TRANSCRIPTIONS
SAKAKI KOROS
Tib. Skt. Skt.
Ђ = SH ‡ = sh s+(') = sh
SH = ZH d+(.) = ḍ d+(.) = ḍ
TSH = TZ h+(.) = ḥ h+(.) = ḥ
m+(top .) = ṁ m+(top .) = ṁ
n+(top .) = NG n+(top .) = ṅ n+(top .) = ṅ
n+(.) = ṇ n+(.) = ṇ
r+(.) = ṛ r+(.) = ṛ
s+(.) = ṣ s+(.) = ṣ
t+(.) = ṭ t+(.) = ṭ

ABBREVIATIONS
() : Indicates several things:
a) In the Tibetan & Sanskrit sections, it encloses Sakaki's
version, both alternative (-) and added (+) variations.
b) In Koros' English section () indicates Koros parenthesed
notes or his editors annotations.
[] : Indicates Koros both alternate [-] and added [+] variations.
- : Indicates a alternate version which, when there is no common
version indicates all alternative versions, or when there
is a mutual agreed upon version, it indicates for example
in Sakaki or Koros versions their variations which don't
mutually agree or their variations they themselves enclose
in parentheses
+ : Indicates the variation is simply a added annotated variation.
* : Indicates areas of major differences between the two versions.
@ : Indicates this is only in Sakaka's edition.
# : Indicates this is only in Koros's edition.
A : In Sakaki's introduction, the first alternate section titles
p.XXXIV-XXXVIII.
B : In Sakaki's introduction, the second alternate section titles
p.XXXIX-LVIII.
D : Dharma samgraha (Anecdota Oxoniensia), Ed. Max Muller & Wenzel
K : Csoma de Koros
M : Mahāvyutpatti (BB), Ed. T. P. Minayeff
MS : Manuscript of Vocabulary prepared by Csoma de Koros
NA : Not Available
P : Pali-English Dictionary by Monier Williams, 1899.
S : Mahāvyutpatti (Sanskrit-Tibetan-Chinese), Ed. R. Sakaki
SCD: Sarat Chandra Das
V : Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary, 1980.
X : Xylograph of the Narthang Edition containing the Sanskrit-
Tibetan Mahāvyutpatti: {GO} Vol of {MDO} Division of Tangyur
(ff. 223-377).

S. M. K. V.
#???? (=Sakaki's #s) (-A p.XXXIV)
------------------- (-B p.XXXIX)
1. 1. 1. 1. (-{DE BZHIN GSHEGS PA'I MTSAN GYI RNAM GRANGS LA}):
#0 [-{DE BZHIN GSHEGS PA'I MTSAN}]:
(-tathāgatasya paryāya nāmāni) [NA];
The Names or Epithets of the Buddha.

2. 2. 2. 2. (-{DE BZHIN GSHEGS PA SO SO'I MTSAN LA}):
#81 [-{DE BZHIN GSHEGS PA SO SO'I MING MTSAN LA}]:
(-nānā tathāgata nāmāni) [NA];
Names of Different Buddhas or Tathagatas.

3. 3. 3. 3. (-{SANGS RGYAS KYI SA KUN TU 'OD})
#102 [-{SANGS RGYAS KYI SA DANG}]:
(-samanta prabhā buddha bhūmiḥ, -A buddha bhūmiḥ) [NA];
The Mansion, Earth of the Buddha Consisting Entirely of
Light.

4. 4. " " {MI MNYAM PA DANG MNYAM PA'I PHUNG PO LNGA}:
#103 (-asama sama pañca skandhāḥ
-A asama samaḥ pañca skandhāḥ) [NA];
The Five Equal and Unequal Aggregates.

5. 5. " " {YE SHES BZHI DANG}:
#109 (-pañca jñānāni, -A+B catvāri jñānāni) [NA];
The Four Knowledges.
6. 6. " " {SKU GSUM LA}: (-tri kāyāḥ, -A tri kāya nāmāni) [NA];
#115 The Three Persons or Bodies of Buddha.
7. 7. 4. 4. (-{DE BZHIN GSHEGS PA'I STOBS BCU'I MING LA})
#119 [-{DE BZHIN GSHEGS PA'I STOBS BCU'I MING LA}]:
(-dasha tathāgata balāni) [NA];
The Names of the Ten Powers of the Tathāgata/Buddha.
8. 8. 5. 173. {DE BZHIN SHEGS PA'I MI 'JIGS PA BZHI'I MING LA}:
#130 (-+B catvāri tathāgatasya vāishāradyāni
-catvāri tathāgatasya vicūradaya
-A catvāri tathāgata vāishāradyāni) [NA];
On the Names of the Four Kinds of Interpidity of
Tathāgata.
9. 9. 6. 174. (-{SANGS RGYAS KYI CHOS MA 'DRES PA BCU BRGYAD KYI MING
LA}):
#135 [-{SANGS RGYAS KYI CHOS MA 'DRES PA BCU BRGYAD KYI MING
LA}]:
(-aṣṭā dashā veṇikā buddha dharmāḥ) [NA];
On the Names of the Eighteen Unmixed or Pure Virtues
(or Qualities of Buddha).
10. 10. 7. 175. {DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS RJE CHEN PO SUM CU RTZA
GNYIS}
#154 {KYI MING LA}:
dvātriṁshat tathāgatasya mahā karuṇāḥ;
The Names of the Thirty-two Great Mercies of Tathāgata.
11. 11. 8. 176. {MA 'DRES PA'I DRAN PA NYE BAR BZHAG PA GSUM GYI MING
LA}:
#187 (-trīṇyā veṇikāni smṛty upasthānāni nāmāni)
(-A+B trīṇyā veṇikāni smṛty upasthānāna nāmāni)
[-trīṇyā venikāni smṛty upasthāna nāmāni];
The Names of the Three Kinds of Self-Recollection or
Equality of the Mind.
12. 12. 9. 177. (-{BSRUNG BA MED PA BZHI'I MING LA})
#191 [-{BSRUNG MED PA BZHI'I MING LA}]:
(-catvāry arakṣyāṇi, -A catvāry ārakṣāṇi
-B catvāry ārakṣyāṇi) [-catvary arakṣyāṇi]
The Names of the Four Things Without Defence (or That
Are Incontestable).
13. 13. 10. 178. (-{SO SO YANG DAG PAR RIG PA BZHI'I MING LA}: (-B p.XL)
#196 [-{SO SO YANG DAG PA BZHI'I MING LA}]:
catvāri pratisaṁvidaḥ (-A catvāri pratisaṁvidaḥ
-B catāraḥ pratisaṁvidaḥ) [-catasraḥ pratisaṁvidaḥ];
The Names of Four Kinds of Discrimination/Understanding.
14. 14. 11. 179. (-{MNGON PAR SHES PA DRUG GI MING LA})
#201 -{MNGON PAR SHES PA DRUG GI LNGA'I MING LA})
[-{MNGON PAR SHES PA DRUG GI LNGA'I MING LA}]:
(-Saḍ abhijñā nāmāni) [-pañcābhijñā nāmāni];;
Names of the Five Kinds of Evident Perception/Knowledge.
15. 15. 12. 180. {MNGON PAR SHES PA DRUG GI SKABS NAS 'BYUNG BA'I MING
LA,}
#210 (-{MNGON PAR SHES PA BYED PA'I LA}):
abhijñā karmāṇi;
On the Names (or Terms) Originating With the Occassions
(or Circumstances) of the Six Kinds of Evident Knowledge.
16. 16. 13. 181. {CHOS 'PHRUL GSUM GYI MING LA}:
# 231 trīṇi prātihāryāṇi;
Names of the Three Kinds of Juggle or Illusory Shows.
17. 17. 14. 63. {SKYES BU CHEN PO'I MTSAN SUM CU RTZA GNYIS KYI MING LA}:
#235 (-dvātriṁshan mahā puruṣa lakṣaṇāni)
(-A dvātriṁshad mahā puruṣa lakṣaṇāni) [NA];
Names of the Thirty-two Characteristic Signs
of the Great Man.
18. 18. 15. 64. (-{DPE BYAD BZAN PO BRGYAD BCU'I MING LA})
#268 (-{DPE BYAD BZAN PO BRGYAD BCU'I MING LA})
[-{DPE BYAD BZAN PO BRGYAD CU'I MING MTSAN}]:
(-ashīty anuvyañjanāni) [NA];
The Names of the Eighty Points of Beauty of a Buddha.
19. 19. 16. 62. {DE BZHIN GSHEGS PA'I CHE BA MDO SDE LAS BYUNG BA'I
MING}
#350 (-{DE BZHIN GSHEGS PA'I CHE BA MDO SDE LAS BYUNG BA'I}
{MING LA}):
(-sūtrānta uddhṛtāni tathāgata māhātmya nāmān) [NA]
Names or Terms Expressive of the Excellence of the
Tathāgata, Taken from the Sūtras.
20. 20. I7. 61. (-{DBYANGS KYI YANG LAG DRUG CU'I MING LA}):
#444 -{DBYANGS KYI YANG LAG DRUG BCU'I MING})
[-{DBYANGS KYI YANG LAG DRUG CU'I MING}]
(-Saṣṭy aṅga svara nāmāni) [NA];
Sixty Musical Terms.
21. 21. 18. 106. (-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA'I NAD NAS 'BYUNG BA'I}
#505 {TING NGE 'DZIN GYI MING LA}):
[-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA'I NANG NAS 'BYUNG BA'I}
{TING NGE 'DZIN GYI MING LA}]:
(-prajñā pāramitodbhavita samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhisaṁ nāmāni)
[NA];
Names of the Several Kinds of Ecstasy or Deep Meditations
Occuring in the Prajñā Pāramitā.
22. 22. 19. 5. (-{BYANG CHUB SEMS DPA' SPYI'I MTSAN LA SOGS PA'I MING LA})
#624 [-{BYANG CHUB SEMS DPA' SPYI'I MTSAN}]:
(-bodhisattvānāṁ sādhāraṇa nāmāni)
(-A+B bodhisattvānāṁ sādharaṇa nāmāni)[NA];
Generic Names for a Bodhisattva.
23. 23. 20. 6. {BYANG CHUB SEMS DPA' SO SO'I MTSAN LA}:
#644 (-nānā bodhisattva nānāni) [NA];
Names of Different Bodhisattvas.
24. 24. 21. 182. {BYANG CHUB SEMS DPA' TING NGE 'DZIN GYI MING BA}:
#736 bodhisattva samādhayaḥ;
Names (or the Predicates) of the Deep Meditation
of a Bodhisattva.
25. 25. 22. 183. (-{BYANG CHUB SEMS DPA' GZUNGS'I MING LA}):
#746 [-{BYANG CHUB SEMS DPA' GZUNGS BCHU GNYIS MING LA}]:
bodhisattva dhāraṇyaḥ;
Names of the Twelve Faculties or Capacities of
a Bodhisattva.
26. 26. 23. 7. (-{BYANG CHUB SEMS DPA'I STOBS BCU'I MING LA})
#759 [-{BYANG CHUB SEMS DPA'I STOBS BCU}]:
(-bodhisattva balānī) [NA];
The Ten Faculties or Powers of a Bodhisattva.
27. 27. 184. 24. (-{BYANG CHUB SEMS DPA' DBANG BCU'I MING LA}:
#770 (-bodhisattva vashitā) (-A+B bodhisattva vashitāḥ
-B bodhisattva vashitani) [-bodhisattva vashitāḥ];
Names of Those Ten Things Which Are in the Power of
a Bodhisattva (or Over Which He Has Power).
28. 28. 25. 185. {BYANG CHUB SEMS DPA' MI 'JIGS PA BZHI'I MING LA}: (-B p.XLI)
#781 bodhisattvānām catvāri vāishāradyāni;
Names of Those Four Things in Which a Bodhisattva is Bold.
29. 29. 26. 186. (-{BYANG CHUB SEMS DPA' CHOS MA 'DRES PA'I BCU BRGYAD
KYI}
#786 {MING LA}):
[-{BYANG CHUB SEMS DPA' CHOS MA 'DRES PA BCU BRGYAD KYI}
{MING LA}]:
aṣṭā dashā veṇika bodhisattva dharmāḥ;
Names of the Eighteen Pure (Unmixed) Laws of a
Bodhisattva.
30. 30. 22. 107. (-{MDO SDE LAS 'BYUNG BA'I BYANG CHUB SEMS DPA' RNAMS
KYI}
#805 {YONG TAN TZOGS KYI MING LA};
-{MDO SDE LAS 'BYUNG BA'I BYANG CHUB SEMS DPA'I}
{YONG TAN THOG THOG SMOS PA'I MING LA})
[-{MDO SDE LAS 'BYUNG BA'I BYANG CHUB SEMS DPA'}
{YONG TAN THOG THOG BSTAN PA'I MING LA};
bodhisattvānāṁ sūtrānta nirgatāni kāni cid guṇa
nāmāni;
(-bodhisattvānāṁ sūtrānta nirgatāni kāñcid guṇa
nāmāni)
(-A bodhisattvānāṁ sūtrāntargatāni kāni cid guṇa
nāmāni)
(-A bodhisattvānāṁ sūtrāntargatāni kāñcid guṇa
nāmāni)
[NA]; On the Several Names Expressive of the
Qualifications of the Bodhisattvas.
31. 31. 28. 8. (-{BYANG CHUB SEMS DPA'I SA MING LA})
#885 [-{BYANG CHUB SEMS DPA'I SA}]: (-dasha bhūmi nāmāni) [NA];
The Bodhisattva Bhumi--the Several Degrees or
Perfection of the Bodhisattvas.
32. 32. ... ... (-{MOS PAS SPYOD PA'I SA'I MING LA}) [NA]:
#896 (-adhimuktī caryā bhūmi nāmāni) [NA]; [NA].
33. 33. 29. 9. (-{CHOS BCU SPYOD PA'I MING LA})
#902 (-{MOS PA SPYOD PA'I SA LA CHOS SPYOD BCU'I MING LA})
[-{CHOS SPYOD BCU}]: (-dasha dharma caryāḥ) [NA];
The Ten Religious Practices or Morals.
34. 34. 30. 10. (-{PHA ROL TU PHYING PA BCU'I MING LA})
#913 [-{PHA ROL TU PHYING PA BCU}]:
(-dasha pāramitāḥ, -dasha pāram+i+tā) [NA];
The Ten Transcendent or Cardinal Virtues.
35. 35. 31. 187. {BSDU BA'I DNGOS PO BZHI'I MING LA}:
#924 catvāri saṁgraha vastūni;
Names of Four Properties (or Qualities) to be Acquired.
36. 36. 32. 188. {BSLAB PA GSUM GYI MING LA}: trīṇi shikṣāṇi;
#929 Names of the Three Things (or Maxims to be Learned).
37. 37. 33. 11. {STONG PA BCU BRGYAD KYI MING} ({LA}):
#934 (-aṣṭa dasha shūnyatā) (-A+B aṣṭā dasha shūnyatāḥ)
[NA];
Names of the Eighteen Kinds of Sunyata (Voidness
Emptiness, Vanity, Abstraction).
38. 38. 34. 12. (-{DRAN PA NYE BAR BZHAG PA BZHI'I MING LA})
#952 [-{DRAN PA NYE BAR BZHAG PA BZHI}]:
(-carvāri smṛty upasthāna nāmāni)
(-A carvāri smṛty upasthānāni) [NA];
The Four Kinds of Recollection or Self-presence.
39. 39. 35. 189. {YANG DAG PAR SPONG BA BZHI'I MING LA};
#957 catvāri prahāṇāni;
Names of Four Things to be Avoided or Observed Sincerely.
40. 40. 36. 190. {RDZU 'PHRUL GYI RKANG PA BZHI'I MING LA}:
#966 (-catvāri Riddhi pādāḥ) (-A catvāraḥ Riddhi pādāḥ)
(-B catvāra Riddhi pādāḥ) [-catvāra Riddhi pādāḥ]
Names of Four Prodigious Feats (Wonderful Art).
41. 41. 37. 13. (-{DBANG PO LNGA'I MING LA}) [-{DBANG PO LNGA'I MING}]:
#976 (-pañcendriyāṇī) [NA];
Names of the Five Organs or Faculties.
42. 42. 38. 14. {STOBS LNGA'I MING LA}: (-pañca balāni) [NA];
#982 Names of the Five Powers.
43. 43. 39. 15. {BYANG CHUB YAN LAG BDUN GYI MING LA}: (-B p.XLII)
#988 (-sapta bodhyaṅgāni) [NA];
Names of the Seven Branches or Parts of Perfection
(of a Bodhisattva).
44. 44. 40. 16. (-{'PHAGS PA'I LAM YAN LAG BRGYAD PA'I MING LA})
#996 [-{'PHAGS PA'I LAM YAN LAG BRGYAD PA'I MING}];
(-aṣṭāṅga mārga nāmāni) (-A+B āryāṣṭāṅga mārga
nāmāni)
[NA]; The Names of the Eight Branches of the Sublime Way
(Excellent Path).
45. 45. 41. 191. {RANG SANG RGYAS KYI RIM PA'I MING LA,}
#1005 (-{RANG SANG RGYAS KYI GANG ZAG LA}):
pratyeka buddha pudgalāḥ;
Names of the Self-sainted (Pratyeka-Buddha) Rsis
Degree or Kind.
46. 46. 42. 17. {NYAN THOS KYI GAN ZAG GI RIM PO'I MING LA}:
#1008 (-shrāvaka pudgala kramā, -shrāvaka pudgala kramāḥ)
(-A+B shrāvaka pudgala kramāḥ) [NA];
Names of the Degrees of Perfection of a Hearer (Shrāvaka
or, in General, of the Followers of Buddha.
47. 47. 43. 18. (-{NYON THOS SO SO'I MING LA}) [-{NYON THOS SO SO'I MING}]:
#1029 (-nānā shrāvaka nāmāni) [NA];
Names of the Different Hearers (Shrāvakas) or disciples
of the Buddha.
48. 48. 44. 19. (-{NYON THOS KYI YONG TEN GYI MING LA}) (-A p.XXXV)
#1074 [-{NYON THOS KYI YONG TEN GYI MING}]:
(-shrāvaka guṇāḥ) [NA];
Names of the Good Qualities or Perfections of Shrāvaka
49. 49. 45. 20. (-{SBYANGS PA'I YON TAN BCU GNYIS KYI MING LA})
#1127 [-{SBYANGS PA'I YON TAN BCU GNYIS KYI MING}]:
(-dvādasha dhūta guṇāḥ) [NA]; Names of the Twelve
Qualities of religious austerity or Practice.
50. 50. 46. 192. {NYAN THOS KYI SA'I MING LA}: shrāvaka bhūmayaḥ;
#1140 Names of the Mansions (or Degrees of Perfection) of
a Hearer or Shrāvaka.
51. 51. 47. 21. (-{RJES SU DRAN PA DRUG GI MING LA})
#1148 [-{RJES SU DRAN PA DRUG GI MING}]
(-Saḍ anusmṛtayaḥ) [NA]; Names of the Six Recollections.
52. 52. 48. 193. {MI SDUG PA BSGOM PA'I MING LA}: ashubha bhāvanāḥ;
#1155 Names or Terms of the Considerations of the Disagreeable
Things ( With Respect to the Body After Death).
53. 53. 49. 194. (-{DBUGS PHIN NANG DU RGYU BA BGRANG BA'I RIM PA'I MING
LA})
#1165 [-{DBUGS PHI NANG DU RGYU BA'I RIM PA'I MING LA}]:
ānāpāna bhāvanā vidhiḥ (+ānāpāṇa bhāvanā
vidhiḥ
-A ānāpāna bhāvanā vidhiḥ, -B anāpāna bhāvanā
vidhiḥ);
On the Names of the Several Degrees of Letting Out
or Taking in Breath or of Respiration.
54. 54. 50. 195. {'PHAGS PA'I BDEN PA BZHI RNAM PA BCU DRUG TU PHYE BA'I}
#1189 {MING LA}:
(-Soḍashabhir ākārāir visāritāni catvāry ārya satyāni)
[-Soḍashabhir ākārair visaritāni catvāry ārya satyāni];
Names of the Four Excellent Truths Divided into
Sixteen Sorts.
55. 55. " " (-{NGES PAR 'BYED PA'I CHA DANG MTHUN PA'I RIM PA'I MING
LA}):
#1210 (-nirvedha bhaga kramaḥ, -A nirvedha bhaga krama)
[-NA, +M nirvedha bhaga kramaḥ]; [NA].
56. 56. 51. 196 (-{SEMS KYI SKAD CIG MA BCU DRUG GI MING LA})
#1216 [-{SEMS SKAD CIG MA BCU DRUG GI MING LA}]:
Soḍasha citta kṣaṇāḥ; Names of the Sixteen
Sudden Reflections or Thoughts of the Mind.
57. 57. 52. 197. {SHES PA BCU'I MING LA}: dasha jñānāni: On the Names of the
#1233 Ten (kinds of) Knowledge (or the Knowledge of Ten Things).
58. 58. 53. 198. {LAM BZHI'I MING LA}: (-+B catvāraḥ pratipadaḥ, (-B p.XLIII)
#1244 -catvāri pratipadaḥ) [-catasraḥ pratipadah];
On the Names of the Four Sorts of Roads or Ways.
59. 59. 54. 22. (-{THEG PA'I RNAM PA'I MING LA}) [-{THEG PA'I RNAM PA'I
MING}];
#1249 (-yāna kramaḥ) [NA]; Names of the Several Kinds
of Vehicles or Principles in Philosophy.
60. 60. 54. 199. {DBANG PO RIM PA'I MING LA} (-{DBANG PO RNAM PA THA DAD
PA}):
#1256 indriya vaimātratā (-indriya vāimātratā):
Names of the Different Degrees of the Mental Organs.
61. 61. 55. 200. {RIGS LNGA'I MING LA}: pañca gotrāḥ:
#1260 Names of the Five Kinds (of Faculties).
62. 62. 56. 201. {DAM PA'I CHOS KYI RNAM GRANGS KYI MING LA}:
#1266 (-dvādashaha dharma pravacanam
-A+B dvādashāṅga dharma pravacanam)
[-dvādashāṅga dharma pravacanam]; On the Names or
Nomenclature (of the Several Parts) of the Holy Religion.
63. 63. " " {CHOS KYI RNAM GRANGS}:
#1279 dharma paryāyaḥ (-A+B dharma paryāyāḥ);
On the Nomenclature (of the Several Parts) of
the Religion (etc., cont.).
64. 64. 57. 202. {CHOS KYI 'KHOR LO'I MING LA}: dharma cakra nāmāni (-A NA);
#1308 On the Names of the Wheel of the Law (or
the Doctrine of the Buddha.
65. 65. 58. 59. (-{DAM PA'I CHOS KYI MING LA}) [-{DAM PA'I CHOS KYI MING}]:
#1325 (-sad dharma nāmāni, -A NA) [NA];
Titles of Some Religious Works or Treatises.
66. 66. 59. 60. (-{ZHAL NAS GSUNGS PA DANG TZIG LE'UR BYAS PA LA SOGS}
#1430 {PA'I MING LA})
[-{ZHAL NAS GSUNGS PA DANG TZIG LE'UR BYAS PA LA SOGS}
{PA'I MING}]
(-kaṇṭhokta kārikā dīnāṁ nāmānī) [NA];
Some Expressions and Technical Terms Such as
"Said Out of His Own Mouth," etc., etc.
67. 67. 60. 203. {BSAM GTAN BZHI LA SOGS PA'I MING LA}: catvāri dhyānāni;
#1477 Names of the Four (Degrees of) Meditation, Etc.
68. 68. 61. 204. {SNYOMS PAR 'JUG PA'I MING LA}: samāpatti nāmāni; The
Names
#1491 (or Terms) of Being Immersed in Profound Meditation
(or Ecstasy).
69. 69. 62. 205. {TZAD MED PA BZHI'I RGYUD KYI MING LA}: catvāry
apramāṇāni:
#1503 Names of the Series of the Four Immense Things.
70. 70. 63. 206. {RNAM PAR THAR PA BRGYAD KYI MING LA}:
#1510 (-aṣṭau vimokṣāḥ, -A+B aṣṭāu vimokṣāḥ)
[-aṣṭau vimoksāḥ]
Names of the Eight Kinds of Emancipation.
71. 71. 64. 207. (-{GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BRGYAD KYI MING LA})
#1519 [-{ZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BRGYAD KYI MING LA}]:
aṣṭāv abhibhvāyatanāni (-B aṣṭāu abhibhvāyatanāni);
Names of the Eight Superior Conceptions (Notions
Ideas, Sentiments).
72. 72. 65. 208. (-{ZAD PAR GYI SKYE MCHED BCU'I MING LA})
#1528 [-{ZAD PAR GYI SKYE MCHED BCU GNYIS KYI MING LA}]:
dasha kṛtsnāyatanāni [-dvādasha kṛtsnāyatanāni]:
Names of the Twelve Entire (Whole, Complete
Perfect) Senses or Ideas).
73. 73. 66. 209. (-{RNAM PAR THAR BA'I SGO GSUM GYI MING LA}) (-B p.XLIV)
#1541 [-{RNAM PAR THAR PA'I SGO GSUM GYI MING LA}]:
trīṇi vimokṣa mukhāni;
Names of the Three Doors of Emancipation.
74. 74. 67. 210. {RTON PA BZHI'I MING LA}:
#1545 catvāri pratisaraṇāni (-A+B catvāri pratisharaṇāni);
Names of Those Four Things That Must be Followed
(or Which One May Rely On, Confide In, Etc.).
75. 75. 68. 58. (-{SHES RAB RNAM PA GSUM GYI MING LA})
#1550 [-{SHES RAB RNAM PA GSUM GYI MING}]
(-tri vidhāḥ prajñāḥ, -A+B tri vidhā prajñā) [NA];
The Three Kinds of Knowledge.
76. 76. 69. 23. (-{RIG PA'I GNAS LNGA'I MING LA})
#1554 [-{RIG PA'I GNAS LNGA'I MING}]: (-pañca vidyā sthānāni);
Names of the Five Classes of Science.
77. 77. 70. 211. {CHOS YANG DAG PAR LEN PA BZHI'I MING LA}:
#1560 catvāri dharma samādānāni;
Names of the Four Pure (Fine) Maxims.
78. 78. 71. 212. {NOR BDUN GYI MING LA} (-{'PHAGS PA'I NOR BDUN GYI MING
LA}):
#1565 sapta dhanāni:
Names of the Seven Good Things, Faculties, Wealth.
79. 79. 72. 213. {BLA NA MED PA DRUG GI MING LA}:
#1573 Saḍ anuttaryāṇi (-A Saḍ anuttaryāni):
Names of Six Excellent (Best, Supreme) Things.
80. 80. 73. 214. {BYIN GYIS BRLAB PA BZHI'I MING LA}
#1580 (-{BYIN BRLAB PA BZHI'I MING LA}): catvāry adhiṣṭhānāni;
On the Names of the Four Benedictions or Blessings.
81. 81. 74. 215 {MCHOG TU DGA' BA SNGON DU 'GRO BA'I CHOS DGU'I MING
LA}
#1585 (-{MCHOG TU DGA' BA SNGON DU 'GRO BA'I CHOS DGU'I}):
(-nava pramodya pūrvakā dharma
-+A+B nava pramodya pūrvakā dharmāḥ)
[-nava pramodya pūrvakā dharmāḥ]; On the Names of Those
Nine Things that Precede an Exceedingly Great Joy
(or Pleasure).
82. 82. 75. 216. {'BYUNG BAR 'OS PA'I KHAMS DRUG GI MING LA}
#1596 (-{'BYIN PAR 'OS PA'I KHAMS DRUG GI MING LA})
Saḍ niḥsaraṇīya dhātavaḥ; On the Names of Those Six
Mansions (Constituent Parts of the Body) Which it
is Convenient to Leave Off (Go Out of).
83. 83. 76. 217. {LHA DANG MI RNAMS KYI 'KHOR LO BZHI'I MING LA}
#1603 (-{LHA DANG MI'I 'KHAR LO BZHI'I MING LA}):
catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakrāṇi
(+A catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakraṇī); On the Names of
the Four Circles (or Classes) of Gods and Men.
84. 84. 77. 218. {DKA' THUB LA GNAS PA DANG SDOM PA 'DZIN ZHIN}
#1608 {SPYOD PA LA SOGS PA'I MING LA}
(-{DKA' THUB DANG SDOM PA'I RNAM GRANGS LA}):
(-tāpa saṁvāra paryāyāḥ, -A tāpa samvāra maryāyāḥ
+A tāpa saṁvārā maryāyā, -B tāpa saṁvāra
maryadāḥ)
[-tāpa saṁvara paryāyāḥ];
On the Names of Religious Austerity and the Performance
of Penance (or Rigorous Observances, Etc.).
85. 85. 78. 219. (-{RNAL 'BYOR GYI YAN LAG LA, RNAL 'BYOR SPYOD PA}
#1637 {DANG RNAL} "{BYOR GYI YAN LAG GYI MING LA})
[-{RNAL 'BYOR GYI YAN LAG LA, RNAL 'BYOR SPYOD PA}
{DANG RNAL} "{BYOR GYI YON TAN GYI MING LA}]: yogāṅgāni;
On the Names of Abstract Meditation and its Qualities.
86. 86. 79. 220. {LUNG BSTAN PA BZHI'I MING LA}: catvāri vyākaraṇāni:
#1657 On the Names of the Four Kinds of Instructive
(and Prophetical) Narration.
87. 87. 80. 221. {MTZAN NYID GSUM GYI MING LA}:
#1662 (-trīṇi lakṣaṇāni) [-trīṇi laksaṇāni]: On the Names of
the Three Kinds of Criteria or Characteristics.
88. 88. 81. 222. {DGONGS PA BZHI'I MING LA}: catvāro'bhiprāyāḥ: (-B
p.XLV)
#1666 On the Names of the Four Kinds of Remembering
(Thinking of, Reflecting on).
89. 89. 82. 223. {LDEM POR DGONGS PA BZHI'I MING LA}:
catvāro'bhisaṁdhayaḥ:
#1671 On the Names of the Four Emblematical (Opposite or
Figurative) Conceptions (or Modes of Thinking).
90. 90. 83. 224. {ZHI GNAS DANG LHAG MTHONG LA SOGS PA'I MING LA}:
#1676 (-shamatha vipashyanāḥ, -A+B shamatha vipashyanāni)
[-shamatha vipashyanāni]:
On the Names of Being At Rest and Seeing More, Etc.
(High Degrees of Dispassionate Meditation).
91. 91. 84. 65. (-{MI DGE BCU'I LAS KYI MING LA}) [-{MI DGE BA BCU'I MING}]:
#1681 (-dāshā kushalāni, -A+B dashā kushalāni) [NA];
The Names of the Ten Immoral Actions.
92. 92. 85. 66. (-{DGE BA BCU'I LAS KYI MING LA}) [-{DGE BA BCU'I MING}]:
#1685 (-dasha kushalāni); The Names of the Ten Virtuous Actions.
93. 93. 86. 67. {BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO BZHI'I MING}
#1699 (-{BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PA'I MING LA})
(-puṇya kriyā vastūni) [NA]; Names of the Four Things
Means of Moral Merit for Obtaining Future Beatitude.
94. 94. 87. 68. (-{DON DAM PA'I MING LA,} -{DON DAM PA'I RNAM GRANGS LA})
#1705 [-{DON DAM PA'I MING}]: (-paramārtha paryāyāḥ) [NA];
Synonymous Names of "Reality," etc.
95. 95. 88. 69. (-{MYA NGAN LAS 'DAS PA LA SOGS PA'I MING LA,}
#1724 -{MYA NGAN LAS 'DAS KYI RNAM GRANGS LA})
[-{MYA NGAN LAS 'DAS PA LA SOGS PA'I MING}]:
(-nirvāṇa paryāyāḥ, -B nirvāṇa paryāyaḥ) [NA];
Terms Connected with the Idea of Deliverance
from Pain Bodily Existence, etc.
95a. (NA, -A NA, -B NA) [NA]: (NA, -A NA, -B NA) [NA]; [NA].
#1732
95b. (NA, -A NA, -B NA) [NA]: (NA, -A NA, -B NA) [NA]; [NA].
#1736
96. 96. 89. 70. (-{SKYABS KYI RNAM GRANGS LA,} -{SKYABS KYI RNAM PA'I MING
LA})
#1740 [-{SKYABS KYI RNAM PA'I MING}]: (-sharaṇa paryāyāḥ) [NA];
Names of the Several Kinds of Protection, Refuge, etc.
97. 97. 90. 71. (-{RI MOR BYA BA'I RNAM PA'I MING LA,}
#1753 -{RI MOR BYA BA'I RNAM GRANGS LA})
[-{RI MOR BYA BA'I RNAM PA'I MING}]:
(-mānanā paryāyāḥ) [NA]; Terms for Expressing the
Several Kinds of Honour, Respect,etc.
98. 98. 91. 72. (-{SPRO BA'I RNAM GRANGS LA,}
#1788 -{SPRO ZHING BRTSON PA LA SOGS PA'I MING LA,}
-B {SPRO BA'I RNAM GRANGS LA})
[-{SPYI ZHING BRTSON PA LA SOGS PA'I MING LA}]:
(NA) (-A utsuṭi paryāyaḥ, -B NA) [NA];
Terms Expressive of Earnest or Cheerful Endeavour, etc.
99. 99. " " {MI 'JIGS PA'I RNAM GRANS, MI 'DZEM PA'I MING LA}:
#1818 abhaya paryāyaḥ (-A+B abhaya paryāyāḥ); [NA].
100. 100. 92. 73. {PHUNG PO KHAMS DANG SKYE MCHED LA SOGS PA'I} (-A
p.XXXVI)
{MING LA}
#1831 (-{PHUNG PO KHAMS SKYE MCHED DRUG LAS NYE BAR LEN
PA'I}
{PHUNG PA LNGA LA,}
-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED LA SOGS PA'I
MING LAS}
{NYE BAR LEN PA}"I {PHUNG PO LNGA'I MING LA}):
(-pañcopadāna skandhāḥ, -A+B pañcopādāna skandhāḥ)
[NA];
Names of the Bodily Aggregates.
101. 101. 93. 74. (-{GZUGS KYI PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA,} (-B
p.XLVI)
#1837 -{'BYUNG BA CHEN PO BZHI})
[-{GZUGS KYI PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING}]:
(-+A+B catvāri mahā bhūtāni, -rūpa skandha nāmāni) [NA];
Names of the Divisions of the Bodily Aggregates.
102. 102. 94. 75. {TSOR BA'I PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA}:
#1913 (-vedanā skandha nāmāni, -A NA) [NA]; Names of
the Divisions of Perception (sensations or feelings).
103. 103. 95. 76. {BDU SHES KYI PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA}:
#1917 (-saṁjñā skandha nāmāni, -A NA) [NA];
Names of the Divisions of Representation.
104. 104. 96. 77. (-{SEMS DANG MTZUNGS PAR LDAN PA'I 'DU BYED DANG}
#1921 {SEMS DANG LDAN PA MA YIN PA'I 'DU BYED KYI MING LA})
[-{SEMS DANG MTZANGS PAR LDAN PA'I 'DU BYED DANG,}
{SEMS DANG LDAN PA MA YIN PA'I MING LA}]:
(-cāita sika dharmāḥ, -A NA) [NA];
Notions Formed of Animate and Inanimate Beings.
105. 105. 97. 78. {RNAM PAR SHES PA'I PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA}:
#2016 (-{RNAM PAR SHES PA'I MING LA}): (-vijñāna namāni, -A NA)
[NA]; Names of the Divisions of the Aggregate of Cognition.
106. 106. 98. 79. {SKYE MCHED BCU GNYIS KYI MING LA}: (dvādashāyatanāni)
[NA];
#2027 Names of the Sense-objects.
107. 107. 99. 80. (-{KHANS BCU BRGYAD GYI MING LA})
#2040 [-{KHANS BCO BRGYAD GYI MING LA}]: (-aṣṭā dasha
dhātavaḥ)
[NA]; Names of the Eighteen Organs of Sensation.
108. 108. 100. 81. {DBANG PO NYI SHU RTSA GNYIS KYI MING LA}:
#2059 (-dvāviṁshat īndriyāṇi) [NA];
Names of the Twenty-two Organs.
109. 109. 101. 82. (-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED DANG DBANG
PO'I BKABS}
#2082 {SU 'BYUNG BA'I TZIG SO SO PA RNAMS LA,}
-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED DANG DBANG PO
BSHAD}
{PA'I NANG NAS 'BYUNG BA'I MING SNA TZOGS LA})
[-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED DANG DBANG PO
BSHAD}
{PA'I NANG 'BYUNG BA SNA TZOGS PA'I MING LA}]:
(-skandha dhātvāyatanendriyāntargatāni pādāntarāṇi
-A skandha dhātvāyatanendriyaṁ antargatāni pādāntarāṇi
-B skandha dhātvāyatanendriya antargatāni padāntarāṇi)
[NA]; All Sorts of Names and Terms Originating in the
Explication of the Bodies or Aggregates, Regions, or
Primary Substances, Extent of Senses, and the Organs.
110. 110. 102. 225. {CHAGS PA DANG 'DOD PA'I RNAM PA'I MING LA}:
#2190 rāgāḥ (-A NA); On the Names of the Several Kinds of
Affection (Love, Desire, Wish, Lust, Inclination)
Interest Towards Any Object, Etc.
111. 111. 103. 226. {SDUG BSNGAL GSUM GYI MING LA}: traya duḥkhatā:
#2228 On the Names of the Three Kinds of Misery or Distress.
112. 112. 104. 227. {SDUG BSNGAL BRGYAD KYI MING LA}:
#2232 punar aṣṭau duḥkhatā
(-A punar aṣṭāu duhkhatāḥ, -B punar aṣṭāu duḥkhatā):
On the Names of the Eight Sorts of Pain (Misery or
Distress).
113. 113. 105. 26. (-{RTEN CING 'BRAL BAR 'BYUNG BA'I YAN LAG BCU GNYIS}
#2241 {KYI MING LA})
[-{RTEN CING 'BRAL BAR 'BYUNG BA'I YAN LAG BCU GNYIS}
{KYI MING}]: dvādashāṅga pratītya samutpāda
(-A dvādashāṅga pratītya samutpāda);
Names of the Twelve Branches or Categories Dependent
(or Causal) Concatenation.
114. 114. 106. 228. {RGYU DRUG GI MING LA}: Saḍ hetavaḥ:
#2259 On the Names of the Six Causes.
115. 115. 107. 229. {RKYEN BZHI'I MING LA}: catvāraḥ pratyayāḥ:
#2266. On the Names of the Four Accessaries or Effects.
116. 116. 108. 230. {'BRAS BU LNGA'I MING LA}: (-B p.XLVII)
#2271 pañca phalāni (+A pañca phalam):
On the Names of the Five Fruits, Consequences or Effects.
117. 117. 109. 231. {SKYE GNAS BZHI'I MING LA}: catvāro yonayaḥ;
#2278 On the Names of the Four Places (or Ways) of Birth.
118. 118. 110. 232. {ZAS BZHI'I MING LA}: catvāra āhārāḥ:
#2283 On the Names of the Four Kinds of Food or Nourishment.
119. 119. 111. 233. {SEMS CAN GYI GNAS DGU'I MING LA}: nava sattvāvāsā
#2288 (-A nava satvāvāsāḥ, +A nava satvāvasatvāvāsā):
On the Names of the Nine Abodes or Dwelling Places
of the Animal Being.
120. 120. 112. 234. {MI KHOM PA BRGYAD KYI MING LA}: aṣṭā vakṣaṇāḥ;
#2298 On the Names of the Eight Undesirable (Disagreeable)
Abodes (or Plans of Future Births).
121. 121. 113. 235. {LAS KYI RNAM PAR SMIN PA LA SOGS PA'I MING LA,}
#2307 (-{LAS KYI RNAM PAR LA SOGS PA'I MING LA}):
(-tri karmā kārāṇi, -A tri kārma kārāṇi
-B tri karmā kārādi nāmāni) [-tri karma kārāṇi;
On the Names of the Ripening (or Coming to
Maturity) of the Moral Works, Etc.
122. 122. 114. 236. {MTZAMS MED PA LNGA'I MING LA}: (-pañcānantarīyāṇi
#2323 -A+B pañcānantaryāṇi) [-pañcānantaryāṇi];
On the Names of the Five Boundless (Most Heinous
or Atrocious) Crimes or Wicked Actions.
123. 123. 115. 237. {MTZAMS MED PA DANG NYE BA LNGA'I MING LA}:
#2329 (-pañcopānantarīyāṇi, -A pañcānantarya saha gatāni
+A pañcānantarya satāgāni, -B pañcopānantarya saha
gatāni)
[-pañcānantarya saha gatāni];
On the Names of the Five Nearly Boundless
(or Nearly Heinous) Crimes.
124. 124. 116. 238. {SNYIGS MA LNGA'I MING LA}: (-pañca kaṣāyāḥ) [-pañca
kaṣayāḥ;
#2335 On the Names of the Five Dregs (Remainders, Foul Dross
Refuse, Worse Kind of Anything).
125. 125. 117. 239. (-{'JIG RTEN GYI CHOS BRGYAD KYI MING LA})
#2341 [-{'JIG RTEN CHOS BRGYAD KYI MING LA}]:
(-aṣṭāu loka dharmāḥ) [-aṣṭau loka dharmāḥ;
On the Names of the Eight Worldly Things.
126. 126. 118. 240. {YON TAN SNA TZOGS KYI MING LA}: nānā guṇa nāmāni:
#2349 On the Names of All Sorts of Good Qualities (or
Qualifications of Priests or Religious Persons).
127. 127. 119. 241. {SKYON DU BRTSI BA'I MING LA}
#2441 (-{SKYON DU BRTSI BA'I MING GRANGS LA,}
-B {SKYON DU BRTSI BA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
On the Names of Such Things That Are Counted for
Defects or Imperfections.
128. " " " (-{LONGS SPYOD 'BRI BA'I GNAS DRUG LA})
#2504 [-{LONGS SPYOD BRI BA'I GNAS DRUG}]:
(-Saḍ bhogānām apāya sthānāni, -A NA [No Section])
[-Saḍ bhogānam apāya sthānāni];
The six places (or ways) of the decreasing of
one's substance or wealth [as follows].
129. 128. 120. 242. (-{BLA NA MED PA'I RNAM GRANGS LA,}
#2511 {DANG DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LAS,}
-{BLA NA MED PA DANG MCHOG TU BRTSI BA'I RNAM GRANGS}
{DANG DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LA,}
[-{BLA NA MED DANG MCHOG TU BRTSI BA'I RNAM GRANGS}
{DANG DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LAS,}
-{BLA NA MED PA DANG MCHOG TU BRTSI BA'I RNAM GRANGS}
{KYI MING LA}]: anuttara paryāyāḥ:
From Among the Names (or Terms) for the Supreme, For
the Several Distinctions of Chief or Principal Persons
and for Expressing the Pure, the Liberated or
Emancipated, Etc. - (First) on the Several Names of
the Supreme, Chief or Principal.
130. 129. 121. 243. {DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LA}
#2535 (-{YONGS SU DAG PA'I RNAM GRANGS LA}):
parishuddha paryāyāḥ (-A parishuddha paryāyaḥ):
On the Names of Being Purified and of Final Emancipation.
131. 130. 122. 244. {SPANGS PA DANG DOR BA LA SOGS PA'I MING LA} (-B
p.XLVIII)
#2546 (-{SPANGS PA DANG 'DOR BA LA SOGS PA'I MING LA,}
-{SPANGS PA'I RNAM GRANG LA}):
nisṛjā paryāyāḥ (-A nisṛjā paryāyaḥ):
On the Names or Terms of One's Having Relinquished
(Abandoned, Rejected, Desisted From) All Sorts of
Vices or Sins.
132. 131. 123. 245. {BSTOD PA DANG SMAD PA DANG GRAGS PA'I RNAM GRANGS
GYI}
#2609 {MING LA,}
[-{GRAGS PA DANG BSNGAGS PA BRJOD PA'I RNAM GRANGS LA}]:
kīrti prashaṁsā paryāyāḥ [-nindanā paryāyāḥ];
On the Enumeration of the Several Names (or Terms)
Expressive of Praise, Blame, and Celebrity or Renown.
133. 132. " " {SMOD PA'I GRANGS LA}: nindanā paryāyāḥ; [NA].
#2627
134. 133. 124. 246. {MTHUN PA DANG MI MTHUN PA LA SOGS PA'I MING LA}
#2645 (-{'MTHUN MI 'MTHUN PA LA SOGS PA'I MING LA}):
anukūla pratikūlādayaḥ (-A anukūlā pratikūlādayaḥ):
On the Names of Several Contrary Things.
135. 134. 125. 247. {CHE CHUNG DANG MTHO DMAN LA SOGS PA'I MING LA}:
#2679 bṛhat parīttādayaḥ: On the Names (or Terms)
Expressive of Great and Small, High and Low, Etc
136. 135. 126. 248. {BSHES PA'I RIM PA DANG PHAS KYI RGOL BA LA SOGS PA'I}
#2710 {MING LA}:
mitra kāryam; On the Names of the Several Degrees
of Acquaintance or Friendly Relation, Enmity, etc.
137. 136. " " {MI MDZA' BA'I LAS KYI MING LA}:
#2726 amitra karma (+A amitra karmaḥ): [NA].
138. 137. 127. 249. {DGE BA DANG SHIS PA'I MING LA}:
#2737 (-kushalā dayaḥ, -A kushala vartaḥ) [-kushala vartaḥ]:
On the Names of Virtue and Blessing.
139. 138. 128. 250. (-{CHOS SMRA BA DANG NYAN PA DANG SGRA SKAD KYI MING
LA,}
#2759 -{CHOS 'CHAD PA DANG NYAN PA LA SOGS PA'I MING LA})
[-{CHOS SMRA DANG NYAN PA DANG SGRA SKAD KYI MING LA}]:
dharma deshanā shravaṇādi nāmāni
(-A dharma deshanā shrāvaṇādi nāmāni);
On the Names or Terms of Preaching and Hearing the
Moral Doctrines and on Those of Words and Speech.
140. 139. 129. 251. (-{SGYU MA LA SOGS PA'I RNAM PA'I DPE'I MING LA})
#2811 [-{SGYU MA LA SOGS PA'I DPE'I MING LA}]:
māyā dayaḥ: On the Names of Illusion and the Like
Illustrated or Exemplified by Similitudes.
141. 140. 130. 252. {GTONG BA DANG MCHOD SBYIN BYED PA LA SOGS PA'I MING
LA}
#2843 (-{GTONG LA SOGS PA LA}): tyāgā dayaḥ: On the Names of
Giving
(Alms or Practising Charity), Offering or Sacrificing.
142. 141. 131. 253. {PHAN PA DANG PHAN 'DOGS PA'I RNAM PA'I MING LA}:
#2870 (-hito#pakāra paryāya nāmāna, -A NA,
-B hitopakāra paryāya nāmāni) [-hito#pakāra paryāyāḥ]:
On the Names of the Several Kinds of Utility
Usefulness, Advantage.
143. 142. 132. 254. (-{BLO DANG BYE BRAG PHYED PA'I RNAM PA'I MING LA,}
#2878 +B {BLO DANG BYE BRAG PHYED PA'I RNAM PA'I MING LA})
[-{BLO DANG BYE BRAG BYED PA'I RNAM PA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
On the Several Names Expressive of the Mind or Under-
standing and of Discrimination or Judicious Distinction.
144. 143. 133. 255. {MKHAS PA'I RNAM GRANGS KYI MING LA}:
#2892 (-paṇḍita paryāya nāmāni) [-paṇḍita paryāya namāni]:
On the Several Names (or Terms) for a Learned Man.
145. 144. 134. 256. (-{ZAB BA'I RNAM GRING KYI MING LA})
#2912 [-{ZAB PA'I RNAM GRANGS KYI MING LA}]:
gambhīra paryāya nāmāni (-A NA):
On the Enumeration of the Terms for Expressing 'Profound
Things or Profundity' (Abstruse Things or Abstruseness).
146. 145. 135. 257. {DGA' BA'I RNAM GRANGS KYI MING LA}: (-B p.XLIX)
#2928 nandi paryāyāḥ (-A nandi paryāyaḥ):
On the Several Names or Terms of Expressing Joy
(Pleasure, Mirth, Gladness, Delight, Etc.).
147. 146. 136. 258. {KHRO ZHING GTUM PA'I RNAM PA DANG GNOD PA'I MING
LA}:
#2946 krodha kārāḥ (-B krodhā kārāḥ):
On the Names or Terms of the Several Kinds of
Fierceness or Ferocity, Cruelty and Injury or Hurt.
148. 147. 137. 259. {GANG ZAG BZHI'I MING LA}: (-catvāraḥ puḍgalāḥ
#2968 -A catvāraḥ puḍgalāni, -B catvāraḥ pudgalāḥ)
[-catvāraḥ pudgalāḥ];
On the Names of the Four Kinds of Men.
149. 148. 138. 260. (-{TZE 'DI DANG PHYI MA DANG 'TZI 'PHO BA'I RNAM PA'I}
#2773 {MING LA,}
-{TZE 'DI DANG TZE PHYI MA DANG 'CHI PHO'I RNAM PA'I}
{MING LA})
[-{TZE 'DI DANG PHYI MA DANG 'CHI 'PHO BA'I RNAM PA'I}
{MING LA}]: iha paratrākārāṇi (-A iha paratrākarāṇi
+A iha pratākārāṇi): On the Names or Terms Expressive
of this Life (or World), the Life Hereafter (in the Next
World) and of Dying and Changing (Shifting) our Abode.
150. 149. 139. 261. {DBEN PA'I RNAM PA'I MING LA}:
vivekā dayaḥ (-B vivekā dayaḥ paratrākārāḥ): On the
#2987 Enumeration of the Several Names for a Solitary Place.
151. 150. 140. 262. {GNAS BZHI'I MING LA}: sthāna nāmāni:
#2995 On the Names of the Four Abodes [Stages of Life].
152. 151. 141. 102. (-{SA GYO BA'I RNAM PA'I MING LA})
#3000 [-{SA GYOS BA'I RNAM PA'I MING LA}]: (-bhūmi kampi kātaḥ
-bhūmi kampita kātaḥ, -A+B bhūmi kampi kāraḥ) [NA];
Names of the Several Degree of Earthquake.
153. 152. 142. 103. {'OD KYI MING LA} (-{'OD KYI RNAM GRANS LA}): (-A
p.XXXVII)
#3032 (-prabhā paryāyaḥ, -A+B prabhā paryāyāḥ) [NA];
Synonymous Terms for Light or Shine.
154. 153. 143. 92. (-{'JIG RTEN GYI KHAMS LA,}
#3041 -{STONG CHE CHUNG DANG GLING BZHI DANG KHAMS GSUM
DANG}
{'JIG RTEN PA'I LHA LA SOGS PA'I MING LA,}
-{STONG CHE CHUNG LA SOGS PA'I MING LA})
[-{KHAMS GSUM PA'I RIM PA'I MING LA}]: (-loka dhātavaḥ) [NA];
Names of the Powers Great and Small.
155. 154. 144. 93. {GLING BZHI'I MING LA}: (-catvāro dvipāḥ
#3045 -A catura dvipāḥ, -B catvāro dvīpāḥ) [NA];
Names of the Four (Fabulous) Continents of (Dry Lands).
156. 155. 145. 94. {KHAMS GSUM PA'I RIM PA'I MING LA}
#3071 (-{KHAMS GSUM GYI RIM PA'I MING LA,}
-B {KHAMS GSUM GYI RIM PA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Degree of the Three Regions.
157. 156. 146. 95. (-{'DOD PA'I KHAMS KYI LHA'I MING LA,}
-B {'DOD PA'I KHAMS KYI MING LA})
#3075 [-{'DOD PA'I KHAMS KYI LHA'I MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Gods in the Cupid's Region.
158. 157. 147. 96. (-{BSAM GTAN DANG PO'I SA'I MING LA,}
#3084 -B {BSAM GTAN DANG PO'I SA'I MING LA})
[-{BSAM GTAN DANG PO'I MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Mansions of the First Degree
of Ecstasy (or deep meditation).
159. 158. 148. 97. {BSAM GTAN GNYIS PA'I SA'I MING LA}
#3089 (-B {BSAM GTAN GNYIS PA'I SA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Mansions of the Second Degree of Ecstasy.
160. 159. 149. 98. {BSAM GTAN GSUM PA'I SA'I MING LA}
#3093 (-B {BSAM GTAN GSUM PA'I SA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Mansions of the Third Degree of Ecstasy.
161. 160. 150. 99. {BSAM GTAN BZHI PA'I SA'I MING LA} (-B p.L)
#3097 (-B {BSAM GTAN BZHI PA'I SA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Provinces of the Fourth Degree of Ecstasy.
162. 161. 151. 100. (-{GNAS GTSANG MA'I SA'I MING LA,}
#3101 -B {GNAS GTSANG MA'I SA'I MING LA})
[-{GNAS GTSANG MA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Pure (or Holy) Mansion.
163. 162. 152. 101. (-{GZUGS MED PA'I MING LA,} -B {GZUGS MED PA'I MING LA})
#3109 [-{GZUGS MED PA'I SA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Incorporeal Mansion.
164. 163. 153. 108. {'JIG RTEN PA}"I {LHA'I MING LA}: (-lāukika devatāḥ
#3114 +A lāukika devatām, -B lāukika devatāḥ) [NA];
Names of Worldly Gods.
165. 164. 154. 109. {GZA' DGU'I MING LA}: (-nava grahāḥ, -A nava grahāni) [NA];
#3176 Names of the Nine Planets.
166. 165. 155. 110. {RGYU SKAR NYI SHU RTSA BRGYAD KYI MING LA}:
#3186 (-aṣṭāviṁshati nakṣatrāṇi) [NA]; Names of 21 Naksatras.
167. 166. 156. 111. {LHA DANG KLU LA SOGS PA'I MING LA}:
#3215 (-deva nāga nāmāni, -A NA) [NA];
Names of Gods, Nagas, Etc.
168. 167. 157. 112. {KLU'I RGYAL PO'I MING LA}
#3226 (-{KLU'I RGYAL PO'I RNAM KYI MING LA}):
(-nāga rāja nāmāni) [NA]; Names of Naga Princes.
169. 168. 158. 113. {KLU PHAL PA'I MING LA} (-B {KLU PHAL PA'I MING LA}):
#3309 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Common Nagas or Serpents.
170. 169. 159. 114. {GNOD SBYIN GYI DBANG PO'I MING LA} (-{GNOD SBYIN LA}):
#3366 (-yakṣāḥ) [NA];
Names of the Mischievous Demi-gods or Yaksas.
171. 170. 160. 115. {DRI ZA'I DBANG PO'I MING LA} (-{DRI ZA LA 'DI LTA STE}):
#3380 (-gandharvā yathā) [NA]; Names of the Gandharavas.
172. 171. 161. 116. {LHA MA YIN GYI DBANG PO'I MING LA}
#3391 (-{LHA MA YIN LA 'DI LTA STE}): (-asurā yathā) [NA];
Names of the Ruler of the Demi-gods or Dāityas.
173. 172. 162. 117. (-{NAM MKHA' LTING GYI DBANG PO'I MING LA})
#3403 [-{NAM MKHA' LDING DBANG PO'I MING LA}]:
(-garuḍendra namāni, -A+B garuḍendra nāmāni) [NA];
Names of the Garuda or the Prince of Birds.
174. 173. 163. 118. {MI 'AM CI'I DBANG PO'I MING LA} (-{MI 'AM CI LA 'DI LTA
STE}):
#3413 (-kinnarā yathā, -A+B kiṁnarā yathā) [NA]:
Names of the Kinnara Princes.
175. 174. 164. 119. {LTO 'PHYE CHEN PO'I DBANG PO'I MING LA} (-{LTO 'PHYE
LA}):
#3424 (-mahoragādhipati nāmāni, -A+B mahoraga nāmāni
+A mahoragāti nāmāni) [NA];
Names of the Prince of Creeping Race.
176. 175. 165. 120. {GRUL BUM GYI DBANG PO'I MING LA}: (-B p.LI)
#3436 (-kuṁbhāṇḍa nāmāni, -A NA, -B kumbhāṇḍa
nāmāni) [NA];
Names of the Prince of the Monstrous
(or Demi-god) Kumbhānda Race.
177. 176. 166. 27. (-{DRANG SRONG CHEN PO'I MING LA})
#3447 [-{DRANG SRONG CHEN PO'I MING}]:
maharṣi nāmāni (-A maharṣayaḥ, +A mahārṣayāni);
Names of the Great Rsis (Sages).
178. 177. 167. 28. (-{SNGON GYI MKHAN PO'I MING LA})
#3473 [-{SNGON GYI MKHAN PO'I MING}]:
(-pūrva upadhyāya nāmāni, -A pūrva upādhyāyāḥ) [NA];
Names of Ancient Learned Men (upadhyāya).
179. 178. 168. 29. (-{YA MTZAN CAN GYI MING LA,} -{MU STEGS PA LA})
#3512 [-{YA MTZAN CAN GYI MING}]: (-tīrthikāḥ) [NA];
Strange or Curious Names.
180 179. 169. 30. (-{MU STEGS CAN GYI STON PA DRUG GI MING LA,}
#3544 -{MU STEGS STON PA DRUG LA})
[-{MU STEGS CAN GYI STON PA DRUG GI MING}]:
(-Saṭ shāstāraḥ) [NA]; Names of the Six Tīrthika Teachers.
181. 180. 170. 31. (-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO'I RGYUD KYI MING LA,}
#3551 -{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO LA})
[-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO'I RGYUD KYI MING}]:
(-cakra varti rājānaḥ, -A cakra vartī rājānaḥ) [NA];
Names of the Descendants (or Series) of the
Universal (or Cakravarti) Monarchs.
182. 181. 171. 263. {'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO'I YON TAN DANG}
#3612 {RIN PO CHE SNA BDUN LA SOGS PA'I MING LA}
(-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RIN PO CHE SNA BDUN}
{SNA TZOGS LA SOGS PA'I YONG TAN GYI RIM PA LA}):
cakra vartināṁ sapta ratnāni guṇa krama
(-cakra vartināṁ sapta ratnādi guṇa kramaḥ
-B cakra vartināṁ sapta ratnādi guṇa kramaḥ);
On the Names of the Qualifications of a Universal
Monarch and the Seven Precious Things (Belonging to Him).
183. 182. 172. 264. {BU STONG DU TZANG BAR 'GYUR BA'I MING LA}
#3629 (-{BU STONG TZANG BA'I YON TAN GYI RIM PA LA}):
sātireka putra saha srāṇāṁ guṇa paddhati
(-A sātireka putra sāha srāṇāṁ guṇa vaddhati
-B sātireka putra sāha srāṇāṁ guṇa paddhatiḥ):
On the Names of Those Children or Sons of Which
He Shall Have a Whole Thousand (or a Thousand Complete).
184. 183. 173. 265. {DPUNG GI TZOGS YAN LAG BZHI PA'I MING LA}:
#3637 (-catur aṅga bala nāmāni, -A catur aṅga bala kāyaḥ
-B catur aṅga bala nāmāni) [-catur aṅga bala kāyaḥ]:
On the Names of the four kinds of troops.
185. 184. 174. 32. (-{RGYAL PO PHAL GYI MING LA,} -{RGYAL PO PHAL BA'I MING
LA})
#3642 [-{RGYAL PO PHAL PA'I MING}]: (-pradesha rāja nāmāni) [NA];
Names of Common Kings or Princes.
186. 185. 175. 33. (-{SKYA SENG GI BU LA NOGS PA'I MING GO 'THUN LA,}
#3656 -{SKYA BSENG GI BU LA NOGS PA'I MING GO 'THUN LA,}
-{SKYA BSENG GI BU LA NOGS PA'I MING GO MTHUN LA})
[-{SKYA BSENG GI BU}]: (-pāṇdavādi nāmāni, -A NA) [NA]; The
Pāndavas or Descendants of Pāndu (the YellOwish-white).
187 186. 176. 34. (-{MI'I RIM PA'I DANG LUS KYI YAN LAG DANG YUL LA SOGS}
#3669 {PA'I MING LAS MI'I RIM PA'I MING LA}) [-{MI'I RIM PA MING}]:
(-manuṣya kramaḥ) [NA];
Names of the Degrees or Classes Among Men.
188 187. 177. 35. (-{MI'I RIGS SNA TZOGS LA,} -{MI'I RIGS SNA TZOGS KYI MING}
#3856 {LA}): [-{MI'I RIGS SNA TZOGS}]: (-catvāro varṇāḥ) [NA];
Names of the Different Castes and Tribes.
189 188. 178. 36. (-{PHA MA LA SOGS PA GNYEN BSHES KYI MING LA,}
#3876 -B {PHA MA LA SOGS PA GNYEN BSHES KYI MING LA})
[-{PHA MA LA SOGS PA GNYEN BSHES KYI MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Parents, Relations, Friends, etc.
190. 189. 179. 37. (-{LUS DANG LUS KYI YAN LAG LA SOGS PA'I MING LA,}
#3929 -{LUS DANG LUS KYI YAN LAG DANG NYING LOG LA SOGS PA'I}
{MING LA})
[-{LUS DANG LUS KYI YAN LAG LA SOGS PA'I MING}]:
(-sharīrāṅga pretyaṅgāni) [NA];
Names of the Body and its Several Members or Limbs.
191. 190. 180. 38. {LUS SU 'GYUR BA'I RIM PA'I MING} (-B p.LII)
#4066 (-B {LUS SU 'GYUR BA'I RIM PA'I MING}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Several Degrees
of the Formation of the (Embryo) Human Body.
192. 191. " " (NA) [Continuation of Sec.191]:
#4072 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; [NA].
193. 192. 181. 39. (-{RGAS PA DANG NA BA'I MING LA,} -{RGAN PO LA SOGS PA
LA,}
#4084 -B {RGAS PA DANG NA BA'I MING LA})
[-{RGAS PA DANG NA BA'I RNAM PA'I MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Several Degrees of Old Age and Sickness.
194. 193. 182. 40. {YUL GYI MING} (-B {YUL GYI MING LA}):
#4102 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Places or Countries.
195. 194. 183. 41. {RI'I MING}: (-giri nāmāni) [NA]; Names of Mountains.
#4139
196. 195. 184. 42. (-{RGYA MTZO MING GI RNAM GRANGS DANG CHU DANG
GLING}
#4160 {LA SOGS PA'I MING LA,}
-B {RGYA MTZO'I MING GI RNAM GRANGS DANG CHU DANG
GLING}
{LA SOGS PA'I MING LA,}
[-{RGYA MTZO MING GI RNAM GRANGS DANG CHU DANG GLING}
{LA SOGS PA'I MING}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Synonymous Names of the Sea, Rivers and Dry Land.
197. 196. 185. 54. (-{SHING GI MING LA}) [-{SHING GI MING LA}]:
#4193 (NA, -A NA, -B vṛkṣādi nāmāni) [NA]; Names of Trees, etc.
198. 197. 186. 50. (-{SNGAGS KYI RGYUD NAS 'BYUNG BA'I MING LA,}
#4234 -{SNGAGS KYI RGYUD LAS SKAD MTHUN PA'I MING LA,}
-{SNGAGS KYI TSUL LAS BYUNG BA'I TSIG,}
-{SNGAGS KYI RGYUD DANG MU STEGS CAN GYI GZHUNG LAS}
{'BYUNG PA LA SOGS PA'I MING LAS}):
[-{SNGAGS KYI RGYUD NAS 'BYUNG BA'I MING}]
(-mantra nāyava nirgatāni
-A mantra nāyava nirgatāni parāni
-B mantra yāna nirgatāni padāni
+B mantra nāyava nirgatāni) [NA]; Names or Phrases
Originating in tbe Mystical Doctrine [Tantric Terminology.
199. 198. 187. 266. {LTAS DANG MTZAN MAR BZUNG BA'I MING LA}:
#4388 (-utpāta nimittāni, -A utpada nimitrāni
-B utpāta nimittāni) [-utpāta nimittāna];
On the Names of Lucky or Unlucky (Auspicious and
Inauspicious) Signs or Tokens and Prognostics.
200. 199. 188. 84. {TZAD MA DANG RTOG GE BA'I GZHUNG LUGS LAS}
#4404 {'BYUNG BA'I MING LA}
(-{TZAD MA DANG RTOG GE LAS 'BYUNG BA'I DON LA})
pramāṇa tarka nirgatārthā
(-A pramāṇa tārka nirgatārthāḥ);
Logical and Dialectical Terms.
#4417 188. 267. (NA) [-{TZAD MA DANG RTOG GE BA'I GZHUNG LUGS 'BYUNG}
{BA'I MING LA}]: (NA, -A NA, -B NA); On the Terms Originating
in the Systems of the Logicians or Dialecticians.
201. 200. 189. 85. (-{MU STEGS PA RIGS PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA})
#4524 [-{MU STEGS PA DANG RIGS PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG
BA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Some Logical Terms Originating
in the Nyayika System of the Tīrthika.
202. 201. 190. 86. {GRANGS CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA}:
#4547 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Logical Terms According to the Saṁkyā Text-book.
203. 202. 191. 87. {DPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA}
#4585 (-{DSPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS BYUNG BA,}
-{DSPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA}
-+B {DPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS BYUNG BA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Some Terms of the Mimamsaka School.
204. 203. 192. 88. {BYE BRAG PA'I TZIG GI DON DRUG LA SOGS PA'I MING LA}
#4600 (-+B {BYE BRAG GI TZIG DON DRUG LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Meanings
of Terms etc, of the Vaisesika school.
205. 204. 193. 268. {TZAM MA MANG PO SMRA BA LAS 'BYUNG BA}:
#4636 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Terms Originating with Several Dialectical Systems.
206. 205. 194. 89. {LTA BA SNA TZOGS KYI MING LA}: (-B p.LIII)
#4639 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
The Names of Some Theories.
207. 206. 195. 90. {LUNG DU MA BSTAN PA'I CHOS BCU BZHI'I MING LA}:
#4652 (-{LUNG DU MA BSTAN PA'I RTSA BA BCU BZHI LA,}
-{BSTAN PA'I DNGOS PO BCU BZHI'I MING LA}):
(-catur dasha vyākṛta mūlāni
-B catur dasha vyākṛta mūlāni) [NA];
The Names of Those Fourteen That Have Not (Yet)
Been Demonstrated.
208. 207. 195. 91. {MU STEGS CAN GYI BDAG TU BRJOD PA'I MING LA,}
#4667 (-{MU STEGS CAN GYI BDAG GI RNAM GRANGS LA,}
-{MU STEGS CAN GYIS BDAG GI RNAM GRANGS LA}):
(-tīrthakātma paryāyāḥ, +A tirthakātma paryāyāḥ) [NA];
Several Names Used by the Tirthikas for
Expressing the "I" (Ego) or the Soul.
209. 208. 196. 269. (-{'JIG TZOGS LA LTA BA'I RI'I RTSO MO NYI SHU MTHO BA,}
#4684 -{'JIG TZOGS LA LTA BA NYI SHU'I MING LA})
[-{'JIG TZOGS LA LTA BA'I RI'I RTSO NYI SHU MTHO BA}]:
(-viṁshati shikhara samudgataḥ sat kāya dṛṣṭi shāilaḥ
-A NA)
[-viṁshati shikhara samudgataḥ sat kāya dṛṣṭi shailaḥ]:
The Rock of the Theory of True Personality (True Body
or Existence) With Twenty Eminent Tops or Points
on the Names of the Twenty Theoretical Principles
Respecting Annihilation.
210. 209. 197. 270. {BYA'A KA RA} nA{'I SKAD KYI MING LA}:
#4705 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; On grammatical terms, etc.
211. 210. 198. 271. (-{RNAM PAR DBYE PA'I TZIG BDUN GYI MING LA})
#4737 [-{RNAM PAR DBYE BA'I TZIG BDUN GYI MING LA}]:
(-+B sapta vibhakti kāyaḥ, -A sapta vibhaktayaḥ)
[-sapta vibhaktayaḥ];
On the seven cases of the declension of a word or noun.
212. 211. 199. 121. {NANG 'GRO'I MING LA}: (-durgatayaḥ) [NA];
#4745 The Names of (Ill-going) Bad Transmigrations.
213. 212. 200. 122. (-{YI DBAGS SU GTOGS PA'I MING LA,}
#47532 -{YI DAGS SU GTOGS PA'I MING LA,}
-B {YI DBAGS SU GTOGS PA'I MING LA})
[-{YI DWAGS SU GTOGS PA'I MING LA}]: (NA, -A NA) [NA];
Names of the "Yidgas" - Ghosts or Evil Spirits.
214. 213. 201. 123. (NA) [-{DUD 'GRO'I SKYE GNAS SU GTOGS PA'I MING LA}]:
#4768 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Those Beasts
Which are the Birth-place of the Wicked Men.
215. 214. 202. 124. (-{SEMS CAN DMYAL BA DANG BCAD CIN BTUB PA'I MING LAS,}
#4919 {TZA BA'I SEMS CAN DMYAL BA'I MING LA,}
-{SEMS CAN DMYAL BA DANG GCAD CING GTUB LA SOGS PA'I}
{MING LA}
-B {SEMS CAN DMYAL BA DANG BCAD CING GTUB LA SOGS PA'I}
{MING LA})
[-{SEMS CAN DMYAL BA DANG BCAD CING BTUB PA'I MING LAS,}
{TZA BA'I SEMS CAN DMYAL BA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
The Names Denoting the Tortures and Cutting into Small of
Small Pieces of the Suffering Animal Beings in the Hell.
216. 215. 203. 125. {GRANG BA'I SEMS CAN DMYAL BA'I MING LA}:
#4928 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Torments of the Animal Bring into the hells.
217. 216. 204. 24. (-{RIG PA'I GNAS BCU BRGYAD KYI MING LA})
#4953 [-{RIG PA'I GNAS BCU BRGYAD KYI MING}]:
(-aṣtā dasha vidyā sthānāni) [NA];
Names of the Eighteen Classes of Science.
218. 217. 205. 126. (-{BZO'I SGYU RTSAL LA SOGS PA LA,}
#4972 -{BZA'I GNAS DANG SGYU RTSAL GYI MING LA,}
-B {BZO'I SGYU RTSAL LA SOGS PA LA})
[-{BZO'I GNAS DANG SGYU RTSAL LA SOGS PA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the
Mechanical Arts and Other Docteruous Practices.
219. 218. 206. 127. (-{ROL MO DANG CHA BYAD KYI MING LA,}
#5007 -{ROL MO'I CHA BYAD LA SOGS PA'I MING LA,}
-{ROL MO BYED PA DANG CHA SPYAD KYI MING LA,}
-B {ROL MO DANG CHA BYED KYI MING LA})
[-{ROL MO DANG CHA BYED KYI MING LA,}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Music and Musical Instruments.
220. 219. 207. 128. {GLU DBYANGS KYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#5027 Names of the Parts of Harmony (or Harmonious Songs).
221. 220. 208. 129. {GAR THABS KYI RNAM GRANGS LA}: (-B p.LIV)
#5035 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Enumeration of the Several
Modes of Postures of a Dancer or Juggler.
222. 221. 209. 25. (-{BRAM ZE'I GTSUG LAG DANG LAS KYI MING LA})
#5046 [-{BRAM ZE'I GTSUG LAG GI MING}]:
(-brāhmaṇa vihara karmāṇi, +brāhmaṇa viharā karmāṇi
+A brāhmaṇa vihara karmaḥ, -B brāhmaṇa vihāra
karmāṇi)
[NA]; Names of the Literature of the Brahmanas.
223. 222. 210. 130. {BRAM ZE'I LAS RNAM PA DRUG GI MING LA})
#5065 (-{BRAM ZE LAS RNAM PA DRUG GI MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Six Kinds of
a Brahmans Occupations or Practices.
224. 223. 211. 131. {SKAD GO MTHUN GYI MING LA} (-{SKAD GO MTHUN LA,}
#5072 -{SKAD GO 'DUN,} -B {SKAD GO MTHUN LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
All Sorts of Words and Phrases.
225. 224. 212. 132. {MTHO RIS DANG 'DOD PA LA SOGS PA'I MING LA}:
#5369 (-svarga kāmādīnām nāmāni
-A+B svarga kāmādīnāṁ nāmāni) [NA];
Names of the Upper Parts (Heavens or Paradise)
and of Cupidity or Lust.
226. 225. 213. 43. (-{SKABS NAS TZIG GI PHRAD DU 'BYUNG BA'I MING,}
#5394 -{SKABS NAS TZIG PHRAD DU 'BYUNG BA,}
+B {SKABS NAS TZIG PHRAD DU 'BYUNG BA})
[-{SKABS NAS TZIG GI PHRAD DU 'BYUNG BA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Conjunctions and Other particles Used Occasionally.
227. 226. 214. 44. (-{MKHAR DANG GNAS LA SOGS PA'I MING LA,}
#5494 -{MKHAR DANG GNAS DANG GOS LA SOGS PA'I LAM SRANG GI}
{MING LA,} -B {MKHAR DANG GNAS LA SOGS PA'I MING LA})
[-{MKHAR DANG GNAS LA SOGS PA'I MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of a Fort, etc., and All Sorts of Dwelling-places.
228. 227. 215. 45. (-{SHING RTA LA SOGS NYE PAR MKHO BA'I YO BYAD DU MA'I}
#5629 {MING LA,}
-+B {SHING RTA DANG THONG GSHOL GYI YAN LAG TU GTOGS
PA'I}
{MING LA,}
-{SHING RTA'I YAN LAG LA SOGS PA LA})
[-{SHING RTA LA SOGS KYI MING}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Parts of a Cart, etc.
229. 228. 216. 133. {'BRU SNA TZOGS KYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#5646 Names of All Sorts of Grains or Corns.
230. 229. 216. 104. {DUS STON GYI MING LA}:
#5671 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Festivals.
231. 230. 217. 105. {ZHO MAR DANG ZAS SKOM GYI MING LA}: (-A p.XXXVIII)
#5681 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Curds, Butter, Meat and Drink.
232. 231. 218. 134. {'TZO CHAS KYI SMAN GYI MING LA}
#5771 (-{BDUD RTSI LA SOGS PA RTSI SMAN DU GTOGS PA'I MING}
{LA}):
(-oṣadhi nāmāni) [NA]; Names of Mediciments.
233. 232. 219. 135. {GOS KYI MING LA}: (-vastra nāmāni) [NA]; Names of Garments.
#5040
234. 233. 220. 136. {'TZOGS CHAS DANG YO BYAD KYI MING LA}: (-pariṣkūra
nāmāni
#5886 -A pariṣkāra nāmāni, -B pariṣkāra nāmāni) [NA];
Names of Tools and Instruments.
235. 234. 221. 137. {TZON RTSI'I MING LA}: (-raṅga nāmāni) [NA]; (-B p.LV)
#5914 Names of Pigment (Paint, Colour) or Dying Stuffs.
236. 235. 222. 138. {RIN PO CHE DANG NOR BU DANG GSER DNGUL LA SOGS PA'I}
#5942 {MING LA}: (-maṇi ratna nāmāni) [NA]; Names of Precious
Things as Gems or Jewels, Gold and Silver, Etc.
237. 236. 223. 139. {DUNG LA SOGS PA'I MING LA}: (-shaṅkhādi nāmāni) [NA];
#5990 Names of Conches or Shells, Etc.
238. 237. 224. 140. {RGYAN GYI RNAM PA'I MING LA}:
#5999 (-+B sarvālaṁkāra nāmāni, -A sarvālaṅkāra nāmāni)
[NA];
Names of Several Sorts of Ornaments.
239. 238. 225. 141. {GO MTZON GYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#6071 Names of Armours and Weapons.
240. 239. 226. 142. {MCHOD PA'I YO BYAD KYI MING LA}: (-pūjā pariṣkārāḥ)
[NA];
#6107 Names of Sacrificial Apparatus.
241. 240. 227. 143. (-{ME TOG RNAMS KYI MING LA}) [-{ME TOG GI MING LA}]:
#6141 (-puṣpa nāmāni) [NA]; Names of Flowers.
242. 241. 228. 144. {ME TOG GI RTSA BA LA SOGS PA'I MING LA}:
#6218 (-puṣpa mūlādi nāmāmi, -A puṣpa mūlati nāmāmi) [NA];
Names of the Roots of the Flowers.
243. 242. 229. 145. {ME TOG GI YON TAN GYI MING LA}: (-puṣpa guṇa nāmāni)
[NA];
#6241 Names of the Qualities of a Flower.
244. 243. 230. 146. {SPOS KYI RNAM PA'I MING LA}: (-sarva dhūpa nāmāni) [NA];
#6247 Names of Perfumes of Incenses.
245. 244. 231. 183. {SKAD GO 'DUN GYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#6262 All Sorts of Words,etc.
" 245. " " (-A NA).
246. 246. 232. 272. (-{GRANGS DANG BSGRE BA DANG DUS DANG PHYOG KYI MING
LA,}
#7697 -{'PHAGS PA SANGS RGYAS PHAD PO CHE'I MAN NAS GRANGS
KYI}
{LE'U LAS 'BYUNG BA'I GRANGS KYI MING LA})
[-{GRANG DANG BGRE BA DANG DUS DANG PHYOG KYI MING
LAS}
{CHEN GYI GRANGS KYI LE'U LAS 'BYUNG BA'I GRANGS KYI}
{MING LA}:
(-ārya mahā vāipulya buddhāvataṁsaka sūtrānt vitia
gaṇanā
nāmāni
+A ārya mahā vivrala vradha avatanasaka sūtrant vitta
gaṇanā nāmāni
+B ārya mahā vāipulyāvataṁsaka sūtrānt vitta
gaṇanā nāmāni)
[-ārya maha vaipulya buddhāvataṁshaka sūtrānt gaṇanā
nāmāni
-ārya maha vaipulya buddhāvataṁshaka sūtrant o#dbhavita
gaṇanā nāmāni]; From the Names of Numbers, Proportion
or Gradual Increase, Time, and the Ten Corners (of the
World); (First) on the Names of Those Numbers or Numerals
That Occur in a Chapter of the {BKA' 'GYUR} Division
Styled `{PHAL CHEN}', the Great Commentary.
247. 247. 233. 273. (-{'PHAGS SDONG PO BKOD PA LAS 'BYUNG BA'I GRANG KYI}
#7821 {MING LA})
[-{'PHAGS SDONG PO BKOD PA LAS 'BYUNG BA'I GRANG KYI MING
LA}]
(-ārya gaṇḍa vyūha dbhavita saṁkhyā nāmāni, -A NA,
-B ārya gaṇḍa vyūha udbhavita saṁkhyā nāmāni)
[-ārya gaṇḍa vyūho#dbhavita saṁkhyā nāmāni]: On the
Names of Some Numbers or Numerals Occurring in
the `{SDON PO BKOD PA}', a Sūtra of the {BKA' 'GYUR}.
248. 248. 234. 274. (-{RGYA CHE ROL PA'I LAS 'BYUNG BA'I GRANGS DANG}
#7954 {RTSIS KYI MING LA,}
-{'PHAGS PA RGYA CHER ROL PA'I NANG NAS GRANS DANG
BRTSIS}
{'BYUNG BA'I MING LA})
[-{RGYA CHER ROL PA LAS 'BYUNG BA'I RTSIS KYI MING LA}]:
(-lalita vistara udbhavita saṁkhyā nāmāni, -A NA)
[-lalita vistaro#dbhavita samkhyā nāmāni]: On the Names
of Numerals Occurring in the {RGYA CHER ROL PA} (Skt.
Lalita vistara), 2nd Vol. of the {MDO} Class in the
{BKA' 'GYUR}.
249. 249. 235. 275. {CHOS MNGON PA LAS 'BYUNG BA'I GRANGS KYI MING LA}:(-B
p.LVI)
#7988 (-abhi dharma udbhavita saṁkhyā nāmāni, -A NA)
[-abhi dharmo#dbhavita saṁkhyā nāmāni]:
On the Names of Some Numbers or Numerals Originating
with (or Occurring in) the {CHOS MON PA} (Skt.Abhi dharma)
Metaphysical Treatises in the {BSTAN}.{'GYUR}.
250. 250. 236. 147. {'JIG RTEN PA'I GRANGS KYI MING LA}:
#8049 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Numerals in Common Use.
251. 251. 237. 148. {RDUL PHRA MO LAS BSGYUR TE DPAG TZAD LA SOGS PAR
SGRE}
#8189 {BA'I MING LA}
(-{RDUL PHRA MO LAS BSGYUR TE DPAG TZAD LA SOGS PAR SGRE}
{BA'I RIM PA'I MING LA,}
-{RDUL PHRA MOS LAS BSGYUR TE DPAG TZAD LA SOGS PAR
BSGRE}
{BA'I MING LA}): (NA, -A NA, -B NA) [NA]:
Names for Expressing Measured Quantities
From an Atom to a Yojana, Etc.
252. 252. 238. 149. (-{STOBS BCUR BSGUR TE BSGRE BA'I MING LA,}
#8207 -B {STOBS BCUR BSGYUR TE BSGRE BA'I MING LA})
[-{STOBS BCUR BSGYUR TE BSGRE BA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Strength; Each
Successively Being Ten Times More Than the Former.
253. 253. 239. 46. (-{DUS KYI MING LA}) [-{DUS KYI MING}]:
#8215 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Time.
254. 254. 240. 47. (-{PHYOGS DANG PHYOGS 'TZAMS KYI MING LA})
#8326 (-{PHYOGS DANG PHYOGS MTZAMS KYI MING LA})
[-{PHYOGS DANG MTZAMS KYI MING}]:
(-dig vidig nāmāni, -A dhiga vidhiganā) [NA];
Names of the Cardinal and Intermediate "Corners" of
the World.
#8338 None 48. [NA]: [NA]; The Ten "Corners" of the World Called
After the Ten Guardians.
255. 255. 241. 150. (-{BSLAB PA BCA' BA'I PHAN YON BCU DANG LTUNG BYED}
#8346 {SDE LNGA LA SOGS PA'I MING LAS PHAN YON BCU'I MING
LA})
[-{BSLAB PA BCAS PA'I PHAN YON BCU DANG LTUNG BYED}
{STE LNGA LA SOGS PA'I MING LAS PHAN YON BCU'I MING}:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Ten Advantages of the Established Doctrines.
256. 256. 242. 151. {LTUNG BYED SDE LNGA DANG MA NGES PA'I MING LA}
#8357 (-+B {LTUNG BYED SDE LNGA DANG MA NGES LA SOGS PA'I
MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Five Class of Sins (or Faults).
257. 257. 243. 152. {PHAS PHAM PA BZHI'I MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#8363 Names of Four Great Vices or Sins.
258. 258. 244. 153. (-{DGE 'DUN LHAG MA BCU GSUM MA NGES PA GNYIS LA})
#8368 [-{LHAG MA BCU GSUM LA}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Those Thirteen Sins for the Commission of Which
a Religious Person is Rejected or is Declared
a Remainder of the Priesthood.
" 259. " "
259 260. 245. 154. {SPANG BA'I LTUNG BYED SUM CU'I MING LA}: (NA, -A NA) [NA];
#8383 (-nāiḥsargikāḥ pāyattikāḥ, +nāisargika pāpattikā)
[-naisarikāḥ pāpattikāḥ, +naisarikāḥ prāyash cittīyāḥ];
Names of Thirty Faults That Can be Relinquished or
Avoided.
260. 261. 246. 155. {LTUNG BYED DGU BCU'I MING LA}:
#8417 (-navati pātayantikā dharmāḥ, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Ninety Sins or Faults.
261. 262. 247. 156. (-{SO SOR BSHAGS PA BYA BA'I CHOS BZHI'I MING LA,}
#8518 -{SA SOR BSHAGS PA}) [-{SO SOR BSHAGS PA'I CHOS BZHI'I}
{MING LA}]: (-prati desha niyāna
-A NA, -B prati desha nīyāna) [NA]; Names of Those Four
Things That Must be Confessed or Told Plainly.
262. 263. 248. 157. {BSLAB PA'I CHOS MANG PO'I MING LA}:
#8523 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Several
(Many) Rules to be Learned (and Observed).
263. 264. 249. 158. {RTSOD PA ZHI BAR BYED PA'I CHOS BDUN LA}: (-B p.LVII)
#8630 (-adhikaraṇa shamathā, -A NA, -B adhikaraṇa shamathāḥ)
[NA]; Seven Things for Appeasing a Quarrel.
264. 265. 250. 159. {CHAD PAS BCAD CING GSO BA LA SOGS PA'I MING LA,}
#8638 {CHAD PAS GCAD CING GSO BA LA SOGS PA'I MING LA,}
(-B {CHAD PAS BCAD CING GSO BA LA SOGS PA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of (or Terms of) Punishing or Fining
Corrective, Etc.
265. 266. 251. 160. {GSOL BA DANG LAS LA SOGS PA'I MING LA}:
#8658 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Terms of Entering, Petitioning and Exposing of
Business, Etc., (in the Congregation of Priests).
266. 267. 252. 161. {SKYABS GSUM DU 'GRO BA'I MING LA}:
#8988 (tri sharaṇa gamanam, -A NA) [NA];
Names or Terms for Taking Refuge with the Three Holy Ones.
267. 268. 253. 162. {BSLAB PA'I GZHI BRGYAD LA SOGS PA'I MING LA}
#8692 (-{BSLAB PA'I GZHI BRGYAD LA SOGS PA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Eight Fundamentals
Articles in the Doctrines (of Buddha) That Are
to be Observed by Every Religious Person.
268. 269. 254. 51. (-{DGE SBYONG DU BYED PA'I CHOS BZHI'I MING LA})
#8708 [-{DGE SBYONG DU BYED PA'I CHOS BZHI'I MING}]:
(-catvāraḥ shramaṇa kāraka dharmāḥ, -A NA) [NA];
Four Moral Maxims Used in the Ordination of a Priest.
269. 270. 255. 52. {RAB TU BYUNG BA LA SOGS PA'I MING LA}:
#8713 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Persons Who Have Adopted the Religious Life.
270 271. 256. 53. (-{RAB TU BYUNG BA'I GZHI LA}) [-{RAB TU BYUNG BA'I GZHI}]:
#8755 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Terms Occurring in the Dulva
on the Subject of Entering the Religious Life.
271. 272. 257. 163. {YO BYAD BCU GSUM GYI MING} (-B {YO BYAD BCU GSUM GYI
MING LA}):
#8932 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Thirteen Things
(Belonging to a Dress of a Priest).
272. 273. 258. 164. (-{DGE SBYOD GI YO BYAD KYI MING LA,}
#8946 -{DGE SLONG GI YO BYAD DANG GANG ZAG BCU GNYIS DANG
SDE PA}
{BCU BRGYAD DU GYES PA LA SOGS PA'I MING LA,}
-B {DGE SBYOD GI YO BYOD KYI MING LA})
[-{DGE SBYONG GI YO BYAD KYI MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Utensils of a Sramana.
273. 274. 259. 165. (-{GANG ZAG BCU GNYIS MING LA})
#9055 [-{GANG ZAG BCU GNYIS KYI MING LA}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Twelve Persons - That Spiritied
Such and Such Things.
274. 275. 260. 166. (-{SDE BZHI RNAM PA, BCWO BRGYAD DU DGYES PA'I MING LA,}
#9076 -{SDE PA BZHI RNAM PA, BCE BRGYAD DU DGYES PA'I MING LA,}
-{SDE BZHI LAS GYIS SA'I BCWO BRGYED LA,}
-B {SDE PA BZHI RNAM PA})
[-{SDE BZHI RNAM PA BCO BRGYAD DU GYES PA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Classes or Sects and
the Eighteen Subdivisions (of the Buddhist in India).
275. 276. 261. 167. {GZHI BCU BDUN LA} (-{BZHI BCU BDUN LA}):
#9099 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
On the Seventeen Subjects (of the Dulva Class).
276. 277. 262. 168. {CHU RUNG BA RNAM PA LNGA'I MING LA}:
#9117 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Five
Kinds of Water Fit (or Proper) to be Drink.
277. 278. 263. 169. {DGE SBYONG GI SKYON DU RTSI BA'I MING LA}
#9123 (-+B {DGE SBYONG GI SKYON DU BRTSI BA LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names for Terms of Such Things as are Counted For
a Fault or Defect in a Priest.
278. 279. 264. 170. {GTSUG LAG KHANG LA SOGS PA'I MING LA}: (-B p.LVIII)
#9150 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of Vihara and Other Things.
279. 280. 265. 171. {GOS KYI GZHI'I MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#9158 Names Relating to the Subject in Matter
on Garments (of Priests).
280. 281. 266. 55. (-{'DUL BA LAS BTUS PA'I SKAD THOR BU PA})
#9200 [-{'DUL BA LAS BTUS PA'I SKAD THOR BU}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Short Phrases Collected from the Dulva.
281. 282. 267. 56. (-{DRUG SDE'I MING LA}) [-{DRUG SDE'I MING}]:
#9470 (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Six Disciples of Shākya.
282. 283. 268. 57. (-{MA MA BZHI'I MING LA}) [-{MA MA BZHI'I MING}]:
#9477 (NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Four Kinds of Nurses.
283. 284. 269. 49. (-{NAD KYI MING LA}) [-{NAD KYI MING}]:
#9482 (-vyādhi nāmāni) [NA]; Names of Disease.
" " 270. 172. (NA) [-{SKAD GO 'THUN LA}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
#9506 Names of All Sorts of Diseases or Maladies.

