम लौकिकम सलिलम दातुम
एशाम मध्ये
एशाम महात्मनाम भस्मनि
एशाम पक्शान
एशाम रक्शसाम
एशाम सन्ख्या न विद्यते
एशाम सर्व सन्ग्रहणम
एशाम तपस्विनाम
एशाम तुल्यः
एशाम वन ओकसाम राज्यम
एशैव
एष
एष कारण्डव पक्शी
एष पन्था नरव्याघ्रः
एषः
एषः बाणः
एषः छैव
एषः दीप्तः आश्रमः
एषः पन्थाह
एषः राक्षसेन्द्रः
एषः रावणः
एषः रावणात्मजः
एषः वै प्रभुः
एषः विशते यदि
एषा
एषा दृश्यते
एषा दीना विवशा
एषा माधवसय महिषी
एषा शक्तिः
एषा सीता
एषाम
एषाम मध्ये
एषाम रथवाजिनाम
एषह दृश्यते
एशिभिः
एशु
एशु लोकेशु दृश्यते
एश्यन्ति
एश्यति
एश्यति कछ्छित
एअकः
एअतेर्स काम रूपिभिः
एअतु
एभिः
एभिः हरि यूथपैः सह
एभिः कारणैः
एभिः मुख्यैः वानरैः सह
एभिः मुनि सत्तमैः सह
एभिः मुनिपुन्गवैः सह
एभिः नः बाहु प्रयुक्तैः
एभिः प्रकृतैः हरिभिः
एभिः राक्शसैः
एभिः रक्शोभिः
एभिः सछिवैः सार्थम
एभिः वन रक्षिभिः
एदम
एधते हि
एधितः
एधितुम
ईस्वरैः
ईतदेव
एह्हा
एहि
एहि एहि
एहि पश्य
एहि रम्स्यावहे
एक
एक अग्रः
एक अग्रा
एक अग्राः
एक अग्रम
एक अह्ना
एक अयने
एक चरान
एक छिन्तनम
एक दश आहम अतीत्य
एक दश आत्मकः शम्भुः
एक दुःखसुखाः
एक एकः
एक एकम अलन्कृतः सम
एक एकम अनुरक्तैः च
एक एकम योजनम
एक एकशः
एक एकशः उद्धिश्य
एक एव
एक हस्तैक पादाश्छ
एक हस्तेन
एक इशुणा हृतम
एक मनाः
एक मनाः शृउणु
एक मनसः अपि
एक पादकाः च
एक पादेन भक्शयित्वा
एक पादेन स्थास्यामः
एक पदे
एक पत्नी व्रत शील वन्तः
एक पत्नीत्वम
एक पुत्र
एक पुत्रायाः
एक शृङ्गः
एक उत्पातेन
एक वाली एव निहतः
एक वस्त्र धरः
एक वेणी धरा
एक वेणीधरा
एक वेणीधराम
एक वेगेन
एक विम्शद्भि वासोभिः
एक विम्शत अरत्नयः
एक विम्शत यूपाः ते
एकः
एकः अदक्शिणः बाहुः
एकः अमात्यो. अपि
एकः च
एकः दिवा रात्रम
एकः नाश्नापि कस्छित
एकः वि जने दूरे वने
एका
एका दश रुद्रा-स
एका कथम न बिभेशि
एकादश रुद्र-स
एकादश रुद्र-स,
एकादश रुद्रा-स
एकादशानाम कोटीनाम
एकाग्रः
एकाग्रैः
एकाग्रम
एकाह दर्शएनापि
एकाहम
एकाहमपि
एकाकी
एकाकिना
एकाकिनम
एकाक्शान
एकाक्शीम
एकाम
एकाम कोटिम
एकाम रजनीम अवसत
एकाम शिम्शुपाम
एकान्त
एकान्त गत मानसम
एकान्त विन्यस्ते
एकान्तम
एकान्तम आश्रित्य
एकान्तम आश्रित्य तस्थौ
एकान्तम आश्रित्य तस्थुः
एकान्ते
एकान्ते वृक्श मूले
एकार्णवन
एकावली मध्यगतम
एकबुधिनाम
एकछरः
एकछित्तगतम
एकदा इह ब्राह्मण घ्नौ
एकदेशम इव
एकदेशेन
एकैकम
एकैकमेव
एकैकशः
एकैकस्य
एकजटा नाम
एककर्णाम छ
एककर्णाम्श्च
एकम
एकम अवधी
एकम दृश्ट्वा
एकम दश च
एकम दश शतम अस्मात सहस्रम अयुतम ततः परम लक्षम । प्रयुतम कोटिम अथ अर्बुदम वृन्दे खर्वम निखर्वम च । तस्मात महा सरोजम शन्कुम सरिताम पतिम त्वत अन्तम । मध्यम पराधम आरूह्य अथ उत्तरम दश गुणम तथा ज्ञएयम ।।
एकम एकम
एकम एकेन
एकम एव
एकम गवाम सहस्रमपि
एकम काम मोहितम
एकम निपातम
एकम पुत्रम राज्याय नियुज्य
एकम रामम
एकम सालम विनिर्भिद्य
एकम सहस्रम
एकम शृन्गम कान्चनम
एकम शरम चिक्शेप
एकम श्वेतम राजतम च
एकम सुतम
एकन मया तु
एकपादीम छ
एकपार्श्वेन
एकपदम
एकपदी
एकपत्नीव्रतस्याछ
एकपुत्रा
एकपुत्राछ
एकपुत्रम
एकशल्याम्श्छ
एकशिलाः
एकस्मिन अन्तरे कले
एकस्मिन रामे हते
एकस्थ हृदया
एकस्थानगताः
एकस्तु
एकस्य
एकस्य अपराधेन
एकस्य अपि विछिन्तनम
एकस्य बहोः
एकस्य हेतोः
एकस्य कृते
एकस्य रामस्य
एकस्य ते अग्रतः स्थातुम
एकस्य ते का शक्तिः हि
एकस्य विमर्दः
एकस्याः
एकस्यैव
एकतः
एकताम
एकताम अगमन
एकतम रावणस्य
एकतमेदेशे
एकतरम
एकवेणी
एकवेणीधरा
एकवेणीम
एकवेनीधरा
एकविम्शतिरेवछ
एकया
एकया नील नाग आभया
एकयाम अवशिष्टायाम
एके
एकेशणा
एकेषणा
एकेकैन
एकेन
एकेन आह्ना
एकेन बाण मोक्शेण
एकेन बाणेन
एकेन बाणेन दारिताः
एकेन बाणेन निर्दारयेत
एकेन बाणेन शिरसि
एकेन ब्रह्म दण्डेन
एकेन इशुणा निरस्तम
एकेन कपिना
एकेन कर्णिना
एकेन करेण
एकेन मह इशुणा
एकेन पाणिना
एकेन पादेन उद्यम्य
एकेन राक्षसेन
एकेन रामेण
एकेन रामेण हतम
एकेन सायकेन
एकेन शरेण
एकेन शरेण निजघान
एकेन शतेन
एकेन वेगेन योजनम चिक्शेप
एक्कर्थम
एको रसः करुण
एकोऽपि
एकोदयम
एकोत्पातेन
एक्वेणीधरा
एलाधाने
एलेफन्त्स
एल्लिप. माम भेतुम नशक्या
एल्लिप्त. मत कृते
एल्लिप्त. परन्तप
एल्लिप्त. सर्व गुण समिश्टि रूपम पुरुशम
एल्लिप्त: अग्नि सम ओजसम
एल्से इफ़(दोचुमेन्त.लोचतिओन
एन
एन एव बाणेन मे प्रियः हतः
एनः
एनः मयः
एनाम
एनाम अभितः
एनाम अन्वैक्शत
एनाम भार्याम परित्यज्य
एनाम हन्तुम न उत्सहते हि
एनाम जहि
एनाम महतीम विभीशिकाम
एनाम मैथिलीम
एनाम नि हन्तुम
एनाम प्रलोभय
एनाम सीताम
एनाम यक्शीम
एनाम यशस्विनीम मैथिलिम
एनान
एनम
एनम आनय
एनम आश्रमम आयान्ति
एनम अधिरोहति
एनम अन्गदम पश्य
एनम क्शिप्रम आनय
एनम मम भ्रातरम
एनम मोहयित्वा नयति
एनम न अभिपद्यसे
एनम न पर्यवारयन च
एनम परमाम गतिम
एनम प्रमाणम सम्स्थाप्य
एनम प्रिश्टतः अभ्येति
एनम राघवम
एनम राजानम
एनम राक्षसोत्तमम
एनम रावणात्मजम
एनम रावणम उवाच
एनम रुद्रम
एनम सम्चोदयामि
एनम शिरसा अभिवाद्य च
एनम सूर्यः न प्रतपति
एनम तपोधनम
एनम वाक्यम अब्रवीत च
एनम वधिश्ये
एनम वैदेह्या सीतया सह
एनेम रामेण
एनेम्य सुब्जुगतोर...
एन्तेरेद अत्यन्त सुख सम्वृधाम
एन्थुसिअस्त सुग्रीवस्य वशम प्राप्तः
एन्त्रेअत्य. तस्मात
एन्त्विनेद. स्यन्दनैः चन्दनैः नीपैः
एश
एश दाशरथी
एश पन्था नर व्याघ्र
एशा
एशह विभीषणः
एष्टव्यम
एष
एषः
एषः अहम
एषः हरिः
एषः हि
एषः कपिः
एषः लक्ष्मणश्छ
एषः राक्षसः
एषः शुकः
एषः वानरः
एषः वरः
एषा
एषा कथा
एषा नगरी
एषा परा
एषा प्रीतिः
एषाः अहम तु
एषाम
एष्यामः
एष्यामि
एस्शः मन्युः
एता
एताः
एताः नार्यः
एताः तिस्रः
एताभ्याम माता पितृभ्याम
एताम
एताम बुद्धिम चक्रुः
एताम बुद्धिम कृत्वा
एताम बुद्धिम समास्थाय
एताम लङ्काम पुरीम
एताम लण्काम
एताम नैरृतीम दिशम
एताम सर्वान
एताम सत क्रियाम तु
एताम यातनाम
एतान
एतान बहून
एतान हन्या हि
एतान इदम वचनम अब्रवीत
एतान कथम तारयेयम च
एतान महाभागैः दूतैः
एतान प्लावयेत
एतानि
एतानि ज्योतीन्शि च
एतानि मृग यूधानि
एतानि सर्वाणि
एतानि सर्वाणि अस्त्राणि
एतानि शिखराणि
एताव देव
एतावत
एतावत एव
एतावत एव शक्यम
एतावत वचनम उक्त्वा
एतावत वछनम
एतावत व्याहृतम मया
एतावता
एतद
एतदर्थम
एतद्धि
एतदेव
एतद्वछः
एतैः
एतैः अश्वैः
एतैः च अन्यैः च
एतैः दोशैः वि वर्जिताः
एतैः दोषैः
एतैः गुणैः वि वर्जितः
एतैः महात्मभिः
एतैरपि
एतम
एतम उत्तमम मणिम
एतन निमित्तम
एतन्निमित्तम
एतस्मात
एतस्मात इशुबन्धनात
एतस्मिन
एतस्मिन आश्रमे चिरम वासम न समर्थये
एतस्मिन अनन्तरे
एतस्मिन अन्तरे
एतस्मिन एव
एतस्मिन एव काले तु
एतस्मिन काले एव तु
एतस्मिन कले एव
एतस्य
एतस्य कालस्य
एतस्य कार्यस्य
एतस्य मृग रत्नस्य
एतस्य सदृशी न भवेत
एतस्य शब्दम श्रुत्व
एतस्य वा अ क्शरस्य
एतस्याः
एतत
एतत
एतत आश्रम पदम
एतत आश्रमम
एतत अहम श्रोतुम इच्छामि
एतत अल्पम कारणम न हि
एतत अनयोः राज पुत्रयोः दर्शय
एतत अर्थम
एतत अस्त्रम
एतत अस्य भग्नम धनुः
एतत अस्य शरावरम
एतत बिलम इति श्रुतम
एतत बुद्ध्या
एतत च
एतत च अन्यत च बहुशः
एतत च अन्यत च परुशम
एतत च वचनम श्रुत्वा
एतत छिर निर्वृत्तम अपि
एतत दृश्यते
एतत दारुणम वनम
एतत दारुणम वनम यस्य
एतत दर्शय
एतत देवानाम वयः नित्यदा भवति किल
एतत धूम अग्रम
एतत एव
एतत एव हि
एतत एव हि मे धनम
एतत एव जीवितम हि
एतत एव सर्वस्वम हि
एतत एवम
एतत गतिम
एतत हि
एतत काननम
एतत कारणम
एतत कार्मुकम सज्यम कृत्वा
एतत किम नु
एतत किम नु इति
एतत माय विहितम
एतत मधूकानाम महत वनम आलक्श्यते
एतत मधुवनम
एतत महत वैर अनुकथनम
एतत महतायोधनम
एतत मनओहरम
एतत मुहूर्ते तु
एतत न अस्ति
एतत नः कार्यम
एतत नील पीतम तु
एतत निमित्तम च
एतत प्रियम
एतत प्रियम वाक्यम
एतत पुरा मया श्रुतम
एतत राज्यम
एतत राम आश्रम पदम
एतत रामस्य
एतत समवेक्श्य
एतत सम्यक कार्यम
एतत सर्वम
एतत सर्वम भविश्यति
एतत सर्वम कर्ता
एतत सर्वम ते आख्यातम
एतत सर्वम विचेतव्यम
एतत शेषम
एतत श्रम नाशनम आश्रमम
एतत श्रुत्वा
एतत श्रुत्वा सूतः
एतत श्रुत्वा तु
एतत शुभम वाक्यम
एतत सु महत अन्तरम हि
एतत सुनीतम
एतत तत
एतत तत एव इति
एतत तव वछनम
एतत ते प्रतिजानामि
एतत तोयम
एतत तु
एतत तु दृश्यते
एतत उक्तम
एतत वाक्यम
एतत वाक्यम तु
एतत वाक्यम उवाच ह
एतत वचः श्रुत्वा
एतत वचः उवाच
एतत वचनम नैश्ठुर्यम
एतत वचनम श्रुत्वा
एतत वछः
एतत वछः श्रुत्वा
एतत वछनम
एतत वैरम समुत्स्रृज्य
एतत वनम सर्वम
एतत वर्जयन्ति
एतत वि दारणे
एतत विद्या द्वये लब्धे
एतत वीर्यम मया प्रकाशितम
एतत विनापि
एतत व्यसनम
एतत यज्ञः च्छिद्रम
एतत यत्र
एतत युश्माकम प्रत्यक्शम
एततृशः
एतत्वाक्यम
एतत्वछः
एतौ
एतौ आस्ताम
एतौ महाभागौ
एतौ नृपात्मजौ सम्प्रेक्श्य
एतौ शुद्ध आत्मनौ यदि
एतौ स्निग्धौ पादौ
एतौ वलि प्रणिहितौन ध्रुवम
एतौभ्रातरौ
एतया
एतयोः
एते
एते बलिनः
एते च
एते चत्वार
एते दृश्यन्ते
एते देवाः
एते दोषाः
एते द्रुमाश्छ
एते दुरात्मनः यदि
एते दूताः
एते द्विजाः
एते हरियूथपाः
एते जल चारिणः
एते काम रूपिणः
एते कपयः माम रक्शन्ति समन्ततः
एते मृगाः प्रशमयन्ति
एते महा मृगा
एते महावीर्या द्वादश
एते मुनयः छ
एते पन्च शैल वराः
एते पोउराः
एते प्रकाशन्ते
एते राक्षसाः
एते सर्वे
एते सर्वे सुर गणाः
एते शराः
एते तव सचिवा
एते ते शैल राजस्य
एते तिष्ठन्तु
एते वृक्शाः
एते वानर मुख्याः च
एते वयम
एतेः
एतेशाम
एतेशाम सर्वे आश्रयाः
एतेषाम
एतेषु दत्त औरस व्यतिरिक्तानाम पुत्रत्वे परिग्रः कलौ निषिद्धः । चन्द्रिक स्मृति अर्थ सार आदौ कलि युग धर्म मध्ये परिगणनात - इति;
एतेशु त्रिशु
एतेछ
एतेन
एतेन भावेन
एतेन कृत्येन वयम आगताः
एतेन काल्यम सम्ग्रामम करिश्यसि
एतेन मारीचेन
एतेन महात्मना
एतेन उपमानेनैव
एतेन वा
एथैः
एति
एतोउ
एत्त
एतु
एत्य
एत्य कपिरूपम
एत्येवम
एव
एव ड़मः छ
एव अभि अद्रवत
एव अस्मिन लोके यथा शास्त्रम कर्म कुर्वन तिष्ठतीति अर्थम।। धमाकूतम
एव च
एव मे मतिः
एव सम्भ्रान्ता
एव तथा
एव । इतः परम वक्ष्यमाणम अखिलम धर्म्यम एव वदति इति अवगतम : धर्माकूतम-
एवं व्रथसंपन्नम
एवंगते
एवंविधः
एवम
एवम
एवम
एवम आदि
एवम आदिभिः
एवम अब्रवीत
एवम अन्ग अधिपेन एव
एवम अनुशास्य
एवम अन्योन्यम सम्भाशमाणौ
एवम अस्तु
एवम अस्तु इति
एवम बभूव
एवम भवतु
एवम भविष्यति
एवम भयम
एवम ब्रुवाणम
एवम ब्रुवाणम हनुमन्तम
एवम ब्रुवाणम काकुत्स्थम
एवम ब्रुवाणम रामम
एवम ब्रुवाणस्य
एवम ब्रुवाणौ
एवम ब्रुवन्तम राजानम
एवम ब्रुवन्त्यः सर्वाः
एवम ब्रुवतः
एवम ब्रुवतीम तारा अधिप निभ आननाम
एवम ब्रुवत्याम
एवम च अविश्वसनीयम अन्गदम अपहाय विश्वसनीयो हनुमति बिश्ष्युअ पुरस्कारादिकम युक्तम एव ।-
एवम चकार
एवम छ
एवम छेत
एवम दत्त्वा
एवम एक आयन गताः
एवम एतत
एवम एव
एवम गता
एवम गताम
एवम गतम
एवम गते
एवम गुण गणैः युक्त्वा
एवम गुण सम्पन्नम
एवम जवेन एव धावसि
एवम कृत सम्कल्पम
एवम कथमानम
एवम कथयमानः
एवम कथयमानस्य
एवम खनन्तः
एवम माम अपि
एवम माम परिभाशन्तम
एवम माम वक्तुम न अर्हथ
एवम मनसा निश्चित्य
एवम मत्वा
एवम मुक्तः अस्मि
एवम मुनिश्रेश्ठम उक्त्वा
एवम न शोछ्यन्ते
एवम न वक्तव्यः
एवम निश्चयम कृत्वा
एवम निश्छयम
एवम पानम प्रशस्यते हि
एवम पापम
एवम परिचचार
एवम प्र रुशितः
एवम प्रायाणि
एवम प्रभारम
एवम प्रभावाणाम
एवम प्रभावस्य
एवम प्रभāवस्य
एवम प्रशश्यमानौ
एवम प्रस्थितस्य
एवम राम प्रयुक्ताः तु
एवम रक्शसाम मध्ये आधर्शितः
एवम रुदती
एवम रूपा नारी
