www.dharmabook.ru tibetan OCRсия; осмо'тр; ~གནང་ совер-
ша'ть экскy'рсию.
གཟགས་
སྐྱོང་གནང་ забо'-
титься, yделя'ть внима'ние
(комy л.).
.).
གཟིགས་མ
བྱེན་སྤྲང་ཡིག но'та
(дипломатическая); རྒོལ་
གླིང་གི་~но'та проте'ста.
གཟིགས་འབུལ་
འཁྲབ་སྟོན: ~
བྱེད выстyпа'ть (перед зрите-
лями).
གཟིགས་མོ
почт. зре'лище,
спекта'кль, конце'рт, кино' и
т. п.་
གཟིགས་ཞིབ་
གེནང་ почт. ин-
спекти'ровать; принима'ть
[пара'д ]་
གཟིགས་བེ
ཟོས:~གནང་ на-
гражда'ть, премирова'ть; ~
སྐུལ་ལྕག་ག་གནང་ награжда'ть;
поощря'ть (премией' награ-
дой).
གཟགས་གཡོ
почт. дар, по-
да'рок.
གེཟངས
I ло'дка; кора'бль.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*