MAHVYUPATTI
SAKAKI SEC NAME (Tibetan-Sanskrit-English) Page
--- --- -----------------------------------------------------------
0. Sec.1.(-{DE BZHIN GSHEGS PA'I MTSAN GYI RNAM GRANGS LA}) (P.1) [P.1]
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I MTSAN}]:
(-tathāgatasya paryāya nāmāni) [NA];
The Names or Epithets of the Buddha.
1. (1).{SANGS RGYAS}: (-buddhaḥ) [-buddha];
A Saint, The Supreme Intelligence.
2. (2).{BCOM LDAN 'DAS}: (-bhagavān) (-bhagavānt];
One who has been Victorious.
3. (3).{DE BZHIN GSHEGS}: (-tathāgataḥ) [-tathāgata];
One who went after the same manner.
4. (4).{DGRA BCOM PA}: (-arhan) [-arhat];
One who has overcome the Enemy
(Note: The Tibetans like the Chinese Commentators, have
derived this word from `Ari-hat'. The Manchu 'Bala-be-elehe'
and the Mongolian 'Dain-i Dar-ukci' have same meaning. See
Burnouf, BUDDHISME INDIEN, 2 Ed, P.263).
5. (5).{YANG DAG PAR RDZOGS PA'I SANGS RGYAS}:
(-samyak saṁbuddhaḥ) [-samyak sambuddha];
The Most Accomplished Saint.
6. (6).{RIG PA DANG ZHABS SU LDAN PA}:
(-vidyā caraṇa saṁpannaḥ) [-vidyā caraṇa sampanna];
Accomplished in science (and practice).
7. (7).{BDE BAR GSHEGS PA}: (-sugataḥ) [-sugata]; (P.2)
One who went to happiness, The Blessed.
8. (8).{'JIG RTEN MKHYEN PA}: (-lokavit) [-lokavid]; World-Knowing.
9.* (9).(-{BLA NA MED PA})
[-{SKYES BU 'DUL BA'I KHA LO SGYUR BA BLA NA MED PA}]:
(-anuttaraḥ) [-anuttara purusa damya sārathi];
The Supreme Director.
10.@ (10).{SKYES BU 'DUL BA'I KHA LO SGYUR BA}: purusa damya sārathiḥ;
The Tamer of Men.
11. (11).{STON BA}: (-sāstā) (+deva mannṣyāṇām) [-sāstṛ];
The Instructor or Teacher.
12. (12).{RGYAL BA}: (-jinaḥ) [-jina];
The Victorious or Triumphant.
13. (13).{'JIG RTEN GYI GTZO BO}: (-loka jyeṣṭhaḥ) [-loka jyeṣṭha];
The World's Principal or Chief.
14. (14).{THAMS CAD MKHYEN PA, KUN MKHEN}: (-sarva jñaḥ) [-sarva jña];
All-Knowing, or The Omniscient.
15. (15).{SKYOB PA}: (-trāyī, +tāyī) [-trāyin];
The Protector.
16. (16).{LHA'I YANG LHA}: (-devāti devaḥ) [-devāti deva]; [P.2]
The God of Gods, Lord of Lords.
17. (17).{DRANG SRONG CHEN PO}: (-maharṣiḥ) [-maharṣi]; The Great
Hermit.
18. (18).{CHOS KYI RJE}: (-dharma svāmī) [-dharma svāmin];
The Spiritual Sovereign.
19. (19).{KHYU MCHOG}: (-Riṣabhaḥ) [-rṣabha]; The Chief Guide, The
Principal.
20. (20).{'DREN PA}: (-nāyakaḥ) [-nāyaka]; The Director.
21. (21).{YONGS SU 'DREN PA}: (-pariṇāyakaḥ) [-pariṇāyaka]; The
Moderator.
22. (22).{RNAM PAR 'DREN PA}: (-vināyakaḥ) [-vināyaka]; The Governor.
23. (23).{GNYIS SU MED PA GSUNG BA}: advaya vādī;
Not doubtful in his commands (Note: A preacher of the
Non-Dual Doctrine of pratitya samutpada).
24. (24).{ZAS GTZANG GI SRAS}: (-shāuddhodaniḥ) [-sāuddhodani];
The Son of Shuddhodana.
25. (25).{STOBS BCU PA}: (-dasha balaḥ) [-dasha bala]; Having the Ten Powers.
26. (26).(-{BDUD 'DUL,} -{BDUD TSHUL}) [-{BDUD THUL}]: māra jit; (P.3)
The One who has overcome the Devil, i.e. Māra or Kama Deva.
27. (27).{SHA KYA'I SKYES MCHOG}: (-shākya puṅgavaḥ) [-shākya puṅgava];
Shākya, The Most Excellent of Men, (The Chief of the Shākyas).
28. (28).(-{SRUNG MDZAD}) [-{BSRUNG MDZAD}]: (-goptā) [-goptṛ];
The one who keeps/defends.
29. (29).{BDAG NYIS CHEN PO}: (-mahātmā) [-mahātman]; The Great Self One.
30. (30).(-{RNAM PAR RGYAL BA MNGA' BA}) [-{RNAM PAR RGYAL BA MNGA'}]:
(-vijayī) [-vijayin]; The One who has obtained the Victory.
31. (31).{KHYAB BDAG}: (-vibhuḥ) [-vibhu]; The Encompassing Lord.
32. (32).{THAMS CAD SGROL}:
(-vishvaṁtaraḥ) [-vishvāntara]; The Savior of All.
33. (33).{CHOS THAMS CAD KYI DBANG PHYUG}:
(-sarva dharmeshvaraḥ) [-sarva dharmeshvara];
The Ruler of All Things, or The Possessor of All Victory.
34. (34).{RNAM PAR MDZES PA}: (-virāṭ) [-viratadhīra ?];
The Specially Beautiful.
35. (35).{BRTAN PA}: (-dhīraḥ) [-dhīra]; The Firm, or The Constant.
36. (36).{YON TAN RGYA MTSO}: (-guṇa sāgaraḥ) [-guṇa sāgara];
The Ocean of Victory, or of Good Qualities.
37. (37).{SKYABS 'OS}: (-sharaṇyaḥ) [-sharaṇya]; The Worthy Refuge.
38. (38).{SKYABS}: (-sharaṇam) [-sharaṇa];
The Refuge, Protection, or Protector.
39. (39).{SMRA BA'I SENG GE}: (-vādi siṁhaḥ) [-vādi siṁha];
The Lion of Speech, or The Mighty Speaker.
40. (40).{MI MCHOG}: (-narottamaḥ) [-narottama]; The Most Excellent Man.
41. (41).{BDUD ZIL GYIS GNON}: (-mārābhibhuḥ) [-mārābhibhū];
The Humbler, or Surpasser of Kāma Deva
42. (42).{GANG ZAG ZLA MED PA}: (-aprati pudgalaḥ) [-aprāti pudgala];
The Matchless Man.
43. (43).{SKYON BSAL BA} (-{SKYON GSAL BA})]: [P.3]
(-vānta doṣaḥ) [-dhauta dosa];
The One who has cured his defects.
44. (44).{DUG BCOM PA}: (-hata viṣaḥ) [-hata viṣa];
The One who has overcome the poison.
45. (45).{LUS MED THUL}: anaṅga jit; (P.4)
The One who has overcome the Bodiless (or Kama deva or Cupid).
46. (46).{MNGON PAR SHES PA DRUG DANG LDAN PA}:
(-Saḍ abhijñaḥ) [-Saḍ abhijña];
The Possesser of the Six Kinds of Foreknowledge.
47. (47).{SRID MTHAR PHYIN} (-{SRID MTHAR 'BYIN}): bhavānta kṛt;
The One who has reached nature's end
(The One who has reached the end of existence).
48. (48).{SDIG 'JOMS}: (-agha hantā) [-agha hantṛ];
The Overcomer of Vice (or Sin).
49. (49).{DON GRUB}: (-siddhārthaḥ) [-siddhārtha];
The Accomplished Wish (or One Whose Desires Have Been Fulfilled
The Accomplisher of His Wishes).
50. (50).{SHA' KYA SENG GE}: (-shākya siṁhaḥ) [-shākya siṁha];
Shākya, the Lion (Invincible).
51. (51).{MCHOG DON 'OS} (-{MCHOG TU MCHOG 'OS}): (-varārhaḥ)
[-varārha];
The Most Honourable or Venerable.
52. (52).{MCHOG SBYIN}: varada;
The Chief Gift (or The One Who Confers Boons).
53. (53).{DPA' BA}: (-viraḥ) [-vīra]; The Champion or Hero.
54. (54).{ZHI BAR MDZAD PA}: (-shamitā) [-samita];
The Sedate or Calm One.
55. (55).{SDIG PA ZHI BA}: (-shānta pāpaḥ) [-shānta pāpa];
The Assuager of Sin.
56. (56).(-{BSIL BAR GYUR BA}) [-{BSIL BAR GYUR PA}]:
(-shīta bhūtaḥ) [-sītī bhūta];
The Refreshed One, (or The One who has become cool or calm).
57. (57).(-{SHIS MDZAD}) [-{SHES MDZAD}]: (-shivaṁ karaḥ) [-shivaṁ kara];
The One who causes to know.
(Note: Either Shivamkara should be a Jñānamkara
or {SHES MDZAD,} or [it] should be a {ZHI BA MDZAD}).
58. (58).{RTZOD MED}: (-nirdvandvaḥ) [-nirdvandva];
The Indubitable One, (not affected by any of the pairs
of opposites, such as, joy & sorrow, heat or cold, etc.).
59. (59).{BDAG GI BA MED PA}: (-nirmamaḥ) [-nirmama];
The One Who's Not an Egotist.
60. (60).{MTSON PA}: (-netā) [-netr]; The One who leads or shows.
61. (61).{KHA NA MA THO BA MI MNGA' BA}: (-niravadyaḥ) [-niravadya];
The Sinless (or Blameless) One.
62. (62).(-{SNYEMS PA MI MNGA' BA}) [-{BSNYENGS PA MI MNGA' BA}]:
(P.5)
(-nirbhayaḥ) [-nirbhaya]; The Fearless One.
63. (63).{SRED PA DANG BRAL BA}: (-vīta tṛṣṇaḥ) [-vīta tṛṣṇa];
The One devoid of passions or affections.
64. (64).{LEN PA MI MNGA' BA}: (-nirādānaḥ) [-nirādāna];
The One who takes not.
65. (65).{RNAM PAR GRAGS PA}: (-vishrutaḥ) [-vishruta];
The Renowned or Celebrated One.
66. (66).{DGE BA'I CHOS KYI 'BYUNG GNAS}:
(-shubha dharmākaraḥ) [-shubha dharmākara];
The Source of Moral Happiness.
67. (67).{GTZANG BA}: (-shuciḥ) [-shuci]; The Pure One.
68. (68).{DPE MED PA}: (-anupamaḥ) [-anupama];
The Incomparable, Matchless One.
69. (69).{DUS GSUM MKHYEN PA}: (-tri kāla jñaḥ) [-tri kāla jña]; [P.4]
The One knowing the 3 Times.
70. (70).{GSUNG LDAN}: (-vādī) [-vādin]; The One with the commanding voice.
71. (71).{NYES PA GSUM 'JOMS}: (-tri doṣapahaḥ) [-tri doṣapaha];
The overcomer of the three faults or vices.
72. (72).{CHO 'PRUL GSUM DANG LDAN PA}: (-tri prātihārya saṁpannaḥ)
[-tri prātihārya sampanna]; The One Possessing the Three Kinds
of Miraculous Change (of Himself, or Tricks of Magic).
73. (73).{DRI MA MED PA}: (-nirmalaḥ) [-nirmala];
The Immaculate, Spotless One.
74. (74).{PHUNG PO GSUM GYI LAM STON PA}:
(-tri skandha patha deshikaḥ) [-tri skandha patha deshika];
The One Showing the Way of the Three Aggregates.
75. (75).{NAD MI MNGA'}.{BA}: (-nirjvaraḥ, -nisjvara) [-nirjvara];
The One Exempt from Disease
76. (76).{NYI MA'I RIGS}: (-sūrya vaṁshaḥ) [-sūrya vaṁsha];
The One of the Solar Race.
77.@ (77).{NYI MA'I RGYUD}: āṅgirasaḥ; [NA]
78. (78).(-{GAU TA MA}) [-{GOOTAMA}]: (-gāutamaḥ) [-gautama];
The Descendant of Gotama.
79. (79).(-{BU RAM SHING PA'I RIGS DGA' BA}) (P.6)
[-{BU RAM SHING PA'I RIGS DGA' PA}]:
(-ikṣvāku kula nandanaḥ)
[-ikṣvāku kula nandana, +ikṣu kula nandana];
The Delight of the Sugar-cane Tribe, Ikṣvāku.
80. (80).{MNGA' BDAG}: (-prabhuḥ) [-prabhu];
The First of Beings, The Sovereign.

81. Sec.2.(-{DE BZHIN GSHEGS PA SO SO'I MTSAN LA})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA SO SO'I MING MTSAN LA}]:
(-nānā tathāgata nāmāni) [NA];
The Names of the Different Buddhas or Tathāgatas.
82. (1).{RNAM PAR SNANG MDZAD}: (-vairocanaḥ) [-vairocana]; The Illuminator.
83. (2).{MI 'KHRUGS PA}: (-akṣobhyaḥ) [-akṣobhya]; The Undisturbed.
84. (3).{RIN CHEN 'BYUNG LDAN}: (-ratna saṁbhavaḥ) [-ratna sambhava]
The Source of Precious (or Holy) Things.
85. (4).{'OD DPAG MED}: (-amitābhaḥ) [-amitābha]; The Immense Light.
86. (5).{DON YOD GRUB PA}: (-amogha siddhiḥ) [-amogha siddhi];
The Unfailingly Successful.
87. (6).{RNAM PAR GZIGS}: (-vipashyī) [-vipashyin];
The One who has Regarded (as Having Special Sight).
88. (7).{GTZUG TOR CAN}: (-shikhī) [-shikhin]; The One with a knot or
ornamental excrescence on the crown of his head.
89. (8).(-{KUN SKYOBS}) [-{THAMS CAD SKYOB}]:
(-vishva bhuk) [-vishva bhuj]; The All Protecting One.
90. (9).(-{LOG PA DANG SEL}) [-{LOG PA DAD SEL}]:
krakucchanda [+kukucchanda]; The Amender of Wrong Faith.
91. (10).{'KHOR BA 'JIG}: (-kakut sundaḥ) (P.7)
[-kakut sunda, +kraku cchanda];
The Breaker of, or Destroyer of Transmigration.
92. (11).{GSER THUB}: (-kanaka muniḥ) [-kanaka muni];
The Golden Sage or Muni.
93. (12).{'OD SRUNG}: (-kāshyapaḥ) [-kāshyapa]; The Keeper of the Light.
94. (13).{SHA' KYA THUB PA}: shākya muni;
Shākya, The Mighty, The Shākya Sage.
95. (14).{MAR ME MDZAD}: (-dipaṁkaraḥ) [-dipaṅkara];
The One that makes a Lamp or Light.
96. (15).{PADMA'I SBYAN}: (-padma netraḥ) [-padma netra];
The One with Lotus Eyes.
97. (16).(-{SPYAN GSAL RGYAS}) [-{SPYAN GSAL RGYAL}]:
(-prahasita netraḥ) [-prahasita netra];
The One with charming eyes.
98. (17).{RIN CHEN GTZUG TOR CAN}: (-ratna sikhīḥ) [-ratna sikhin]; [P.5]
The One with the precious ornaments on the crown of his head.
99. (18).{'BRUG SGRA}: (-megha svaraḥ) [-megha svara];
The One with the thundering voice.
100. (19).(-{GLANG PO CHE LTAR 'GYING ZHING BSHUD PA})
[-{GLANG PO CHE LTAR 'GYING ZHING BZHUGS PA}]:
(-sa līla gaja gāmī) [-sa līla gaja gāmin];
Walking And sitting like an elephant.
101. (20).{'JIG RTEN MOS PA}: (-lokābhilāsī) [-lokābhilāpin];
The One respected by the world.

102. Sec.3:(-{SANGS RGYAS KYI SA KUN TU 'OD}) [-{SANGS RGYAS KYI SA
DANG}]:
(-samanta prabhā buddha bhūmiḥ) (-A buddha bhūmiḥ) [NA];
The Mansion, Earth of the Buddha Consisting Entirely of Light.

103. Sec.4.{MI MNYAM PA DANG MNYAM PA'I PHUNG PO LNGA}:
(-asama sama pañca skandhaḥ)
(-A asama samaḥ pañca skandhāḥ) [NA];
The Five Equal and Inequal Aggregates.
104. (1).{TSUL KHRIMS KYI PHUNG PO}: (-shīla skandhaḥ) [-shīla skandha];
The aggregate of morality.
105. (2).{TING NGE 'DZIN GYI PHUNG PO}: (-samādhi skandhaḥ)
[-samādhi skandha]; The aggregate of meditation.
106. (3).{SHES RAB KYI PHUNG PO}: (-prajñā skandhaḥ) (P.8)
[-prajñā skandha]; The aggregate of ingenuity or of wisdom.
107. (4).{RNAM PAR GROL BA'I PHUNG PO}:
(-vimukti skandhaḥ) [-vimukti skandha];
The aggregate of emancipation or of those that have become free.
108. (5).{RNAM PAR GROL BA'I YE SHES MTHONG BA'I PHUNG PO}:
(-vimukti jñāna darshana skandhaḥ)
[-vimukti jñāna darshana skandha];
The aggregate of seeing the unfolded wisdom.

109. Sec.5.{YE SHES BZHI DANG}: (-pañca jñānai) (-A+B catvāri jñānāni)
[NA];
The Four Knowledges.
110. (1).(-{CHOS KYI DBYINGS RNAM PAR DAG PA})
[-{CHOS KYI DBYINGS RNAM PAR TAG PA}]:
(-dharma dhātu vishuddhiḥ);
The most pure root of morality (or of things).
111. (2).{ME LONG LTA BU'I YE SHES}: (-ādarsha jñānam) [-ādarsha
jñāna];
The knowledge which is like a mirror(-ideal knowledge).
112. (3).{MNYAM PA NYID KYI YE SHES}: (-samatā jñānam) [-samatā
jñāna];
The knowledge of equality.
113. (4).{SO SOR RTOG PA'I YE SHES}: (-pratyavekṣaṇā jñānam)
[-pratyavekṣaṇājñāna]; Discriminating knowledge.
114. (5).{BYA BA NAN TAN DU GRUB PA'I YE SHES}:
(-kṛtyānusthānajñānam) [-kṛtyānuṣṭhāna jñāna];
The knowledge of things that ought be done.

115. Sec.6.{SKU GSUM LA}: (-tri kāyāḥ) (-A tri kāya nāmāni) [NA];
The Three Bodies of the Buddha.
116. (1).{CHOS KYI SKU}: (-dharma kāyāḥ) [-dharma kāyā];
The Moral(-Spiritual) Body/Person.
117. (2).{LONG SPYOD RDZOGS PA'I SKU}: (-sambhoga kāyāḥ) [-sambhoga
kāyā];
The Body of Perfect Enjoyment.
118. (3).{SPRUL PA'I SKU}: (-nirmāṇa kāyāḥ) [-nirmāṇa kāyā];
The Illusory (or Encavated) Body, or Person (personification).

119. Sec.7.(-{DE BZHIN GSHEGS PA'I STOBS BCU'I MING LA}): (P.9)
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I STOBS BCU'I MING}]
(-dasha tathāgata balāni) [NA];
The Names of the Ten Powers of the Tathāgata/Buddha.
120. (1).{GNAS DANG GNAS MA YIN PA MKHYEN PA'I STOBS}:
(-sthānāsthāna jñāna balam) [-sthānāsthāna jñāna bala];
The power of knowing what is in place, or what is
without place, (what is possible or impossible ?).
121. (2).{LAS KYI RNAM PAR SMIN PA MKHYEN PA'I STOBS}:
(-karmavipāka jñāna balam) [-karmavipāka jñāna bala];
The power of knowing the maturity of works.
122. (3).{MOS PA SNA TSOGS MKHYEN PA'I STOBS}: [P.5]
(-nānādhimukti jñāna balam) [-nānāvimukti jñāna bala];
The power of knowing the several ways of Liberation.
123. (4).{KHAMS SNA TSOGS PA MKHYEN PA'I STOBS}:
(-nānā dhātu jñāna balam) [-nānā dhātu jñāna bala];
The power of knowing the constitution (component parts)
of all sorts of bodies.
124. (5).{DBANGS PO MCHOG DANG MCHOG MA YIN PA MKHYEN PA'I
STOBS}:
(-indriya varāvara jñāna balam) [-indriya parāpara jñāna bala];
The power of knowing what is and what is not the chief organ.
125. (6).{THAMS CAD DU 'GRO BA'I LAM MKHYEN PA'I STOBS}:
(-sarvatra gāmanī pratipaj jñānam
-sarvatra gāmanī pratipat jñānam);
[-sarvatra gāmin pratipāda jñāna bala];
The power of knowing all the ways of transmigration.
126. (7).(-{BSAM GTAN DANG RNAM PAR THAR PA DANG TING NGE 'DZIN
DANG}
{SNYOMS PAR 'JUG PA DANG KUN NAS NYON MONGS PA DANG
RNAM PAR}
{BYANG BA DANG LDAN BA THAMS CAD MKHYEN PA'I STOBS})
[-{BSAM GTAN DANG RNAM PAR THAR PA DANG TING NGE 'DZIN
DANG SNYOMS}
{PAR 'JUG PA'I DANG KUN NAS NYON MONGS PA DANG RNAM PAR
BYANG}
{BA DANG LTA BA THAMS CAD MKHYEN PA'I STOBS}]:
(-sarva dhyāna vimoksa samādhi samāpatti saṁklesha
vyavadāna vyutthāna jñāna balam)
[-sarva dhyāna vimoksa samādhi samāpatti saṁklesha
vyavadāna vyutthāna jñāna bala];
The power of knowing every kind of meditation, ectasy
mutual state, liberation from the miseries of vice
(and all sorts of theories).
127. (8).{SNGON GYI GNAS RJES SU DRAN PA MKHYEN PA'I STOBS}:
(-pūrva nivāsānusmṛti jñāna balam)
[-pūrva nivāsānusmṛti jñāna bala];
The power of recollecting former abodes.
128. (9).(-{'CHI 'PHO BA DANG SKYE BA MKHYEN PA'I STOBS})
(-{SHI 'PHO BA DANG SKYE BA MKHYEN PA'I STOBS})
[-{SHI 'PHO BA DANG SKYE BA MKHYEN PA'I STOBS}]:
(-cyuty upatti jñāna balam) [-cyuty upatti jñāna bala];
The power of knowing the changes by death & rebirth.
129. (10).{ZAG PA ZAD PA MKHYEN PA'I STOBS}: (P.10)
(-āshrava kṣaya balam) [-ashrava kṣaya jñāna bala];
The power of knowing that all (one's) imperfections are gone.

130. Sec.8.{DE BZHIN SHEGS PA'I MI 'JIGS PA BZHI'I MING LA}: [P.249]
(-+Bcatvāri tathāgatasya vāishāradyāni
-catvāri tathāgatasya vicūradaya)
(-A catvāri tathāgata vāishāradyāni) [NA];
On the Names or Terms of the Four Kinds of Intrepidity
of the Tathāgatas.
131.* (1).{CHOS THAMS CAD MNGON PAR RDZOGS PAR BYANG CHUB PA LA
MI 'JIGS PA,}
(-{CHOS THAMS CAD MKHYEN PA LA MI 'JIGS PA}):
(-sarva dharmābhisaṁbodhi vāishāradyam)
[-sarva dharmābhisambo#dhi vaishāradyaṁ];
The intrepidity (or boldness) for becoming accomplished
in all things (or moral virtues).
132. (2).(-{ZAD PA ZAD PA THAMS CAD MKHYEN PA LA MI 'JIGS PA})
[-{ZAG PA THAMS CAD ZAD PAR MKHYEN PA LA MI 'JIGS PA}]:
(-sarvāshrava kṣaya jñāna vāishāradyam)
[-sarvāshrava kṣaya jñāna vaishāradyaṁ];
The intrepidity in knowing that (his) imperfections
have ended, or have come to an end.
133. (3).{BAR DU GCOD PA'I CHOS RNAMS GZHAN DU MI 'GYUR BAR NGES
PAR}
{LUNG BSTAN PA LA MI 'JIGS PA}:
(-antarāyika dharmānaya thātva nishcita vyākaraṇa vāishāradyam)
[-antarāyika dharmānaya thātva nishcita vyākaraṇa
vaishāradyaṁ];
The boldness to teach (or prophesy) with certainty the
immutability of the immanent Virtues.
134. (4).{PHUN SUM TSOGS PA THAMS CAD THOB PAR 'GYUR BAR NES PAR}
[P.250]
{'BYUNG BA'I LAM DE BZHIN 'GYUR BA LA MI 'JIGS PA,}
(-{PHUN SUM TSOGS PA THAMS CAD 'THOB PAR 'GYUR BAR NES PAR}
{'BYUNG BA'I LAM DE BZHIN 'GYUR BA LA MI 'JIGS PA})
(-{PHUN SUM TSOGS PA THAMS CAD 'THOB PAR 'GYUR BAR NES PAR}
{BYUNG BA LAM DE BZHIN 'GYUR BA LA MI 'JIGS PA}:
(-sarva saṁpad adhigamāya nāiryāṇika pratipat tathātva
vāishāradyam)
[-sarva sampad adhigamāya niryāṇika pratipat tathātva
vāishāradyaṁ];
The imtrepidity in turning (or going) to the path
which is the surest means for arriving-at perfection
or excellence of every kind.

135. Sec.9.(-{SANGS RGYAS KYI CHOS MA 'DRES PA BCU BRGYAD KYI MING LA}):
[-{SANGS RGYAS KYI CHOS MA 'DRES PA BCO BRGYAD KYI MING LA}]:
(-aṣṭā dashā veṇika buddha dharmāḥ) [NA]; On the Names of the
Eighteen Unmixed or Pure Virtues (or Qualities of the Buddha).
136. (1).{DE BZHIN GSHEGS PA LA 'KHRUL BA MED PA}:
(-nāsti tathāgatasya skhalitam) [-nāsti tathāgatasya skhalitaṁ];
There is no error or mistake in the Tathāgata
(or he is exempt from error, etc.).
137. (2).(-{CA CO MED PA}) [-{CO CO MED PA}]: (P.11)
(-nāsti ravitam) [-nāsti ravitaṁ];
There is no noise, (or he is without noise, etc.).
138. (3).{BSNYEL BA MED PA}: nāsti muṣita smṛtitā (-nāsti muṣita
smṛtih);
There is no foregetfulness in him.
139. (4).{SEMS MNYAM PAR MA BZHAG PA MED PA}
(-{SEMS MNYAM PAR MA GZHAG PA MED PA})
(-nāsty asamāhita cittam) [-nāsty asamāhita cittaṁ];
There is no unmindfulness.
140. (5).{THA DAD PA'I 'DU SHES MED PA}:
(-nāsti nānātva samjñā) [-nāsti nānātva saṁjñā];
There is no different thought, or representation in him.
141. (6).(-{SO SOR MA RTOGS PA'I BTANG SNYOMS MED PA})
[-{SO SOR MA BRTAGS PA'I BTANG SNYOMS MED PA}]:
nāsty apratisaṁkhyāyopekṣā;
There is no difference (in him) for any undiscussed things.
142. (7).{'DUN PA NYAMS PA MED PA}:
(-nāsti cchandasya hāniḥ) [-nāsti chandasya hāniḥ]; There is
no privation (or diminution) of his wishes or zeal (in him).
143. (8).{BRTZON 'GRUS NYAMS PA MED PA}: nāsti vīryasya hāniḥ;
There is no diminution or relaxation of diligent application.
144. (9).{DRAN PA NYAMS PA MED PA}: nāsti smṛti hāniḥ;
He has no impaired memory.
145. (10).{TING NGE 'DZIN NYAMS PA MED PA}.:
(-nāsti samāḍhi hāniḥ) [-nāsti samādher hāniḥ];
There is no diminution in his deep meditation.
146. (11).{SHES RAB NYAMS PA MED PA}: nāsti prajñāyā hāniḥ;
There is no privation in his understanding.
147. (12).{RNAM PAR GROL BA NYAMS PA MED PA}:
(-nāsti vimukti hāniḥ) [-nāsti vimukter hāniḥ];
There is no relaxation from his being Liberated, or Emancipated.
148. (13).{LUS KYI LAS THAMS CAD YE SHES SNGON DU 'GRO ZHING YE SHES
KYI}
{RJES SU 'DRANG BA}:
(-sarva kāya karma jñāna pūrvaṁ gamaṁ jñānānuparivarti)
[-sarva kāya karma jñāna pūrvaṇ gamaṁ jñānānuparivartti];
All His bodily actions (or works) are preceded by his
discretion, (and follow his understanding).
149. (14).{NGAG GI LAS THAMS CAD YE SHES KYI SNGON DU 'GRO ZHING YE
SHES}
{KYI RJES SU 'BRANG BA}:
(-sarva vāk karma jñāna pūrvaṁ gamaṁ jñānānuparavarti)
[-sarva vāk karma jñāna pūrvaṇ gamaṁ jñānānuparavartti];
All his works (or actions related to his speech) are preceded
by his discretion, (and follow from his understanding).
150. (15).{YID KYI LAS THAMS CAD YE SHES SNGON DU 'GRO ZHING} (P.12)
[P.251]
{YE SHE KYI SU 'BRANG BA}:
(-sarva manaḥ karma jñāna pūrvaṁ gamaṁ jñānanuparavarti)
[-sarva manas karma jñāna pūrvaṅ gamaṁ jñānanuparavartti];
All his mental works (or actions) are
preceded by discretion (and) follow his understanding).
151. (16).(-{'DAS PA'I DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES GZIGS PAR}
{'JUG GO})
(-{'DAS PA'I DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES MTHONG BA}
{'JUG PA})
[-{'DAS PA'I DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES MTHONG BA}
{'JUG PA}]:
(-atīte dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshanaṁ pravartate)
[-atīte dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshanaṁ pravarttate];
He is occupied with the contemplation of the wisdom, which
has been neither attracted nor hindered, by the lapse of
time, that has hitherto elapsed.
152. (17).{MA 'ONGS PA'I DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES MTHONG
BA}
{'JUG PA}
(-{MA 'ONGS PA'I DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES GZIGS
PAR}.
{'JUG GO})
(-anāgate dhvany asaṇgam apratihataṁ jñāna darshana
paravartate;
[-anāgate dhvany asaṇgam apratihataṁ jñāna darshana
paravarttate];
He is occupied with the contemplation of the wisdom, which
has been neither attracted nor hindered, by the time that
will come hereafter, (or by the future).
153. (18).{DA LTAR GYI DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES MTHONG
BA}
{'JUG PA}]:
(-{DA LTAR GYI DUS LA MA CHAGS MA THOGS PA'I YE SHES GZIGS
PAR}
{'JUG GO}):
(-pratyutpanna dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshana
pravartate);
[-pratyutpanne dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshana
pravarttate];
He is occupied with the contemplation of the wisdom, which
has been neither attracted nor hindered, by the present time.

154. Sec.10.{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS RJE CHEN PO SUM CU RTZA GNYIS}
[P.253]
{KYI MING LA}:
dvātriṁshat tathāgatasya mahā karuṇāḥ;
The Names of the Thirty-two Great Mercies of the Tathāgatas.
155. (1).(-{CHOS THAMS CAD NI BDAG MED PA YIN NA SEMS CAN RNAMS
BDAG MED}
{PAR MA LA MA MOS PAS DE'I PHYIR SEMS CAN RNAMS LA DE
BZHIN}
{GSHEGS PA'I THUGS RJE CHEN PO SKYE'O})
[-{CHOS THAMS CAD NI BDAG MED PA YIN NA SEMS CAN RNAMS
BDAG MED}
{PAR MA MOS PA DE'I PHYIR SEMS CAN RNAMS LA DE BZHIN
GSHEGS}
{PA'I THUGS RJE CHEN PO SKYE'O}]:
(-nāirātmyāḥ sarva dharmāḥ sattvāsh ca nāirātmyaṁ
nādhimucyante
atas tathāgatasya sattveṣu mahākaruṇotpadyata)
[-nāirātmānaḥ sarva dharmāḥ sattvāsh ca nāirātmyaṁ
nādhimucyante
atas tathāgatasya sattveṣu mahākaruṇo#tpadyata];
Since all things are without any Self-existent substance within
themselves (nirātmanaḥ=without any essence), But the animated
existances do not acknowledge it. Therefore, in the tathāgata
arises the Great Commiseration for the animated beings.
156. (2).{CHOS THAMS CAD NI SEMS CAN MED PA}:
(-niḥsattvāḥ sarva dharmāḥ sattvāsh cādi)
[-niḥsattvāḥ sarva dharmāḥ];
(Towards) all things (which) are without a Self-existing
principle (of personal identity).
157. (3).{CHOS THAMS CAD NI SROG MED PA}: (P.13)
(-nirjivāḥ sarva dharmāḥ) [nirjīvāḥ sarva dharmāḥ];
(Towards) all things (which) are without any principle of life.
158. (4).{CHOS THAMS CAD NI GANG ZAG MED PA}:
(-niḥpudgalāḥ sarva dharmāḥ) [-nispudgalāḥ sarva dharmāḥ];
(Towards) all things (which) are without an
individual soul (or Inward Man).
159. (5).{CHOS THAMS CAD NI RANG BZHIN MED PA}: abhāvāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without
any real existence (or Exists-by-itself).
160. (6).{CHOS THAMS CAD NI GNAS MED PA}: aniketāḥ sarva dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without
having a place (without a substratum).
161. (7).{CHOS THAMS CAD NI GZHI MED PA}: anālayāḥ sarva dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without a fundamental abode.
162. (8).(-{CHOS THAMS CAD NI NGA YIR BYAR BA MED PA})
[-{CHOS THAMS CAD NI NGA YIN BYA BA MED PA}:
amamāḥ sarva dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without appropriation
(or things are not of such a nature, as to being claimed
as one's own).
163. (9).{CHOS THAMS CAD NI BDAG PO MED PA}: asvāmikāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without a proprietor.
164. (10).{CHOS THAMS CAD NI DNGOS PO MED PA}: avastukāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without a material substance
(or without any reality).
165. (11).{CHOS THAMS CAD NI MA SKYES PA}: ajātāḥ sarva dharmāḥ;
(Towards) all things (which) has not come forth by itself.
166. (12).{CHOS THAMS CAD NI SHI 'PHO BA MED CING MA SKYES PA}
(-{CHOS THAMS CAD NI 'CHI 'PHO BA MED CING MA SKYES PA}):
(-acyutā nutpannāḥ sarva dharmāḥ)
[-acyutā anutpannāḥ sarva dharmāḥ];
(Towards) all things (which) neither die (perish), nor come
forth, (i.e. everything exists without a beginning or end).
167. (13).{CHOS THAMS CAD NI KUN NAS NYON MONGS PA CAN MA YIN PA}:
[P.254]
(-asaṁkliṣtāḥ sarva dharmāḥ) [-asaṅkliṣṭāḥ sarva
dharmāḥ];
(Towards) all things (which) are exempt from distress (or
natural corruption, or things are not subject to contamination).
168. (14).{CHOS THAMS CAD NI 'DOD CHAGS DANG BRAL BA}:
vigata rāgāḥ sarva dharmāḥ; (Towards) all things (which)
are exempt from passion, (or the fondness for anything).
169. (15).{CHOS THAMS CAD NI ZHE SDANG DANG BRAL BA}: (P.14)
vigata dveṣāḥ sarva dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are exempt from aversion.
170. (16).{CHOS THAMS CAD NI GTI MUG DANG BRAL BA}:
vigata mohāḥ sarva dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are exempt from ignorance.
171. (17).{CHOS THAMS CAD NI 'ONG BA MED PA}: anāgatikāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are 'Sui Generis'.
172. (18).{CHOS THAMS CAD NI 'GRO BA MED PA}: agatikāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without termination.
173. (19).{CHOS THAMS CAD NI MNGON PAR 'DU BYED PA MED PA}:
(-anabhisamskārāḥ sarva dharmāḥ)
[-anabhisaṁskārāḥ sarva dharmāḥ];
(Towards) all things (which) are void of a Self-consciousness
(or things are not produced by co-operating causes).
174. (20).{CHOS THAMS CAD NI SPROS PA MED PA}: aprapañcāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are inert, (or indescribable).
175. (21).{CHOS THAMS CAD NI STONG PA}: shūnyāh sarva dharmāh;
(Towards) all things (which) are empty, (or without
any independent reality).
176. (22).{CHOS THAMS CAD NI MTSAN MA MED PA}: animittāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without
any criterion, or characteristic-sign.
177. (23).{CHOS THAMS CAD NI SMON PA MED PA}: apraṇihitāḥ sarva
dharmāḥ;
(Towards) all things (which) are without
a wish, desire, or an affection.
178. (24).{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DI NI PHAN TSUN RTZOD PAS YONGS
SU ZIN}
{CING GNOD SEMS KYIS THA BA DANG ZHE SDANG LA ZHUGS PA
GZIGS}:
[-{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DI NI PHAN TSUN RTZOD PAS YONGS
SU}
{'DZIN CING GNOD SEMS KYI THA BA DANG ZHE SDANG LA ZHUGS
PA GZIGS}]:
(-anyonya vivāda saṁgṛhīto vatāyaṁ loka saṁnivesho vyapāda
khila dvesa pratipanna iti saṁpashyan)
[-anyonya vivāda saṁgṛhīto batāyaṁ loka sannivesho vyapāda
khila dvesa pratipanna iti saṁpashyan];
(Thinking) Oh! The inhabitants of the world, (are) being
taken up by mutual disputes and quarrels, having become
injurious to, and envious of each other; thus (the Tathāgata
reflects), when looking on them.
179. (25).{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DRI NI PHYIN CI LOG DANG LDAN}
(P.15)
{ZHING LAM NYAM NGA BAR ZHUGS PA LAM GOL BA LA GNAS PA}:
(-{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DRI NI PHYIN CI LOG DANG LDAN
ZHING}
{LAM NYAM NGA BAR ZHUGS PA'I LAM GOL BA LA GNAS PA}):
(-viparyāsa saṁprayukto vatāyaṁ loka saṁnivesho viṣama mārga
prayāta prapāta utpatha mārga sthāyi);
[-viparyāsa saṁprayukto batāyaṁ loka sannivesho viṣama mārga
prayāta utpatha mārga sthāyi];
(Thinking) Oh! The inhabitants of the world (who are) being
false, (or depraved,) having taken the wrong way, and (will)
continue to be (going) astray.
180. (26).(-{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DI NI RKAM ZHING 'DOD PAS ZIL}
[P.255]
{GYIS NON PA STE CHOG MI SHES SHING GZHAN GYI NOR LA
'PHROG PA})
(-{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DI NI BRKAM ZHING 'DOD PAS ZIL}
{GYIS NON PA STE CHOG MI SHES SHING GZHAN GYI NOR LA
'PHROG PA})
[-{KYE MA 'JIG RTEN GNAS PA 'DI NI BRKAM ZHING 'DOD PAS ZIL}
{GYIS NON PA STE CHOG MI SHES SHING BZHAN GYI NOR LA
'PHROG PA}]:
(-lubdho lobhābhibhūto vatāyaṁ loka saṁnivesho tṛpta
para vittāpahāri);
[-lubdho lobhābhibhūto batāyaṁ loka sannivesho tṛpta
para vittāpahāri];
(Thinking) Oh! The inhabitants of this world (are) being
overtaken, or subdued by every desire & covetousness, are
unsatisfied, and are wishing to seize other's property.
181. (27).{KYE MA SEMS CAN 'DI RNAMS NI NOR DANG 'BRU DANG KHYIM
DANG}
{BU DANG CHUNG MA LA SRED PAS 'KHOL BA STE SNYING PO MED PA
LA}
{SNYING POR 'DU SHES PA}
(-{KYE MA SEMS CAN 'DI DAG NI NOR DANG 'BRU DANG KHYIM
DANG}
{BU DANG CHUNG MA LA SRED PAS 'KHOL BA STE SNYING PO MED
PA LA}
{SNYING POR 'DU SHES PA})
(-dhana dhānya gṛha putra bhārya tṛṣṇā dāsā vateme sattvā
asāre sāra samjñinaḥ;
[-dhana dhānya gṛha putra bhāryā tṛṣṇā dāsā bate#me
sattvā
asāre sāra samjñinaḥ];
(Thinking) Alas! These beings perceive substance in things
unsubstantial, slaves to their craving for riches, grains
houses, sons, and wives.
182. (28).{KYE MA SEMS CAN 'DI DAG NI MI RIGS PAS 'TZO BA STE GCIG LA}
{GCIG 'BRID PAS GNAS PA}:
(-viṣamājivā vateme sattvā anyonya parivañcano pasthitāḥ)
[-viṣamājivā bate#me sattvā anyonya parivañcano pasthitāḥ];
(Thinking) Oh! These animate beings behave themselves, (or live)
very improperly, (or unbecomingly), by deceiving each other.
183. (29).(-{KYE MA SEMS CAN 'DI DAG NI CHOG MI SHES PA STE RNYED PA
DANG}
{BKUR STI DANG TSIGS SU BCAD PA SPYOD KYANG BDAG CAG NI}
{CHOG SHES PA'O SNYAM DU 'DZIN PA}):
[-{KYE MA SEMS CAN 'DI DAG NI CHOG MI SHES PA STE RNYED PA
DANG}
{BKUR STI DANG TSIGS SU BCAD PA SPYOD KYANG BDAG NI}
{CHOG SHES PA'O SNYAM DU 'DZIN PA}]:
(-atṛptā vateme sattvā labha satkāra shlokopacaritās tṛptā
sma iti pratijānante)
[-atṛptā bate#me sattvā labha satkāra shloko#pacaritās tṛptā
sma iti pratijānante];
(Thinking) Oh! These animated beings are unsatisfied
(or not contented, though) they say they are satisfied, when
they have obtained their profit, reverence, or praise in verse.
184. (30).(-{KYE MA SEMS CAN 'DI DAG NI KHYIM GI GNAS NAS}) {SDUG
BSNGAL}
{GYI SNOD KUN NAS NYON MONGS PA CAN RTAG TU DGA' BA}):
[-{KYE MA SEMS CAN 'DI DAG NI KHYIM GYI GNAS SDUG BSNGAL}
{GYI SNOD KUN NAS NYON MONGS PA CAN LA RTAG TU DGA' BA}]:
(-nityābhiratā vateme sattvā ekānta kliṣṭā duḥkha bhājane
gṛhāvāse)
[-nityābhiratā bate#me sattvā ekānta kliṣṭā duḥkha bhājane
gṛhāvāse];
(Thinking) Oh! These animate beings are always fond of their
houses, the vessel(-abode) of all sorts of distresses.
185. (31).(-{CHOS THAMS CAD NI RGYUS NYE BAR' GRO BA STE BSGRUB PAS}
(P.16)
{NYE BAR GNAS PA'I MTSAN NYID})
(-{CHOS THAMS CAD NI RGYUS KYIS NYE BAR 'GRO BA STE BSGRUB
PAS}
{NYE BAR GNAS PA'I MTSAN NYID})
[-{CHOS THAMS CAD NI RGYUS NYE BAR 'GRO BA STE SGRUB PAS}
{NYE BAR GNAS PA'I MTSAN NYID}]:
(-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmā bidhāpana pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ)
(-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmā viṭhāpana pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ)
(-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmā viṣṭhāpana
pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ)
[-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmāḥ viṭhāpana
pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ];
(Thinking) again, everything is produced by efficient causes
and when thus formed, it acquires the criterion of existence.

186. (32).(-{SEMS CAN RNAMS NI CHAGS PA MED PA'I YE SHES DAM PA}
[P.256]
{KHYAD PAR DU 'PHAGS PA YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS PA 'DI
BTAH}
{ZHING GANG 'DI NYAN THOS KYI THEG PA DANG RANG SANGS
RGYAS}
{KYI THEG PA DMAN PA 'TZOL BA YIN GYI DE DAG LA GANG 'DI}
{SANGS RGYAS KYI YE SHES PA LA DMIGS PAR BYA BA'I PHYIR}
{RGYA CHEN PO LA BLO MOS PAR BYA'O ZHES SEMS CAN RNAMS LA}
{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS RJE CHEN PO SKYE'O})
(-{SEMS CAN RNAMS NI CHAGS PA MED PA'I YE SHES DAM PA}
{KHYAD PAR DU 'PHAGS PA YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS PA 'DI
BTAH}
{ZHING GANG 'DI NYAN THOS KYI THEG PA DANG RANG SANGS
RGYAS}
{KYI THEG PA DMAN PA 'TZOL BA YIN GYIS DE DAG LA GANG 'DI}
{SANGS RGYAS KYI YE SHES PA LA DMIGS PAR BYA BA'I PHYIR RGYA}
{CHEN PO LA BLO MOS PAR BYA'O ZHES SEMS CAN RNAMS LA}
{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS RJE CHEN PO SKYE'O})
[-{SEMS CAN RNAMS NI CHAGS PA MED PA'I YE SHES DAM PA}
{KHYAD PAR DU 'PHAGS PA YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS PA 'DI
BTANG}
{ZHING GANG 'DI NYAN THOS KYI THEG PA DANG RANG SANGS
RGYAS}
{KYI THEG PA DMAN PA 'TZOL BA YIN GYI DE DAG LA GANG 'DI}
{SANGS RGYAS KYI YE SHES PA LA DMIGS PAR BYA BA'I PHYIR}
{RGYA CHEN PO LA BLO MOS PAR BYA'O ZHES SEMS CAN RNAMS LA}
{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS RJE CHEN PO SKYE'O}]:
(-idaṁ punar agram asaṅga jñānam utsṛjya vishiṣṭa
parinirvāṇatām sattvā hinayānaṁ prārthayante yad idam
shrāvaka
pratyekabuddhayānaṁ tebhya uttara matiṁ rocayisyāmīti yad ida
buddha jñānādhyālambanatāyāi iti tathāgatasya sattveṣu
mahākaruṇopadyate)
(-idaṁ punar agram asaṅga jñānam utsṛjya vishiṣṭa
parinārthaṁ sattvā hinayānaṁ prārthayante yad idam shrāvaka
pratyekabuddhayānaṁ tebhya uttara matiṁ rocayisyāmīti yad ida
buddha jñānādhyālambanatāyāi iti tathāgatasya sattveṣu
mahākaruṇopadyate)
[-idaṁ punar agram asaṅga jñānam utsṛjya vishiṣṭa
parinirvāṇārthaṁ sattvā hinayānaṁ prāthayante yad idam
shrāvaka
pratyekabuddhayānaṁ tebhya udāra matiṁ rocayiṣyāmīti yad
ida
buddha jñānādhyālambanatāyāi iti tathāgatasya sattveṣu
mahākaruṇo#padyate];
(Thinking) the animated beings having renounced this impartial
holy, excellent, and emancipated wisdom, (are) following the
low-principled doctrines of the shrāvakas, and the self-sainted
Risis therefore, to make them know the wisdom of the Buddha
and to produce reverence in their minds for the great extent
of his perfections, the Tathāgata mercifully assists the
animated beings. (Again, the beings, relinquishing the superior
absolute knowledge, long for the Narrow Vehicle (the Hīnayāna)
such as the method of the Disciples and the Pratyeka-Buddhas
for the attainment of a restricted form of Nirvāṇa; to them
I will suggest the wide outlook for their adherence to (the
path leading to) the knowledge of the Buddha: thus arises the
Tathāgata's Compassion for the beings.

187. Sec.11.{MA 'DRES PA'I DRAN PA NYE BAR BZHAG PA GSUM GYI MING LA}:
(-trīṇyā venikāni smṛtyu pasthānāni nāmāni)
(-A+B trīṇyā veṇikāni smṛtyu pasthānāna nāmāni)
[-trīṇyā venikāni smṛtyu pasthāna nāmāni];
The Names of the Three Kinds of Self-recollection or Equality
of the Mind('s Absolute Meditations).
188. (1).{GUS PAR NYAN PA RNAMS LA SEMS SNYOMS PA}:
shushrūṣamāṇeṣu sama cittatā;
The equality of mind towards those that do hearken
to him with reverence, (or are anxious to hear him).
189. (2).{GUS PAR MI NYAN PA RNAMS LA SEMS SNYOMS PA}:
ashusrāṣamāṇeṣu sama cittatā;
The equality of the mind towards those that do not hearken
to him with due reverence.
190. (3).(-{GUS PAR NYAN PA DANG GUS PAR MI NYAN PA RNAMS LA SEMS}
(P.17)
{SNYOMS PO'O})
[-{GUS PAR NYAN PA DANG GUS PAR MI NYAN PA RNAMS LA SEMS}
{SNYOMS PO}]:
sushrūṣamāṇāshushrūṣamā Neṣu sama cittatā;
The equality of the mind towards both those that hearken to
him with reverence, and those that do not.

191. Sec.12.(-{BSRUNG BA MED PA BZHI'I MING LA}) [P.257]
[-{BSRUNG MED PA BZHI'I MING LA}]:
(-catvāry arakṣyāṇi) (-A catvāry ārakṣāṇi)
(-B catvāry ārakṣyāṇi) [-catvary arakṣyāṇi] [+Pali arakkheyya];
The Names of the Four Things (Which are) Without Defence
(or That are Inconstestable, or Are Those That Are Not
to be Guarded Against, or Warded-off).
192. (1) (-{DE BZHIN GSHEGS PA'I SKU'I 'PHRIN LAS KYI SPYOD PA YONGS}
{SU DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA SKU'I 'PHRIN LAS KYI}
{SPYOD PA YONGS SU MA DAG PA MED PA'O})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I SKU'I PHRIN LAS KYI SPYOD PA YONGS}
{SU DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA SKU'I PHRIN LAS}
{SPYOD PA YONGS SU MA DAG PA MED PA}]
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I SKU'I PHRIN LAS KYI SPYOD PA YONGS}
{SU DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA SKU'I PHRIN LAS}
{YONGS SU MA DAG PA MED PA}]:
parishuddha kāya samudācāras tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā
parishuddha kāya samudācāratā;
All the bodily doings (or practices) of the Tathāgata
are pure; there is none among his performances (or works)
that is not entirely pure.
193. (2).(-{DE BZHIN GSHEGS PA'I GSUNG GI 'PHRIN LAS KYI SPYOD PA}
{YONGS SU DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA GSUNG 'PHRIN}
{LAS KYI SPYOD PA YONGS SU MA DAG PA MED PA'O})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I GSUNG GI PHRIN LAS KYI SPYOD PA}
{YONGS SU DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA GSUNG PHRIN}
{LAS KYI SPYOD PA YONGS SU MA DAG PA MED PA}]
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I GSUNG GI PHRIN LAS KYI SPYOD PA}
{YONGS SU DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA GSUNG PHRIN}
{LAS YONGS SU MA DAG PA MED PA}] :
parishuddha vāk samudācāras tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā
parishuddha vāk samudācāratā;
All the commandments of the Tathāgata are pure; there is none
among his commandments of the Tathāgata that is not entirely
pure.
194. (3).(-{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS 'PHRIN LAS KYI SPYOD PA YONGS
SU}
{DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA THUGS 'PHRIN LAS KYI
SPYOD}
{PA YONGS SU MA DAG PA MED PA'O})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS PHRIN LAS KYI SPYOD PA YONGS SU}
{DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA THUGS PHRIN LAS KYI}
{SPYOD PA YONGS SU MA DAG PA MED PA'O}]
[-{DE BZHIN GSHEGS PA'I THUGS PHRIN LAS KYI SPYOD PA YONGS SU}
{DAG PA STE, DE BZHIN GSHEGS PA LA THUGS KYI}
{SPYOD PA YONGS SU MA DAG PA MED PA'O}];
parishuddha manaḥ samudācāras tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā
parishuddha manaḥ samudācāratā;
All the thoughts (or mental operations) of the Tathāgata are
pure; there is none among his thoughts that is not entirely
pure.
195. (4).(-{DE BZHIN GSHEGS PA LA 'TZO BA YONGS SU DAG PA STE,}
{DE BZHIN GSHEGS PA LA 'TZO BA YONGS SU MA DAG PA MED
PA'O})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA LA 'TZO BA YONGS SU DAG PA STE,}
{DE BZHIN GSHEGS PA LA 'TZO BA YONGS SU MA DAG PA MED PA}]:
parishuddha jivas tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā parishuddha
jivatā;
The life (or manner of living) of the Tathāgata are pure;
there is nothing in his life that is not entirely pure.