एवम सम्बोधितः
एवम सम्चोदिताः
एवम सम्यक उक्तः
एवम सौमित्रिम
एवम सौम्यम वचः उक्त्वा
एवम शक्ति युक्तस्य
एवम श्रेष्ठगुनैः
एवम श्रुत्वा हृश्टः
एवम शुभम वाक्यम उक्त्वा
एवम सीता वचः श्रुत्वा
एवम स्निग्धम ब्रुवाणम
एवम स्तुतस्तु
एवम तान सर्वान विसृज्य
एवम तस्मात पितामहात
एवम तया सन्गम्य
एवम तेशाम मुखात च्युतम वचनम श्रुत्वा
एवम उक्तः
एवम उक्तः दश ग्रीवः
एवम उक्तः मुनिवरः
एवम उक्तः रामेण
एवम उक्तः सौमित्रिः तु
एवम उक्तः तु
एवम उक्तः तु ब्रह्मर्शिः
एवम उक्तः तु जनकः
एवम उक्तः तु मुनिना
एवम उक्तः तु रामेण
एवम उक्तः तु सुग्रीवः
एवम उक्तः विश्वामित्रः
एवम उक्ता
एवम उक्ता हनुमता
एवम उक्ता तु
एवम उक्ता वैदेही तु
एवम उक्ताः
एवम उक्ताः सुराः सर्वे
एवम उक्तस्य
एवम उक्तौ
एवम उक्तवा
एवम उक्तवतः
एवम उक्त्वा
एवम उक्त्वा दनुः
एवम उक्त्वा विरराम
एवम उत्क्वा तु
एवम वादिनम
एवम वानर रूपिणः पुत्रान
एवम वचने उक्ते
एवम वचने उक्ते सति
एवम वैक्लव्यम त्यज्यताम
एवम वर्श सहस्रम
एवम वयम न मृश्यामः
एवम वि भाशितुम
एवम वि नाशितानि सम्हत्य नित्यशः
एवम वि शन्कसे
एवम विछित्राः पतगा
एवम विधः
एवम विधः चेत
एवम विधः स्वप्नः
एवम विधाः
एवम विधाः नृपति सत्तमाः
एवम विधानि
एवम विधम
एवम विधम कर्म कृत्वा
एवम विधम नरम
एवम विधम पापम रावणम
एवम विधया
एवम विधे
एवम विह्हूदयित्वा वान्न सैन्यम रामम्छ लक्ष्मणेन सह
एवम वीरम राक्षसम
एवम वीर्यः
एवम विक्रमम
एवम विलपन
एवम विलपतीम
एवम यथा
एवम-
एवमादिविलापार्तम
एवमपि
एवमे एव
एवमेव
एवम्गत
एवम्प्रकाराः
एवम्विधम
एवन
एवेमेव
एयिवान
फ़िरिगुलाशयः
फ़ोर जीमूत कृत प्रणादः
फ़्रिघ्तेनिन्ग ओनेल महान शब्दः
फ़ुल्ल ओफ़ छण्डानिलमहाग्राहैः
फ़ुर्थेरिन्ग सम्नादम
फ़ुरुः हि
फ़ुर्य बभूव
गॄहैः
गृणाअ ते नास्ति
गृड़िह्य
गृद्धाः
गृद्धाश्छ
गृद्ध्रः
गृद्ध्राश्छ
गृद्ध्रम जटायुषम
गृधाय
गृधराः
गृधश्छ
गृध्नुः
गृध्र हम्सवराकीर्णाम
गृध्र पत्रैः
गृध्र राट
गृध्र राज निबर्हणम
गृध्र राजः
गृध्र राजानम अब्रवीत
गृध्र राजाय उदकम चक्रुः
गृध्र राजम
गृध्र राजम अपूजयनत
गृध्र राजम दिधक्शामि
गृध्र राजम परिश्वज्य
गृध्र राजस्य
गृध्र राजस्य सोदर्यः
गृध्र राजेन
गृध्र राजेन आख्याता
गृध्र राजेन भाशितम
गृध्र राक्शसयोः
गृध्र रूपम
गृध्रः
गृध्रः अहम
गृध्रा अपदेशेन
गृध्रा पन्चमम गच्छन्ति
गृध्राः
गृध्राणाम राजानौ
गृध्रास
गृध्राश्च
गृध्रगोमायुवायसाः
गृध्रैः
गृध्रकुलम
गृध्रम
गृध्रम आससाद
गृध्रम बिभेद
गृध्रम दृश्ट्वा
गृध्रम गिरेः शृन्गात
गृध्रम जटायुषम दग्ध्वा
गृध्रमण्डलसंकुला
गृध्रराजम
गृध्रराजेन सम्पातिना
गृध्रश्येन मुखाम्श्छापि
गृध्रस्य
गृध्रस्य प्राणाः
गृध्रस्य वछनात
गृध्रस्य विनाशः
गृह्णाति
गृह्णन्ति
गृह्णन्तु
गृह्णताम
गृह्णीश्व
गृह्णीयाम इति
गृह्णीयुः
गृह्णीयुः वा
गृह गाढाम अ वि च्छिद्राम
गृह मेघैः
गृह मुख्यानि
गृह प्रवेश
गृह उत्तमम विवेश च
गृहाण
गृहाण तावत
गृहाणि
गृहाणि च
गृहाणिछ
गृहाछ्छ
गृहाम्श्छ
गृहान
गृहाश्छ
गृहात
गृहात गृहम
गृहाति गृहकानपि
गृहाय
गृहदेवताः
गृहद्वारेषु
गृहगृध्नुनाम
गृहगतः
गृहैः
गृहैश्छ
गृहकान्तरान
गृहम
गृहम च इदम हिरण्मयम
गृहम एव
गृहम गच्छन्तु
गृहम्छ
गृहमेथिनः
गृहरत्नमालिनीम
गृहसहस्राणि
गृहसम्बाधाः
गृहवरम
गृहे
गृहे गृहे
गृहेषुछ
गृहेश्व इव
गृहेभ्यः
गृहेषु
गृहेषु छ
गृहेष्वपि
गृहेष्वेव
गृहेयथा
गृहीत
गृहीत आयुधान
गृहीत अस्त्रः अस्मि
गृहीत चापः उद्यत दण्ड चण्डः
गृहीत चापम
गृहीत चापौ तु
गृहीत धनुशा त्वया
गृहीत धनुशम
गृहीत धनुशौ
गृहीत मूर्धजाम
गृहीत प्रासम
गृहीत प्रहरणान
गृहीत समिधम
गृहीतः
गृहीतः यथा
गृहीता
गृहीता इव
गृहीताम
गृहीतानि
गृहीतैः
गृहीतम
गृहीतम्छ अपि
गृहीतश्छैव
गृहीतौ
गृहीते
गृहीते वर नरीभ्याम
गृहीतेन
गृहीत्व
गृहीत्वा
गृहीत्वा दक्शिणाम दिशम
गृहीत्वा प्रेक्षमाणा सा भर्तृ कर विभूषणम ।
गृहीत्वा तु
गृहीवा
गृहिते वा
गृहित्वा
गृहोपवनम
गृहोत्तमः
गृहोत्तमम
गृह्य
गृह्य पादे
गृह्य रामम स लक्ष्मणम
गृह्यन्ते
गृह्यताम
गृह्यताम भविष्यत
गृशीत धनुषः
गृतम
गृह्यताम
ग़्यातीनाम
गंगायाः च अपि सम्तारम
गण्ड पार्श्वे
गण्डवन्ति छ
गङ्डपार्श्वे
गङ्गा शिन्धु प्रधानाभिः
गङ्गा पर पारम
गङ्गा यमुनयोः
गङ्गाजलनिषेवितम
गङ्गाम
गङ्गाम अनु
गङ्गाम नदीम
गङ्गानदी
गङ्गानूपे
गङ्गायाः
गङ्गायाम
गङ्गायमुनयोः
गङ्गे
गङ्इकाः तत्र गच्छन्तु सत्कृताः
गण इः सह
गणाः
गणाश्छैव
गणैः
गणकान
गणशः
गणशोछि
गणवल्लभान
गणयामास
गणयन्निव
गणेश्वरः
गण्गाछ
गण्गाम
गण्गे
गण्गोदक घताः
गणिकाः
गणिकाः छ
गणिकाभिः
गणिकावर शोभिताम
गण्यते
गाढ दुर्मनाः
गाढ सम्वीतः
गाढः
गाढम
गाढम आश्लिश्य
गाढम परि हिताः
गाढम परिहितः
गाः
गाः छैव
गाङ्गेयान
गाधः
गाधह्तु
गाधम
गाधेः पुत्रः
गाधेयः
गाधेयम
गाधि ज
गाधि नन्दनः
गाधिः इति एव वि श्रुतः
गाधिम प्राप्स्यसि
गाधिनः सुतः
गाम
गाम च
गाम प्राप्तौ
गाम्भीर्यात
गाम्भीर्ये समुद्र इव
गान्धर्वम
गान्धर्वम अस्त्रम
गान्धर्वम अस्त्रम दयितम
गान्धर्वम समयोजयत
गान्धर्वम स्वापनम तथा
गान्धर्वे
गान्धर्वेण
गान्धर्वेण दैवेन
गान्धव विद्य
गार्ग्यः
गार्हपत्य अग्नि
गार्हपत्य धर्म
गार्हस्थ्यम
गारुत्मतम अस्त्रम
गाश्छापि
गाथा
गाथानाम
गात्र अनु पृक्तेन
गात्र प्र कम्पात
गात्र प्रशृत शोणितः
गात्र सम्श्लेशणम वरम
गात्र सम्स्पर्शम
गात्र सम्स्पर्शने
गात्र सम्वहनैः च एव
गात्र शय्या
गात्र शोभीनि
गात्र स्पर्शः
गात्रः
गात्राणि
गात्राणि वि धुन्वती च
गात्रानि
गात्रात
गात्रैः
गात्रैः ताम निशेवसे
गात्रम
गात्रयोः
गात्रे
गात्रेषु
गात्रेषु स्वेषु
गात्रेशु
गात्रेशु अभिहतः
गावः
गावः इव
गावः यत वा समुद्यतम
गावः यथा
गावक
गाय
गायकाः
गायकानाम छ
गायकौ
गायकौ समछोदयत
गायमानौ कुशी लवौ
गायनैः छ
गायन्ति
गायन्तीः
गायन्तिस्म
गायन्त्यः नृत्यमानाः च वादयन्त्यः च
गायताम
गायेथा
गभस्तिः
गभस्तीनिव
गभस्तिमान
गभविनाशाय
गभीर अक्शम
गच्छ
गच्छ गच्छ
गच्छ इति
गच्छ युध्य
गच्छामः
गच्छामहे
गच्छावः इति
गच्छन्न एव
गच्छन्ताम
गच्छन्तम
गच्छत
गच्छताम
गच्छते
गच्छेयम
गच्छ
गच्छन
गच्छति
गच्छ्हन्तु
गछन्ति स्म
गछ्छ
गछ्छाम
गछ्छान
गछ्छन्तु
गछ्छतु
गछ्छ्ह
गछ्छ्हाम
गछ्छ्हामः
गछ्छ्हामः नः
गछ्छ्हामि
गछ्छ्हान्तौ
गछ्छ्हन
गछ्छ्हन्नेव
गछ्छ्हन्तः
गछ्छ्हन्तम
गछ्छ्हन्तमेव
गछ्छ्हन्ति
गछ्छ्हन्ती
गछ्छ्हन्तीम
गछ्छ्हन्तु
गछ्छ्हन्तु दूताः
गछ्छ्हन्त्याः
गछ्छ्हरित्यः
गछ्छ्हसि
गछ्छ्हस्व
गछ्छ्हत
गछ्छ्हतः
गछ्छ्हतः एव
गछ्छ्हताअ
गछ्छ्हताम
गछ्छ्हते
गछ्छ्हथा
गछ्छ्हति
गछ्छ्हती
गछ्छ्हतु
गछ्छ्हतु राजपुत्री
गछ्छ्हेत
गछ्छ्हेत हि
गछ्छ्हेयम
गछ्ह
गछ्हन्तम
गछ्हतु
गछ्हेत
गद
गद परिघयोधिनाम
गदा असि मुसलैः
गदा धरम
गदा धरम माम पश्यसि ननु
गदा मुसले वर्षेण
गदा पाणिः
गदा पाणिः अहम पर्याप्तः
गदा पाणिह
गदा पाणिम
गदा परिघ हस्तौ
गदा शूलासिहस्तानाम
गदाः
गदाभिः
गदाभिश्छ
गदाम
गदामुसल वर्षेण
गदानाम
गदापाणिः
गदापरिघ हस्ताश्च
गदापरिघ पातनैः
गदाप्रहारम
गदाश्छ
गदासि भिन्नाः असकृत
गदतः
गदया
गदयाछापि
गद्गद शब्दः
गद्गदः
गद्गदाक्शरम
गद्गदस्य
गद्गदस्यैव
गद्गदया वाछा
गदिताम
गदितम
गदितोयद्यपि
गदोद्भिन्नः
गगन अवलम्बाः
गगनाकारम
गगनार्णवम
गगनासक्त लोछनः
गगनात
गगनात अशनिः यथा
गगनात च्युता गन्गा इव भाति
गगनात गाम गताम
गगनात शम्कर शिरः
गगनम
गगनम आवार्य
गगनम घन उप गूढम
गगनम यथा
गगनस्थानि
गगनस्थम
गगने
गगने बुध अन्गारकयोः ग्रहयोः इव
गगने घनैः विमुक्ते
गगने ज्वलन उपमम
गगने पूर्णम चन्द्रम
गगने सर्वशः तिश्ठन्तु
गगने सूर्य मण्डलम
गहन पादपम
गहना
गहनाः ये देशाः
गहनाम
गहनानि वनानि च
गहनगोछरः
गहनगोछरम
गहनम
गहनम घोर दर्शनम
गहनम क्रौन्च अरण्यम विविशतुः
गहनम वनम आसेदतुः
गहने
गहने शिम्शुपावृक्शे
गहने वने
गहने वने वृक्शैः आत्मानम आवृत्य
गहनेशु
गहस्य
गह्वर गो वृशाणाम
गैरिक वर्णाभम
गज
गज आरोहः
गज अछल सम्काशा
गज अश्व रथ
गज इन्द्रा इव
गज इन्द्रा मत्ता
गज कन्या
गज नास
गज पदात्यश्वैः
गज रज निवेषितः
गज सम्काशैः
गज सिम्ह गती
गज सिम्ह वानरैः
गज स्कन्धे
गज उत्तमानम
गज वाजि रथ आकुला
गज वाजि रथाकुला
गज वाजिगतानपि
गज वाजिनाम
गज वाजिरथाकुला
गज वरैः
गज विक्रान्त गमनम
गज यूथ लो डिताम
गज यूथ निकाशेन
गज यूथैः अलम्कृतम
गज यूथपान
गजः
गजः च
गजः छ
गजः दश योजनम प्लवेयम आबभाशे
गजः गवाक्शः गवयः शरभः गंधमादनः मैन्दः
गजः गवाक्शः गवयः शरभः गन्धमादनः
गजः गवाक्शः गवयः शरभः गन्धमादनः मैन्दः द्विविदः
गजः इव
गजाः
गजाः च वराहाः च सिम्हा व्याघ्राः च
गजाः इव आभान्ति
गजाः सिम्हाः
गजाः यथा
गजाण्गना इव
गजाधिपम
गजाम च
गजाम च द्रुम वैरिणः
गजाम्श्छ
गजाम्श्छापि
गजान
गजान एलेफन्त्स्ल खरान
गजानाम
गजानीकम
गजारोह प्रछोदिताः
गजाश्छैव
गजाश्व रथ सम्बाधाम
गजाश्वैश्छ
गजाश्वरथ सम्कुलम
गजाश्वरथसन्कुलम
गजास्थितैः
गजदन्तमयीम
गजग्रैवेयकक्ष्याश्छ
गजैः
गजैरिव
गजैश्छ
गजैश्छापि
गजैश्छैव
गजकच्छपसम्बाधाम
गजकरोपमम
गजम
गजम छ
गजम गवाक्शम गवयम सुशेणम वृशभम तथा
गजम इव
गजम इव आश्रिता
गजम कक्श्या इव कांचनी
गजम वा
गजम्छ
गजम्छैव
गजम्वा
गजनासोरु
गजप्रेप्सुः
गजराजगतिः
गजराजकन्या यथा
गजराजवधूमिव
गजसहस्रेण
गजसन्निभ नासाश्छ
गजश्छ
गजशिख्सायाम
गजस्कन्धगताः
गजस्कन्धम
गजस्कन्धे
गजौ इव
गजवृषौ इव
गजवधूमिव
गजवगिरथाकीर्णाम
गजवत
गजयूधपम इव
गजयूथानि
गजयूथपाः यथा
गजेन
गजेन्द्र अभिहता
गजेन्द्र मृदिताः इव
गजेन्द्र मोक्श
गजेन्द्र पोताविव
गजेन्द्र समविक्रमौ
गजेन्द्रः
गजेन्द्राः
गजेन्द्रहस्त प्रतिमः
गजेन्द्रैः
गजोष्ट्र हयपादीः
गलम
गल्लन्त्र्य - हिस गल्लन्त्र्य इस सीन;
गमः
गमन कान्क्शिणः
गमनाय
गमनाय अभिचक्राम
गमनाय अभिरोचय
गमनाय अभित स्थतुः
गमनाय मतिम छक्रे
गमनाय उपचक्राम
गमनाय उपछक्रमे
गमनम
गमनम प्रति
गमनम रोचयामास
गमनत्वरया
गमने
गमने सन्गः न भवेत हि
गमने तव शक्तिः ज्ञआयते
गमयिष्यामि
गम्भीर दर्शनम
गम्भीर गुणवन्तिछ
गम्भीर मधुर
गम्भीर निर्घोषाम
गम्भीर निर्ह्रादम
गम्भीरः
गम्भीराम
गम्भीरम
गम्भीरम सागर उपमम
गम्भीरम वनम विचरामः
गम्भीरया
गम्भीरे सागर अम्भसि
गम्भीरेण
गमिष्यामि
गमिष्यन्ति
गमिष्यसि
गमिश्यामि
गमिश्यामि हि
गमिश्यावः
गमिश्यन
गमिश्यसि
गमिश्यथ
गमिश्यथः
गमिश्यति
गमिश्ये
गमिष्यामः
गमिष्यामि
गमिष्यासि
गमिष्यावः
गमिष्यन
गमिष्यन्तः
गमिष्यन्तम
गमिष्यन्ति
गमिष्यपि नाम
गमिष्यसि
गमिष्यति
गमिष्ये
गमितः
गमितौ
गमिते
गम्मिष्यति
गम्य
गम्यन्ते
गम्यताम
गम्यताम इति
गम्यताम इति तेन उक्तः
गम्यताम मा चिरम
गम्यताम वत्स
गन्ध आढ्यम
गन्ध मादनः
गन्ध मादनम
गन्ध माल्य अनुलेपितम
गन्ध माल्य युतानि च
गन्ध पुश्पैः
गन्ध पूर्णाः
गन्ध पूराः छ
गन्ध रसान्वितैः
गन्ध तैलावसिक्ताभः
गन्ध वहः
गन्धः दिव्यः
गन्धाढ्यानि
गन्धाः
गन्धाम च
गन्धाम्श्छ
गन्धाम्श्छापि
गन्धान
गन्धानाम
गन्धहस्तीव
गन्धहस्तिनि सम्विष्ठे
गन्धैः
गन्धैः छ
गन्धैश्छापि
गन्धम अभ्यवहन
गन्धमाअनः
गन्धमादन सन्निभः
गन्धमादनः
गन्धमादनम
गन्धमाधनः
गन्धमाल्यमधूत्सेक सम्मोदितमहानिलम
गन्धनगन्ध वाह
गन्धपूर्णान
गन्धर्व
गन्धर्व अमर सिद्धास छ
गन्धर्व अप्सरसः चैव
गन्धर्व अप्सरसाम
गन्धर्व अप्सरसाम च एव
गन्धर्व अप्सरसाम गणैः क्रीडन्तम
गन्धर्व भवनानि च
गन्धर्व भवनोत्तमैः
गन्धर्व गरुडोरगाः
गन्धर्व इव रूपिणौ
गन्धर्व कन्यायाम
गन्धर्व लोक
गन्धर्व नगर प्रख्या माया
गन्धर्व नगराकारम
गन्धर्व नगरम प्रोक्तम इन्द्रजालम मनीषिभिः