196. Sec.13.(-{SO SO YANG DAG PAR RIG PA BZHI'I MING LA}) (P.18) [P.258]
[-{SO SO YANG DAG PA BZHI'I MING LA}]:
catvāri pratisaṁvidaḥ (-catvāraḥ pratisaṁvidaḥ)
(-A catvāri pratisaṁvidaḥ) (-B catasraḥ pratisaṁvidaḥ)
[-catasraḥ pratisaṁvidaḥ];
The Names of Four Kinds of Discrimination or Understanding.
197. (1).{CHOS SO SO YANG DAG PAR RIG PA}: dharma pratisaṁvit; The clear
perception of the different doctrines (or religious articles).
198. (2) {DON SO SO YANG DAG PAR RIG PA}: artha pratisaṁvit; The clear
understanding of the different meanings.
199. (3).{NGES PA'I TSIG SO SO YANG DAG PAR RIG PA}; nirukti pratisaṁvit;
The clear understanding of the truly different words (nirukti
equals an etymological analysis; interpretation of the original
language of the Holy Scriptures).
200. (4).{SPOBS PA SO SO YANG DAG PAR RIG PA}: pratibhāna pratisaṁvit;
The clear understanding of the (different) import or force.

201. Sec.14.(-{MNGON PAR SHES PA DRUG GI MING LA,}
-{MNGON PAR SHES PA DRUG GI LNGA'I MING LA})
[-{MNGON PAR SHES PA LNGA'I MING LA}]:
(-Saḍ abhijñā nāmāni) [-pañcābhijñā nāmāni];
The Five (?) Kinds of Evidient Perception or Knowledge
(Supernatural Powers or Intuitional Knowledge).
(See D. XX and M. XIV).
202. (1).{LHA'I SPYAN} (-{LHA'I MIG}): divyaṁ cakṣuḥ; Divine Eye (vision).
203. (2).{LHA'I SNYAN} (-{LHA'I RNA BA}):
(-divyaṁ shrotraṁ) [-divyaṁ shrotram]; Divine Ear (Hearing).
204.@ (3). (NA): parasya cetaḥ paryāya jñānam; (NA).
205. (4a).(-{PHA ROL GYI SEMS SHES PA}) [-{PHA ROL GSHAN SEMS SHES PA}]:
paracitta jñānam; Knowledge of other's mind (thoughts).
206. (4b).{SEMS KYI RNAM GRANGS SHES PA}:
cetaḥ paryāya jñānaṁ (-citta paryāya jñānaṁ)
[-cetaḥ paryāya jñānam];
Knowledge of the synonymous terms for the heart or mind.
207. (5).{SNGON GYI GNAS RJES SU DRAN PA SHES PA}:
pūrva nivāsānu smṛti jñānam; Knowledge of recollecting
the places of former abodes (in the several transmigrations).
208. (6).{RDZUL 'PHRUL GYI BYA BA SHES PA}:
(-Riddhi vidhi jñānaṁ) [-Riddhi vidhi jñānam];
Knowledge of miraculous transformations.
209. (7).{ZAG PA ZAD PA SHES PA}: āshrava kṣaya jñānam; (P.19)
Knowledge of the Absence of all imperfections;
(D. Knowledge how to destroy human passions).

210. Sec.15.(-{MNGON PAR SHES PA'I DRUG GI SKABS NAS 'BYUNG BA'I}
[P.259]
{MING LA,}
-{MNGON PAR SHES PA BYED PA'I LA}):
abhijñā karmāṇi;
On the Names (or Terms) Originating with the Occassions
(or Circumstances) of the Six (? Kinds of) Evident Knowledge.
211. (1).{JI LTAR SEMS MNYAM PAR GZHAG PA BSHIN DU BDAG GI STAN GYI}
{STENG DU MI SNANG BAR 'GYUR}:
yathā samāhite citte svīya āsane`ntarhita
(-yathā samāhite citte svaye āsane`ntarhitaḥ);
He disappears from his seat as soon as he thinks in his mind.
212 * (2) (-{NAM MKHAH LA MNGON DU 'PHAGS PA STE SPYOD LAM RNAM PA
BZHI BYED})
(-{NAM MKHAH LA MNGON PAR 'PHAGS TE SPYOD LAM RNAM PA
BZHI BYED})
[-{NAM MKHAH LA MNGON DU 'PHAGS TE SPYOD LAM RNAM PA BZHI
BYED}]:
vihāyasābhyudgamya catur vidham īryā pathaṁ kalpayati;
Having lifted himself up in the air, he exhibits
four kinds of actions (or practices).
213. (3).{LUS KYI STOD NAS ME 'BAR}:
(-uparimaḥ kāyah prajvalati) [-uparimaḥ kāyaḥ prajvalati];
From the upper part of his body issues fire.
214. (4).(-{LUS KYI SNAD NAS CHU RGYUN GRANG MO 'BAB})
[-{LUS KYI SNAD NAS CHU GRANG MO'I RGYUN 'BAB}]:
adhaḥ kāyāc chītalā vāridhārāḥ syandante;
From the lower part of his body oozes a stream of cold water.
215. (5).{RDZUL 'PHRUL GYI YUL RNAM PA MANG PO MYONG BAR BYED PA
YIN}:
(-aneka vidham Riddhi viṣayaṁ pratyanubhavati)
[-aneka vidham Ridhi viṣayaṁ pratyanubhavati];
He enjoys several sorts of plans of miraculous exhibitions.
216. (6).{GCIG TU GYUR NAS MANG POR 'GYUR}: eko bhūtvā bahudhā
bhavati;
After becoming single he becomes many (or after having
changed himself into one he changes again into many.
217. (7).{MANG POR GYUR NAS GCIG 'GYUR}:
(-bahudhā bhūtvāiko bhavati) [-bahudhā bhūtvāeko bhavati]:
Being manifold he becomes single.
218. (8).(-{SNANG BAR 'GYUR CING MI SNANG BAR YANG 'GYUR})
[-{SNANG BAR 'GYUR ZHING MI SNANG BAR YANG 'GYUR}]:
āvir bhavati tiro bhāvam api pratyanubhavati;
From being evidently present he disappears.
219. (9).{RTZIG PA LA YAN THAD KAR 'GRO RA BA LA YANG THAD KAR 'GRO}:
(P.20)
(-tirah kuḍyaṁ tiraḥ prākāram) [-tirah kudyaṁ tiraḥ
prākāram];
He walks in an oblique posture on the side of the wall
ditto of an enclosure.
220. (10).{RI LA YANG MA THOGS PAR 'GRO}: parvatam apy asajjamāno gacchati;
He goes also unhindered through a hill or a mountain.
221. (11).{NAM MKHAS LA YANG 'GRO STE DPER NA 'DAB CHAGS BYA BZHIN
NO}:
(-ākāsha vikramate tadyathā paksī shakuniḥ)
[-ākāshe vikramate tadyathā pakṣī shakuniḥ;
He walks (moves, goes, proceeds) in the void space above
(or the air) as a winged bird.
222. (12).{SA LA YANG STENG DU 'BYUNG BA DANG BYE'U ZUL BYED DE}
[P.260]
{DPER NA CHU LA BYA BA BZHING NO}:
(-prithivyām unmajjana nimajjanaṁ karoti tadyathāpi nāmodake)
(-prithivyām unmajjana nimajjanaṁ karoti tadyathāpi nāmo#dake];
He sinks under the ground and heaves himself again as one
does in water.
223. (13).{CHU LA YANG MI NUB PAR 'GRO STE DPER NA SA CHEN PO LA BYA
BA}
{BZHING NO}:
udake'py abhdyamāno gacchati tad yathāpi nāma mahā pṛthivyām;
He walks on water without sinking into it, as one
walks on the (vast) continent or dry land.
224. (14).(-{DU BA 'THUL BAR YANG BYED 'BAR BAR YANG BYED DE DPER NA
ME'I}
{PHUNG PO CHEN PO BZHING NO})
[-{DU BA 'THUL BAR YANG BYED 'BAR YANG BYED DE DPER NA ME'I}
{PHUNG PO CHEN PO BZHING NO}]:
dhūmayaty api prajvalaty api tad yathāpi nāma mahān agni
skandhaḥ;
He also causes to arise smoke and flame as a great heap of fire.
225. (15).{DBAG GI LUS LAS KYANG CHU'I RGYUN CHEN PO 'BYIN TE DPER NA}
{SPRIN CHEN PO BZHING NO}:
svakāyād api mahā vāridhārā utsṛjati tad yathāpi nāma
mahā meghaḥ;
From (or out of) his body also he makes flow
a large stream of water as a great cloud.
226. (16).{CHU'I RGYUN DE DAG GIS STONG GSUM GYI STONG CHEN PO'I 'JIG}
{RTEN GYI KHAMS 'DI BSREGS SHIN TSIG STE MES RAB TU 'BAR}
{ZHIN 'BAR BA GCIG TU GYUR BA ZHI BAR BYED DO}:
[-yābhir vāridhārābhir ayaṁ tri sāhasra mahā sāhrsro
lokadhātur
ādīptaḥ pradiptaḥ saṁprajvalito'gninā ekajvalībhuto
nirvāpyate)
[-yābhir vāridhārābhir ayaṁ tri sāhasra mahā sāhasro
lokadhātur
ādīptaḥ pradīptaḥ saṁprajvalito'gninā ekajvalībhūto
nirvāpyate];
By those steams of water he quenches the fire that has
broiled, burnt and involved into one common or universal
flame all the three thousand and great thousands of regions
(or mansions) of the world.
227. (17).(-{ZLA BA DANG NYI MA 'DI GNYIS 'DI LTAR RDZU 'PHRUL CHE BA}
(P.21)
{'DI LTAR MTHU CHE BA 'DI LTAR GZI BRJID CHE BA YANG LAG PAS}
{DZIN CING KUN TU NYUG PAR BYED DO})
[-{ZLA BA DANG NYI MA 'DI GNYIS 'DI LTAR RDZU 'PHRUL CHE BA 'DI}
{LTAR MTHU CHE BA 'DI LTAR GZI BRJID CHE BA LA YANG LAG PAS}
{DZIN CING KUN TU NYUG PAR BYED DE}]:
(-imāvapi candra sūryān evam maharddhikāu evaṁ
mahānubhāvān
evaṁ mahānjaskāu pāṇinā parāmṛṣati parimārjayati)
[-imāvapi candra sūryā evaṁ mahardhikāu evaṁ
mahānubhāvā
evaṁ mahāmjaskau pāṇinā parāmṛṣati parimārjayati];
The moon and the sun also these so wonderful, so powerful
(or efficatious) and so beautifully shining bodies
he touches with his hand and handles (or feels) them all over.
228. (18).{TSANGS PA'I 'JIG RTEN GYI BAR DU SEMS CAN RNAMS LA LUS KYIS}
{DBANG BSGYUR RO}:
(-yāvad brahma lokād api sattvān kāyena vashe vartayati)
[-yāvad brahma lokād api sattvāṁ kāyena vashe vartayati];
[+M sattvam. S. sattvan in agreement with the Tib];
He rules (or has power) over the body of all animate
existences as far as the world of brahma.
229. (19a).(-{RNAM PA DANG BCAS YUL PHYOGS DANG BCAS GZHI CI LAS}
[P.261]
{'GYUR PA DANG BCAS PA SNGON GYI GNAS RJES SU DRAN PA})
[-{RNAM PA DANG BCAS YUL PHYOGS DANG BCAS GZHI CI LAS}
{'GYUR PA DANG BCAS SNGON GYI GNAS RJES SU DRAN PA}]:
(-sākāraṁ soddeshaṁ sanidānaṁ pūrva nivāsam anusmarati
sma)
[-sākāraṁ so#ddeshaṁ sanidānaṁ pūrva nivāsam anusmarati
sma];
Together with the species (or kind of animate existences)
together with the quarter (of the world where he lived)
together with the causes thereof he recollects his former
abodes (or residing places).
230. (19b-1).{TSE RABS DRAN PA} (-{SKYE BA}) (-{SKYE BA TSE RABS DRAN PA}):
jāti smaraḥ; He recollects his several generations.
(19b-2).(-{CHE GE MO ZHIG NA BDAG GI MIN 'DI ZHES BYA BAR GYUR})
[-{CHE GE MO ZHIG NA BDAG GI MING 'DI ZHES BYA BAR 'GYUR}]:
amutrāham āsam evaṁnāmā; At such a place I had such a name.
(19b-3).{RIGS 'DI ZHES BYA}: evaṁ jātiḥ; Such a caste (or I was of
such and such a nation, tribe or caste).
(19b-4).(-{RUS NI 'DI ZHES BYA}) [-{RUS 'DI ZHES BYA}]: evaṁ gotraḥ;
Such a family (or family extract or extraction).
(19b-5).(-{ZAS NI 'DI LTA BU ZHIG ZA}) [-{ZAS 'DI LTA BU ZHIG ZA}]:
evam āhāraḥ; I had such and such food.
(19b-6).(-{BDE BA DANG SDUG BSNGAL NI 'DI LTA BU ZHIG MYONG})
[-{BDE BA DANG SDUG BSNGAL PA 'DI LTA BU ZHIG MYONG}]:
evaṁ sukha duḥkha pratisaṁvedī;
I have enjoyed such and such happiness or pleasure
and suffered such and such distress or pain.
(19b-7).(-{YUN NI 'DI SRID CIG GNAS}) [-{YUN 'DI SRID CIG GNAS}]:
evaṁ cira sthitikaḥ;
I resided (remained) there for such and such a period of time.
(19b-8).(-{TSE NI 'DI TSAM ZHIG THUB}) [-{TSE 'DI TSAM ZHIG THUB}]:
evam āyuṣ paryantaḥ; I obtained such and such a length
of life (or my life extended thus far).
(19b-9).(-{DE NAS TSE 'PHOS NAS CHE GE MO ZHIG TU SKYES})
[-{DE NAS SHI 'PHOS NAS CHE GE MO ZHIG TU SKYES}]:
(-tatash cyuto'mutropapannaḥ) [-tatash cyuto'mutro#papannaḥ];
Thence dying away I was born again at such and such a place.
(19b-10).{DE NAS TSE 'PHOS NAS KYANG YANG 'DIR SKYES}:
tatash cyuta ihāpy upapannaḥ; Thence changing (or shifting)
my life by death I was born again here.

231. Sec.16.{CHOS 'PHRUL GSUM GYI MING LA}: trīṇi prātihāryāṇi;
(P.22)
The Names of the Three Kinds of Juggle or Illusory Shows
(Miracles or Miraculous Exhibitions).
232. (1).{RDZU 'PHRUL GYI CHO 'PHRUL}: Riddhi prātihāryam;
The trick of miraculous transformations.
(Note: P. Wonder of psychic power.)
233.* (2).{KUN BRJOD PA'I CHO 'PHRUL}
(-{KUN TU BRJOD PA'I RDZU 'PHRUL GYI CHO 'PHRUL}):
(-ādoshanā prātihāryam) [-adeshanā prātihāryan];
An Illusory Exhibition (Note: P.262. A trick or marvellous
ability of mind-reading or guessing other peoples character).
234. (3).{RJES SU BSTAN PA'I CHO 'PHRUL} [P.262]
(-{RJES SU BSTAN PA'I RDZU 'PHRUL GYI CHO 'PHRUL}]:
anushāsanī prātihāryam; The display of prodigies
(Note: P. The miracle of teaching, the wonder worked
by the commandments [of the Buddha]).

235. Sec.17.{SKYES BU CHEN PO'I MTSAN SUM CU RTZA GNYIS KYI MING LA}:
[P.92]
(-dvātriṁshan mahā puruṣa lakṣaṇāni)
(-A dvātriṁshad mahā puruṣa lakṣaṇāni) [NA]; The Names of the
Thirty-two Characteristic Signs of the Great Man (Purusa).
236. (1).{DBU GTZUG TOR DANG LDAN PA}: uṣṇīṣa shīraskatā;
Having on the crown of his head an ornamental excrescence.
237. (2).{DBU SKRA GYAS SU 'KHYIL BA}:
(-pradakṣiṇāvartta keshaḥ) [-pradakṣiṇāvarta kesha];
The hair on his head turning to the right side.
238. (3).(-{DPRAL BA'I DBYES MNYAM PA}) [-{DPRAL BA'I DBYES CHE BA}]
(-sama latāṭaḥ) [-sama latāṭa]; A broad and open forehead.
239. (4).{MDZOD SPU}: (-urṇā keshah) [-urṇā koṣo]: The hair of treasure
(a single hair in the middle of his forehead).
240. (5).{SPYAN MTHON MTHING LA BA'I RDZI MA LTA BU}:
(-abhinīla netra gopakṣmā) [-atinīla netra gopakṣma];
With dark blue eyes, like those of a cow or deer.
(Note: In most lists these are treated as two separate
numbers: while the reading of the second word is `gopaksa').
241. (6).{TSEMS BZHI BCU MNGA' BA}: (-catvāriṁshad dantaḥ) [P.93]
[-catvāriṁshad danta]; Having fourty teeth.
242. (7).{TSEMS MNYAM PA}: (-sama dantaḥ) [-sama danta];
Equal or uniformed teeth.
243. (8).{TSEMS THAGS BZANG BA}: (-avirala dantaḥ) [-avirala danta];
Well-arranged teeth.
244. (9).{TSEMS SHIN TU DKAR BA}:
(-su shukla dantaḥ) [-su shukla danta]; Very white teeth.
245. (10).{RO BRO BA'I MCHOG DANG LDAN PA}: rasa rasāgratā; (P.23)
Having the best taste.
246. (11).(-{'GRAM PA SENG GE 'DRA BA}) [-{'GRAM PA SE NGA GE'I 'DRA BA}]:
(-siṁha hanuḥ) [-siṁha hanu]; A jaw like that of a lion.
247. (12).{LJAGS SHIN TU RING ZHING SRAB PA}:
(-prabhūta tanu jihvaḥ) [-prabhūta tanu jihva];
A very long and subtle (thin) tongue.
248. (13).{TSANGS PA'I DBYANGS}: (-brahma svaraḥ) [-brahma svara];
A clear voice.
249. (14).{DPUNG MGO SHIN TU ZLUM PA}: (-su saṁvṛta skandhaḥ)
[-su saṁvṛta skandha]; With well-rounded shoulders.
250. (15).{BDUN MTHO BA}: (-saptotsadaḥ) [-saptotsada];
Of seven spans (in stature).
(Note: This is usually supposed to mean "having seven
protuberances" [on the hands, feet, etc]. The Chinese says
having the seven places full or rounded off).
251. (16).{THAL GONG RGYAS PA}:
(-citāntarāṁsaḥ, -cirāntarāṁsaḥ) [-cirantaṁrāsa];
Of fine complection. (Note: There has been much confusion
in regard to this word. Minayeff reads `Citāntaramsa'.
`Citāntaramsa' seems a more plausible reading but that does
not explain Koros translation. The Chinese in de Harlez has
`liang chien yЃan' which means "Having round (broad) shoulders."
But `antaraṁsa' means rather `breast' than shoulders. de Harlez
MS. reads, he tells us `citantaranpa'.
252. (17).{PAGS PA SRAB CIN MDOG GSER 'DRA BA}:
(-sūkṣma suvarṇa cchaviḥ) [-sūkṣma suvarṇa cchavi];
With a delicate and gold-like skin.
(Note:In some lists this is taken for two separate qualities).
253. (18).(-{BZHENGS BZHIN DU MA BTUD PAR PHYAG PUS MO SLEBS PA})
[-{BZHENGS BZHIN DU MA BTUD PAR PHYAG PUS MOR SLEBS PA}]:
sthitānavanata pralambabāhutā;
Standing, not bending himself, his hands each down to his
knees.
(Note: This is in the 80 Inferior Marks in de Harlez's list).
254. (19).{RO}.{STOD SENG GE'I 'DRA BA}:
(-simha pūrvārdha kāyaḥ) [siṁha pūrvārdha kāya];
The upper part (or the trunk) of his body is like
that of a lion.
255. (20).{SHING NYA GRO DHA LTAR CHU ZHENG GAB PA}:
(-nyogrodha parimaṇdalaḥ) [-nyagrodha parimaṇdala];
His body is broad and extensive like the nyagrodha tree
(Ficus Religiosa).
256. (21).{SPU RE RE NAS SKYES SHIN GYAS SU 'KHYIL BA}:
(-ekāika roma pradakṣiṇāvartaḥ) [-ekāika roma
pradakṣiṇāvarta];
Each hair of his body turning to the right side.
257. (22).{SKU'I SPU GYEN DU PHYOGS PA}: (-ūrdhvaga romaḥ)[-ūrdhvāṅga
roma];
The hair of his body turning upwards.
258. (23).(-{'DOMS KYI SBA BA SBUBS SU NUB PA})
[-{'DOMS KYI LBU BA SBUBS SU NUB PA}]:
(-koshagata vasti guhyaḥ) [-koshagata vasti guhya];
His private member is sunk into the body (not apparent).
259.* (24).{BRLA LEGS PAR ZLUM PA} (-{MDZES SHIN ZLUM PA}): suvarti toruh;
With well-rounded or turned thighs.
# (24a).{MDZES SHIN ZLUM PA}: suvarti toga; Beautiful & round.
260.* (25).{ZHABS KYI LONG BU MO'I TSIGS MI MNGON PA} (P.24) [P.94]
[-{ZHABS KYI LONG BU MI MNGON PA}]:
(-utsaṅga pādaḥ) [-ucchaṅkha pāda];
The joints of the ankles do not appear.
261.* (26).{PHYAG DANG ZHABS KYI MTHIL 'JAM SHIN GZHON SHA CHAGS PA}:
(-mṛdu taruṇa hasta pāda talaḥ)
[-mṛdu taruṇa hasṭa pāda tala];
The palms of his hands and the soles of his feet
being soft, having a juvenile flesh.
262.@ (27).{PHYAG DANG ZHABS DRA BAS 'BREL BA}: jālāvanaddha hasta
pādaḥ; [NA].
263.* (28).(-{SOR MO RING BA})
[-{PHYAG SOR RING MO PHYAG DANG ZHABS GNYIS DRA BAS 'DREL
PA}]:
(-dīrghāṅguliḥ) [-dīrghāṅguli]; With long fingers.
264. (29).{PHYAG DANG ZHABS KYI MTHIL 'KHOR LO'I MTSAN DANG LDAN
PA}:
(-cakrāṅkita hasta pādaḥ) [-cakrāṅkita hasta pāda tala];
Having his palms and soles marked with a wheel.
265. (30).{ZHABS SHIN TU GNAS PA}:
(-supratiṣṭhita pādaḥ) [-supratiṣṭhita pāda];
With very firm or steady feet.
266. (31).(-{ZHABS KYI MTHIL RTING PA YANGS PA})
[-{ZHABS KYI RTING PA YANGS PA}]:
(-āyata pāda pārṣṇiḥ) [-āyata pāda parṣṇi]; With broad heels.
267. (32).(-{BYIN PA RI DWAGS AAI NE YA'I LTA BU}:
[-{BYIN PA RI DWAGS AAE NA YA LTA BU}:
(-āineya jaṅghaḥ) [-āiṇeya jaṅgha];
With legs like those of the deer (aiṇeya).

268. Sec.18.(-{DPE BYAD BZAN PO BRGYAD CU'I MING LA})
(-{DPE BYAD BZAN PO BRGYAD BCU'I MING LA})
[-{DPE BYAD BZAN PO BRGYAD CU'I MING MTSAN}]:
(-ashīty anuvyañjanāni) [NA];
The Names of the Eighty Symmetrical Parts, Proportions, or
Points of Beauty; On the Body of the Great Purusa or Any
Buddha.
269. (1).(-{SEN MO KYI MDOG LTA BU,} -{SEN MO'I KYI MDOG LTA BU,}
[-{SEN MO ZANGS KYI MDOG LTA BU}]:
(-ātāmra nakhaḥ) [-ātāmra nakha];
With copper-colored nails on his hands.
270. (2).{SEN MO'I MDOG SNUM PA} (-{SEN MO MDOG SNUM PA}):
(-snigdha nakhaḥ) [-snigdha nakha];
With smooth or unctious nails.
271. (3).{SEN MO MTHO BA}: (-tuṅga nakhaḥ) [-tuṁga nakha];
With high or elevated nails.
272. (4).{SOR MO RNAMS ZLUM PA}:
(-vṛttāṅguliḥ) [-vṛttāṅguli, -vṛttāṁguli];
With round fingers.
273. (5).{SOR MO BYIN GYIS PHRA BA}: (-anupūrvāṅguliḥ) (P.25)
[-anupūrvāṅguli]; With small finger joints.
274. (6).{SOR MO RNAMS RGYAS} [{PA}]:
(-citāṅguliḥ) [-citāṅguli, -citāṁguli, Syn. paryaṁguli];
With full fingers.
275. (7).{RTSA MI MNGON PA}: (-nigūḍha shiraḥ) [-nirgaṭ shira];
The veins (Note: Csomo tentatively puts it "muscles or
nerves") not appearing (invisible).
276. (8).{RTSA MDUD MED PA}: (-nirgranthi shiraḥ) [-nirgranthi shira];
There being no knots in his veins (Csoma puts tentatively
"muscles or nerves."
277. (9).{LONG BU MI MNGON PA}:
(-gūḍha gulphaḥ) [-gūṭa gulpha, for gūḍha];
A round or not visible ankle.
278. (10).{ZHABS MI MNYAM PA MED PA}: (-aviṣama pādaḥ) [-aviṣama
pāda];
No unevenness or disproportion in his feet.
279. (11).{SENG GE'I STABS SU GSHEGS PA}: siṁha vikrānta gāmī;
Walking in the manner of a lion.
280. (12).{GLANG PO CHE'I STABS SU GSHEGS PA}: nāga vikrānta gāmī;
Walking like a elephant.
281. (13).{NANG PA'I STABS SU GSHEGS PA}: haṁsa vikrānta gāmī;
Walking like a goose or swan.
282. (14).{KHYU MCHOG GI STABS SU GSHEGS PA}: vṛṣabha vikrānta
gāmī;
Walking like a bull (or the leader of the herd).
283. (15).(-{GYAS PHYOGS SU LDOG CING GSHEGS PA} [P.95]
[-{GYAS PHYOGS SU LNGOG CING GSHEGS PA}
(-pradakṣiṇāvarta gāmī) [-pradakṣiṇavṛtta gāmī];
Turning to the right side in his walking.
284. (16).{MDZES PAR GSHEGS PA}: cāru gāmī; Walking in a handsome manner.
285. (17).{MI GYO BAR GSHEGS PA}: avarkra gāmī;
Walking up-rightly (or not crookedly).
286. (18).{SKU 'KHRIL BAG CHAGS PA}:
(-vṛtta gātraḥ) [-vṛtta gātra]; A chosen body.
287. (19).{SKU BYI DOR BYAS PA LTA BU} (-{SKU BYI DOR BYAS PA}):
(-mṛṣṭa gātraḥ) [-mṛṣṭa gātra];
His body well cleansed, or made clean.
288. (20).(-{SKU RIM PAR 'TSHAM PA}) [-{SKU RIM PAR 'TSHAMS PA}]: (P.26)
(-anupūrva gātraḥ) [-anupūrva gātra]; A well arranged body.
289. (21).{SKU GTZANG BA}: (-shuci gātraḥ) [-shuci gātra];
A clean or pure body.
290. (22).{SKU 'JAM PA}: (-mṛdu gātraḥ) [-mṛdu gātra];
A soft or delicate body.
291. (23).{SKU RNAM PAR DAG PA}: (-vishuddha gātraḥ) [-vishuddha gātra];
A very clean (or a purified body).
292. (24).{MTSAN YONGS SU RDZOGS PA}:
(-paripūrṇa vyañjanaḥ) [-paripūrṇa vyañjana];
A full or perfect characteristic sign.
293. (25).{SKU KHO LAG YANGS SHIN BZANG BA}:
(-pṛthu cāru maṇdala gātraḥ)
[-pṛthu cāru maṇdala gātra, -pṛthu cāru maṇḍala gātra];
An ample and sound-complextioned body (or a good complextion).
294. (26).{GOM PA SNYOMS PA}: (-sama kramaḥ) [-sama krama];
Making equal paces (in walking), walking uprightly.
295. (27).{SKU SHIN TU GZHON MDOG CAN}:
(-sukumāra gātraḥ) [-sukumāra gātra]; With a juvenile body.
296. (28).{SKU ZHUM PA MED PA}: (-adīna gātraḥ) [-adīna gātra];
His body showing no fear (or distress).
297. (29).{SKU RGYAS PA}: (-unnata gātraḥ) [-utsada gātra]; A compact body.
298. (30).{SKU SHIN TU GRIMS PA}: (-susaṁhita gātraḥ) [-susaṁhata gātra];
A very patient or subdued body.
299. (31).(-{SKU YAN LAG DANG NYING LAG SHIN TU RNAM PAR 'BYED PA})
[-{YAN LAG NYING LAG SHIN TU RNAM PAR 'BYED PA}]:
(-suvibhak tāṅga pratyaṅgaḥ) [-suvibhak tāṅga pratyaṅga];
With a well-proportined (or disposed) members and limbs.
300. (32).{GZIGS PA RAB RIB MED CING RNAM PAR DAG PA}:
(-vitimira vishuddhā lokhaḥ) [-vitimira vishuddhā lokha];
His sight, having no dimness, is very clear.
301. (33).{DKU ZLUM PA}: (-vṛtta kukṣiḥ) [-vṛtta kukṣi];
A round side or rib side.
302. (34).(-{DKU SKABS PHIN PA}) [-{DKU}.{SKABS}.{PHYIN}.{PA}]:
(-mṛṣṭa kukṣiḥ) [-mṛṣṭa kukṣi];
A cleansed rib side.
303. (35).(-{DKU MA RNYONGS PA}) [-{DKU MA SNYONGS PA}]:
(-abhugna kukṣiḥ) [-abhugna kukṣi]; A even or not crooked side.
304. (36).(-{PHYAL PHYANG NGE BA}) [-{PHYAL 'PHYANG NGE BA}]:
(P.27)
(-kṣāmodaraḥ) [-kṣāmodara]; His belly hanging somewhat
downwards.
305. (37).{LTE BA ZAB PA}: (-gaṁbhīra nābhiḥ) [-gaṁbhīra nābhi];
With a deep navel.
306. (38).{LTE BA GYAS PHYOGS SU 'KHYIL BA}: [P.96]
(-pradakṣināvarta nābhiḥ) [-pradakṣiṇāvṛtta nābhi];
His Navel Turning to the Right Side.
307. (39).{KUN NAS MDZES PA}:
(-samanta prāsādikaḥ) [-samanta prāsādika, -samanta prasādika];
Handsome or beautiful on all sides.
308. (40).(-{KUN TU SPYOD PA GTZANG BA}) [-{KUN SPYOD GTZANG BA}]:
(-shuci samācāraḥ, -shuci samudācārah) [-shuci samācāra];
Pure in all his manners or conduct of life.
309. (41).{SKU LA SME BA DANG GNAG BAG MED PA}:
(-vyapagata tilaka kāla gātraḥ) [-vyapagata bilaka gātra];
Having no freckles or dark spots on his body.
310. (42).{PHYAG SHIN BAL LTAR SHIN TU 'JAM PA}:
(-tūla sadṛsha sukumāra pāṇiḥ) [-tūla sadṛsha sukumāra
pāṇi];
His hand like cotton is very soft.
311. (43).{PHYAG GI RI MO MDANGS YOD PA}:
(-snigdha pāṇi lekhaḥ) [-snigdha pāṇi lekha];
Having bright (or unctuous) figures (lines) on his palms.
312. (44).{PHYAG GI RI MO ZAB PA}:
(-gambhīra pāṇi lakhaḥ) [-gambhīra pāṇi lakha];
Having deep lines (marks or figures) on the palms of his hands.
313. (45).{PHYAG GI RI MO RING BA}:
(-āyata pāṇi lekhaḥ) [-āyata pāṇi lekha];
With long incisions or figures on his palm.
314. (46).{ZHAL HA CANG YANG MI RING BA}:
(-nātyāyata vadanaḥ) [-nātyāyata vadana];
His face is not too long.
315. (47).{ZHAL LA GZUGS KYI GZUGS BRNYAN SNANG BA}
(-bimba pratibhimba darshana vadanaḥ)
[-bimba pratibhimba darshana vadana
-vimba prativimba darshana vadana];
In his face "the images of objects" may be seen
(i.e., original and counterfeit) [+The Chinese says, whose lips
have the lustre of the Bimba fruit (momordica monadelpha)].
316. (48).{LJAGS MNYEN PA}:
(-mṛdu jihvaḥ) [-mṛju jihva, for mṛdu];
A soft (smooth) tongue.
317. (49).{LJAGS SRAB PA}: (-tanu jihvaḥ) [-tanu jihva]; A thin tongue.
318. (50).{LJAGS DMAR BA}: (-rakta jihvaḥ) [-rakta jihva]; A red tongue.
319. (51).{GLANG PO CHE'I NGA RO DANG 'BRUG GI SGRA DANG LDAN PA}:
(-gaja garjita jīmūtā ghoṣaḥ) [-gaja garjana jīmūta ghoṣa];
Having a voice like that of an elephant, and thunder.
320. (52).{GSUN SNYAN CIN MNYEN LA 'JAM PA}: (P.28)
(-madhura cāru mañju svaraḥ) [-madhura cāru mañju svara];
His voice (or speech) is sweet, elegant, and soft.
321. (53).{MCHE BA ZLUM BA}: (-vṛtta daṁṣṭraḥ) [-vṛtta daṁṣṭra];
With round eye-teeth.
322. (54).{MCHE BA RNO BA}: (-tīkṣṇa daṁṣṭraḥ) [-tīkṣṇa
daṁṣṭra];
With sharp eye-teeth.
323. (55).{MCHE BA DKAR PA}: (-shukla daṁṣṭraḥ) [-shukla daṁṣṭra];
With white eye-teeth.
324. (56).{MCHE BA MNYAM PA}: (-sama daṁṣṭraḥ) [-sama daṁṣṭra];
With like (uniform) eye-teeth, with even eye-teeth.
325. (57).{MCHE BA BYIN GYIS PHRA BA}:
(-anupūrva daṁṣṭraḥ) [-anupūrva daṁṣṭra];
With well disposed eye-teeth.
326. (58).{SHANGS MTHO BA}: (-tuṅga nāsaḥ) [-tuṅga nāsa];
With a high or elevated nose.
327. (59).{SHANGS GTZANG BA}: (-shuci nāsaḥ) [-shuci nāsa];
With a clean nose.
328. (60) {SPYAN RNAM PAR DAG PA}: (-vishuddha netraḥ) [-vishuddha netra];
With a very clear (or purified) eyes.
329. (61).{SPYAN YANGS PA}: (-vishāla netraḥ) [-vishāla netra, -Riṣva netra];
Wide or large (deer) eyes.
330. (62).{RDZI MA STUG PA}: (-citra pakṣmāḥ) [-citra pakṣma];
With thick eye-lashes.
[P.97]
331. (63).(-{SPYAN DKAR NAG 'BYES SHIN PAD MA'I 'DAB MA'I MDANGS LTA
BU})
(-{SPYAN DKAR NAG 'BYES SHIN PAD MA'I 'DAB MA'I MDANGS PA LTA
BU})
[-{SPYAN DKAR NAG DBYES SHIN PADMA'I 'DAB MA'I MDANGS LTA
BU}];
(-sitāsita kamaladala shakala nayanaḥ)
[-sitāsita kamaladala shakala nayana
-sitāsita kamala shakala nayana];
The white and black of his eyes (the pupils) like
the brightness of the leaf of the hamala lotus flower.
332. (64).(-{SMIN TSUGS RING BA}) [-{SMIN}.{CHUGS}.{RING}.{BA}]:
(-āyata bhrūḥ) [-ayata bhrū]; With a long eye-brow.
333. (65).{SMIN MA 'JAM PA}: (-shlakṣṇa bhrūḥ) [-shlakṣṇa bhrū];
A soft eye-brow.
334. (66).{SMIN MA SPU MNYAM BA}: (-sama roma bhrūḥ) [-sama roma bhrū];
An eye-brow of uniform hair.
335. (67).{SMIN MA SNUM PA}: (-snigdha bhrūḥ) [-snigdha bhrū];
An unctuous or bright eye-brow.
336. (68).{SNYAN SHAL STUG CING RING BA}: (-pīnāyata karṇaḥ)
[-pīnāyata karṇa]; With a thick and long ear flap.
337. (69).{SNYAM MNYAM PA}: (-sama karṇaḥ) [-sama karṇa];
With smooth (uniform) ears.
338. (70).{SNYAN GYI DBANG PO MA NYAMS PA}:
(-anupahata karṇendriyaḥ) [-anupahata karṇendriya];
His organ of hearing is not debilitated.
339. (71).{DPRAL BA LEGS PAR DBYES PA}: (P.29)
(-supariṇata lalāṭaḥ) [-supariṇata lalāṭa];
With a broad, open forehead.
340. (72).{DPRAL BA DBYES CHE BA}:
(-pṛthu lalāṭaḥ) [-pṛthu lalāṭa]; With a large forehead.
341. (73).{DBU SHIN TU RGYAS PA}:
(-suparipūrṇa uttamāṅgaḥ) [-suparipūrṇottamāṅga];
His chief member (the head) is compact (well accomplished).
342. (74).(-{DBU SKRA BUNG BA LTAR NAG PA}) [-{DBU SKRA BUNG BA LTAR
GNAG PA}]:
(-bhramara sadṛsha keshaḥ) [-bhramara sadṛsha kesha];
The hair of his head is black as a bee.
343. (75).{DBU SKRA STUG PA}: (-cita keshaḥ) [-cita kesha];
With thick or dense hair on his head.
344. (76).{DBU SKRA}.{'JAM}.{PA}: (-shlakṣṇa kesheḥ) [-shlakṣṇa keshe];
With soft or fine hair.
345. (77).{DBU SKRA MA 'DZINGS PA}:
(-asaṁlulita keshaḥ, -asaṁluḍita kesha) [-asaṁlulita kesha];
His hair is not intricate or perplexed.
346. (78).{DBU SKRA MI GSHOR BA}: (-aparuṣa keshaḥ) [-aparuṣa kesha];
The Hair of his head is not rough or complicated.
347. (79).(-{DBU SKRA DRI ZHIM BA}) [-{DBU SKRA DRI ZHIM PA}]:
(-surabhi keshaḥ) [-surabhi kesha];
With sweet-smelling hair (of his head).
348. (80).{PHYAG DANG ZHABS DPAL GYI BE'U DANG BKRA SHIS DANG
GYUNG}
{DRUNG 'KHYIL BAS BRGYAN PA}:
(-shrī vatsa svastika nandyāvarta lalita pāṇi pādaḥ)
(-shrī vatsa svasrika nandyāvarta lakṣito pāṇi pādaḥ)
[-shrī vatsa svasrika nandyāvartta lalita pāṇi pāda];
Both his hands and feet are adorned with the emblems
(or figures) of prosperity, plenty, and the double-cross.
349.@ (81).{SDENG RIS} (-{DENG RIS 'KHYIL PA}): vardhamānaḥ; [NA]

350. Sec.19.{DE BZHIN GSHEGS PA'I CHE BA MDO SDE LAS BYUNG BA'I MING}
[P.88]
(-{DE BZHIN GSHEGS PA'I CHE BA MDO SDE LAS BYUNG BA'I MING
LA}):
(-sūtrānta uddhṛtāni tathāgata māhātmya nāmāni) [NA];
The Names or Terms Expressive of the Excellance of Tathāgata
(or Buddha) Taken from the Sūtras.
351. (1).{BLO SHIN TU RNAM PAR DAG PA}:
(-suvishuddha buddhiḥ) [-suvishuddha buddhi];
A very clear understanding.
352. (2).{GNYIS SU MED PA'I SPYOD PA} (-{GNYIS SU SPYOD PA MED PA}):
(P.30)
(-advaya samudācāraḥ) [-advaya samudācāra]; Upright conduct.
353. (3).{MTSAN NYID MED PA'I CHOS LA GZHOL BA}: [P.89]
(-alakṣaṇa dharma parāyaṇaḥ) [-alakṣaṇa dharma parāyaṇa]:
Occupied (in meditation) with things that have no marks
(or with metaphysical beings).
354. (4).{SANGS RGYAS KYI GNAS PAS GNAS PA};
(-buddha vīhāreṇa viharan, -buddha vīhāreṇa vīhāraḥ)
[-buddha vihāreṇa vihāran];
Dwelling in the manner of Buddha.
355. (5).{SANGS RGYAS THAMS CAD DANG MNYAM PA NYID BRNYES PA}:
(-sarva buddha samatā prāptiḥ) [-sarva buddha samatā prāpta];
Has found (or arrived at) equality with all the Buddhas.
356. (6).(-{SGRIB PA MI MNGA' BA'I RTOGS PAR KHONG DU CHUD PA})
(-{SGRIB PA MI MNGA' BA'I RTOGS PAR THUGS SU KHONG DU CHUD
PA})
(-{SGRIB PA MI MNGA' BAS RTOGS PAR THUGS SU KHONG DU CHUD
PA})
[-{SGRIB PA MI MNGA' BAR RTOGS PAR THUGS SU CHUD PA}]:
(-anāvaraṇa gatiṁ gataḥ) [-anāvaraṇa gatiṁ gata];
Has learned how to judge without defects (or clearly).
357. (7).(-{PHIR MI ZLOG PA'I CHOS DANG LDAN PA}) [P.90]
[-{PHIR MI ZDOG PA'I CHOS DANG LDAN PA})
(-apratyudāvartya dharmaḥ) [-apratyudāvartya dharma];
He is possessing unerring faith or principles.
358.@ (8).(-{SPYOD YUL GNYIS MI 'PHOGS PA,} -{SPYOD YUL GNYIS MI 'PHROG
PA})
asaṁhārya gocarah; (NA).
359. (9).{RNAM PAR GZHAG PA BSAM GYIS MI KHYAB PA}: [P.90]
(-acintya vyavasthānaḥ) [-acintya vyavasthāna];
Inconceivable decrees (or declarations of the Law).
360.@ (10).{DUS GSUM MNYAM PA NYID TSHAR PHYIN PA}:
try adhva samatā niryātaḥ; [NA].
361. (11).(-{SKU 'JIG RTEN GYI KHAMS THAMS CAD DU RAB TU KHYAB PA})
[P.90]
[-{SKU 'JIG RTEN GYI KHAMS THAMS CAD DU KHYAB PA}]
(-sarva loka dhātu prasṛtakāyaḥ)
[-sarva loka dhātu prabhūtakāya];
His body encompassing all the regions of the world.
362. (12).{CHOS THAMS CAD LA THE TZOM MED PA'I YE ZHES MNYA' BA}:
[P.91]
(-sarva dharma niḥsaṁshayajñānaḥ)[-sarva dharma
niḥsaṁshayajñā];
Having an indubitable knowledge of all things.
363. (13) {BLO SPYOD PA THAMS CAD DANG LDAN PA}:
(-sarva caryā samanvāgata buddhiḥ)
[-sarva caryā samanvāgata buddhi];
His understanding conforming to all moral practices.
364. (14).{CHOS MKHYEN PA LA NEM NUR MED PA}:
(-niḥkāṁkṣa dharma jñānaḥ) [-niskāṅkṣa dharma
jñānae];
Having no scruple or doubt with respect to things.
365. (15).(-{RNAM PAR MA RTAGS PA'I SKU MI MNGA' BA}) (P.31)
[-{RNAM PAR MA BRTAGS PA'I SKU MI MNGA' BA}]
(-avikalpita sharīraḥ) [-avikalpita sharīram];
Possessing an inscrutable body (which has not been judged).
366. (16).{YE ZHES BYANG CHUB SEMS DPA' THAMS CAD KYIS YANG DAG PAR
MNOS PA}:
(-sarva bodhisattva sampratīcchīta jñānaḥ)
[-sarva bodhisattva saṁpatīccha jñāna];
A wisdom or knowledge comprehending that of the bodhisattvas.
367. (17).{SANGS RGYAS KYI GNAS PA GNYIS SU MED PA DAM PA'I PHA ROL
TU}
{SON PA BRNYES PA}:
(-advaya buddha vihāra parama pārami prāptaḥ)
[-advaya buddha vihāra parama pāramita];
He has found the indubitable abode of Buddha
the true transit or arriving at felicity.
368. (18).{DE BZHIN GSHEGS PA MA 'DRES PA'I RNAM PAR THAR PA'I MDZAD
PA'I}
{YE SHES KYI MTHAR PHIN PA}
(-{DE BZHIN GSHEGS PA MA 'DRES PA'I RNAM PAR THAR PAR MDZAD
PA'I}
{YE SHES KYI MTHAR PHIN PA}):
(-asaṁbhinna tathāgata vimokṣa jñāna niṣṭhāgataḥ)
[-asambhinna tathāgata vimokṣa jñāna niṣṭhāgata];
He has arrived at that degree of knowledge which is required
of a Tathāgata for a perfect liberation or emancipation.
369. (19).(-{MTHA' DANG DBUS MED PA'I SANGS RGYAS KYI SA MNYAM PA
NYID}
{BU THUGS SU CHUD PA})
[-{MTHA' DANG DBUS MED PA'I SANGS RGYAS KYI SA MNYAM PA
NYID}
{THUGS SU CHUD PA}];
(-ananta madhya buddha bhūmi samatādhigataḥ)
[-ananta madhya buddha bhūmi samatādhigata];
He perceived that the mansion of Buddha is without
limits and without a centre or middle point.
370. (20).{CHOS KYI DBYINGS KYIS GTUGS PA}: (-dharma dhātu paryantaḥ)
[-dharma dhātu parama]; He has met with the root of
all things (the supreme intelligence).
371. (21).{NAM MKHA'I KHAMS KYI MTHA' KLAS PA}
(-{NAM MKHA'I KHAMS KYI MTHAS KLAS PA});
(-ākāsha dhātu paryavasānaḥ) [-ākāsha dhātu paryavasāna];
His mansion is infinitely like the regions of heaven.
372. (22).(-{PHYI MA'I MTHA'I MUR THUG PA}) [-{PYI MA'I MTHA'I MUR THUG
PA}]:
(-aparānta koṭi niṣṭhaḥ) [-aparānta koṭi niṣṭha];
He has reached the limits of the world to come.
373.@ (23).{DE BZHIN GSHEGS PA DE BSOD NAMS DAG GI RGYU MTHUN PA};
nisyandaḥ sa tathāgataḥ puṇyānām; [NA].
374. (24).{DGE BA'I RTZA BA RNAMS CHUD MI ZA BA}:
(-a vipraṇāshaḥ kushala mūlānām)[-a vipraṇāsha kushala
mūlānām];
The roots of wisdom will produce these effects.
375. (25).{BZOD PAS BRGYAN PA}: (-alaṁkṛtaḥ kṣāntyā) [-alaṁkṛta
kṣāntyā];
Adorned with (or by) patience.
376. (26).{BSOD NAMS KYI GTER RNAMS KYI GZHI}:
(-āgamaḥ puṇya nidhānānām) [-āgama puṇya
nidhānānām];
The basis of the moral merits.
377. (27).(-{DPE BYANG BZANG PO RNAMS KYIS SPRAS PA}) (P.32)
[-{DPE BYAD BZANG PO RNAMS KYIS SPRAS PA}]
(-citrito nuvyañjanāiḥ) [-citritā nuvyañjanaiḥ];
Adorned with beauty.
378. (28).{MTSAN GYI ME TOG RGYAS PA}:
(-kusumito lakṣaṇāiḥ) [-kusumito lakṣaṇaiḥ];
With florid or elegant characteristics.
379. (29).{SPYOD YUL RAN PAR MTHUN PA}: pratirūpo gocareṇa;
With an uniform moderate conduct.
380. (30).{MTHONG NA MI MTHUN PA MED PA}:
(-apratikūlo darshanena) [-apratikulo darshanena];
There is nothing unbecoming in him, when one looks on him.
381. (31).(-{DAD PA'I MOS PA RNAMS MNGONG PAR DGA' PA,} [P.92]
-{DAD PA'I MOS PA RNAMS LA MNGONG PAR DGA' PA,}
-{DAD PAS MOS PA RNAMS MNGONG PAR DGA' PA,}
-{DAD PAS MOS PA RNAMS LA MNGONG PAR DGA' PA})
[-{DAD PA'I MOS PA RNAMS LA MNGON PAR DGA' PA}];
(-abhiratiḥ shraddhādhimuktānām) [-abhirati
shraddhādhimuktānām];
They that believe in him are extremely glad
(or do rejoice greatly).
382. (32).{SHES RAB ZIL GYIS MI NON PA}:
(-anabhibhūtaḥ prajñayā) [-anabhibhūta prajñayā];
His understanding or wisdom is not to be surpassed
(or obfuscated).
383.@ (33).{STOBS RNAMS LA BRDZI PA MED PA}: anavamardanīyo balāiḥ;
[NA].
384. (34).{SEMS CAN THAMS CAD KYI STON PA}:
(-shastā sarva sattvānām) [-shastā sarva satvānām];
He is the instructor of all animate existences.
385. (35).{BYANG CHUB SEMS DPA' RNAMS KYI YAB}: pitā bodhisattvānām;
He is the father of the Bodhisattvas.
386. (36).{'PHAGS PA'I GANG ZAG RNAMS KYI RGYAL PO}:
(-rājārya pudgalānām) [-rājā ārya puṅgalānām];
The prince (or sovereign) of the venerable, virtuous men.
387. (37).(-{LAS DANG PO RNAMS KYI DED DPON})
[-{LAS DANG PO PA RNAMS KYI DED DPON}]:
sārthavāha ādikarmikāṇām;
The leader of those employed in the principal work.
388. (38).{YE SHES DPAG TU MED PA}: a prameyo jñānena; With immense
wisdom.
389. (39).{SPOBS PA MTHA' YAS PA}:
(-anantaḥ pratibhānena) [-ananta pratibhānena];
With immense powers of speaking.
390. (40).{GSUNG RNAM PAR DAG PA}: (-vishuddhaḥ svareṇa)[-vishuddha
svareṇa];
With a very clear voice.
391. (41).{DBYANGS SNYAN PA}: (-āsvādanīyo ghoṣeṇa) [-asvādanīyo
ghoṣeṇa];
With a sweet (or pleasing) melody.
392. (42).(-{SKU BYAD BLTA BAS CHOG MI SHES PA}) (P.33)
[-{SKU BYAD LTA BAS CHOG MI SHES PA}]:
(-asecanako rūpeṇa) [-asecanakorṣapena, +M. asecanako rūpeṇa];
Not to be satisfied with looking on him (on his complexion).
393. (43).{SKU MTSUMS PA MED PA}: (-apratisamaḥ kāyena) [-apratisama
kāyena];
An incomparable body or person (or that has none like him).
394. (44).{'DOD PA DAG GIS MA GOS PA}: (-aliptḥ kāmāiḥ) [-alipta
kāmāiḥ];
Not stained by desires, or free of all wishes.
395. (45).(-{GZUGS DAG GIS NYE BAR MA GOS BA}) [P.89]
[-{GZUGS DAG GIS NYE BAR MGOS BA}]:
(-anupalipto rūpāiḥ) [-anupaliptā rūpāiḥ];
Is not involved in bodily substances.
396. (46).{GZUGS MED PA DAG DANG MA 'DRES PA}:
(-asaṁsṛṣṭo rūpāiḥ) (-asaṁsṛsta ārūpyāiḥ)
[-asaṁsṛṣṭaḥ arūpāiḥ];
Neither mixed with bodily things.
397. (47).{PHUNG PO DAG LAS RAB TU RNAM PAR GROL PA}:
vipramuktaḥ skandhebhyaḥ;
Is entirely evolved from the five aggregates.
398. (48).{KHAMS RNAMS DANG MI LDAN PA}: visaṁyukto dhātubhiḥ;
Of the mansions or roots (of worldly existence).
399. (49).{SKYE MCHED RNAMS BSDAMS PA}:
(-saṁvṛta āyatanāiḥ) [-saṁvṛtta āyatane];
Has restrained all his senses.
400. (50).{MDUD PA RNAMS SHIN TU BCAD PA}: pracchinno granthāiḥ;
The knots have been cut off entirely.
401. (51).{YONGS SU GDUNG BA DAG LAS RNAM PAR GROL BA}: vimuktaḥ
paridāghaiḥ;
Entirely delivered from all afflictions.
402. (52).{SRED PA LAS YONGS SU GROL BA}:
(-parimuktas tṛṣṇayā) [-parimukta stṛṣṇāyāḥ];
Is entirely free from the passion of cupidity.
403. (53).{CHU BO LAS BRGAL BA}: oghād uttīrṇaḥ;
Has forded the river, or is out of the stream.
404. (54).{YE SHES YONGS SU RDZOGS PA}: paripūrṇo jñānena;
He is entirely full of wisdom or knowledge.
405. (55).{'DAS PA DANG MA BYON PA DANG DA LTAR GYI SANGS RGYAS
BCOM}
{LDAN 'DAS RNAMS KYI YE SHES LA GNAS PA}:
pratiṣṭhito tītānāgata pratyutpannānāṁ buddhānā
bhagavatāṁ jñāne;
He dwells in the knowledge (or wisdom of the Buddha Bhagavans
that have been, are now, and shall come hereafter.
406. (56).{MYA NGAN LAS 'DUS PA LA MI GNAS PA}: apratiṣṭhito nirvāṇe;
(P.34)
He dwells not in death or annihilation or total cessation.
407.* (57).{YANG DAG PA NYID KYI MTHA' LA GNAS PA}
(-{YOD PA NYID KYI MTHA' LA GNAS PA}.):
(-sthito bhūta koṭyāṁ) [-sthito bhūta koṭyāṁ sthita];
He dwells in the most perfect limits
(or has a clear theory in philosophy).
408.* (58).(-{SEMS CAN THAMS CAD LA GZIGS PA'I SA LA BZHUGS PA})
[-{SEMS CAN THAMS CAD GZIGS PA'I SA LA BZHUGS PA}]:
(-sthitaḥ sarva sattvā loka niyāyaṁ bhūmāu)
[-sarva satvā loka nāyaṁ bhūmāu];
He sits in such a place where he regards
(or overlooks) all animate existences.
409. (59).{SLOB MA SHIN TU DUL BA MTHA' YAS PA'I TSOGS MNGA' BA}
(-{SLOB MA'I TSOGS SHIN TU 'DUL BA MTHA' YAS PA MNGA' BA}):
(-ananta shisya gaṇa suvinītaḥ) [-ananta shiṣya gaṇa suvinīta];
He has a flock of infinitely well-disciplined pupils.
410.@ (60).{SEMS CAN THAMS CAD KYI BSAM PA LEGS PAR SGRUB SHES PA}:
sarva sattvā shaya suvidhijñāḥ; [NA].
411. (61).(-{SANGS RGYAS KYI MDZAD PA LHUN GRUB PA RGYUN MI 'CHAD
PA}) [P.90]
[-{SANGS RGYAS KYI MDZAD PA LHUN GYIS GRUB PA RGYUN MI CHAD
PA}]:
(-anābhoga buddha kāryā pratīprasrabdhaḥ)
[-anābhoga buddha kāryā pratiprasrabha];
The arts of Buddha are perfect and never ceasing.
412. (62).{GROL BA GROL BA'I 'KHOR DANG LDAN PA}:
(-mukto mukta parivāraḥ) [-mukto mukta parivāra];
He has such attendants about him that are
liberated from the father.
413. (63).(-{PHA ROL TU PHIN PA}) [-{PHA ROL TU PHYIN PA}]:
(-pāra gataḥ) [-pāra gata]; He has crossed the stream
or ocean, or he went over to the other shore.
414. (64).(-{SKAM LA PHIN PA}) [-{SKAM LA PHYIN PA}]:
(-sthala gataḥ) [-sthala gata];
He has reached the dry land or continent.
415. (65).{BRGAL BA} [-{RGAL BA}]: (-tīrṇaḥ) [-tīrṇṇa];
He has crossed or passed over (the stream or ocean of life).
416. (66) {SGROL BA PO}: (-tārakaḥ) [-tāraka];
He that carries one safely to the other shore, he who saves.
417. (67).{DBUGS 'BYIN PA} (-{DBUGS PHIN PA}]: (-āshvastaḥ) [-āshvasta];
Respiration; to give relief.
418.@ (68).{BRAM ZE GTZANG SMRA CAN}: shrotriyaḥ; [NA].
419. (69).{NYON MONGS PA BCOM PA}: (-bhinna kleshaḥ) [-bhinna klesha]; (P.35)
He has overcome the miseries of vice (has broken the sin).
420. (70).{SDIG PA BSAL BA'I CHOS CAN}:
(-vāhita pāpa dharmaḥ) [-vāhita pāpa dharma];
With a stainless nature.
421. (71).{RIG PA PO}: [-vedakaḥ) [-vedaka];
He knows or understands the intelligent.
422. (72).{SGRIB PA DANG RNAM PAR BRAL BA}: (-vinīvaraṇaḥ)
[-vinīvaraṇa];
He is free from all stains, the spotless.
423. (73).{YID RNAM PAR DANG BA} (-{YID RNAM PAR DAG PA}): viprasanna
manāḥ;
With a pure intention or mind.
424.@ (74).{YAN LAG DRUG DANG LDAN PA}: Saḍ aṅga samanvāgataḥ; [NA].
425.@ (75).{BSNYEN BSRIN DANG BRAL BA}: anurodha virodha vipramukta
(-ananurodha virodha vipramuktaḥ); NA.
426.@ (76).{SO SO'I BDEN PA BSTSAL BA} (-{SO SO'I BDEN PA BTSAL BA}):
praṇata pratyeka satyaḥ; [NA].
427.@ (77).{BTSAL}.{BA SPANGS PA}: samutsṛṣṭāiṣaṇaḥ; [NA].
428. (78).{BSRUNG BA GCIG PA}: (-ekā rakṇaḥ) [-ekā rakṣa];
Having but one keeper or defender, or being the only keeper.
429. (79).{DRAN PA'I SGO BSRUNGS PHUN SUM TSOGS PA}:
(-smṛti dāuvārika saṁpannaḥ) [-smṛti dauvārika sampanna];
A perfect door-keeper "recollection".
430.@ (80).{RTEN PA BZHI DANG LDAN PA}: catur apāshrayanaḥ; [NA].
431.@ (81).{DON GYI MTHAR THUG PA} (-{DON GYI MTHAR GTUGS PA}):
paryavasitārthaḥ; [NA].
432.@ (82).{BSGOMS PA'I BDAG NYID CAN NAM BDAG NYID BSGOMS PA}:
bhāvitātmā; [NA].
433.@ (83).{YUL GA DANG LO MA DANG 'DAB MA DANG KHRI SHIN DANG
SHUN LPAGS}
{KYI SKYON DANG BRAL BA}:
apagata cākhā pattra palāsha laṭikā tvag phalguḥ; [NA].
434.@ (84).{KUN TU RTOG PA'I RNYOG MED PA}
(-{KUN TU BRTAGS PA'I RNYOG PA DANG BRAL BA}):
anāvila saṁkalpaḥh; [NA].
435.@ (85).{LUS KYI 'DU BYED ZHIN TU SBYANGS PA}: (P.36)
parishuddha kāya saṁskāraḥ (-prasrabdha kāya saṁskāraḥ);
[NA].
436. (86).{SANGS RGYAS KYI CHE BA NYID TSAD MED PA BRNYES PA}:
(-apramāna gata buddha māhātmyaḥ)
[-apramāna gata buddha māhātmya];
He has found or obtained the excellence of the Buddha.
437. (87).{BSAM GTAN GYI 'JUG PA LA GNAS PA MI MNGA' BA}:
(-apratiṣṭhā dhyāna vartanī) [-apratiṣṭha dhyāna vartane];
He needs no previous meditation.
438. (88).(-{DUS LA BABS PAR SANGS RGYAS 'BYUNG BA})
[-{DUS LA BAB PAR SANGS RGYAS 'BYUNG BA}]
(-kāla prāpto buddhotpādaḥ) [-kāla prāpto buddhotpāda];
In its proper time there will arise or come forth a Buddha.
439. (89).{LAM YONG SU 'DREN PA}: (-mārga pariṇāyakaḥ) [-mārga
pariṇāyaka];
Directing the way.
440.* (90).{LAM THUGS SU CHUD PA} (-{LAM}.{MKHYEN}.{PA}):
(-mārga jñaḥ) [-mārga jña]; Knowing the way.
441.* (91).(-{LAM RIG PA}) [-{LAM MKHYEN PA}]: mārga vit; [NA]. [P.92]
442. (92).{LAM STON PA}: (-mārga deshikaḥ) [-mārga deshaka]; Showing the
way.
443. (93).{LAM GSUM BA}: (-mārgā khyāyī) [-mārgā khyāyin]; Preaching
the way.

444. Sec.20.(-{DBYANGS KYI YANG LAG DRUG CU'I MING LA,} [P.86]
-{DBYANGS KYI YANG LAG DRUG BCU'I MING LA})
[-{DBYANGS KYI YANG LAG DRUG CU'I MING}]:
(-Saṣṭy aṅga sarva nāmāni) [NA];
The Names of the Sixty Sorts of (or Divisions)
of Melody or the Melodious Voices (or the Vocal Sound).
445. (1).{MNYEN PA}: snigdhā; Smooth, soft, amiable.
# (1a).{SEMS SIM PAR BYED PA}: cittābhikhyākarī;
Heart refreshing, giving satisfaction to the mind.
446. (2).{'JAM PA}: mṛdukā; Mild, soft.
447. (3).(-{YID BU 'ONG BA}) [-{YID DU 'ONG BA}]:
mano jñā; Pleasing to the heart or mind.
448. (4).{YID DU 'THAD PA}: mano ramā; Agreeable to the heart or mind.
449. (5).{DAG PA}: shuddhā; Clear, pure.
450. (6).{DRI MA MED PA}: vimalā; Spotless, clear
451. (7).{GSAL DBYANGS} (-{GSAL BA}): prabhāsvarā; Clear-sounding. (P.37)
452. (8).(-{SNYAN ZHIN 'JEBS PA,} -{SNYAN CING 'JEBS PA,} -{SNYAN 'JEBS PO})
[-{SNYAN 'JEBS PA}]: (-valguḥ) [-valgu]; Agreeable, pleasing
453. (9).{MNYAN PAR 'OS PA}: (-sravaṇīyāḥ) [-sravaṇīya]; [P.87]
Worthy to be heard, or listened to.
454. (10).{MI TZUGS PA}: anelā; Not hurting, not harsh.
455. (11).{SNYAN PA}: kalā (-kālā); Agreeable, pleasing.
456. (12).{DUL BA}: vinītā; Refined, soft.
457. (13).{MI RTSUB PA} (-{MI RTSUBS PA}):
akarkashā; Not rough, not harsh or disagreeable.
458. (14).{MI BRLANG BA}: aparuṣā; Not harsh or abusive.
459. (15).{RAB TU DUL BA} (-{SHIN TU DUL BA}): suvinītā; Very soft.
460. (16).(-{RNAM SNYAN PA,} -{RNA BAR SNYAN PA}) [-{RNA BAR STAN PA}]:
karṇa sukhā; Pleasing to the ear.
461. (17).(-{LUS SIM PAR BYED PA}) [-{LUS SIM PAR BYED PA BYED PAR}]:
kāya prahlādana karī;
Causing happiness or refreshment to the body.
462. (18).{SEMS SIM PAR BYED PA}: cittodvilya karī;
Refreshing, recreating the mind.
463. (19).{SNYING DGA' BAR BYED PA}:
(-hṛdaya saṁtuṣṭi karī) [-hṛdaya santuṣṭi karī];
Making the heart cheerful.
464. (20).{DGA' BA DANG BDE BA BSKHYED PA}: prīti sukha jananī;
Producing joy and happiness.
465. (21).{YONGS SU GDUNG BA MED PA}: niṣparidāhā; Not afflicting.
466. (22).{KUN TU SHES PAR BYA BA}: (-ājñeyā) [-ājñeyā];
Making entirely intelligible.
467. (23).{RNAM PAR RIG PAR BYA BA}: (-vijñeyā) [-vijnayā];
Making fully to comprehend.
468. (24).{RNAM PAR GSAL BA}: vispaṣṭā; Very clear, evident, intelligible.
469. (25).{DGA' BAR BYED PA}: premaṇīyā; Making glad and cheerful.
470. (26).{MNGON PAR DGA' BAR BYED PA}: abhinandanīyā; (P.38)
Causing great delight, or making glad in a high degree.
471. (27).{KUN TU SHES PAR BYED PA}: (-ajñāpanīyā) [-ajñāpanīya];
Making fully to perceive or understand.
472.* (28).{RNAM PAR RIG PAR BYA BA}: (-vijñāpanīyā)
[-vijñāpanīyayuktā];
Making to perceive the annexed instruction.
473.@ (29).{RIGS PA}: yuktā; [NA].
474. (30).{'BREL BA}: sahitā; Coherent, consistent.
475. (31).(-{TZIG ZLOS PA'I SKYON MED PA}) [-{ZLOS PA'I SKYON MED PA}]:
puna rukta doṣa jahā;
Not having the fault of frequent repetition.
476. (32).{SEN GI'I SGRA'I SHUGS}: (-siṁha svara vegā) [-simha svara vegā];
With the vehemence of a lion's voice.
477. (33).{GLANG PO CHE'I SGRA SKAD} (-{KLU'I SGRA SKAD});
nāge svara shabdā; A voice like the noise elephant.
478. (34).(-{'BRUG GI SGRA DBYANGS,} -{'BRUG GI SGRA DBYANGS SKAD})
[-{'BRUG GI SGRA SKAD}]: megha svara ghoṣā;
Having a voice like that of a (thunder) cloud.
479. (35).{KLU'I DBANG PO'I SGRA}: nāgendra rutā;
A noise or sound like that of serpent-king or nāga prince.
480. (36).{DRI ZA'I GLU DBYANGS}:
(-gandharva saṁgīti ghoṣā) [-gandharva saṅgīta ghoṣā];
The melodious song of the gandharva (that feeds on smell
or scent), or the celestial musician.
481. (37).(-{KA LA PING KA'I SGRA DBYANGS})
[-{KA LA PING GA'I DBYANGS}]:
(-kala viṅka svara rutā) [-kala biṅka svara rutā];
The melodious voice of the kalabinka bird or sparrow.
482. (38).{TSANGS PA'I SGRA DBYANGS BSGRAGS PA}; [P.88]
brahma svara rutā ravitā;
Uttering a sound like the voice of brahma.
483. (39).{SHANG SHANG TE'U'I SGRA DBYANGS BSGRAGS PA}:
jivañ jivaka svara rutā ravitā;
Uttering a (voice) sound like that of the jivañjiva
(pheasant or partridge).
484. (40).(-{LHA'I DBANG PO'I DBYANGS LTAR SNYAN PA})
[-{LHA'I DBANG PO'I DBYANGS SNYAN PA}]:
devendra madhura nirghoṣā;
A voice pleasing like that of the ruler of the gods (Indra's).
485. (41).{RNGA'I SGRA}: (-dundubhi svarā) [-dundubhi svara];
The sound of a large drum.
486. (42).{MA KHENGS PA}: anunnatā; Unassuming, not puffed up. (P.39)
487. (43).(-{MI DMA' BA}) [-{MI MNGA' BA}]: anavanatā;
Not haughty, or arrogant (voice).
488. (44).{SGRA THAMS CAD KYI RJES SU ZHUGS PA}: sarva shabdānu
praviṣṭā;
Following every sound or voice.
489. (45).{TSIG ZUR CHAG PA MED PA}: apashabda vigatā;
Having no corrupt words or voice.
490. (46).{MA TSAN BA MED PA}: avikalā; Making no defective sound.
491. (47).{MA ZHUM PA}: (-alīnā) [-alīrthā, +M alīna];
Not fearful, not shrinking back.
492. (48).{MI ZHAN PA}: adīnā; Not weak or feeble, not low or mean.
493. (49).(-{RAB TU DGA' BA}) [-{RAB TU DGA'}]: pramuditā;
Greatly rejoicing, very cheerful.
494. (50).{KHYAB PA}: (-prasṛtā) [-prasṛta, -pasit];
Encompassing, comprehending.
495. (51).{CHUB PA}: sakhilā; Perceiving, receiving.
496. (52).(-{RGYUN CHAGS PA}) [-{RGYUN CHAGS}]:
(-saritā) [-sariṇā, +M saritā]; Continual, flowing.
497. (53).{'BREL BA}: (-lalitā) [-lalita]; Amusing, playing.
498. (54).{SGRA THAMS CAD RDZOGS PAR BYED PA}: sarva svara pūraṇī;
Accomplishment of all sounds or voices.
499. (55).{DBANG PO THAMS CAD TSIM PAR BYED PA}:
(-sarvendriya saṁtosaṇī) [-sarvendriya santosaṇī];
Delighting or satisfying every organ.
500. (56).{MA SMAD PA}: (-aninditā) [-ananditā]; Not distressed.
501. (57).{MI 'GYUR BA}: acañcalā; Invincible, not changing.
502. (58).{MA BRTAGS PA} (-{RTAGS PA}); (-acapalā) [-acyavalā, +M acapalā];
Immovable.
503. (59).{'KHOR KUN TU GRAGS PA}:
(-sarva pariṣad anuravitā) [-sarva parishad ānuravitā];
Resounding in every company.
504. (60).{RNAM PA THAMS CAD KYI MCHOG DANG LDAN PA}:
(-sarvā kāra varopetā) [-sarvā kārara vāropetā];
Having the chief voice in all sorts of sounds.

505. Sec.21.(-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA'I NAD NAS 'BYUNG BA'I}
(P.40)
{TING NGE 'DZIN GYI MING LA}) [P.147]
[-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA'I NANG NAS 'BYUNG BA'I}
{TING NGE 'DZIN GYI MING LA}]:
(-prajñā pāramitodbhavita samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhisaṁ nāmāni) [NA];
The Names of the Several Kinds of Ectasy or Deep
Meditation Occuring in the Prajñā Pāramitā.
506. (1).{DPAL BAR 'GRO BA ZHES BYA BA'I TING NGE 'DZIN}:
(-suraṁgamo nāma samādhiḥ) [-suramgamo nāma samādhiḥ];
The deep meditation of transforming oneself into a champion.
507. (2).{RIN CHEN PHYAG RGYA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-ratna mudrā nāma samādhiḥ) [-ratna mudro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the precious image (god).
508. (3).{ZLA BA BZANG PO ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
sucandro nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the beautiful (or good) moon.
509. (4).{SENG GE RNAM PAR RTZE BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}
(-{SENG GE RNAM PAR ROL PA}):
siṁha vikrīḍito nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the sports with a lion.
510. (5).{ZLA BA'I RGYAL MTSAN TOG CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
candra dhvaja ketur nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the moon, the top ornament of a banner.
511. (6).{CHOS THAMS CAD LAS SHIN TU 'PHAGS PA ZHES BYA BA'I TING NGE
DZIN}:
sarva dharmodgato nāma samādhiḥ; Deep meditation on
the elevation above all (earthly) material things.
[P.148]
512. (7).{CHOS THAMS CAD KYI PHYAG RGYA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-sarva dharma mudrā nāma samādhiḥ)
[-sarva dharma mudro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the image (or symbol) of all things.
513. (8).(-{SPYI GTZUG RNAM PAR LTA BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{SPYI GTZUG RNAM PAR BLTA BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
vilokita mūrdho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on regarding the crown of the head (of Buddha).
514. (9).(-{CHOS KYI DBYINS SU NGES PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{CHOS KYI DBYINS SU NGES LA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
dharma dhātu niyato nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the real worth of morality (or of things).
515. (10).{NGES PA'I RGYAL MTZAN TOG CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
niyata dhvaja ketur nāma samādhiḥ; Deep meditation on
certainty (or the chief ornament of certainty).
516. (11).{RDO RJE ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: (P.41)
vajro nāma samadhiḥ (-vajropamo nāma samadhiḥ);
Deep meditation on the precious sceptre (the emblem of power).
517. (12).{CHOS THAMS CAD LA 'JUG PA'I PHYAG RGYA ZHES BYA BA'I TING}
{NGE DZIN}:
(-sarva dharma pravesha mudrā nāma samādhiḥ)
[-sarva dharma pravesha mudro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the image of that one who provides all things.
518. (13).(-{TING NGE'I 'DZIN GYI RGYAL PO LTAR RAB TU GNAS PA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{TING NGE'I 'DZIN RGYAL PO LTAR RAB TU GNAS}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
samādhi rāja supratiṣṭhito nāma samādhiḥ;
Deep meditation on remaining firm or steady
like the prince of deep meditation.
519. (14).{'OD ZER RAB TU 'GYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
rashmi pramukto nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the diffusion of the rays of light.
520. (15).{DPUNG BKOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
bala vyūho nāma samādhiḥ; Deep meditation of the
disposition (or the arrangement) of an army.
521. (16).{YANG DAG PAR 'PHAGS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
samudgato nāma samādhiḥ; Deep meditation on him
that is truly exalted (or has lifted up himself).
522. (17).(-{NGES PA'I TSIG LA GDON MI ZA BAR 'JUG PA ZHES BYA BA'I TING}
{NGE DZIN})
[-{'OS PA'I TSIG LA GDON MI ZA BAR 'JUG PA ZHES BYA BA'I TING}
{NGE DZIN})
nirukti niyata pravesho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on enbracing without hesitation
what is seeming or becoming.
523. (18).(-{TSIG BLA DBAGS LA 'JUG PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{TSIG BLA DBWAGS LA 'JUG PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
adhivacana pravesho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the abstract sense of a primitive word.
524. (19).{PHYOGS LA RNAM PAR LTA BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}
[-{PHYOGS LA RNAM PAR BLTA BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
(-dig vilokito nāma samādhiḥ)
[-dig vilokitamudro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the consideration of
the 10 corners (of the world).
525. (20).{PHYAG RGYA YONGS SU 'DZIN PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-ādhārana mudrā nāma samādhiḥ)
[-ādhārana mudro nāma samādhiḥ, -ādhārana pundro nāma
samādhiḥ];
Deep meditation on perceiving fully the
meaning of the symbol or type.
526. (21).{BRJED PA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-asaṁpramoṣo nāma samādhiḥ) [-asampramoṣo nāma
samādhiḥ];
Deep meditation on unforgetfulness.
527. (22).{CHOS THAMS CAD YANG DAG PAR 'DU BA RGYA MTSO'I}
[P.149]
{PHYAG RGYA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-sarva dharma samavasaraṇa sāgara mudrā nāma samādhiḥ)
[-sarva dharma samavasaraṇa sāgara mudro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the ocean, or the symbol
of the collective body of all things.
528. (23).{NAM MKHA' KHYAB PAR BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(P.42)
ākāsha spharaṇo nāma samādhiḥ; Deep meditation on the
encompassing of the heaven (or the void space above).
529. (24).{RDO RJE'I DKYIL 'KHOR ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vajra maṇḍalo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the diamond (or holy) circle.
530. (25).(-{RGYAL BTSAN RTZE MO'I DPUN RGYAN ZHES BYA BA'I TING NGE
DZIN})
[-{RGYAL BTSAN GYI RTZE MO'I DPUNG RGYAN ZHES BYA BA'I TING}
{NGE DZIN}]:
dhvajāgra keyūro nāma samādhiḥ; Deep meditation on the
arm ornament placed on the top of a banner pole.
531. (26).{DBANG PO'I TOG ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
indra ketur nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the top ornament of Indra's banner.
532. (27).{RGYUN GYI RJES SU SONG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
sroto nugato nāma samādhiḥ; Deep meditation on following
the course of a stream (or on those that went, etc.).
533. (28).{SENG GE RNAM PAR BSGYINGS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}
(-{SENG GE RNAM PAR 'GYINGS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}):
siṁha vijṛmbhito nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the yawning (and stretching) of a lion.
534. (29).(-{SNREL ZHI ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{SNREL ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
vyatyasto nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the reverse, contrariety (or on mediocrity).
535. (30).{NYON MONGS PA SPONG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-raṇa jaho nāma samādhiḥ) [-raṇaṁ jaho nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the state of being delivered from
the miseries of vice.
536. (31).{RNAM PAR SNANG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}
[-{RNAM PAR SNONG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
vāirocano nāma samādhiḥ;
Deep meditation on illumination or enlightenment.
537. (32).{TZOL BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
animiṣo nāma samādhiḥ; Deep meditation on the unsought.
538. (33).(-{GNAS LA RTEN PA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{GNAS LA BRTEN PA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
aniketa sthito nāma samādhiḥ;
Deep meditation on independence with respect to plan.
539. (34).{SEMS MED PA SHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: nishcitto nāma
samādhiḥ;
Deep meditation on the inanimate.
540. (35).{DRI MA MED PA'I SGRON MA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(P.43)
vimala pradīpo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the immaculate chief lamp.
541. (36).{'OD MTHA' YAS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: [P.150]
ananta prabho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the infinite light.
542. (37).{'OD BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
prabhākaro nāma samādhiḥ;
Deep meditation the maker (or cause) of light.
543. (38).{DAG PA DAM PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
shuddha sāro nāma samādhiḥ; Deep meditation the pure and holy.
544. (39).{'OD DRI MA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vimala prabho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the pure (immaculate) light.
545. (40).{DGA' BAR BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
rati karo nāma samādhiḥ; Deep meditation on him who makes glad.
546. (41).{GLOG GI SGRON MA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vidyut pradīpo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the great lamp of lightning.
547. (42).{ZAD MI SHES PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: akṣayo nāma
samādhiḥ;
Deep meditation on the inexhaustible (or never failing).
548. (43).{MI PHAM PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
ajeyo nāma samādhiḥ; Deep meditation on the invincible.
549. (44).{GZI BRJID YOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
tejovatī nāma samādhiḥ; Deep meditation on the bright faced.
550. (45).{ZAD PA DANG BREL BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
kṣayāpagato nāma samādhiḥ;
Deep meditation on being without defects.
551. (46).{ZLA BA DRI MA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
candra vimalo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the immaculate moon.
552. (47).{NYI MA'I SGRON MA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-{NYI MA'I 'OD BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}):
sūrya pradīpo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the sun, the chief lamp.
553. (48).{'GYUR BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-avāivarto nāma samādhiḥ) [-avivarto nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the immutable.
554. (49).{MI GYO BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-aniñjyo nāma samādhiḥ) [-aniṅgyo nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the immovable.
555. (50).{SHES RAB SGRON MA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: (P.44)
prajñā pradīpo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the lamp of understanding (or wisdom).
556. (51).(-{DAG PA SNANG BA GSAL BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{SNANG BA GSAL BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
(-shubha pratibhāso nāma samādhiḥ)
[-shuddha pratibhāso nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the clear light.
557. (52).(-{SNANG BAR BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}) [P.151]
[-{SNANG BA BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}];
āloka karo nāma samādhiḥ; Deep meditation on the light maker.
558. (53).{BYA BA BYED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-kārya kāro nāma samādhiḥ) [-kārā kāro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on doing what is to be done.
559. (54).{YE SHES TOG CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
jñāna-ketur nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the chief ornament (or symbol) of wisdom.
560. (55).{RDO RJE LTA BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vajropamo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on him who is like a sceptre (immovable).
561. (56).{SEMS GNAS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
citta sthiro nāma samādhiḥ; Deep meditation on the
duration of the soul (or the fixedness of the mind).
562. (57).{KUN TU SNANG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
samantāloko nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the everywhere appearing or shining.
563. (58).{RAB TU GNAS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
supratiṣṭhito nāma samādhiḥ; Deep meditation on
the state of perfect duration or continuance.
564. (59).{RIN CHEN MTHA' YAS ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
ratna koṭir nāma samādhiḥ; Deep meditation on
the precious infinite one (god).
565. (60).{CHOS DAM PA'I PHYAG RGYA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-vara dharma mudrā nāma samādhiḥ)
[-vara dharma mudro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the symbol of the supreme moral body.
566. (61).{CHOS THAMS CAD MNYAM PA NYID CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
sarva dharma samatā nāma samādhiḥ; Deep meditation on
the equality of all substances or things.
567. (62).{DGA' BA SPONG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
rati jaho nāma samādhiḥ; Deep meditation on leaving off joys.
568. (63).{CHOS KYI 'PHAGS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
dharmodgato nāma samādhiḥ; Deep meditation on
moral eminence (or on the supreme moral being).
569.@ (64).{RNAM PAR 'THOR BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vikiraṇo nāma samādhiḥ; ( NA ).
570. (65).{CHOS THAMS CAD KYI TZIG RAB TU 'BYED PA ZHES BYA BA'I}
(P.45)
{TING NGE DZIN}:
(-sarva dharma pada prabhedano nāma samādhiḥ)
[-sarva dharma pada prabhedo nāma samādhiḥ)
Deep meditation on analysing everything.
571. (66).{YI GE MNYAM PAR 'GOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-samā kṣarāvakaro nāma samādhiḥ)
(+sama akṣara avakara nāma samādhiḥ)
[-samā kṣarāvakāro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on expressing everything by equal letters.
572. (67).{YI GE DANG BRAL BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
akṣarāpagato nāma samādhiḥ;
Deep meditation on that which cannot be expressed by letters.
573. (68).{DMIGS PA GCOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: [P.152]
ārambhaṇa cchedano nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the interruption of one's aim or object.
574. (69).{RNAM PA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-aprakāro nāma samādhiḥ) [-aprakaro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on immutability.
575. (70).{'GYUR BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
avikāro nāma samādhiḥ;
Deep meditation on that which has no species.
576. (71).{MING NGES PAR 'JUG PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
nāma niyata pravesho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on penetrating the true meaning of
the name (of the supreme moral being).
577. (72).{GNAS PA MED PAR SPYOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-aniketa cārī nāma samādhiḥ) [-aniketa cāro nāma samādhiḥ];
Deep meditation on unbecoming practices.
578. (73).{RAB RIB MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
timirāpagato nāma samādhiḥ; Deep meditation on seeing clearly
579. (74).{SPYOD PA DANG LDAN PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(-cāritravatī nāma samādhiḥ) [-cāritravato nāma samādhiḥ]
Deep meditation on good morals.
580. (75).{GYO BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: acalo nāma
samādhiḥ;
Deep meditation on the immovable.
581. (76).(-{YUL LAS 'DAS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{YUL LAS BRGAL PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}];
viṣaya tīrṇo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on being free from plan.
582. (77).(-{YON TAN THAMS CAD KYI TZOGS SU 'GYUR BA ZHES BYA BA'I}
{TING NGE DZIN})
[-{YON TAN THAMS CAD KYI TZOGS SU GYUR PA ZHES BYA BA'I}
{TING NGE DZIN}]:
sarva guṇa saṁcaya gato nāma samādhiḥ;
Deep meditation on him in whom all good qualities are united.
583. (78).{SEMS MED PAR GNAS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}: (P.46)
sthita nishcitto nāma samādhiḥ;
Deep meditation on existing without thinking.
584. (79).{DGE BA'I ME TOG RGYAS SHIN DAG PA ZHES BYA BA'I TING NGE
DZIN}:
(-shubha puṣpita shuddhir nāma samādhiḥ)
[-shubha-puṣpata shuddhir nāma samādhiḥ];
Deep meditation on the many and pure blossoms of virtue.
585. (80).{SPOBS PA MTHA' YAS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
ananta pratibhāno nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the infinite boldness (or intellect)
586. (81).{BYANG CHUB KYI YAN LAG YOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
bodhyaṅgavatī nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the existence of wisdom.
587. (82).{MI MNYAM PA DANG MNAM PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
[P.153]
(-asama samā nāma samādhiḥ) [-asama samo nāma samādhiḥ];
Deep meditation on equality and inequality.
588. (83).{CHOS THAMS CAD LAS 'DAS BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
sarva dharmātikramaṇo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on being delivered from the material world.
589. (84).{YONGS SU GCOD PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
pariccheda karo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on cutting off (the knot of doubt).
590. (85).{NEM NUR RNAM PAR SEL BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vimati vikiraṇo nāma samādhiḥ; Deep meditation on
clearing up (or putting away) incertitude or doubt.
591. (86).{GNAS SU BYA BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
niradhiṣṭhāno nāma samadhiḥ;
Deep meditation on making a plan for.
592. (87).{BKOD PA GCIG PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
eka vyūho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the only one structure or fabric.
593. (88).{RNAM PAR MNGON PAR SGRUB PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
ākārābhinirhāro nāma samadhiḥ;
Deep meditation on the total accomplishment.
594. (89).{RNAM PA GCIG TU GYUR PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(P.47)
ekākāro nāma samādhiḥ; Deep meditation on becoming of
one kind (or final union with god or the universal spirit).
595. (90).{RNAM PAR DOR BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
ākārāna pakāro nāma samadhiḥ;
Deep meditation on there being nothing more to be cut off.
596. (91).(-{RTOGS PAS SRID PA'I GZHI THAMS CAD KHONGS SU CHUD PA ZHES
BYA}
{BA'I TING NGE DZIN})
[-{RTOGS PAS SRID PA'I GZHI THAMS CAD KHONG DU CHUD PA ZHES
BYA}
{BA'I TING NGE DZIN}]:
(-nāirvedhika sarva bhavatalopagato nāma samādhiḥ)
[-nairvedhika sarva bhavatamopagato nāma samādhiḥ]
Deep meditation on comprehending the foundation
of all worldly existence.
597. (92).{BRDA DANG SGRA LA 'JUG PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
saṁketa ruta pravesho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on penetrating the meaning of symbol and sound.
598. (93).{SGRA DBYANGS KYI YI GE BRAL BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
nirghoṣākṣara vimukto nāma samādhiḥ; Deep meditation
on the final liberation from sound and vocal harmony.
599. (94).{SGRON MA 'BAR BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
jvalanolko nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the burning vessel [torch].
600. (95).{MTSAN NYID YONGS SU SBYONG BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
lakṣaṇa parishodhano nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the perfect distinction of criterion.
601. (96).{MNGON PAR MA DMIGS PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
[P.154]
anabhilakṣito nāma samādhiḥ;
Deep meditation on that which is not evident.
602. (97).{RNAM PA THAMS CAD KYI MCHOG DANG LDAN PA ZHES BYA BA'I
TING}
{NGE DZIN}:
sarvākāra varopeto nāma samādhiḥ;
Deep meditation on him who is excellent in every kind.
603. (98).{MI ZAD PA'I ZA MA TOG CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
akṣaya karaṇḍo nāma samādhiḥ (-akṣaya karaṇḍako nāma
samādhiḥ)
Deep meditation on the inexhaustible vessel.
604. (99).{GZUNGS KYI BLO GROS ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
dhāraṇī matir nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the comprehensive mind.
605. (100).(-{YANG DAG PAR LOG PA THAMS CAD YANG DAG PAR SEL BA}
(P.48)
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{YANG DAG PA DANG LOG PA THAMS CAD YANG DAG PAR SEL BA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
samyaktva mithyātva sarva saṁgrasano nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the illustration of right and wrong.
606. (101).(-{'GAL BA DANG 'GOG PA THAMS CAD YANG DAG PAR ZHI BAR BYED
PA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{'GAL BA DANG 'GOG PA THAMS CAD YANG DAG PAR ZHI BA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
sarva nirodha virodha saṁprashamano nāma samādhi
Deep meditation on the entire ceasing of every
transgression and prohibition.
607. (102).(-{BDA BA DANG SDUG BSNGAL THAMS CAD LA MNGON PAR DGA'
BA MED PA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{DGE BA DANG SDUG BSNGAL THAMS CAD LA MNGON PAR DGA' BA
MED PA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}):
sarva sukha duḥkha nirabhinandī nāma samādhiḥ;
Deep meditation on rejoicing over all sorts
of pleasure and pain.
608. (103).(-{'THUN PA DANG 'GAL BA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{'THUN PA DANG 'GAL BA BDE BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
(-anurodhāpratirodho nāma samādhiḥ)
[-anurodhapratirodho nāma samādhiḥ]; The deep meditation
on the pleasure of convenience and transgression.
609. (104).{'OD DRI MA MED PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vimala prabho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the immaculate light or brightness.
610. (105).{SNYING PO DANG LDAN PA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
sāravatī nāma samādhiḥ; Deep meditation on the essential being.
611.* (106).(-{ZLA BA YONGS SU RDZOGS PA'I TING NGE DZIN})
[-{ZLA BA NYI BA'I 'OD DRI MA MED PA TING NGE DZIN}]:
paripūrṇa candra vimala prabho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the spotless brightness of the full moon.
612. (107).{GLOG GI 'OD CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vidyut prabho nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the flash (or blaze) of lightning.
613. (108).{BKOD PA CHEN PO ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
mahā vyūho nāma samādhiḥ; Deep meditation on the great fabric.
614. (109).{RNAM PA THAMS CAD 'OD BYED PA ZHES BYA BA'I} [P.155]
{TING NGE DZIN}:
sarvākāra prabhākaro nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the making of light by all means.
615. (110).{TING NGE DZIN MNYAM PA NYID CES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
(P.49)
samādhi samatā nāma samādhiḥ; Deep meditation on the
uniformity (or equality) of deep meditation.
616. (111).(-{RDUL MED CIN RDUL DANG BRAL BA'I TSUL DANG LDAN PA ZHES}
{BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{RDUL MED CING RDUL DANG BRAL BA'I TSUL DANG LDAN PA ZHES}
{BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
arajo virajo naya yukto nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the pure and irreproachable conduct.
617. (112).{NYON MONGS PA MED PAR YANG DAG PAR 'DU BA ZHES BYA BA'I
TING}
{NGE DZIN}:
araṇa samavasaraṇo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the full assemblage of the happy or virtuous.
618. (113).(-{NYON MONGS PA MED PA DANG NYON MONGS PA DANG BCAS PA
THAMS CAD}
{YANG DAG PAR 'DU BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN})
[-{NYON MONGS PA MED PA DANG NYON MONGS PA DANG BCAS PA
THAMS CAD}
{LA 'DU BA ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}]:
araṇa saraṇa sarva samavasaraṇo nāma samādhiḥ;
Deep meditation on the whole aggregate of the happy
and the distressed.
619.@ (114).{GNAS LA BRTEN PA MED PA LA BRTSON PA ZHES BYA BA'I TING
NGE DZIN}:
anilambha niketa nirato nāma samādhiḥ; [NA].
620.@ (115).{DE ZHIN NYID LA GNAS SHIN SEMS MED PA ZHES BYA BA'I TING
NGE DZIN}:
tathātā sthita nishcitto nāma samādhi
(-tathātā sthita uishcito nāma samādhiḥ); [NA].
621. (116).{LUS KYI SKYON YANG DAG PAR SEL BA ZHES BYA BA'I TING NGE
DZIN}:
kāya kali saṁpramathano nāma samādhiḥ; Deep meditation on
putting away the defects of the body.
622.@ (117) {NGAG GI SKYON RNAM PAR 'JIG PAS NAM MKHA' LTAR GYUR PA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
vāk kali vidhvaṁsana gagana kalpo nāma samādhiḥ; [NA].
623.@ (118).{NAM MKHA' LTAR CHAGS PA MED PAS RNAM PAR GROL ZHIN GOS
BA MED PA}
{ZHES BYA BA'I TING NGE DZIN}:
ākāshāsaṅga vimukti nirupalepo nāma samādhiḥ; [NA].
[P.6] (P.50)
624. Sec.22.(-{BYANG CHUB SEMS DPA' SPYI'I MTSAN LA SOGS PA'I MING LA})
[-{BYANG CHUB SEMS DPA' SPYI'I MTSAN}]:
(-bodhisattvānāṁ sādhāraṇa nāmāni)
(-A+B bodhisattvānāṁ sādharaṇa nāmāni) [NA];
Generic Names for a Bodhisattva.
625. (1).{BYANG CHUB SEMS DPA'}: (-bodhisattvaḥ) [-bodhisattva];
The purified mighty soul.
626. (2).{SEMS DPA' CHEN PO}: (-mahā sattvaḥ) [-mahā sattva];
The great heroic soul.
627. (3).{BLO LDAN}: (-dhīmān) [-buddhimat]; The intelligent.
628. (4).{GSAL MCHOG}: (-uttama dyutiḥ) [-uttama dyuti];
The chief brightness or lustre.
629. (5).(-{RGYAL SRAS}) [-{RGYAL BA'I SRAS}]:
(-jinā putraḥ) [-jinā putra]; The Jina's son.
630. (6).{RGYAL BA'I GZHI}: (-jinā dhāraḥ) [-jinā dhāra];
The basis of victory.
631. (7).{RNAM PAR RGYAL BYED}: (-vijetā) [-vijetṛ];
The one who will become Victorious.
632. (8).{RGYAL BA'I MYU GU}: (-jināṅkuraḥ) [-jināṅkura];
The germ of future triumph (a nascent Jinā).
633. (9).{RTZAL LDAN}: (-vikrāntaḥ) [-vikrānta]; The skilful.
634. (10).{'PHAGS MCHOG}: (-paramāryaḥ) [-paramārya]; The most venerable.
635. (11).{DED DPON}: (-sārtha vāhaḥ) [-sārtha vāha]; [P.7]
The leader or conductor [of a caravan].
636. (12).{GRAGS CHEN}: (-mahā yashāḥ) [-mahā yashas]; Of great reputation.
637. (13).{SNYING RJE CAN}: (-kṛpāluḥ) [-kṛpālu]; The compassionate.
638. (14).{BSOD NAMS CHE}: (-mahā puṇyaḥ) [-mahā puṇya];
Of great moral merits.
639. (15).{DBANG PHYUG}: (-ishvaraḥ) [-ishvara]; The powerful.
640. (16).{CHOS DANG LDAN PA}: (-dhārmikaḥ) [-dhārmika]; Of good morals.
641. (17).{RGYAL BA'I THUGS KYI SRAS}: (-jināurasaḥ) [-jinaurasa];
The spiritual son of Jina.
642. (18).{CHOS LAS 'BYUNG BA}: (-dharmato nirgataḥ)
[-dharmato nirgata, -dharmato nirjitaḥ];
Produced by virtue.
643. (19).{SHAL NAS SKYES PA}:
(-mukhato jātaḥ, -mukhato nirjātaḥ) [-mukhato jāta];
Born of or issued from the mouth.

644. Sec.23.(-{BYANG CHUB SEMS DPA' SO SO'I MTSAN LA}) (P.51)
[-{BYANG CHUB SEMS DPA' SO SO'I MTSAN}]:
(-nānā bodhisattva nānāni) [NA];
The Names of the Different Bodhisattvas.
645. (1).{SPYAN RAS GZIGS DBANG PHYAG};
(-avalokitesvaraḥ) [-avalokitesvara];
The Mighty Lord that Sees With Clear Eyes.
646. (2).{BYAMS PA}: (-māitreyaḥ) [-maitreya];
Clemency (the Affectionate or Merciful).
647. (3).{NAM MKHA'I SNYING PO}: (-ākāsha garbhaḥ) [-ākāsha garbha];
The Essence or Spirit of Heaven. or of the Void Space Above.
648. (4).{KUN TU BZANG PO}: (-samanta bhadraḥ) [-samanta bhadra];
The Best [in Very Respect].
649. (5).{LHAG NA RDO RJE} (-{PHYAG NA RDO RJE}):
(-vajra pāṇiḥ) [-vajra pāṇi]; Holding a Sceptre in his Hand.
650. (6).{'JAM DPAL GZHON NUR GYUR PA}:
(-mañjushrī kumāra bhūtaḥ) [-mañjushrī kumāra bhūta];
Mañjushri the Juvenile [Rejuvenated].
651. (7).{SGRIB PA THAMS CAD RNAM PAR SEL BA}:
(-sarva nīvaraṇa viṣkambhī) [-sarva nīvaraṇa viskambhin];
The Effacer of All Stains.
652. (8).{SA'I SNYING PO}: (-kṣiti garbhaḥ) [-kṣiti garbha];
The Essence or Spirit of the Earth.
653. (9).{MTHUN CHEN THOB}: (-mahā sthāma prāptaḥ) [-mahā sthāma
prāpta];
He That has Obtained Great Strength.
654. (10).{RIN PO CHE'I TOG}: (-ratna ketuḥ) [-ratna ketu];
With a Jewel on the Top of His Head.
655. (11).{LAG NA RIN CHEN}: (-ratna pāṇiḥ) [-ratna pāṇi];
Holding a Gem in his Hand.
656. (12).(-{LAG NA PHYAG RGYA RIN PO CHE,} -{LAG NA RIN CHEN PHYAG
RGYA})
[-{LAG NA PHYAG RGYA RIN CHEN}]:
(-ratna mudrā hastaḥ) [-ratna mudrā hasta];
With a Seal of Gems in his Hand.
657. (13).(-{GCOD PAN RIN PO CHE,} -{RIN PO CHE'I GCOD PAN})
[-{COD PAN RIN PO CHE}]: (-ratna mukuṭaḥ) [-ratna mukuta];
With a Precious Diadem or Tiara.
658. (14).{GTZUG NA RIN PO CHE}: (-ratna cūḍaḥ) [-ratna cūḍa];
With a Gem on his Turban or the Crown of his Head.
659 (15).{RIN CHEN BRTZEGS PA} (-{RIN CHEN RTZEGS PA}):
(-ratna kūṭaḥ) [-ratna kūṭa];
With Storied Jewels (or the Jewel Peak).
660. (16).{RIN CHEN 'BHYUNG GNAS} (-{DKON MCHOG 'BHYUNG GNAS}):
(-ratnākaraḥ) [-ratnākara];
The Source of Jewels (or Mine) [the Ocean].
661. (17).{RIN PO CHE'I RTZE MO}: (P.52)
(-ratna shikharaḥ) [-ratna shekhara]; The Jewel Peak.
662. (18).{RIN CHEN RGYAL MTSAN}: (-ratna dhvajaḥ) [-ratna dhvaja]; [P.8]
The Precious Banner (or Ensign).
663. (19).{RDO RJE'I SNYING PO}: (-vajra garbhaḥ) [-vajra garbha];
Diamond Essence.
664. (20).{GSER GYI SNING PO}:
(-suvarṇa garbhaḥ) [-suvarṇa garbha]; Gold Essence.
665. (21).{RIN PO CHE'I SNYING PO}: (-ratna garbhaḥ) [-ratna garbha];
Jewel Essence.
666. (22).{DPAL GYI SNYING PO}: (-shrī garbhaḥ) [-shrī garbha];
Essence of Prosperity.
667. (23).{DGE BA'I SNYING PO}: (-shubha garbhaḥ) [-shubha garbha];
Essence of Virtue.
668. (24).{DGE BA DRI MA MED PA'I SNYING PO}:
(-shubha vimala garbhaḥ) [-shubha vimala garbha];
Essence of Immaculate Virtue
669. (25).{DE BZHIN GSHEGS PA'I SNYING PO}:
(-tathāgata garbhaḥ) [-tathāgata garbha]; Essence of Tathāgata.
670. (26).{YE SHES KYI SNYING PO}: (-jñāna garbhaḥ) [-jñāna garbha];
Essence of Knowledge or Wisdom.
671. (27).{NYI MA'I SNYING PO}: (-sūrya garbhaḥ) [-sūrya garbha];
The Essence or Spirit of the Sun
672. (28).{TING NGE 'DZIN GYI SNYING PO}:
(-samādhi garbhaḥ) [-samādhi garbha]; Essence of Deep Meditation.
673. (29).{PADMA'I SNYING PO}: (-padma garbhaḥ) [-padma garbha];
Essence (or Spirit) of the Padma Flower.
674. (30).{RNAM PAR GROL BA'I ZLA BA}:
(-vimukti candraḥ) [-vimukti candra]; The Liberated Moon.
675. (31).{KUN TU MIG} (-{KUN TU SPYAN}): (-samanta netraḥ) [-samanta netra];
Consisting Entirely of Eyes.
676. (32).{PADMA'I MIG} (-{PADMA'I SPYAN}):
(-padma netraḥ) [-padma netra]; With Lotus Eyes.
677. (33).{DRI MA MED PA'I MIG} (-{DRI MA MED PA'I SPYAN}):
(-vimala netraḥ) [-vimala netra]; With Immaculate Eyes (Clear).
678. (34).{YANGS PA'I MIG} (-{YANGS PA'I SPYAN});
(-vishāla netraḥ) [-vishāla netra]; Having Large Eyes.
679. (35).(-{KUN TU TU SPYOD LAM}) [-{KUN TU SPYOD LAM}]:
(-samanterya pathaḥ) [-samantacaryā patha];
Of Good Behaviour [the Road to All Good Works].
680. (36).(-{KUN NAS MDZES PA}) [-{KUN NAS MDZES}]:
(-samanta prāsādikaḥ) [-samanta prasādaka];
The Most Beautiful.
# (37).{YE SHES LDAN PA}: jñānavat; Possessing Knowledge. (P.53)
681. (38).{KUN TU SPYOD PA'I BLO GROS}:
(-samanta cāritra matiḥ) [-samanta caritra mati];
(His) Mind Always in Exercise.
682. (39).{RGYAL BA'I BLO GROS}:
(-jaya matiḥ) [-jaya mati]; A triumphing Mind.
683. (40).{SENG GE RNAM PAR ROL PA}:
(-siṁha vikrīḍitaḥ) [-siṁha vikrīdita];
The Sporting Lion.
684. (41).{SGRA CHEN PO'I DBYANGS KYI RGYAL PO}:
(-mahā ghoṣa svara rājaḥ) [-mahā ghoṣa svara rāja];
The Prince With a Resonant Harmonious Voice.
685. (42).(-{SENG GE SGRA SGROGS}) [-{SENG GE SGRA SGROGS PA}]:
siṁha nāda nādin (-siṁha nāda nādi);
Uttering a Sound Like that of a Lion.
686. (43).(-{ZAB MO'I DBYANGS KYI NA RO SGROGS PA})
[-{ZAB MO'I DBYANGS KYI SGRA SGROGS PA}]:
(-gabhīra ghoṣa svara nāditaḥ) [-gabhīra ghoṣa svara nādita];
Uttering a Deep Harmonious Sound.
687. (44).{GOS PA MED PA}: (-an upaliptaḥ) [-an upalipta];
Undisguised (Undefiled).
688. (45).{DRI MA KUN TU BRAL BA} (-{DRI MA KUN BRAL,}
{DRI MA KUN BRAL BA,} -{DRI MA KUN TU BRAL}):
(-sarva malāpagataḥ) [-sarva malāpagata];
Free from Every Stain.
689. (46).{ZLA 'OD}: (-candra prabhaḥ) [-candra prabha]; Moonlight. [P.9]
690. (47).{NYI MA'I 'OD}: (-sūrya prabhaḥ) [-sūrya prabha]; Sunshine.
691. (48).{YE SHES 'OD}: (-jñāna prabhaḥ) [-jñāna prabha]; Light of
Wisdom.
692. (49).{BZANG SKYON}: (-bhadra pālaḥ) [-bhadra pāla]; Keeper of the Good.
693. (50).{LHUN PO'I RTZE 'DZIN GZHON NUR GYUR PA}:
(-meru shikhara dharaḥ kumāra bhūta)
[-meru shikhara kumāra bhūtaḥ];
The Young Prince on the Top of Mount Meru.
694.* (51).(-{CHU LHA'I BLO GROS GZHON NUR GYUR PA}) [-{CHU LHA'I BLO
GROS}]:
(-varuṇa matiḥ kumāra bhūtaḥ) [-varuṇa mati];
Varuna's Prudence [Intellect].
# (52).{GZHON NUR GYUR PA}: kurmāra bhūta; Grown Young.
695. (53).{BZANG PO'I BLO GROS GZHON NUR GYUR PA}:
(-sumatiḥ kumāra bhūtaḥ) [-sumati kumāra bhūta];
The Ingenious Young Prince.
696. (54).{RTAG TU BRTSON}: (-nityodyuktaḥ) [-nityodyukta]; (P.54)
Always Busy.
697. (55).{DED DPON BZANG PO}: susārtha (-vāhaḥ) [-vāha];
The Good Leader [of a Caravan].
698. (56).{'OD CAN GZHON NUR GYUR PA}:
(-jyotiṣmatiḥ kumāra bhūtaḥ) [-jyotiṣmat kumāra bhūta];
The Shining or Radiant Young Prince.
699. (57).{THUB DKA' GZHON NUR GYUR PA}:
(-durdharṣaḥ kumāra bhūtaḥ) [-durdharṣa kumāra bhūta];
The Young Prince Whom it is Difficult to Overcome.
700. (58).{NAM MKHA'I MDZOD}: (-gagana gañjaḥ) [-gagana gañja];
A Treasure Like the Void Space Above (Immense).
701.@ (59).{DPA' BAR 'GROS BA}: shuraṁgamaḥ; [NA].
702. (60).{BLO GROS MI ZAD PA} (-{MI ZAD PA'I BLO GROS}):
(-akṣaya matiḥ) [-akṣaya mati]; Inexhaustible Mind.
703. (61).{SPOBS PA BRTZEGS PA}: (-pratibhāna kūṭaḥ) [-pratibhāna kūta];
Exalted Confidence.
704. (62).(-{SPOS KYI GLANG PO CHE}) [-{SPOS KYI GLANG PO}]:
(-gandha hastī) [-gandha hastin];
An Elephant (Loaded) with Odoriferous Drugs.
705. (63).{DRA BA'I OD} (-{DRA BA CAN GYI OD}):
(-jālinī prabhāḥ) [-jālinī prabhā]; Illusory [Ensnaring] Light.
706. (64).{PHEL BA'I BLO GROS}: (-vardhamāna matiḥ) [-vardhamāna mati];
Increasing Understanding.
707. (65).{KUN TU 'OD}: (-samanta prabhaḥ) [-samanta prabha];
Consisting Entirely of Light.
708. (66).(-{SU RYA DANG,} -{MA 'DON NA NYI MA'I SNYING PO,}
-{'DOM NA GNYI GDUG SNYING PO,} -{'DOM NA GNYI GDUGS SNYING
PO})
[-{NYI MA'I SNYING PO}]: (-āditya garbhaḥ) [-āditya garbha];
The Essence or Spirit of Sun.
709.@ (67).{YUL THAMS CAD SNANG BA'I RGYAN SPOBS PA STON PA'I SNYING
PO}:
(-sarva viṣayāvabhāsālaṁkāra pratibhāna darshana garbhaḥ)
[-sarva viṣayāvabhāsālaṁkāra pratibhāna darshana garbha]; [NA].
710. (68).{DRI MA MED PA'I SNYING PO}:
(-amala garbhaḥ) [-amala garbha]; Immaculate Essence.
711. (69).{DRI MA DANG BRAL BA'I SNYING PO}:
(-vimala garbhaḥ) [-vimala garbha]; Essence Without Stain.
712. (70).{'OD 'BAR ZHIN 'PHRO PA'I DPAL GYI SNYING PO}:
(-jyotir jvalanārekha shrī garbhaḥ)
[-jyotir jvalanarekha shrī garbha];
The Flaming and Light scattering Holy Essence.
713. (71).{RDO RJE DBYIG}: (-vajra sāraḥ) [-vajra sāra]; (P.55)
Diamond Essence.
714.@ (72).{DRI MGYOGS}: āshu gandhaḥ; [NA].
715. (73).{RTAG TU 'OD} (-{RTAG TU SPYOR BA}): (-nitya prabhaḥ, -nitya
yuktaḥ
-nitya prayuktaḥ, -nitya praprabhaḥ) [-nitya prabha];
Constant Brightness.
716. (74).{PHUG SBAS}: (-guha guptaḥ) [-guha gupta]; Concealed in a Hole.
717. (75).{MTHONG BA DON YOD}: (-amogha darshī) [-amogha darshin]; [P.10]
Worthy to be Seen [of Unfailing Vision, Infallible].
718.@ (76).{LEGS PAR YANG DAG BZHUGS}: su samprasthitaḥ; [NA].
719. (77).{BRTSON PA MI GTONG BA}: (-a nikṣipta dhuraḥ) [-a nikṣipta dhura];
Not Desisting from His Endeavour.
720. (78).(-{MA NYAMS PA'I BLO GROS}) [-{BLO GROS MA NYAMS PA}]:
(-anupahata matiḥ) [-anupahata mati]; Unimpaired Understanding.
721. (79).{RTAG TU LAG BRKYANGS}:
(-nityotkṣipta hastaḥ) [-nityotkṣipta hasta];
Always Stretching Forth his Hand.
722. (80).{CHU BOS BYIN}: (-nada dattaḥ, -nadī datta) [-nada datta];
Given by a River.
723. (81).{RNAM PAR RGYAL BAR GNON PA} (-{RNAM PAR RGYAL BAS GNON
PA}]:
(-vijaya vikrāmī, -vijaya vikrāmin]) [-vijaya vikramin];
He Who Overpowers the Victorious.
724. (82).{RGYAL BAS BYIN}: (-jaya dattaḥ) [-jaya datta]; Given by Victory.
725. (83).(-{MYA NGAN BRAL BA}) [-{MYA NGAN BRAL}]:
(-vigatashokaḥ) [-vigatashoka];
Delivered from Pain.
726. (84).{BSKAL PA BZANG PO'I BYANG CHUB SEMS DPA'}:
(-bhadra kalpika bodhisattvaḥ) [-bhadra kalpika bodhisatva];
A Bodhisattva of the Happy Age.
727. (85).{BYANG CHUB SEMS DPA' GZI BRJID CHE PA GZHAN DAG KYANG}:
(-anye ca mahājaskā bodhisattvāh)
[-anye ca mahājaska bodhisattvāh];
Other Bodhisattvas Also of Great (Splendour) Celebrity.
728. (86).{'GRO BA 'DZIN}: (-jagatīṁ dharaḥ) [-jagatīn dhara];
Keeper of Those Who Walk on the Earth.
729. (87).{SKAR MA'I 'OD} (-{ME'I 'OD}):
(-jyotiṣprabhaḥ) [-jyotiṣprabha, -jyotiḥprabha];
Star-Light.
730.@ (88).{GCIG TU MDZES PA}: eka kānta rāja (-ekāntā rāja); [NA]. (P.56)
731.@ (89).{SA DANG STOBS DANG MI 'JIGS PA 'CHANG BA}:
bhūmi bala vāicāradya dharaḥ; [NA].
732.@ (90).{ZLA MDZOS}: sucandraḥ; [NA].
733.@ (91).{GZHAN GYIS MI THUB PA'I GZI BRJID}: aparājita tejāḥ; [NA].
734.@ (92).{BSAM GYIS MI KHYAB PA'I DKYIL 'KHOR LA BLO GROS RNAM PAR
ROL PA}:
acintika madhya buddhi vikriḍitaḥ; [NA].
734.* (93).(-{YE SHES 'BYOR BA'I SNYING PO}) [-{YE SHES 'BYOD PA'I SNYING
PO}]:
(-jñāna vibhūti garbhaḥ) [-jñāna vibhūti garbha];
The Essence of Unfolding or Developing Wisdom.
735.@ (94).{SANGS RGYAS KYI RDO RJE 'DZIN BA'I MTSANS SGYOR BA}:
Buddha vajra saṁdhāraṇa saṁdhiḥ; [NA].

736. Sec.24.{BYANG CHUB SEMS DPA' TING NGE 'DZIN GYI MING LA}:
[P.262]
bodhisattva samādhayaḥ;
Names (or Predicates) of the Deep Meditation of a Bodhisattva.
737. (1).{RIN CHEN KUN TU 'PHAGS}: ratna samudgataḥ;
The all-surpassing precious (thing).
738. (2).{SHIN TU GNAS PA}: supratiṣṭhitaḥ; The Most Firm or Steady.
739. (3).{MI BSGUL PA} (-{MI SGUL PA}): (-ākampyaḥ) [-akampyaḥ, +M
ākampyah];
Not to be moved or immovable.
740. (4).{PHIR MI LDOG PA}: avinivartanīyaḥ; Not ceasing, not desisting from.
741. (5).{DKON MCHOG 'BYUNG GNAS}: ratnākaraḥ;
The mine (or source) of precious things (or jewels).
742, (6).{NYI MA'I 'OD KYI GZI BRJID} (-{NYI 'OD BRJID}); sūrya prabha tejaḥ;
The brightness of the sunshine.
743. (7).{DON THAMS CAD GRUB PA}: sarvārtha siddhaḥ;
The accomplishment of every desire.
744. (8).{YE SHES SGRON MA}: (-jñānolkaḥ) [-jñāno#lkaḥ];
The light (or lamp) of wisdom.
745. (9).{DA LTAR GYI SANGS RGYAS MNGON SUM DU BZHUGS PA}:
pratyutpanna buddha saṁmukhāvasthitaḥ;
The visible (or personal) presence of
the Buddha of the present age.

746. Sec.25.(-{BYANG CHUB SEMS DPA' GZUNGS'I MING LA}) (P.57)
[-{BYANG CHUB SEMS DPA' GZUNGS BCHU GNYIS MING LA}]:
bodhisattva dhāraṇyaḥ; Names of the Twelve Faculties or
Capacities (dhāranī) [Mystic Charms] of a Bodhisattva.
747. (1).(-{DBANG BSKUR LDAN}) [-{DBANG BSGYUR LDAN}]:
abhiṣeca vatī (-abhiṣecanī); Having a ruling power.
748. (2).{YE SHES LDAN}: jñāna vatī; Possessing Wisdom.
749. (3).{SGRA DBYANGS RNAM PAR DAG PA}: vishuddha svara nirghoṣā;
Having a very clear voice or melody.
750. (4).{MI ZAD PA'I ZA MA TOG}: akṣaya karaṇḍā; An inexhaustible vessel.
751. (5).(-{'KHYIL BA MTHA' YAS}) [-{'KHYIL BA MTHA' YAS PA} ]:
anantāvartā;
Infinite conglomeration (or gathering together of).
752. (6).{RGYA MTZO'I PHYAG RGYA}: sāgara mudrā;
Having for his sign (or symbol) the sea or ocean.
753. (7).(-{PADMA'I BKOD PA}) [-{PADMA BKOD PA,} +{PADMA DKOD PA}]:
[P.263]
padma vyūtha; Having the delineation of a padma flower.
754. (8).{CHAGS PA MED PA'I SGOR 'JUG PA}: asaṅga mukha praveshā; Entering
by the door where there is no passion (or exempt from passion).
755. (9).{SO SO YANG DAG PAR RIG PA NGES PA LA 'JUG PA}:
pratisaṁvin nishcayāvatārā;
Walking in true discrimination or understanding of things.
756. (10).(-{SEMS RGYAS KYI RGYAN BYIN GYIS RLABS PA})
[-{SEMS RGYAS KYI RGYAN BYIN GYIS BRLABS PA}];
(-buddhālaṁkārā dhiṣṭhitā) [-buddhālaṅkārā
dhiṣṭhitā]:
Benediction, the ornament of a Buddha
(or blessed by the benediction).
757. (11).{KHA DOG MTHA' YAS PA}: (-ananta varnā) [-ananta varṇā];
Of infinite colors.
758. (12).{SANGS RGYAS KYI SKU'I KHA DOG YONGS SU RDZOGS PA MNGON
PAR}
{SGRUB PA}: buddha kāya varṇa pariniṣpatty abhinirhārā; He that
has obtained evidently the perfect color of the body of Buddha.

759. Sec.26.(-{BYANG CHUB SEMS DPA'I STOBS BCU'I MING LA}) [P.10] (P.58)
[-{BYANG CHUB SEMS DPA'I STOBS BCU}]:
(-bodhisattva balānī);
The Ten Faculties or Powers of the Bodhisattva.
760. (1).{BSAM PA'I STOBS}: (-āshaya balaṁ) [-āshaya bala];
The faculty of reflection.
761. (2).{LHAG PA'I BSAM PA'I STOBS}: (-adhyāshaya balaṁ)[-adhyāshaya
bala];
Faculty of further consideration.
762. (3).{SBYOR BA'I STOBS}: (-prayoga balam) [-prayoga bala];
Faculty of combination [application].
763.* (4).(-{SHES RAB KYI STOBS}) [-{YE SHES STOBS}]:
(-prajñā balam) [-jñāna bala];
The power of knowledge or wisdom.
764. (5).{SMON LAM GYI STOBS}: (-praṇidhāna balam) [-praṇidhāna bala];
Power of prayer.
765. (6).{THEG PA'I STOBS}: (-yāna balaṁ) [-yāna bala];
Power of vehicles or principles.
766. (7).{SPYOD PA'I STOBS}: (-caryā balam) [-caryā bala];
Power of practice or action.
767. (8).{RNAM}.{PAR 'PHRUL BA'I STOBS}: (-vikurvaṇa balam) [-vikurvaṇa
bala];
Power of miraculous change transformation.
768. (9).{BYANG CHUB KYI STOBS}: (-bodhi balam) [-bodhi bala];
Power of becoming pure perfect.
769. (10).{CHOS KYI 'KHOR LO RAB TU BSKOR NA'I STOBS}
(-{CHOS KYI 'KHOR LO RAB TU SKOR NA'I STOBS}):
(-dharma cakra pravartana balam)[-dharma cakra pravartana bala];
Power of turning the Wheel of Law.

770. Sec.27.(-{BYANG CHUB SEMS DPA' DBANG BCU'I MING LA}: [P.263]
(-bodhisattva vashitā) (-A+B bodhisattva vashitāḥ
-B bodhisattva vashitani) [-bodhisattva vashitāḥ];
The Names of the Ten Things Which Are in the Power of a
Bodhisattva (or Over Which He Has Power) [ or the Names of
the Ten Powers of a Bodhisattva].
771. (1).{SEMS LA DBANG BA}: citta vashitā;
He has faculty or power for (or over) the heart or mind.
772. (2).(-{YO BYAD DBANG BA}) [-{YO BYED DBANG BA}]: pariṣkāra
vashitā;
He has faculty or power over utensils.
773. (3).{TZE LA DBANG BA}: āyur vashitā;
He has faculty or power for (or over) life.
774. (4).{LAS LA DBANG BA}: karma vashitā;
He has faculty or power for (or over) works.
775. (5).{SKYE BA LA DBANG BA}: upapatti vashitā (-utpattī vashitā); (P.59)
He has faculty or power over birth.
776. (6).{MOS PA LA DBANG BA}: adhimukti vashitā;
He has faculty or power over liberation (or faith).
777. (7).{CHOS LA DBANG BA}: dharma vashitā;
He has faculty or power for religious instruction.
778. (8).{SMON LAM LA DBANG BA}: praṇidhāna vashitā;
He has faculty or power for prayer.
779. (9).{RDZU 'PHRUL LA DBANG BA}: Riddhi vashitā;
He has faculty or power for transformation.
780. (10).{YE SHES LA DBANG BA}: jñāna vashitā;
He has faculty or power for knowledge or wisdom.

781. Sec.28.{BYANG CHUB SEMS DPA' MI 'JIGS PA BZHI'I MING LA}: [P.264]
bodhisattvānāṁ catvāri vāishāradyāni;
The Names of Those Things in Which a Bodhisattva is Bold.
782. (1).{GZUNGS KYI THOS PA 'DZIN CING DON BSTAN PA LA MI 'JIGS PA}:
(-dhārani shrutodgrahaṇārtha nirdesha vāishāradyaṁ)
[-dhārani shruto#dgrahaṇārtha nirdesha vāishāradyam];
Having perceived the doctrine of wonderful comprehension
he is bold in explaining (or teaching) the meaning thereof.
783. (2).(-{BDAG MED PA KHONG DU CHUD PAS GZHAN GYIS BRTSE BA'I
MTZAN MA}
{MI 'BYUNG ZHIN RANG BZHIN GYIS SPYOD LAM SMAD DU YUNG
BA'I}
{MED PA'I LAS GSUM YONGS SU DAG PA'I BSRUNG BA CHEN PO}
{PHUN SUM TZOGS PA'I MI 'JIGS PA})
[-{BDAG MED PA KHONG DU CHUD PAS GZHAN GYIS BTSE BA'I MTZAN
MA}
{MI 'BYUNG ZHIN RANG BZHIN GYI SPYOD LAM RMAD DU BYUNG
BA'I}
{LAS GSUM YONGS SU DAG PA'I BSRUNG CHEN PO}
{PHUN SUM TZOGS PA'I MI 'JIGS PA}]:
(-nāirātmyādhigamāt paraviheṭhanā nimitta samudācāra
sahajānadhigateryā patha triṣ karma parishuddha mahā rakṣa
saṁpanna vāishāradyam);
[-nairātmyādhigamāt para viheṭhanā nimitta samudācāra
sahajānadhigate#ryā patha tri karma parishuddha mahā rakṣa
saṁpanna vāishāradyam];
Having learned not to be egotist, leaving off the injurious
characters of others, he is bold in keeping to the natural
practice of those three wonderful works that are the most
pure and the most perfect preservations.
784.* (3).(-{YUN DU GZUNG BAS CHOS MI BRJED CING SHES RAB DANG THABS}
(P.60)
{MTHAR PHIN PAS SEMS CAN SGROL PA ZHING DANG STON PA
DANG DGE}
{BA'I BAR CHAD DU MI 'GYUR BA'I MI 'JIGS PA}:
(-{YUN DU GZUNG BAS CHOS MI BRJED CING SHES RAB DANG THABS
MTHAR}
{YUN DU MI BRJED PA DANG THABS SHES RAB MTHAR PHYIN PAS
SEMS CAN}
{SGROL MTHAR PHIN PAS SEMS CAN SGROL PA ZHING DANG STON
PA}
{DANG DGE BA'I BAR CHAD DU MI 'GYUR BA'I MI 'JIGS PA}:
[-{CHOS BZUNG BA YUN DU MI BRJED PA DANG THABS DANG SHES
RAB MTHAR}
{PHYIN PAS SEMS CAN SGROL ZHING DANG BA STON PA DANG DGE
BA'I}
{BAR CHAD DU MI 'GYUR BA'I MI 'JIGS PA}]:
(-sadodgṛhīta dharmāvisma raṇa prajñopāya niṣṭhāgata sattva
nistāraṇa prasāda saṁdarshana shubhānantarāyika
vāishāradyam)
[-sado#dgṛhīta dharmāvisma raṇa prajno#pāya niṣṭhāgata
sattva
nistāraṇa prasāda saṁdarshana shubhānantarāyika
vāishāradyam];
By not forgetting for a long time the perceived religious
instruction by wise means and by an accomplished understanding
he is bold in liberating, illuminating and instructing the
animate existences not to let their good works be interrupted.
785. (4).(-{THAMS CAD MKHYEN PA NYID KYI SEMS MI NYAMS SHING THEG
PA GZHAN}
{GYIS MI 'GYUR BAR DBANG YONG SU RDZOGS PA DANG SEMS CAN
GYI DON}
{RNAM PA THAMS CAD DU YANG DAG PAR THOB PAR BYA BA LA MI
'JIGS}
{PA}):
[-{THAMS CAD MKHYEN PA NYID KYI SEMS MI NYAMS SHING THEG PA
GZHAN}
{GYIS MI 'GYUR BAR DBANG YONG SU RDZOGS PA DANG SEMS CAN
GYI DON}
{RNAM THAMS CAD DU YANG DAG PAR THOB PAR BYA BA LA MI
'JIGS PA}]:
sarva jñātā cittāsaṁpramo Sānya yānāniryāṇa
saṁpūrṇa
vashitā sarva prakāra sattvārtha saṁprāpaṇa vāishāradyam;
Being not relaxed in the spirit of all-wisdom, neither seduced
by other principles, he is bold in accomplishing his organs
(or powers) and in making the animate existences find
completely in every respect their several concerns.
[P.265]
786. Sec.29.(-{BYANG CHUB SEMS DPA' CHOS MA 'DRES PA'I BCU BRGYAD KYI
MING LA}):
[-{BYANG CHUB SEMS DPA' CHOS MA 'DRES PA BCU BRGYAD KYI MING
LA}]:
aṣṭā dashā veṇika bodhisattva dharmāḥ;
The Names of the Eighteen Pure (Unmixed) Laws of a Bodhisattva.
787.* (1).(-{NYE BAR MA BSTAN PA'I SBYIN PA CAN RNAMS})
[-{MA BSTAN PA'I SBYIN PA CAN RNAMS}]: anupadiṣṭa dānāḥ;
They that are liberal without being taught to be so (not
hypocrites in bestowing their alms).
788. (2).(-{NYE BAR MA BSTAN PA'I TZUL KHRIMS CAN RNAMS})
[-{MA BSTAN PA'I TZUL KHRIMS CAN RNAMS}]: anupadiṣṭa
shīlāḥ;
They that are of strict moral conduct without being taught.
789. (3).(-{NYE BAR MA BSTAN PA'I BZOD PA CAN RNAMS})
[-{MA BSTAN PA'I BZOD PA CAN RNAMS}]: anupadiṣṭa kṣāntayaḥ;
The uninstructed sufferers of hardships.
790. (4).(-{NYE BAR MA BSTAN PA'I BRTSON 'GRUS CAN RNAMS})
[-{MA BSTAN PA'I BRTSON 'GRUS CAN RNAMS}]:
anupadiṣṭa vīryāḥ;
They that are of diligent application without being instructed
to be so (or they that are not hypocritical in their diligent
application).
791. (5).(-{NYE BAR MA BSTAN PA'I BSAM GTAN CAN RNAMS}) (P.61)
[-{MA BSTAN PA'I BSAM GTAN CAN RNAMS}]: anupadiṣṭa
dhyānāḥ;
They that are contemplators without being instructed.
792 (6).(-{NYE BAR MA BSTAN PA'I SHES RAB CAN RNAMS})
[-{MA BSTAN PA'I SHES RAB CAN RNAMS}]: anupadiṣṭa prajñāḥ;
They that are ingenious (or witty) without being taught.
793. (7).(-{BSDU BA'I DNGOS POS SEMS CAN THAMS CAD SDUD PA RNAMS})
[-{BSDU BA'I DNGOS POS SEMS CAN SDUD PA RNAMS}]:
saṁgraha vastu sarva sattva saṁgrāhakāḥ;
They that comprehend all animate existences under
comprehensible (or material) properties.
794. (8).(-{YONGS SU BSNGO BA'I CHO GA SHES PA RNAMS})
[-{YONGS SU BSNGO BAS CHOG SHES PA RNAMS}]:
(-pariṇā mana vidhi jñāḥ);
[-pariṇā maṇa vidhi jñāḥ, +MS. parināmaja vidhi jñāḥ];
They that are satisfied with receiving a benediction.
795.* (9).(-{THABS LA MKHAS PAS SEMS CAN THAMS CAD KYIS SPYOD PA'I}
{DBANG GIS THEG PA'I MCHOG GIS 'BYUNG BA BSTAN PA RNAMS}:
[-{THABS MKHAS PAS SEMS CAN GYI SPYOD PA'I}
{DBANG GIS THEG PA'I MCHOG GIS 'BYUNG BA STON PA RNAMS}:
(-upāya kāushalya sarva sattva caritādhipatya
paramayāna niryāṇa saṁdarshakāḥ)
[-upāya kaushalya sarva sattva carita vasita paramayāna
niryāṇa saṁdarshakāḥ
-M upāya kaushalya sarva sattva caritādhipatya paramayāna
niryāṇa saṁdarshakāḥ];
They that show (or teach) on [in] a wise manner the origin
of the highest principles (in philosophy) to be derived from
the practices of the animate beings.
796. (10).(-{THEG CHEN LAS MA NYAMS PA RNAMS}):
[-{THEG PA CHEN PO LAS MA NYAMS PA RNAMS}]:
(-mahā yānā cyutāḥ) [-maha yānā cyutāḥ];
They that are [have] not swerved from
the high principles [mahāyāna].
797. (11).{'KHOR BA DANG MYA NGAN LAS 'DAS PA'I SGO STON PA RNAMS}:
[P.266]
saṁsāra nirvāṇa mukha saṁdarshakāḥ; They that show (teach)
the door of worldly existence and of final beatitude.
798. (12).{ZUNG DANG SNREL ZHI'I RGYUD LA MKHAS PA RNAMS}:
yamaka vyatyastāhāra kushalāḥ;
They that are skillful in mystical precepts
delivered in chime or plain language.
799. (13).{YE SHES KYI SNGON DU 'GRO BAS MNGON PAR 'DU MI BYED CIN}
{KHA NA MA THO BA MED PAR TZE RABS THAMS CAD DU MNGON
DU}
{ZHUGS PA RNAMS}
(-{YE SHES KYI SNGON DU 'GRO BAS MNGON PAR 'DU MI BYED CIN}
{KHA NA MA THO BA MED PA'I TZE RABS THAMS CAD DU MNGON
DU}
{ZHUGS PA RNAMS}):
jñāna pūrvaṁgamānabhi saṁskāra niravadya sarva
janmābhimukha
pravṛttāḥ;
They that are not elated with their proficiency in wisdom
and without being defiled by sinful actions in all generations
make further progress.
800. (14).{LUS DANG NGAG DANG YID KYI LAS KYI MTHA' DGE BA BCU DANG}
{LDAN PA RNAMS}:
(-dasha kushalopeta kāya vāg manas karmāntāḥ)
[-dasha kushalo#peta kāya vāg manas karmāntāḥ];
Possessing the ten virtues, the limits of bodily, verbal and
mental actions or works.
801. (15).(-{SDUG BSNAL GYI PHUNG PO THAMS CAD BZOD PA'I LUS LEN PAS}
(P.62)
{SEMS CAN GYI KHAMS THAMS CAD YONGS SU MI GTONG BA
RNAMS}:
[-{SDUG BSNAL GYI PHUNG PO THAMS CAD BZOD PA'I LUS LEN PA}
{SEMS CAN GYI KHAMS THAMS CAD YONGS SU MI GTONG BA
RNAMS}:
(-sarva duḥkha skandha sahānātmopādāna sarva sattva dhātv
aparityāginaḥ)
[-sarva duḥkha skandha sahanātmo#pādāna sarva sattva dhātv
aparityāginaḥ
+M. sarva duḥkha skandha sahanātmo#pādāna sarva sattva dhātu
parityāginaḥ. The Tib. supports aparityā ginah];
They that have (received) a body capable of suffering all
sorts of distress or pain and that will not give up the
abode of animal existences.
802. (16).{'GRO BA THAMS CAD MNGON PAR DGA' BAR STON PA RNAMS}:
(-sarva jagad abhiruci saṁdarshakāḥ)
[-sarva jagad abhirucita saṁdarshakāḥ];
They that teach all walking existences [jagat]
to rejoice exceedingly.
803. (17).(-{BYIS PA DANG NYAN THOS MI BZAD PA JI SNYED CIG GI NANG NA
YANG}
{DGE BA MANG PO'I RIN PO CHE'I SHIN DPAG BSAM LTAR BRTAN
PA'I}
{THAMS CAD MKHYEN PA NYID KYI SEMS YONGS SU MA NYAMS PA
RNAMS})
[-{BYIS PA DANG NYAN THOS MI BZAD PA JI SNYED CIG GI NANG NA
YANG}
{DAG BA MANG PO'I RIN PO CHE'I SHIN DPAG BSAM LTAR BRTAN
PA'I}
{THAMS CAD MKHYEN PA NYID SEMS YONGS SU MA NYAMS PA
RNAMS}]:
kiyat kṛcchra bāla shrāvaka madhya shubha vyūha ratna kalpa
vṛkṣa dṛḍha sarvajñātā cittāsaṁpramuṣitāḥ;
They that are firm (or steady) in the midst of children (fools)
and hearers, like the kalpavṛkṣa among other precious trees and
whose minds have not swerved from the all-knowing.
804. (18).(-{CHOS THAMS CAD KYI THABS SBYIN PAS DBANG BSKUR BA THOB}
[P.267]
{PAR BYA BA'I PHIR SANGS RGYAS KYI CHOS BTSOL BA BSTAN PA}
{LAS PHIR MI LDOG PA RNAMS})
[-{CHOS THAMS CAD THABS SBYIN PAS DBANG BSKUR BA THOB PAR}
{BYA BA'I PHIR SANGS RGYAS KYI CHOS BTSAL BA BSTAN PA LA PHIR}
{MI LDOG PA RNAMS}]:
(-sarva dharma paṭṭavābad dhābhiṣeka prāpti buddha dharma
saṁgha paryeṣṭi saṁdarshanānivṛttāḥ;
[-sarva dharma paṭṭavābad dhābhiṣeka prāpti buddha dharma
paryeṣṭi saṁdarshanānivṛttāḥ, +The equivalent of saṁgha
cannot be traced in Tibetan.];
They that never desist to instruct [from instructing] those
that seek for the doctrine of Buddha to make find them [to
make them find] an entire command over all things by a wise
method and charity (or liberality in bestowing alms).