गन्धर्व पुर सन्निभम
गन्धर्व राज प्रतिमम
गन्धर्व राज प्रतिमौ
गन्धर्व राजानः
गन्धर्व उरगान
गन्धर्व विद्याधर नाग यक्शाः
गन्धर्व विद्याधर नागयक्शाः
गन्धर्व विद्याधर पन्नगाश्छ
गन्धर्व यक्श प्रवराः
गन्धर्व यक्श रक्शस्सु
गन्धर्वः न
गन्धर्वणाम
गन्धर्वा अपि
गन्धर्वा अप्सराः
गन्धर्वा कलम जगुः
गन्धर्वा न
गन्धर्वा; यक्शाः
गन्धर्वाः
गन्धर्वाः च कलम जगुः
गन्धर्वाः किन्नरा सिद्धा नागा
गन्धर्वाः तीक्श्ण कामाः
गन्धर्वाणाम
गन्धर्वाप्सरसाम
गन्धर्वाप्सरसाम्छ
गन्धर्वाश्छ
गन्धर्वम
गन्धर्वनगरोपमाम
गन्धर्वराज प्रतिमम
गन्धर्वेण परमस्त्रेण
गन्धर्वेशु
गन्धर्वेशु न
गन्धर्वेशु पतत्रिशु
गन्धर्वी
गन्धर्वी न
गन्धर्वी सोमदा अपि
गन्धर्वीम च
गन्धर्वीनाम तनूशु छ
गन्धर्वोरग पक्शिशु
गन्धर्वोरग रक्शसाम
गन्धर्वोरगपक्षिणाम
गन्धव यक्शानाम
गन्धवान
गन्धवहात्मज
गन्धवन्ति
गन्धवन्ति छ
गन्धवत
गन्धेन
गन्धिभिः
गन्धोपजीवनः
गन्धोत्तमनिषेवितौ
गन्ग
गन्ग अवतरण
गन्ग अवतरणम अख्यनम
गन्ग अवतरणे रतः
गन्ग च अपि
गन्ग जह्नु सुता
गन्ग पुनः
गन्गा
गन्गा अव तरणम कथम
गन्गा देव अन्गना अन्गानाम अनुलेपना अपि पिन्जरा । वाम पाद अम्बुज अन्गुष्ट नख स्रोतो विनिर्गता । विस्णोर भिभर्ति याम भक्त्या सिरसा अहर निसम धृवम - सिवः
गन्गा इव
गन्गा कूलम इव
गन्गा कूले
गन्गा कूले निविश्टाः
गन्गा पृश्ठतः «सम्यक
गन्गा पतनम
गन्गाम
गन्गाम आनेतुम प्रार्थयत
गन्गाम अभ्येत्य
गन्गाम बिन्दु सरः प्रति
गन्गाम च आभाश्य
गन्गाम इदम अब्रवीत
गन्गाम प्रार्थयत
गन्गायाः
गन्गायाः एश विस्तरः
गन्गायाः पतनम
गन्गायाः प्रभवम चैव
गन्गायाः सलिल क्लिन्ने
गन्गायाम
गन्गायम्मयोः सङ्गात
गन्गम आदाय
गन्गम च
गन्गयाः अनु गतः
गन्गयाः सर्वम जलम तु
गन्ता
गन्ता असि इति अभिचोदितः
गन्तासि
गन्तव्यः
गन्तव्यम
गन्तव्ये सह गच्छन्ति नित्यम स्थिते तिश्ठन्ति च
गन्तुं
गन्तुकामस्य
गन्तुम
गन्तुम अर्हथ
गन्तुम क्शमम
गन्तुम प्रतिनिवर्तितुम
गन्तुम वा
गरः
गरः दत्तः
गराह
गरलम
गररुजोपमम
गर्भ ग्रिह
गर्भ जिघाम्सया
गर्भ परिस्रवात स्कन्नम
गर्भ परिस्रवे स्कन्नम
गर्भ तुम्बम
गर्भ विनाश अर्थम
गर्भम धारय वै
गर्भम मे दातुम अर्हसि
गर्भम सप्तधा चिच्छेद
गर्भस्थजन्तोः
गर्भे निक्शिप्त मात्रे तु
गर्भे सप्तधा तु कृते
गर्भिण्यौ
गर्दभ अरुणः
गर्दभारुणाः
गर्धबात
गर्धबेन
गरेण सहितः
गर्गितम इव
गर्हमाणम
गर्हसि
गर्हयित्वा
गर्हितः
गर्हितः तु
गर्हिता
गर्हितम
गर्हितम कर्म कृतम
गर्हितस्य
गरीयान
गरीयसी
गरीयसीम
गरिजितानि
गर्जन
गर्जन तोयदः इव
गर्जनः
गर्जन्तः
गर्जन्तः च
गर्जन्तम
गर्जन्तश्छ
गर्जन्ति
गर्जन्ती
गर्जन्ती महा वनम प्रविवेश
गर्जसि
गर्जतः
गर्जताम
गर्जताम मेघानामिव
गर्जतामपि
गर्जतम
गर्जति
गर्जती
गर्जितम
गर्जितुम
गर्त प्रस्रवणानि च
गरुड
गरुड स्थानम एव च
गरुड वेदि
गरुड व्यूहम
गरुड यज्न वेदि
गरुड यज्ञअ वेदि
गरुडः
गरुडः अरुण एव च
गरुडानिल विक्रमः
गरुडानिलवेगिनः
गरुडह इव
गरुडम
गरुडेन
गरुडो अपि वा
गरुडो यथा
गरुडोग्रवेगः
गरुडोपमः
गरुदः
गरुदेन
गरुत्मान
गरुत्मान अमृतम यथा
गरुत्मानिव
गरुत्मद्भिः
गरुत्मन्तम
गरुत्मतः
गर्वयन्ती
गर्वित हृष्टछेष्टाः
गर्वितकुज्ञ्जरस्तः
गर्वितम
गर्वितम वाक्यम
गर्विते
गश्कन्धगतः
गत
गत आत्मा
गत आयुः
गत आयुशः
गत आयुशाम
गत आयुशस्य
गत अम्बुदे व्योम्नि
गत अर्चिशम अनलम इव
गत अर्चिश्मतम अनलम इव
गत अर्थे मनु जेन्द्र कार्ये
गत अशुः
गत असोः अपि
गत असुः अपि
गत असुम
गत असुम अपि
गत बुद्धिः
गत चेतनम
गत चेतसा
गत चेतसम
गत चेतसौ
गत छेतनः
गत दोश कल्मशम
गत इन्द्रियः
गत जीवितम
गत जीवितौ
गत ज्वरः
गत ज्वर
गत कल्मशाः बभूवुः
गत कल्मशम
गत क्लमः
गत क्लमा
गत मन्युः
गत नीहारः
गत प्रभा
गत प्रत्यागतानि
गत प्रत्यागतानिछ
गत सत्त्वः
गत सत्त्वा इव
गत सत्त्वानाम
गत सत्त्वम
गत सत्त्वे
गत श्रमः
गत श्रीकः
गत तोयदम गगनम
गत उत्साहाम
गत उत्सवा
गत उत्सवानाम
गत विद्युत बलाहकम
गत वीर्यः
गत व्यथः
गतः
गतः
गतः अपि
गतः असि
गतः अस्मि
गतः भविश्यति
गतः हि
गतः इति श्रुत्वा
गतः त्वया
गता
गता अस्मि
गता युषः
गताः
गताः नान्न नाम
गताछ
गतागतम
गताकछ्छित
गताम
गताम दुर लभम अपि
गतान
गतान महीम
गतानृण्येन
गतानाम
गतानाम अपि
गतानाम तु
गतानि
गतार्छिः
गतार्छिशम
गतार्छीम्षि
गतासवः
गतास्म्कल्पेन
गतासोः
गतासुः
गतासुकल्पः
गतासुम
गतासुन अगतासूम्स्छ नानु शोछन्ति पन्दितः...
गतासूम्श्छ
गतासूनाम
गतासुवत
गतायुशाम
गतायुषम
गतायुषि
गतायुषः
गतायुषा
गतछन्द्रा
गतछेतनाः
गतछेतनैः
गतछेतसः
गतछेतसम
गतह
गतहर्ष रोषौ
गतैः
गतैश्वर्यम
गतजले
गतजनाम
गतजनम
गतज्ववा
गतक्लमः
गतक्लेसः
गतम
गतम तु
गतमेव हि
गतन्तस्य
गतप्राणम
गतरवाम
गतसत्त्वः
गतश्री
गतश्रियम
गतस्य
गतस्य छ
गतस्य यम सादनम
गतौ
गतव्यथः
गतयः
गतयः मन्दाः
गतया
गतयोः
गते
गते अर्थरात्रे
गते तु
गतेः
गतेशु
गतेन्द्रियह
गतेषु
गतेषु सत्सु
गथा
गथाभिः
गति
गति ज्ञआ
गति मताम वर
गतिः
गतिः भव
गतिः भवेत
गतिः हि
गतिः नास्थि
गतिह
गतिम
गतिम च
गतिम गत्वा
गतिम जगाम
गतिम मृगय माणानाम
गतिम न अधिगमिश्यति हि
गतिमताम
गतिमताम गतिः
गतिम्तु
गतिरोधः
गतिवेगम
गतो वा
गतोदके
गतोत्साहा
गतोवा
गत्राणि
गत्रैः
गत्रिः
गत्त्वा
गत्वा
गत्वा
गत्वा आश्रम पदम
गत्वा पुनः निवृत्तः च
गत्वा सम पद्यताम
गत्वा सौमित्रि सहितो ना विजित्य इवर्तते
गत्वापि
गत्वā
गौडानि च
गौः द्वयोः तु रश्मिः दृग बाण स्वर्ज वज्र अम्बु लोमसु - ना ना - गो दानम चौल वत कार्यम शोडाषे अब्दे तदुच्यते ।
गौरवात
गौरवात राज्यम अददाम
गौरवातो
गौरवे
गौरवे अन्तःपुरे
गौरि पूज
गौरीम
गौतम सूत्रा-स
गौतम वचः स्मरन्ती
गौतमः
गौतमः अपि
गौतमम महामुनिम
गौतमम प्रति शन्कितः
गौतमस्य ज्येश्ठः सुतः
गौतमस्य महा मुनेः सकाशात
गौतमस्य प्रभावेन
गौतमस्य वश अनु गाम
गौतमेन
गौतमेन समागमम
गौत्मः
गौतुम
गव अक्शिता
गव अक्श
गव अनृते
गव इन्द्रा मुदिता
गवाः
गवाक्शः
गवाक्शः अदृश्यत
गवाक्शः विम्शतिम योजनानि गमिश्यामि
गवाक्शम
गवाक्शम छ
गवाक्शेण
गवाक्षम
गवाक्षम्छ
गवाक्शम्नाम
गवाक्षश्छ
गवाम
गवाम बहूनि
गवाम दश शत सहस्राणि
गवाम इव
गवाम कोटि अयुतम
गवाम मध्य गता
गवाम मध्ये
गवाम पतौ निहते
गवाम पति इव
गवाम शत सहस्रेण
गवाम्छ
गवक्शः
गवप्नाम
गवयः
गवयः नाम यूथपः
गवयश्छ
गवयस्य गवाक्शस्य गजस्य शरभस्य
गवयेन
गयाम
गयन्तम
गयेश्वेन
गयेन
गङ्गा
गङ्गाम नदीम
गङ्गानूपः
गेहम
गेहे शूरः
गेन्त्लेमन जानासि
गेयम
घृ तम
घृणाछक्षुः
घृणाम
घृणाम त्यक्त्वा
घृणी
घृत नाना प्रहरणम
घृत पिण्ड उपमान
घृत पिण्ड उपमम
घृत पूर्णेशु कुम्भेशु
घृताछीम
घृताच्याम
घृताच्याम सन्सक्तः
घृताक्ताम
घृतम
घृतम तैलम
घण्टाकृत स्वना
घण्टानाम
घट्टानिनद प्रणादम
घट
घट सहस्रे
घटैः
घटम
घटते
घात
घात यिश्यति
घातः यै
घातम
घातय
घातयन्ति हि
घातयस्व
घातये
घातयिश्यति
घाते
घातेन
घछ्छ्हन
घम्भीरम
घन अम्बु कुम्भैः
घन अन्तरे
घन बलौ
घन निर्घोशः
घन पाठ
घन सार हृदय
घन वृष्टिः
घनः
घना घनः
घनाः
घनाः इव
घनाः यथा
घनाभः
घनानाम स्वनैः
घनानाम वारणानाम च
घनापाये
घनात उत्थिता
घनाविव
घनगजमहिषाङ्ग तुल्य वर्णाः
घनैः
घनैः अनुलिप्ता इव
घनैः इव
घनैः विमुक्तम
घनम इव
घनन्धकारे तिमिरे
घनन्तरे
घनराजीव
घनस्य
घनतुल्यविक्रमम
घनवत
घनीभूताः
घर्षन्तौ
घरैः परशुभिश्छैव
घरम परिघम
घर्म परि क्लिश्टा
घर्माभितप्ताः
घर्मान्ते
घर्मार्तह
घर्मगे
घर्मपरिश्रान्ताः
घर्मे
घर्मोप्तप्त विहन्गमाम
घताः
घतयिष्यति इमान सर्वान वानरान ससुहृज जनान
घत्तितः
घ्नन्तम
घ्नन्ति
घ्नन्तिस्म
घ्नतः
घोशः
घोशाः
घोशम
घोशयन्तः
घोशयन्तस्छ
घोशयन्ति
घोशेण
घोषम
घोछराः
घूर्णन्त्यः
घोर अभि सम हितम
घोर दर्शनः
घोर दर्शना सा
घोर दर्शना सा राक्शसी
घोर दर्शनाः
घोर दर्शनाः पिशाचीः
घोर दर्शनान
घोर दर्शनात तस्मात राक्शसात
घोर दर्शनम
घोर दर्शनम राजानम
घोर कर्मणः
घोर कर्मणाम
घोर लोह मुखाः चैव
घोर मृग आयुते
घोर निदर्शनाः
घोर प्रदर्शनम
घोर रूपा
घोर रूपाः
घोर रूपाणि
घोर सम्काशैः
घोर सम्काशम
घोर शाप अभिधायिना
घोर तरा
घोर वपुशौ
घोर विशा
घोर विक्रम पौरुषम
घोरः
घोरः वधः महर्षीणाम
घोरा
घोरा मृगाः
घोरा महा स्वनाः शिवा
घोरा सा शूर्पणखा
घोराः
घोराः नेदुः
घोराः शतग्निः यथा
घोराणाम
घोराणाम काम रूपिणाम
घोराभिः
घोराभिः राक्षसीभिः
घोराम
घोराम पश्चिमाम दिशम
घोराम स्वरान ससृजुः च
घोराम वैतरणीम नदीम
घोराम यमदङ्ड कल्पान
घोरान
घोरान शरान
घोरबुद्धिभिः
घोरदर्शनाः
घोरदर्शनम
घोरैः
घोरैः बाणगभस्तिभिः
घोरैः बाणैः
घोरैः परिघैः
घोरैः राक्शसैः सम्पूर्णा
घोरैः शरैः
घोरैः तैः
घोरैः तैः प्रहरणैः
घोरैः तीक्ष्णैः
घोरैः त्रिभिः बाणैः
घोरैः उद्यतैः गिरिशृन्गैश्छ
घोरैः ऊर्मिभिः आकुलम
घोरकर्मभिः
घोरम
घोरम
घोरम आकाशम
घोरम आरोधनम
घोरम आयसम मुसलम
घोरम आयोधनम
घोरम बलम
घोरम भर्तृवधम
घोरम भयम
घोरम भयम रामात
घोरम दण्डक अरण्यम प्रविश्टौ
घोरम एतत वनम
घोरम हालाहलम विशम
घोरम हि
घोरम इमम देशम प्राप्तौ
घोरम कन्कालम मुसलम
घोरम क्रोधम उत्स्रच्यते
घोरम निनदम कृत्वा
घोरम पापम आचरताम
घोरम पावकम
घोरम परिघम
घोरम फलम
घोरम पुत्र क्षयम
घोरम राघवम निहन्तुम
घोरम रजः उद धूनाना
घोरम रिपुम
घोरम तम असुरम दृश्ट्वा
घोरम तप उपासतः
घोरम तपः उपागमत हि
घोरम तत वनम
घोरम त्रिपुरगोपुरम यथा
घोरम उद्धतम रोम हर्शणम
घोरम वधम
घोरम वनम
घोरम विनदन जगाम अभिमुकम वनम
घोरम युद्द्धम अभूत
घोरम युद्धम
घोरम युद्धम सम अभवत
घोरम्शूरजनाकीर्णम
घोररवः
घोररूप समाछराः
घोररूपा
घोररूपाः
घोररूपैः
घोररूपयोः
घोरस्य
घोरस्य विद्युज्जिह्वस्य
घोरतरम
घोरौ उभौ भुजौ
घोरवत
घोरया
घोरे
घोरे ण
घोरे क्षये
घोरे मन्मथेशुणा
घोरे शोक सागरे
घोरेण
घोरेण चक्शुशा
घोरेण कर्मणा
घोरेण परिघेण
घोरेशु दानवेशु च
घोरूपाः
घोषम
घोषवद्भिः
घोषवत्तरम
घोष्विद्भिः
घ्राण तृप्ति कराणि च
घ्राणहारिभिः
घ्राणसुखः
घ्राणतर्पणम
घ्रथिता
घूर्णमानम
घूर्णमाने
घूर्णित महाद्वारा
गीर्भिः अग्र्याभिः ऐडयन
गीरीश पादाम्म्बुज सन्गतोवा
गीत सब्देन
गीत शब्दैश्छ
गीत वादित्र निःस्वनैः
गीत वादित्र निर घोशः
गीत वादित्र निर्घोशः
गीत वादित्र निर्घोशैः
गीत वादित्र निर्घोशम
गीतः
गीता
गीतम
गीतौ
गीतवादित्रनिस्वनः
गीतेन
गीतेन च
गीतिभिः मधुरैः स्निग्धैः
गीती
गिरः
गिरा
गिरा घोशयति
गिरम
गिरौ
गिरौ चैव
गिरयः
गिरयः चैव
गिरयोः वर्ष धाराभिर हर्यमाना न विव्यधुः । अभिभूय माना व्यसनैः यथा अधोक्षज चेतसा ।।
गिरेः
गिरेः अग्रमिव
गिरेः गिरिम
गिरेः शृङ्गम
गिरेः शृन्गात उत पपात
गिरेः शिखरात पतिश्ये
गिरेः शिखरम
गिरेः शिखरमेव
गिरेः शिरः
गिरेः श्खरम
गिरि दुर्गाणि
गिरि दुर्गाणि कन्दरान
गिरि दुर्गात
गिरि दुर्गात विनिश्क्रम्य
गिरि दुर्गम
गिरि दुर्गेशु
गिरि गह्वर
गिरि गह्वरम
गिरि गह्वरे
गिरि गुहा शय्यान
गिरि जाल आवृताम
गिरि जाल आवृतान देशान
गिरि कुन्जर मेघ आभा
गिरि कूट निभः
गिरि कूटानि
गिरि मात्रया शिलया
गिरि मूर्धनि
गिरि मूर्ध्नि
गिरि नद्यः च
गिरि नद्याः तु
गिरि प्रदरम आसाद्य
गिरि प्रस्रवणानि च
गिरि प्रस्थाः तु
गिरि प्रस्थेशु रम्येशु
गिरि राज सम आवृताम
गिरि सृङ्ग आभम
गिरि सानुशु
गिरि सानुशु स्थितान
गिरि सानुशु
गिरि सहस्राणि
गिरि सन्कटे
गिरि सन्निभैः
गिरि सन्निभम
गिरि सन्निकाशः
गिरि सत्तमम
गिरि शृन्ग आभम
गिरि शृन्ग गताः
गिरि शृन्गस्थान
गिरि श्रेश्ठम अस्तम च
गिरि श्रेष्ठ
गिरि तट उद्घुश्टान
गिरि तटात तस्मात