805. Sec.30.(-{MDO SDE LAS 'BYUNG BA'I BYANG CHUB SEMS DPA' RNAMS KYI}
[P.155]
{YONG TAN TZOGS KYI MING LA,}
-{MDO SDE LAS 'BYUNG BA'I BYANG CHUB SEMS DPA'I}
{YONG TAN THOG THOG SMOS PA'I MING LA})
[-{MDO SDE LAS 'BYUNG BA'I BYANG CHUB SEMS DPA'I}
{YONG TAN THOG THOG BSTAN PA'I MING LA}];
bodhisattvānāṁ sūtrānta nirgatāni kāni cid guṇa nāmāni;
(-bodhisattvānāṁ sūtrānta nirgatāni kāñcid guṇa nāmāni)
(-A bodhisattvānāṁ sūtrāntargatāni kāni cid guṇa nāmāni)
(-A bodhisattvānāṁ sūtrāntargatāni kāñcid guṇa nāmāni)
[NA]; On the Several Names Expressive of the Qualifications
of the Bodhisattvas, According to the Bodhisattva Class
({MDO SDE} in the {KA' GYUR}).
806. (1).{SKYE BA GCIG GIS THAGS PA}: eka jāti pratibaddhaḥ;
Hindered only by one birth from becoming a Buddha.
807. (2).{THAMS CAD MKHYEN PA NYID LA MNGON DU PHYOGS PA}:
(-sarva jñātābhimukhaḥ) [-sarva jñatābhimukhaḥ];
He excels in all-knowing (or omniscience)
(or has turned his face to omniscience).
808. (3).(-{THAMS CAD MKHYEN PA NYID LA}) (P.63)
[-{THAMS CAD MKHYEN PA NYID LA GZHOL BA}]:
(-sarva jñātā nimnaḥ) [-sarva jñatā nimnaḥ];
He applies himself earnestly to omniscience.
809. (4).{THAMS CAD MKHYEN PA NYID LA 'BAB}.{PA}:
(-sarva jñātā pravaṇaḥ) [-sarva jñatā pravaṇaḥ];
He is inclining or adhering to omniscience.
810. (5).{THAMS CAD MKHYEN PA NYID LA 'BAB}.{PA}
(-{THAMS CAD MKHYEN PA NYID DU 'GYUR PA}):
(-sarva jñātā prāg bhāraḥ) [-sarva jñātā prag bharaḥ];
He is bent towards omniscience.
811. (6).{CHAGS PA MED PA'I GZUNGS DANG TING NGE 'DZIN THOB PA}:
(-asaṅga dhāranī samadhi pratilabdhaḥ)
[-asaṁga dhāranī samadhi pratilabdhaḥ];
He has found a dispassionate comprehension and meditation.
812. (7).{DPA' BAR 'GRO BA'I TING NGE 'DZIN DANG LDAN PA}:
shūraṁgama samādhi saman vāgataḥ;
He is possessed of the deep meditation - styled
"the walking like a champion."
813. (8).{MNGON PAR SHES PA CHEN POS RNAM PAR ROL PA}: [P.156]
(-mahābhijñā vikriḍitāḥ) [-mahābhijñā vikrīḍitaḥ];
He amuses himself with the great fore-knowledge.
814. (9).(-{SGRIB PA DANG CHAD PA DANG KUN NAS LDANG BA THAMS CAD}
{DANG BRAL BA})
[-{SGRIB PA CHOD PA KUN NAS LDANG BA THAMS CAD DANG BRAL
BA}]:
sarvāvarṇa vivaraṇa paryutthāna vigata
(-sarvāvarṇa vivaraṇa paryupasthāna vigataḥ);
Is void of all imperfections or defects.
815. (10).{LAM GYI RGYUN MA CHAD PA} [-{LAM GYI RGYUN MA BCAD PA}]:
(-apratiprashrabdha margaḥ) [-apratiprasrabdha margaḥ];
The course of his way not interrupted.
816. (11).{BYAMS PA CHEN PO DANG SNYING RJE CHEN POS PHYOGS BCU'I}
{'JIG RTEN GYI KHAMS SU KHYAB PA}:
(- mahāmāitrī mahākaruṇā dasha dig loka dhātu spharaṇaḥ)
[-mahāmaitrīmahākaruṇā dasha digloka dhātuspharaṇaḥ];
His love and mercy fill (or reach to) the ten corners
of the world.
817. (12).(-{SANGS RGYAS KYI ZHING MTHA' YAS PAR 'GRO BA LA MKHAS PA,}
-{MTHA' YAS PA'I SANGS RGYAS KYI ZHING TU 'GRO BA LA MKHAS
PA})
[-{SANGS RGYAS KYI MTHA' YAS PAR 'GRO BA LA MKHAS PA}]:
ananta buddha kṣetrākra maṇa kushalaḥ;
Skillful in visiting the provinces of
an infinite number of Buddhas.
818. (13).(-{STONG PA NYID KYI SPYOD YUL CAN,}
-{STONG PA NYID KYI SPYOD YUL CAN PA})
[-{STONG PA NYID KYI SPYOD YUL BA}]: shūnyatā gocaraḥ;
Emptiness is the object of his senses or exertions.
819. (14).(-{MTZAN MA MED PA LA GNAS PA}) [-{MTZAN MA MED PA GNAS
PA}]: (P.64)
animitta vihārī; He dwells in the indefinite markless place.
820. (15).{SMON LAM LA GNAS PA THAMS CAD DANG BRAL BA}:
sarva praṇidhāna nishraya vigataḥ;
Is void from (devoid of) every wish or prayer.
821. (16).{SEMS CAN THAMS CAD LA PHAN PAR BRTSON PA}:
sarva sattva hitābhyudyataḥ;
He endeavours to be useful to every animal existence.
822. (17).{SANGS RGAS KYI YUL THAMS CAD LA MKHAS PA}:
sarva buddha viṣaya kushalaḥ;
Is skillful in all the provinces of Buddha.
823. (18).{YE SHES MTHA' YAS PA}: ananta jñānaḥ;
(He has) infinite knowledge.
824. (19).{SEMS NAM MKHAS DANG MTZANGS PA}: akāsha sama cittaḥ;
His mind (or thought) is like the heaven
(the infinite void-space).
825. (20).{SEMS RGYA MTZO LTAR ZAB PA}: sāgara vad gambhīra cittaḥ;
His mind is profound like the ocean (or sea).
826. (21).{SEMS RI'I RGYAL PO RI RAB LTAR MI BSGUL BA}
(-{SEMS RI'I RGYAL PO RI RAB LTAR MI SGUL BA}):
(-sumeru parvata rājavad akaṁpya cittaḥ)
[-sumeru parvata rājavad akampya cittaḥ];
His mind is unshaken like the Ri-rab (or the Olympus)
the prince of all mountains.
827. (22).(-{SEMS PAD MA LTAR MA GOS PA}) [-{SEMS PADMA LTAR MA GOS
PA}]:
padma vad anupalipta cittaḥ;
His mind, like the lotus, is uncovered.
828. (23).{SEMS RIN PO CHE LTAR SHIN TU YONGS SU DAG PA}:
ratna vat suparishuddha cittaḥ;
His heart (or mind) is very pure (or clean) like a gem.
829. (24).(-{SEMS GSER LTAR SHIN TU YONGS SU SBYANG BA})
[-{SEMS GSER LTAR SHIN TU YONGS SU BYANG BA}]:
suvarṇa vat suparyavadāta cittaḥ;
His heart (or mind) is very pure, like gold.
[P.157]
830. (25).(-{YE SHES KYI TZOGS TZAD MED PA YONGS SU 'TZOL BA LA MKHAS
PA})
[-{YE SHES KYI TZOGS TZAD MED PA YONGS SU TZOL BA LA MKHAS
PA}]:
aparimita jñāna saṁbhāra paryeṣaṇa kushalaḥ;
Dexterous in searching after an immense quantity of wisdom.
831. (26).{PHA ROL GYI RGOL BAS ZIL GYIS MI NON}.{PA}:
para pravādy anabhibhūtaḥ; Is not to be overcome by any opponent.
832. (27).(-{CHOS THAMS CAD LA SGRIB PA MED PA'I SEMS MNYAM PA})
(P.65)
[-{CHOS THAMS CAD LA SGRIB PA MED PA'I SEMS MNYAM PA}]:
sarva dharmā nāvaraṇa jñānī;
He is possessed of a pure knowledge in everything.
833. (28).{SEMS CAN THAMS CAD LA SEMS MNYAM PA}: sarva sattva sama
cittaḥ;
He is equally minded for all animate existences.
834. (29).{BDUD KYI YUL THAMS CAD LAS YANG DAG PAR 'DAS PA}:
(-sarva māra viṣaya samati krāntaḥ)
[-sarva māra viṣaya samāti krāntaḥ];
He is entirely out of the province of Māra (or the devil).
835. (30).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI YUL LA 'JUG PA}
{SHES PA LA MKHAS PA}:
sarva tathāgata vishayāvatāra jñāna kushalaḥ;
He is well versed in the knowledge of entering into
the province of every Tathāgata.
836. (31).(-{BYAM PA CHEN PO DANG SNYING RJE CHEN PO DANG LDAN PA})
[-{BYAM PA CHEN PO DANG SNYING RJE CHEN PO LDAN PA}]:
mahā maitrī mahā karuṇā saman vāgataḥ;
Is equally possessed of love (or clemency) and mercy.
837. (32).{THAMS SHES PA LA MKHAS PA}: upāya jñāna kushalaḥ;
(He is) wise in knowing the means (or method).
838. (33).{GZUNGS THOB PA}: dhāraṇī pratilabdhaḥ;
Has obtained a wonderfully comprehensive mind.
839. (34).{SMON LAM BRTAGS PA} (-{SMON LAM RTAGS PA,}
-{SMON MA BRTAGS PA,} -{SMON MA RTAGS PA}):
praṇidhānā kalpitaḥ; His prayer is judicious.
840. (35).{BZOD PA MNYAM PA NYID THOB PA}:
(-kṣānti samatā pratilabdhaḥ) [-kṣānti samatā praṭilabdhaḥ];
He has found (or arrived at) an indifference
for suffering or hardship.
841. (36).{MNGON PAR SHES PA MA NYAMS PA}: acyut ābhijñaḥ;
(With) an unweakened fore-knowledge.
842. (37).{ZANG ZING MED PA CHOS STON PA}: nirāmiṣa dharma deshakaḥ;
Teaching (or instructing in religion) without any reward.
843. (38).{CHOS ZAB MO LA BZOD PA'I PHA ROL TU SON PA}:
(-gambhīra dharma kṣānti pāramī gataḥ)
[-gambhīra dharma kṣānti pāramiṁ gataḥ];
Is indefatigable in the profound research of moral principles.
844. (39).{BDUD GYI LAS LAS YANG DAG PAR 'DAS}.{PA}:
(-māra karma samā tikrāntaḥ) [-māra karma sama tikrāntaḥ];
Leaving off entirely all the work's of the devil (or Māra).
845. (40).{LAS KYI SGRUP PA'I RGYUN BCAD PA}: karmā varaṇa
pratiprasrabdhaḥ;
He has cut off (or obstructed) the course of a wicked life
(or of wicked actions).
846. (41).{CHOS RAB TU RNAM PAR 'BYED PAS RNAM PAR DBYE BA} (P.66)
[P.158]
{BSTAN PA LA MKHAS}.{PA}: dharma pravicaya vibhakti nirdesha kualaḥ;
He is skilful in instructing by analysing
the principles of the moral doctrine.
847. (42).{BSKAL PA GRANGS MED PAR SMON LAM SHIN TU BRTSAMS PA}:
asaṁkhyeya kalpa praṇi dhāna susamārabdhaḥ;
He has made earnest prayers through immeasurable ages (kalpas).
848. (43).(-{BZHIN DU 'DZUM ZHING GSONG POR SMRA BA})
[-{BZHIN 'DZUM ZHING GSONG POR SMRA BA}]:
smita mukha pūrvābhilāpī;
Having a smiling countenance, he speaks softly.
849. (44).{TZIGS SU BCAD PA'I DBYANGS KYIS SMRA BA}:
gāthābhir gītābhir lāpanaḥ;
He speaks in verse, in a melodious tune.
850. (45).{SEMS ZHUM PA MED PA}: apagata līna cittaḥ;
His mind is without consternation (or is not dejected).
851. (46).{SPOBS PA RGYUN MI CHAD PA}: anācchedya pratibhānaḥ;
He has always boldness (to speak).
852. (47).(-{'KHOR BA MTHA' YAS PA GSIL GYIS GNON PA})
[-{'KHOR MTHA' YAS PA GZIL GYIS GNON PA}]:
ananta pariṣad abhibhāvanaḥ;
He excels or surpasses an infinite number of attendants.
853. (48).(-{BSKAL BA BYE BA MTHA' YAS PA LAS BYUNG BA LA MKHAS PA})
[-{BSKAL PA BYE BA MTHA' YAS PA LAS BYUNG BA LA MKHAS PA}]:
ananta kalpa koṭi niḥsaraṇa kushalaḥ;
He is wise in all that has happened from immeasurable ages.
854. (49).{SGU MA DANG SMIG RGYU DANG CHU ZLA DANG RMI LAM DANG
BRAG CHA
DANG}
{MIG YOR DANG GZUGS BRNYAN DANG SPRUL PA LTA BU'I CHOS LA
MOS PA}
(-{SGU MA DANG SMIG SGYU DANG CHU ZLA DANG RMI LAM DANG
BRAG CHA}
{DANG MIG YOR DANG GZUGS BRNYAN DANG SPRUL PA LTA BU'I
CHOS LA}
{MOS PA}):
(-māyā marīci udakacandra svapna pratishrutkā pratibhāsa
pratibimba nirmāṇopama dharmādhimuktaḥ)
[-māyā marīci udakacandra svapna pratishrutkā pratibhāsa
prativimba nirmāṇopama dharmādhimuktaḥ];
(A Bodhisattva) knows well what such things are as illusion
fata morgana, the moon (image in water), dream, echo
the eye of illusion, empty image (in a mirror), etc.
855. (50).{SEMS THOGS MA MED PA}: apratihata cittaḥ; His mind is unhindered.
856. (51).(-{SEMS CAN GYI SEMS DANG SPYOD PA SHES PA PHRA MO LA MOS
SHING}
{'JUG PA LA MKHAS PA})
[-{SEMS CAN GYI SEMS DANG SPYOD PA SHES PA PHRA MO LA MOS
SHING}
{'JUG MKHAS PA}]:
sattva citta carita sūkṣma jñānādhimuktyavatāra kushalaḥ;
He knows the mind of animate existences, and is cleaver
in penetrating into the smallest things.
857. (52).{BZOD PA CHEN PA DANG LDAN PA}: (P.67)
atimātra kṣānti samanvā gataḥ;
Has great forbearance (or patience).
858. (53).(-{BDAG NYID JI LTA BA BZHIN DU 'JUG PA LA MKHAS PA})
[-{BDAG NYID JI LTA BA BZHIN DU 'JUG MKHAS PA}]:
yathātmyavatāra kushalaḥ;
He is wise in his conduct (or knows well how to behave himself).
859. (54).(-{SANGS RGYAS KYI ZHIN GI 'KOD PA MTHA' YAS PAR SMON PA LA}
{'JUG PAS YONGS SU GZUNG BA})
[-{SANGS RGYAS KYI ZHIN GI BKOD PA MTHA' YAS PAR SMON PA LA}
{'JUG PAS YONGS SU BZUNG BA}]:
buddha kṣetra vyūhānanta praṇidhāna prasthāna parigṛhītaḥ;
He has perceived the delineation of infinite provinces of
Buddha, walking in them according to his wish.
860. (55).{'JIG RTEN GYI KHAMS GRANGS MED PA'I SANGS RGYAS RJES}
[P.159]
{SU DRAN PA'I TING NYE 'DZIN RTAG PAR RGYUN DU MNGON DU
GYUR BA}:
asaṁkhyeya loka dhātu buddhānusmṛti samādhi satata samita
abhimukhībhūta
(-asaṁkhyeya loka dhātu buddhānusmṛti samādhi satata samitam
abhimukhībhūtaḥ);
He is excellent in the deep meditation on remembering
the Buddhas of innumerable regions of the world.
861. (56).{SANGS RGYAS DPAG TU MED PA LA GSOL BA 'DEBS MKHAS PA}
(-{DBAG TU MED PA'I SANGS RGYAS LA GSOL BA GDAB PA LA MKHAS
PA}):
aparimita buddhādhyeṣaṇa kushalaḥ; He knows how to pray
(or make his prayer) to innumerable Buddhas.
862. (57).{LTA BA THA DAD PA DANG BAG LA NYAL DANG KUN NAS DKRIS
PA'I}
{NYON MONGS PA RAB TU ZHI BAR BYED PA LA MKHAS PA}:
nānā dṛṣṭyanushaya paryavasthāna klesha prashamana kushalaḥ;
He is expert in reconciling different theories
in dispelling fear and in assuaging distress.
863. (58).(-{TING NGE 'DZIN GYI RNAM PAR ROL PA BRGYA STONG SGRUB PA}
{LA MKHAS PA,}
-{TING NGE 'DZIN GYIS RNAM PAR ROL PA BRGYA STONG SGRUB PA}
{LA MKHAS PA})
[-{TING NGE 'DZIN GYI RNAM PAR RAL PA BRGYA STONG SGRUB PA}
{LA MKHAS PA}]:
(-samādhi vikṛīḍita shata sahasra nirhāra kushalaḥ)
[-samādhi vikṛīḍitaḥ shata sahasra nirhāra kushalaḥ]:
He is expert in making a hundred thousand amusing
deep meditations.
864. (59).{THAMS CAD MKHYEN PA NYID LA NGES PAR 'BYUNG BA}:
sarvajñātā nuryātaḥ; He endeavours to become omniscient
(or he will certainly become all-knowing).
865. (60).{KHAMS GSUM LA MA CHAGS PA}:
(-trāidhātu kāsakṭaḥ) [-traidhātu kāmajñā];
He is not passionately fond of the three regions (or worlds).
866. (61).{RTOGS PA KHONG DU CHUD PA}: gatiṁ gataḥ;
He is accomplished in judgement.
867. (62).{RE BA THAMS CAD YONGS SU SKONG BA}: sarvāshā paripūrakaḥ;
He is the fulfiller of all wishes (or hopes).
868. (63).(-{TING BGE 'DZIN SNYOMS PAR 'JUG PA TZAD MED PA DANG}
(P.68)
{LDAN PA})
[-{TING BGE 'DZIN DANG SNYOMS PAR 'JUG PA TZAD MED PA DANG}
{LDAN PA}]:
apramāṇa samādhi samāpatti samanvāgataḥ; He is possessed
of an immense number of deep meditations and ecstasies.
869. (64).{LUS DANG NGAG DANG YID KYI LAS KYI MTHA' DON YOD PA LA
BRTSON PA}
(-{DON YOD PA LAS DANG YID KYI LAS KYI MTHA' LA BRTSON PA,}
(-{DON YOD PA LAS DANG NGAG DANG YID KYI LAS KYI MTHA' LA}
{BRTSON PA}):
(-amogha kāya vāg manaḥ karmāntābhiyuktaḥ)
[-amogha kāya vāg manas karmāntābhiyuktaḥ];
He earnestly exercises himself in the moral actions of
the body, speech and mind, within their proper limits.
870. (65).(-{TING NGE 'DZIN GYI SPYOD PA TSAD MED PAS BYIN GYIS BRLAS
PA})
[-{TING NGE 'DZIN GYI SPYOD PA TSAD MED LAS BYIN GYIS BRLABS
PA}]:
apramāṇa samādhi caryā dhiṣṭhitaḥ; He is blessed
(or endowed) with the practice of immense deep meditations.
871. (66).(-{BYANG CHUB SEMS DPA' SEMS DPA' CHEN PO SLAR 'DOD PA'I}
{YON TAN GYIS MA GOS PA}) [-{'DOD PA'I YON TAN GYIS MA GOS
PA}]:
(-na punar bodhisattvo mahā sattvaḥ kāma gunāir liptaḥ
na punar bodhisattvo mahā sattvaḥ kāma gunāir lipyate);
[-kāma gunaira liptaḥ];
He is not possessed of lust (there is no cupidity in him).
872. (67).(-{TING NGE 'DZIN THAMS CAD LA DBANG PA'I PHA} {ROL TU SON
PA})
[-{TING NGE 'DZIN THAMS CAD LA DBANG PA'I PHA} {ROL TU SON
PA}]:
sarva samādhi vashitā pāramiṁ gataḥ;
He has obtained an excellent command over all deep meditations.
873. (68).(-{'JIG RTEN GYI CHOS RNAMS KYIS RJES SU MA GOS PA})
[-{'JIG RTEN GYI CHOS RNAMS KYIS MA GOS PA}]:
(-anupalipto loka dharmāiḥ) [-anupalipto loka dharmaiḥ];
He is not entangled (clothed) with worldly things.
874. (69).{RIGS PAR SPOBS PA}: yukta pratibhānaḥ;
He has a proper boldness (or he is bold in understanding).
875. (70).{SPOBS PA GROL BA}: mukta pratibhānaḥ; [P.160]
He has an open boldness (or intellect).
876. (71).{BYAMS PA'I BDAG NYID CAN}: (-māitryātmakaḥ)
[-maitryātmakaḥ];
He has a loving kindness (or he is affectionate).
877. (72).{SNYING RJE'I BDAG NYID CAN}: karuṇātmakaḥ; He is merciful.
878. (73).{DGA' BA LA GNAS PA}: muditā vihārī; He dwells in joy.
879. (74).{BTAN SNYOMS LA GNAS PA}: upekṣā vihārī;
He is indifferent (he dwells in indifference).
880. (75).{TZUL KHRIMS NYAMS PA MED PA}: acyuta shīlaḥ; (P.69)
He is of unviolated morals.
881. (76).{TING NGE 'DZIN NYAMS PA MED PA}: acyuta samādhiḥ;
(He is) with unimpaired deep meditation.
882. (77).{MNGON PAR SHES PAS RNAM PAR ROL PA}: abhijñā vikrīḍitaḥ;
He amuses himself with his eminent knowledge.
883. (78).(-{BYANG CHUB SEMS DPA' SEMS DPA' CHEN PO DE DAG THAMS CAD}
{KYANG PHAL CHER GZHON NUR GYUR PA})
[-{BYANG CHUB SEMS DPA' SEMS DPA' CHEN PO DE DAG THAMS CAD}
{DANG PHAL CHER GZHON NUR GYUR PA}]:
(-te ca bodhisattvā mahāsattva bhūyastena sarve kumārabhūtāḥ)
[-te ca bodhisattva mahāsattva bhūyastvena sarve kumārabhūtāḥ];
Those purified animate existences and great champion souls
(Bodhisattvas) are mostly all equal to Manjusrī
(the juvenile saint).
884. (79).{BSKAL PA BZANG PO'I BYANG CHUB SEMS DPA'}:
(-bhadra kalpika bodhisattvāḥ) [-bhadra kalpika bodhisattvaḥ];
A Bodhisatva of the happy age.

885. Sec.31.(-{BYANG CHUB SEMS DPA'I SA MING LA}) [P.11]
[-{BYANG CHUB SEMS DPA'I SA}]: (-dasha bhūmi nāmāni) [NA];
The Bodhisattva Bhūmi - The Several Degrees of
the Protection of the Bodhisattvas.
886. (1).{RAB TU DGA' BA}: (-pramuditā) [-pramudita];
Greatly rejoicing (of great joy).
887. (2).{DRI MA MED PA}: (-vimalā) [-vimala]; The immaculate.
888. (3).{'OD BYED PA}: (-prabhākarī) [-prabhākara];
Making or causing light.
889. (4).(-{'OD 'PHRO BA}) {CAN}) [-{'OD 'PHRO CAN}]:
(-arciṣmatī) [-arcismata]; Light (or ray) diffusing)
890. (5).{SHIN TU SBYANS DKA' BA}: (-sudurjayā) [-sudurjaya];
Very difficult to practice [conquer].
891. (6).{MNGON DU GYUR BA}: (-abhimukhī) [-abhimukhin];
Eminent or excellent.
892. (7).{RING DU SONG BA}: (-dūraṁgamaḥ) [-dūraṅgama]; Far advanced.
893. (8).{MI GYO BA}: (-acalā) [-acala]; Immovable.
894. (9).{LEGS PA'I BLO GROS}: (-sādhumatī) [-sādhumati];
Upright understanding (or fine discerning mind).
895. (10).{CHOS KYI SPRIN}: (-dharma meghā) [-dharma megha];
A cloud of virtue.

896.@ Sec.32.{MOS PAS SPYOOD PA'I SA'I MING LA}: (P.70) [NA]
(-adhimukti caryā bhūmi nāmāni) [NA]; [NA].
[{NOTE}: This section is missing in Koros' edition.
897.@ (1).{MOS PA SPYOD PA'I SA}: adhimukit caryābhūmiḥ; [NA].
898.@ (2).{SNANG BA MCHED PA}: āloka labdhaḥ: [NA].
899.@ (3).{SNANG BA MCHAD PA}: āloka vṛddhiḥ; [NA].
900.@ (4).{DE KHO NA'I DON GYI PHYOGS GCIG LA RJES SU ZHUGS PA}:
tattvārthāika deshānupraveshaḥ; [NA].
901.@ (5).{BAR CHAD MED PA'I TING NGE 'DZIN}: anantarya samādhiḥ; [NA].

902. Sec.33.(-{CHOS BCU SPYOD PA'I MING LA}) [P.11]
(-{MOS PA SPYOD PA'I SA LA CHOS SPYOD BCU'I MING LA})
[-{CHOS SPYOD BCU}]: (-dasha dharma caryāḥ) [NA];
The Ten Religious Practices.
903. (1).{YI GE 'BRI BA}: (-lekhanā) [-lekhana]; Writing.
904. (2).{MCHOD PA}: (-pūjanā) [-pūjana]; Sacrificing or worshipping.
905. (3).{SBYIN PA}: (-dānam) [-dāna]; Almsgiving.
906. (4).{NYAN PA}: (-shravaṇam) [-shravaṇa]; Hearing.
907. (5).{KLOG PA}: (-vācanam) [-vācana]; Reading, preaching.
908. (6).{'DZIN PA}: (-udgrahaṇam) [-udgrahaṇa]; Perceiving, comprehending.
909. (7).{RAB TU STON PA}: (-prakāshanā) [-prakāshana]; Instructing others.
910. (8).{KHA 'DON BYED PA} (-{KHA TON BYED PA}); (-svādhyāyanam)
[-svādhyāya];
Repeating (prayers) with a loud voice.
911. (9).{SEMS PA}: (-cintanā) [-cintana]; Meditation.
912. (10).{SGOM PA}: bhāvanā; Recollection (contemplation).

913. Sec.34.(-{PHA ROL TU PHYING PA BCU'I MING LA}) (P.71)
[-{PHA ROL TU PHYING PA BCU}]:
(-dasha pāramitāḥ, -dasha pāram+i+tā) [NA];
The Ten Transcendent or Cardinal Virtues.
914. (1).{SBYIN PA'I PHA ROL TU PHYIN PA}: dāna pāramitā;
The transcendent virtue of charity or almsgiving.
915. (2).{TSUL KHRIMS KYI PHA ROL TU PHYIN PA}: shīla pāramitā;
Transcendent virtue of morality.
916. (3).{BZOD PA'I PHA ROL TU PHYIN PA}: kṣānti pāramitā;
Transcendent virtue of patience.
917. (4).{BRTZON 'GRUS KYI PHA ROL TU PHYIN PA}: vīrya pāramitā;
[P.12]
The Transcendent virtue of industry.
918. (5).{BSAM GTAN GYI PHA ROL TU PHYIN PA}: dhyāna pāramitā;
Transcendent virtue of meditation.
919. (6).{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA}: prajñā pāramitā;
Transcendent virtue of wisdom.
920. (7).{THABS KYI PHA ROL TU PHYIN PA}: upāya pāramitā;
Transcendent virtue of method or means.
921. (8).{SMON LAM GYI PHA ROL TU PHYIN PA}:
(-praṇidhāna pāramitā) [-pranidhāna pāramitā];
Transcendent virtue of prayer.
922. (9).{STOBS KYI PHA ROL TU PHYIN PA}:
(-bala pāramitā) [-balā dhāna pāramitā];
Transcendent virtue of fortitude or strength.
923. (10).{YE SHES KYI PHA ROL TU PHYIN PA}: jñāna pāramitā;
Transcendent virtue of knowledge.

924. Sec.35.{BSDU BA'I DNGOS PO BZHI'I MING LA}: [P.267]
catvāri saṁgraha vastūni;
The Names of the Four Properties (or Qualities) to be Acquired.
925. (1).{SBYIN PA}: dānam; Alms-giving, charity.
926. (2).{SNYAN PAR SMRA BA}: priya vāditā; Affability in speaking.
927. (3).{DON SPYOD PA}: artha caryā; Explication of meaning.
928. (4).{DON 'THUN PA}: (-samānārthatā) (-samānārthatḥ]; (P.72)
Similarity of meaning.

929. Sec.36.{BSLAB PA GSUM GYI MING LA}: trīṇi shikṣāṇi;
The Names of Three Things (or Maxims) to be Learned.
930. (1).{LHAG PA'I TZUL KHRIMS}: adhishīlam; Increase in good morals
[D. Training in the higher morality].
931. (2).{LHAG PA'I SEMS}: adhicittam;
Increase in meditation [D. Training in the higher thought].
932. (3).{LHAG PA'I SHES RAB}: adhiprajñā; Increase in understanding
[D. Training in the higher learning].

933. Sec.37.(-{STONG PA BCU BRGYAD KYI MING LA}) [P.12]
(-{STONG PA BCU BRGYAD KYI MING}]:
(-aṣṭa dasha shūnyatā) (-A+B aṣṭā dasha shūnyatāḥ) [NA];
The Names of the Eighteen Kinds of Shūnyatā
(Voidness, Emptiness, Vanity, Abstraction).
934. (1).{NANG STONG PA NYID}: adhyātma shūnyatā; Inward voidness or
vanity.
935. (2).{PHYI STONG PA NYID}: bahirdhā shūnyatā; Outward voidness.
936. (3).{PHI NANG STONG PA NYID}: adhyātma bahirdhā shūnyatā;
Inward and outward voidness.
937. (4).{STONG PA NYID STONG PA NYID}: shūnyatā shūnyatā;
Voidness of voidness.
938. (5).{CHEN PO STONG PA NYID}: mahā shūnyatā; The great voidness.
939. (6).{DON DAM PA STONG PA NYID}: paramārtha shūnyatā; The real
voidness.
940. (7).{'DUS BYAS STONG PA NYID}: saṁskṛta shūnyatā; Compounded
voidness.
941. (8).{'DUS MA BYAS STONG PA NYID}: asaṁskṛta shūnyatā;
Uncompounded or simple voidness.
942. (9).{MTHA' LAS 'DAS PA STONG PA NYID}: atyanta shūnyatā;
Voidness beyond limits.
943. (10).{THOG MA DANG THA MA MED PA STONG PA NYID}: anavarāgra
shūnyatā;
Voidness without beginning and end.
944. (11).{DOR BA MED PA STONG PA NYID}: anavakāra shūnyatā;
(P.73)
Voidness without refuse or remains.
945. (12).{RANG BZHIN STONG PA NYID}: prakṛti shūnyatā;
Voidness of Self-existence or nature.
946. (13).{CHOS THAMS CAD STONG PA NYID}: sarva dharma shūnyatā;
Voidness of every virtue or thing.
947. (14).{RANG GYI MTSAN NYID STONG PA NYID}: svalakṣaṇa shūnyatā;
Voidness of its own characters
948. (15).{MI DMIGS PA STONG PA NYID}: anupalambha shūnyatā;
Voidness of invisibility.
949. (16).(-{DNGOS PO MED PA'I STONG PA NYID})
[-{DNGOS PO MED PA STONG PA NYID}]: abhāva shūnyatā];
Voidness of immateriality.
950. (17).{NGO BO NYID STONG PA NYID}: svabhāva shūnyatā;
Voidness of its real nature.
951. (18).{DNGOS PO MED PA'I NGO BO NYID STONG PA NYID}:
abhāva svabhāva shūnyatā; Voidness of immaterial real nature.

952. Sec.38.(-{DRAN PA NYE BAR BZHAG PA BZHI'I MING LA}) [P.13]
[-{DRAN PA NYE BAR BZHAG PA BZHI}]:
(-carvāri smṛty upasthāna nāmāni)
(-A carvāri smṛty upasthānāni) [NA];
The Four Kinds of Recollections or Self-presence.
953. (1).{LUS DRAN PA NYE BAR BZHAG PA}:
(-kāya smṛty upasthānam) [-kāya smṛty upasthāna];
Recollection of the body.
954. (2).{TZOR BA DRAN PA NYE BAR BZHAG PA}:
(-vedanā smṛty upasthānam) [-vedanā smṛty upasthāna];
Recollection of the senses.
955. (3).{SEMS DRAN PA NYE BAR BZHAG PA}:
(-citta smṛty upasthānam) [-citta smṛty upasthāna];
Recollection of the mind.
956. (4).{CHOS DRAN PA NYE BAR BZHAG PA}:
(-dharma smṛty upasthānam) [-dharma smṛty upasthāna];
Recollection of virtue.

957. Sec.39.{YANG DAG PAR SPONG BA BZHI'I MING LA}; [P.267]
catvāri prahāṇāni; The Names of the Four Things to be
Avoided or Observed Sincerely.
958. (1).{SDIG PA MI DGE BA'I CHOS MA SKYES PA RNAMS MI BSKYED PA'I}
(P.74)
{PHIR 'DUN PA BSKYED DO}:
an utpannānāṁ pāpakānām akushalānāṁ dharmāṇāṁ
anutpādāya
cchandaṁ janayati;
To wish earnestly that the sins and immoral actions that
have not yet come forth may not arise hereafter.
959. (2).(-{SDIG PA MI DGE BA'I CHOS SKYES PA RNAMS SPONG BA'I} [P.268]
{PHIR 'DUN PA BSKYED DO})
[-{SDIG PA MI DGE BA'I CHOS SKYES PA RNAMS SPANG BA'I}
{PHIR 'DUN PA BSKYED DO}]:
utpannānāṁ pāpakānām akushalānāṁ dharmāṇāṁ
prahāṇāya
cchandaṁ janayati;
To wish earnestly to leave off the sins and
immoral actions that have arisen.
960. (3).{DGE BA'I CHOS MA SKYES PA RNAMS BSKYED PA'I PHIR 'DUN PA}
{BSKYED DO}:
an utpannānāṁ kushalānāṁ dharmāṇām utpādāya
cchandaṁ janayati;
To wish earnestly that the virtues that have
not yet come forth may be produced hereafter.
961. (4).(-{DGE BA'I CHOS SKYES PA RNAMS GNAS PA DANG PHYIR ZHING
'BYUNG BA}
{DANG NYAMS PAR MI 'GYUR BA DANG YONGS SU RDZOGS PAR BYA
BA'I}
{PHIR 'DUN PA BSKYED DO})
[-{DGE BA'I CHOS SKYES PA RNAMS GNAS PA DANG PHYIR ZHING
'BYUNG BA}
{DANG NYAMS PAR MI 'GYUR BA DANG YONGS SU RDZOGS PAR BYA
BA'I}
{PHIR 'DUN PA SKYED DO}]:
(-utpannānāṁ kushalānāṁ dharmāṇāṁ sthitaye bhūyo
bhāvatāyai
asaṁpramoṣāya paripūraṇāya cchandaṁ janayati)
[-utpannānāṁ kushalānāṁ dharmāṇāṁ sthitāya bhūyo
bhāvāya
asaṁpramoṣāya paripūraṇāya cchandaṁ janayati];
To wish earnestly that the virtues or good morals that
have taken their rise may continue, increase, [and may not
deteriorate] and [may] come at [reach] the greatest perfection.
962. (5).{'BAD DO}: vyāyacchate; (This wish) he renews frequently.
963. (6).{BRTSON 'GRUS RTSOM MO}: vīryam ārabhate;
Makes every endeavour [for].
964. (7).{SEMS RAB TU 'DZIN N}[ T]O: cittaṁ pragṛhṇāti; Takes into his
mind.
965. (8).{YANG DAG PAR RAB TU 'JOG GO}: samyak pradadhāti;
And well retains it.

966. Sec.40.{RDZU 'PHRUL GYI RKANG PA BZHI'I MING LA}:
(-catvāri Riddhi pādāḥ) (-A catvāraḥ Riddhi pādāḥ
-B catvāra Riddhi pādāḥ) [-catvāra Riddhi pādāḥ]
The Names of the Four Prodigious Feats (Wonderful Arts)
[D. The Four Constituents of Magic Power].
967. (1).{'DUN PA'I TING NGE 'DZIN SPONG BA'I 'DU BYED DANG LDAN PA'I}
{RDZU 'PHRUL GYI RKANG PA}:
(-chanda samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi
pādaḥ)
[-chanda samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgato Riddhi
pādaḥ]:
[+S.`gata Riddhi' in agreement with the rules of Sandhi];
The wonderful art of relinquishing from his representation
or consciousness the covetous deep meditation.
968. (2).{SEMS KYI TING NGE 'DZIN SPONG BA'I 'DU BYED DANG LDAN}
(P.75)
{PA'I RDZU 'PHRUL GYI RKANG PA}:
citta samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgatao Riddhi pādaḥ;
(-citta samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi pādaḥ);
The wonderful art of relinquishing from his representation
or consciousness the mental deep meditation.
969. (3).{BRTSON 'GRUS TING NGE 'DZIN SPONG BA'I 'DU BYED DANG}
[P.269]
{LDAN PA'I RDZU 'PHRUL GYI RKANG PA}:
vīrya samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgato Riddhi pāda
(-vīrya samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi pādaḥ)
[+S. `gata Riddhi' in agreement with the rules of sandhi];
The wonderful art of relinquishing from his representation
or consciousness the earnest application.
970. (4).{DPYOD PA'I TING NGE 'DZIN SPONG BA'I 'DU BYED}[ {DPYOD}]
{DANG LDAN}
{PA'I RDZU 'PHRUL GYI RKANG PA}:
mimāṁsā samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgato Riddhi
pāda
(-mimāṁsā samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi
pādaḥ);
The wonderful art of relinquishing from his representation
or consciousness the investigation.
971. (5).{MI DMIGS PA'I TZUL GYIS BSGOM MO}:
(-anupalambha yogena bhāvayati) [-anupalambha yogena bhāvati];
[+S.`bhāvayati' in Agreement with Tib. {BSKOM MO}];
He meditates on with [in] an inconceivable manner.
972. (6).{DBEN PA LA GNAS PA}: viveka nishritam;
He remains solitary (or in solitude).
973. (7).{'DOD CHAGS DANG BRAL BA LA GNAS PA}: virāga nishritam;
He is without passion.
974. (8).{'GOG PA'LA GNAS PA}: nirodha nishritam; He is at cessation.
975. (9).(-{RNAM PAR BSGYUR BA}) [{RNAM PAR SPONG BAS YONGS SU
BSGYUR BA}]:
vyavasarga pariṇatam; By leaving off he rules them all.

976. Sec.41.(-{DBANG PO LNGA'I MING LA}) [-{DBANG PO LNGA'I MING}]:
[P.13]
(-pañcendriyāṇī) [NA];
Names or Five Organs or Faculties.
977. (1).{DAD PA'I DBANG PO}: (-sraddhendriyam) [-sraddhendriya];
The organ of faith or belief.
978. (2).{BRTZON 'GRUS KYI DBANG PO}: (-vīryendriyam) [-vīryendriya];
The organ of endeavour.
979. (3).{DRAN PA'I DBANG PO}: (-smṛtīndriyam) [-smṛtīndriya];
The organ of memory.
980. (4).{TING NYE 'DZIN GYI DBANG PO}: (-samādhīndriyam)
[-samādhīndriya];
The organ of deep meditation.
981. (5).{SHES RAB KYI DBANG PO}: (-prajñendriyam) [-prajñendriya]; (P.76)
The organ of ingenuity or wit.

982. Sec.42.{STOBS LNGA'I MING LA}: (-pañca balāni) [NA];
The Names of the Five Powers.
983. (1).{DAD PA'I STOBS}; (-sraddhā balam) [-sraddhā bala];
The power of faith or belief.
984. (2).{BRTZON 'GRUS KYI STOBS STOBS}: (-vīrya balam) [-vīrya bala];
The power of diligent application.
985. (3).{DRAN PA'I STOBS}; (-smṛti balam) [-smṛti bala];
The power of memory.
986. (4).{TING NYE 'DZIN GYI STOBS}; (-samādhi balam) [-samādhi bala];
The power of deep meditation.
987. (5).{SHES RAB KYI STOBS}; (-prajñā balam) [-prajñā bala];
The power of ingenuity or wit.

988. Sec.43.{BYANG CHUB YAN LAG BDUN GYI MING LA}: (-sapta bodhyaṅgāni)
[NA];
Names of the Seven Branches or Parts of Perfection
(of a Bodhisattva).
989. (1).{DRAN PA YANG DAG BYANG CHUB KYI YAN LAG}:
(-smṛti saṁbodhyaṅgam) [-smṛti sambodhyaṅga];
A very clear memory of perfection.
990. (2).{CHOS RAB TU RNAM PAR 'BYED PA YANG DAG BYANG CHUB KYI
YAN LAG}:
(-dharma pravicaya saṁbodhyaṅgam)
[-dharma pravicaya sambodhyaṅga];
Analysis of doctrine of perfection.
991. (3).{BRTZON 'GRUS YANG DAG BYANG CHUB KYI YAN LAG}:
(-vīrya saṁbodhyaṅgam) [-vīrya sambodhyaṅga];
Pure endeavour is a part a perfection.
992. (4).{DGA' BA YANG DAG BYANG CHUB KYI YAN LAG}:
(-prīti saṁbodhyaṅgam) [-prīti sambodhyaṅga];
Pure joy is a part of perfection.
993. (5).{SHIN TU SPYANGS PA YANG DAG BYANG CHUB KYI YAN LAG}:
(-prashrabdhi saṁbodhyaṅgam, -prasrabdhi saṁbodhyaṅga)
[-prashrabdhi sambodhyaṅgam];
Pure exercise is a part of perfection.
994. (6).{TING NGE DZIN YANG DAG BYANG CHUB KYI YAN LAG}: (P.76)
[P.14]
(-samādhi saṁbodhyaṅgam) [-samādhi sambodhyaṅga];
Pure ecstasy is a part of perfection.
995. (7).{BTANG SNYOMS YANG DAG BYANG CHUB KYI YAN LAG}:
(-upekṣā sambho dhyaṅgam) [-upekṣā sambho dhyaṅga];
Pure indifference or neutral state is a part of perfection.

996. Sec.44.(-{'PHAGS PA'I LAM YAN LAG BRGYAD PA'I MING LA})
[-{'PHAGS PA'I LAM YAN LAG BRGYAD PA'I MING}];
(-aṣṭāṅga mārga nāmāni) (-A+B āryāṣṭāṅga mārga
nāmāni) [NA];
The Names of the Eight Branches of the Supreme Way
(The Excellent Path).
997. (1).{YANG DAG PA'I LTA BA}:
(-samyak dṛṣṭdiḥ) [-samyag drsti];
A very pure theory [Right perception].
998. (2).{YANG DAG PA'I RTOGS PA}: (-samyak saṁkalpaḥ) [-samyak
saṁkalpa];
A very pure judgment [Right resolve].
999. (3).{YANG DAG PA'I NGAG}: (-samyak vāk) [-samyag vāk];
A very pure [Right] discourse or speech.
1000. (4).{YANG DAG PA'I LAS KYI MTHA'}:
(-samyak karmāntaḥ) [-samyak karmānta];
Pure [Right] intention in his works or actions.
1001. (5).{YANG DAG PA'I 'TSO BA}: (-samyak ājīvaḥ) [-samyag ājīva];
Purity [Rightness] of life/living of a very chaste (pure) life.
1002. (6).{YANG DAG PA'I RTZOL BA}: (-samyak vyāyāmaaḥ) [-samyag
vyāyāmaa];
Very pure [Right] practice or endeavour.
1003. (7).{YANG DAG PA'I DRAN PA}: (-samyak smṛtiḥ) [-samyak smṛti];
Very clear [Right] memory or recollection.
1004. (8).{YANG DAG PA'I TING NYE 'DZIN}: (-samyak samādhiḥ)
[-samyak samādhi]; Pure [Right] ecstasy or deep meditation.

1005. Sec.45.{RANG SANG RGYAS KYI RIM PA'I MING LA} [P.269]
(-{RANG SANG RGYAS KYI GANG ZAG LA}):
pratyeka buddha pudgalāḥ;
The Names of the Self-sainted (pratyeka buddha) Riṣis
Degrees or Kinds.
1006. (1).{BSE RU LTA BU}: khaḍga viṣāṇa kalpaḥ;
He that lives like a rhinoceros (in solitude).
1007. (2).{TZOGS DANG SPYOD PA}: varga cārī; He that lives in society.

1008. Sec.46.{NYAN THOS KYI GAN ZAG GI RIM PO'I MING LA}: (P.78) [P.14]
(-shrāvaka pudgala kramā, -shrāvaka pudgala kramāḥ)
(-A+B shrāvaka pudgala kramāḥ) [NA];
The names of the degrees of perfection of a hearer (shrāvaka)
or, in general, of the followers of the Buddha.
1009. (1).(-{RGYUN DU 'JUGS PA} (-{RGYUN DU ZHUG PA}):
(-shrota āpannaḥ) [-shrotāpanna];
He that has commenced his course (entered into the stream).
1010. (2).(-{DE LTAR THOGS PA SRID PA LAN BDUN PA})
(-{DE LTAR THOGS NA SRID PA LAN BDUN PA})
[-{DE LTAR THOGS PA KYI SRID PA LAN BDUN PA}]:
(-sapta kṛd bhava paraṁaḥ) [-sapta kṛd bhava paraṁa];
He that will come yet seven times to worldly existence.
1011. (3).{RIGS NAS RIGS SU SKYE BA}: (-kulaṁkulaḥ) [-kulaṁkula];
Birth from generation to generation.
1012. (4).{LAN CIG PHIR 'ONG BA}: sakṛd āgāmin (-sakṛd āgāmī); He
that
will be born or turn out (of the stream) yet once again.
1013. (5).{BAR CHAD GCIG PA}: (-eka vicitaḥ) [-eka vicita];
One with one interruption.
1014. (6).{PHIR MI 'ONG BA}: (-anāgāmī) [-anāgāmin];
Not returning again (or not turning out of the stream).
1015. (7).{BAR MA DOR YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS BA}:
(-anantarā parinir vāyī) [-anantarā parinir vāyin];
He that has been entirely delivered from pain
in the interval of death and new birth.
1016. (8).(-{SKYES NAS YONGS SU MYA NGAN LAS 'DA' BA})
[-{SKYES NAS YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS BA}]:
(-upapadya parinirvāyī) [-utpatti parinirvāyin];
He that has been emancipated after being born.
1017. (9).(-{MNGON PAR 'DU BYED PA DANG BCAS PAS YONGS SU}
{MYA NGAN LAS 'DA' BA})
[-{MNGON PAR 'DU BYED PA DANG BCAS PAS YONGS SU}
{MYA NGAN LAS 'DAS BA}]:
(-sābhisaṁkāra parinirvāyī) [-sābhisaṁkāra parinirvāyin];
One consciously delivered from bodily existence.
1018. (10).{MNGON PAR 'DU BYED PA MED PAR YONGS SU MYA NGAN LAS
'DA'} [P.15]
{BA})
{MNGON PAR 'DU BYED PA MED PAR YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS
BA}]:
(-anabhisaṁskāra parinirvāyī) [-anabhisaṁskāra parinirvāyin];
One who has been delivered from pain
(or died) before he came to consciousness.
1019. (11).{GONG DU 'PHO BA}: (-ūrdhvra shrotāḥ) [-ūrddhvra shrotas];
Migration upwards.
1020. (12).{LUS KYI MNGON SUM DU BYED PA} (-{LUS KYIS MNGON DU BYED
PA}):
(-kāya sākṣi) [-kāya sākṣin];
Bodily appearance ( One whose witness is his body).
1021. (13).{DAD PAS RJES SU 'BRANG BA}:
(-sraddhānusārī) [-sraddhānusārin];
Following faith (or a follower of faith only).
1022. (14).{CHOS KYI RJES SU 'BRANG BA}: (P.79)
(-dharmanusārī) [-dharmānusārin]; Following good work that
has for the basis of his religion "good work".
1023. (15).{DAD PAS MOS PA}: (-shraddhādhimuktaḥ) [-shraddhādhimukta];
Libertated by faith.
1024. (16).(-{MTHONG BAS THOB PA}) [-{MTHONG BAS THOBS PA}]:
(-dṛṣṭi prāptaḥ) [-dṛṣṭi prāpta];
Having found insight.
1025. (17).{DUS KYIS RNAM PAR GROL BA}: (-samaya vimuktaḥ) [-samaya
vimukta];
Liberated after a certain time.
1026. (18).{DUS DANG MI SBYOR BAR RNAM PAR GROL BA}:
(-asamaya vimuktaḥ) [-asamaya vimukta, -asama vimukta];
Liberated without respect to time.
1027. (19).{SHES RAB KYIS RNAM PAR GROL BA}:
(-prajñā vimuktaḥ) [-prajñā vimukta];
Emancipated by knowledge or wisdom.
1028. (20).{GNYIS KA'I CHA LAS RNAM PAR GROL BA}:
(-ubhayato bhaga vimuktaḥ) [-ubhayato bhāga vimukta];
By knowledge or in both parts or ways.

1029. Sec.47.(-{NYON THOS SO SO'I MING LA}) [-{NYON THOS SO SO'I MING}]:
(-nānā shrāvaka nāmāni) [NA]; The Names of the Different
Hearers or Shrāvakas (or Disciples of Shākya).
1030. (1).(-{KUN SHES KAN} ndI {NYA}) [-{KUN SHES KOO} ndI {NYA}]:
(-ājñāta kāundinya) [-ājñāya kaundinya];
The fully-understanding or all-knowing Kaundinya.
1031. (2).{'OD BSRUNG}: (-kāshyapaḥ) [-kāshyapa]; Keeper of Light.
1032. (3).(-{SHAA' RI'I BU}) [-{ZHAA'RI'I BU}]:
(-shāri putraḥ, +sharad vati putra) [-shāri putra];
The Son of Shāri.
1033. (4).(-{MO'U DGA LA GYI BU}) [-{MO'U GAL GYI BU}]:
(-māudgalyāyana) [-maudgalyāyana]; The Son of Maudgala.
1034. (5).(-{KA TYA'I BU CHEN PO}) [-{KAA' TYA'I BU CHEN PO}]:
(-mahākātyāyanaḥ) [-mahākātyāyana];
The Great Kātyāyana (the Great Scythianus ?).
1035. (6).{RAB 'BYOR}: (-subhūtiḥ) [-subhūti]; Chief (or Excellent) Wealth.
1036. (7).{BYAMS MA'I BU GANG PO}:
(-pūrṇa māitrāyaṇī putraḥ) [-pūrṇa māitrāyaṇī putra];
Pūrna the Son of Maitrāyanī.
1037. (8).{RTA THUL}: ashva jit;
The Broken (or Subdued) Horse [A Subduer of Horses].
1038. (9).{MA 'GAGS PA} (-{PAN NAS SKYES}): (P.80)
(-aniruddhaḥ) [-aniruddha]; The Unhindered.
1039. (10).{SGRA GCAN 'DZIN}: (-rāhulaḥ) [-rāhula]; Eclipse [caused] by the
[Loud Voiced] Dragon [Rāhu]: name of Shākya's Son, and of others.
1040. (11).{KUN DGA' BO}: (-ānandaḥ) [-ānanda];
The Delight of All Men (Delici' generis humani).
1041. (12).{DGA' BO}: (-nandaḥ) [-nanda]; Joy or Delight.
1042. (13).{DGA' BYED}: (-nandakaḥ) [-nandaka]; That Makes Glad or Joyful.
1043. (14).{DGA' YOD}: (-nandikaḥ) [-nandika]; That Rejoices (Himself).
1044. (15).{MING CHEN}: (-mahānāmaḥ) [-mahānāma]; [P.16]
Of Great Name or Reputation, the Famous.
1045. (16).(-{SKUL BYE}) [-{SKUL BYED}]: (-cundaḥ) [-cunda]; The Exhorter.
1046. (17).{'OD LDAN, SKAR RGYAL} (-{PU SHA,} -{PU SUS,}
{'DOM NA SKAR RGYAL DU GDAGS}): (-tiṣyaḥ) [-tiṣya];
The Shinning or Bright (name of the eighth naksatra
or lunar mansion, in Tib. {RGYAL}).
1047. (18).{NYE RGYAL}: (-upatiṣyaḥ) [-upatiṣya];
Shining in a somewhat less degree.
1048. (19).{GANG NAS SKYES} (-{PAN NAS SKYES}):
(-kolitaḥ) [-kolita]; Whence Born?
1049. (20).{LTEN RGYAS 'OD SRUNG}: (-uruvilvā kāshyapaḥ) [-uruvila
kāshyapa];
Kāsyapa of uruvila (a place abounding in tanks or ponds).
1050. (21).{CHU KLUNG 'OD SRUNGS}: (-nadi kāshyapaḥ) [-nadī kāshyapa];
Nadī Kāsyapa ( the river Kāsyapa ).
1051. (22).{BA LANG BDAG}: (-gavāṁ patiḥ) [-gavāṁ pati];
The master or owner of cattle.
1052. (23).{RLANGS PA}: (-vāṣpaḥ) [-vāṣpa]; Steam or vapour.
1053. (24).{NYE SDE}: (-upasenaḥ) [-upasena]; A subaltern, tribune.
1054. (25).{LAM PHRAN BSTAN}:
(-cūla panthakaḥ, -shūla panthaka) [-cūla panthaka];
Follower of inferior doctrine or of vulgar principles.
1055. (26).{LAM CHEN BSTAN}: (-mahā panthakaḥ) [-mahā panthaka];
Follower of higher doctrine, or principles.
1055a. (27).(-{GRO BZHIN SKYES BYE BA NYI SHU PA}) (P.81)
[-{GRO BZHIN SKYES BYE BA NYI SHU BA}]:
(-shrona koṭī vimshaḥ, -shrona koṭī viṣaḥ, +sona kolivisa in
Mahāvagga V.I, +shruta vimshati koti) [-shrona koṭī vimsha].
He that was born under the constellation of sravana
and is worthy of 20 Crores.
1056. (28).{'CHAR KA}: (-udayī) [-udayin];
The up-rising (or he from the East, or from Oude).
1057. (29).{MDZES DGA'}: sundarā nanda
(-sundari nandaḥ, -sundara nanda, +sundarī nandaḥ);
The beautiful merry one (child).
1058. (30).{GRO BZHIN SKYES RNA BA BYE BA}:
(-shrona koṭi karṇaḥ, -shrona koṭī karṇa) [-shrona koṭi karṇa]
(+sona kuti kanna in Mahāvagga V.13);
Born in sravana with a Crore of ears.
1059. (31).{LHAG BZANG}: (-subāhuḥ) [-subāhu]; With a good hand or arm.
1060. (32).{LHAG SPYOD KYI BU}: (-udrāyaṇaḥ) [-udrāyaṇa]; The son of
Udra.
1061. (33).{NDZE BZANG}: (-lavaṇa bhadrikaḥ) [-lavaṇa bhadrika];
The handsome and good.
1062. (34).{NYE BAR 'KHOR}: (-upāliḥ) [-upāli];
He that turns near (clings close or almost encompasses).
1063. (35).{GSUS PO CHE}: (-mahākāuṣṭhilaḥ) [-mahākoṣṭha];
The paunch bellied, or the glutton.
1064. (36).{GA YA 'OD SRUNG}: (-gayā kāshyapaḥ) [-gayā kāshyapa];
Kāsyapa of Gaya.
1065. (37).{BA KU LA} (-{BAG KULA}): (-vakulaḥ, -vakkulaḥ) [-vakula]; Bakula.
1066. (38).{SENG LDEN NAGS PA}: (-khadira vanikaḥ) [-khadira vanika];
Dwelling in the woods, where the ground is turfy.
1067. (39).{LEGS 'ONGS} (-{LEGS 'ONG}): (-svāgataḥ) [-svāgata]; The welcome
one.
1068. (40).{SKYE DGU'I BDAG MO CHEN MO GAA' HU TA MI}):
[-{SKYE DGU'I BDAG MO CHEN MO}]:
(-mahāprajāpatī gāutamī, -mahāprajāvatī) [-mahāprajāpati];
The great lord of men, or all creatures, brahma.
# (41).{SKYE DGU'I BDAG MO CHEN MO}: [P.17]
gāutamī [mahāprajāpati gāutamī];
Gautami the great lord of men, creatures, etc., (the
[name of] an aunt of Shākya, and his chief nurse;
the principal of female religious persons).
1069. (42).{LHA MO SGYU 'PHRUL MA}: māyā devī; (P.82)
The Goddess Illusion. The [name of the] mother of Shākyas.
1070. (43).{GNAGS 'DZIN MA}: yasho dharā;
The Celebrated or Renowned Woman - (Name of) the wife of
Shākya.
1071. (44).{SA 'TZO MA}: (-gopī, -gopā) [-gopa];
The Cherisher or Keeper of the Earth-(Name of) the wife of
Shākya.
1072. (45).(-{AUT PA LA'I MDOG}) [-{YUTPAL'I MDOG}]: utpala varṇā;
Having a Colour Like that of the utpala flower.
1073. (46).{CHOS KYIS SBYIN}: dharma dinnā (-dharma dinnaḥ);
A gift (of virtue).

1074. Sec.48.(-{NYON THOS KYI YONG TEN GYI MING LA})
[-{NYON THOS KYI YONG TEN GYI MING}]: (-shrāvaka guṇāḥ)
[NA];
The Names of the Good Qualities or Perfections of a Shrāvaka.
1075. (1).{ZAG PA ZAG PA}: (-kṣīṇāsravaḥ) [-kṣīnāsrava];
One whose defects have been put away.
1076. (2).{NGON MONGS PA MED PA}: (-niṣkleshaḥ) [-niḥklesha];
He is without the misery of vice.
1077. (3).{DBANG DU GYUR PA}: (-vashī bhūtaḥ) [-vashī bhūta];
He has obtained self-command.
1078.@ (4).{SEMS SHIN TU RNAM PAR GROL PA}:
(-suvimukta cittaḥ) [-suvimukta prajñā]; [NA].
1079. (5).{SHES RAB SHIN TU RNAM PAR GROL BA}: suvimukta prajñā;
One whose genius or understanding is highly evolved.
1080. (6).{CANG SHES PA}: (-ājāneyaḥ) [-ājāneya]; knowing of everything.
1081. (7).{GLANG PO CHEN PO}: (-mahā nāgaḥ) [-mahā nāga];
(He is like) the great elephant.
1082. (8).{BYA BA BYAS PA}: (-kṛta kṛtyaḥ) [-kṛta kṛtya];
He has done what was to be done.
1083. (9).{BYED PA BYAS PA}: (-kṛta karaṇīyaḥ) [-kṛta karaṇīya];
He has done the work.
1084. (10).{KHUR BOR BA}: (-apahṛta bhāraḥ) [-apahṛta bhara];
He has laid down the burden.
1085. (11).{SRID PA KUN TU SBYOR BA YONGS SU ZAD PA}: (P.83)
(-parikṣīṇa bhava saṁyojanaḥ) [-parikṣīṇa bhava saṁyojana];
His connexion with the material world is entirely at end.
1086. (12).{BDAG GI DON RJES SU THOB PA} (-{RANG GI DON RJES SU THOB
PA}]:
(-anuprāpta svakārthaḥ) [-anuprāpta svakārtha];
He has obtained his object.
1087. (13).{YANG DAG PA'I SHES PAS SEMS SHIN TU RNAM PAR GROL BA}:
(-samyag ājñā suvimukta cittaḥ) [-samyag ājña suvimukta citta];
He has an evolved mind for true or right knowledge.
1088. (14).(-{SEMS KYI DBANG THAMS CAD KYI DAM PA'I PHA ROL TU SON BA}
{THOB PA})
[-{SEMS KYI DBANG THAMS CAD KYI DAM PA'I PHA ROL TU SON PA}
{THOB PA}]:
(-sarva ceto vashi parama pārami prāptaḥ)
[-sarva ceto vashi parama pāramitā prāpta];
He has found the most excellent kind of every mental faculty.
1089. (15).(-{CHOS KYI DBYINGS LA MKHA' PA}) [-{CHOS KYI DBYINGS LA GNAS
PA}]:
(-dharma dhātu kushalaḥ) [-dharma dhātu kushala];
He dwells in the root or source of morality (or in the
supreme being).
1090. (16).{CHOS KYI RGYAL PO'I SRAS}:
(-dharma rāja putraḥ) [-dharma rāja putra];
He is a son of the spiritual sovereign.
1091. (17).{SEMS RNYED PA DANG BKUR STI THAMS CAD DANG BRAL BA}:
(-apagata sarva lābha sat kāra cittaḥ)
[-apagata sarva lābha sat kāra citta];
His heart is devoid of the wish to obtain wealth and honour.
1092. (18).{LEGS PAR RAB TU BYUNG BA}: [P.18]
(-supravrajitaḥ) [-supravrajita];
He entered fittingly, into the religious order.
1093. (19).{LEGS PAR BSNYEN PAR RDZOGS PA}:
(-sūprasampannaḥ) [-sūprasampanna, -suprasampanna];
He has been properly ordained (or consecrated
as a priest or Gelong)
1094. (20).{BRNAG PA YONGS SU RDZOGS PA}:
(-paripūrṇa saṁkalpaḥ) [-paripūrṇa saṁkalpa];
One whose wish is entirely fulfilled.
1095. (21).{MYA NGAN LUS 'DAS PA'I LAM LA GNAS PA}:
(-nirvāṇa mārgā vasthitaḥ) [-nirvāṇa mārgā vasthita];
He is on the way which leads to emancipation.
1096. (22).{MANG PO THOS PA} (-{MANG DU THOS PA});
(-bahu shrutaḥ) [-bahu shruta];
He has heard much (is a much experienced person).
1097. (23).{THOS PA 'DZIN PA}: (-shruta dharaḥ) [-shruta dhara];
He retains what he has heard.
1098. (24).{THOS PA BSAGS PA}: (-shruta samnicayaḥ) [-shruta sannicaya];
He has collected or accumulated what he has heard.
1099. (25).{LEGS PAR BSAMS PA SEMS PA}: (-sucintita cintī) [-sucintita cintin];
He considers again or reflects on the well meditated things.
1100. (26).{LEGS PAR SMRAS BA BRJOD PA}: (P.84)
(-subhāṣita bhāṣī) [-subhāṣita bhāṣin];
One who speaks of things well-spoken of.
1101. (27).{LEGS PAR BYA BA'I LAS BYED PA}:
(-sukṛta karma kārī) [-sukṛta karma kārin];
He does well-done works.
1102. (28).{SHES RAB MYUR BA} (-{MYUR BA'I SHES RAB});
(-āshu prajñāḥ) [-āshu prajñā];
(Having) a quick understanding wit or apprehension.
1103. (29).({SHES RAB}.{'GYOGS PA,} -{MGYOGS PA'I SHES RAB}) [{SHES RAB
MGYOGS PA}]:
(-dhavana prajñāḥ) [-janana prajñā, -dhāvana prajñā];
(Having) a swift apprehension (Ingenium Velox).
1104. (30).{SHES RAB RNO BA} (-{RNO BA'I SHES RAB}):
(-tīkṣṇa prajñāḥ) [-tīkṣṇa prajñā];
(Having) an acute understanding (Ingenium Acutum).
1105. (31).(-{NGES PAR 'BYUNG BA'I SHES RAB CAN}) [-{'BYUNG BA'I SHES RAB
CAN}]:
(-niḥsaraṇa prajñāḥ) [-niḥsaraṇa prajñā]; Having an original
wit.
1106. (32).(-{NGES PAR 'BYED PA'I SHES RAB CAN})
[-{NGES PAR 'BYUNG PA'I SHES RAB CAN}]:
(-nāivedhika prajñāḥ) [-nivedhika prajñā];
(Having) a real understanding.
1107. (33).{SHES RAB CHE BA} (-{CHEN PO'I SHES RAB}):
(-mahā prajñaḥ) [-mahā prajña];
(Having) great understanding (Ingenium Magnum).
1108. (34).{SHES RAB YANGS PA} (-{YANGS PA'I SHES RAB}):
(-pṛthu prajñaḥ) [-pṛthu prajña];
(Having) an intensive understanding (Ingenium Extensum).
1109. (35).{SHES RAB ZAB PA} (-{ZAB PA'I SHES RAB}):
(-gambhīra prajñaḥ) [-gambhīra prajña];
(Having) a profound understanding (Ingenium Profundum).
1110. (36).{SHES RAB MNYAM PA MED PA} (-{MNYAM PA MED PA'I SHES RAB}):
(-asama prajñaḥ) [-asama prajña];
(Having) an incomparable understanding.
1111. (37).{SHES RAB RIN PO CHE DANG LDAN PA}:
(-prajñā ratna samanvāgataḥ)
[-prajñā ratna samannāgata];
With an excellent understanding.
1112. (38).{MTHONG BA'I CHOS LA BDE BAR GNAS PA'I MCHOG THOB PA}:
(-parama dṛṣṭa dharma sukha vihāra prāptaḥ)
[-parama dṛṣṭa dharma sukha vihāra prāpta];
He has found his chief happiness in
the contemplation of moral things.
1113. (39).{YON YONGS SU SBYONG BA CHEN PO}:
(-mahā dakṣiṇā parishodhakaḥ) [-mahā dakṣinā parishodhaka];
The great purifier of offerings.
1114. (40).{SPYOD LAM RAB TU ZHI BA PHUN SUM TSOGS PA}:
(-prashānteryā patha saṁpannaḥ)
[-prāshānt caryā patha sampanna];
With a perfectly mild behaviour or having sedate manners.
1115. (41).{BZOD PA DANG DES PA CHEN PO DANG LDAN PA}: (P.85)
[P.19]
(-mahā kṣānti sānratya samanvāgataḥ)
[-mahā kṣānti saurata samanugata];
Having great patience and courage.
1116. (42).{DE BZHIN GSHEGS PA'I BKA' LA SHIN TU ZHUGS PA}:
(-tathāgatājñā supratipannaḥ) [-tathāgatājñā supratipanna];
He has fully perceived (penetrated into)
the doctrine of Tathāgata.
1117. (43).{CHOS DKAR PO YONGS SU RDZOGS PA}
(-{DKAR PO'I CHOS YONGS SU RDZOGS PA}):
(-paripūrṇa shukla dharmaḥ) [-paripūrṇa shukla dharma];
Accomplished in candid virtue or good morals.
1118. (44).{CHOS MTHONG BA} (-{MTHONG BA'I CHOS}):
(-dṛṣṭa dharmaḥ) [-dṛṣṭa dharma];
He has perceived the moral doctrine.
1119. (45).(-{BCOM LDAN 'DAS KYI NYAN THOS KYI DGE 'BUN LEGS PAR ZHUGS
PA})
[-{BCOM LDAN 'DAS KYI NYAN THOS KYI DGE 'DUN LEGS PAR ZHUGS
PA}]:
(-supratipanno bhagavataḥ shrāvaka saṁghaḥ)
[-supratipanna bhagavataḥ shrāvaka saṅgha];
Well entered (initiated) into the united body of the shravakas
or Disciples of Bhagavān.
1120. (46).{RIGS PAR ZHUGS PA}: (-nyāya pratipannaḥ) [-nyāya pratipanna];
He has perceived what is right or proper.
1121. (47).{DRANG POR ZHUGS PA}: (-Riju pratipannaḥ) [-Riju pratipanna];
He has perceived what is upright.
1122. (48).{MTHUN PAR ZHUGS PA} (-{'THUN PAR ZHUGS PA}):
(-sāmīcī pratipannaḥ) [-sāmīci pratipanna];
He has perceived what equity or justice is.
1123. (49).{CHOS DANG RJES SU MTHUN PAR SPYOD PA}
(-{CHOS DANG RJES SU 'THUN PAR SPYOD PA})
(-anudharma praticārī) [-anudharma cārin];
He acts according to the moral law or behaves himself honestly.
1124. (50).{CHOS DANG RJES SU MTHUN PA'I CHOS LA ZHUGS PA}
(-{CHOS DANG RJES SU 'THUN PA'I CHOS LA ZHUGS PA}):
(-dharmānudharma pratipannaḥ) [-dharmānudharma pratipanna];
He has perceived that the doctrine agrees with the moral laws.
1125.* (51).(-{NYON MONGS PA MED PA'I TING NYE 'DZIN})
[-{NYON MONGS PA MED PA'I TING NYE 'DZIN SMON GNAS SHES PA}]:
(-araṇa samādhiḥ) [-anāvaraṇa samādhi praṇidhi jñāna];
He knows the deep meditation exempt from the miseries of vice.
1126.@ (52).{SMON GNAS SHES PA}: (-pranidhi jñānaḥ) [-pranidhi jñāna];
He knows the place of prayer.

1127. Sec.49.(-{SBYANGS PA'I YON TAN BCU GNYIS KYI MING LA})
[-{SBYANGS PA'I YON TAN BCU GNYIS KYI MING}]:
(-dvādasha dhūta guṇāḥ) [NA]; The Names of the Twelve
Qualities of Religious Austerity or Practice.
1128. (1).{PHYAG DAR KHROD PA}: (-pāṁshukūlikaḥ) [-pāṁshukūlika];
(P.86)
Clothed in rags picked up from dung hills.
1129. (2).(-{CHOS GOS GSUM}) [-{CHOS GOS GSUM PA}]:
(-trāicīvarikaḥ) [-tricīvarika];
Having three religions garbs.
1130. (3).(-{'PHYINGS PA PA}) [-{PHYING PA PA}]:
(-nāmatikaḥ, -nāmantikaḥ) [-nāmatika, -nāmacika];
Clothed or clad in felt.
1131. (4).{BSOD SNYOMS PA}: (-pāiṇḍapātikaḥ) [-pāiṇḍapātika];
Living on alms.
1132. (5).{STAN GCIG PA}: (-āikāsanikaḥ) [-ekāsanika]; Having only one mat.
1133. (6).{ZAS PHYIS MI LEN PA}:
(-khalu pashcād bhaktikaḥ) [-khalu pashcād bhaktika];
Taking no food a second time (on the same day).
1134. (7).{DGON PA PA}: (-āraṇyakaḥ) [-āraṇyaka];
Living in a solatary place (in a desert or monastery).
1135. (8).{SHIN DRUNGS PA}: (-vṛkṣa mūlikaḥ) [-vṛkṣa mūlika];
Living or dwelling at the foot of (or under a tree).
1136. (9).(-{BLA GAB MEDS PA}) [-{BLA GAB MED PA}]:
(-ābhyavakāshikāḥ) [-abhyavakāshika]; Having no cover or shelter.
1137. (10).{DUR KHROD PA}: (-shmāshānikaḥ) [-shmashānika];
Living in a cemetery or among burial places.
1138. (11).{COG BU PA}: (-nāiṣadikaḥ) [-nāiṣadika]; [P.20]
Living in a small square tent where there is room only for
a single person to sit cross-legged.
1139. (12).{GZHI ZI BZHIN PA}: (-yāthā saṁstarikaḥ) [-yāthā saṁstīrika];
Who accommodates himself as he can.
1140. Sec.50.{NYAN THOS KYI SA'I MING LA}: shrāvaka bhūmayaḥ;
[P.269]
The names of the mansions (or the degrees of perfection)
of a Hearer or shrāvaka.
1141. (1).{DKAR PO RNAM PAR MTHONG BA'I SA}: shukla vidarshanā
bhūmiḥ;
The degree or ground of perceiving the white
(or knowing what virtue is).
1142. (2).{RIGS KYI SA}: gotra bhūmiḥ; The noble degree. [P.270]
1143. (3).{BRGYAD PA'I SA}: aṣṭamaka bhūmiḥ; The eighth degree. (P.87)
1144. (4).{MTHONG BA'I SA}: darshana bhūmiḥ;
The degree of seeing (clearly) or the degree of speculation.
1145. (5).{BSRABS PA'I SA}: tanū bhūmiḥ [-tanu bhūmiḥ];
The degree of dubtilities (or of subtle speculation).
1146. (6).{'DOD CHAGS DANG BRAL PA'I SA}:
vigata rāga bhūmiḥ (-vīta rāga bhūmiḥ) [-M. vīta rāga
bhūmiḥ];
The degree on which one is without passion.
1147. (7).(-{BYAS PA BRTOGS PA'I SA,} -{BYAS PA BSRANG BA'I SA})
[-{BYAS PA BRTOGS PA'I SA}]:
kṛtāvi bhūmiḥ [+M. Kṛtāvī bhūmiḥ];
The degree on which a judicious examination
is made on one's committed actions.

1148. Sec.51.(-{RJES SU DRAN PA DRUG GI MING LA}) (P.87) [P.20]
[-{RJES SU DRAN PA DRUG GI MING}]
(-Saḍ anusmṛtayaḥ) [NA];
The names of the six recollections.
1149. (1).{SANGS RGYAS RJES SU DRAN PA}: buddhānusmṛti(H);
The remembering of Buddha.
1150. (2).{CHOS RJES SU DRAN PA}: (-dharmānusmṛtiḥ) [-dharmānusmṛti];
Remembering the moral doctrine
1151. (3).{DGE 'DUN RJES SU DRAN PA}:
(-saṁghānusmṛtiḥ) [-saṅghānusmṛti];
Remembering the collective body of saints or priesthood.
1152. (4).{TSUL KHRIMS RJES SU DRAN PA}: (-shīlānusmṛtiḥ)
[-shīlānusmṛti];
Remembering morality (or good morals).
1153. (5).{GTONG BA RJES SU DRAN PA}: (-tyāgānusmṛtiḥ)
[-tyāgānusmṛti];
Remembering gifts or charity.
1154. (6).{LHA RJES SU DRAN PA}: (-devatānusmṛtiḥ) [-devatānusmṛti];
The remembering of the gods.

1155. Sec.52.{MI SDUG PA BSGOM PA'I MING LA}: ashubha bhāvanāḥ;
[P.270]
The names of the considerations of the disagreeable things
(with respect to the body after death).
1156. (1).{RNAM PAR BSNGOS PA'I 'DU SHES} (-{RNAM PAR SNGOS PA'I 'DU
SHES}):
vinīlaka saṁjñā; Considering its becoming (dark) blue.
1157.* (2).{RNAM PAR RNAGS PA'I 'DU SHES}:
(-vidhūtika saṁjñā, -vipūyaka saṁjñā)
[-virpūtika saṁjñā, +Mṣ. vivutika saṁjñā, +M. vipūyaka
saṁjñā];
Considering its becoming purulent.
1158. (3).{RNAM PAR 'BUS BZHIGS PA'I 'DU SHES}
(-{RNAM PAR 'BUS GZHIG PA'I 'DU SHES}):
(-vipaḍumaka saṁjñā) [-vipadumaka saṁjñā, +M. vipaḍumaka
saṁjñā]
Considering its being eaten or destroyed by worms.
1159. (4).(-{RNAM PAR BAM PA'I 'DU SHES,} (P.88)
-{RNAM PAR 'BER BA'I 'DU SHES})
[-{RNAM PAR 'BAR BA'I 'DU SHES}]
vyādhmātaka saṁjñā; Considering its being burnt by fire.
1160. (5).{RNAM PAR DMAR BA'I 'DU SHES}: vilohitaka saṁjñā;
Considering its becoming red.
1161. (6).(-{RNAM PAR ZOS BA'I 'DU SHES}) [-{RNAM PAR ZOS PA'I 'DU SHES}]:
vikhāditaka saṁjñā; Considering its being eaten up (by worms).
1162. (7).{RNAM PAR MTHOR BA'I 'DU SHES}: vikṣiptaka saṁjñā;
Considering its being scattered or cast away.
1163.# (8).{RNAM PAR TZIG PA'I 'DU SHES}: vidagdhaka saṁjñā; [In M. not
in X.]
1164. (9).{RUS GONG GI 'DU SHES}: asthi saṁjñā;
Consideration or reflection on its bones.

1165. Sec.53.(-{DBUGS PHIN NANG DU RGYU BA BGRANG BA'I RIM PA'I MING LA})
[P.271]
[-{DBUGS PHI NANG DU RGYU BA'I RIM PA'I MING LA}]:
ānāpāna bhāvanā vidhiḥ (+ānāpāṇa bhāvanā vidhiḥ
-A ānāpāna bhāvanā vidhiḥ, -B anāpāna bhāvanā vidhiḥ);
On the names of the several degrees of letting out and
taking in breath or of respiration. (Cf. Visuddhimagga
[PTS, VIII, 3] and The Path of Purity [PTS, VIII, ix].)
1166. (1).{DBUGS RNGUB PA DANG 'BYUNG BA DRAN PA}: ānāpāna
smṛtiḥ;
Remembering that breath enters and comes out.
1167. (2).{BGRANG BA}: gaṇanā: Counting or numbering.
1168. (3).{NANG DU ZHUGS PA}: anugamaḥ; Following or entering.
1169. (4).{GNAS PA}: sthānam; Remaining.
1170. (5).{NYE BAR MTZON PA} (-{NYE BAR MTZAN PA}):
upalakṣaṇā; Marking or observing.
1171. (6).(-{BSGYUR,} -{RNAM PAR SGYUR BA}) [-{BSGYUR BA}]:
vivartanā; Changing or transforming.
1172. (7).{YONGS SU DAG PA}: (-parishuddhiḥ) [-parishuddhih]; Very clear.
1173. (8).(-{DBUGS THUNG NGU BRNGUBS NA DBUGS THUNG NGU BRNGUBS
SO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU SHES SO})
[-{DBUGS THUNG BRNGUBS NA YANG THUNG NGU BRNGUB PO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}]:
hrasvam āshvasan hrasvam āshvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti;
He knows very well the measure [of] how a short breathing
breathing was followed by another short breathing.
1174. (9).{DBUGS THUNG NGU PHYUNG NA DBUGS THUNG NGU PHYUNG
NGO SNYAM}
(P.89)
{DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}:
hrasvaṁ prashvasan hrasvaṁ prashvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti;
[NA].
1175. (10).{DBUGS RING DU BRNGUBS NA DBUGS RING DU BRNGUBS SO SNYAM
DU}
{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES} ({SO}):
dīrgham āshvasan dīrgham āshvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti:
He knows very well the measure [of] how it came that a
long breathing was followed by another long breathing.
1176. (11).(-{RING DU DBUGS PHYUNG NA RING DU DBUGS PHYUNG NGO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}):
[-{DBUGS RING DU PHYUNG NA DBUGS RING DU PHYUNG NGO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
dīrghaṁ prashvasan dīrghaṁ prashvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti;
He knows very well the measure (or interval) [of] how it came
that the utterance of a long breathing was succeeded by another
long breathing.
1176. (12).{LUS KYIS THAMS CAD YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS
BRNGUBS} [P.272]
{NA LUS KYIS THAMS CAD YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS
BRNGUBS SO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHING DU RAB TU SHES} ({SO}):
(-sarva kāya pratisaṁvedī āshvasan sarva kāya pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
-sarva kāya pratisaṁvedya āshvasan sarva kāya pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-sarva kāya pratisaṁvedy āshvasan sarva kāya pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti]
It being the body that feels (perceives, enjoys) all, he
knows well that when he has received a breath (or breathed
in) it is the body which enjoys (or feels) every-thing
that has drawn in breath.
1177. (13).(-{LUS KYIS THAMS CAD YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS
PHYUN NA}
{LUS KYIS THAMS CAD YANG DAG PAR MYONG ZHIN DBUGS PHUNG
NGO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}):
[-{LUS KYIS THAMS CAD YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS
PHYUN NA}
{LUS KYIS THAMS CAD MYONG ZHIN DBUGS PHUNG NGO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}]:
sarva kāya pratisaṁvedī prashvasan sarva kāya
pratisaṁvedī prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
(-sarva kāya pratisaṁvedya prashvasan sarva kāya
pratisaṁvedya prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti):
It being the body that enjoys (or perceives) all, when a
breath has been uttered he knows very well that the body
being the organ of every sensation, it is the body that
has breathed (or uttered a breath).
1178. (14).(-{LUS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS BRNGUBS NA}
{LUS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANG NAS DBUGS BRNGUBS SO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO})
[-{LUS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS BRNGUBS NA}
{LUS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANG NAS DBUGS BRNGUB PO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
prasrabhya kāya saṁskārān āshvasan prasrabhya kāya
sarṁskārān āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti;
The structure (or organization) of the body being very
refined (or perfect), when breath is drawn in he knows
very well how it came that by the fine structure of the
body breath was drawn in.
1179. (15).(-{LUS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS PHYUNG NA LUS}
(P.90)
{KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NA SDBUGS PHYUNG NGO SNYAM
DU}
{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO})
[-{LUS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS PHYUNG NA LUS}
{KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS PHYUNG NGO SNYAM
DU}
{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
prasrabhya kāya saṁskārān prashvasan prasrabhya kāya
saṁskārān prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
[+M. prasrabhya kāya saṁskārāṁ prashvasan prasrabhya kāya
saṁskārāṁ prashvasāmīti yathābhūtaṁ prajānāti];
The structure of the body being very fine, when breath is
uttered he knows very well how it happens that breath is
uttered on account of the fine structure of the body.
1180. (16).{DGA' BA YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS BRNGUBS NA DGA'
BA} [P.273]
{YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS BRNGUBS SO SNYAM DU
YANG DAG}
{PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES} ({SO}):
prīti pratisaṁvedy āshvasan prīti pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathābhūtaṁ prajānāti;
Having enjoyed (or felt) pleasure when breath is drawn in
he knows very well how it happens that by pleasure breath
is drawn in.
1181. (17).{DGA' BA YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS PHYUNG NA DGA'
BA YANG}
{DAG PAR NYONG ZHING DBUGS PHYUNG NGO SNYAM DU YANG
DAG PA}
{JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES} ({SO}):
prīti pratisaṁvedī prashvasan prīti pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānātī;
(-prīti pratisaṁvedya prashvasan prīti pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānātī);
If he utters a breath when enjoying pleasure he knows
very well how it happens that by the enjoyment of
plasure breath is uttered.
1182. (18).{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS DRNGUBS
NA}
{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS BRNGUBS
SO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHING DU RAB TU SHES} ({SO}):
(-{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS
DRNGUBS NA}
{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS
BRNGUBS SO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHING DU RAB TU SHES SO}):
(-citta saṁskāra pratisaṁvedī āshvasañ citta sarṁskārā
pratisaṁvedy āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
-citta saṁskāra pratisaṁvedya āshvasañ citta sarṁskārā
pratisaṁvedy āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-citta saṁskāra pratisaṁvedy āshvasan citta sarṁskārā
pratisaṁvedy āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti];
Having clearly perceived an emotion of the mind during his
drawing in a breath he knows very well how it happened that
by the clear perception of the mind's emotion the breath
was drawn in.
1183. (19).(-{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS PHYUNG
NA}
{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS PHYUNG
NGO}
{SHES YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO,}
-{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS PHYUNG
NA}
{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS PHYUNG
NGO}
{SHES YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO})
[-{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS PHYUNG
NA}
{SEMS KYI 'DU BYED YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS PHYUNG
NGO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
(-citta saṁskāra pratisaṁvedya prashvasañ citta saṁskāra
pratisaṁvedya prashvasāmīti yathā bhūtam prajānāti;
-citta saṁskāra pratisaṁvedī prashvasañ citta saṁskāra
pratisaṁvedya prashvasāmīti yathā bhūtam prajānāti)
[-citta saṁskāra pratisaṁvedī prashvasan citta saṁskāra
pratisaṁvedī prashvasāmīti yathā bhūtam prajānāti];
Having clearly perceived an emotion of the mind during his
protruding a breath, he knows very well how it happened that
by the clear perception of the mind's emotion the breath was
protruded (or uttered).
(P.91) [P.274]
1184. (20).(-{SEMS KYI DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS BRNGUBS NAS
SEMS}
{KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS BRNGUBS SO SHES
YANG DAG}
{PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO})
[-{SEMS KYI DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS BRNGUBS NA
SEMS KYI}
{'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS BRNGUBS SO SNYAM DU
YANG DAG}
{PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
prasrabhya citta saṁskārān āshvasan prasrabhya citta
saṁskārān āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti;
The mind's emotion being well exercised (or purified) when
he draws in breath he knows very well how it happened that
by the mind being well exercised the breath is drawn in.
1185. (21).(-{SEMS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS PHYUNG NA}
{SEMS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANS NAS DBUGS PHYUNG NO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}):
[-{SEMS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANGS NAS DBUGS PHYUNG NA}
{SEMS KYI 'DU BYED SHIN TU SBYANS NAS DBUGS PHYUNG NO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
prasrabhya citta saṁskārān prashvasan prasrabhya
citta saṁskārān prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti;
[+M. prasrabhya citta saṁskārām prashvasan prasrabhya
citta saṁskārām prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti]
The mind's emotion being well exercised (or purified)
when he protrudes (or utters) a breath he knows very well
how it happened that by the mind being well exercised
the breath has been uttered.
1186. (22).(-{SEMS YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS BRNGUBS NA}
{SEMS YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS BRNGUBS SO}
{SHES YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN TU RAB TU SHES SO})
[-{SEMS YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS BRNGUBS NA}
{SEMS YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS BRNGUBS SO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN TU RAB TU SHES}]:
(-citta pratisaṁvedī āshvasan citta pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
-citta pratisaṁvedya āshvasan citta pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-citta pratisaṁvedy āshvasan citta pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti];
The mind being in pure enjoyment when breath was drawn in
he knows very well how it happened that by the mind's
enjoyment the breath has been drawn in.
1187. (23).(-{SEMS YANG DAG PAR MYONG ZHIN DBUGS PHYUNG NA}
{SEMS YANG DAG PAR MYONG ZHING DBUGS PHYUNG NGO}
{SHES YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES SO}):
[-{SEMS YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS PHYUNG NA}
{SEMS YANG DAG PAR MYONG NAS DBUGS PHYUNG NGO}
{SNYAM DU YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU RAB TU SHES}]:
citta pratisaṁvedī prashvasan citta pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
(-citta pratisaṁvedya prashvasan citta pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
The mind being in perfect enjoyment when breath was uttered
he knows very well how it happened that by the mind's
enjoyment the breath was uttered.

1189. Sec.54.{'PHAGS PA'I BDEN PA BZHI RNAM PA BCU DRUG TU} (P.91)
[P.275]
{PHYE BA'I MING LA}:
(-Soḍashabhir ākārāir visāritāni catvāry ārya satyāni)
[-Soḍashabhir ākārair visaritāni catvāry ārya satyāni];
Names of the Four Excellent Truths Divided into Sixteen Sorts.
# (1).{'PHAGS PA'I BDEN PA BZHI}: catvāry ārya satyāni;
The four excellent (venerable) truths.
1190. (2).({SDUG BSNGAL BA}) [-{SDUG BSNGAL}]: duḥkham; Pain or distress.
1191. (3).(-{MI RTAG PA}) [-{MI RTAG PA}]: anityam; Instability (inconstant).
1192. (4).{STONG PA}: shūnyam; Emptiness, vacuum [unreal]. (P.92)
1193. (5).{BDAG MED PA}: anātmakam;
Void of self-existence, soulless or void of personality.
1194. (6).{KUN 'BYUNG BA}: samudayaḥ;
Arising (or coming forth) always or everywhere
1195. (7).{RAB TU SKYE BA}: prabhavaḥ; First origin, primary cause, birth.
1196. (8).{RGYU}: hetuḥ; Cause, origin, reason, motive.
1197. (9).{RKYEN}: pratyayaḥ; Accessory cause, motive reason
apprehension, ascertainment, instrument.
1198. (10).{'GOG PA}: nirodhaḥ; Check, restraint, cessation, loss, destruction.
1199. (11).{ZHI BA}: shāntaḥ; Tranquillity, calmness, ease.
1200. (12).{GYA NOM PA}: praṇītaḥ; Contentment, joy.
1201. (13).{NGES PAR 'BYUNG BA}: (-niḥsaraṇaḥ) [-niḥsaraṇam];
The real (or certain) exit, death or dying, final beatitude.
1202. (14).{LAM}: mārgaḥ; Way or path, road.
1203. (15).{RIGS PA}: nyāyaḥ; Proper, fit, becoming, reasonahle.
1204. (16).{SGRUB PA} (-{RIGS PA}): (-pratipattiḥ) [-pratipatti];
Getting, obtaining, completing, acquirement, ascertainment.
1205. (17).{NGES PAR 'BYIN PA}: [P.276]
(-nāiryāṇikaḥ) [-niryāṇikaḥ, -nairyāṇikaḥ];
The way of eternal emancipation, or final beatitude.
1206. (18).{BAR CHAD MED PA'I LAM}: ānantarya mārgaḥ;
The way of uninterruption (or of never ceasing beatitude).
1207. (19).{RNAM PAR GROL BA'I LAM}: vimukti mārgaḥ;
The way of liberation or emancipation.
1208. (20).(-{MNGON PAR RTOGS PA'I 'JUG PA LAS 'BYUNG BA'I DGE BA'I RTSA
BA,}
-{MNGON PAR RTOGS PA'I LAM MTHA' LAS 'BYUNG BA'I DGE BA'I RTSA
BA})
[-{MNGON PAR RTOGS PA'I 'JUG LA 'BYUNG BA'I DGE BA'I RTSA BA}]:
abhisamayāntikaṁ kushala mūlam; Virtue's root arising
from judicious examination (or due reflection).
1209. (21).{ZAD PA SHES PA THOB PA'I DGE BA'I RTSA BA}:
kṣaya jñāna lābhikaṁ kushala mūlam; (It is) virtue's root
to have acquired a knowledge of one's defects (of final
cessation from worldly existence).

1210.@ Sec.55.{NGES PAR 'BYED PA'I CHA DANG MTHUN PA'I RIM PA'I MING LA}:
(P.93)
(-nirvedha bhaga kramaḥ, -A nirvedha bhaga krama)
[-NA, +M nirvedha bhaga kramaḥ]; [NA].
1211. (1).{NGES PAR 'BYED PA'I CHA DANG MTHUN PA}
(-{NGES PAR 'BYED PA'I CHA DANG 'THUN PA}): nirveda bhāgīyaḥ;
Being possessed of due discrimination.
1212. (2).{DRO BAR GYUR BA} (-{DRO BA}):
(-uṣma gataḥ) [-uṣma gatam, +M uṣma gataḥ];
Grown warm (earnestly desirous of).
1213. (3).{RTSE MO}: (-mūrdhānam, -mūrdhānam) [-mūrdhānam];
The crown of the head, the top, acute.
1214. (4).{BZOD PA}: kṣāntiḥ; Patience, endurance, sufferance.
1215. (5).(-{'JIG RTEN PA'I CHOS KYI MCHOG}) [-{'JIG RTEN PA'I CHOS
MCHOG}]:
(-lāukikāgrya dharmaḥ) [-laukikāgra dharmaḥ];
The chief virtue of an inhabitant of the world.

1216. Sec.56.(-{SEMS KYI SKAD CIG MA BCU DRUG GI MING LA})
[-{SEMS SKAD CIG MA BCU DRUG GI MING LA}]: Soḍasha citta
kṣaṇāḥ;
Names of the Sixteen Sudden Reflections or Thoughts of the Mind.
1217. (1).{SDUG BSNGAL LA CHOS SHES PA'I BZOD PA}:
duḥkhe dharma jñāna kṣāntiḥ; Patience for the
knowledge of virtue in (or with respect to) distress.
1218. (2).{SDUG BSNGAL LA CHOS SHES PA}:
(-duḥkhe karma jñānaṁ) [-duḥkhe karma jñānam];
Knowledge of virtue in (or with respect to) distress.
1219. (3).{SDUG BSNGAL LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA}:
duḥkhe'nvaya jñāna kṣāntiḥ; Patience to know how
to judge (or discriminate) in distress.
1220. (4).{SDUG BSNGAL LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA}: [P.277]
duḥkhe'nvaya jñānam; Knowledge of making discrimination
(or judicious reflection) in distress.
1221. (5).(-{KUN 'BYUNG BA LA CHOS SHES PA'I BZOD PA})
[-{KUN 'BYUNG LA CHOS SHES PA'I BZOD PA}]:
samudaye dharma jñāna kṣāntiḥ; Patience for the knowledge
of virtue, in every birth (or with every arising).
1222. (6).{KUN 'BYUNG LA CHOS SHES PA}: samudaye dharma jñānam;
Knowledge of virtue in (or with respect to) every birth.
1223. (7).(-{KUN 'BYUNG LA RJE SU RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA})
[-{KUN 'BYUNG LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA}]:
samudaye'nvaya jñāna kṣāntiḥ; Patience to know how to judge
(or discriminate) in every birth (or at every occasion).
1224. (8).{KUN 'BYUNG LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA}: (P.94)
samudaye'nvaya jñānam;
Knowledge of making discrimination at every occasion.
1225. (9).{'GOG PA LA CHOS SHES PA'I BZOD PA}: nirodhe dharma jñāna
kṣāntiḥ;
Patience for the knowledge of virtue in (or with
respect to) final cessation.
1226. (10).{'GOG PA LA CHOS SHES PA}: nirodhe dharma jñānam;
Knowledge of virtue (or doctrine) with respect to
final cessation or stopping.
1227. (11).{'GOG PA LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA}:
nirodhe'nvaya jñāna kṣāntiḥ; Patience for knowing how to dis-
criminate or judge with respect to final cessation or stopping.
1228. (12).{'GOG PA LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA}:
nirodhe'nvaya jñānam; Knowledge of making discrimination
with respect to stopping (or final cessation).
1229. (13).{LAM LA CHOS SHES PA'I BZOD PA}: mārge dharma jñāna
kṣāntiḥ;
Patience to know the virtue (or doctrine) for the way.
1230. (14).{LAM LA CHOS SHES PA}: mārge dharma jñānam; Knowledge of
virtue (or doctrine) with respect to the way.
1231. (15).{LAM LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA}
[+{LAM LA RJES SHES RTOGS PAR SHES PA'I BZOD PA}]:
mārge'nvaya jñāna kṣāntiḥ; Patience for
a judicious knowledge of the road or way.
1232. (16).(-{LAM LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA'O})
[-{LAM LA RJES SU RTOGS PAR SHES PA}]: mārge'nvaya jñānam;
Knowledge
for making a judicious reflection with respect to the way.

1233. Sec.57.{SHES PA BCU'I MING LA}: dasha jñānāni: [P.278]
On the Names of the Ten [Kinds of] Knowledge (or
the Knowledge of Ten Things).
1234. (1).{CHOS SHES PA}: dharma jñānam; Knowledge of virtue, morality
substance, property of things.
1235. (2).{PHA ROL GYI SEMS SHES PA} (-{GZHAN GYI SEMS SHES PA}):
para citta jñānam; Knowledge of another's mind.
1236. (3).{RJES SU RTOG PAR SHES PA}: anvaya jñānam;
Knowledge of judicious discrimination.
1237. (4).{KUN RDZOB SHES PA}: saṁvṛti jñānam;
Knowledge of false appearances.
1238. (5).{SDUG BSNGAL SHES PA}: duḥkha jñānam; Knowledge of pain or
distress.
1239. (6).{KUN 'BYUNG SHES PA}: samudaya jñānam; (P.95)
Knowledge of every case (occasion or birth).
1240. (7).{'GOG PA SHES PA}: nirodha jñānam;
Knowledge of cessation (or final stopping).
1241. (8).{LAM SHES PA}: mārga jñānam;
Knowledge of the way (to final emancipation).
1242. (9).{ZAD PA SHES PA} (-{MI ZAD PA SHES PA}):
kṣaya jñānam (-akṣaya jñānam);
Knowledge of loss (cessation) or final destruction.
1243. (10).{MI SKYE BA SHES PA}: anutpāda jñānam;
Knowledge of there being no new birth or regeneration.

1244. Sec.58.{LAM BZHI'I MING LA}: (-catvāraḥ pratipadaḥ
-catvāri pratipadaḥ) [-catasraḥ pratipadah];
On the Names of the Four Sorts of Roads or Ways.
1245. (1).{MNGON PAR SHES PA BUL BA LA DKA' BA'I LAM}:
duḥkhā pratipad dhandhābhijñā;
The difficult road for a slow understanding.
1246. (2).{MNGON PAR SHES PA BUL LA SLA BA'I LAM}:
sukhā pratipad dhandhābhijñā;
The easy way for a slow intellect.
1247. (3).(-{MNGON PAR SHES PA MYUR BA LA DKA' BA'I LAM})
[-{MNGON PAR SHES PA MYUR LA DKA' BA'I LAM}]:
duḥkhā pratipat kṣiprābhijñā;
The difficult road for a quick understanding.
1248. (4).(-{MNGON PAR SHES PA MYUR BA LA SLA BA'I LAM})
[-{MNGON PAR SHES PA MYUR LA SLA BA'I LAM}]:
sukhā pratipat kṣiprābhijñā; The easy way for a quick intellect.

1249. Sec.59.(-{THEG PA'I RNAM PA'I MING LA}) (P.95) [P.20]
[-{THEG PA'I RNAM PA'I MING}]; (-yāna kramaḥ) [NA];
The names of the several kinds of vehicles or
principles in philosophy.
1250. (1).{THEG PA'I CHEN PO}: (-mahā yānam) [-mahā yāna];
The great vehicle or principle.
1251. (2).{RANG SANGS RGYAS KYI THEG PA}:
(-pratyeka buddha yānam) [-pratyeka buddha yāna];
The vehicle of a self-saint (a hermit or Risi.
1252. (3).{NYAN THOS KYI THEG PA}: (-shrāvaka yānam) [-shrāvaka yāna];
The vehicle of a shrāvaka or hearer of a Buddha.
1253. (4).(-{DMAN PA'I THEG PA}) [-{THEG PA DMAN PA}]:
(-hīna yānam) [-hīna yāna];
The low or mean vehicle or principle.
1254. (5).(-{NYE TZE BA'I THEG PA}) [-{NYI TZE BA'I THEG PA}]: (P.96)
(-prādeshika yānam, +prādeshika yānā) [-prādeshika yāna];
A principle lasting but one day or very short time.
1255. (6).{THEG PA GCIG PA}: (-eka yānam) [-eka yāna];
Of one vehicle or principle.

1256. Sec.60.{DBANG PO RIM PA'I MING LA} (P.96) [P.279]
(-{DBANG PO RNAM PA THA DAD PA}):
indriya vaimātratā (-indriya vāimātratā):
Names of the Different Degrees of the Mental Organs.
1257. (1).(-{DBANG PO RTUL PO}) [-{DBANG PO BRTUL PO}]:
mṛdvindriyaḥ; A blunt organ.
1258. (2).{DBANG PO 'BRING PO} (-{DBANG PO BAR MA}):
(-madhyendriyaḥ) [-madhye#ndriyaḥ]; A middle organ.
1259. (3).(-{DBANG PO RNO PO}) [-{DBANG PO RNON PO}]:
(-tīkṣṇendriyaḥ) [-tīkṣṇe#ndriyaḥ]; A sharp or acute organ.

1260. Sec.61.{RIGS LNGA'I MING LA}: pañca gotrāḥ:
Names of the Five Kinds (of Faculties).
1261. (1).{NYAN THOS KYI THEG PA MNGON PAR RTOGS PA'I RIGS}:
shrāvaka yānābhisamaya gotraḥ; That kind which discerns
the principles and tenets of a shrāvaka or hearer.
1262. (2).{RANG SANGS RGYAS KYI THEG PA MNGON PAR RTOGS PA'I RIGS}:
pratyeka buddha yānābhisamaya gotraḥ;
That kind (or class) which discerns (or judges of) the
principles and tenets of a sage or Risi [pratyeka buddha].
1263. (3).{DE BZHIN GSHEGS PA'I THEG PA MNGON PAR RTOGS PA'I RIGS}:
tathāgata yānābhisamaya gotraḥ;
That kind (or class) which discerns (or judges of) the
principles or doctrine of Tathāgata (or any Buddha).
1264. (4).{MA NGES PA'I RIGS}: aniyata gotraḥ;
The undetermined kind (or class).
1265. (5).{RIGS MED PA}: agotrakaḥ; That [which] belongs to no genus or class.

1266. Sec.62.{DAM PA'I CHOS KYI RNAM GRANGS KYI MING LA} (P.97)
(-{GSUNG RAB YAN KAG BCU GNYIS LA}):
(-dvādashaha dharma pravacanam
-A+B dvādashāṅga dharma pravacanam)
[-dvādashāṅga dharma pravacanam]; On the Names or
Nomenclature (of the Several Parts) of the Holy Religion.
1267. (1).{MDO'I SDE}: sūtram;
The Sūtras or the class of Aphorisms or of particular Tracts.
1268. (2).{DBYANGS KYIS BSNYAD PA'I SDE}: geyam (-geyyam); The class of
hymns and praises (or metrical and melodious recitations).
1269. (3).{LUNG DU BSTAN PA'I SDE}: vyākaraṇam; The class of narrative
(or historical) works and prophetical stories.
1270. (4).{TZIGS SU BCAD PA'I SDE}: gāthā;
The class of narrative works in verse.
1271. (5).{CHED DU BRJOD PA'I SDE}: udānam (-uddānam); [P.280]
The class of occasional narratives, or episodes, dialogues
quoted passages and reflections.
1272. (6).{GLENG GZHI'I SDE}: nidānam;
That of dialogues and pragmatical narratives or
treatises or certain practical subjects as in the Dulva.
1273. (7).(-{RTOGS PAR BRJOD PA'I SDE}) [-{RTOGS PA BRJOD PA'I SDE}]:
avadānam;
That of memoirs, biographical narratives, judicious sayings
and critical works.
1274. (8).{DE LTA BU BYUNG BA'I SDE}: itivṛttakam;
The class where narratives of former events as examples
are introduced or told--stories, fables, tales.
1275. (9).{SKYES PA RABS KYI SDE}: jātakam;
The class in which stories of former births are told.
1276. (10).{SHIN TU RGYAS PA'I SDE}: (-vāipulyam) [-vaipulyam];
The class of large treatises.
1277. (11).(-{RMAD DU BYUNG BA'I CHOS KYI SDE})
[-{RMAD DU BYUNG BA'I SDE}]: (-adbhūta dharmaḥ) [-adbhuta
dharmaḥ];
The class of marvellous stories or preternatural things.
1278. (12).(-{GTAN LA PHAB PA'O,} -{BAB PAR BSTAN PA'I SDE})
[-{GTAN LA DBAB PA'I SDE,} -{GTAN LA PHAB PA'I SDE}]: upadeshaḥ;
The class of didactical works arranged systematically.
1279. Sec.63.{CHOS KYI RNAM GRANGS}: dharma paryāya
(-A+B dharma paryāyāḥ); On the Nomenclature
(of the Several Parts) of the Religion (etc., cont.).
1280. (1).{TZANGS PAR SPYOD PA}:
brahma caryam (-brahma cāryam) [+M. brahma cāryam];
Living a pure (chaste, incorrupt) life.
1281. (2).{THOG MAR DGE BA}: (-ādāu kalyāṇam) [-ādau kalyāṇam]; In
the
first place virtue (or good works) (is to be practiced).
1282. (3).{BAR DU DGE BA}: madhye kalyāṇam [+Mṣ. madhyam kalyāṇam];
In the middle or second place virtue (or good work)
(is to be practiced).
1283. (4).{THA MAR DGE BA}: paryavasāne kalyāṇam; (P.98)
Lastly virtue (or good work) (is to be practiced).
1284. (5).{DON BZANG PO}: svartham; Good sense or meaning.
1285. (6).{TZIG 'BRU BZANG PO}: suvyañjanam;
A good (or significant) letter or word.
1286. (7).(-{MA DRES PA,} -{SKABS GZHAN DU 'BA' ZHIG GDAG})
[-{MA 'DRES PA,} -{'BA' ZHIG}]: kevalam;
Unmixed, pure, absolute, alone or only.
1287. (8).{YONGS SU RDZOGS PA}: paripūrṇam; Entirely accomplished, perfect.
1288. (9).{YONGS SU DAG PA}: parishuddham; Very pure.
1289. (10).{YONGS SU BYANG BA}: paryavadātam; [P.281]
Entirely purified, clean.
1290. (11).(-{MNGON PAR BRJOD PAS MNGON PAR BRJOD PA})
[-{MNGON PAR BRJOD PAS MNGON PAR BRJOD DO}]:
abhivadamānā abhivadanti; They address him by such expressions.
1291. (12).{BCOM LDAN 'DAS KYIS CHOS NI LEGS PAR GSUM PA}:
svākhyāto bhagavato dharmaḥ; This doctrine (or moral
precepts) has been well commanded (or taught) by Bhagavān.
1292. (13).{YANG DAG PAR MTHONG BA}: (-sāṁdṛṣṭikaḥ)
[-sudṛṣṭikaḥ];
This is a proper or pure theory (or this is a proper view
with respect to religious things).
1293. (14).{NAD MED PA}: nirjvaraḥ;
It is sound or exempt from disease (it is a sound system)
1294. (15).{DUS CHAD PA MED PA}: (-ākālikaḥ) [-akālikaḥ, -akālakaḥ);
Exempt from being interrupted by time, eternal, lasting.
1295. (16).(-{NYE BAR GTONG PA}) [-{NYE BAR GTOD PA}]:
(-āupanāyīkaḥ) [-upanāyika, +M. aupanāyika]; Making to
approach, carrying near to, recommending, investing with, etc.
1296. (17).{'DI MTHONG BA LA YOD PA}:
(-āihi pashyikaḥ) [-ehipashyika, +Mṣ. aihi pashyika];
This is visible (this must be regarded).
1297. (18).(-{MKHAS PA RNAMS KYIS RANG GIS RIG PAR BYA BA})
[-{MKHAS PA RNAMS KYIS RIG PAR BYA BA}]:
pratyātma vedanīyo vijñaiḥ [+Mṣ. pradyātma vedanīyo
vijñaiḥ];
The illuminated, learned, must know (or understand) it.
1298. (19).{BCOM LDAN 'DAS KYIS LEGS PAR GSUNGS PA'I CHOS 'DUL BA NI
LEGS}
{PAR BSTAN PA}: svākhyāto bhagavato dharma vinayaḥ supraveditaḥ;
The law respecting religions discipline that was well (or wise-
ly) commanded by Bhagavān, has been well exposed (or taught).
1299.* (20).(-{NGES PAR 'BYUNG BA RDZOGS PA'I BYANG CHUB TU 'GRO BAR
BYED PA})
[-{NGES PAR 'BYUNG BA}]: (-nāiryāṇikaḥ saṁbodhi gāmī)
(P.99)
[-niryāṇikaḥ, -nairyāṇikaḥ, +M. nairyaṇikaḥ];
It is for eternal emancipation or it contributes to eternal
emancipation or final beatitude.
# (21).{RDZOGS PA'I BYANG CHUB TU 'GRO BAR BYED PA}:
sambodhi gāmī, +M. saṁbodhi gāmī;
That [which] makes [one] become perfect, wise.
1300.* (22).(-{MI MTHUN PA MED CING 'DUS PA DANG LDAN PA ZHES BYA BA})
[-{MI MTHUN PA 'DUS PA DANG LDAN PA ZHES BYA BRTEN PA YOD
PA}]:
(-abhinnaḥ saṁstūpaḥ) [-abhinnaḥ saṁstupaḥ
sapratisharaṇaḥ];
That is reconciliatory refuge for whose that do not agree.
1301.@ (23).{BRTEN BA YOD PA SHES BYA BA}: sapratisharaṇaḥ; NA.
1302. (24).(-{'DI STON PA DE BZHIN GSHEGS PA DGRA BCOM PA YANG DAG}
[P.282]
{PAR RDZOGS PA'I SANGS RGYAS}]:
[-{ZHES BYA 'DI BSTAN PA DE BZHIN GSHEGS PA DGRA BCOM PA}
{YANG DAG PAR RDZOGS PA'I SANGS RGYAS}]:
shastā cāsya tathāgato'rhan samyak saṁbuddhaḥ;
Thus taught, namely, Tathāgata, the Arhat, the accomplished
Buddha [samyak sambuddha].
1303.* (25).(-{DGE SLONG DAG NGA'I CHOS NI LEGS PAR GSRUNG BA})
[-{DGE SLONG DAG NGA'I CHOS LEGS PAR BSRUNG BA BYE BA RGYUN
MA}
{BCAD PA LHA DANG MI'I BAR DAG LA YANG DAG PAR SHIN TU
BSTAN PA}:
-{DGE SLONG DAG NGA'I CHOS LEGS PAR GSUNGS PA BYE BA RGYUN
MA}
{BCAD PA LHA DANG MI'I BAR DAG LA YANG DAG PAR SHIN TU
BSTAN PA}]:
(-svākhyāto me bhikṣavo dharmaḥ)
[-svākhyato me bhikṣavo dharma uttāno vivṛtash chinnaplotika
yāvad deva manuṣyebhyaḥ samyak suprakāshitaḥ
-svākhyato bhikṣavo dharma uttāno vivṛtash chinnaplotika
yāvad deva manuṣyebhyaḥ samyak suprakāshitaḥ];
(He said) Priests (Gelongs), my well commanded, clear, open
and eternal Law (or doctrine) make you evident to all men
as far as the gods (dwell).
1304.@ (26).{GSAL BA}: uttānaḥ; [NA].
1305.@ (27).{RNAM BAR PHYES PA, BYE BA, 'BYE BA}: vivṛtaḥ: [NA].
1306.@ (28).{RGYUN MA BCAD PA}: chinna plotikaḥ; [NA].
1307.@ (29).{LHA DANG MI 'I BAR DAG LA YANG DAG PAR SHIN TU BSTAN PA}:
yāvad deva manuṣyebhyaḥ suprakāshitaḥ; [NA].

1308. Sec.64.{CHOS KYI 'KHOR LO'I MING LA}: dharma cakra nāmāni (-A NA); On
the Names of the Wheel of the Law (or the Doctrine of Buddha).
1309. (1).{LAN GSUM DU BZLAS TE CHOS KYI 'KHOR LO RNAM PA BCU GNYIS
SU}
{BSKOR BA}: tri parivarta dvādashākāra dharma cakra pravartanam
[-tri parivarta dvādashākāra dharma cakra vartam
-tri parivarta dvādashākāra dharma cakra pravartam];
(P.100)
1310. (2).(-{PHAGS PA'I BDEN PA RNAMS BZLAS PA DANG PO STE MTHONG BA'I
LAM})
[-{PHAGS PA'I BDEN PA RNAMS BZLAS PA DANG PO MTHONG BA'I}
{LAM}: (-ārya satyānāṁ prathama parivarto darshana mārgaḥ)
[-arya satyānāṁ prathama parivarto darshana mārgaḥ];
Having passed repeated three times round about he turned the
wheel of the Law on 12 ways (or taught the 12 kinds of his
doctrine).
1311. (3).{'DI NI SDUG BSNGAL}: idaṁ duḥkham; The first promulgation of the
sublime or venerable truths contains the `method of seeing
(the truth).
1312. (4).{'DI NI KUN 'BYUNG BA}: ayaṁ samudayaḥ; This is pain or distress
this is recurring with every birth.
1313. (5).{'DI NI 'GOG PA}: ayaṁ nirodhaḥ; This is making a stop to or
making to cease.
1314. (6).{'DI NI SDUG BSNGAL 'GOG PA'I LAM}:
iyaṁ duḥkha nirodha gāminī pratipat
[+Mṣ. aya duḥkha nirodha gāminī prapatha
+Mṣ. aya duḥkha nirodha gāminī prapātha];
This is the way for making pain or distress cease.
1315. (7).(-{'PHAGS PA'I BDEN PA RNAMS BZLAS PA GNYIS PA STE BSGOM PA'I
LAM})
[-{'PHAGS PA'I BDEN PA RNAMS BZLAS PA GNYIS PA STE SGOM PA'I
LAM}]:
ārya satyānāṁ dvitīya parivarto bhāvanā mārgaḥ;
The 2nd promulgation of the sublime truths contains the
`method of reflection or meditation'.
1316. (8).{SDUG BSNGAL 'PHAGS PA'I BDEN PA YONGS SU SHES PAR BYA}:
[P.283]
duḥkham ārya satyaṁ parijñeyam
[+Mṣ. duḥkham ārya satyaṁ parijnyauyam]; Pain or distress
this sublime truth must be made entirely known.
1317. (9).{SDUG BSNGAL KUN 'BYUN G BA SPANG BAR BYA}:
duḥkha samudayaḥ prahātavyaḥ [+Mṣ. duḥkha samudayaḥ
prahātavyam];
The pain of future birth must be dispelled.
1318. (10).{SDUG BSNGAL 'GOG PA MNGON DU BYA}: duḥkha nirodhaḥ
sākṣāt kartavya
[-duḥkha nirodhaḥ sākṣā kartavyaḥ
+Mṣ. duḥkha nirodhaḥ sākṣāt kartavyam
+Mṣ. duḥkha nirodhaḥ sākṣā kartavyam];
The stopping or ceasing of pain must be made evident.
1319. (11).{SDUG BSNGAL 'GOG PAR 'GYUR BA'I LAM BSGOM PAR BYA}:
duḥkha nirodha gāminī pratipad bhāvayitavyā
[+Mṣ. duḥkha nirodha gāminī pratipad bhāvayitavyām];
Earnest meditation is to be made on the way (or means) of
making pain cease or stop.
1320. (12).{'PHAGS PA'I BDEN PA RNAMS BZLAS PA GSUM PA MI SLOB PA'I LAM}:
(-ārya satyānām tṛtīyaḥ parivarto' shaikṣa mārgaḥ)
[-ārya satyānām tṛtīyaḥ parivarto' ashaikṣa mārgaḥ];
The third promulgation of the sublime truths, contains the
method of not learning any more.
1321. (13).{SDUG BSNGAL YONGS SU SHES}: (-duḥkhaṁ parijñātam)
[-duḥkhaṁ parijñānam, +M. duḥkhaṁ parijñātam];
He knows perfectly well what pain is.
1322. (14).{KUN 'BYUNG BA SPANGS}: (P.101)
samudayaḥ prahīṇaḥ [+Mṣ. samudayaḥ prahīnam];
Has left off or dispelled (the fear of) future birth.
1323. (15).{'GOG PA MNGON DU BYAS}: nirodhaḥ sākṣāt kṛtaḥ;
The stopping or ceasing he has made manifest.
1324. (16).{SDUG BSNGAL 'GOG PAR 'GYUR BA'I LAM BSGOMS}:
(-duḥkha nirodha gāminī pratipad bhāvitā)
[-duḥkha nirodha gāminī pratipad bhāvītā]; He has reflected
(meditated) on the way (or means) of making cease or stop pain.

1325. Sec.65.(-{DAM PA'I CHOS KYI MING LA}) (P.101) [P.80]
[-{DAM PA'I CHOS KYI MING}]:
(-sad dharma nāmāni, -A NA) [NA];
The titles of some religious works or teachers.
1326. (1).(-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA STONG PHRAG BRGYA PA})
[-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA STONG PHRAG BRGYA PA
'BUM}]:
shata sāhasrikā prajñā pāramitā;
Transcendental Wisdom in 100,000 shlokas.
(F. {SHER PHYIN, KA}-NA).
1327. (2).{NYE KHRI LNGA STONG}: pañca viṁshati sāhasrikā prajñā
pāramitā;
Transcendental Wisdom in 25,000 shlokas.
(F. {SHER PHYIN, PA}-{PHA}).
1328. (3).(-{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA BRGYAD STONG PA})
[-{BRGYAD STONG PA}]: aṣṭa sāhasrikā prajñā pārmitā;
Transcendental Wisdom in 8,000 shlokas.
(F. {SHER PHYIN, WA}).
1329. (4).{SANGS RGYAS PHAL PO CHE}:
(-buddhā vatāṁ sakam) [-buddha vatāṁ saṇgha]; Buddha
community.
(F. {PHAL CHEN, KA}-{CHA}).
1330. (5).{BYANG CHUB SEMS DPA'I SDE SNOD}: (P.102-3)
(-bodhisattva piṭakam]) [-bodhisatva piṭakam];
The vessel (or {STON}) of a Bodhisattva.
(F. {DKON BRTSEGS}).
1331. (6).(-{RGYA CHER ROL PA}) [-{RGYA CHER ROL PA MDO}]:
(-lalita vistaraḥ) [-lalita vistara];
Sports on the wide field, or worldly vicissitudes
in the life of Shākya. (F. {MDO, KHA,} f.1-339).
1332. (7).{TING NGE 'DZIN GYI RGYAL PO}: (-samādhi rajaḥ) [-samādhi raja];
The prince of deep meditation. (F. {MDO, TA,} f.1-273)
1333. (8).{YAB SRAS MJAL BA} (-{YAB DANG SRAS MJAL BA'I MDO}):
(-pīta putra samāgamaḥ) [-pīta putra samāgama];
The meeting of the father and his son (Shākya and his father).
(F. {DKON BRTSEGS,} #4, f.1-168).
1334. (9).{'JIG RTEN LAS 'DAS PA'I LE'U}:
(-lokottara parivarttaḥ) [-lokottara parivartta];
A chapter on him that has left the world. (in {PHAL CHEN S}ec.).
1335. (10).(-{DAM PA'I CHOS PAD MA DKAR PO}) [-{DAM PA'I CHOS PADMA
DKAR PO}]:
sad dharma puṇḍarīkam; The holy doctrine or
the white lily [lotus]. (F. {MDO, JA,} f.1-281).
1336. (11).{NAM MKHA'I MDZOD}: (-gagaṇa gañjaḥ, +gagaṇa gañja
paripṛcchā)
[-gagana gañja]; A treasure of heaven (or as large as the void
space above). ( Not given in {SCD'}s Dict. among the numerous
compounds with "{NAM MKHA'I}": (F. {MDO, DA,} f.321-470).
1337. (12).{DKON MCHOG SPRIN}: (-ratna meghaḥ) [-ratna megha];
The precious cloud. (F. {MDO, TZA,} f.1-178).
1338. (13).{LANG KAR GSHEGS PA}: laṅkāvatāram;
The visiting of Laṅkā. (F. {MDO, CA,} f.81-295).
1339. (14).{GSER 'OD DAM PA}: suvarṇa prabhāsottama;
The best gold-shine. (F. {RGYUD, NA,} f.208-385).
1340. (15).{DRI MA MED PAR GRAGS PAS BSTAN PA}:
(-vimala kīrtti nirdeshaḥ) [-vimala kīrtti nirdesha];
(A treatise) taught by Vimala kīrtti (Immaculate Renown).
(F. {MDO, PHA}).
1341. (16).{SDONG PO BKOD PA} (-{SDONG PO BSKOD}):
(-gaṇḍa vyūhaḥ) [-gaṇḍa vyūha]:
The description of the trunk. (F. {DKON BRTSEGS,} #6).
1342. (17).{NAM MKHA'I SNYING PO}: (P.103)
(-ākāsha garbhaḥ) [-ākāsha garbha];
The essence (or spirit) of heaven, the name of a Bodhisattva.
(F. {MDO, MA,} f.339-495).
1343. (18).(-{STUG PO BSKOD PA} -{STUGS PO BSKOD PA}) [-{STUG PO BKOD
PA}]:
(-ghana vyūhaḥ) [-ghana vyūha]; The dense ornament [one
of the heavens of Buddha]. (F. {MDO, CHA,} f.1-76).
1344. (19).{BLO GROS MI ZAD PAS BSTAN PA}:
(-akṣaya mati nirdeshaḥ) [-akṣaya mati nirdesha];
Taught by Akṣayamati (whose wit never fails), a Bodhisattva.
(F. {MDO, PHA,} f.124-274).
1345. (20).{THABS LA MKHAS PA}: [P.81]
(-upāya kāushalyam) [-upāya kaushalyam];
Wise in the means or method. (F. {MDO,} {WA,} f.132-303).
1346. (21).{CHOS YANG DAG PAR SDUD PA}: (-dharma saṁgītiḥ) [-dharma
saṅgīti];
Collection of some religious articles. (F. {MDO, DZA,} f.1-154).
1347. (22).{RAB KYI RTSAL RNAM PAR GNON PA} (-{RAB KYI RTSAL RNAM PAR
GNOD PA}):
(-su vikrānta vikrāmī) [-su vikrānta vikrāmin]; He that
overpowers by his great skill. (F. {SHER PHYIN, ZHA,} f.20-103).
1348. (23).(-{SNYING RJE CHEN PO PAD MA DKAR PO})
[-{SNYING RJE CHEN PO PADMA DKAR PO}]: mahā karuṇā
puṇḍarīkam;
The great merciful one (the white lotus or lily).
(F. {MDO, CA,} f.76-287).
1349. (24).(-{RIN PO CHE'I TOG}) [-{RIN PO CHE TOG}]:
(-ratna ketuḥ) [-ratna ketu] (+mahā saṁnipata ratna ketu
dhāraṇī); The precious top-ornament. (F. {MDO, THA,} f.304-455).
1350. (25).{SA BCU PA}: (-dasha bhūmikam) [-dasha bhūmikā];
(A sutra) on the ten Bhūmis or earths (the degrees of
perfection of the Bodhisattvas). (F. {PHAL CHEN,} #31).
1351. (26).{DE BZHIN GSHEGS PA'I SNYING RJE CHEN PO BSTAN PA}:
(-tathāgata mahā karuṇā nirdeshaḥ)
[-tathāgata mahā karuṇā nirdesha];
Description of the great mercy of Tathāgata.
(F. {MDO, DA,} f.154-321).
1352. (27).{MI A'M CIA'I RGYAL PO LJON PAS ZHUS PA}:
druma kinnara rāja paripṛcchā; A sutra delivered at the
request of Druma kinnara rāja (a monstrous demi-god).
(F. {MDO, NA,} f.390-394).
1353. (28).{NYI MA'I SNYING PO}: (P.104)
(-sūrya garbhaḥ) [-sūrya garbha] (+sūrya garbha vāipulya
sūtraṁ);
The essence or spirit of the sun, (Name of a Bodhisattva).
(F. {MDO, WA,} f.131-358).
1354. (29).{SANGS RGYAS KYI SA}: (-buddha bhūmiḥ) [-buddha bhūmi];
The mansion of Buddha. (F. {MDO, TZA,} f.50-64).
1355. (30).{DE BZHIN GSHEGS PA'I GSANG BA BSAM GYIS MI KHYAB PA BSTAN
PA}:
(-tathāgatācintya guhya nirdeshaḥ)
[-tathāgatācintya guha nirdesha]; Instruction in the
inconceivable secrets (or mysteries) of Tathāgata.
(F. {BKON BRTSEGS,} #3).
1356. (31).{DPA' BAR 'GRO BA'I TING NGE 'DZIN BSTAN PA}:
(-sūraṁgama samādhi nirdeshaḥ) [-sūraṁgama samādhi nirdesha];
Description of that kind of deep meditation which is called
"the becoming a shūra or champion." (F. {MDO, TA,} f.407-516).
1357. (32).(-{RGYA MTZO'I KLU'I RGYAL POS ZHUS PA})
[-{KLU'I RGYAL PO RGYA MTZOS ZHUS PA}]:
sāgara nāga rāja paripṛcchā;
(A sutra) delivered at the request of a sea-serpent-king.
(F. {MDO, NA,} 173-314).
1358. (33).{MA SKYES DGRA'I 'GYOD PA BSAL BA}:
(-ajāta shatru kāukṛtya vinodanaḥ)
[-ajāta shatru kaukṛtya vinodana];
The curing of the grief of Ajāta shatru (a foe before his
birth). (F. {MDO, JA,} f.1-281).
1359. (34).{DGONGS PA NGES PAR 'GREL BA}:
(-saṁdhi nirmocanam) [-sandhi nirmocanam];
Explication of the thoughts of, etc.
(F. {MDO, CA,} f.1-81).
1360. (35).(-{SANGS RGYAS YANG DAG PAR SDUD PA,} -{SANGS RGYAS KYI GLU
DBYANGS})
[-{SANGS RGYAS YANG DAG PAR BSDUD PA}]:
(-buddha saṁgītiḥ) [-buddha saṅgīti];
A clear enumeration of some articles respecting Buddha.
(F. {MDO, TSA,} f.301-356).
1361. (36).{YUL 'KHOR SKYONG GIS ZHUS PA} (-{YUL SKYONG KYI ZHUS PA}):
rāṣṭra pāla paripṛcchā; (A sutra delivered) on the request
of Raṣṭrapāla (a demi-god). (F. {DKON BRTSEGS,} #15; {MDO, BA,}:
T. 62, {DKON BRTSEGS, NGA,} f,227a-257a)
1362. (37).{CHOS THAMS CAD 'BYUNG BA MED PAR BSTAN PA}:
(-sarva dharmā pravṛtti nirdeshaḥ)
[-sarva dharma pravṛtti nirdesha];
The showing of the existence of every thing without origin.
(F. {MDO, PHA,} f.429-480).
1363. (38).{GTSUG NA RIN PO CHES ZHUS PA}: ratna cūḍa paripṛcchā;
Asked by him who has a gem on the crown of his head.
(F. {DKON BRTSEGS,} #42)
1364. (39).{DKON MCHOG BRTSEGS PA}: (-ratna kūṭaḥ) [-ratna kūṭa];
(P.104-5)
The jewel peak (or gems heaped up). (F. {DKON BRTSEGS} #1).
1365. (40).(-{THEG PA CHEN PO LA DAD PA RAB TU SGOM PA,}
-{THEG PA CHEN PO LA DAD PAR RAB TU SGOM PA})
[-{THEG PA CHEN PO LA DAD PA RAB TU BSGOM PA}]:
(-mahā yāna prasāda prabhāvanam) [-mahā yāna prasāda
bhāvanam];
The state of being well accustomed to the faith of the
high principles. (F. {MDO, DA,} f.10-52: S. {MDO, PA,} f.6-34).
1366. (41).{THEG PA CHEN PO'I MAN NGAG}: [P.82]
(-mahā yānopadeshaḥ) [-mahā yānopadesha];
Instruction in the high principles.
(F. {MDO, PA,} f.418-498: S. {MDO, PA,} f.6-34).
1367. (42).(-{TZANGS PA KHYAD PAR SEMS KYI ZHUS PA,}
-{TZANGS PA KHYAD PAR SEMS CAN GYIS ZHUS PA,}
-{'PHAGS PA TZANGS PA KHYAD PAR SEMS KYI ZHUS PA,}
-{'PHAGS PA TZANGS PA KHYAD PAR SEMS CAN GYIS ZHUS PA})
[-{TZANGS PA KHYAD PAR SEMS KYIS ZHUS PA}]:
brahma visheṣa cittī paripṛcchā;
On the request of the particular-minded Brahma.
(F. {MDO, PA,} f.35-160).
1368. (43).{DON DAM PA DANG KUN RDZOB KYI BDEN PA BSTAN PA}:
(-paramārtha saṁvṛti satya nirdeshaḥ)
[-paramārtha saṁvṛti satya nirdesha];
The showing of the real and the apparent truth.
1369. (44).{'JAM DPAL GNAS PA}: (-mañjushrī vihāraḥ) [-mañjushrī
vihāra];
The being (or mansion) of Mañjusrī. (F. {MDO, BA,} f.427-436).
1370. (45).{YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS PA CHEN PO}: mahā
parinirvāṇam;
The final deliverance from the great pain.
(F. {MDO, NYA,} f.1-231; {MDO, NYA,} f.231-?).
1371. (46).{PHYIR MI LDOG PA'I 'KHOR LO}:
(-avāivartika cakraṁ) [-avaivarta cakram];
The wheel that turns not back.
1372. (47).{LAS RNAM PAR 'BYED PA}: (-karma vihhaṅgaḥ) [-karma vihhaṅga];
Explanation (on the course) of moral works.
(F. {MDO, SA,} f.431-464).
1373. (48).{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA LNGA BRGYA PA}:
(-prajñā pāramitā pañca shatīkā) [-prajñā pāramītā
pañca shatī];
The Transcendental Wisdom in 500 slokas.
(F. {SHER PHYIN, LA}).
1374. (49).{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA SUM BRGYA PA}:
trisha tikā prajñā pāramitā;
The Transcendental Wisdom in 300 shlokas.
1375. (50).{DKON MCHOG TA LA LA} (-{DKON MCHOG 'GAL, DKON MCHOG
MGAL}):
ratnolkā; The precious tāla tree, the precious lamp.
[{NOTE}: There is evidently some confusion here. Csoma has placed
a query mark under the second {LA} of the Tibetan: apparently
because he wished the Tibetan to mean tāla tree. But even so
this would not account for the Sanskrit name. The mystery is
however, cleared by the translation of the Tibetan {TA LA LA}
by the Sanskrit ulkā in {SCD}.'s dictionary.]
1376. (51).{SPYOD YUL YONGS SU DAG PA}: (P.106)
(-gocāra parishuddham) [-ācāra parishuddhi];
The very pure moral conduct.
1377. (52).{RAB TU ZHI BA RNAM PAR GDON MI ZA BA'I CHO 'PHRUL BSTAN
PA,}
(-{RAB TU ZHI BA RNAM PAR GDON MI ZA BA'I 'CHO 'PHRUL BSTAN
PA}):
prashānta vinishcaya prātikarma nirdesha;
The displaying of indubitable miracles, of the great
tranquillity of mind. (F. {MDO, TA,} f.279-338).
1378. (53).{DE BZHIN GSHEGS PA SKYE BA 'BYUNG BA BSTAN PA}:
(-tathāgatotpatti sambhava nirdeshaḥ)
[-tathāgatotpatti sambhava nirdesha];
Instruction for showing that the birth of Tathāgata is original.
1379. (54).{SRID PA 'PHO BA}: (-bhava saṁkrāntiḥ) [-bhava saṅkrānti];
The change of nature (or of worldly existence).
(F. {MDO, TZA,} f.279-283).
1380. (55).{DON DAM PA'I CHOS KYI RNAM PAR RGYAL BA}:
(-paramārtha dharma vijayaḥ) [-paramārtha dharma vijaya];
The triumph of the true doctrine, (or religion).
(F. {MDO, WA,} f.46-60).
1381. (56).{'JAM DPAL GYI SANGS RGYAS KYI ZHING GI YON TAN BKOD PA}:
(-mañjushrī buddha kṣetra guṇa vyūhaḥ)
[-mañjushrī buddha kṣetra guṇa vyūha]; Description of
the good qualities of the Buddha province of Mañjushrī.
1382. (57).{BYANG CHUB KYI PHYOGS NGES PAR BSTAN PA}:
(-bodhi pakṣa nirdeshaḥ) [-bodhi pakṣa nirdesha];
Delineation of the perfect side (or of the perfectly wise man).
(F. {MDO, PHA,} f.383-389).
1383. (58).{LAS KYI SGRIB PA RGYUN GCOD PA}:
(-karmā varaṇa prati prasrabdhiḥ)
[-karma varaṇa prati prasrabdhi];
The putting away of the stains of moral works.
(F. {MDO, MA} f.473-490).
1384. (59).{PHANG PO GSUM PA}: (-tri skandhakaṁ) [-tri skandhakam]; [P.83]
(A treatise) on the three aggregates (or bodies of knowledge).
(F. {MDO, ZA}).
1385. (60).(-{RNAM PAR 'THAG PA THAMS CAD BSDUS PA})
[-{RNAM PAR THEG PA THAMS CAD BSDUS PA}]:
(-sarva vāidalya saṁgrahaḥ) [-sarva vaidalya saṅgraha];
Collections of all sorts of principles or tenets.
(F. {MDO, TSA,} f.282-301).
1386. (61).(-{DGE 'DUN ZUNG GI MDO}) [-{GZUNG GI MDO}]:
(-saṁghāṭa sūtram) [-saṅghaṭa sūtram];
A sutra on encountering or junction (or on a pair or couple).
(P.107)
1387. (62).{DE BZHIN GSHEGS PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA'I TING NGE
'DZIN}:
(-tathāgata jñāna mudrā samādhiḥ)
[-tathāgata jñāna mudrā samādhi]; The deep meditation
(or ecstacy) on the emblem of wisdom of Tathāgata.
(F. {MDO, TA,} f.370-407).
1388. (63).{RDO RJE RI RAB KYI RTSE MO'I KHANG PA BRTSEGS PA'I GZUNGS}:
vajra meru shikhara kūṭā gāra dhārarṇī; Dharaṇī for
perceiving
the house built on the top of the sacred (or immovable) Meru.
(S. {RGYUD, DZA,} f.267-295; {GZUNGS 'DUS, WA,} f.1-30).
1389. (64).{KLU'I RGAL PO MA DROS PAS ZHUS PA}:
anavatapta nāga rāja paripṛcchā; (A sutra delivered) on the
request of the serpent-king Anavatapta (not grown warm).
(F. {MDO, NA,} f.317-390)
1390. (65).{SANGS RGYAS THAMS CAD KYI YUL LA 'JUG PA YE SHES SNANG BA'I
RGYAN}:
(-sarva buddha viṣayāvatāra jñānā lokā laṁkāraḥ)
[-sarva buddha vishayāvatāra jñānā lokā laṅkāra];
An ornament of intellectual light for entering into the
mansion of every Buddha. (F. {MDO, GA,} f.416-466).
1391. (66).{SHES RAB KYI PHA ROL TU PHYIN PA BDUN BRGYA PA}:
sapta shatikā prajñā pāramitā;
The Transcendental Wisdom in 700 shlokas.
(F. {DKON BRTSEGS,} #41; ? {SHER PHYIN, CHA,} f.130-180).
1392. (67).{DRANG SRONG RGYAS PAS ZHUS PA}: vyāsa paripṛcchā;
Asked by Vyasa (the copious).
(F. {DKON BRTSEGS,} #44; ? {SHER PHYIN, CHA,} f.130-189).
1393. (68).(-{LAG BZANG KYIS ZHUS PA}) [-{LAG BZANG GIS ZHUS PA}]:
subāhu paripṛcchā; Asked by Subāhu (with a good hand or arm).
(F. {DKON BRTSEGS,} #22).
1394. (69).{SENG GES ZHUS PA}: siṁha paripṛcchā; Asked by a lion.
(F. {DKON BRTSEGS,} #33).
1395. (70).(-{STONG CHEN PO RAB TU 'JOMS PA,} -{STONG CHEN MOS RAB TU
'JOMS PA})
[-{STONG CHEN MO RAB TU 'JOMS PA}]: mahā sahasra pramardanam;
Conquering or subduing, the great thousand (worlds).
({RGYUD, PA,} f.1-39).
1396. (71).{DRAG SHUL CAN GYIS ZHUS PA}: ugra paripṛrcchā;
Asked by Ugra (the cruel or wrathful). ({DKON BRTSEGS,} #16).
1397. (72).{DAD PA'I STOBS BSKYED PA}: shraddhā balā dhānam; (P.108)
The producing of faith.
(F. {MDO, MA,} f.1-103; for shraddhā balādhā nāvātāra mudrā
{DAD PA'I STOBS BSKYED PA LA 'JUG PA'I PHYAG RGYA}).
1398. (73).{SOR MO'I PHRENG BA LA PHAN PA}: aṅguli mālīyam;
The advantages of wearing a rosary of (men's cut) fingers.
(F. {MDO, PH,} f.307-332).
1399. (74).{GLANG PO'I RTSAL}: hasti kakṣyam;
An elelphant's dexterity (or girth). (F. {MDO, PHA,} f.155-179).
1400 (75).{BLO GROS MI ZAD PAS ZHUS PA}: akṣaya mati paripṛcchā;
Asked by akṣayamati (whose wit never leaves him).
({DKON BRTSEGS,} #40).
1401.@ (76).{DRAN PA NYER BZHAG CHEN PO}: mahā smṛty upasthānam;
[NA].
(F. {MDO, ZA} f.118-455, {HA, YA, RA} f.1-348; for sad dharma
smṛty upasthānam sūtra, {DRAN PA'I CHOS DRAN PA NYER DZHAG
PA}).
1402. (77).(-{SA LU'I LJANG PA}) [-{SAA' LU LJANG PA}]: [P.82]
shāli stambhakam; Green rice, or a field of rice (rice plant).
(F. {MDO, MA,} f.190-203)
1403.@ (78).{BYAMS PA LUNG BSTAN PA}: māitrī vyākaraṇam; [NA].
(F.{MDO, SA,} #4).
1404. (79).(-{SMAN GYI BLA BA'I DU RYA'I 'OD}) [P.83]
[-{SMAN GYI BLA BEE DAA'U RYA'I 'OD}]:
(-bhāiṣajya guru vāiḍūrya prabhāḥ)
(+bhāiṣjya guru vāiḍūrya prabhāsh pūrva praṇidhāna)
[-bhaiṣajya guru vaidūrya prabhā];
The best physic, the brightness of vaiḍūrya.
1405. (80).{DON RNAM PAR NGES PA}: (-artha vinishcayaḥ) [-artha vinishcaya];
Ascertainment of meaning. (F. {MDO, LA,} f.268-295).
1406. (81).{STOBS PO CHE'I MDO}: (-mahā bala sūtram) [-mahā bala sūtra];
A sūtra on the great strong one.
(F. {RGYUD, MA,} f.478-489; for mahā bala mahā yāna sūtram)
1407. (82).(-{KHYIM BDAG DPAS SBYIN GYIS ZHUS PA}) (P.108-9)
[-{KHYIM BDAG DPAS BYIN GYIS ZHUS PA}]:
(-vīra datta gṛḥa pati paripṛcchā)
[-vīra datta gṛha pati paripṛcchā];
On the request of Vīradatta, a householder: (Herodotus).
({DKON BRTSEGS,} #24).
1408. (83).{DKON MCHOG ZA MA TOG}: (-ratna karaṇḍakam) [-ratna
karandakaṁ];
The precious vessel. (F. {MDO, JA,} f.391-460).
1409. (84).(-{RNAM PAR 'PHRUL BA'I RGYAL POS ZHUS PA})
[-{RNAM PAR 'PHRUL PA'I RGYAL POS ZHUS PA}]:
(-vikurvāṇa rāja paripṛcchā) [-vakurvaṇa rāja paripṛcchā];
Delivered on the request of an illusory price.
(F. {MDO, PA,} f.283-339).
1410. (85).{RGYAL MTZAN RTSE MO'I DPUNG RGYAN}: [P.84]
(-dhvajāgra keyūraḥ) [-dhvajāgra keyūram];
The arm-ornament (or bracelet) on the top of a banner
(or the best ornament; title of a treatise).
(F. {RGYUD, PA,} f.408-410).
1411. (86).{SDE SNOD GSUM}: (-tri piṭakam) [-tri pitaka];
The three vessels or the three great divisions of the {KA' 'GYUR}.
1412 (87).(-{MDO SDE}) [-{MDO}]: (-sūtram) [-sūtra]; A treatise, an aphorism.
1413. (88).{CHOS MNGON PA}: (-abhi dharmaḥ) [-abhi dharma];
Eminent or principal law.
1414. (89).{'DUL BA}: (-vinayaḥ) [-vinaya]; Discipline, education.
1415.* (90).(-{GDAGS PA'I GTSUG LAG BSTAN BCOS}) [-{GDAGS PA'I GTSUG LAG}]:
(-prapñāpti shāstram) [-prapñapti];
Established doctrine.
# (91).{BSTAN BCOS}: shāstram; Literary work, scripture.
1416. (92).{'GRO BA'I RNAM GRANGS} (-{BGRO BA'I RNAM GRANGS}):
(-saṁgīti paryāyaḥ) [-saṁgīti paryāya];
Enumeration of songs or praises (or of walking beings).
1417. (93).{CHOS KYI PHUNG PO}: (-dharma skandhaḥ) [-dharma skandha];
The aggregate of moral docrtrine (or of things in general).
1418. (94).{KHAMS KYI TZOGS}: (-dhātu kāyaḥ) [-dhātu kāya];
The body or junction ot the several roots or regions.
1419. (95).{YE SHES KYI 'JUG PA}: jñāna prasthānam;
The proceeding of jñāna or wisdom, or spirit.
1420. (96).{RAB TU BYED PA'I RKANG PA}: (-prakaraṇa pādaḥ) [-prakarana
pāda];
All introductory line or verse.
1421. (97).{GCIG LAS 'PHROS PA'I LUNG}: (-ekottarikā gamaḥ) [-ekottarikā
gama];
A dogma or precept originating from the same power (with
others).
1422. (98).{LUNG BAR MA}: (-madhyamā gamaḥ) [-madhyamā gama];
A middle dogma or precept.
1423. (99).(-{LUNG RING PO}) [-{LUNG DANG PO}]: (-dīrghā gamaḥ)
[-dīrghā gama];
A long, high or first precept.
1424. (100).{YANG DAG PAR LDAN PA'I LUNG}: (-saṁyuktā gamaḥ)
[-saṁyuktā gama];
A well-arranged precept.
1425. (101).{'DUL BA RNAM PAR 'BYED PA}: (P.110)
(-vinaya vibhaṅgaḥ)[-vinaya vibhanga];
A detailed account on diciplining religious persons.
(F. {'DUL BA, CA}-{TA}).
1426. (102).{'DUL BA'I GZHI}: vinaya vastu; The basis of discipline.
(F. {'DUL BA, KA}-{NGA}).
1427. (103).(-{'DUL BA PHRAN TZOGS}) [-{'DUL BA PHRAN TZEGS}]: vinaya
kṣudrakam;
Minute essentials of discipline. ({'DUL BA, THA}-{DA}).
1428. (104).{GZHUNG BLA MA}: (-uttara granthaḥ) [-uttara grantha];
The last work (on discipline). (F. {'DUL BA,} NA-{PA}).
1429. (105).{RGYAL PO LA GDAMS PA}: (-rājā vavādakam) [-rāju pavādakam];
Advice to a prince. (F. {MDO, TSA,} f.131-142).

1430. Sec.66.(-{ZHAL NAS GSUNGS PA DANG TZIG LE'UR BYAS PA LA SOGS PA'I
MING LA})
[-{ZHAL NAS GSUNGS PA DANG TZIG LE'UR BYAS PA LA SOGS PA'I
MING}]
(-kaṇṭhokta kārikā dīnāṁ nāmānī) [NA];
Some terms as "Said out of his own throat or mouth"
(or taught `vivā voce') explanatory verse, et cetera.
# (1).{ZHAL NAS GSUNGS PA}: kanthokta;
Taught out of his own throat or mouth (or delivered vivā voce).
1431. (2).{LUNG}: (-āgamaḥ) [-agama]; Precept, dogma, doctrine;
The dogmatical part of the bKa' 'gyur scriptures.
1432. (3).{GTSUG LAG}: (-ārṣaḥ) [-arṣa]; [P.85]
Learning; branch of science.
1433. (4).{GSUNG RAB}: pravacanam; High precept, the doctrine of a Buddha.
1434. (5).(-{BSTAN PA,} -{BCOS PA}) [-{BSTAN PA BCOS PA}]: shāsanam;
A showing, instructing, composing.
1435. (6).{MDO SDE}: (-sūtrāntaḥ) [-sūtranta];
Class of sūtras, tracts, treatises, etc.
1436. (7).{MDO}: sūtram; A sūtra, tract, treatise, aphorism, etc.
1437. (8).{GRUB PA'I MTHA'}: (-siddhāntaḥ) [-siddhānta];
Established truth or principle.
1438. (9).(-{GZHUNG LUGS,} -{SNGAGS KYI SKABS SU DAM TZIG})
[-{SDAGS KYI SKABS SU DAM TZIG}]: (-samayaḥ) [-samaya];
Time, season (in tantrika works, also vow, engagement).
1439. (10).{RJES SU BSTAN PA}: (-anushāsanā) [-anushāsanam];
Demonstration, full instruction.
1440. (11).{GDAMS PA}: (-avavādaḥ) [-avavāda]; Advice, councel, instruction.
1441. (12).{LTA BA}: darshanam; Theory, speculation, doctrine. (P.111)
1442. (13).{LUGS}: matam; Sect, opinion, established opinion,custom, manner.
1443. (14).{BSTAN BCOS}: shāstram; Holy writ, scriptures.
1444. (15).{RAB TU BYED PA}: prakaraṇam;
A preliminary article, introduction, explication, narration.
1445. (16).{LO RGYUS}: prakriyā; Narration, relation, history business.
1446. (17).{MDOR BYAS PA}: (-sūtram) [-sūtraṇam];
Made up or compose into a series, or tract.
1447. (18).{TZIG LE'UR BYAS PA}: kārikā;
Explicatory [memorial] verse or sentence.
1448. (19).(-{MDOR BSHAD PA HAM SA BCAD PA,} -{MDOR BSHAD PA HAM SA
GCAD PA})
[-{MDOR BSHAD PA'I SA BCAD}]: (-Tipyiṭakaḥ) [-Tipyiṭaka];
The extent or measure of a treatise.
1449. (20).{'GREL PA}: (-vṛttiḥ) [-vṛtti]; A commentary, explication.
1450. (21).{RNAM PAR 'GREL BA}: vivaraṇam; Unfolding, explaining.
1451. (22).{DKA' 'GREL}: pañjikā;
A difficult commentary, or critical explication.
1452. (23).{BSHAD PA}: (-bhāsyam) [-bhāṣyam];
A glossing or explanation by gloss.
1453. (24).{RNAM PAR BSHAD PA}: vyākhyānam; exposition, explanation, gloss.
1454. (25).{RNAM 'GREL}: (-vārtikam) [-vārttikam];
An additional commentary, explanation.
1455. (26).{GZHUNG 'GREL}: (-paddhatiḥ) [-paddhati]; Explication of the text.
1456. (27).{SPEL MA}: mishrakam;
A mixture or mixed composition, partly of prose, partly of verse.
1457. (28).{'GREL BSHAD}: Tīkā; Remarks, observations, notes commentary.
1458. (29).(-{'GREL BSHAD KYI 'GREL BSHAD}) [-{'GREL BSHAD KYI BSHAD PA}]:
Tīkā Tīkā;Comment upon a commentary, explication of a commentary.
1459. (30).{TZIGS SU BCAD PA}: shloka [+gāthā]; Verse.
1460.@ (31).{TZIGS SU BCAD PA}: gāthā; Verse.
1461. (32).{RKYANG PA}: gadyaṁ; Prose (soluta oratio). [P.86]
1462. (33).{TZIGS SU SBYAR BA}: padyaṁ; Metre, verse (ligata oratio).
1463. (34).{SBYAR BA}: (-vṛttam) [-vṛtu, +vṛtta?]; Composition. (P.112)
1464. (35).{SDEB SBYOR}: (-chandaḥ) [-chandam]; Prosody.
1465. (36).{RGYUN CHAGS}: daṇḍakam; A sort of metre.
1466. (37).(-{GZHUNG,} -{TZIG GAM LE'U'I GRANGS,} -{TZIGS GZHUNG})
[-{TZIGS GZHANG LE'U'I GRANGS}]: grantha;
The text, the number of chapters in a book.
1467. (38).{LE'U}: (-parivartaḥ) [-parivarta]; A chapter, section, part.
1468. (39).{TZIGS}: (-āshvāsakaḥ) [-ashvāsaka];
A period or sentence [section chapter].
1469. (40).{LE'UR BCAD PA} (-{YONGS SU LE'UR BCAD PA}):
(-paricchedaḥ) [-pariccheda]; A section.
1470. (41).{LE'U PHYE BA}: (-sargaḥ) [-sarga]; Section, book, chapter.
1471. (42).{RIM PAR PHYE BA}: (-paṭalaḥ) [-paṭala]; A division, section, book.
1472. (43).{BRJOD LE'U}: (-adhyāyaḥ) [-adhyāya]; A summary, exposition of
what is to be told, or has been told or said.
1473. (44).{SDEB SBYOR BSDUS PA}:
(-chando vicitaḥ) [-chando vicita]; An abridged metre.
1474. (45).(-{SDUS PA'I SDOM}) [-{BSDUS PA'I SDOM}]:
(-piṇḍodānam, -piṇḍoddānam) [-piṇḍoddāna];
A summary of the contents.
1475. (46).{BAR SDOM}: antaroddānam; Summary, contents.
1476.* (47).(-{SDOM SKABS BA CIG TU MDOR YANG GDAGS}) [-{SDOM MDO}]:
(-uddānaṁ) [-uddānam]; Repetition, summary, contents.