गिरि तटे जाताम
गिरि वरम
गिरि वरे
गिरिः
गिरिः भूमिः च
गिरिः इव
गिरिः प्रज्वलिताग्रशृङ्गम यथा
गिरिः यथा
गिरिणा
गिरिश्वपि
गिरिभिः
गिरिछारिणः
गिरिधातुभ्यः
गिरिद्र्ग्राणि
गिरिगह्वर सम्लीनः
गिरिगह्वरे
गिरिगोछराः
गिरिगुहामिव
गिरिगुहाशये
गिरीणाम
गिरीणाम अपि दारकाः
गिरीणाम गुहाश्छ
गिरीणाम कन्दराणि च
गिरीणाम शिकहराणि अपि
गिरीणम्छ अपि
गिरीम च अपि
गिरीम च सर्वाः सरिताः
गिरीन
गिरीन्यथा
गिरिकन्धरवासिनाम
गिरिकूटोपमः
गिरिम
गिरिम उद्धर्तुम अर्हसि
गिरिम उवाच
गिरिमात्र शरीरस्य
गिरिमेघ निकशानाम
गिरिमिव
गिरिमूर्धनि
गिरिनदीमिव
गिरिनिभः
गिरिनिम्नगाम
गिरिनिर्जहरसम्भूताः
गिरिप्रख्यान
गिरिप्रश्थे
गिरिप्रस्रवणानि
गिरिराजोपमः
गिरिसंकाशैः
गिरिसानु गोछरोन
गिरिसहस्राणि
गिरिसम्काशः
गिरिसम्काशम
गिरिसम्निकाशः
गिरिसन्निभाः
गिरिसन्निभम
गिरिसत्तम
गिरिसत्तमः
गिरिशृङ्गाभाम
गिरिशृङ्गाभम
गिरिशृङ्गाश्छ
गिरिशृङ्गैः
गिरिशृङ्गम
गिरिशृङ्गेण
गिरिशृण्ग कल्पम
गिरिशृण्ग वृक्शैः
गिरिशृण्गाणि
गिरिशृण्गैश्छ
गिरिशृण्गकल्पः
गिरिशृण्गेण
गिरिशृण्गेभ्य
गिरिशृग प्रतीकाशः
गिरिशतायुतम
गिरिश्रेश्ठम
गिरिश्रेष्टम
गिरिवृक्शान
गिरिवन प्रियः
गिरिवरः
गिरिवरान
गिरिवरम अभितः
गिरिवर्यमूर्ध्नि
गिरिव्रजम
गिरिव्रजम नाम
गिरोन
गिर्रिणाम
गिर्शृङ्गैश्छ
गिर्यः
ग्लानिम
ग्लापयन्तः
ग्नि कल्पानाम
गो अक्श
गो ब्राह्मण हित अर्थाय
गो ब्राह्मण हितार्थाय
गो ब्राह्मणेभ्यः
गो दान
गो दानम
गो दानम उद्दिश्य
गो धनानि सहस्रशः
गो घ्नः
गो घ्ने
गो महात्म्यम
गो वृशम
गोऽश्वाश्छ
गोश्टमध्ये
गोषुछ
गोश्पदे
गोश्पदीकृतः
गोशु
गोभिः उश्ट्रैः खरैः तथ
गोब्राह्मणेभ्यः
गोछरम
गोदाम
गोदावरी
गोदावरी नदी
गोदावरीम
गोदावरीम नदीम
गोदावरीम नदीम चैव
गोदावरीम नदीम गत्वा
गोदावरीम नदीम प्राप्य
गोदावरीम नदीम वन्दे
गोदावरीम प्रवेक्श्यामि
गोधा
गोधाङ्गुलित्रैः
गोधान
गोद्स कृतम
गोजिनाम्बरवसिनः
गोकर्णम
गोकर्णे
गोकर्णीम
गोकुलाकुल सेवितान
गोकुलाकुल तीरायः
गोलाङ्गूलाः
गोलाङ्गूलम
गोलाङ्गूलेश्वरम
गोलाण्गूलाअः
गोलाण्गूलान
गोलाण्गूलधिपेन
गोलान्गूल महाराजः
गोलान्गूल शतानि च
गोलान्गूलाः व्याघ्राम
गोलान्गूलीशु उत्पन्नः
गोलभः
गोमायवः
गोमायु गण रक्षसाम
गोमायु निःस्वनम श्रुत्वा
गोमायु सम्घाश्छ
गोमायुः च
गोमायुः यथा वाश्यते
गोमायुगण सेवितम
गोमायुकुल सम्कुलाः
गोमायुना मेशा यथा
गोमतीम
गोमतीम छैव
गोमतीम नदीम
गोमतीम्छ अपि
गोमतीतीरे
गोमयह्रदे
गोमयह्रुदे
गोमुखीम
गोमूत्रकाणि
गोने इन
गोपः
गोपादाः
गोपादीम
गोपैः
गोप्ता
गोप्ताछ
गोप्ताहि
गोपुच्छ
गोपुच्छः
गोपुछ्छ्हैः
गोपुर शृङ्गस्थम
गोपुर स्थले
गोपुर वेदि लग्नौ
गोपुर वेदिमध्ये
गोपुराणि
गोपुराट्टप्रतोलीषु
गोरथैः
गोरोचनम
गोसहरम
गोसहस्रप्रदा त्रिऋणाम
गोसहस्रप्रदातारम
गोसहस्रेण
गोष्ठेभ्रमन्तम
गोष्ठीहास्यानि
गोषु
गोशीर्शकम
गोत कारयित्वा जटाः
गोत्रवन्तौ
गोउः अपि
गोउरवात
गोउरवम
गोउरवेण
गोउरिव
गोउतमाश्छ
गोवृशः यथैव
गोवृशेण
गोवृष प्रख्यौ
गोव्रजे
गोयुता नूपम
ग्रःछन्द्रछित्रम
ग्राह जुश्टाम ताम्रपर्णीम
ग्राहाः
ग्राहान
ग्राहवत्यश्छ
ग्राहयामास आत्मानाम
ग्राहिभी राक्शसैः सह
ग्राहितः
ग्राह्यः
ग्राह्यम
ग्राम सम्वास वासिनाम
ग्रामणीश्छ
ग्रामाणाम
ग्रामाणि
ग्रामामः च
ग्रामान
ग्रामघोशमहत्तराः
ग्रामम वा
ग्रामन्तरम
ग्राम्य भाश
ग्राम्य पद प्रयोग
ग्राम्य सुखे
ग्राम्य सुखे सक्तम
ग्राम्य सुखेशु सक्तः
ग्राम्येशु भोगेशु सक्तः
ग्राम्येशु भोगेशु सक्तम
ग्रासाभिनन्दितः
ग्रधिता इव पादपाः
ग्रह गणम
ग्रह ग्रस्त उडु राट इव
ग्रह वशम गतम
ग्रहः रोहिणीम इव
ग्रहणात
ग्रहणम
ग्रहणम सम उपागमत
ग्रहणम वायुसूनोः च
ग्रहणम्छ
ग्रहणे
ग्रहणे छैव
ग्रहणे तस्य धनुशः
ग्रहणेछापि
ग्रहाः
ग्रहाः यथा
ग्रहाणाम माला इव
ग्रहाश्छ
ग्रहाविव
ग्रहभ्याम
ग्रहग्रस्तः
ग्रहैः
ग्रहनक्षत्र वर्णाम्श्छ
ग्रहनक्शत्रछन्द्रार्कतारागणविभूषिते
ग्रहनम
ग्रहपीडितम
ग्रहते हि
ग्रहवत
ग्रहेण
ग्रहीश्यावः
ग्रहीतः
ग्रहीते
ग्रहीतु कामम
ग्रहीतुम अपि वा
ग्रहिष्यामि
ग्रहितः
ग्रहिता
ग्रैवेयक उचिता
ग्रैवेयिकम
ग्रमार्थे
ग्रमम्छ
ग्रसमानः इव
ग्रसन्तमिव
ग्रस्तए
ग्रस्तम
ग्रस्यमानम
ग्रथित माला इव
ग्रथिता
ग्रथिताः
ग्रत्जोतास्ज्च्जा«ओ
ग्रेअत-सैन्तेद दर्शयामास
ग्रिह्णाति
ग्रीष्मे
ग्रीश्मे
ग्रीश्मे आम्बुदः इव
ग्रीश्मे इव
ग्रीष्मे
ग्रीवायाम प्रति मुक्तम च
ग्रीवया
ग्रिरि पृश्टेशु
गुड पुश्प
गुण
गुण अभिरामम
गुण च्युताः
गुण दोश कृतम
गुण दोश निश्चये
गुण दोशाणाम
गुण दोशम
गुण दोशौ
गुण गृहीतः
गुण ज्ञअस्य
गुण नित्यायाः
गुण नित्यसम्मते
गुण प्र कृश्टः
गुण संव्ड़्ड़्द्धि
गुण सम्निकृश्टम
गुण सम्पन्नाः
गुण श्रेश्ठम
गुण स्तवम
गुण उन्नतम
गुण उपेतः
गुण उपेतैः
गुण वर्जिताः
गुण युक्ताभिः
गुणः
गुणाः
गुणाः विदिता नौ
गुणाङ्गानि
गुणाम
गुणान
गुणानाम
गुणानाम आकरः
गुणानाम महान आकरः
गुणानान
गुणानित्येव
गुणान्विता
गुणान्वितान
गुणात
गुणभूतः छेत
गुणदोषा
गुणदोषावपि
गुणह
गुणैः
गुणैः प्रतिमः च
गुणैः विशिश्टः
गुणैह
गुणम
गुणसम्पन्नः
गुणसम्पन्नम
गुणसपन्नः
गुणश्रेश्ठः
गुणश्रेष्ठः
गुणस्तवम
गुणतः
गुणतः तुल्य विक्रमः
गुणौ
गुणवान
गुणवान्वा
गुणवन्तः
गुणवन्तः अनुरूपाः छ
गुणवन्तः छ
गुणवन्तम
गुणवन्तश्च
गुणवर्तिनाम
गुणवत
गुणवत तरः
गुणवतः
गुणवतः मित्रस्य नाशे
गुणवता
गुणवताम
गुणवथया
गुणवत्सु
गुणवत्तरः
गुणवत्यपि
गुणेन
गुणोदितः शिश्यः च अपि
गुणोपेताः
गुह
गुहः
गुहः इव
गुहः यथा
गुहा
गुहा द्वारे च
गुहा गहन
गुहा गहन सम च्छन्नाम
गुहा गहन शब्देन शिबिक उपरि प्रसार्य माणानाम पञ्जरम उच्यते...
गुहा गहनवान
गुहा गहनवान महान
गुहा गहनवान महान सः देशः
गुहाः
गुहाः च
गुहाभ्यः
गुहाम
गुहाम आगतः अस्मि
गुहाम प्रविश्टे
गुहामिव
गुहासमि करणः
गुहाश्छैव
गुहासु
गुहासु च
गुहासुछ
गुहाति इत गुहः
गुहाविष्टानि
गुहाय
गुहायाः परतः पश्य
गुहह
गुहम
गुहम छ
गुहम किष्किन्धाम जगाम
गुहमाना
गुहस्य
गुहेन
गुहेन छैव
गुहेन लक्श्मणेन सीतया च
गुहेन सार्थम
गुहेरिता उग्रशक्तिः
गुहो नाम
गुहोऽपि
गुह्वरैः
गुह्य लोक
गुह्यकैः सह
गुह्यम
गुलमे
गुल्मः
गुल्माम्श्छ
गुल्मान
गुल्माश्छ
गुल्मैः
गुल्मैः च
गुल्मम
गुल्मनिवेशनम
गुल्मे
गुल्फौ
गुम्तल्पगे
गुनः श्लाघ्यः
गुनैः
गुनवद्भिः
गुप्त मन्त्रः
गुप्त पक्श समग्रश्छ
गुप्तः
गुप्तः अपि
गुप्ता
गुप्ताः
गुप्ताम
गुप्तम
गुप्तम कछ्छित
गुप्तस्य
गुप्ते
गुप्तिम
गुप्यर्थम
गुरौ
गुरवः
गुरवः च
गुरवः च सु पूजिताः
गुरवे
गुर्म
गुरोः
गुरोः आराधने
गुरोः अलीक निर्बन्धो न कर्तव्यः कदाचन । अनुमान्य प्रसाः च गुरु क्रुद्धो युधिष्टर । शिष्यो गुरौ नरश्रेष्ट प्रतिकूलम न सञ्चरेत । विष्णु पुराण
गुरोः नियतः
गुरोः पादौ
गुरोः सुतान
गुरोः वछने
गुरोरपि
गुर्श्छ
गुरु भार भर आक्रान्ता
गुरु चित्त प्रसादक
गुरु धर्म व्यति क्रान्तम
गुरु जन प्रियः रामः
गुरु कार्याणि
गुरु कार्याणि सर्वाणि नियुज्य
गुरु लाघवम
गुरु मध्ये
गुरु प्रिया
गुरु पुत्रैः
गुरु शाप हतः
गुरु शाप कृतम
गुरु शाप परिक्शतः
गुरु शुश्रूषा
गुरु तल्प गः
गुरु वचः कुर्वन
गुरु विनीतस्य
गुरुः
गुरुः आछार्यः
गुरुः भवान दैवतम हि
गुरुः मे
गुरुणा
गुरुभृतामपि
गुरुभार पीडितः
गुरुभिः
गुरुभिश्छ
गुरुगौरवात
गुरुजनः
गुरुजनाज्ञ्जया
गुरुलाघवम
गुरुम
गुरुम प्रकाशयेत धीमान
गुरुपुत्रः
गुरुपूजायाम
गुरुसन्निधौ
गुरुसत्कार कारणम
गुरुसत्कारकारिणम
गुरुषु
गुरुश्रोणे
गुरुस्नेहेन
गुरुसोउहृदात
गुरुता
गुरुतरः
गुरुत्रात
गुरू बाहू
गुरूणाम
गुरूणाम गुरु कार्याणि
गुरूणाम प्रसादेन च
गुरूम्श्छ
गुरून
गुरूनपि
गुरूश्छ
गुरुवृत्तिः
गुरुवृत्तिज्ज्ञः
गुरुवृत्तिताम
गुरुवृत्त्यनुरोधेन
गुरुवर्तकम
गुरुवर्तीछ
गुरुवत्सलः
गुरुवत्सलम
गुर्वः
गुर्वर्थम
गुर्वीः
गुर्वीभिः गदाभिः
गुर्वीम
गूढ जत्रः
गूढ जत्रुः
गूढछारण
गूढह
गूढम रक्श्यताम
गूढेन
गूहमानस्य
गूहितुम
ग्यातीनाम
ह&#२३२;
ह&#२३२; ऋशि सत्तम
ह&#२३२; ब्रह्मन
ह्ड़६इष्टः
हॄदयम
हॄष्टा
हॄष्टाः
हॄष्टाअ
हृश्ट
हृश्ट अत्मा गिरम अब्रवीत
हृश्ट जनाकुलाम
हृश्ट मानसः
हृश्ट मनसः
हृश्ट पक्शि गण आकीर्णः
हृश्ट पुश्ट जन आकीर्णा
हृश्ट पुश्ट जन आयुतम आसीत
हृश्ट पुश्टः अभवत
हृश्ट रोमा
हृश्ट तनू रुहः
हृश्टः
हृश्टः छ भाशते
हृश्टः प्रणदन
हृश्टः विस्रब्धः कथय
हृश्टा
हृश्टा बभूव
हृश्टा बलाका घनम अभ्युपैति
हृश्टा भविश्यथ
हृश्टा भ्रमराः
हृश्टा इव
हृश्टा परिश्वजे
हृश्टा यम परिश्वजेत च
हृश्टाः
हृश्टाः मृगयाम चरन्तः राजानः
हृश्टाः प्रमुदिताः च आसन
हृश्टाह
हृश्टह
हृश्टैः
हृश्टम
हृश्टमानसः
हृश्टमानसाः
हृश्टरः
हृश्टश्छ
हृश्ट्त मना
हृष्ट मानसाः
हृष्ट पुष्ट जनाकीर्णाम
हृष्ट रूपम
हृष्टः
हृष्टाः
हृष्टाः दृष्ट्वा
हृष्टानाम
हृष्टात्मा
हृष्टैः
हृष्टजना
हृष्टम
हृष्टमानसाः
हृष्टौ
हृष्टवत
हृष्ठः
हृषितः
हृष्त्रुघ्नम
हृष्यन्तः
हृशीकेशः
हृश्यन्ति
हृदा व्यक्तम आख्याति
हृदय
हृदय भेदनः
हृदय ग्राही कोकिलः
हृदय कमल
हृदय सुखम श्रुति सुखम
हृदय उत कम्पि
हृदयंगमा
हृदयंगमम
हृदयं छ
हृदयण्गमम
हृदयाछ्छापि
हृदयानि
हृदयान्तर्गतम
हृदयाप्रियाम
हृदयात
हृदयछ्छ्हिदः
हृदयछ्हिदाम
हृदयम
हृदयम अन्तर गतम अपि
हृदयम च
हृदयम प्रति
हृदयम सु स्थिरम
हृदयम्छ
हृदयन
हृदयन्गमम
हृदये
हृदये मम बुधिः धृढम सम्परिवर्तते हि
हृदये परिवर्तते
हृदये शुभम आविर्भविश्यति हि
हृदये स्थितम
हृदयेषु तत स्वामि वछनम
हृदयेछापि
हृदयेन
हृदयेन गतः
हृदयेन उद वहन हरिम
हृदि
हृदि कृत्वा
हृद्यम
हृस्टा
हृश्टाः
हृष्ट छेतना
हृष्ट मानसा
हृष्ट प्रमुदिता
हृष्ट पुष्ट जनाकुलाम
हृष्टः
हृष्टा
हृष्टाः
हृष्टाभिः
हृष्टाम
हृष्टाश्छ
हृष्टैः
हृष्टजना
हृष्टमनाः
हृष्टनारीनरयुतम
हृष्टश्छ
हृष्टवदनाः
हृष्टवत
हृष्टेन
हृषितानाम
हृष्यन्ति
हृश्तः
हृत भार्यः
हृत चेतना
हृत छेतसा
हृत दारः
हृत दारः च
हृत दारान
हृत दारस्य
हृत हृत
हृत कर्ण अग्र नासिकाम
हृत मर्यादः
हृत राज्यः
हृत राज्ये
हृत राज्येन वालिना
हृत शल्यः
हृत तेजाः
हृतः
हृता
हृता अपि
हृता अपि वा
हृता वा
हृताः
हृताम
हृताम इति
हृताम मृताम वा
हृतायाम अपि
हृतम
हृतसाराणि
हृतसारम
हृतवान
हृतवान असि
हृतेति
हृतेति छ
हृतोत्तमाङ्गम
हृत्वा
हृत्वा गमिश्यसि
हृयमार्यायाः

ह अयोध्ये
ह लक्श्मण इति च
ह लक्श्मण
ह प्रियेत्येवम
ह रामा
हंस सहस्रेण
हंसःयदा
हंसकारण्ड वाकीर्णाः
हंसमिव
हठ योग
हा
हा हा इति
हा हा राम इति
हा हन्त
हा हतःअस्मि
हा कौसल्ये
हा लक्श्मण
हा लक्श्मण हतः अस्मि
हा लक्श्मणेति
हा माम नाथ
हा महा अर्हः
हा महाराज
हा मम प्रिय
हा नाथ इति
हा नाथा इति
हा प्रिये
हा प्रिये इति
हा पुत्रक
हा पूर्ण छन्द्र रतिमान वक्त्र
हा राघव
हा राम
हा राम मातः
हा रामानुज
हा रामेति
हा साध्वि
हा सीते
हा सीते लक्श्मणे
हा सुमित्रा
हा सुमित्रे
हा सुमित्रेति
हा सुपुण्यम जीवितम
हा सुत
हा तात
हा वानर महाराज
हा वैदेहि
हाटकप्रति सम च्छन्नान
हाटकपुण्खेन
हाहाभूत कुलाङ्गना
हाहाकृतम
हाहाकारकृतः
हाहाकारम
हाहाकरकृतः
हालाहल
हालाहल महा विशम
हालहल
हानिम्छ
हार केयूर वस्त्रैश्छ
हार नूपुर केयूर पारिहार्य धराः
हार पाशस्य
हारः
हारा वि कीर्यन्त इव अव भान्ति
हाराः
हारम
हारम छ
हारम्छ
हारनूपुरकेयूरैः
हारय
हारेण
हारीताः
हासः
हास्य रस
हास्य शीला
हास्यानि
हास्यसे प्राणान
हास्यति यदि
हातुम
हावयामास
हबु
हदद्योता
हगवान
हहिताः
है क्या.../ इल्लेया.../ कदा...