1477. Sec.67.{BSAM GTAN BZHI LA SOGS PA'I MING LA}: (P.112) [P.283]
catvāri dhyānāni;
Names of the Four (Degrees of) Meditation, et cetera.
1478. (1).(-{'DOD PA DAG LAS DBEN PA SDIG PA MI DGE BA'I CHOS RNAMS}
(P.113)
{LAS DBEN PAR RTOG PA DANG BCAS PA SPYOD PA DANG BCAS PA,}
{DBEN PA LAS SKYES PA'I DGA' BA DANG BDE BA CAN BSAM GTAN}
{DANG PO RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO})
[-{'DOD PA DAG LAS DBEN PA SDIG PA MI DGE BA'I CHOS RNAMS}
{LAS DBEN RTOGS PA DANG BCAS SPYOD PA DANG BCAS DBEN PA
LAS}
{SKYES PA'I DGA' BA DANG BDE BA CAN BSAM GTAN DANG PO
RDZOGS}
{PAR BYAS TE GNAS SO}]:
(-viviktaṁ kāmāir viviktaṁ pāpākair akushala dharmāi
savitarkaṁ savicāraṁ vivekajaṁ prīti sukhaṁ prathama
dhyānam upasaṁpadya viharati)
[-viviktaṁ kāmair viviktaṁ pāpakair akushalair dharmai
savitarkaṁ savicāraṁ vivekajaṁ prīti sukhaṁ prathama
dhyānam upasaṁpadya viharati];
Without (or free from, far from) desires, without sin and
wicked actions (immoral), being judicious and morally active
after having completed the first degree of meditation, he en-
joys pleasure and happiness such as a solitary life or the
absence of imperfections may give.
1479. (2).{DE RTOG PA DANG DPYOD PA DANG BRAL ZHING NANG YONGS SU}
[P.284]
{DANG STE SEMS KYI RGYUN GCIG TU GYUR BAS RTOG PA MED PA}
{DPYOD PA MED PA'I TING NGE 'DZIN LAS SKYES PA'I DGA' BA DANG}
{BDE BA CAN BSAM GTAN GNYIS PA RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO}:
(-sa vitarka vicārāṇāṁ vyupashamād adhyātmaṁ saṁ
prasādāc cetasa
ekotī bhāvād avitarkam avicāraṁ samādhijaṁ prīti sukhaṁ
dvitīya
dhyānam upasaṁpadya viharati);
[-sa vitarka vicārāṇāṁ vyupashamād adhyātmaṁ
saṁprasādāc cetasa
eko#tī bhāvād avitarkam avicāraṁ samādhijaṁ prīti sukhaṁ
dvitīya
dhyānam upasaṁpadya viharati];
He being without reasoning and discriminating, inwardly being
entirely clean (or pure) and uniting into one point all the
notions of the soul (or mind), feeling in himself the joy and
felicity arising from the deep meditation without reasoning and
discriminating after having accomplished the second degree of
meditation, he is in such a state.
1480. (3).{DE DGA' BA'I 'DOD CHAGS DANG BRAL BAS BTANG SNYOMS LA
GNAS SHING}
{DRAN LA DANG SHES BZHIN CAN YIN TE, BDE BA LUS KYIS MYONG
LA}
{'PHAGS PA RNAMS KYI GANG DE DRAN PA DANG LDAN PA BDE BA
LA GNAS}
{PA BTANG SNYOMS PA'O ZHES BRJOD PA STE DGA' BA MED PA'I}
{BSAM GTAN GSUM PA RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO}:
(-sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṁprajānan sukha
ca kāyena pratisaṁvedayati yat tad āryā ācakṣate upekṣaka
smṛtimān sukhaṁ viharatīti niṣprītikaṁ tṛtīyaṁ dhyānam
upasampadya viharati);
[-sa prīter vīrāgād upekṣako viharati smṛtas saṁprajānan sukha
ca kāyena pratisaṁvedayati yat tad āryā ācakṣate upekṣaka
smṛtimān sukhaṁ viharatīti niṣprītikaṁ tṛtīyaṁ dhyānam
upasaṁpadya viharati
+Mṣ. sa prīter vīrāgād upekṣako viharati smṛtis saṁprajānan
sukhaṁ ca kāyena pratisaṁvedayati yat tad āryā ācakṣate
upekṣaka
smṛtis sukhaṁ viharatīti niṣprītikaṁ tṛtīyaṁ dhyānam
upasaṁpadya viharati
+M. sa prīter vīrāgād upekṣako viharati smṛtas saṁprajānan
sukhaṁ ca kāyena pratisaṁvedayati yat tad āryā ācakṣate
upekṣaka
smṛtimāṁ sukhaṁ viharatīti niṣprītikaṁ tṛtīyaṁ
dhyānam
upasaṁpadya viharati
+M. sa prīter vīrāgād upekṣako viharati smṛtas saṁprajānan
sukhaṁ ca kāyena pratisaṁvedayati yat tad āryā ācakṣate
upekṣaka
smṛtimān sukhaṁ vihārīti niṣprītikaṁ tṛtīyaṁ dhyānam
upasaṁpadya viharati];
He being void of the passion of joy, is indifferent, enjoys
happiness (or pleasure) in his body by possessing memory and
consciousness - thus having a memory (or recollection) such as
the venerable sages have and being in happiness, after having
accomplished or finished the third degree of meditation (or his
third meditation) he continues (in his posture).
1481. (4).(-{DE BDE BA YANG SPANGS TE SNGA NAS SDUG BSNGAL YANG}
(P.114)
{SPANGS SHING YID BDE BA DANG YID MI BDE BA YANG NUB PAS}
{BDE BA YANG MA YIN SDUG BSNGAL YANG MA YIN BTANG
SNYOMS}
{DANG DRAN PA YONGS SU DAG PA BSAM GTAN BZHI PA RDZOGS
PAR}
{BYAS TE GNAS SO}]:
[-{DE BDE BA YANG SPANGS TE SNGA NAS SDUG BSNGAL BA YANG
SPANGS}
{SHING YID BDE BA DANG YID MI BDE BA YANG NUB PAS BDE BA
YANG}
{MA YIN SDUG BSNGAL BA YANG MA YIN PA BTANG SNYOMS DANG
DRAN PA}
{YONGS SU DAG PA BSAM GTAN BZHI PA RDZOGS PAR BYAS TE GNAS
SO}]:
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
ca
saumanasya daurmanasyayor astaṁ gamād aduḥkhā sukham
upekṣā
smṛti parishuddhaṁ caturthaṁ dhyānam upasaṁpadya viharati;
He being free both from pleasure and pain (or having rejected
both) his former pleasure and displeasure also being [having]
vanished, he being now indifferent for [to] both pleasure and
pain after having finished with a clear remembrance (or recol-
lection) his fourth meditation he continues (or remains fixed
in his meditation).
1482. (5).{RAB KYI MTHAR PHYIN PA'I BSAM GTAN}: [P.285]
prānta koṭikaṁ dhyānam;
The highest degree of meditation.
1483. (6).{MI LCOGS PA MED PA} [-{MI LCOGS PA}] anāgamyam; Immovable.
1484. (7).{BSAM GTAN KHYAD PAR CAN}: dhyānāntaram;
A very singular (or extraordinary) meditation.
1485. (8).{NYER BSDOGS}: sāmantakam; A limited or confined meditation.
1486. (9).{DNGOS GZHI}: (-māulam) [-maulam];
A radical one (or meditation on the first root of all things).
1487. (10).{MKHA' KHYAB TING NGE 'DZIN}: āspharaṇaka samādhiḥ;
An all-encompassing (comprehending) meditation.
1488. (11).{NANG DU YANG DAG 'JOG}:
(-pratisaṁlayanaḥ) [-pratisaṁlayanam, +M. pratisaṁlayanaḥ];
A very pure (or clear) degree of meditation (deep immersion
in meditation).
1489. (12).(-{MNYAM PAR BZHAG PA}) [-{MNYAM PAR BZHAG}]: samāhitaḥ;
Composure
evenness of mind, equanimity; absorbed in meditation.
1490. (13).(-{RTAG PAR RGYUN MI 'CHAD PAR SEMS MNYAM PAR BZHAG PA'O})
[-{RTAG PAR RGYUN MI CHAD PAR SEMS LA MNYAM PAR BZHAG PA}]:
satata samita samāhita cittaḥ;
A continual, uninterrupted equality of mind.

1491. Sec.68.{SNYOMS PAR 'JUG PA'I MING LA}: samāpatti nāmāni; The Names
(or
Terms) of Being Immersed in Profound Meditation (or Ecstasy).
1492. (1).(-{DE RNAM PA THAMS CAD DU GZUGS KYI 'DU SHES RNAMS LAS
YANG}
{DAG PAR 'DAS TE THOG MA'I 'DU SHES RNAMS NUB PAR GYUR
CING}
{SNA TZOGS PA'I 'DU SHES RNAMS YID LA MI BYED PAS NAM MKHA'}
{MTHA' YAS SO SHES NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED RDZOGS}
{PAR BYAS TE GNAS SO})
[-{DE RNAM PA THAMS CAD DU GZUGS KYI 'DU SHES LAS YANG}
{DAG PAR 'DAS TE THOGS PA'I 'DU SHES RNAMS NUB PAR GYUR
CING}
{SNA TZOGS KYI 'DU SHES RNAMS YID LA MI BYED PAS NAM MKHA'}
{MTHA' YAS SO SNYAM MAS NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED
RDZOGS}
{PAR BYAS TE GNAS SO}]:
sa sarvasho rūpa saṁjñānāṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānam
astaṁ gamān nānātva saṁjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāya tanam upasaṁpadya viharati;
He having entirely disengaged himself from bodily conceptions
(or from the material world), the hindering notions thus being
[having] vanished and no diverse ideas receiving [entering] any
more into his mind, and thinking himself like the ether (or the
infinite void space above), he continues [to be] so, after
having accomplished the sensation of the infinite void space
or ether.
1493. (2).{DE RNAM PA THAMS CAD DU NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED}
(P.115)
{LAS YANG DAG PAR 'DAS TE RNAM PAR SHES PA MTHA' YAS SO}
[P.286]
{SNYAM NAS RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED RDZOGS PAR BYAS}
{TE GNAS SO}:
(-sa sarvasha ākāshānanty āyatanaṁ samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānān antyāyatanam upasaṁpadya viharati)
[-sa sarvasha ākāshānanty āyatanam samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānān antyāyatanam upasaṁpadya viharati;
He in every respect elevating himself from the infinite void
space entirely, thinking that the understanding (or intellect)
is infinite, after having accomplished the sensation of the
infinite intellect, (still) continues.
1494. (3).(-{DE RNAM PA THAMS CAD DU RNAM PAR SHES MTHA' YAS SKYE
MCHED}
{LAS YANG DAG PAR 'DAS TE CI YANG MED DO ZHES CI YANG MED}
{PA'I SKYE MCHED RDZOGS PAR BYASTE GNAS SO})
[-{DE RNAM PA THAMS CAD DU RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED}
{LAS YANG DAG PAR 'DAS TE CI YANG MED DO SNYAM NAS CI YANG
MED}
{PA'I SKYE MCHED RDZOGS PAR BYASTE GNAS SO}]:
(-sa sarvasho vijñānān antyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁcid
ity ākiṁcanyāyatanam upasaṁpadya viharati)
[-sa saivasho vijñānān antyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁcid
ity ākiṁcanyāyatanam upasaṁpadya viharati];
He in every respect rising entirely above the sensation of the
infinite mind (or Intellect), thinking that there is nothing
more, after having accomplished the sensation (or the formation
of an idea) of nothingness, (still) continues.
1495. (4).(-{DE RNAM PA THAMS CAD DU CI YANG MED PA'I SKYE MCHED LAS}
{YANG DAG PAR 'DAS NAS 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN}
{SKYE MCHED RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO})
[-{DE RNAM PA THAMS CAD DU CI YANG MED PA'I SKYE MCHED LAS}
{'DAS NAS 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN SKYE MCHED RDZOGS
PAR}
{BYAS TE GNAS SO}]:
(-sa sarvasho ākiṁcanyāyatanaṁ samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharati)
[-sa sarvasha ākiṁcanyāyatanaṁ samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharati];
He in every respect rising entirely from the sensation (or the
conception of an idea) of that nothingness that comes not under
the senses, and having accomplished the formation of an idea of
what is neibher conscious nor unconscious (or what is both
inconceivable and uninconceivable) continues to exist.
1496. (5).(-{THOD RGAL GYI SNYOMS PAR 'JUG PA})
[-{THOD RGAL DU SNYOMS PAR 'JUG PA}]:
(-vyutkrāntaka samāpattiḥ, -vyatikrāntaka samāpattiḥ)
[-vyutkrānta samāpattiḥ, +M. vyutkrāntaka samāpattiḥ];
Being immersed entirely in profound meditation.
1497. (6).(-{SNREL ZHI'I SNYOMS PAR 'JUG PA})
[-{THOD RGAL DU SNYOMS PAR 'JUG PA}]: vyāskandaka samāpatti
(-vyāskandaka vyatyasta samāpattiḥ) [+M. vyaskandhaka samāpattiḥ];
Being immersed entirely in profound meditation.
1498. (7).(-{MTHAR GYIS GNAS PA'I SNYOMS PAR 'JUG PA DGU})
[-{MTHAR GYIS SNYOMS PAR 'JUG PA DGU}]:
navānu pūrva vihāra samāpattiḥ; The nine regular kinds of
final accomplishment (or beatitude), ecstasy.
1499.@ (8).{SNYOMS PAR 'JUG PA'I PHUNG PO}: samāpatti skandhaḥ; [NA].
(P.116)
1500. (9).{'GOG PA'I SNYOMS PAR 'JUG PA}: nirodha samāpattiḥ;
The ecstasy of stopping or ceasing (of the sensitive facnlties).
1501. (10).(-{'BYUNG BA CHEN PO 'THUN PAR SGRUB PA}) [P.287]
[-{'BYUNG BA CHEN PO MTHUN PAR BSGRUB PA}]:
mahā bhūta samatā sādhanam [+M. mahā bhūta samatā
āpādhanam];
An accomplishment like that of the Great Being (or element).
1502. (11).(-{'DU SHES MED PA'I SNYOMS PAR 'JUG PA'O})
[-{'DU SHES MED PA'I SNYOMS PAR 'JUG PA}]: asaṁjñā
samāpattiḥ;
The ecstasy of losing consciousness.

1503. Sec.69.{TZAD MED PA BZHI'I RGYUD KYI MING LA}: catvāry
apramāṇāni:
Names of the Series of the Four Immense Things.
1504. (1).{BYAMS PA}: maitrī; Clemency, affection, love, tenderness.
1505. (2).{SNYING RJE}: karuṇā; Pity, mercy.
1506. (3).{DGA' BA}: muditā; Joy, happiness, delight, pleasure.
1507. (4).{BTANG SNYOMS}: upekṣā; Indifference.
1508. (5).(-{DE BYAMS PA DANG LDAN PA'I SEMS 'KHON MED PA, 'GRAN ZLA}
{MED PA, GNOD PA MED PA YANGS PA CHEN POR GYUR PA TZAD
MED MI}
{GNYIS PA SHIN TU BSGOMS PAS PHYOGS GCIG TU MOS TE KHYAB
PAR}
{BYAS NAS RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO,}
-{DE BYAMS PA DANG LDAN PA'I SEMS 'KHON MED PA, 'GRAN ZLA
MED}
{PA, GNOD PA MED PA YANGS RGYA PA CHEN POR GYUR PA TZAD
MED MI}
{GNYIS PA SHIN TU BSGOMS PAS PHYOGS GCIG TU MOS TE KHYAB
PAR}
{BYAS NAS RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO,}
-{DE BYAMS PA DANG LHAN CIG PA'I SEMS 'KHON MED PA, 'GRAN
ZLA}
{MED PA GNOD PA MED PA YANGS PA CHEN POR GYUR PA TZAD
MED MI}
{GNYIS PA SHIN TU BSGOMS PAS PHYOGS GCIG TU MOS TE KHYAB
PAR}
{BYAS NAS RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO,}
-{DE BYAMS PA DANG LHAN CIG PA'I SEMS 'KHON MED PA, 'GRAN
ZLA}
{MED PA GNOD PA MED PA YANGS PA RGYA CHEN POR GYUR PA
TZAD MED}
{MI GNYIS PA SHIN TU BSGOMS PAS PHYOGS GCIG TU MOS TE KHYAB
PAR}
{BYAS NAS RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO})
[-{DE BYAMS PA DANG LDAN PA'I SEMS 'KHON PA MED PA DANG
'GRAN ZLA}
{MED PA GNOD PA MED PA YANGS PA CHEN POR GYUR PA TZAD
MED MI}
{GNYIS PA SHIN TU BSGOMS PAS PHYOGS GCIG TU MOS TE KHYAB
PAR}
{BYAS NAS RDZOGS PAR BYAS TE GNAS SO}]:
(-sa maitrī saha gatena cittenāvaireṇāsapatnenā vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvopasaṁpadya viharati)
[-sa maitrī saha gatena cittenāvaireṇāsapatnenā vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvo#pasaṁpadya viharati
+ sa maitrī saha gatena citte nāvaireṇasapatnena vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvo#pasaṁpadya viharati
+M. sa maitrī saha gatena citte nāvaireṇāsampannen vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvo#pasaṁpadya viharati];
He having an affectionate mind, not being angry, contentious
(for preference) and injurious or hurtful, having acquired a
knowledge of him that is most ample, immense, and indivisible
humbling himself before him, abides in his all-comprehending
wisdom.
1501. (6).{DE BZHIN DU GNYIS PA DANG DE BZHIN DU GSUM PA DANG DE
BZHIN DU}
{BZHI PA DANG BLA DANG 'OG DANG THAD KAR RNAM PA THAMS
CAD DU}
{DANG LDAN PA'I 'JIG RTEN 'DI}:
tathā dvitīyaṁ tathā tṛtīyaṁ tathā caturtham ity ūrdhvam
adhas tiryak sarvashaḥ sarvāvantam imaṁ lokam
(-tathā dvitīyaṁ tathā tṛtīyaṁ tathā caturtham ity ūrdhvam
adhas tiryak sarva sarvāvantam imaṁ lokam);
In the same manner also the 2nd, 3rd, 4th and this whole world
with all things existing above, below and in the oblique
situation.

1510. Sec.70.{RNAM PAR THAR PA BRGYAD KYI MING LA}: (P.117) [P.288]
(-aṣṭau vimokṣāḥ, -A+B aṣṭāu vimokṣāḥ) [-aṣṭau
vimoksāḥ] [1];
Names of the Eight Kinds of Emancipation.
1 Cf. D. LIX.
1511. (1).{GZUGS CAN GZUGS RNAMS LA LTA BA 'DI NI RNAM PAR THAR PA
DANG PO'O}:
rūpī rūpāṇi pashyaty ayaṁ prathamo vimokṣaḥ;
The bodied seeing (looking on) the bodies - this is the first
degree of emancipation.
1512. (2).(-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS RNAMS
LA}
{LTA BA 'DI NI RNAM PAR THAR PA GNYIS PA'O})
[-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES LAS PHYI ROL GYI GZUGS RNAMS
LA}
{LTA BA 'DI NI RNAM PAR THAR PA GNYIS PA'O}: adhyātmam arūpa
saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyaty ayaṁ dvitīyo vimokṣaḥ;
The looking on the external objects with consciousness, without
having an inward body is the second degree of emancipation.
1513. (3).(-{SDUG PA'I RNAM PAR THAR PA LUS KYIS MNGON SUM DU BYAS TE}
{RDZOGS PAR BYAS NAS GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA GSUM
PA'O}]
-{SDUG PA'I RNAM PAR THAR PA'I LUS KYIS MNGON SUM DU BYAS TE}
{RDZOGS PAR BYAS NAS GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA GSUM
PA'O})
[-{SDUG PA'I RNAM PAR THAR PA LUS KYIS MNGON DU BYAS TE
RDZOGS PAR}
{BYAS NAS GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA GSUM PA'O}]:
subhaṁ vimokṣaṁ kāyena sākṣāt kṛtvo#pasaṁpadya
viharaty aya
tṛtīyo vimokṣaḥ;
To make manifest the happy emancipation by (with) one's body
and having accomplished it, to continue so, is the third kind
of emancipation.
1514. (4).{DE RNAM PA THAMS CAD DU GZUGS KYI 'DU SHES LAS YANG DAG
PA 'DAS}
{DE THOGS PA'I 'DU SHES RNAMS NUB PAR GYUR CING SNA TZOGS
KYI}
{'DU SHES RNAMS YID LA MI BYED PAS NAM MKHA' MTHA' YAS SO
SNYAM}
{NAS NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED RDZOGS PAR BYAS TE
MCHED}
{RDZOGS PAR BYAS TE GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA BZHI
PA'O}:
(-sa sarvasho rūpa saṅjñānāṁ samatikramāt pratigha
saṅjñānam
astaṁ gamān nānātva saṁjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāyatanam upasampadya viharaty ayaṁ caturtho
vimokṣaḥ
-sa sarvasho rūpa saṅjñānāṁ samatikramāt prathama
saṅjñānam
astaṁ gamān nānātva saṅjñānam amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāyatanam upasampadya viharaty ayaṁ caturtho
vimokṣaḥ);
[-sa sarvasho rūpa saṁjñānāṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānam
astaṁ gamān nānātva saṁjñānam amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāyatanam upasaṁpadya viharaty ayaṁ caturtho
vimokṣaḥ];
He having entirely disengaged himself from bodily conceptions
(or from the material world), the hindering notions thus being
(having) vanished and no diverse ideas receiving (being re-
ceived) any more into his mind and thinking himself like the
ether (or the infinite void space above and below) after having
accomplished the sensation of the infinite void space or ether
he continues and this is the fourth kind of emancipation.
1515. (5).(-{DE RNAM PA THAMS CAD DU NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE
MCHED} [P.289]
{LAS YANG DAG PAR 'DAS TE RNAM SHES MTHA' YAS SO SNYAM}
{NAS RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED RDZOGS PAR BYAS TE}
{GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA LNGA PO'O})
[-{DE RNAM PA THAMS CAD DU NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED}
{LAS YANG DAG PAR 'DAS TE RNAM PAR SHES PA MTHA' YAS SO
SNYAM}
{NAS RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED RDZOGS PAR BYAS TE}
{GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA LNGA PO'O}]:
(-sa sarvasha ākāshānantyāyatanaṁ samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṁpadya viharaty
ayaṁ pañcamo vimokṣaḥ)
[-sa sarvasha ākāshānantyāyatanaṁ samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṁpadya viharaty
ayaṁ pañcamo vimokṣaḥ];
He in every respect elevating himself entirely from the
infinite void space, thinking that the understanding (or
Intellect) is infinite, after having accomplished the
sensation (or notion) of the infinite intellect (or mind)
he continues, and this is the fifth kind of emancipation.
1516. (6).{DE RNAM PA THAMS CAD DU RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED}
(P.118)
{LAS YANG DAG PAR 'DAS TE CI YANG MED DO SNYAM NAS CI YANG}
{MED PA'I SKYE MCHED RDZOGS PAR BYAS TE GNAS PA 'DI NI RNAM}
{PAR THAR PA DRUG PA'O}:
sa sarvasho vijñānānantyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁcid ity
ākiṁcanyāyatanam upasaṁpadya viharaty ayaṁ Saṣṭho
vimokṣaḥ;
He in every respect rising entirely above the sensation of the
infinite mind or intellect, thinking there is nothing more
after having accomplished the sensation (notion or idea) of
nothingness, continues and this is the sixth (kind or degree
of) emancipation.
1517. (7).{DE RNAM PA THAMS CAD DU CI YANG MED PA'I SKYE MCHED LAS
YANG}
{DAG PA 'DAS NAS 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN SKYE MCHED}
{RDZOGS PAR BYAS TE GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA BDUN
PA'O}
(-{DE RNAM PA THAMS CAD DU CI YANG MED PA'I SKYE MCHED LAS
YANG}
{DAG PA 'DAS NAS 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN MA YIN SKYE
MCHED}
{RDZOGS PAR BYAS TE GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA BDUN
PA'O}):
(-sa sarvasha ākiṁcanyāyatanaṁ samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharaty ayaṁ saptamo
vimokṣaḥ);
[-sa sarvasha ākiṁcanyāyatanam samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharaty ayaṁ saptamo
vimokṣaḥ];
He in every respect rising entirely from the idea of nothing-
ness and having accomplished the formation of an idea of what
is neither conscious nor unconscious (or what is [both] incon-
ceivable and uninconceivable) continues (to exist) and this
is the seventh kind of emancipation.
1518. (8).(-{DE RNAM PA THAMS CAD DU 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN}
{SKYE MCHED LAS YANG DAG PAR 'DAS TE 'DU SHES DANG TZOR BA}
{DANG 'GOG PA'I MNGON SUM DU BYAS TE RDZOGS PAR BYAS TE}
{GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA BRGYAD PA'O,}
-{DE RNAM PA THAMS CAD DU 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN}
{SKYE MCHED LAS YANG DAG PAR 'DAS TE 'DU SHES DANG 'TZOR
BA}
{DANG 'GOG PA'I MNGON SUM DU BYAS TE RDZOGS PAR BYAS TE}
{GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA BRGYAD PA'O})
[-{DE RNAM PA THAMS CAD DU 'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN}
{SKYE MCHED LAS YANG DAG PAR 'DAS TE 'DU SHES DANG TZOR BA}
{'GOG PA LUS KYIS MNGON SUM DU BYAS NAS RDZOGS PAR BYAS
TE}
{GNAS PA 'DI NI RNAM PAR THAR PA BRGYAD PA'O}:
(-sa sarvasho nāiva saṁjñānāsaṁjñāyatanam samati kramya
saṁjñā
vedita nirodhaṁ kāyena sākṣāt kṛtvo#pasaṁpadya viharaty
ayam
aṣṭamo vimokṣaḥ)
[-sa sarvasho nāiva samjñānāsaṁjñāyatanam samati kramya
saṁjñā
vedita nirodhaṁ kāyena sākṣāt kṛtvo#pasaṁpadya viharaty
ayam
aṣṭamo vimokṣaḥ];
He in every respect having clearly perceived (rising above) the
sensation (notion or idea) of what is unconscious and unincon-
scious (non-unconscious), and after having evidently shown with
his body the stopping or cessation of consciousness, the ces-
sation continues -- this is the eighth kind of emancipation.

1519. Sec.71.(-{GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BRGYAD KYI MING LA})
(P.119)
[-{ZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BRGYAD KYI MING LA}]: [P.290]
aṣṭāv abhibhvāyatanāni (-B aṣṭāu abhibhvāyatanāni);
Names of the Eight Superior Conceptions
(Notions, Ideas, Sentiments).
1520. (1).(-{NANG GZUGS SU 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS CHUNG NGU
KHA DOG}
{BZANG PO DANG KHA DOG NGAN PA RNAMS LA LTA ZHING GZUGS
DE DAG}
{GZIL GYIS MNAN NAS MTHONG STE DE LTA BUR 'DU SHES PAR
'GYUR BA}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DANG PO'O})
[-{NANG GZUGS SU 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS CHU NGU KHA
DOG}
{BZANG PO DANG KHA DOG NGAN PA RNAMS LA LTA ZHING GZUGS
'DI DAG}
{ZIL GYI MNAN NAS MTHONG STE DE LTA BUR 'DU SHES PA'I 'GYUR
BA}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DANG PO'O}]:
adhyātma rūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati parīttāni
suvarṇa
durvarṇāni tāni khalu rūpāṇy abhibhūya jānāty abhibhūya
pashyati
evaṁ saṁjñī ca bhavati idaṁ prathamam abhibhvāyatanam;
The conceiving [of] the inward (man or soul) to have a form
(or body) looking on the external objects (or bodies) as small
of good and bad colour, and surpassing them all in brightness
-- the state of having such an idea is the first (degree of)
superior (or surpassing) notion.
1521. (2).(-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS CHEN
POR}
{GYUR BA'I KHA DOG BZANG PO DANG KHA DOG NGAN PA RNAMS
LA LTA}
{ZHING GZUGS DE DAG GZIL GYIS MNAN NAS 'DU SHES GZIL GYIS
MNAN}
{NAS MTHONG STE DE LTA BUR 'DU SHES PAR GYUR BA 'DI NI GZIL}
{GYIS GNON PA'I SKYE MCHED GNYIS PA'O})
[-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS CHEN
POR}
{GYUR PA KHA DOG BZANG PO DANG KHA DOG NGAN PA RNAMS
LA LTA}
{ZHING GZUGS DE DAG ZIL GYIS MNAN NAS MTHONG STE DE LTA
BUR}
{'DU SHES PAR GYUR PA 'DI NI ZIL GYIS GNON PA'I SKYE}
{MCHED GNYIS PA'O}]:
adhyātmama rūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati mahad
gatāni
suvarṇa durvarṇāni tāni khalu rūpāṇy abhibhūya jānāty
abhibhūya
pashyati evaṁ saṁjñī ca bhavati idaṁ dvitīyam abhibhvāyatnam;
The conceiving [of] the soul to have no form or body looking on
the external objects as great, of good and bad colour, and re-
garding them as inferior in lustre, -- the formation of such a
notion is the second degree of superior conception.
1522. (3).(-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SNGO PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR MTONG BA 'OD
SNGON}
{PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA ZAR MA'I ME TOG GAM}
{YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM SNGON PO KHA DOG SNGON
PO}
{SNGON PO LTA BUR STON PA 'OD SNGON PO 'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SNGON PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR STON
PA}
{'OD SNGON PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED GSUM PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SNGO PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR MTONG BA 'OD
SNGON}
{PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA ZAR MA'I ME TOG GAM}
{YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZHOGS PA KHA DOG SNGON
PO}
{SNGON PO LTA BUR STON PA 'OD SNGON PO 'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SNGON PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR STON
PA}
{'OD SNGON PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED GSUM PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SNGO PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR MTONG BA 'OD
SNGON}
{PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA ZAR MA'I ME TOG GAM}
{YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZHOGS PA KHA DOG SNGON
PO}
{SNGON PO LTA BUR MTHONG BA 'OD SNGON PO 'BYUNG BA LA LTA
BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SNGON PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR STON
PA}
{'OD SNGON PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED GSUM PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SNGO PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR MTONG BA 'OD
SNGON}
{PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA ZAR MA'I ME TOG GAM}
{YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZHOGS PA KHA DOG SNGON
PO}
{SNGON PO LTA BUR MTHONG BA 'OD SNGON PO 'BYUNG BA LA LTA
BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SNGON PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR
MTHONG BA}
{'OD SNGON PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED GSUM PA'O})
[-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES BAS PHYI ROL GYI GZUGS}
[P.291]
{SNGO PO KHA DOG SNGON PO LTA BUR STON PA 'OD SNGON PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA ZAR MA'I ME TOG GI}
{YUL WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA KHA DOG SNGON
PO}
{SNGON PO LTA BUR STON PA 'OD SNGON PO 'BYUNG BA}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SNGON PO KHA DOG SNGON PO SNGON PO LTA BUR STON
PA}
{'OD SNGON PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI ZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED GSUM PA'O}]:
adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati nīlāni
nīla
varṇāni nīla nidarshanāni nīla nirbhāsāni tad yathā
umakapuṣpa
saṁpannaṁ vā vārāṇaseyaṁ vastraṁ nīlaṁ nīla
varṇaṁ nīla
nidarshanaṁ nīla nirbhāsam evam evādhyātmam arūpa saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati nīlāni nīla varṇāni nīla
nidarshanāni
nīla nirbhāsāni idaṁ tṛtīyam abhibhvāyatanam;
The conceiving [of] the soul to have no form or body, consi-
dering the external objects as blue, showing a blue colour and
emitting a blue shine (or brightness), as for instance the blue
colour of the fine cotton cloth of Benares or Vāranasī, on
which the blue appears [as] blue and a blue lustre or shine is
visible; thus the conceiving [of] the inward soul to have no
shape or body and that it considers the external objects as
with a blue colour and with a blue lustre or shine -- this mode
of conception is the third (degree of) superior (or surpassing)
notion.
1523. (4).(-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
(P.120)
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BAR STON PA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA SER PO KHA DOG SER
PO}
{SER PO LTA BUR STON PA 'OD SER PO 'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR STON PA}
{'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BAR MTHONG BA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA SER PO KHA DOG SER
PO}
{SER PO LTA BUR STON PA 'OD SER PO 'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR STON PA}
{'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BAR MTHONG BA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA SER PO KHA DOG SER
PO}
{SER PO LTA BUR MTHONG BA 'OD SER PO 'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR STON PA}
{'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BAR MTHONG BA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA SER PO KHA DOG SER
PO}
{SER PO LTA BUR MTHONG BA 'OD SER PO 'BYUNG BA LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR STON PA}
{'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BAR MTHONG BA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA SER PO KHA DOG SER
PO}
{SER PO LTA BUR MTHONG BA 'OD SER PO 'BYUNG BA LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR MTHONG BA}
{'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O,}
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BAR MTHONG BA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA SER PO KHA DOG SER
PO}
{SER PO LTA BUR MTHONG BA 'OD SER PO 'BYUNG BA LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR MTHONG BA}
{'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE 'DI NI GZIL GYIS}
{GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O})
[-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{SER PO KHA DOG SER PO SER PO LTA BUR STON PA 'OD SER PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA DONG KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA KHA DOG SER PO SER PO}
{LTA BUR STON PA 'OD SER PO 'BYUNG BA DE BZHIN DU NANG
GZUGS}
{MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS SER PO KHA DOG}
[P.292]
{SER PO SER PO LTA BUR STON PA 'OD SER PO 'BYUNG BA RNAMS
LA}
{LTA BA 'DI NI ZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BZHI PA'O}]:
[-adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati pītāni
pīta
varṇāni pīta nidarshanāni pīta nirbhāsāni tad yathā
karṇikāra
puṣpaṁ saṁpannam vā vārāṇaseyaṁ vastraṁ pītaṁ
pīta varṇaṁ pīta
nidarshanaṁ pīta nirbhāsam evam evādhyātmam arūpa
saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati pīta varṇāni pīta nidarshanāni
pīta
nirbhāsāni idaṁ caturtham abhibhvāyatanam)
[-adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati pītāni
pīta
varṇāni pīta nidarshanāni pīta nirbhāsāni tad yathā
karṇikāra
puṣpaṁ saṁpannaṁ vā vārāṇaseyaṁ vastraṁ pītaṁ
pīta varnaṁ pīta
nidarshanaṁ pīta nirbhāsam evam evādhyātmamarūpa
saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati pīta varṇāni pīta nidarshanāni
pīta
nirbhāsāni idaṁ caturtham abhibhvāyatanam];
The conceiving [of] the inward soul to have no shape or body
and that the external objects when viewed by it to appear to
have a yellow colour and lustre, as for instance the Karṇikāra
flower, or a piece of fine cloth of Benares (Vāranasī) which
being yellow shines with a yeliow lustre in the same manner
the conceiving [of] the inward soul to have no body (or form)
and that it considers (or shows) the external objects yellow
if yellow and with a yellow lustre or shine--this mode of con-
ception is the fourth (degree of) superior or surpassing notion.
1524. (5).(-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DMAR}
[P.292]
{PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR STON PA 'OD DMAR PO}
(P.121)
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA BAN DHU JI BA KA'I ME
TOG}
{GAM YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA DMAR PO
KHA}
{DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DMAR PO
'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PA'I 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR STON PA
'OD}
{DMAR PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE 'DI NI GZIL GYIS GNON
PA'I}
{SKYE MCHED LNGA PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD
DMAR PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA BAN DHU JI BA KA'I ME
TOG}
{GAM YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA DMAR PO
KHA}
{DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DMAR PO
'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PA'I 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR STON PA
'OD}
{DMAR PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE 'DI NI GZIL GYIS GNON
PA'I}
{SKYE MCHED LNGA PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD
DMAR PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA BAN DHU JI BA KA'I ME
TOG}
{GAM YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA DMAR PO
KHA}
{DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DMAR PO
'BYUNG BA}
{LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PA'I 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR STON PA
'OD}
{DMAR PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE 'DI NI GZIL GYIS GNON
PA'I}
{SKYE MCHED LNGA PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD
DMAR PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA BAN DHU JI BA KA'I ME
TOG}
{GAM YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA DMAR PO
KHA}
{DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DMAR PO
'BYUNG BA}
{LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PA'I 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG
BA 'OD}
{DMAR PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE 'DI NI GZIL GYIS GNON
PA'I}
{SKYE MCHED LNGA PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
{DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD
DMAR PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA BAN DHU JI BA KA'I ME
TOG}
{GAM YUL BA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA DMAR PO
KHA}
{DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DMAR PO
'BYUNG BA}
{LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PA'I 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DMAR PO KHA DOG DMAR PO DMAR PO LTA BUR MTHONG
BA 'OD}
{DMAR PO 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE LALTA BA 'DI NI GZIL}
{GYIS GNON PA'I SKYE MCHED LNGA PA'O})
[-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS}
[P.292]
{DMAR PO KHA DOG DMAR PO LTA BUR STON PA 'OD DMAR PO
'BYUNG}
{BA RNAMS LA LTA STE DPER NA BANDU DZI BA KA'I ME TOG GAM
YUL}
{WA'A RA} nA {SI'I RAS PHUN SUM TZOGS PA DMAR PO KHA DOG}
{DMAR PO LTA BUR STON PA 'OD DMAR PO 'BYUNG BA}.
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DMAR PO KHA DOG DMAR PO LTA BUR STON PA 'OD DMAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI ZIL GYIS GNON PA'I}
{SKYE MCHED LNGA PA'O}]:
(-adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati
(P.120)
lohitāni lohita varṇāni lohita nidarshanāni lohita nirbhāsāni
tad yathā bandhu jīvaka puṣpaṁ sampannaṁ vā vārāṇaseya
vastraṁ lohitaṁ lohita varṇaṁ lohita nidarshanaṁ lohita
nirbhāsaṁ evam evādhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā
rūpāṇi
pashyati lohitāni lohita varṇāni lohita nidarshanāni
lohita nirbhāsāni idaṁ pañcamam abhibhvāyatanam)
[-adhyātman arupa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati
lohitāni lohita varṇāni lohita nidarshanāni lohita nirbhāsāni
tad yathā bandhu jīvaka puṣpaṁ sampannaṁ vā vārāṇaseya
vastraṁ lohitaṁ lohita varṇaṁ lohita nidarshanaṁ lohita
nirbhāsam evam evādhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā
rūpāṇi
pashyati lohitāni lohita varṇāni lohita nidarshanāni
lohita nirbhāsāni idaṁ pañcamam abhibhvāyatanam];
The conceiving [of] the soul to have no body or form and that
the external objects when viewed by it, if red, to appear with
a red colour and with a red lustre or shine, as for instance
the Bandhujīva (or parasitet flower or a red piece of cloth of
(Benares) Varānasī showing a red colour and shining with a red
lustre; in the same manner the inward consciousness (the soul)
looking on the external red objects, they appear with a red
colour and lustre -- this mode of conception is the fifth kind
of a superior (or evident) notion.

1525. (6).(-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
(P.121)
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE, DPER NA SKAR MA PA SANGS KYI}
{KHA MDOG KHA MDOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
{'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES GYIS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA}
{'OD DKAR POR 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE,}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DRUG PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DKAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE, DPER NA SKAR MA PA SANGS KYI}
{KHA MDOG KHA MDOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
{'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES GYIS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA}
{'OD DKAR POR 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE,}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DRUG PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DKAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE, DPER NA SKAR MA PA BSANGS KYI}
{KHA MDOG KHA MDOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
{'BYUNG BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES GYIS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA}
{'OD DKAR POR 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE,}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DRUG PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DKAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE, DPER NA SKAR MA PA BSANGS KYI}
{KHA MDOG GAM YUL BAA' RA} nA {SE'I RAS PHUN SUM TZOGS PA
DKAR}
{PO KHA MDOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO 'BYUNG
BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES GYIS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA}
{'OD DKAR POR 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE,}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DRUG PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DKAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE, DPER NA SKAR MA PA BSANGS KYI}
{KHA MDOG GAM YUL BAA' RA} nA {SE'I RAS PHUN SUM TZOGS PA
DKAR}
{PO KHA MDOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
{'BYUNG BA LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES GYIS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA}
{'OD DKAR POR 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE,}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DRUG PA'O}:
-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR MTHONG BA 'OD DKAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE, DPER NA SKAR MA PA BSANGS KYI}
{KHA MDOG GAM YUL BAA' RA} nA {SE'I RAS PHUN SUM TZOGS PA
DKAR}
{PO KHA MDOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
{'BYUNG BA LA LTA BU'O,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES GYIS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR MTHONG
BA}
{'OD DKAR POR 'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE,}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED DRUG PA'O}:
[-{NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI GZUGS DKAR}
{PO KHA DOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO}
[P.293]
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA STE DPER NA SKAR MA PA BA SANGS KYI}
{MDOG DKAR PO DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR PO 'BYUNG
BA,}
{DE BZHIN DU NANG GZUGS MED PAR 'DU SHES PAS PHYI ROL GYI}
{GZUGS DKAR PO KHA DOG DKAR PO LTA BUR STON PA 'OD DKAR
PO}
{'BYUNG BA RNAMS LA LTA BA 'DI NI ZIL GYIS GNON PA'I}
{SKYE MCHED DRUG PA'O}:
(-adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati
avadātāni
avadāta varṇāni avadāta nirbhāsāni tad
yathā ushanas tārakā varṇa avadāta avadāta varṇa avadāta
nidarshana avadāta nirbhāsaḥ evam evādhyātmam arūpa
saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati avadātani avadāta varṇāni avadāta
nidarshanāni avadāta nirbhāsāni idaṁ Saṣṭham
abhibhvāyatanam
-adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati
avadātāni
avadāta varṇāni avadāta nirbhāsāni tad yathā
ushanas tārakā varṇa kāyā varṇa avadāta avadāta varṇa
avadāta
nidarshana avadāta nirbhāsaḥ evam evādhyātmam arūpa
saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati avadātani avadāta varṇāni avadāta
nidarshanāni avadāta nirbhāsāni idaṁ Saṣṭham
abhibhvāyatanam)
[-adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati
avadātāni
avadāta varṇāni avadāta nidarshaṇāni avadāta nirbhāsāni
tad
yathā ushanas tārakā varṇa avadāta avadāta varṇa avadāta
nidarshana avadāta nirbhāsa evam evādhyātmam arūpa saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati avadātani avadāta varṇāni avadāta
nidarshanāni avadāta nirbhāsāni idaṁ Saṣṭham
abhibhvāyatanam];
The incorporeal inward consciousness (the soul) shows the out-
ward objects, when white, with a white colour and with a white
lustre as for instance the planet Venus shows a white colour
and white lustre -- in the same manner the conceiving [of] the
inward consciousness (the soul) to have no body or form and
that the external objects are considered by it, if yellow
[white], with a yellow [white] colour and lustre -- this mode
of conception is the sixth (degree of) superior notion.
1526. (7).{DE RNAM PA THAMS CAD DU GZUGS KYI 'DU SHES RNAMS LAS}
(P.122)
{YANG DAG PAR 'DAS TE THOGS PA'I 'DU SHES RNAMS NUB PAR
GYUR}
{CING SNA TZOGS KYI 'DU SHES RNAMS YID LA MI BYED PAS}
{NAM MKHA' MTHA' YAS SO ZHES NAM MKHA' MTHA' YAS}
{SKYE MCHED DZOGS PAR BYAS TE GNAS PA}
{'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BDUN PA'O}:
[-{DE RNAM PA THAMS CAD DU GZUGS KYI 'DU SHES RNAMS LAS}
{YANG DAG PAR 'DAS TE THOGS PA'I 'DU SHES RNAMS NUB PAR
GYUR}
{CING SNA TZOGS KYI 'DU SHES RNAMS YID LA MI BYED PAS}
{NAM MKHA' MTHA' YAS SO SNYAM NAS NAM MKHA' MTHA' YAS}
{SKYE MCHED DZOGS PAR BYAS TE GNAS PA}
{'DI NI ZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BDUN PA'O}]:
(-sa sarvasho rūpa saṁjñānaṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānām
astaṁ gamān nānātva saṁjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānanty āyatanam upasaṁpadya viharati idaṁ saptamam
abhibhvāyatanam)
[-sa sarvasho rūpa saṁjñānaṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānām
astaṁ gamān nānātva samjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānanty āyatanam upasaṁpadya viharati idaṁ saptamam
abhibhvāyatanam];
He having entirely disengaged himself from tiodily conceptions
(or from the material world), the hindering notions thus being
[having] vanished and no diverse ideas receiving [entering] any
more into his mind, and thinking himself like the ether (or the
infinite void space above) he dwells on that idea after having
accomplished the sensation (or conception) of the infinite void
space (or ether)--this the seventh kind of superior conception.
1527. (8).(-{RNAM PA THAMS CAD DU NAM MKHA' MTHA' YAS KYI SKYE
MCHED LAS}
{YANG DAG PAR 'DAS TE RNAM PAR SHES PA MTHA' YAS SO}
{SNYAM NAS RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED DZOGS PAR BYAS
TE}
{GNAS PA 'DI NI GZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BRGYAD PA'I})
[-{RNAM PA THAMS CAD DU NAM MKHA' MTHA' YAS KYI SKYE
MCHED}
{YANG DAG PA LAS 'DAS TE RNAM PAR SHES PA MTHA' YAS SO}
{SNYAM NAS RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED DZOGS PAR BYAS
TE}
{GNAS PA 'DI NI ZIL GYIS GNON PA'I SKYE MCHED BRGYAD PA'I}]:
sa sarvasha ākāshānantyāyatanaṁ samati kramyānantaṁ
vijñānam
iti vijñānāntyāyatanam upasaṁpadya viharati idam aṣṭamam
abhibhvāyatanam;
He in every respect elevating himself entirely above the
infinite void space, thinking that the intellect is infinite;
after having accomplished that idea, he perseveres in it and
this is the eighth kind of superior conception.

1528. Sec.72.(-{ZAD PAR GYI SKYE MCHED BCU'I MING LA})
[-{ZAD PAR GYI SKYE MCHED BCU GNYIS KYI MING LA}]: [P.294]
dasha kṛtsnāyatanāni [-dvādasha kṛtsnāyatanāni]:
Names of the Twelve Entire (Whole, Complete, Perfect) Senses or
Ideas (or Elements), or Vehicles of Senses.
1529. (1).{ZAD PAR SNGON PO'I SKYE MCHED}: nīla kṛtsnāyatanam; The
notion
(idea, conception, sense or element) of perfect blue.
1530. (2).{ZAD PAR SER PO'I SKYE MCHED}: pīta kṛtsnāyatanam; The notion
(idea, conception, sense or element) of perfect yellow.
1531. (3).{ZAD PAR DMAR PO'I SKYE MCHED}: lohita kṛtsnāyatanam; The
notion
(idea, conception, sense or element) of perfect red.
1532. (4).{ZAD PAR DKAR PO'I SKYE MCHED}: avadāta kṛtsnāyatanam; The
notion
(idea, conception, sense or element) of perfect white.
1533. (5).{ZAD PAR SA'I SKYE MCHED}: pṛthivī kṛtsnāyatanam; The notion
(idea, conception, sense or element) of pure (or the whole)
earth.
1534. (6).{ZAD PAR CHU'I SKYE MCHED}: ap kṛtsnāyatanam; The notion (idea
conception, sense or element) of pure (or of the whole) water.
1535. (7).{ZAD PAR ME'I SKYE MCHED}: tejas kṛtsnāyatanam; (P.123)
The notion (idea, conception, sense or element) of pure fire.
1536. (8).{ZAD PAR RLUNG GI SKYE MCHED}: vāyu kṛtsnāyatanam; The
notion
(idea, conception, sense or element) of the whole (or pure) air.
1537. (9).{ZAD PAR NAM MKHA'I SKYE MCHED}: ākāsha kṛtsnāyatanam;
The notion
(idea, conception, sense or element) of the whole void space
or ether.
1538. (10).{ZAD PAR RNAM PAR SHES PA'I SKYE MCHED}: vijñāna
kṛtsnāyatanam;
The notion (idea, conception, sense or element) of the perfect
understanding or intellect (or perfect knowledge).
1539. (11).{LA LAR ZAD PAR SA'O ZHES STENG DANG 'OG DANG THAD KAR}
[P.296]
{GNYIS SU MED CING TZAD MED PAR 'DU SHES SU BYED}
[-{LA LAR ZAD PAR SA'O ZHES STENG DANG 'OG DANG THAD KAR}
{GNYIS SU MED CING TZAD MED PAR 'DU SHES}]:
pṛthivī kṛtsnām ityeke saṁjānate ity ūrdhvam adhas tiryag
advayam apramāṇam
[-pṛthivī kṛtsnām ityeke saṁjānate ity ūrdhvam adhas tiryag
apramāṇam];
Some conceive that the primary element is earth, and that it is
immense, all what is above, below and in an oblique situation
with respect to it (her) being not different from it.
1540. (12).(-{LA LAR ZAD PAR CHU DANG ME DANG RLUNG DANG SNGON PO
DANG}
{SER PO DANG DMAR PO DANG DKAR PO DANG ZHES STENG DANG
'OG}
{DANG THAD KAR GNYIS SU MED CING TZAD MED PAR 'DU SHES SU
BYED})
[-{LA LAR ZAD PAR CHU DANG ME DANG RLUNG DANG SNGON PO
DANG}
{SER PO DANG DMAR PO DANG DKAR PO'O ZHES STENG DANG 'OG}
{DANG THAD KAR GNYIS SU MED CING TZAD MED PAR 'DU SHES SU
BYED}]:
ap tejo vāyu nīla pīta lohitāvadāta kṛtsnām ity eke saṁjānate
ity ūrdhvam adhas tiryag advayam apramaṇam;
Others take for primary elements, water, fire, air, blue
yellow, red and white colours and conceive that they not being
different from what is above, below and in an oblique (or
horizontal) situation are immense or infinite.

1541. Sec.73.(-{RNAM PAR THAR BA'I SGO GSUM GYI MING LA})
[-{RNAM PAR THAR PA'I SGO GSUM GYI MING LA}]:
trīṇi vimokṣa mukhāni [1];
Names of the Three Doors of Emancipation.
1. Cf. D. LXXIII
1542. (1).{STONG PA NYID}: shūnyatā; Vacuity, immatenality.
1543. (2).{MTZAN MA MED PA}: animittam; That has no appropriate name
that cannot be defined by its criteria.
1544. (3).(-{SMON PA MED,} -{STON PA MED}) [-{SMON PA MED PA}]:
apraṇihitam; Affectionless, the undecided, undeterrnined.

1545. Sec.74.{RTON PA BZHI'I MING LA}:
catvāri pratisaraṇāni [1], (-A+B catvāri pratisharaṇāni);
Names of Those Four Things That Must be Followed (or On Which
One May Rely, Confide In, Etc.).
1. Cf. D. LIII.
1546. (1).{DON LA RTON PAR BYA'I TZIG 'BRU LA RTON PAR MI BYA}:
(P.124)
artha pratisaraṇena bhavitavyaṁ na vyañjana pratisharaṇena;
The sense (meaning) must be followed and not the letters.
1547. (2).{CHOS LA RTON PAR BYA'I GANG ZAG LA RTOG PAR MI BYA}:
(-dharma pratisaraṇena bhatavyaṁ na pudgala pratisaraṇena)
[-dharma pratisaraṇena bhatavyaṁ na pudgala pratisharaṇena];
One's trust or confidence must be placed in religion
(morality or virtue) and not in man.
1548. (3).{YE SHES LA RTON PAR BYA'I RNAM SHES LA RTOG PAR MI BYA}:
[P.297]
(-jñāna pratisaraṇena bhavitavyaṁ na vijñāna pratisaraṇena)
[-jñāna pratisaraṇena bhavitavyaṁ na vijñāna pratisharaṇena];
One should depend on wisdom (infinite knowledge) and not
upon the acquired knowledge (or cognition).
1549. (4).(-{NGES PA'I DON GYI MDO SDE LA RTON PA BYA'I,}
{DRANG BA'I DON GYI MDO SDE LA RTON PAR MI BYA})
[-{NGES PA'I DON GYI MDO SDE LA RTON PAR BYA'I}
{DRANG BA'I DON GYI MDO SDE LA RTON PAR MI BYA}]:
nītārtha sūtra pratisaraṇena bhavitavyaṁ na neyārtha sūtra
pratisaraṇena; Upon sūtras of real meaning or of good moral
instruction one must (or should) depend and not upon those
of modified signification.

1550. Sec.75.(-{SHES RAB RNAM PA GSUM GYI MING LA}) (P.124) [P.80]
[-{SHES RAB RNAM PA GSUM GYI MING}]
(-tri vidhāḥ prajñāḥ, -A+B tri vidhā prajñā) [NA];
The three kinds of knowledge.
1551. (1).{THOS PA LAS BYUNG BA'I SHES RAB}: sruta mayī prajñā;
Knowledge acquired by hearing.
1552. (2).{BSAM PA LAS BYUNG BA'I SHES RAB}: cintā mayī prajñā;
Knowledge acquired by meditation.
1553. (3).{BSGOM PA LAS BYUNG BA'I SHES RAB}: bhāvanā mayī prajñā;
Knowledge acquired by consideration.

1554. Sec.76.(-{RIG PA'I GNAS LNGA'I MING LA}): (P.124) [P.20]
[-{RIG PA'I GNAS LNGA'I MING}]: (-pañca vidyā sthānāni);
The Names of the five classes of science.
1555. (1).{SGRA'I RIG PA}: shabda vidyā; The science of sounds or words.
1556. (2).{STAN TZIGS KYI RIG PA}: hetu vidyā; Logic or philosophy.
1557. (3).(-{NANG GI RIG PA}) [-{NANG RIG PA,} -{NANG DON RIG PA}]:
(P.125)
adhyātma vidyā; The doctrine of mysteries (or theology).
1558. (4).{GSO BA'I RIG PA}: cikitsā vidyā;
Medicine, or the art of curing diseases.
1559. (5).{BZO'I GNAS KYI RIG PA}:
(-shilpa sthāna vidyā, -shilpa karma sthāna vidyā)
[-shilpa karmastha vidyā];
The science of mechanical arts (technology).

1560. Sec.77.{CHOS YANG DAG PAR LEN PA BZHI'I MING LA}: (P.125)
catvāri dharma samādānāni;
Names of Four Pure (Fine) Moral Maxims.
1561. (1).(-{DA LTAR BYUNG BA LA BDE BA LA PHYI MA LA RNAM PAR}
{SMIN PA SDDUG BSNGAL BA})
[-{DA LTAR BYUNG BA LA BDE LA PHYI MA LA RNAM PAR}
{SMIN PA SDDUG BSNGAL BA}]:
(-pratyutpanna sukham āyatyāṁ duḥkha vipākaṁ)
[-pratyutpanna sukham āyatyāṁ duḥkha vipākam];
The pleasure (or happiness) of the present life will tum
into pain in the next world.
1562. (2).(-{DA LTAR BYUNG BA LA SDUG BSNGAL BA LA PHYI MA}
{LA RNAM PAR SMIN PA BDE BA})
[-{DA LTAR BYUNG BA LA SDUG BSNGAL PHYI MA}
{LA RNAM PAR SMIN PA BDE BA}]:
pratyutpanna duḥkham āyatyāṁ sukha vipākam; The fruit of the
sufferings in this life is happiness in the next world.
1563. (3).(-{DA LTA BYUNG BA LA SDUG BSNGAL BA LA PHYI MA}
{LA RNAM PAR SMIN PA SDUG BSNGAL BA})
[-{DA LTA BYUNG BA LA YANG SDUG BSNGAL LA PHYI MA}
{LA RNAM PAR SMIN PA SDUG BSNGAL BA}:
pratyutpanna duḥkham āyatyāṁ duḥkha vipākam;
Misery in this life will produce misery in the next world
1564. (4).(-{DA LTAR BYUNG BA LA 'ANG BDE LA PHYI MA}
{LA YANG RNAM PAR SMIN PA BDE BA,}
-{DA LTAR BYUNG BA LA 'ANG PHYI MA}
{LA YANG RNAM PAR SMIN PA BDE BA})
[-{DA LTA BYUNG BA LA YANG BDE LA PHYI MA}
{LA YANG RNAM PAR SMIN PA BDE BA}]:
(-pratyutpanna suḥkḥam āyatyāṁ suḥkha vipākam)
[-pratyutpanna sukham āyatyāṁ sukha vipākam];
Happiness in this life will bring forth fruits of happiness
in the next world also.

1565. Sec.78.{NOR BDUN GYI MING LA} (-{'PHAGS PA'I NOR BDUN GYI MING LA}):
sapta dhanāni: Names of the Seven Good Things, Faculties, Wealth.
1566. (1).{DAD PA'I NOR}: shraddhā dhanam; (P.126)
The wealth of faith (belief) or piety.
1567. (2).{TZUL KHRIMS KYI NOR}: shīla dhanam;
The wealth of morality (or of good moral conduct).
1568. (3).{NGO TZA SHES PA'I NOR}: hrī dhanam;
The wealth of shame or bashfulness.
1569. (4).{KHREL YOD PA'I NOR}: apatrāpya dhanam;
The wealth of modesty, pudency, or chastity.
1570. (5).{THOS PA'I NOR}: shruta dhanam; [P.297]
The wealth of learning, science, experience.
1571. (6).{GTONG BA'I NOR}: tyāga dhanam; The wealth of gift, donation
(relinquishment of worldly thoughts).
1572. (7).{SHES RAB KYI NOR}: prajñā dhanam;
The wealth of wit (understanding, ingenuity, acute intellect).

1573. Sec.79.{BLA NA MED PA DRUG GI MING LA}:
Saḍ anuttaryāṇi (-A Saḍ anuttaryāni):
Names of Six Excellent (Best, Supreme) Things.
1574. (1).{MTHONG BA BLA NA MED PA}: darshanānuttaryam; The best sight
(or one with etc.) (the best theory or speculation).
1575. (2).{THOS PA BLA NA MED PA}: shravaṇānuttaryam; The best hearing
(or the greatest experience and acquirement of holy science).
1576. (3).{RNYED PA BLA NA MED PA}: lābhānuttaryam;
The best acquirement, gift, donation.
1577. (4).(-{BSLAB PA BLA NA MED PA}) [-{SLOB PA BLA NA MED PA}]:
shikṣānuttaryam; The best learning or science.
1578. (5).{RIM GRO BYA BA BLA NA MED PA}: paricaryānuttaryam;
The best reception and showing of respect (or the best
respectful reception and entertainment).
1579. (6).{RJES SU DRAN PA BLA NA MED PA}: anusmṛty anuttaryam;
The best recollection or remembrance.

1580. Sec.80.{BYIN GYIS BRLAB PA BZHI'I MING LA} (P.127)
(-{BYIN BRLAB PA BZHI'I MING LA}): catvāry adhiṣṭhānāni;
On the Names of the Four Benedictions or Blessings.
1581. (1).{BDEN PA'I BYIN GYIS BRLAB PA}: satyādhiṣṭhānam;
The blessing of truth.
1582. (2).{GTONG BA'I BYIN GYIS BRLAB PA}: tyāgādhiṣṭhānam;
The bestowing of a benediction on a gift.
1583. (3).(-{NYE BAR ZHI BA'I BYIN GYIS BRLAB PA})
[-{NYE BAR ZHI BAR BYIN GYIS BRLAB PA}]: upashamādhiṣṭhānam;
An assuaging benediction.
1584. (4).{SHES RAB KYI BYIN GYIS BRLAB PA}: prajñādhiṣṭhānam;
A benediction conferring wit or understanding.

1585. Sec.81.{MCHOG TU DGA' BA SNGON DU 'GRO BA'I CHOS DGU'I MING LA}
[P.298]
(-{MCHOG TU DGA' BA SNGON DU 'GRO BA'I CHOS DGU'I}):
(-nava pramodya pūrvakā dharma
-+A+B nava pramodya pūrvakā dharmāḥ)
[-nava pramodya pūrvakā dharmāḥ];
On the Names of Those Nine Things That Precede
an Exceeding[ly] Great Joy (or Pleasure).
1586. (1).{RAB TU DGA' BA LA DGA' BA SKYE'O}
(-{RAB TU DGA' BA LAS DGA' BA SKYE'O}): pramuditasya prītir jāyate;
After great delight joy is produced.
1587. (2).{YID DGA' BAS LUS SHIN TU SBYANGS PAR 'GYUR RO}
(-{YID DGA' BAS BA'I LUS SHIN TU SBYANGS PAR 'GYUR RO}):
(-prīti manasaḥ kāyaḥ prasrabhyate)
[-prīta manasaḥ kāyaḥ prasrabhyate
+M. prīti manasaḥ kāyaḥ prasrabhyate]; By the heart's (or
mind's pleasure the body will be much refined (or purified).
1588. (3).(-{LUS SHIN TU SBYANGS PAS BDE BA MYONG BAR BYED DO})
[-{LUS SHIN TU SBYANGS PAS BDE BA MYONG BAR BYED}]:
prasrabdha kāyaḥ sukhaṁ vedayati
[+Mṣ. prasrabha kāyaḥ sukhaṁ vedayati
+Mṣ. prasaddha kāyaḥ sukhaṁ vedayati];
By the great refinement (or exercise) of the body pleasure
is enjoyed or felt.
1589. (4).(-{BDE BAR GYUR PA'I SEMS MNYAM PAR 'JOG GO})
[-{BDE BAR GYUR PAS SEMS MNYAM PAR 'JOG GO}]:
sukhitasya cittaṁ samādhīyate [-sukhita cittaṁ samādhīyate];
By eujoying pleasure or happiness the mind is put in tranquil-
lity (or it is free from passions --is absorbed in meditation).
1590.* (5).{SEMS MNYAM PAR BZHAG NA YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU}
{RAB TU SHES SO,}
(-{SEMS MNYAM PAR BZHAG NAS YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU}
{RAB TU SHES SO})
[-{SEMS MNYAM PAR BZHAG NA YANG DAG PA JI LTA BA BZHIR DU}
{MTHONG NGO}]:
(-samāhita citto yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-samāhita citto yathā bhūtaṁ prajānāti yathābhūtaṁ
pashyati];
When the mind is at rest (or absorbed in meditation) then
[one] knows and sees clearly what is the most pure and perfect.
1591.@ (6).{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN MTHONG NGO}:
yathābhūtaṁ pashyati; [NA].
1592 (7).(-{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN MTHONG BAS SKYO BAR}
(P.128)
{'GYUR RO}]:
-{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN MTHONG BAS SKYE BAR 'GYUR RO})
[-{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU MTHONG NGO,}
-{YANG DAG PA JI LTA BA BZHIN DU MTHONG NGO BAS SKYO BAR}
{'GYUR RO}]:
(-yathā bhūta darshī nirvidyate)
[-yathā bhūta darshano nirvidyate
+M. yathā bhūta darshī nir vidyate];
And considers (examines) what is most pure and perfect.
1593. (8).{SKYO NA 'DOD CHAGS DANG BRAL BAR 'GYUR RO}
[-{'DOD CHAGS DANG BRAL BAR 'GYUR RO}]:
nirviṇṇo virajyate; Having considered becomes passionless.
1594. (9).{'DOD CHAGS DANG BRAL NAS RNAM PAR GROL BAR 'GYUR RO}:
virakto vimucyate;
After having become void of passion he will be emancipated.
1595. (10).{RNAM PAR GROL NAS BDAG RNAM PAR GROL LO SNYAM PA'I YE
SHES}
{MTHONG BA 'BYUNG NGO}:
vimuktasya vimukto'smīti jñāna darshanaṁ bhavati;
After having [he has] been emancipated (or untied) there shall
arise in him an insight into the wisdom and [he] will say:
I am free (or I am emancipated).

1596. Sec.82.{'BYUNG BAR 'OS PA'I KHAMS DRUG GI MING LA} [P.299]
(-{'BYIN PAR 'OS PA'I KHAMS DRUG GI MING LA})
Saḍ niḥsaraṇīya dhātavaḥ; On the Names of Those Six Mansions
(constituent Parts of the Body) Which it is Convenient to
Leave Off (Go Out Of).
1597. (1).{GNOD SEMS LAS 'BYIN PA NI GNOD SEMS MED PA STE BYAMS PA}:
(-vyāpādasyāvyāpādo niḥsaraṇaṁ māitrī)
[-vyāpādasyāvyāpādo niḥsaraṇaṁ maitrī]; To desist from
malice or
injurious design is to have affection for (to be affectionate).
1598. (2).{RNAM PAR 'DZE BA LAS 'BYIN PA NI SNYING RJE}:
(-vihiṁsā niḥsaraṇaṁ karuṇā) [-vihiṁsā niḥsaraṇaṁ
karuṇa];
The desisting from injury is mercy or pity.
1599. (3).{MI DGA' BA LAS 'BYIN PA NI DGA' BA}:
arati niḥsaraṇaṁ muditā;
The state of being out of displeasure is pleasure or joy.
1600. (4).(-{'DOD CHAGS LAS 'BYIN PA NI BSTANG SNYOMS})
[-{'DOD CHAGS LAS 'BYIN PA NI BTANG SNYOM}]: kāma niḥsaraṇam
upekṣā;
To be without desire (or passion) is indifference or
(equality of mind).
1601. (5).(-{THE CHOM LAS 'BYIN PA NI NGA'O SNYAM PO'I NGA RGYAL}
{YANG DAG PAR 'JOMS PA})
[-{THE TZOM LAS 'BYIN PA NI NGA'O SNYAM PA'I NGA RGYAL}
{YANG DAG PAR 'JOMS PA}]:
vicikitsā niḥsaraṇam asmimāna samudghātaḥ; To be out
of doubt (or uncertainty) is the subjugation of selfish pride.
1602. (6).{MTZAN MA LAS 'BYIN PA NI MTZAN MA MED PA'O}: (P.129)
nimitta niḥsaraṇam animittam; To abstract (or separate) from
every characteristic sign (or criterion) is to have no
criterion.

1603. Sec.83.{LHA DANG MI RNAMS KYI 'KHOR LO BZHI'I MING LA}
(-{LHA DANG MI'I 'KHAR LO BZHI'I MING LA}):
catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakrāṇi
(+A catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakraṇī); On the Names of the
Four
Circles (or Classes) of Gods and Men.
1604. (1).{MTHUN PA'I YUL DU GNAS PA} (-{MTHUN PA'I YUL NA GNAS PA,}
-{'THUN PA'I YUL NA GNAS PA}): pratirūpa desha vāsaḥ;
They that dwell in their respective places.
1605. (2).{SKYES BU DAM PA LA BRTEN PA} [+Mṣ. {SKYES BU DAM PA LA
BSTEN PA}]:
(sat puruṣāpāshrayam)
[-sat puruṣāshrayam, +M sat puruṣāpāshrayam];
They that take refuge with a holy sage (or Buddha).
1606. (3).(-{BDAG NYID KYIS YANG DAG PA'I SMON LAM BTAB PA})
[-{BDAG NYID YANG DAG PAR SMON LAM}]:
(-ātmanaḥ samyak praṇidhānam) [-ātmanas samyak
praṇidhānam];
They that have an earnest desire (or long) for spiritual
existence (or for God).
1607. (4).(-{SNGAN YANG BSOD NAMS BYAS PA'O})
[-{SNGON YANG BSOD NAMS BYAS PA'O}]:
pūrva kṛta puṇyatā
(-pūrve ca kṛta puṇyatā) [+M. pūrve ca kṛta puṇyatā];
They that have their former merits.