हैहय
हैहयाः
हैम राजत भौमानि
हैम राजत पर्यन्कैः
हैम वतीम
हैमैः छारु छामरमुख्यैः
हैमम
हैमवतान
हैमवतैः अपि
हैमवती
हैमवती ज्येश्ठा
हैमवतीम दिशम
हैमविपुलांबुजाः
हैमया तया मालया
हैमीभिः कशाभिः इव
हैरण्य कक्श्या ग्रैवेयान
हैरण्यानाम रथानाम च
हल
हल हल
हल हलाशब्दम
हलाहल शब्दः
हलहलाशब्दः
हलहलशब्दः
हलैः
हल्य
हम जवस्य पुत्र किल
हमात्मना
हम्स गृध्रयोः
हम्स कारण्डव आकीर्णा
हम्स कारण्डव आकीर्णाः
हम्स कारन्डवपक्श्र्णाः
हम्स कारन्दव अकीर्णा
हम्स क्रौन्च प्लव आकीर्णम
हम्स मत्त स्वरः
हम्स संप्लवैः
हम्स सारस चक्राह्वैः कुररैः च
हम्स सारस नादिताः
हम्स सारस नादिताम
हम्स सारस सम्घुश्टाम
हम्स सारस सन्घुश्टाम
हम्स सारस सेविता
हम्स सारस सेविताम
हम्स सारसा सेविताम
हम्स सारसस सेवितम
हम्स शुक्ल शिरोरुहैः
हम्स युक्ते
हम्सः
हम्सा हृश्टाः निपतन्ति
हम्साः
हम्साः इव
हम्साः सारसैः सह
हम्सानाम
हम्सावलिः इव
हम्सकारण्दवाकीर्णा
हम्समिव
हम्सपाण्डुराम
हम्सप्रवेकैः
हम्सस्येव
हम्सयुकम
हम्सयुक्तम
हम्सयुक्तेन
हम्सि यत एनाम
हम्युः
हन इश्यामि
हनध्वम
हनिश्यामि
हनिश्यति
हनिष्यामश्छ
हन्मि
हन्नुमाम्श्छ
हन्त
हन्ता
हन्तारः निसितैः सस्त्रैः
हन्तारम
हन्तारौ
हन्ति
हन्ति हि
हन्ति वा
हन्तिवा
हन्तु
हन्तुकामस्य
हन्तुम
हन्तुम अर्हसि
हन्तुम गच्छतः
हन्तुम कृत निश्चयः
हन्तुम न अर्हसि
हन्तुम न शक्नोशि वै
हन्तुम्छ
हन्त्येव
हनु
हनु मान
हनुः
हनुम आख्याति
हनुमांस्तु
हनुमाम्श्छ
हनुमाम्श्छैव
हनुमान
हनुमान जाम्बवान अपि
हनुमान मारुतात्मजः
हनुमान मारुतत्मजः
हनुमान नाम
हनुमान नाम वानरः
हनुमानपि
हनुमानिति
हनुमान्नाम
हनुमद रमायन
हनुमद रमयन
हनुमद्ग्रहणव्यग्रान
हनुमद्ग्रहणोद्यताः
हनुमद्वानात
हनुमद्वछनात
हनुमद्विशस्तानाम
हनुमज्जनकः
हनुमन
हनुमन तु
हनुमन्तम
हनुमन्तम च विदित्वा
हनुमन्तम एवम अब्रवीत
हनुमत कर्म दृप्तानाम
हनुमत प्रधानान
हनुमत प्रमुखाः
हनुमत प्रमुखैः
हनुमत वछनात
हनुमत वछनम
हनुमतः
हनुमतः लाण्गुल्लाग्रे
हनुमतः पिता
हनुमतः वाक्यम
हनुमता
हनुमता एवम उक्तः
हनुमता एवम उक्ता तापसी
हनुमता वानरेण सन्गतः ह
हनुमतासार्धम
हनुमते
हनुमति पराक्रमम
हनुमतो
हनुमत्पृष्ठम
हनुमत्प्रमुखान
हनुम्मन
हनुन्मन्तम
हनूमाम्छ
हनूमाम्श्छ
हनूमान
हनूमान छ
हनूमान तथा जाम्बवान चैव
हनूमानपि
हनूमान्छ
हनूमान्श्छ
हनूमद्राक्षसोत्तमौ
हनूमन्ताम
हनूमन्तम
हनूमन्तम अब्रवीत
हनूमन्तम छ
हनूमन्तम एवम उक्त्वा
हनूमन्तम उवाछ ह
हनूमन्तश्छ
हनूमपि
हनूमतः
हनूमतः अन्यत्र
हनूमता
हनूमता च सह एव
हनूमताः
हनूमति
हनूमत्प्रमुखैः
हन्याम
हन्यात
हन्यमानः दिशः गतः
हन्यमानः
हन्यमाना
हन्यमाना अपि न हन्यन्ते
हन्यमानाः
हन्यमानम
हन्यमानम तत उत्तमम सैन्यम
हन्यमानस्य स्वकृतैः
हन्यमानौ
हन्यमाने
हन्यन्ते
हन्यत हि
हन्यताम
हन्यताम इति मे मतिः
हन्यताम रावणः
हन्यते
हन्यतेणा
हर्श
हर्श कारणम
हर्श पौरुश वर्धनम
हर्श रस्मिभिः उद्द्योतम
हर्श समान्विताः
हर्श समन्वितः
हर्श विबुद्धसत्त्वा
हर्श विस्मित सर्वाण्गी
हर्श व्याकुल इन्द्रियः
हर्श व्याकुलित अक्शरम
हर्शण अर्थाय
हर्शात
हर्शात पुनः अब्रवीत
हर्शम
हर्शम आगमन
हर्शम त्यक्त्वा
हर्शमेव
हर्शपर्याकुलेक्शणः
हर्शप्र्युत्सुकानि
हर्शवेगानुगतान्तरात्मा
हर्शयम श्छापि
हर्शयन
हर्शयन्ती
हर्शेण
हर्ष पर्याकुल लोछनः
हर्षः
हर्षः समुपसेव्यताम
हर्षात
हर्षात इन्द्रियाणि छकम्पिरे
हर्षम
हर्षमाणश्छ
हर्षम्छ
हर्षसमुद्भूतः
हर्षश्छ
हर्षयन
हर्षयन मैथिलीम
हर्षितः
हर्शितः
हर्शिताः
हर्शिताम
हर्शो अयम देवि विस्पश्टो यः त्वाम उपगमिश्यति
हरः
हरः अत्यन्तम तोषितः असीत
हरः मुखतः
हरण जेन
हरण कर्शिते
हरणम
हरणम च
हरणम वा
हरामि
हरन
हरन्निव
हरसि
हरति
हरयः
हरयः आगता हि
हरयः छ
हरयः सम्शयम गताः
हरयः विस्मिताः
हरयन्ति अपि
हरयओः
हरयश्छापि
हरये
हरयोः
हर्दात
हरेः
हरेः केसरिणः पत्नी
हरेत
हरि
हरि ऋक्श पति राज्यम च
हरि ऋक्श सत्तम
हरि ऋक्शाणाम गण ईश्वरे
हरि ऋक्शगण सम्कुलाम
हरि अग्र्य
हरि छमूपतिः
हरि गण ईश्वर
हरि गण ईश्वरः
हरि गण ईश्वरम
हरि हय उत्तमैः
हरि हयः
हरि ईश पत्नीम
हरि ईशम
हरि ईश्वर
हरि ईश्वरः
हरि ईश्वरः वाली
हरि ईश्वरम
हरि कर्णीः
हरि लीला विभूति
हरि लोचनम
हरि मुख्यस्य
हरि पर्यन्ते
हरि प्र वीरः
हरि प्र वीराः
हरि प्र वीरैः सह
हरि प्र वीरम हनुमन्तम एव
हरि प्र वीरस्य
हरि प्रवीर
हरि प्रवीरः
हरि पुङ्गवैः
हरि पुङ्गवे
हरि पुम्गवः
हरि पुन्गव
हरि पुन्गव ईश्वरः
हरि पुन्गवः
हरि पुन्गवः हनुमान
हरि पुन्गवः सुग्रीवः
हरि पुन्गवाः
हरि पुन्गवान
हरि राज
हरि राज महा पुरीम
हरि राजः सम्स्कार्यः
हरि राजाय
हरि राजस्य
हरि राजस्य सन्देशम
हरि राजस्य सुग्रीवस्य
हरि राक्शस नाशिनी
हरि रूपेण
हरि सहस्राणि शतानि
हरि सैन्य मध्ये
हरि सत्तम
हरि सत्तमः
हरि सत्तमाः
हरि शार्दूल
हरि शार्दूल उत्तिश्ठ
हरि शार्दूलः
हरि शार्दूला
हरि शार्दूलम
हरि श्रेश्ठः
हरि श्रेश्ठः सुग्रीवः
हरि श्रेश्ठान आज्ञआपयितुम अर्हसि
हरि श्रेश्ठम
हरि श्रेष्ठ
हरि श्रेष्टः
हरि श्रेष्ठ
हरि श्रेष्ठः
हरि वृद्धैः वानरैः सह
हरि वागुरया व्याप्ताम
हरि वाहिनीम
हरि वम्श नाथ
हरि वर वनिता
हरि वर विक्रम
हरि वरः
हरि वराः
हरि वरान
हरि वीर बन्धोः
हरि वीर वृद्धः
हरि यूधपाः
हरि यूधपे इक्श्वाकु वर
हरि यूथप
हरि यूथपः
हरि यूथपः हनूमान
हरि यूथपः विनतः
हरि यूथपाः
हरि यूथपान
हरि यूथपैः
हरिः
हरिः ईश्वर
हरिः इव
हरिः प्रीतः
हरिणाम
हरिणाम महत तत बलम
हरिणलोछना
हरिणलोलाक्शीम
हरिणी व्याघ्रीणाम यथा
हरिणीमिव
हरिश्यामि
हरिश्यति
हरिभिः
हरिभिः सह
हरिभिः सम्वृत द्वारम
हरिभिश्छ
हरिछमूपतिः
हरिछमूपतिम
हरिछन्दन सम्वृक्तम
हरिदश्वः सप्त सप्तिः
हरिगणाः
हरिगणान
हरिगणबलमध्ये
हरिगणैः
हरिगणोत्तम
हरीणाम
हरीणाम ऋशभः
हरीणाम अग्रतः
हरीणाम बलैः सहितः
हरीणाम भयम आगतः
हरीणाम ईश्वरः
हरीणाम मध्यात उत्थितः
हरीणाम प्रथानेशु यूधेशु
हरीणाम राज्यम प्रापितः
हरीणाम राक्षसानाम्छ
हरीणामुत्तमः
हरीक्शणः
हरीम
हरीम छापि
हरीन
हरीन ददर्श
हरीन समाश्वास
हरीन्छ
हरीन्द्राह
हरीन्द्रम
हरीनेन
हरीश
हरीशः
हरीश्वर
हरीश्वरः
हरीश्वरा
हरीश्वराः
हरीश्वराछले
हरीश्वरान
हरीश्वरम
हरीश्वरनरेश्वरौ
हरीश्वरस्य
हरीश्वरे
हरीश्वरेन
हरिजटा नाम
हरिलोछनः
हरिलोमानम
हरिम
हरिम प्रति
हरिमत्तगजामिव
हरिपाद विनिर्भग्नः
हरिपार्थिवेन
हरिपतेः पुत्रम
हरिप्रवीर
हरिप्रवीरः
हरिप्रवीराः
हरिप्रवीराश्छ
हरिप्रवीरम
हरिपुङ्गव
हरिपुङ्गवः
हरिपुङ्गवाः
हरिपुङ्गवम
हरिपुण्गव
हरिपुण्गवः
हरिपुण्गवाः
हरिपुण्गवानाम
हरिपुण्गवैः
हरिपुण्गवम
हरिपुन्गव
हरिपुन्गवः
हरिपुत्रम
हरिराजः
हरिराजम
हरिराजस्य
हरिराजेन
हरिराज्यम
हरिराक्शस देहेभ्यः
हरिराक्शस सम्कुलम
हरिराक्शसैः
हरिराक्शसौ
हरिराक्षसाः
हरिरक्शसाम
हरिरक्शोभिः
हरिरथोपमम
हरिरूपधारौ
हरिसैन्यानाम
हरिसैन्यानि
हरिसैन्यम
हरिसैन्यस्य
हरिसैन्येषु
हरिसैन्येशु
हरिसम्काशाः
हरिसत्तम
हरिसत्तमः
हरिसत्तमाः
हरिशार्धूलः
हरिशार्दुलः
हरिशार्दूल
हरिशार्दूलः
हरिष्यति
हरिश्रेश्टः
हरिश्रेश्ठ
हरिश्रेश्ठः
हरिश्रेश्ठाः
हरिश्रेश्ठात
हरिश्रेश्ठैः
हरिश्रेश्ठम
हरिश्रेष्ठाः
हरिश्रेष्ठान
हरिश्रेष्ठम
हरिश्रेश्ठः
हरिश्रेष्ठ
हरिश्यामम च
हरितारुण वर्णानि
हरितछ्छ्हदम
हरितैः हयैः
हरितम ददर्श...
हरितम तत महत वनम ददर्श
हरिवाहनः
हरिवाहने
हरिवाहिनी
हरिवाहिनीम
हरिवाहिनीम छ
हरिवाहिनीपतिः
हरिवरः
हरिवरनाथः
हरिवेगात
हरिवीर मुख्ये
हरिवीराः
हरिवीराणाम
हरिवीराश्छ
हरियुधपः
हरियुक्तम
हरियुक्तम इव
हरियुतापः
हरियूधपः
हरियूतपाः
हरियूथाम्श्छ
हरियूथमध्ये
हरियूथमुख्यान
हरियूथप
हरियूथपः
हरियूथपाः
हरियूथपान
हरियूथपानाम
हरियूथपैः
हर्मात्मा भरतः
हर्मैः
हर्मेभ्यः
हर्म्य मालिनीम
हर्म्य प्रासाद सम्बाधाम
हर्म्य प्रासाद सम्बधम
हर्म्य प्रासाद सम्पन्नाम
हर्म्य प्रासाद सम्युक्त तोरणानि
हर्म्य वतायनस्थाभिः
हर्म्याग्रैः
हर्म्यैः
हर्म्यस्थाह
हर्म्यतलोपविष्टाः
हरोनाम
हरोयोऽपि
हर्रिन
हर्रिश्वरा
हर्श
हर्श समीरितः
हर्शयन
हर्शयुक्ताः
हर्शेण
हर्शेण अभिसम्युक्त
हर्ष विद्योतितानना
हर्षात्छ
हर्षबाष्प
हर्षम
हर्षम छ
हर्षसम्पूर्णा
हर्षयम
हर्षयुक्तौ
हर्षेण
हर्षितः
हर्षिताः
हर्तारम जहि
हर्तारम रावणम वा अपि
हर्तुम
हर्तुम इच्छता
हर्तुम कथम इच्छसे नु
हरुषसमाकुलितैः
हर्यृशप्रवरैः
हर्यृक्शणाम
हर्यृक्शगण सम्मिधौ
हर्यृक्शगुण सम्कुलाम
हर्यृक्शपतिः
हर्यृक्शप्रवरैअह युतः
हर्यृक्शसैन्यानि
हर्यृक्शेशु
हर्यः
हर्याः अपत्यम
हर्यश्व इति विश्रुतः
हर्यश्वस्य पुत्रः मरुः
हर्यवाहनः
हर्युत्तमेभ्यः
हरṣअ पर्यāकुल लोचनḥ
हसन
हसनमिव
हसन्तम
हसन्ति
हसन्ती
हसन्तिस्म
हसन्त्यः
हसन्त्याः
हसिश्यन्ति हि
हसितम भाशितम च एव
हसितोत्कृष्ट निनदैः
हसितुम
हस्त लाघवम
हस्त रुद्ध मुखाः
हस्त स्थैः
हस्ता दनः
हस्ताभरणम
हस्ताभ्याम
हस्ताभ्यमैव
हस्तात
हस्तम
हस्तौ
हस्तौ गाढम गृह्य
हस्ते
हस्ते अव नेजनम दत्त्वा
हस्ते ददौ
हस्ते हस्तम सम आहत्य
हस्तेशु
हस्तेन
हस्तेन आक्रम्य
हस्तेन समयोजयन
हस्तेन समयोजयन...
हस्तेन सम्योजयन
हस्तेन सौमित्रिम हस्ते गृहीत्वा
हस्ति अश्व रथ गाढानि
हस्ति अश्व रथ पादातम
हस्ति अश्व रथ सम्भाधा
हस्ति भग्नम
हस्ति ध्वज सम आकीर्णा
हस्ति हस्तैः वि मृदितान
हस्ति कर्णीः
हस्ति पादाः
हस्तिभिः
हस्तिहस्तपरामृष्टाम
हस्ती
हस्तीव
हस्तिकर्णीम छ
हस्तिमात्रान
हस्तिमुखस्य
हस्तिमुखस्य छ
हस्तिमुखीः
हस्तिनः शार्दूलाः
हस्तिनाम
हस्तिनापुर
हस्तिनम
हस्तिपाद्यश्वपाद्यौ छ
हस्तिपान
हस्तोउ
हस्त्वश्व रथ सन्कुलाम
हस्त्वश्वरथसम्बाधे
हस्त्यध्यक्षैः
हस्त्यश्वारोह बन्धकाः
हस्त्यश्वनरहस्तोरुशिरोभिः
हस्त्यश्वरथ सम्बाधम
हस्त्यश्वरथ सम्कुलम
हस्त्यश्वरथ सम्पूर्णम
हस्त्यश्वेन
हस्त्युत्तमान
हतः
हत
हत अश्वः
हत अश्वः हत सारथिः
हत बान्धव
हत बान्धवाः
हत भूयिश्ठम
हत दर्प हर्शः
हत द्युतिः
हत हर्षम
हत जिवितेन
हत कर्णा
हत लक्शणा
हत प्रवीनाम
हत प्रवीरः
हत प्रवीरा
हत प्रवीराः
हत प्रिया
हत पुत्र बलः
हत पुत्रा अस्मि
हत पुत्राश्छ
हत राक्शस पुङ्गवा
हत रथाः
हत सारथिः
हत सर्व बल उत्साहः
हत शत्रुः
हत शेशाः
हत शेशाः राक्शसाः
हत शेशान
हत श्रवण नासिका
हत शुराम
हत स्थानम
हत स्थाने
हत वीर प्रधाना
हत वीरम
हत वीरौघस्रवाम
हत यूथपाः
हतः
हतः अस्मि
हतः भवेत
हतः भूमौ शयिश्यसे
हतः इव
हतः शेते
हतः वाली
हतः यदि
हतःअस्मि
हता
हता अस्मि
हता इति
हताः
हताः हताः
हताः खलु
हताः स्म खलु
हताभवेत
हताह
हताम
हताम भीम सन्काशम
हतामित्रम
हतामित्रस्छ
हतान
हतान रक्शः गणान दृश्ट्वा
हतानाम
हतानन्दाम
हतानि
हतानि च
हतानि दृश्ट्वा
हताश्रयत्वात
हताश्व सूतः
हताश्वः
हताश्वाः
हताश्वात
हताश्वाय
हतास्तु
हतावशिष्टाः
हतावेव
हताविति
हतबान्धवाः छ
हतछेतसः
हतद्विषम
हतह
हतहयात
हतैः
हतकर्णाः
हतम
हतम भ्रातरम
हतम दृश्ट्वा
हतम मेने
हतम विद्धि
हतमपि
हतमित्येव
हतमूलः
हतनाथाः
हतनौः
हतप्रभा
हतप्रभम
हतप्रवीरा
हतसारथिः
हतसेषाः
हतशत्रुम
हतशौङ्डाम
हतशेशाः
हतशेषाः
हतस्थाने
हतस्य
हतस्य अपि अस्य वीरस्य
हतस्य महिशस्य अस्थि
हतस्य वदनम
हतौ
हतवाजिः
हतवान
हतवीरेशु
हतयोः तयोः च
हतयूथाः
हतयूथपः
हते
हते सति
हतो भव
हतो भव रावण
हतोद्यमा
हतोउजसः
हत्त्वा
हत्व
हत्वा
हत्वा
हत्वा छ
हत्वा एतत चर्म च आदाय
हत्वा इमाम
हत्वा महासुरान
हत्वा शत्रुम तदा प्रविवेश पुरम
हत्वा तु
हत्वर्थयुक्तम
हत्वेव
हवने
हव्गवाहमिव
हविः
हविः च प्राश्य
हविः कथम भोक्तारः
हविः प्लक्श शाखासु क्रियते
हविशा
हविश्पन्दः
हवीम्शिव
हवीन्षीव
हविर्भ्युक्शिताम
हविर्धान
हविर्धानेशु
हविशो
हव्य वाहनः सुभगः
हव्य वाहनम
हव्यम च
हव्यम हुतम
हव्यवाटिव
हव्यवाहनः
हव्यवाहनम
हव्यवाहने
हव्येशु
हय हरम
हय हस्तिकरीशैश्छ
हय मेधेन
हय मुखम
हय पृश्ट प्रतिष्ठितम
हय सहस्रेण
हय उत्तमान
हय उत्तमैः
हय युक्तेन
हयः इव
हयः तथा ये जल छराः
हयज्ञेन
हयाः
हयाम्श्छैव
हयान
हयानाम
हयाननम
हयानपि
हयारोहेण
हयाश्छ
हयग्रीवम दानवम हत्वा
हयैः
हयैः च
हयैश्छ
हयम
हयम अरूढः
हयनिश्वनश्छ
हयपृष्ठ प्रतिष्ठितम
हयरथाकीर्णम
हयसः च एव उपनीयताम
हयस्य यानि अन्गानि
हयवराः
हयेषु
हयेन
हयोष्ट्रखरवक्त्राश्छ
हयोत्तम इव
हयोत्तम समायुक्तम
हयोत्तमाः
हयोत्तमान
हयोत्तमैः
हे अनघः
हे चमे न्यमन्त्रयत
हे इस मदे अस कपीनाम ईश्वरः
हे वैदेहि
हे वीरः
हेशितैरपि
हेम
हेम आभा
हेम आभाः
हेम आभरण भूशितैः
हेम अन्गः
हेम अन्गीम
हेम भूषितम
हेम भूशिते
हेम बिम्बनिभा
हेम चक्रम
हेम छन्द्रार्ध छन्द्राणि
हेम दण्डम
हेम दण्डे यशस करे
हेम धातु विभूशिते
हेम गर्भम
हेम जाला आवृताः च
हेम जालविततम
हेम कक्श्या
हेम किन्जल्क सन्निभैः
हेम मालिभिः
हेम मालिनः वालिनः
हेम मालिनम
हेम मालिनम वालिनम
हेम मयः
हेम निश्काङ्गदछारुकुङ्डलः
हेम पृष्ठानि
हेम पृष्ठम
हेम पट्टपरिक्षिप्तम
हेम पद्म
हेम परिश्कृतम
हेम परिक्षिप्ताम
हेम पिङ्गलः
हेम पिनद्धपुण्खैः
हेम पिन्गलः
हेम पिङ्गलम
हेम प्रतिश्ठाने
हेम पुङ्खान
हेम पुण्खम
हेम पुश्कर सन्छन्नम
हेम पुन्खैः
हेम राजत वर्णाभ्याम पार्श्वाभ्याम
हेम रजत कान्स्यानाम
हेम समान वर्णम
हेम सम्छ्हादिताम्बरम
हेम सूत्रम्छ
हेम वज्र विभूशितैः
हेम वज्र विभूशितम
हेम वर्ण अम्बर आवृतैः
हेम वर्णा सा मैथिली
हेम वर्णैः च
हेम विभूषणः
हेम विभूशिताः
हेम विभूशिते
हेमाभाः
हेमाम्छ
हेमाया वानरोत्तम
हेमायै वनम उत्तमम
हेमभाम
हेमभ्हूषितैः
हेमभूशितम
हेमभूशिते
हेमभूषितः
हेमभूषिताः
हेमभूषिते
हेमचन्द्रात अनन्तरः
हेमछित्रतनुत्राणाम
हेमगिरिः नाम
हेमजाल परिक्शिप्तैः
हेमजालाछित भुजम
हेमजालपरिष्कृतः
हेमजालपरिछ्छ्हन्नः
हेमजालविभूषितैः
हेमजालविभूषिताम
हेमजालविततम
हेमकक्षाभिः
हेमक्लुप्तायाम
हेमकोणैः
हेमकूटः
हेममण्जरिगर्भे
हेममाली महामाली सर्पाअस्यः रुधिराशनः
हेममाली महामाली सर्पस्यः रुधिराशनः
हेममयः
हेममयम दिव्यम
हेममयीभिस्तु
हेमन्ते ध्वस्ताम पद्मिनीम इव
हेमपरिष्कृते
हेमपुङ्खाः
हेमरेखामिव
हेमसोपानसम्युक्तम
हेमसूत्राणि
हेमवर्णाः
हेमविछित्रिताङ्गम
हेमोपमा
हेर्मितगे सिद्धः आश्रम इति ख्यातः
हेतोः
हेतु सम्हितम
हेतुः
हेतुः न
हेतुः प्रभुः च
हेतुभिः
हेतुम
हेतुम वा
हेतुमद्भिः
हेतुमत
हेतुमत वाक्यैः
हेतुमत वाक्यम
हेतुमत्तरम
हेतुनिश्चितम
हेतुसम्हितम
हेतुतः
हेतुवत
हेत्वर्थ सम्युतम
ह्हिन्नम
हि
हि धी महि
हि एवम
हि रण्मयः
हि रुछिरः
हि विविधैः पुश्पैः
हीन अर्थम मृत्युम अन्व्येशसे ध्रुवम
हीन ग्रीवस्य
हीन प्रतिज्ज्ञया
हीन सम्मार्जनानिछ
हीन शक्तिः
हीन वीर्या
हीन वीर्यमिव
हीनः
हीना
हीनाः
हीनाम
हीनार्थः
हीनायाः
हीनग्रिवः
हीनम
हीनोउ
हीयमानम एव च
हीयमानेन
हीयते
हीयेति
हिक्काताल समन्वितम
हिक्षेप
हिम - निघ्नन
हिम अङ्के
हिम आर्दितः सरयूम
हिम आर्द्र
हिम अगमे
हिम अन्ते
हिम अरुणाः
हिम ध्वस्ता
हिम हत नलिनी इव
हिम कोश आढ्यः
हिम नीहार सम्वृतैः
हिम पाण्डुरम
हिम शैल अवतन्सिकाम
हिम विद्धाः
हिम व्यपायेन
हिमा वहः
हिमागमे
हिमाम
हिमातः शृङ्गमिव
हिमात्यये
हिमघ्नाय
हिमक्शये सूर्य इव
हिमम
हिमशीतेन
हिमवान
हिमवान अछलः इव
हिमवान च एव
हिमवान धर्मेण
हिमवान गिरिः
हिमवान इति
हिमवान नाम
हिमवान पर्वतः इव
हिमवान श्रुत्वा
हिमवानपि
हिमवानिव
हिमवछ्छिलाम्छ
हिमवछ्हिखराणीव
हिमवन्तम
हिमवन्तम च मेरुम च
हिमवन्तम छापि
हिमवन्तम सम आसाद्य
हिमवन्तम उप आश्रिता
हिमवन्तम उपागम्य
हिमवन्तम उपाश्रितः बभूव
हिमवन्तम उपाश्रिताः
हिमवन्तम विचिन्वथ
हिमवत पार्श्वम
हिमवत पार्श्वे
हिमवत प्रभव
हिमवत प्रभवे शृंगे
हिमवत प्रतिमे
हिमवत सदृशम
हिमवत शैले
हिमवत वनम आगम्य
हिमवत विन्ध्य शैलाभ्याम प्रायो व्याप्ता वसुन्धरा भेषज कल्प
हिमवत विन्ध्य शैलाभ्याम प्रायो व्याप्ता वसुन्धरा - भेषज कल्प
हिमवतः
हिमवतः ज्येश्ठा दुहिता गन्गा
हिमवतः ज्येश्ठा सुता
हिमवतः पत्नी प्रिया
हिमवतः वाक्यम श्रुत्वा
हिमवथः पार्श्वे
हिम्सा विहाराः राक्शसाः
हिम्साभिः
हिम्साभिरुछयः
हिम्सात्मक
हिम्सिता
हिम्सिताः
हिम्स्युः
हिमāत्यये
हिनछन्द्रा
हिनन्ति स्म
हिनन्तिस्म
हिनस्तु
हिन्स्यत
हिन्तालः
हिन्तालाः
हिन्तालैः
हिन्तालैः तिनिशैः नीपैः वेतसैः कृतमालकैः
हिरण्मयान मही रुहान
हिरण्मयैः
हिरण्मयीम
हिरण्य गर्भ
हिरण्य नाभः
हिरण्य पर्वत
हिरण्य रेताः
हिरण्यं छ
हिरण्यगर्भः
हिरण्यकशिपुः
हिरण्यम
हिरण्यम वा
हिरण्यनाभः
हिरण्यनाभम
हिरण्यनाभस्य गिरेः
हिरण्यशृङ्गम
हिरण्यस्य
हिरण्यस्य सुवर्णस्य
हिरण्येस्य
हिस तिमे ओफ़ देअथ अभ्यवर्तत
हित
हित बोध
हित बुद्धिः
हित बुद्ध्या
हित एशिणा
हित एशिणी
हित कामः
हित कामानाम
हित कामैः बन्धुभिः च
हित कामेन
हित काम्यया
हित कारिणम
हित उदर्कम इदम वचः
हितः
हितः अनुकूलः च
हितः ईशणः
हिताः
हिताग्निः
हिताहिते
हिताइषिणा
हिताकारम
हितान
हितानि
हितानि च
हितानिछ
हितानुकारिणि
हितार्थाय
हितार्थय
हिताय
हितायैव
हितछिकीर्षुणा
हितैशिणः
हितैशिणा
हितैषिणः
हितैषिणी
हितकाङ्क्षिणः
हितकाम
हितकामा
हितकामेन
हितकाम्यया
हितकरः
हितम
हितम
हितम बभाशे
हितम च एव
हितम च पथ्यम च
हितम इति
हितम न गृह्णन्ति हि
हितम पथ्यम
हितम रामस्य च
हितम वाक्यम अब्रुवम
हितम वाक्यम उवाच
हितम वचः अद्य वक्श्यामि
हितम वचनम कुरुश्व
हितम्छ
हितमेव
हितपाण्डूरम
हितस्म्युक्तैः
हितवादिना
हितवादिन्याः
हिते
हिते भविश्यति
हिते रताः
हितेशु अनभियुक्तेन
हितेनछ
हिथम
हित्वा
ह्लादयन
ह्लादयन्तम
ह्लादयत
ह्लादिनि
ह्लादिनी पावनी चैव
ह्लादिनीम
ह्लदनम
होश्यमाणम्छ
होम
होम काले तु
होम कुन्ड
होम कुन्द
होम कुन्द
होम समिद्धस्य
होमैः
होमम करिष्यति
होमशोणित तर्पितः
होर्रिब्ल्य;जनकात्मजा
होत
होता
होता अध्वर्युः तथा उद्गाता
होतारः
होत्रे प्राछीम दिशम ददौ
होतु कामः
होउसे ज्वलद्भास्करवर्णाभम
ह्रृदय हर्शिणीम
ह्रद इव
ह्रदाः
ह्रदान
ह्रदात
ह्रदे
ह्रस्वः
ह्रस्वाम
ह्रस्वकर्णश्छ
ह्रस्वकेन
ह्रस्वम
ह्रस्वरोमा व्यजायत
ह्रस्वताम
ह्रेफ़
ह्रेषमाणानाम
ह्री
ह्री निशेधः
ह्रीः कीर्तिः श्रीः
ह्रीइ
ह्रीमान वसुधाम अवलोकयन
ह्रीमन्तः
ह्रीमति
ह्रीमती
ह्रिम्स्रम
ह्रिष्टः
ह्रिष्टा असि
ह्रिया
ह्रिया किम्चित अवाङ् मुखः
ह्रिया किन्चित अवाङ् मुखः
ह्रियमाणः
ह्रियमाणा
ह्रियमाणा वैदेही
ह्रियमाणाम
ह्रियमाणाम सीताम
ह्रियमाणाम वैदेहीम दृश्ट्वा
ह्रियमाणाम वैदेहीम सीताम
ह्रियमाणायाः
ह्रियमाणम
ह्रियमाणौ सु महा भुजौ
ह्रियमाणया
ह्रियेयम
ह्रियियेयम
हुम कृतः छ
हुम कारम अकरोत
हुम कारेण
हुमान नामः
हुमनुमतः
हुम्भा रव उत्सृश्टाः
हुनुमात तु
हुत
हुत अग्नि होत्रम
हुत अशन
हुत अशनाः
हुत अशनम अपि
हुत अशनम प्रवेक्श्यामि
हुत अशने हुत्वा
हुत अशस्य
हुत भुक्सदृशप्रभः
हुत हव्याः छ
हुत हव्यावशेषेण
हुताग्नि होत्रः
हुताग्निहोत्रम
हुताग्निकान
हुताग्निकल्पैः
हुताग्निरर्छिः सन्काशम
हुताग्निरिव
हुताश समतेजसः
हुताशः
हुताशम
हुताशन ज्वाल समावृता
हुताशन सखः
हुताशन सम प्रभैः
हुताशन सम प्रभम
हुताशन समस्पर्शम
हुताशन शिखा इव
हुताशनः
हुताशनः इव
हुताशना आदित्य समान तेजसः
हुताशनाय छ
हुताशनह
हुताशनम
हुताशनम इव
हुताशनमिव
हुतभोक्तारम
हुतभुक
हुतहुता शनः
हुतम
हुतम छैअ
हुतम्छ
हुतशन सुतौ उभौ
हुतवान उपयातः
हुतवहस्य
हुतेशु
हुत्वा
हुत्वा छ
हूयमानः
हूयमाने छ
ह्वयति
ह्यभिभूताः
ह्युडुपथिः यथा
हè ऋशि सत्तम
हè ब्रह्मन
हṛदयṃगमā
ह� प्रभो
इ विध्त्व
इङ्गितानि
इङ्गितज्ज्ञः
इङ्गितज्ज्ञाश्छ
इङ्गितज्ञअः छ
इङ्गुदि क्शोदम
इङ्गुदीमूलम
इङ्गुदीवृक्षः
इङ्गुदीवृक्षम
इङ्गुदिपिण्याकं
इण्ग्म्दि पिण्याकम
इण्गुदि पिण्याकम
इऋतम
इश्ट बन्धु जनः
इश्ट भार्या अपहारिणम
इश्ट चेश्टः सः ळक्श्मनः
इश्ट दैव
इश्ट देवता दर्शन मात्रेण - गतः
इश्ट यज्ञअः
इश्टः हेमन्त ऋतुः
इश्टाः
इश्टाभिः
इश्टाम
इश्टापूर्त
इश्टभागिनम
इश्टैः क्रतुभिश्छ
इश्टका बहु सहस्री
इश्टकाः कारिताः
इश्टम
इश्टम हि
इश्टम फलम च
इश्टम्छ
इश्टपूर्त वधम भूयात
इश्टवान
इश्टवत
इश्ठ्वा
इश्टिका छयन
इश्टिम विधानतः करिश्यामि
इश्ट्वा
इश्ट्याम तु वर्तमानायाम
इष्ट बन्धुजनः
इष्टः भ्राता
इष्टभागिनम
इष्टदार
इष्टो वा यदि वा द्वेष्यो मूर्खः पण्डित एव वा । सम्प्राप्ते वैश्वदेव अन्ते सो अतिथि स्वर्ग सङ्क्रमः ।।
इषुणा
इषुभिः
इषुधाराभिः
इषुजालानि
इशीकाम
इशित्वा
इशोः पातात
इशुणा
इशुणा अभिहतम
इशुभिः
इशुभिः अनु बद्धान इव
इशुभिः हतान
इशुधी
इशुसम्धान सादिताः
इश्वस्त्रेशु
इश्यध्वम
इभवेत
इच्छा मरणम
इच्छामहे गन्तुम
इच्छामि
इच्छन
इच्छन्ति
इच्छन्ती
इच्छसि
इच्छसि यदि
इच्छतः च
इच्छता
इच्छति
इच्छवः
इच्छेयम
इच्छ्हत
इच्च्छ्हसि
इच्छ
इच्छामहे
इच्छतः
इच्छता
इच्छताम
इच्छथ
इच्छ्हति
इछारय
इछ्छाम
इछ्छामः हि
इछ्छामि
इछ्छसि
इछ्छति
इछ्छ्हा
इछ्छ्हामहे
इछ्छ्हामि
इछ्छ्हाताम
इछ्छ्हावः
इछ्छ्हमि
इछ्छ्हन
इछ्छ्हन्ति
इछ्छ्हसि
इछ्छ्हसि यदि
इछ्छ्हसीव
इछ्छ्हसियदि
इछ्छ्हता
इछ्छ्हता इव
इछ्छ्हताम
इछ्छ्हथ
इछ्छ्हति
इछ्छ्हयम
इछ्छ्हे
इछ्छ्हेत
इछ्छ्हेयम
इछ्हामि
इछ्हन
इछ्हसि
इछ्हसि इति यत
इछ्हसिवा
इछ्हतः
इछ्हताम
इछ्ह्छ्हसि
इदृशी यथ
इदामीम
इदामीम एव
इदामिम
इदानीम
इदानीम अपि
इदानीम अस्मिन अर्थे
इदानीम छ
इदानीम किम तु करिश्यामि
इदानीम मारीचः असि
इदानीम तु
इदानीम वृद्धः
इदम
इदम
इदम
इदम छत्रम
इदम छत्रम प्रतीच्छस्व
इदम ज्ञेयम
इदम अण्गम
इदम आख्यानम सम्यक श्रूयताम
इदम आख्यनम
इदम आतिथ्यम
इदम आयुः चिरम
इदम अब्रवीत
इदम अब्रुवन
इदम अम्हः
इदम अनम
इदम अन्नम
इदम अपरम वाक्यम
इदम अरण्यम वि चरामि
इदम अर्थ्यम
इदम असम्बद्धम भयम
इदम अति अद्भुतम श्रुत्वा
इदम बभाशे
इदम बहु मृग द्विजम
इदम भयम
इदम भूशणम
इदम बिलम सहसा प्रविश्टाः
इदम ब्रह्मम इदम क्शात्रम शापत अपि शरात अपि
इदम च ब्रह्मणा दत्तम
इदम च उवाच
इदम छ
इदम छरिओत
इदम दृश्ट फलम कर्म कृतम
इदम दारुणम वचः
इदम देव कार्यम
इदम देवतानाम प्रियम
इदम धनुः
इदम धनुः वरम
इदम दुःखम
इदम दुश करम कृतम
इदम दुर गम वनम कश्टम
इदम दुर्गम वनम प्रछरन्तौ
इदम एक पत्नी व्रतम
इदम गन्गा अवतरणम
इदम गीतम
इदम गिरि वरम
इदम हृदयम
इदम इह
इदम इन्द्रात इति
इदम जगत
इदम जनस्थानम एव
इदम काम वृत्तम
इदम कारणम
इदम कार्यम
इदम कार्यम अल्प शेशम
इदम कार्यम एवम कृत्वा
इदम काव्यम
इदम काव्यम अगयताम
इदम कपि राज्यम च
इदम कर्म
इदम कस्य आश्रम पदम
इदम किम
इदम किम नु
इदम कुलम
इदम लङ्का
इदम मृश्टम
इदम मृग रूपम
इदम माण्डकर्णिना
इदम माया मृग रूपम कृतम
इदम महा वनम
इदम महत आख्यनम उत्पन्नम
इदम महत वैरम
इदम मम दुःखाया
इदम मम शृणु
इदम मय
इदम न ग्राह्यम
इदम नः अर्घ्यम
इदम नः मूलम
इदम नः पाद्यम
इदम नगर द्वारम
इदम पाद्यम प्रतिगृह्यताम
इदम पायसम प्रतिगृह्णीश्व
इदम पायसम त्वम गृहाण
इदम परमम वछः
इदम पश्य
इदम फलम
इदम प्र आह
इदम प्रायोपवेशनम कार्यम खलु
इदम प्रहुल्लम इति
इदम प्रश्रितम वछः
इदम प्रति उवाच
इदम प्रीत्य
इदम प्रोवाच
इदम पुण्यम इदम रम्यम
इदम पुरम त्वत अधीनम
इदम राज्यम
इदम राज्यम छ
इदम राज्यम तव यथा
इदम रक्शः
इदम रक्शामि भवनम
इदम रौद्रेण धनुशा समान सारम
इदम रूपम
इदम रूपम दृश्ट्वा
इदम समीरितम
इदम सरः
इदम सर्वम
इदम सर्वम अरण्यम
इदम सर्वम दुःखम
इदम सर्वम जगत पश्यामि
इदम सर्वम वानरम बलम
इदम सत्यम
इदम शरीरम
इदम शयनम
इदम श्लक्श्णम वछनम
इदम श्लक्ष्णम
इदम शुभम
इदम सिद्ध आश्रमम
इदम सुर कार्यम
इदम सुर कार्यम कृतम
इदम स्वादु
इदम तावत
इदम तस्य आश्रम पदम
इदम तथ्यम तु
इदम तव वनम
इदम ते क्शमम यदि
इदम तेजः
इदम तीर्थम
इदम तु
इदम उत्तमम
इदम उत्तमम वन जातम
इदम उत्तरीयम
इदम ऊचुः च
इदम उवाच
इदम उवाच ह
इदम वाक्यम
इदम वाक्यम अब्रवीत
इदम वाक्यम अब्रवीत छ एव
इदम वाक्यम बभाशे
इदम वाक्यम च उवाच ह
इदम वाक्यम छ
इदम वाक्यम जगाद
इदम वाक्यम उवाच ह
इदम वचः
इदम वचः ब्रूयाः च
इदम वचः कर्म च मे अनुरूपम
इदम वचः त्वया एव उक्तम
इदम वचः उक्तम त्वया
इदम वचः ऊचुः
इदम वचः उवाच
इदम वचनम
इदम वचनम अब्रैइत
इदम वचनम अब्रवीत
इदम वचनम अब्रवीत च
इदम वचनम च अब्रुवन
इदम वचनम जगाद
इदम वचनम वक्तुम आरेभे
इदम वछः
इदम वछम
इदम वछनम
इदम वछनम अब्रवीत
इदम वछनम च
इदम वछनम्छ
इदम वैश्णवम धनुः
इदम वनम
इदम वनम दुर गम
इदम वनम प्रयाता नु
इदम वसनम
इदम वि कृतम च
इदम विशम गृहाण
इदम विमानम
इदम यत कृतम
इदम युधि हतः
इदमेव
इदनीमपि
इदयम
इदीनाम
इद्रजितम
इफ़ इत इस विन्नित
इफ़(दोचुमेन्त.लोचतिओन
इग्धाङ्गी
इह
इह
इह आगन्तुम
इह आगतः
इह आगतः महातेजाः
इह आगतान
इह आगतम
इह आगतम तम सुग्रीवम
इह आगतौ
इह आगतेन
इह आनय
इह आनये
इह आनेश्यन्ति
इह आनेतुम
इह आश्रमे
इह अभ्यागतम
इह अभ्युद्गत मानसः
इह अद्य बाल्यात
इह अद्य एव
इह अनुछिन्तय
इह अवाम हन्तुम इच्छति हि
इह अव्यग्रम उपभुज्यताम
इह भवितव्यम हि
इह भूम्याम
इह देशम कथम आगतौ
इह देव नमस्कृत
इह एव
इह एव प्रायम आसिश्ये
इह एव श वैदेह्या
इह एव सीताम अन्वीक्श्य
इह एव स्थीयताम इति
इह गन्धर्वा न गच्छन्ति
इह घोरम युद्धम बभूव
इह इच्छसि
इह कृत अभिशेकैः
इह कान्तारे वासः च
इह केनचित
इह किम न पश्यामि
इह किम निमित्तम त्वम आगता वा
इह कुर्वन्तु
इह लौकिकम शुभम कर्तव्यम हि
इह लोके
इह मया सह रमस्व
इह मे गुरूणाम वछनात
इह मे गुरūṇāम वचनāत
इह न आगतः
इह न वस्तव्य
इह नः
इह नः अध्वनि
इह निवर्तध्वम
इह पर्वते
इह प्र हृश्टम दृश्यते
इह प्राप्नुयात
इह पुण्ययोः सरितः मध्य
इह पुनः एत्य
इह राक्शोगृहेषु
इह सम्युगे
इह सन्गतः
इह शक्यः
इह श्रूयताम
इह स्थः
इह स्थः वा
इह स्थाने
इह स्थास्यामि
इह स्थित्वा
इह सुग्रीव वछनात
इह तव आश्रमे
इह ते स्थानम
इह तिश्टतु
इह तिश्ठन्तम
इह तिश्ठन्त्या
इह तिश्ठतः
इह तिष्ठति
इह त्वाम त्यक्तुम न उत्सहे
इह त्वम वस्तुम न अर्हसि
इह त्वत सकाशम
इह उपयातः
इह उपयाति
इह उवास
इह वा
इह वासपरः
इह वासिभिः
इह वक्तुम
इह वनम
इह वने छरमि
इह वर्तमानाम
इह वसाम
इह वस्तुम वनम आगतः
इह वत्स्याम सौमित्रे
इह वि चिन्तय
इह यथावत आश्रम पदम कर्तुम अर्हसि
इह युद्धम इच्छसि यदि
इहछ
इहैव
इहैव तावत
इहम
इहस्थः
इहस्थाम
इहस्थे
ईश्टे
ईशत
ईशत कार्यम
ईशत पत्र आढ्यम
ईशत्कार्यम
ईषत
ईषत बाष्प परिप्लुतः
ईदृशानाम
ईदृग्विधैः हरिभिः
ईदृशः
ईदृशः बन्धुः दुर्लभः हि
ईदृशः क्व गमिश्यसि
ईदृशः त्वम पतिः
ईदृशः उपक्रमः
ईदृशाः
ईदृशान
ईदृशानाम
ईदृशैः
ईदृशम
ईदृशम अलीकम कृत्वा
ईदृशम बुद्धि लाघवम
ईदृशम गर्हितम कर्म
ईदृशम कृत्वा
ईदृशम कर्म
ईदृशम पापम
ईदृशम परुशम वदसि
ईदृशम प्राप्तव्यम शन्के
ईदृशम पुनः
ईदृशम सः
ईदृशम वाक्यम
ईदृशम यत ते शौचम च
ईदृशे
ईदृशी इयम
ईदृशी शिबिकाम दृश्ट्वा
ईदृशीम
ईद्ड़्ड़्शम
ईएशान
ईहामृगैश्छ
ईहामृगमुखाश्छापि
ईहामृगसमायुक्तैः
ईजे
ईक्शस्व
ईक्शतः
ईक्शते
ईक्षस्व
ईक्षती
ईक्ष्यन्तः
ईक्शितुम
ईक्षमाणः
ईक्षसे
ईक्षितुम
ईप्सनम
ईप्सितः
ईप्सितम
ईप्सितम घोरम व्यसनम
ईरिताः
ईरितम
ईरितम वाक्यम
ईर्ष्यारोषौ
ईशः भगवान रुद्रः इव
ईशान
ईशात
ईशावास्योपनिशद
ईशसः छ
ईषत
ईश्वरः
ईश्वरः अपि
ईश्वरः अपि च न
ईश्वराः
ईश्वरायुध सम्काशान
ईश्वरम
ईश्वरस्य
ईश्वरस्य कृत
ईश्वरतरा सती
ईश्वरवत
ईश्वरेण हरीणाम
ईश्वरेणापि
ईश्वरी
ईश्वर्स्य
ईश्वर
ईयतुः
ईयुः
ईयुशः
ईयुषः
इज्याम
इक्ष्वाकु भयनाशनम
इक्ष्वाकु सिम्हावगृहीत देहः
इक्ष्वाकुकुल वर्धनः
इक्ष्वाकुकुलनन्दनम
इक्ष्वाकूणाम कुले
इक्शुकाण्डरसोपमम
इक्शुमतीम
इक्शूम्श्छ
इक्शून मधून तथा लाजान
इक्श्वाकः तु प्रसादेन
इक्श्वाकम
इक्श्वाकोः
इक्श्वाकोः सुतः
इक्श्वाकोः तु
इक्श्वाकोः वत्स
इक्श्वाकु दायादः
इक्श्वाकु कुल दैवतम
इक्श्वाकु कुल जातानाम
इक्श्वाकु कुल नन्दनः
इक्श्वाकु कुल नन्दनम
इक्श्वाकु कुल वर्धन
इक्श्वाकु कुल वर्धनः
इक्श्वाकु कुल विख्यातिम
इक्श्वाकु कुलनाथस्य
इक्श्वाकु नाथस्य भरतस्य
इक्श्वाकु नाथेस्य
इक्श्वाकु शार्दूल
इक्श्वाकु शार्दूलः
इक्श्वाकु वम्शश्छ
इक्श्वाकु वरस्य
इक्श्वाकु वरयोधानाम
इक्श्वाकु वर्धनः
इक्श्वाकुः
इक्श्वाकुः मनोः सुतः
इक्श्वाकुछमूः
इक्श्वाकुकुल जातेन
इक्श्वाकुनन्दनम
इक्श्वाकूणाम
इक्श्वाकूणाम कुले
इक्श्वाकूणाम कुले जातः
इक्श्वाकूणाम वम्शस्तु
इक्श्वाकूणाम विदेहानाम
इक्षुमतीम
इक्ष्वाकम
इक्ष्वाकु जनः
इक्ष्वाकु कुलम
इक्ष्वाकु कुलनन्दनः
इक्ष्वाकु नन्दनः
इक्ष्वाकु नन्दनम
इक्ष्वाकुगुरुम
इक्ष्वाकुपालिताम
इक्ष्वाकुपालितम
इक्ष्वाकुपुर वासिनः
इक्ष्वाकुसुतम
इक्ष्वाकू णाम कुले
इक्ष्वाकूणाम
इक्ष्वाकुवम्श प्रभवेस्य
इक्ष्वाकुवरः
इक्ष्वकूणाम
इक्शु कण्ड रस उदकाम
इक्शु समुद्रम च
इक्श्वाकवः
इक्श्वाकवे
इक्श्वाकु कुल मानार्थी
इक्श्वाकु कुल नाशश्छ
इक्श्वाकु कुल वर्तिनः
इक्श्वाकु कुलनन्दनः
इक्श्वाकु कुलनन्दनम
इक्श्वाकु कुलनन्दिनी
इक्श्वाकु पालिताम
इक्श्वाकु राज्यश्रीः
इक्श्वाकु सछिवः
इक्श्वाकु शार्दूल
इक्श्वाकु वम्शः प्रभवः
इक्श्वाकु वर इशुणा हतम
इक्श्वाकुभिः
इक्श्वाकुभ्यः
इक्श्वाकुनाथम
इक्श्वाकुनाथस्य
इक्श्वाकुनाथेन
इक्श्वाकूणाम कुले जातौ
इक्श्वाकूणाम निवेशने उशित्वा
इक्श्वाकुवरम
इक्श्वाकवे नृपायैः
इक्श्वाक्नाम
इक्श्वाकु नन्दनम
इक्श्वाकूणाम कुले जातः
इक्श्वकूणाम अति रथः
इक्स्वाकूणाम कुले जातः दशरथ आत्मजः
इल्वलः
इल्वलः महता स्वरेण वदन
इमाः
इमाः प्रजाः
इमाः प्रजाः पीडयन्तौ
इमाः रक्शसराज भार्याः
इमाः सन्गताः
इमाः ताः दिशः
इमाः वाचः
इमाम
इमाम अवस्थाम नीता
इमाम बुद्धिम पुरस कृत्य
इमाम छिन्ताम
इमाम देवीम
इमाम कथाम विस्तरेण श्रोतुम इच्छामि
इमाम मानुशीम
इमाम मातरम
इमाम महीम
इमाम महीम धारयन्तम
इमाम महीम यथा
इमाम मन्दाकिनीम नदीम
इमाम नाशय
इमाम नदीम
इमाम नदीम शोभयन्तौ
इमाम निशाम
इमाम पृथिवीम पर्यटन
इमाम फुल्लाम शुभ अक्शणाम गज पुश्पीम
इमाम प्रजाः
इमाम प्रतिज्ज्ञ्याम
इमाम पुरीम
इमाम राजानम
इमाम राक्शसीम
इमाम रात्रिम
इमाम सीताम
इमाम तु एवम विधान भावान
इमाम वृद्धाम भार्याम अवश्टभ्य
इमाम वाछम
इमाम वसुधाम
इमाम वेलाम
इमाम विपुलाम श्रियम च
इमाम विशालाक्षीम
इमाम महीम
इमान
इमान लोकान
इमान लोकान अनुचरन्तु
इमान महा उत्पातान
इमान राक्शसान अपि
इमान सप्त सालन
इमान वधिश्यामि
इमान यूथपान सर्वान
इमानि
इमानि आसन मुख्यानि
इमानि नलिनानि शुभ गन्धीनि
इमानि रत्नानि च
इमानी
इमम
इमम आश्रमम
इमम आश्रमम आगमिश्यति
इमम आश्रमम आगम्य
इमम आश्रमम उत्सृज्य
इमम अभिषेकम
इमम अछलम
इमम अर्थम
इमम भारम
इमम देशम
इमम देशम आनीतः
इमम देशम अनुप्राप्तः
इमम देशम अनुप्राप्तौ
इमम देशम भूशयन्तौ
इमम देशम कथम प्राप्तौ
इमम जटाभारम
इमम जनम
इमम कालम
इमम कैकेयीम
इमम क्रोधम
इमम मणि श्रेष्ठम
इमम मणिम
इमम मुहूर्तम
इमम निहत्य
इमम पृथिवीम
इमम पृत्वीम पालयन
इमम पाप्मानम
इमम प्रासादम विध्वम्सयामि
इमम पुरिम
इमम रामम
इमम स सागर वनाम
इमम सालम विदारयिश्यति
इमम सर्व लोकम
इमम शोकम
इमम स्तवम
इमम त्यागम प्रति
इमम वनवासम
इमम वनोन्कसम
इमम वरम
इमम विभीषणम
इमम्छ
इमम्मुहुर्तम
इमन
इमनि
इमौ
इमौ च एव
इमौ जनपदौ
इमौ जनपदौ स्फीतौ
इमौ कुमारौ
इमौ मुनी पार्थिव लक्शण अन्वितौ
इमौ पापौ
इमौ पक्शौ अग्नि दग्धौ
इमे
इमे दण्डकाः
इमे दशरथस्य पुत्राः
इमे धनुशी
इमे द्वे
इमे द्वे दिव्ये गाथे
इमे हरयः
इमे जाम्बूनदमयाः पादपाः
इमे खराः
इमे कुशध्वज सुते
इमे मृगाः
इमे मम शराः
इमे नयने
इमे पादपाः च सम भग्नाः
इमे पादुके छ
इमे पुरुश व्याघ्राः
इमे सम्सिक्त मधु गन्धिनः
इमे सप्त विपुलाः सालाः
इमे सर्वे
इमे शराः
इमे शूराः छ
इमे स्म
इमे तव किन्कराः
इमे वानराः
इमे वर पादुके
इम्मम
इमोउ
इम्परित्य
इम्प्रिन्तेद मम हृदयानि
इन ओथेर म्म्स - यथा पुरम
इन ओथेर म्म्स: गत आयुशा
इन ओथेर म्म्स: त्यक्त क्रोधः प्रमादः च
इन थे ओथेर वोर्ल्द. तेन
इनङ्गितानि
इन्दृशस्य
इन्धनानि च
इन्दीवर श्यामः
इन्दीवर श्यामम
इन्दीवरश्यामं
इन्दोः
इन्द्र आज्ञअया विश्णुम यथा
इन्द्र आयुध स वर्णेन
इन्द्र अनुजम चैव
इन्द्र अनुजोयथा
इन्द्र अशनि हतः
इन्द्र अशनिः
इन्द्र बाहुभ्याम
इन्द्र धनुष्प्रभम
इन्द्र ध्वज उस्तव
इन्द्र ध्वज वत
इन्द्र इव
इन्द्र कल्पस्य
इन्द्र कर्मणा
इन्द्र कोपात
इन्द्र लोक
इन्द्र लोक गता
इन्द्र लोक...
इन्द्र लोकम
इन्द्र लोकम गतः
इन्द्र नील मणि
इन्द्र नील उत्पल श्रवाः
इन्द्र प्रतिमान वीर्यः
इन्द्र पुर प्रकासम
इन्द्र समः
इन्द्र शत्रुम
इन्द्र सूर्य इव
इन्द्र उपमम
इन्द्र वैवस्वत विष्णुरुद्र साध्याः अह
इन्द्र, वायु
इन्द्रः
इन्द्रः छ
इन्द्रः छ विधिवत दत्तः
इन्द्रः द्विजातिः भूत्वा
इन्द्रः इव
इन्द्रः जहार ह
इन्द्रः तु
इन्द्रः वर्शम
इन्द्रःछ
इन्द्रानश्वान अपि
इन्द्रारि बाणाभिहतः
इन्द्रार्थम
इन्द्राशनयः
इन्द्राशनि सम स्पर्शम
इन्द्राशनिप्रख्यैः
इन्द्राशनिसम्प्रख्यम
इन्द्रात
इन्द्रबल सादनः
इन्द्रदत्तम
इन्द्रधम्षा
इन्द्रध्वजोप्तमौ
इन्द्रहस्तगताम
इन्द्रैवैवस्वत भास्करान वा
इन्द्रजानुः कपिः
इन्द्रजिछ्य
इन्द्रजिद्वधम
इन्द्रजित
इन्द्रजित न अपरे जनाः
इन्द्रजित राक्षसेन्द्रात्मजः
इन्द्रजित तु
इन्द्रजित वा
इन्द्रजितः
इन्द्रजितः वदने
इन्द्रजितः वधम
इन्द्रजिता
इन्द्रजितम
इन्द्रजितम नाम
इन्द्रजितम प्रति
इन्द्रजितमेव
इन्द्रजित्छ
इन्द्रजित्नाम
इन्द्रजितो
इन्द्रजित्तु
इन्द्रकृतम यथा
इन्द्रकल्पः
इन्द्रकल्पस्य
इन्द्रकर्मा
इन्द्रकेतुप्रतिमम
इन्द्रकेतूनिव
इन्द्रकीलप्रतिमाः
इन्द्रक्शय सन्निभम
इन्द्रलोकादिव
इन्द्रलोकम
इन्द्रम
इन्द्रनीलमहानीलमणिप्रवरवेदिकम
इन्द्रपुरोगमैः
इन्द्ररिपोः
इन्द्ररिपुः
इन्द्ररिपुम
इन्द्रशत्रुः
इन्द्रस्य
इन्द्रस्य अमरावती यथा
इन्द्रस्य अमरावतीम यथा
इन्द्रस्य भार्याम शचीम अपहृत्य
इन्द्रस्य एव छतुर भाग
इन्द्रस्य इव अमरावतीम
इन्द्रस्य पाप्मानम
इन्द्रस्य पुरी
इन्द्रत्व
इन्द्रवज्राभिहताः
इन्द्रवीर्यः
इन्द्रविवस्वतोः
इन्द्रे छ
इन्द्रेण
इन्द्रेण इव अमरावति
इन्द्रेण स्वल्पम कृतम हि
इन्द्रीयाणाम
इन्द्रियाणि
इन्द्रियार्थेषु
इन्द्रियैः
इन्द्रियैः कृश्यसे
इन्द्रियैरेव
इन्द्रियतापनम
इन्द्रो अपि
इन्द्रोपमम
इन्दु निभम
इन्दु पूर्ण प्रतिमान नेन
इन्दुमिव
इन्दुप्रतिमम
इन्गित
इन्गितानि अनुपलक्शये
इन्गितम च
इन्गुदी मूलम
इनुदुना इव
इप्रद्रुताः
इरावत
इरावतीम नाम सुताम
इरवत
इरिण सम्निभम
इस्टाः
इशाचर
इष्टः
इष्टं
इष्टा
इष्टाम
इष्टाम भार्याम
इष्टाम सुताम
इष्टामि
इष्टान
इष्टम
इष्टम लाभमिव
इष्टम सुतम
इष्टवान
इष्टेन
इषवः
इषीकाभिः सन्निकर्षात
इषुणा
इषुभिः
इषुमान
इषुपदम
इष्वस्त्र वर सम्पन्नम
इष्वस्त्राणाम
इष्वस्त्रे
इस्शूपलयन्त्राणि
इत एव
इत ह
इतः
इतः अध्यर्थ योजने
इतः च इतः च
इतः देव लोकम न आरोहे
इतः दिवम आरूढा
इतः द्वि योजन
इतः एहि
इतः क्शिप्रम
इतः क्शिप्रम सिद्धिम गताः
इतः कम देशम वा गता
इतः नन्दिग्रामात
इतः पर्वतस्य
इतः प्रति गतान
इतः शीघ्रम गच्छ
इतः शीघ्रम निश्क्राम
इतः ततः
इतः उत्तिश्ठ
इताम
इतह
इतम
इतम कृतम
इतर राक्शसान
इतरः कः सहिश्यति
इतरः मृगः इव
इतराम सादयति पीडयति इति निशाद
इतरान
इतरैरपि गुरु शासने सति अविशन्कया धर्म्यम अपि तद उक्तम अवश्यम कर्तव्यम इति सूचितम - धर्माकूतम
इतरम
इतरत
इतरौ अपि
इतरे
इतरे जनाः व्यसनम प्राप्नुवन्ति
इतरेष्वपि
इतरेतर सम्वादात
इतरेतरम
इतश्छ इतरतश्छ
इतस्ततः
इति
इति
इति
इति ड़ामाय
इति आह
इति अब्रवीत
इति अब्रवीत च
इति अनुज्ञआतः
इति अर्थम
इति बृवन्तं
इति भर्तारम लक्श्मणम च
इति भर्तुः शम्सत
इति ब्रूयात
इति ब्रुवाणः
इति ब्रुवाणाम
इति ब्रुवाणाम कैकेयीम
इति ब्रुवाणम
इति ब्रुवाणम कृतान्जलिम
इति ब्रुवाणस्य
इति ब्रुवन
इति ब्रुवति काकुथ्से
इति बुधिस्तु
इति च
इति च अब्रवीत
इति छ
इति चिन्तयामि
इति चिन्तयन
इति चिन्तये
इति एमाम
इति एतत वचनम श्रुत्वा
इति एव
इति एव विश्रुतम
इति एवम
इति एवम अब्रवीत
इति एवम बहुशः उक्त्वा
इति एवम चिन्तयन
इति एवम कपि राजेन सन्दिश्टः
इति एवम उक्तः
इति एवम उक्ता
इति एवम उक्त्वा
इति एवम उक्त्वा वचनम
इति एवम वाक्यम उक्त्वा
इति एवम वाक्यम वदति
इति एवम वचः श्रुत्वा
इति एवम विलपन
इति गर्जन्ति
इति हृदय मनः वि दारणम
इति इव
इति इव ब्रुवन्तम
इति इव उक्त्वा
इति इव विलपन
इति काश्यपः माम अब्रवीत
इति करिश्ये
इति कर्तव्यम
इति करुणम वाक्यम उक्तः
इति ख्यातः
इति माम आह
इति मधुरम वाक्यम अब्रुवन
इति महा आत्मना वसिश्ठेन उक्तः
इति मम मतिः
इति मन्यते
इति मय कृतः
इति मया याचितः
इति मे बुद्धिः उत्पन्ना बभूव
इति मे दर्शन
इति मे मतिः
इति मे निश्चितम
इति मुहूर्तम ध्यात्वा
इति मुनि वछनात
इति नः श्रुतम
इति निश्छयः
इति निश्छितार्थः
इति पृच्छन्तीम
इति परुशम वाक्यम उक्त्वा
इति प्र अह
इति प्रशस्ता
इति प्रति समादिष्टः
इति प्रति समादिश्य
इति प्रति उवाच ह
इति पुनः पुनः
इति राघवम अब्रवीत
इति राजानम अब्रवीत
इति राम अभि अनुज्ञआतः
इति रावण
इति रघु नन्दनः तान आह
इति रुदन
इति सः च मे प्रेशयामास
इति सः मरीछम व्यजहार
इति सम भाश्यमाणः तु
इति सम चिन्तयित्वा
इति सम्छिन्त्य
इति सम्छित्य
इति सम्चिन्त्य
इति सर्वाणि भूतानि गणशः
इति सौमित्रिम अब्रवीत
इति सेशः
इति शक्रः गर्भम अभि अभाशत
इति शङ्के
इति शेशः
इति श्रुतम
इति श्रुति
इति श्रुतिः
इति श्रुत्वा
इति श्रूयताम
इति सुग्रीवः प्रहृश्ट वत राघ्वम वाक्यम उवाछ
इति सुराणाम एतत वछनम श्रुत्वा
इति सूतम अचोदयत
इति तान अभ्य चोदयत
इति तारया
इति तदा अभ्युवाच
इति तम महा अर्णवम उवाच
इति तस्मत
इति तत्र सम्छोदितः
इति तत्त्वतः त्वया वक्तव्यम
इति तौ अब्रवीत च
इति ते
इति तेन मुनिना उक्तः
इति उच्छैः
इति उक्तः
इति उक्तः महाबलः लक्श्मणः
इति उक्तः सः
इति उक्ता
इति उक्ताः
इति उक्तस्य यथा न्यायम रावणस्य जटायुषा । क्रुद्धस्य अग्नि निभाः सर्वा रेजुः विम्शति दृष्टयः ।।
इति उक्तवा ते राज्ञा सर्वे
इति उक्तवा ते राज्ञआ सर्वे
इति उक्त्वा
इति उक्त्वा देवी वैष्णव्या शक्त्या तद गताया सह । जग्राह वैष्णवम चापम विनयेन च लीलया ।।
इति उक्त्वा हनुमान तत्र
इति उक्त्वा लक्श्मणम
इति उक्त्वा मुनि शार्दूलः
इति उक्त्वा त्रिदिवम गतः
इति उक्त्वा वचनम
इति उक्त्वा वि निश्क्रम्य
इति उक्त्वā
इति उत
इति ऊछुस्छ
इति ऊचुः
इति उवाच
इति वाचम विमुच्य
इति वाक्यम
इति वाक्यम उक्त्वा
इति वाक्यम ऊचतुः
इति वाक्यविदाम वरः
इति वचः श्रुत्वा
इति वछः
इति वछः अब्रवीत
इति वैश्रवणः राजा
इति वक्श्यति
इति वक्श्यति
इति वि स्रुतः
इति विख्यात
इति विलपति
इति व्याजहार ह
इति व्यवस्थाम विधाय
इति यत
इति यत माम उवाच
इति यत वाक्यम
इति-
इतिहासम
इतीव
इतीव किम साधु वाक्यन
इतीव मन्ये
इतीव वाछः
इतिकर्तव्यम
इतिवा
इतियत
इतियत्नियतः समुदाछारः
इत्थम
इत्वेन
इत्वेवम
इत्यः
इत्यादि
इत्येव
इत्येव वक्श्यन्ति
इत्येवम
इत्येवम उक्त्वा
इत्येवम वदन
इउन
इउन्गेरे
इउन्गेरे मनुस
इउन्गेरे मनुस अन्ते पेच्तुस
इउन्गिमुस मनुस अन्ते पेच्तुस
इउन्गिते मनुस अन्ते पेच्तुस
इउन्गो मनुस अन्ते पेच्तुस
इव
इव सुमहान तोयदः
इव उरगः
इवम
इवम अर्थम
इव्या
इय
इय विवक्षा
इयाम गोदावरि
इयम
इयम
इयम अ ज्ञआता विपत्तिः
इयम आकाश गन्गा
इयम अक्शौहिणी
इयम अनसूया
इयम अन्गना
इयम अन्या
इयम अशोक वनिका
इयम असित ईक्शणा
इयम अस्य आत्मा
इयम अत्मा
इयम बृसी
इयम भगिनी
इयम भूमिः
इयम बुद्धिः
इयम बुद्दिः
इयम च
इयम छ
इयम छिन्ता
इयम दृश्यते
इयम दहन कर्मा
इयम दक्शिणा दिक
इयम देवलोकः
इयम देवी
इयम धार्मिकी बुद्धिः आगता
इयम धर्शयितुम
इयम दिक शरण्या
इयम गन्ग
इयम गन्गा
इयम गन्गा च
इयम गतिः
इयम गिरि गुहा रम्या
इयम गोदावरी
इयम कृत्स्ना वसुन्धरा
इयम लङ्का
इयम लङ्का दग्धायदि
इयम लङ्का पुरी
इयम लण्का
इयम महती
इयम मही
इयम मम
इयम मम दयिता भार्या
इयम मतिः
इयम नदी
इयम नगरी
इयम नलिनि च
इयम नलिनी च
इयम पार्थिवानाम
इयम प्र हृश्टा
इयम प्रिथ्वी कीर्णा
इयम पुरी
इयम रात्रिः
इयम सेना
इयम शक्तिः
इयम शुभा
इयम सीत
इयम सीता
इयम सीता मम सुता
इयम स्वर्गः
इयम थिस
इयम तु
इयम वसुमती तेशाम पुरा आसीत
इयम व्युश्टिः प्राप्ता
इयम व्युष्टिः
इयम यादृशी ते
इयन भवेत
इयेष
इङ्गितानाम
इङ्गितैः
इङ्गितैः छ
ज्ज्ञानम
ज्ज्ञानवृद्धै
ज्ज्ञानवताम श्रेष्ठः
ज्ज्ञानिनः
ज्ज्ञात विक्रान्तम
ज्ज्ञातः
ज्ज्ञातापि
ज्ज्ञातयः
ज्ज्ञातयश्छ
ज्ज्ञाति सहस्रेश
ज्ज्ञातिभिः
ज्ज्ञातीन
ज्ज्ञातिजनम
ज्ज्ञातिमध्ये
ज्ज्ञात्रा
ज्ज्ञातुम
ज्ज्ञात्वा
ज्ज्ञायताम
ज्ज्ञेयाः
ज्ज्ञ्यात्वा
जङ्आतिभिः
जङ्आतुम
ज्णानिनः
ज्ण्यातिपक्षस्य छैव
जृम्भणम मादनम चैव
जृम्भकम
जृम्भमाणः
जृम्भमाणाः
जृम्भमाणम
जृम्भमाणमिव
जृम्भमाणस्य
जृम्भमाणस्य अस्य मुखात
जृम्भमाणस्य धीमतः
जृम्भस्य
जृम्भताम च अपि
जृम्भते छ
जृम्भितम
जृम्भितविक्षेपात
जृतकर्णनासः
ज्ज्ञाते
ज्ज्ञाति सहस्रेण
ज्ज्ञातिगणैः
ज्ज्ञातुम
ज्ज्ञात्वावापि
ज ज्वाल
जड
जडी कृतः
जडी कृतः जामदग्न्यः
जज्ज्ञे
जज्ञा जानुजानुप्रहारैश्छ
जज्ञे
जङ्गमाजङ्गमानि
जङ्गमानाम्छ
जङ्गम्म छ
जङ्घे
जङ्जिरे
जण्घः एव छ
जट
जटा भारम बन्धयत
जटा मण्डल धारिणम
जटा मण्डल गह्वरे
जटा मण्डलम
जटा मण्दल धारिणम
जटा मण्दल धारिणौ
जटा मन्दल धारिण्नौ
जटा वल्कल धारिणम
जटाः
जटाभारुधरस्याम
जटाछीराणि
जटाछीरधरः
जटाधरौ
जटाजिनधरः
जटाजिनधराः
जटाम हित्वा
जटामङ्डल धारिणम
जटावल्कल धारिणम
जटायो
जटायोः
जटायुः
जटायुः अवसीदति
जटायुः इति विद्धि
जटायुः माम
जटायुः नाम
जटायुः नाम गृध्र राट
जटायुः तम शब्दम शुश्रुवे
जटायुशः
जटायुशः भ्राता
जटायुशः भ्राता यदि
जट