1608. Sec.84.{DKA' THUB LA GNAS PA DANG SDOM PA 'DZIN ZHIN} (P.129)
[P.300]
{SPYOD PA LA SOGS PA'I MING LA}
(-{DKA' THUB DANG SDOM PA'I RNAM GRANGS LA}):
(-tāpa saṁvāra paryāyāḥ, -A tāpa samvāra maryāyāḥ
+A tāpa saṁvārā maryāyā, -B tāpa saṁvāra maryadāḥ)
[-tāpa saṁvara paryāyāḥ];
On the Names of Religious Austerity and the Performance of
Penance (or Rigorous Observances, Etc.).
1609. (1).{SNA GCIG SPYOD PA}: eka desha kārī (-eka desha kārin);
Performing his penances at one place (or only once).
1610. (2).{NYI TZE SPYOD PA}(-{NYI TZE BA SPYOD PA}):
(-pradesha kārin) [-pradesha kārī]; Performing in the country
or in foreign parts (or only one day or for a short time).
1611. (3).{DE BAS MANG DU SPYOD PA}: (-yad bhūyas kārin) [-yad bhūyas
kārī];
Doing more than that (before mentioned).
1612. (4).{MA CHUB PAR SPYOD PA}: aparipūrṇa kārī (-aparipūrṇa
kārin);
He that does (penance) till he becomes perfect.
1613. (5).{CHUB PAR SPYOD PA}: (P.130)
paripūrṇa kārī (-paripūrṇa kārin); Doing perfectly.
1614. (6).{LEGS PAR SDOM PA}: saṁyamaḥ; Restraint, forbearance, obligation.
1615. (7).{DUL BA}: damaḥ; Mild, subduing the passions, self-command.
1616. (8).{SHIN TU DUL BA}: suvinītaḥ; Very mild, well subdued, disciplined.
1617. (9).{DKA' THUB CAN}:
tapasvī (-tapasvin); Practising austerity, an ascetic.
1618. (10).{BRTUL ZHUGS CAN}: vratī (-vratin); Engaged in the
practice of rigorous and devout penance, an ascetic.
1619. (11).{SKYON MED PA}: acchidram; Spotless, one without defects.
1620. (12).(-{SDOM BRTSON}) [-{SDOMS BRTSON}]: yatiḥ; An ascetic or sage
who endeavours to keep his passions in subjugation.
1621. (13).{MA NYAMS PA}: akhaṇḍam;
Undefiled, incorrupt, not vitiated, pure, whole.
1622. (14).{'GREL PAR MA GYUR PA} (-{'DREN MAR MA GYUR BA,}
-{'DREN MAR MA GYUR BA}) [+Mṣ {'GRES PAR MA GYUR PA}]:
ashavalam (-asavalitam); Spotless, unpolluted.
1623. (15).(-{THUN TZAGS MA YIN PA}) [-{THUN MTZAMS MA YIN PA}]:
[P.301]
akalmāṣam; Sinless, unmixed.
1624. (16).{RANG DBANG CAN}: (-bhujiṣyaṁ) [-bhujiṣyam];
His own master, having self-command.
1625. (17).{NOG NOG POR MA GYUR PA}: aparāmṛṣṭam; Not obscured or
perplexed.
1626. (18).(-{LEGS PAR 'DZIN PA 'AM LEGS PAR CHUB PA})
[-{LEGS PAR 'DZIN PA LEGS PAR CHUB PA}]: susamāptam;
That has well perceived or understood.
1627. (19).{LEGS PAR BRTSAMS PA}: (-susamārabdhaḥ) [-susamārabdham];
Well prepared, finished, accomplished.
1628. (20).(-{'PHAGS PA BZHED PA 'AM DGYES PA}) [-{'PHAGS PA BZHED PA}]:
ārya kāntam [+Mṣ. ārya kānti]; Excellent mirth or joy
# (21).{'PHAGS PA DGYES PA}: ārya kāntam [?]; Highly rejoicing.
1629. (22).{SBNYEN GNAS LA NYE BAR GNAS PA}: upavāsam upavasanti;
Fasting, abstemious, abstaining from food.
1630. (23).{CHO GA PHUN SUM TZOGS PA} [+Mṣ. {CHO GO PHUN SUM TZOGS
PA}]:
(-cāritra sampannaḥ) [-cāritra saṁpannaḥ]; One of the best
religious observances, observing well the rites and ceremonies.
1631. (24).{BZLOG PA PHUN SUM TSOGS PA}: vāritra saṁpannaḥ;
(P.131)
A perfect transition (or passage).
1632. (25).(-{PHYIS SDOM PA 'DZIN PA}) [-{PHYIS SDOM PA 'DZIN}]:
āyatyām saṁvaram āpadyate [1];
That makes vow (obligation, restraint) in the world to come.
1. āpadyate has been separately taken in Mṣ.
1633. (26).{YANG DAG PAR BZUNG NAS GNAS PA}: samādāya vartate;
That remains fixed in his tenets.
1634. (27).{DUL BA LEGS} (-{LEGS PAR DUL BA}): sādhu damaḥ;
Well subdued or having entire command over his passion.
1635. (28).{ZHI BA LEGS} (-{LEGS PAR ZHI BA}): sādhu shamah;
With entire calmness or tranquillity, of mind.
1636. (29).{YANG DAG PAR SDOM PA LEGS} (-{LEGS PAR YANG DAG PAR SDOM
PA}):
sādhu saṁyamaḥ; With entire restraint (or it is a fine thing
to have self-command, to be calm or tranquil, and
to keep his [one's passions in subjugation).

1637. Sec.85.(-{RNAL 'BYOR GYI YAN LAG LA, RNAL 'BYOR SPYOD PA}
{DANG RNAL} "{BYOR GYI YAN LAG GYI MING LA})
[-{RNAL 'BYOR GYI YAN LAG LA, RNAL 'BYOR SPYOD PA} [P.302]
{DANG RNAL} "{BYOR GYI YON TAN GYI MING LA}]: yogāṅgāni;
On The Names of Abstract Meditation and Its Qualities.
1638. (1).{RNAL 'BYOR SPYOD PA}: yogā cāraḥ; One practising abstract medi-
tation on the Supreme Being for obtaining super-human power.
1639. (2).{RNAL 'BYOR PA}: yogī (-yogin); One practising abstract meditation
on the Supreme Being for obtaining super-human power.
1640. (3).{RNAL 'BYOR}: yogaḥ; Religious and abstract meditation.
1641. (4).{TZUL BZHIN YID LA BYED PA} (-{TZUL BZHIN DU YID LA BYED PA}):
yonisho manasi kāraḥ;
A methodical consideration or mental reflection.
1642. (5).(-{NANG DU YANG DAG 'JOG PA,} -{NANG DU YANG DAG PAR 'JOG
PA})
[-{NANG DU YANG DAG 'JOG}]: pratisaṁlayanam; A clear perception
or apprehension, a deep immersion in meditation.
1643. (6).(-{MTHONG BA'I CHOS LA BDE BAR GNAS PA})
[-{MTHONG BA'I CHOS LA BDE BAR GNAS}]: dṛṣṭa dharma sukha
vihāraḥ;
Good (uninterrupted) perseverance in contemplation.
1644. (7).(-{MYONG BA DANG BCAS PA'I RIGPA DANG LDAN PA'I BSAM GTAN})
[-{MYONG BA DANG BCAS PA'I BSAM GTAN}]:
āsvādana saṁprayukta dhyānam;
A tasteful (or relishing) meditation.
1645. (8).{SGOM PA LA DGA' BA}: bhāvanā rāmatā; The pleasure of making
reflexions, delighting in abstract meditation.
1746. (9).{MNGON DU MNYEN PAR BYED PA} [-{MNYEN PAR BYED PA}]:
abhiṣyandayati; Is made soft or tender, the act of making
or the state of becoming soft or tender.
1647. (10).{YONG SU MNYEN PAR BYED PA} [-{YONG SU MNYEN PAR BYED}]:
pariṣyandayati; Is made entirely soft, tender or greatly
embellished, decorate.
1648. (11).{YONG SU TZIM PAR BYED PA}: pariprīṇayati; Is made entirely
satisfied, satisfaction, the state of being pleased with.
1649. (12).{KUN TU RGYAS PAR BYED PA} (-{YONGS SU RGYAS PAR BYED PA})
[-{KUN TU RGYAS PAR BYED}]: parispharayati [-parispharati];
Is diffused abundantly everywhere, is made manifest or apparent.
1650. (13).(-{GCIG TU DBEN PA 'AM LKOG TU SONG STE,} -{GCIG PA DBEN PA})
[-{GCIG TU DBEN PA'I LKOG TU SONG STE}]: ekākino raho gatatā [1];
Having gone about to a solitary place.
1. Cf. M. and S.
1651.* (14).(-{RTSIG PA STUG PO LTA BU RAGS PA,}
-{RTSIG PA STUGD PO LTA BU RAGS PA}) [-{RTSIG PA SDUG PA LTA
BU}]:
(-sthūla bhittikatā audārikatā) [-sthūla bhittikatā];
Is like a big (or strong) wall.
# (15).{RAGS PA}: audārikatā; [P.303]
Is large, extensive (is like a dam or mole).
1652. (16).{THA BA NGAN PA LTAR}: duḥkhalitā
(-duḥkha lilā duḥkhalitā) [-duḥkhilatā]; Ill-will or anger.
1653. (17).{DON YOD PA}: amoghaḥ;
Not disappointed, having obtained his concern.
1654. (19).(-{'BRAS BU MED PA}) [-{'BRAS BU YOD PA}]:
(-abandhyaḥ) [-avandhyaḥ]; Praiseworthy, advantageous.
1655. (19).{'BRAS BU DANG BCAS PA}: saphalaḥ; Fruitful, having its fruit
obtaining the fruit (of his moral merits).
1656. (20).{RGYUD GCIG TU GYUR PA}: (-ekotī bhāvaḥ) [-eko#ti bhāvaḥ];
Union (with the supreme spirit).

1657. Sec.86.{LUNG BSTAN PA BZHI'I MING LA}: catvāri vyākaraṇāni: On the
Names
Of the Four Kinds of Instructive (and Prophetical) Narration.
1658. (1).{MGO GCIG TU LUNG BSTAN PA}: ekāṁsha vyākaraṇam;
A simple narration (to any individual).
1659. (2).{RNAM PAR PHYE STE LUNG BSTAN PA}: (-vibhajya vyākaraṇaṁ)
[-vibhajya vyākaraṇam]; A detailed (or analysed) narration.
1660. (3).(-{YONGS SU BRES TE LUNG BSTAN PA SLAR DRIS NAS LUNG BSTAN
PA})
[-{DRIS NAS LUNG BSTAN PA}]:
(-paripṛcchā vyākaraṇaṁ) [-paripṛcchā vyākaraṇam];
A narration (or prophetical fore-showing) upon one's request.
1661. (4).{BZHAG PAR LUNG BSTAN PA} (-{GZHAG PAR LUNG BSTAN PA}):
(P.133)
sthāpanīya vyākaraṇam; A systematical (or fixed) narration.

1662. Sec.87.{MTZAN NYID GSUM GYI MING LA}:
(-trīṇi lakṣaṇāni) [-trīṇi laksaṇāni]: On the Names of
the Three Kinds of Criteria or Characteristics.
1663. (1).{KUN BRTAGS PA'I MTZAN NYID} [+Mṣ. {KUN BTAGS PA'I MTZAN
NYID}]:
parikalpita lakṣaṇam; An artificial criterion or a
criterion given by all.
1664. (2).{GZHAN GYI DBANG GI MTZAN NYID}: para tantra lakṣaṇam;
A criterion that is in (that depends upon) another's power.
1665. (3).{YONGS SU GRUB PA'I MTZAN NYID}:: pariniṣpanna lakṣaṇam;
An entirely finished or completed criterion, a full
demonstration or definition.

1666. Sec.88.{DGONGS PA BZHI'I MING LA}: catvāro'bhiprāyāḥ:
[P.304]
On the Names of the Four Kinds of Remembering
(Thinking of, Reflecting On)
1667. (1).{MNYAM PA NYID LA DGONGS PA}: samatābhiprāyaḥ;
Thinking on equality.
1668. (2).{DUS GZHAN LA DGONGS PA}: kālāntarābhiprāyaḥ;
Thinking on another time.
1669. (3).{DON GZHAN LA DGONGS PA}:
arthānta rābhiprāyaḥ [+Mṣ. anāntā rabhiprāyaḥ];
Thinking on another meaning or concern.
1670. (4).{GANG ZAG GZHAN LA DGONGS PA}: pudgalāntarābhiprāyaḥ;
Thinking on another man

1671. Sec.89.{LDEM POR DGONGS PA BZHI'I MING LA}: catvāro'bhisaṁdhayaḥ:
On the Names of the Four Emblematical (Opposite or Figurative)
Conceptions (or Modes of Thinking).
1672. (1).{GZHUG PA LA LDEM POR DGONGS PA}: avatāraṇābhisaṁdhiḥ;
Thinking (or conceiving) emblematically (or contrary-wise)
the incarnation (of a deity).
1673. (2).{MTZAN NYID LA LDEM POR DGONGS PA}:
(-lakṣaṇābhisaṁdhiḥ) [-lakṣanābhisaṁdhiḥ];
Thinking on the criterion or characteristic signs.
1674. (3).{GNYEN PO LA LDEM POR DGONGS PA}: pratipakṣābhisaṁdhiḥ;
(P.134)
Thinking on the enemy, opposition or contrary thing.
1675. (4).{BSGYUR BA LA LDEM POR DGONGS PA}
(-{SBYOR BA LA LDEM POR DGONGS PA}):
pariṇāmanābhisaṁdhiḥ;
Thinking figuratively of the transformation or changes
(at one's death).

1676. Sec.90.{ZHI GNAS DANG LHAG MTHONG LA SOGS PA'I MING LA}:
(-shamatha vipashyanāḥ, -A+B shamatha vipashyanāni)
[-shamatha vipashyanāni]:
On the Names of Being At Rest and Seeing More, Etc.
(High Degrees of Dispassionate Meditation).
1677. (1).{ZHI GNAS} [-{ZHI BAR GNAS PA}]: shamathaḥ (-shamathā);
The state of being at rest or in perfect tranquillity of mind.
1678. (2).{LHAG MTHONG} [-{LHAG PAR MTHANG BA}]: vipashyanā;
The state of seeing more or having higher ideas after
the mind is tranquil.
1679. (3).{RNAL 'BYOR}: yogaḥ; Spiritual union (with the Supreme Being)
through abstract meditation.
1680. (4).{TZUL BZHIN YID LA BYED PA}:
(-yonisho manasi kāraḥ) [-yonisho manaskāraḥ [1]];
Regular (methodical) performance of abstract meditation.
1. See Sec.85, #1641.

1681. Sec.91.(-{MI DGE BCU'I LAS KYI MING LA}) (P.134) [P.97]
[-{MI DGE BA BCU'I MING}]: (-dāshā kushalāni, -A+B dashā
kushalāni)
[NA]; The names of the Ten Immoral Actions.
1682. (1).{LUS KYI NYES PAR SBYOD PA GSUM} (-{LUS KYIS NYES PA SBYOD PA
GSUM}):
trīṇi kāya dush caritāni; The three immoral actions of the body.
1683. (2).{NGAG GI NYES PAR SPYOD PA BZI}: catvāri vāg dush caritāni;
The four immoral actions of speech.
1684. (3).{YID KYI NYES PAR SPYOD PA GSUM} (-{YID KYIS NYES PA SPYOD PA
GSUM}):
trīṇi mano dush caritāni; The three immoral actions of the mind.

1685. Sec.92.(-{DGE BA BCU'I LAS KYI MING LA}) [-{DGE BA BCU'I MING}]: [P.98]
(-dasha kushalāni);
The names of the Ten Virtues or Virtuous Actions.
1686. (1).{LUS KYI LEGS PAR SPYOD PA} (-{LUS KYIS LEGS PAR SPYOD PA}):
(-trīṇi kāya sucaritāni) [-kāya sucaritam];
Good actions by the body.
1687. (2).{SROG GCOD PA SPONG PA}: (P.135)
(-prāṇātighātād viratiḥ) [-prāṇātighātād virati];
Not taking the life of any animate being.
1688. (3).{MA BYIN PAR LEN PA SPONG BA}:
(-adattādānād viratiḥ) [-adattādānād virati];
Desisting from taking anything which has not been given
(or not stealing).
1689. (4).{'DOD PAS LOG PAR GYEM PA SPONG BA}:
(-kāma mithyācārād viratiḥ) [-kāma mithyācārād virati];
Desisting from fornication or adultery.
1690. (5).(-{NAG GI LEGS PAR SPYOD PA BZHI,}
-{NAG GIS LEGS PAR SPYOD PA BZHI}):
[-{NAG GI LEGS PAR SPYOD PA}]
(-catvāri vāk sucaritāni) [-vāk sucaritam];
Good action by speech.
1691. (6).(-{RDZUN DU SMA BA SPONG BA}) [-{RDZUN TU SMA BA SPONG BA}]:
(-mṛṣāvādāt prativiratiḥ) [-mṛṣāvādāt prativirati];
Desisting from lying.
1692. (7).{TZIG RTSUB PO SMRA BA SPONG BA} (-{TZIG RTSUB MO SMRA BA
SPONG BA}):
(-pāruṣyāt prativiratiḥ) [-paruṣāt prativirati];
Desisting from abusive language.
1693. (8).(-{PHRA MAR SMRA BA SPONG BA}) [-{PHRA MA SMRA BA SPONG BA}]:
(-pāishunyāt prativiratiḥ) [-paishunyāt prativirati];
Desisting from slander.
1694. (9).(-{TZIG BKYAL BA SPONG BA,} -{NGAG 'KHYAL SPONG BA})
[-{TZIG KYAL BA SMRA BA SPONG BA}]:
(-saṁbhinna pralāpāt prativiratiḥ)
[-sambhinna pralāpāt prativirati];
Desisting from incoherent, non-sensical speech or talk.
1695. (10).(-{YID KYIS LEGS PAR SPYOD PA GSUM}) [-{YID KYI LEGS PAR SPYOD
PA}]:
(-trīṇi manaḥ sucaritāni) [-manaḥ sucaritam];
Mental good actions.
1696. (11).{BRNAB SEMS SPYONG BA}:
(-abidhyāyāḥ prativiratiḥ) [-abidhyāyāḥ prativirati];
Desisting from covetousness.
1697. (12).{GNOD SEMS SPONG BA}: (-vyāpādāt prativiratiḥ)
[-vyāpādāt prativirati]; Desisting from malice.
1698. (13).{LOG PAR LTA BA SPONG BA}:
(-mithyā dṛṣṭeḥ prativiratiḥ) [-mithyā dṛṣṭi prativirati];
Desisting from having a wrong theory (or principles).

1699. Sec.93.{BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO BZHI'I MING}
(-{BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PA'I MING LA})
(-puṇya kriyā vastūni) [NA];
The names of those four things which make one's moral merit
(for obtaining future beatitude).
1700. (1).{SBYIN PA LAS BYUNG BA'I BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO}:
(-dāna mayaṁ puṇya kriyā vastu) [-dāna mayam puṇya kriyā
vastu];
The matter for making one's moral merit, by charity
or almsgiving.
1701. (2).{TZUL KHRIMS LAS BYUNG BA'I BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO}:
(P.136)
(-shīla mayaṁ puṇya kriyā vastu) [-sīla mayam puṇya kriyā
vastu];
Matter for making one's moral merit by good morals.
1702. (3).(-{BSGOMS PA LAS BYUNG BA'I BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO})
[-{BSGOM PA LAS BYUNG BA'I BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO}]:
(-bhāvanā mayaṁ puṇya kriyā vastu)
[-bhāvanā mayam puṇya kriyā vastu];
Matter for making one's moral merit by judicious reflections.
1703. (4).{RDZAS LAS BYUNG BA'I BSOD NAMS BYA BA'I DNGOS PO}:
(-āupadhikaṁ puṇya kriyā vastu) [-opadhikam puṇya kriyā vastu];
Matter for making one's moral merit by supplying others
with necessary things.
1704.@ (5).{YON TAN}: guṇyam; [NA].

1705. Sec.94.(-{DON DAM PA'I MING LA,} -{DON DAM PA'I RNAM GRANGS LA})
[P.99]
[-{DON DAM PA'I MING}]:
(-paramārtha paryāyāḥ) [NA]; The (synonyms) names or `Reality
or Supreme Intelligence, Truth, True Meaning.
1706. (1).{DON DAM PA}: (-paramārthaḥ) [-paramārtha, -paramāna];
Supreme Intelligence.
1707. (2).{DE KHO NA}: (-tattvam) [-tattvaṁ]; The self same.
1708. (3).{YANG DAG PA'I MTHA'}: (-bhūta koṭiḥ) [-bhūta koṭi];
The very pure boundary (or the limit of Beings)
(absolute non entity).
1709. (4).{DE BZHIN NYID}: (-tathātā) [-tathatā];
Existence in the same manner.
1710. (5).{MA NOR BA DE BZHIN NYID}: (-avitathātā) [-avitathatā];
Unerringly the same.
1711. (6).{GZHAN MA YIN PA DE BZHIN NYID}:
(-ananya tathātā)[-ananya tathati];
Not another (but) the same.
1712. (7).{STONG PA NYID}: shūnyatā; Emptiness (ideal existence).
1713. (8).{CHOS KYI DBYINGS}: (-dharma dhātuḥ) [-dharma dhātu];
The root of morality (or the root of all things).
1714. (9).{CHOS MI 'GYUR BA NYID} (-{CHOS MI 'GYUR NYID}): dharma
niyāmatā;
The invincible (unchangeable, constant) substances.
1715. (10).{BSAM GYIS MI KHYAB PA'I DBYINGS}:
(-acintya dhātuḥ) [-acintya dhātu];
The inconceivable root.
1716. (11).{PHYIN CI MA LOG PA'I DE BZHIN NYID}: (P.137)
(-aviparyāsa tathātā) [-aviparyāsa tathatā];
Unquestionably (without opposition) the same.
1717. (12).{GNYIS SU MED PA}: (-advayam) [-advayi]; Indivisible.
1718. (13).(-{GNYIS SU BYAR MED PA}) [-{GNYIS SU BYAR MED}]:
(-advāidhī kāram) [-advaidhīkāra];
Not to be reduced into two, indivisible.
1719. (14).{CHOS GNAS PA NYID}: dharma sthititā;
Constant or permanent substance.
1720. (15).(-{CHOS KYI DBYINGS KYI TZUL NI GNAS PA NYID DO})
[-{CHOS KYI DBYINGS KYI CHUL NI GNAS PA NYID DO}]:
(-sthitāiva dharma dhātu sthititā)
[-sthitaiva dharma dhātu sthititā];
The manner of the moral root is is constant.
1721. (16).{DE BZHIN NYID 'DI NI GCIG PA NYID DO}:
(-ekā ivā iṣā tathātā) [-eka iva eṣā tathatā];
This very self-same thing is a "monad."
1722. (17).(-{CHOS KYI DBYINGS 'DRES PA MED PA,}
-{CHOS KYI DBYINGS DBYER MED PA HAM 'DRES PA MED PA})
[-{CHOS KYI DBYINGS 'DRES PA MED PA'I DBYER MED PA}]:
(-dharma dhātvasaṁbhedaḥ) [-dharma dhātu asambheda];
The moral root is absolutely indivisible.
1723. (18).(-{'DI NI GNYIS SU MED BYAR MED CING THA MI DAD DE MA CHAD
PA'O,}
-{'DI NI GNYIS SU MED BYAR MED CING THA MI DAD DE GCAD DU
MED})
[-{'DI NI GNYIS SU MED DE GNYIS SU BYAR MED CING}
{THA MI DAD DE GCAD DU MED}]:
(-advayam etad advāidhīkāram abhinnam acchinnam)
[-advayam etad advaidhīkāram abhinnam acchinna];
This not being dual, indivisible, incorruptilple
and indestructible.

1724. Sec.95.(-{MYA NGAN LAS 'DAS PA LA SOGS PA'I MING LA,}
-{MYA NGAN LAS 'DAS KYI RNAM GRANGS LA})
[-{MYA NGAN LAS 'DAS PA LA SOGS PA'I MING}]:
(-nirvāṇa paryāyāḥ, -B nirvāṇa paryāyaḥ) [NA];
The names (or terms) for deliverance from pain
(or bodily existence), or death.
1725. (1).{MYA NGAN LAS 'DAS PA}: (-nirvāṇam) [-nirvāṇa];
Deliverance from pain (or bodily existence) or death.
1726. (2).{PHUNG PO LHAG MA DANG BCAS PA'I MYA NGAN LAS 'DAS PA}:
(-sopadhi sheṣa nirvāṇam) [-sopadhi sheṣa nirvāṇa];
Deliverance from pain or death, but leaving some remainder
(or residue) of the 5 aggregates which constitute the body
and soul.
1727. (3).{PHUNG PO LHAG MA MED PA'I MYA NGAN LAS 'DAS PA}:
[P.100]
(-nirupadhi sheṣa nirvāṇam) [-nirupadhi sheṣa nirvāṇa];
Deliverance from pain or death, but having no residue
of the aggregates
1728. (4).{MI GNAS PA'I MYA NGAN LAS 'DAS PA}: (P.137-8)
(-apratiṣṭhita nirvāṇam) [-apratiṣṭhita nirvāṇa];
Death, without place (not to abide in a place).
1729. (5).{NGES PAR LEGS PA}:
(-niḥshreyasaḥ) [-niḥshreyasa]; The most virtuous.
1730. (6).{BYANG GROL}: (-apa vargaḥ) [-apa varga]; Purified and emancipated.
1731. (7).{MNGON PAR RTOGS PA}: (-abhi samayaḥ) [-abhi samaya];
Discrimination or judicious distinction.

1732.@ Sec.95a.(NA, -A NA, -B NA) [NA]: (NA, -A NA, -B NA) [NA]; [NA].
1733. (1).{SLOB PA}: (-shāikṣaḥ) [-shikṣā]; Learned (teaching, learning).
1734. (2).{MI SLOB PA}: (-ashāikṣaḥ) [-ashikṣā]; Unlearned, ignorant.
1735. (3).{SLOB PA YANG MA YIN MI SLOB PA YANG MA YIN}
(-{SLOB PA YANG MA YIN MI SLOB PA MA YIN,}
-{SLOB PA MA YIN MI SLOB PA YANG MA YIN,}
-{SLOB PA MA YIN MI SLOB PA MA YIN}):
(-naiva shikṣā nāshikṣā) [-naiva shikṣā nāshikṣā];
Neither learned nor unlearned.

1736.@ Sec.95b.(NA, -A NA, -B NA) [NA]: (NA, -A NA, -B NA) [NA]; [NA].
1737. (1).{YANG DAG PA NYID DU NGES PA'I PHUNG PO}:
(-samyaktva niyata rāshiḥ) [-samyaktā niyata rāshi];
The very pure, true aggregate (or man).
1738. (2).{LOG PA NYID DU NGES PA'I PHUNG PO}:
(-mithyātva niyata rāshiḥ) [-mithyatā niyata rāshi];
A certain aggregate (or body) of stubbornness in wrong
1739. (3).{MA NGES PA'I PHUNG PO}: (-aniyata rāshiḥ) [-aniyata rāshi];
A heap or aggregate of uncertainty.

1740. Sec.96.(-{SKYABS KYI RNAM GRANGS LA,} -{SKYABS KYI RNAM PA'I MING
LA})
[-{SKYABS KYI RNAM PA'I MING}]:
(-sharaṇa paryāyāḥ) [NA]; The names of the several kinds of
protection, refuge, shelter, patronage.
1741. (1).{SKYABS}: sharaṇam; Protection, refuge, shelter, protector.
1742. (2).(-{SMGON}) [-{MGON}]: (-nāthaḥ) [-nātha]; Patron, protector.
1743. (3).{DPUNG GNYEN}: parāyaṇam; Supporter, defender, patron.
1744. (4).{SKYOB PA}: trāṇam; Defender, protector.
1745. (5).(-{YONGS SU SKYOBS PA}) [-{YONGS SU SKYOB PA}]: (P.139)
paritrāṇam; Defending or keeping entirely safe.
1746. (6).{SKYOB STON}: (-tāyī, -tāyin) [-trāyi];
Showing (or teaching) the protector.
1747 (7).{GNAS}: layanam; Place, abode, refuge.
1748. (8).{RTEN}: (-gatiḥ) [-gati]; A god or saint represented by any image
at any sacred place (support, refuge).
1749.* (9).(-{SKYABS DU GLING SKABS DANG SBYAR}) [-{GLING}]: (-dvīpaḥ)
[-dvīpa];
Island, dry or firm land, place of security (a rock).
1750. (10).{SGROL BYED}: (-tārakaḥ) [-tāraka]; He that carries over a river
deliverer from the danger of drowning, a saviour.
1751. (11).(-{SGROL BA MO}) [-{BSGRAL BA}]: uttaraṇam;
The art of delivering, saving one from, etc.
1752. (12).(-{YONGS SU SKYOB PAR BYED PA}) [-{SKYOB PAR BYED PA}]:
paritrātā;
Defence, protection, the art of defending, keeping one safe.

1753. Sec.97.(-{RI MOR BYA BA'I RNAM PA'I MING LA,} [P.101]
-{RI MOR BYA BA'I RNAM GRANGS LA})
[-{RI MOR BYA BA'I RNAM PA'I MING}]:
(-mānanā paryāyāḥ) [NA]; The terms for expressing the
several kinds of honour, respect, reverence, etc.
1754. (1).{PHYAG 'TZAL BA}: (-vandanam, -vandanā) [-bandanam];
Adoration, prostration, obeisance, worship.
1755. (2).{MCHOD PA}: (-pūjanā) [-pūjana];
Presentation of offerings, worsbip, sacrificing, worshipping.
1756. (3).{RI MOR BYED PA} (-{RI MOR BYA PA}): mānanā;
Paying respect to, reverence.
1757. (4).{RJED PA} (-{BRJED PA}): arcanā; Honouring, honour, respect.
1758. (5).{GSOL BA}: apacāyanā; Begging, praying, entreating.
1759. (6).{GCES PAR BYED PA}: (-citrī kāraḥ) [-cittra kāra];
An adorning, emlpellishing.
1760. (7).(-{BKUR BSTIR BYED BA,} -{STIR BYA BA}) [-{BKUR STI BYA BA}]:
(-sat kāraḥ) [-sat kāra];
Respect, civility, oblation, the art of showing respect to.
1761. (8).(-{BLA MAR BYED BA,} -{BTSUN PAR BYA BA}) [-{BLA MAR BYA BA}]:
(-guru kāraḥ) [-guru kāra]; Reverencing him as his ruling guide.
1762. (9).{RIM GRO} (-{RIM GROR BYA BA}): (-upasthānam) [-upasthāna];
Respect, service.
1763. (10).(-{BSNYEN BKUR BYA BA}) [-{BSNYEN BKUR}]: paryupāsana;
Respectful reception and entertainment of a (religious) person.
1764. (11).{GUS PAR BYA BA}: (-ādaraḥ) [-adara]; Respect, reverence. (P.140)
1765. (12).(-{ZHE SAR BYA BA}) [-{ZHE SA}]: (-gāuravam) [-gauravam];
Respectful address or language.
1766. (13).{THAL MO SBYAR BA}: añjali karma (-añjali karman);
Reverence shown by putting together the palms of the hands.
1767. (14).{MNGON DU LDANG BA}: pratyutthānam;
Rising to welcome a visitor, polite reception of, etc.
1768. (15).{'DUD PA} (-{'DUN PA,} -{MTHUN PA}): (-sāmīcī) [-sāmīci];
The bowing of one's self, praise.
1769. (16).{RAB TU 'DUD PA}: (-praṇāmaḥ) [-praṇāma];
The bowiug of one's self greatly, respectful salutation.
1770. (17).{MDON PAR 'DUD PA}: (-abhi namanam) [-abhi nāmanam];
A high degree of salutation, by bowing one's self, etc.
1771. (18).{PHYAG BYA BA'I 'OS SU GYUR BA}:
(-sāmīcī karaṇīyaḥ) [-sāmīci karaṇīya];
Worthy to be worshipped and praised.
1772. (19).{KUN TU SBYIN PA'I 'OS SU GYUR PA}: (-āhavanīyaḥ) [-ahavaniya];
Worthy of every oblation or sacrifice.
1773. (20).{RAB TU SBYIN PA'I 'OS SU GYUR PA}:
(-prāhavanīyaḥ) [-prāhavanīya];
Worthy of the chief oblation or sacrifice.
1774. (21).(-{BLA MA LA SNYING NYE BA,} -{GUS PA})
[-{BLA MA LA GUS PA'I SNYING NYE BA}]:
(-guru bhaktiḥ) [-bhakti guru];
One that respectfully keeps or supports his guru.
1775. (22).{BLA MA LA SRID ZHU CHE BA}: guru shushrūṣā;
Earnest desire to serve and hear a spiritual guide.
1776. (23).{ZHE SA DANG BCAS PA}:
(-sapratīshaḥ) [-sapratīsha]; Respectful, reverential.
1777. (24).(-{NUS PA DANG BCAS PA}) [-{GUS PA DANG BCAS PA}]:
sagaurava; Humble, respectful.
1778. (25).{BSTEN PA}: sevanam; Helping, serving, advising.
1779.* (26).(-{BSNYEN PA}) [-{BSTAN PA}]: bhajanam; [P.102]
Keeping, supporbng, feeding.
1780. (27).{BSNYEN BKUR BYED PA}: paryu pāsanam;
Respectful reception and entertainment, kindness, good service.
1781. (28).{BSNYEN BKUR BYED PA}: (-upāsanam) [-upāsanā];
Respectful reception (making him to sit above).
1782. (29).(-{YANG DAG PAR BSTEN PA}) [-{YANG DAG PAR BSEN PA}]:
saṁsevanam; Good service or entertainment.
1783. (30).{NYE BAR BSTEN PA}: upasevanam; (P.140-1)
Keeping him near, serving, good service.
1784. (31).{RI MOR BYA BA} (-{RIN PO CHER BYA BA}):
(-bahu mānam) [-sumāna, +M. bahu mānaḥ];
Showing great respect or reverence to.
1785.* (32).(-{PHYAG 'TZAL LAM BTUD NAS})
[-{PHYAG 'TZAL TE 'DUG NAS GUS PAR SMRA BA}]:
(-praṇipatya) [-praṇipatya ahhi vādanam];
Speaking politely (or respectfully) after having made
his salutation (and sat down).
1786.@ (33).{GUS PAR SMRA BA}: abhi vādanam; [NA].
1787. (34).(-{GSONG POR SMRA BA}) [-{SONG POR SMRA BA}]:
pūrvāhhilāpī (-pūrvāhhilāpin);
Speaking uprightly, honestly, without affectation.

1788. Sec.98.(-{SPRO BA'I RNAM GRANGS LA,}
-{SPRO ZHING BRTSON PA LA SOGS PA'I MING LA,}
-B {SPRO BA'I RNAM GRANGS LA})
[-{SPYI ZHING BRTSON PA LA SOGS PA'I MING LA}]:
(NA) (-A utsuṭi paryāyaḥ, -B NA) [NA];
The names of earnest or cheerful, application, endeavour, etc.
1789.* (1).(-{SPRO BA}) [-{SPRO BA BRTSOM PA}]:
(-utsūḍhiḥ, -utsṛcitaḥ, +ut+suh+ti) [-utsūcita]; Behaviour
conduct, manner of one's behaviour, earnest application.
1790.@ (2).{BRTSOM PA}: utsāhaḥ; [NA].
1791.* (3).(-{BRTSOM PAR BYA BA}) [-{MI GYEL BA}]: (-ārambhaḥ) [-arambha];
Not negligent, diligent, industrious.
1792. (4).(-{MI GYENG BA MI GYEL BA HAM SNYOM LAS MED PA})
[-{SNYOM LAS MED PA}]:
(-atandritaḥ) [-atandrita]; Not slothful or sluggish.
1793. (5).{GUS PAR BYED PA}: sat kṛtya kārī (-sat kṛtya kārim);
Acting virtuously.
1794. (6).{RGYUN DU BYED PA}: sātatya kārī (-sātatya kārim);
Always busy or occupied.
1795. (7).(-{RTAG TU 'GRUS CHE BA}) [-{RTAG 'BRUS CHE BA}]:
(-niyakaḥ) [-niyaka];
Restrained, or with subdued passions.
1796.@ (8).{KHA 'OG TU LUS 'KHRUS PA}: prati jñottarakaḥ; [NA].
1797.* (9).(-{NYAMS SU LEN PA,} -{ZHEN PAR BYOD PA})
[-{NYAMS SU LEN PA ZHEN PAR BYED PA}]:
āsthiti kriyā; Consideration, reflection, pains, efforts.
1798. (10).{MNGON PAR BRTSON PA}: (-abhi yogaḥ) [-abhi yoga];
Earnest endeavour or devotion.
1799. (11).{BRTSON PA}: (-udyogaḥ) [-udyoga]; Earnest meditation, application.
1800. (12).(-{BRTSON PAR BYA BA RNAL 'BYOR DU BYA BA SBYOR BYA BA}
(P.142-3)
{SKABS DANG SBYAR ZHING GDAGS})
[-{BRTSON PAR BYA RNAL 'BYOR DU BYA}]:
(-yogam āpattavyam) [-yogam āpattavyaṁ];
Must apply himself to earnest meditation.
1801. (13).(-{CHOS KYI RJES SU MTHUN PA'I CHOS KYI NAN TAN})
[-{CHOS KYI RJES SU MTHUN PA'I CHOS KYI GTAM}]:
(-dharmānu dharma pratipattiḥ, -dharmānu pratipattiḥ)
[-dharmānu dharma pratipatti];
A discourse on moral subjects according to the moral law.
1802.@ (14).{MGO DANG GOS LA MA 'BAR BA LTA BU}: ādīpta shirash
celopamaḥ; [NA].
1803.@ (15).{SPRO BA, BRTSON PA SKABS DANG SBYAR TE GTAGS}:
āutsukyam, utsuktam; [NA].
1804. (16).({BRTUL BA,} -{PHA ROL GNON PA,} -{DPA' BA}) [-{BRTUL BA
BRTSON}]:
(-parākramaḥ) [-parākrama]; Exercise, practice.
1805.@ (17).{RTUN BA}: ātāpī; [NA].
1806. (18).{BRTUN CING BYED PA}:
(-ātapta kārī, -ātapta kārin) [-atapta kāri];
Doing with great endeavour or diligent application.
1807. (19).{ZHUGS PA} (-{BRTSON PA}):
(-udyataḥ) [-udyata]; Applying himself to, beginning.
1808. (20).{'BAD PA} (-{BRTSON PA}): [P.103]
(-nirataḥ) [-nirata]; Endeavour, continual exercise.
1809.@ (21).{RUS SHING LTAR 'DZIN PA, CHED CHER 'DZIN PA}: asthī kṛtya;
[NA].
1810. (22).{NAN TAN SNYING POR BYED PA}:
(-pratipatti sāraḥ) [-pratipatti sāra]; Ascertainment
penetration to the very heart (in searching after).
1811.@ (23).{BRJOD PA'I SGRA DANG SMRA BA LHUR BYED PA MA YIN,}
{BRJOD PA'I SGRA DANG SMRA BA LHUR BYED PA MA YIN PA'I}:
na vyāhāra ryta vāk paramaḥ; [NA].
1812. (24).(-{'BAD PA,} -{RTSOL BA}) [-{'BAD PA RTSOL BA}]:
(-vyavasāyaḥ) [-vyavasāya];
Diligent application, endeavour, effort.
1813. (25).{MNGON PAR SPRO BA}:
(-abhyutsāhaḥ) [-abhyutsāha]; Greatly delighting in.
1814.@ (26).{GO CHA GOS PA, GO CHA BA GOS PA}: saṁnāha saṁnaddhaḥ;
[NA].
1815.@ (27).{SRA ZHING BRTAN PA}: dṛḍha sāram; [NA]. (P.143)
1816.@ (28).{GSAL BA, 'BAR BA, SBYANGS PA SKABS DANG SBYAR}: uttaptaḥ;
[NA].
1817.@ (29).{NAN TAN, 'BAD PA}: udyamaḥ; [NA].

1818.@ Sec.99.{MI 'JIGS PA'I RNAM GRANS, MI 'DZEM PA'I MING LA}:
abhaya paryāyaḥ (-A+B abhaya paryāyāḥ); [NA].
1819.* (1).(-{MI 'DZEM PA}) [-{MI 'JIGS PA}]:
(-abhīruḥ) [-abhīru]; Fearless, intrepid.
1820.* (2).{MI 'JIGS PA}: (-vicāradaḥ) [-abhīru]; Fearless, intrepid.
1821. (3).{BAG TZA BA MED PA}: acchambhī;
Without terror, dread or consternation.
1822. (4).{'JIGS PA MED PA}: (-nirbhayaḥ) [-nirbhaya]; Fearless, intrepid.
1823. (5).{ZHUM PA MED PA}: (-aviṣādaḥ) [-aviṣāda];
Not dejected or discouraged.
1824.* (6).(-{MI SKRAG}) [-{MI SKRAG MI DNGANG}]:
(na uttrasati) [-notrāsana santrāsati]; Intrepid, fearless.
1825.@ (7).{MI DNGANG}: na saṁtrasati; [NA].
1826. (8).{DNGANG BAR MI 'GYUR}: (na saṁtrā samā padyate)
[-na santrā samā padyate]; Will not be afraid.
1827. (9).{MI ZHUM}: na līyati; Not slothful or dejected.
1828. (10).{MI 'GONG}: na saṁlīyati; Is not confounded.
1829. (11).{MI 'JOM}: (-na jihrīyati) [-na jihriyati]; Is not ashamed.
1830. (12).{MI LDOG} (-{MI 'DOG}): (-nārttīyati) [-narttīyati];
Turns not away from (or censures not).
1831. Sec.100.{PHUNG PO KHAMS DANG SKYE MCHED LA SOGS PA'I MING LA}
(P.144)
(-{PHUNG PO KHAMS SKYE MCHED DRUG LAS NYE BAR LEN PA'I}
[P.103]
{PHUNG PA LNGA LA,}
-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED LA SOGS PA'I MING
LAS}
{NYE BAR LEN PA}"I {PHUNG PO LNGA'I MING LA}):
(-pañcopadāna skandhāḥ, -A+B pañcopādāna skandhāḥ)
[NA];
The names of the aggregates, primary elements
(or substances, senses, of the body).
# (1).{NYE BAR LEN PA'I PHUNG PO LNGA}: pañcopādāna skandha;
Abstraction (or assemblage) of the five aggregates
(or the five constitutive aggregates).
1832. (2).{GZUGS KYI PHUNG PO}: (-rūpa skandhaḥ) [-rūpa skandha];
The aggregate of body (or bodily substances).
1833. (3).{TZOR BA'I PHUNG PO}: (-vedanā skandhaḥ) [-vedanā skandha];
The aggregate of perceptions.
1834. (4).{'DU SHES KYI PHUNG PO}: (-saṁjñā skandhaḥ) [-saṁjñā
skandha];
The aggregate of representations.
1835. (5).{'DU BYED KYI PHUNG PO}: (-saṁskāra skandhaḥ) [-saṁskāra
skandha];
The aggregate of notions.
1836. (6).{RNAM PAR SHES PA'I PHUNG PO} (-{RNAM SHES KYI PHUNG PO}):
(-vijñāna skandhaḥ) [-vijñāna skandha];
The aggregate of cognition (or of having clear ideas).

1837. Sec.101.(-{GZUGS KYI PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA,}
-{'BYUNG BA CHEN PO BZHI})
[-{GZUGS KYI PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING}]:
(-+A+B catvāri mahā bhūtāni, -rūpa skandha nāmāni) [NA];
The names of the divisions of the bodily aggregate.
# (1).{'BYUNG BA CHEN PO BZHI}: catvāri mahā bhūtāni;
The four great elements.
1838. (2).{SA'I KHAMS}: (-pṛthivī dhātuḥ) [-pṛthivī dhātu];
The earthen primary element.
1839. (3).{CHU'I KHAMS}: (-ab dhātuḥ) [-ab dhātu]; [P.104]
The watery primary element.
1840. (4).{ME'I KHAMS}: (-tejo dhātuḥ) [-tejo dhātu];
The fiery primary element.
1841. (5).{RLUNG GI KHAMS}: (-vāyu dhātuḥ) [-vāyu dhātu];
The a‰rial primary element.
1842. (6).{SRA BA NYID}: (-khakkhaṭa tvam, -kakkhaṭa tvam) [-khakkhaṭa
tvaṁ];
Solidity, hardness.
1843. (7).(-{GSER BA NYID}) [-{GSHER BA NYID}]: (P.145)
(-drava tvam) [-drava tvaṁ];
Moisture, fluid or fluidity.
1844. (8).{TZA BA NYID}: (-uṣṇa tvam) [-uṣṇa tvaṁ];
Heat, warmth (the burning quality).
1845. (9).{YANG ZHING GYO BA NYID}:
(-laghu samudīraṇa tvam) [-laghu samudīraṇa tvaṁ];
Lightness and mobility.
1846. (10).{RGYUR BYAS PA'I GZUGS}: upādāya rūpam;
Causal body (or, a body as the the cause of anything).
1847. (11).{'BYUNG BA LAS GYUR PA'I GZUGS}: (-bhāutika rūpam)[-bhautika
rūpam];
A body arising from a primary element.
1848. (12).{BSKYED PA}: (-jānanam, +jananam) [-jananam];
Generation, production (generative, productive).
1849. (13).{RTEN} (-{RTEN PA}): (-nishrayaḥ) [-nishraya]; Support, basis.
1850. (14).{GNAS} (-{GNAS PA}): (-sthānam) [-sthānaṁ];
Place, spot, abode, continuance.
1851. (15).(-{RTON PA,} -{STON PA}) [-{RTON RTEN PA}]:
(-upastambhaḥ) [-upastambha]; A prop, post, pillar, support.
1852. (16).{'PHEL BAR BYED PA}: (-upabṛṁhaṇam, +upavṛhaṇam)
[-upabṛṁhaṇa];
Increasing, augmentation.
1853. (17).{MIG GI DBANG PO}: (-cakṣur indriyam) [-cakṣur indriya];
The organ of sight.
1854. (18).{RNA BA'I DBANG PO}: (-shrotrendriyam) [-shrotrendriya];
The organ of hearing.
1855. (19).{SNA'I DBANG PO}: (-ghrāṇendriyam) [-ghrāṇendriya];
The organ of smelling.
1856. (20).{LCE'I DBANG PO}: (-jihvendriyam) [-jihvendriya];
The organ of taste.
1857. (21).{LUS KYI DBANG PO}: (-kāyendriyam) [-kāyendriya];
The organ of body [sic].
1858. (22).{GZUGS DANG BA}: (-rūpa prasādaḥ) [-rūpa prasāda]; A pure body.
1859. (23).{GZUGS}: (-rūpam) [-rūpa]; Body, object.
1860. (24).{SGRA}: (-shabdaḥ) [-shabda]; Sound.
1861. (25).{DRI}: (-gandhaḥ) [-gandha]; Smell, scent.
1862. (26).{RO}: (-rasaḥ) [-rasa]; Taste, flavour.
1863. (27).{REG BYA}: (-spraṣṭavyam) [-spraṣṭavya];
Touch, contact, to be touched.
1864. (28).{KHA DOG GI GZUGS}: (-varṇa rūpam) [-varṇa rūpa];
(P.145-6)
The body of colour.
1865. (29).{SNGON PO}: (-nīlam) [-nīla]; Blue.
1866. (30).{SER PO}: (-pītim) [-pīta]; Yellow.
1867. (31).{DMAR PO}: (-lohitam) [-lohita]; Red [P.105]
1868. (32).{DKAR PO}: (-avadātam) [-avadāta]; White.
1869. (33).{SPRIN}: (-abhram) [-abhra]; A cloud.
1870. (34).{DU BA}: (-dhūmaḥ) [-dhūma]; Smoke.
1871. (35).{RDUL}: (-rajaḥ) [-rajas]; Dust.
1872. (36).(-{KHUG RNA}) [-{KHUG SNA}]: mahikā; Frost, fog, mist.
1873. (37).{GRIB MA}: chāyā; Shadow, shade.
1874. (38).{NYI MA}: (-ātapaḥ) [-atapa]; The heat of the sun, sunshine.
1875. (39).{SNANG BA}: (-ālokaḥ) [-aloka]; Light, shine, sight, seeing.
1876. (40).{MUN PA}: (-andhakāraḥ) [-andhakāra]; Darkness, obscurity.
1877. (41).{DBYIBS KYI GZUGS}: (-saṁsthāna rūpam) [-saṁsthāna rūpa];
The body of form, shape, figure.
1878. (42).{RING PO}: (-dīrgham) [-dīrgha]; Long.
1879. (43).{THUNG NGU}: (-hrasvam) [-hrasva]; Short.
1880. (44).{LHAM PA}: (-vṛttam, +vartula) [-vṛtta]; Round, globular.
1881. (45).{ZLUM PO}: (-parimaṇḍalam) [-parimaṇḍala]; Circular, round.
1882. (46).(-{PHYAL LE BA MNYAM PA, PHYA LE BA MNYAM PA,} -{MNYAM PA})
[-{PHYAL LE MNYAM PA}]: (-shātam) [-shāta]; Even, level, equal
1883. (47).(-{PHYAL LE BA MA YIN PA MI MNYAM PA,}
-{PHYA LE BA MA YIN PA MI MNYAM PA,} -{MI MNYAM PA})
[-{PHYAL LE MA YIN MI MNYAM PA}]: vishāta; Uneven, unequal.
# (48).{'BYUNG BA LAS GYUR PA'I GZUGS}: bhautika rūpa; Elementary body.
1884. (49).{MTHON PO}: (-unnatam) [-unnata]; High, tall.
1885. (50).{DMA' BA}: (-avanatam) [-avanata]; Low (not high).
1886. (51).{GRU BZHI}: (-caturasram) [-caturasra]; Four-cornered, quadrangular.
1887. (52).{RNAM PAR RIG BYED}: (-vijñaptiḥ) [-vijñapti]; Instructive.
1888. (53).{BSTAN DU YOD PA}: (-sani darshanam) [-saṁdarshana]; (P.147)
That may be shown or taught, demonstrable.
1889.@ (54).{BSTAN DU MED PA}: asani darshanam; [NA].
1890 (55).{THOGS PA DANG BCAS PA}:
(-sapratighaḥ) [-sapratigha]; Controversial.
1891. (56).{THOGS PA MED PA}: (-apratighaḥ) [-apratigha]; Incontestable.
1892. (57).(-{MA ZIN PA'I 'BYUNG BA CHEN PO LAS BYUNG BA SEMS CAN DU}
{STON PA DANG SEMS CAN DU MI STON PA YID DU 'ONG BA DANG}
{YID DU MI 'ONG BA,}
-{MA ZIN PA'I 'BYUNG BA CHEN PO'I RGYU LAS BYUNG BA SEMS CAN
DU}
{STON PA DANG SEMS CAN DU MI STON PA YID DU 'ONG BA DANG}
{YID DU MI 'ONG BA})
[-{MA ZIN PA'I 'BYUNG BA CHEN PO'I RGYU LAS BYUNG BA}]:
(-anupātta mahā bhūta hetukaḥ sattvākhyo' sattvākhyo
manojñā manojñāshca)
[-anupātta mahā bhūta hetuka];
Produced from the cause (or source) of the great perfect
primary element.
1893.* (58).(-{ZIN PA'I 'BYUNG BA CHEN PO'I RGYU LAS BYUNG BA} [P.106]
{SEMS CAN DU STON PA DANG SEMS CAN DU MI STON PA YID DU
'ONG BA}
{DANG YID DU MI 'ONG BA})
[-{SEMS CAN DU STON PA DANG SEMS CAN DU MI STON PA}]:
(-upātta mahā bhūta hetukaḥ sattvākhyo' sattvākhyo
manojñā manojñāshca)
[-satvākhyā satvākhya];
Dividing into animate and inanimate beings.
# (59).{YID DU 'ONG BA DANG YID DU MI 'ONG BA}: manojñā
manojñāshca;
Pleasing and unpleasing, or agreeable and disagreeable
to the mind.
# (60).{ZIN PA'I 'BYUNG BA CHEN PO'I RGYU LAS BYUNG BA}:
upātta maha bhūta hetuka; Having the cause of its forth-coming
in the defective or imperfect primary element.
# (61).{SEMS CAN DU STON PA DANG SEMS CAN DU MI STON PA}:
satvākhyā satvākhya; See No. 58 above.
# (62).{YID DU 'ONG BA DANG YID DU MI 'ONG BA}:
manojñā manojñāshca; See No. 59 above.
1894. (63).{DRI ZHIM PA}: (-sugandhaḥ) [-sugandha];
Agreeable or sweet scent or smell.
1895. (64).{DRI NGA BA}: (-durgandhaḥ) [-durgandha];
A disagreeable scent or smell.
1896. (65).{DRI MNYAM PA}: (-sama gandhaḥ) [-sama gandha];
Similar or like scent or smell.
1897. (66).{DRI MI MNYAM PA}: (-viṣama gandhaḥ) [-viṣama gandha];
Dissimilar or unlike scent or smell.
1898. (67).{MNGAR BA}: (-madhuraḥ) [-madhura]; Sweet.
1899. (68).{SKYUR BA}: (-āmlaḥ) [-amla]; Sour, acid.
1900. (69).{LAN TZA} (-{LAN TZWA BA}): (-lavaṇaḥ) [-lavaṇa]; Salt [brackish].
1901. (70).{TZA BA} (-{TZWA BA}): (-kaṭukaḥ) [-kaṭuka]; Hot hot-biting.
1902. (71).{KHA BA}: (-tiktaḥ) [-tikta]; [Pungent] acrid and bitter.
1903. (72).{BSKA BA}: (-kaṣāyaḥ) [-kaṣāya];
Nauseous, bitter, astringent flavour or taste.
1904. (73).{'JAM PA}: (-shlakṣṇa tvam) [-shlakṣṇatva]; (P.148)
Softness, soft, gentle.
1905. (74).{RTSUB PA}: (-karkasha tvam) [-karkashatva];
Roughness, harshness, of unequal surface.
1906. (75).{LCI BA}: (-guru tvam) [-gurutva]; Heaviness, heavy, weighty.
1907. (76).{YANG BA}: (-laghu tvam) [-laghutva, -layutva];
Lightness, light, not heavy.
1908. (77).{GRANG BA}: (-shītam) [-shīta]; Cold.
1909. (78).{BKRES PA}: (-bubhūkṣā) [-bubhukṣā, -vibhukṣā];
Hungry, he that becomes hungry.
1910. (79).{BKRES PA}: jighatsā; Hunger.
1911. (80).{SKOM PA}: pipāsā; Thirst or thirsty.
1912. (81).{RNAM PAR RIG BYED MA YIN PA}
(-{RNAM PAR RIG BYED PA MA YIN PA,}
-{RNAM PAR RIG PAR BYED MA YIN PA,}
-{RNAM PAR RIG PAR BYED PA MA YIN PA}):
(-avijñaptiḥ) [-avijñapti]; Uninstructed or uninstructive.

1913. Sec.102.{TSOR BA'I PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA}: [P.107]
(-vedanā skandha nāmāni, -A NA) [NA]; The names of the
divisions of perceptions (sensations or feelings).
1914. (1).{BDE BA}: (-sukhaḥ) [-sukha]; Happiness, pleasure.
1915. (2).{SDUG BSNGAL}: (-duḥkhāḥ) [-duḥkha]; Pain, distress.
1916. (3).(-{SDUG BSNGAL YANG MA YIN BDE BA YANG MA YIN,}
-{BDE BA YANG MA YIN SDUG BSNGAL YANG MA YIN})
[-{BDE BA YANG MA YIN SDUG BSNGAL BA YANG MA YIN}]:
(-aduḥkhā sukhāḥ) [-aduḥkhā sukha];
Neither pain nor pleasure, a middle state between them both.

1917. Sec.103.{BDU SHES KYI PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA}:
(-saṁjñā skandha nāmāni, -A NA) [NA];
The names of the divisiond of representation.
1918. (1).(-{CHUNG NGU}) [-{CHUNG DU}]: (-parīttā) [-paritta]; Small, little.
1919. (2).(-{CHEN POR 'GYUR PA}) [-{CHEN POR GYUR PA}]:
(-mahān bhūta, mahāṅgatā) [-mahad bhūta];
Grown large or great, great.
1920. (3).{TZAD MED PA}: (-apramaṇā) [-apramāṇa]; Immense.

1921. Sec.104.(-{SEMS DANG MTZUNGS PAR LDAN PA'I 'DU BYED DANG}
(P.149)
{SEMS DANG LDAN PA MA YIN PA'I 'DU BYED KYI MING LA})
[-{SEMS DANG MTZANGS PAR LDAN PA'I 'DU BYED DANG,}
{SEMS DANG LDAN PA MA YIN PA'I MING LA}]:
(-cāita sika dharmāḥ, -A NA) [NA];
The notions formed of animate and inanimate beings.
1922. (1).{SEMS LAS BYUNG BA'I CHOS RNAMS}
(-{SEMS LAS 'BYUNG BA'I CHOS RNAMS}):
(-cāita sikā dharmāḥ) [-caita sika dharma];
Notions (ideas) originating in the mind.
1923. (2).{REG PA}: (-sparshaḥ) [-sparsha]; Touch, feeling.
1924. (3).{'DU SHES}: saṁjñā; Consciousness [notion].
1925. (4).{TZOR BA} (-{TZO BA}): vedanā; Perception [feeling].
1926. (5).{YID LA BYED PA}: (-manasi kāraḥ) [-manas kāra];
Impressing into [upon] the mind [attention].
1927. (6).(-{SEMS PA}) [-{SEMS}]: cetanā;
"A minding" [living, feeling, unaerstanding].
1928. (7).{'DUN PA}: (-chandaḥ) [-chandas]; Wish, desire, intention.
1929. (8).{MOS PA}: (-adhi mokṣaḥ) [-adhi mokṣa];
Faith, belief, piety, respect.
1930. (9).{DRAN PA}: (-smṛtiḥ) [-smṛti]; Memory, recollection, rembrance.
1931. (10).{SHES RAB}: prajñā; Wit, understanding.
1932. (11).{TING NGE 'DZIN}: (-samādhiḥ) [-samādhi]; Deep meditation, ecstasy.
1933. (12).{DAD PA}: shraddhā; Faith, belief, a believing.
1934. (13).{NGO TZA SHES PA}: (-hrīḥ) [-hrī]; [P.108]
[Bashful] modest. [Csoma here makes a curious slip in his
English by giving "shame-faced" aa synonymous with modest.]
1935. (14).{KHREL YOD PA}:
(apatrāpyam) [-apattavyam, +for apatrapā]; Modest or modesty.
1936. (15).{MA CHAGS PA'I DGE BA'I RTSA BA} (-{MA CHAGS PA'I DGE BA RTSA
BA}):
(-alobhaḥ kushala mūlam) [-alobha kushala mūla];
To be without cupidity is the root of moral virtue.
1937. (16).{ZHE SDANG MED PA'I DGE BA'I RTSA BA}:
(-adveshaḥ kushala mūlam) [-advesha kushala mūla];
To be without hate is the root of moral virtue.
1938. (17).{GTI MUG MED PA'I DGE BA'I RTSA BA}:
(-amohaḥ kushala mūlam) [-amoha kushala mūla];
Absence of ignorance is the root of morality.
1939. (18).{BRTSON 'GRUS}: (-vīryam) [-vīrya]; (P.150)
Diligent application, earnestness, industry.
1940. (19).(-{SHIN TU SPYANGS PA}) [-{SHIN TU SBYANGS PA}]:
(-prasrabdhiḥ) [-prashrabdhi]; Very well-exercised or purified.
1941. (20).{BAG YOD PA}: (-apramādaḥ) [-apramāda];
Chastity, temperance, modesty.
1942. (21).{BTANG SNYOMS}: upekṣā; Indifference, neutrality.
1943. (22).{MI 'TZE BA}: ahiṁsā; Innocence, not hurting.
1944. (23).{'DOD CHAGS}: (-rāgaḥ) [-rāga]; Passion, anger, cupidity, lust.
1945. (24).(-{KHON KHRO BA}) [-{KHONG KHRO BA}]: (-pratighaḥ) [-pratigha];
The state of becoming angry, passionate.
1946. (25).{NGA RGYAL}: (-mānaḥ) [-māna]; Pride, arrogance.
1947. (26).{LHAG PA'I NGA RGYAL}: (-adhi mānaḥ) [-adhi māna];
Great pride, haughtiness.
1948. (27).{NGA RGYAL LAS KYANG NGA RGYAL}: (-mānāti mānaḥ)
[-mānāti māna];
The highest degree of pride.
1949. (28).{NGA'O SNYAM PA'I NGA RGYAL}: (-asmi mānaḥ) [-asmi māna];
Arrogance, pride, self-conceit.
1950. (29).{MNGON PA'I NGA RGYAL}: (-abhi mānaḥ) [-abhi māna]; Great pride.
1951. (30).{CUNG ZAD SNYAM PA'I NGA RGYAL}: (-ūna mānaḥ) [-unna
māna];
Pride, conceit.
1952. (31).{LOG PA'I NGA RGYAL}: (-mithyā mānaḥ) [-mithyā māna];
Wrong or false arrogance.
1953. (32).{MA RIG PA}: avidyā; Ignorance.
1954. (33).{LTA BA}: (-dṛṣṭiḥ) [-dṛṣṭi]; Speculation, theory.
1955. (34).{'JIG TZOGS LA LTA BA}: (-sat kāya dṛṣṭiḥ) [-sat kāya
dṛṣṭi];
The theory of destruction [the heretical doctrine of
indivduality].
1956. (35).{MTHAR 'DZIN PAR LTA BA} (-{MTHAR 'DZIN PA'I LTA BA}):
(-anta grāha dṛṣṭiḥ) [-anta grāha dṛṣṭi];
The theory of limitation.
1957. (36).{LOG PAR LTA BA} (-{LOG PA'I LTA BA}):
(-mithyā dṛṣṭiḥ) [-mithyā dṛṣṭi]; Wrong or false theory.
1958. (37).{LTA BA MCHOG TU 'DZIN PA}:
(-dṛṣṭi parāmarshaḥ) [-dṛṣṭi parāmarsha];
He that follows (or adheres to) speculation.
1959. (38).{TZUL KHRIMS DANG BRTUL ZHUGS MCHOG TU 'DZIN PA}:
(-shīla vrata parāmarshaḥ) [-shīla vrata parāmarsha];
He that adheres especially to the practical part - or has
for his first principle, "good morals."
1960. (39).{THE TZOM}: vicikitsā; Uncertainty, doubt. (P.151) [P.109]
1961. (40).{KHRO BA}: (-krodhaḥ) [-krodha]; Anger, passion.
1962. (41).{KHON DU 'DZIN PA} (-{'KHON DU 'DZIN PA}):
(-upanāhaḥ) [-upanāha]; Rancour, inveterate malignity.
1963. (42).{'CHAB PA}: (-mrakṣaḥ) [-mrakṣa];
Concealment of one's views or defects, hypocrisy, slyness.
1964. (43).{'TZIG PA}: (-pradāsaḥ) [-pradāsha];
Anger, displeasure [contentiousness].
1965. (44).(-{PHRAG DOG}) [-{PHRA DOG}]: īrṣyā; Envy.
1966. (45).{SER SNA}: (-mātsaryam) [-mātsarya]; Avarice
1967. (46).{SGYU}: māyā; Illusion, trick, deceit.
1968. (47).{GYO}: (-shāthyam) [-shāṭhyam]; Trick, deceit, fraud, craft.
1969. (48).{RGYAGS PA}: (-madaḥ) [-mada]; Haughty, proud, boast, brag.
1970. (49).{RNAM PAR 'TZE BA}: vihiṁsā; Hurtful.
1971. (50).{NGO TZA MED PA}: (-āhrīkyam) [-ahrīkyam]; Impudent.
1972. (51).{KHREL MED PA}: (-anapatrāpyam) [-anapatrapyam];
Immodest, shameless.
1973. (52).{MA DAD PA}: (-āshrāddhyam) [-ashrādhyam];
Disbelieving, infidel, an unbeliever.
1974. (53).{LE LO}: kaushīdyam; Idle, lazy.
1975. (54).{BAG MED PA}: (-pramādaḥ) [-pramāda];
Unchaste, dissolute, intemperate.
1976. (55).{BRJED NGES PA}: muṣita smṛtitā; Forgetfulness.
1977. (56).{GYENG BA} (-{GYENG,} -{RNAM GYENG BA}):
(-vikṣepaḥ) [-vikṣepa]; Fluctuation, heedlessness.
1978. (57).{SHES BZHIN MA YIN PA}: asamprajanyam; Unknowing.
1979. (58).{RGOD PA}: (-āuddhatyam) [-auddhatyam]; Extravaganee in meditation.
1980. (59).{'GYOD PA}: (-kāukṛtyam) [-kaukṛtyam]; Repentance.
1981. (60).{RMUGS PA}: (-styānam) [-styāna]; Dullness.
1982. (61).{GNYID}: middham; Sleep, sleepiness, dullness. (P.152)
1983. (62).{RTOG PA}: (-vitarkaḥ) [-vitarka]; Judging, reasoning, judgment.
1984. (63).{DPYOD PA}: (-vicāraḥ) [-vicāra]; Trying, investigatiug.
1985. (64).{'THOP PA}: (-prāptiḥ) [-prāpti]; The finding out, invention.
1986.@ (65).{'THOP PA MED PA}: (-aprāptiḥ) [-aprāpti]; [NA].
1987. (66).{'DU SHES MED PA'I SNYOMS PAR 'JUG PA}: [P.110]
(-asaṁjñi samā pattiḥ) [-asaṁjñi samā patti];
Ecstasy (or deep meditation) with loss of consciousness.
1988. (67).{'GOG PA'I SNYOMS PAR 'JUG PA} (-{'GOG PA'I SNYOMS 'JUG PA}):
(-nirodha samā pattiḥ) [-nirodha samā patti];
Ecstasy (with entire ceasing or stopping).
1989. (68).{'DU SHES MED PA} (-{'DU SHES MED BA}):
(-āsaṁjñikam) [-asaṁjñikaṁ]; Unconscious, unconsciousness.
1990. (69).{SROG GI DBANG PO}: (-jīvitendriyam) [-jīvitendriya];
The organ or principle of life.
1991. (70).(-{RIGS 'THUN PA}) [-{RIGS MTHUN PA}]:
(-nikāya sabhāgaḥ) [-nikāya sabhāga];
Homogeneous son or offspring.
1992. (71).{SKYE BA}: (-jātiḥ) [-jāti]; Birth or the state of coming forth.
1993. (72).{RGA BA}: jarā; Old age or the state becoming old.
1994. (73).{GNAS PA}: (-sthitiḥ) [-sthiti];
Continuance, duration, permanence, abode.
1995. (74).{MI RTAG PA}: anityatā; Unsteady, inconstant.
1996. (75).{MING GI TZOGS}: (-nāma kāyaḥ) [-nāma kāya];
Assemblage of (names) syllables.
1997.@ (76).{YI GE'I TZOGS}: vyañjana kāyaḥ; [NA].
1998.* (77).(-{THIG GI TZOGS}) [-{DE CHIG GI TZOGS}]:
(-pada kāyaḥ) [-pada kāya]; Assemblage (or body) of words.
1999. (78).(-{DE LTA BU'I CHA DANG MTHUN PA}) [-{DE LTA BU'I CHA DANG
'THUN PA}]:
(-evaṁ bhāgīyāḥ) [-evam bhāgiya];
Consisting of similar or homogeneous parts.
2000. (79).{'JUG PA}: (-pravṛttiḥ) [-pravṛtti]; Entrance, reabsorption.
2001. (80).{SO SOR NGES PA}: (-pratiniyamaḥ) [-pratiniyama];
Discernment, ascertainment.
2002. (81).{'BYOR 'BREL} (-{'BYOR 'GREL BA}): (-yogaḥ) [-yoga];
Union, the state of being united with or joined to.
2003. (82).{MGYOGS PA} (-{'GYOGS PA}): (-jāvaḥ) [-jāva, -java]; (P.153)
Speed, velocity, swift, quick.
2004. (83).{GO RIM} (-{GO RIMS}): (-anukramaḥ) [-anukrama]; Gradual, by degrees.
2005. (84).{DUS}: (-kālaḥ) [-kāla]; Time.
2006. (85).{YUL}: (-deshaḥ) [-desha]; Place, region, country.
2007.* (86).(-{GRANGS}) [-{GRANGS THA DAD PA'I BYE BRAG}]:
(-saṁkhyā) [-saṁkhyā veda];
Distinction of contrary numbers or division of numbers.
2008.@ (87).{THA DAD PA, BYE BRAG}: bhedaḥ; [NA].
2009. (88).(-{'DU 'PHROD DAM TZOGS PA}) [-{'DU 'PHROD TZOGS PA}]:
sāmagrī;
Meeting, encountering.
2010. (89).{RGYUN}: (-prabandhaḥ) [-prabandha]; Continual, flowing.
2011. (90).{GZHAN DU 'GYUR BA} (-{GZHAN DU GYUR BA}):
(-anyathātvam) [-anyathātva];
The state of being transformed (different meaning).
2012. (91).{RGYUN CHAD PA}: (-prabandho paramaḥ) [-prabandho parama];
Interruption.
2013. (92).{GSAL BYED}: (-vyañjanam) [-vyañjanī];
A consonant, distinctive mark.
2014. (93).{YI GE}: akṣaram; A letter (the letter A).
2015. (94).{BRJOD PA}: (-varṇaḥ) [-varṇṇa]; Utterance, expression, saying.

2016. Sec.105.{RNAM PAR SHES PA'I PHUNG PO SO SOR PHYE BA'I MING LA}:
[P.111]
(-{RNAM PAR SHES PA'I MING LA}): (-vijñāna namāni, -A NA) [NA];
The names of the divisions of the aggregate of cognition
(or Full Knowledge).
2017. (1).{KUN GZHI'I RNAM PAR SHES PA}: ālaya vijñānam; Fundamental
knowledge of the soul (cognition of the rational soul).
2018. (2).{LEN PA'I RNAM PAR SHES PA}: (-ādāna vijñānam) [-adāna
vijñānam];
Acquired knowledge (or cognition of the body)
2019. (3).(-{NYON MONGS PA CAN GYI YID}) [-{NYON MONGS CAN GYI YID}]:
kliṣṭa manaḥ; An afflicted or distressed mind.
2020.@ (4).{NYON MONGS CAN MA YIN PA'I YID}: akliṣṭa manaḥ; [NA].
2021. (5).{MIG GI RNAM PAR SHES PA}: cakṣur vijñānam; (P.153-4)
Cognition or knowledge by the eye.
2022. (6).{RNA BA'I RNAM PAR SHES PA}: (-shrotra vijñānam)[-srotra
vijñānam];
Cognition or knowledge by the ear
2023. (7).{SNA'I RNAM PAR SHES PA}: ghrāṇa vijñānam;
Cognition or knowledge by the nose.
2024. (8).{LCE'I RNAM PAR SHES PA}: jihvā vijñānam;
Cognition or knowledge by the tongue.
2025. (9).{LUS KYI RNAM PAR SHES PA}: kāya vijñānam;
Cognition or knowledge by the body.
2026. (10).{YID KYI RNAM PAR SHES PA}: mano vijñānam;
Cognition or knowledge by the mind.

2027. Sec.106.{SKYE MCHED BCU GNYIS KYI MING LA}: (dvādashāyatanāni) [NA];
The names of the twelve extents of the organs and objects
of sense.
2028. (1).{MIG GI SKYE MCHED}: cakṣur āyatanam;
The extent (or sphere) of the eye.
2029. (2).{GZUGS KYI SKYE MCHED}: rūpāyatanam;
The extent (or sphere) of the body or object.
2030. (3).{RNA BA'I SKYE MCHED}: shrotrāyatanam;
The extent (or sphere) of the ear.
2031. (4).{SGRA'I SKYE MCHED}: shabdāyatanam;
The extent (or sphere) of sound.
2032. (5).{SNA'I SKYE MCHED}: ghrāṇāyatanam;
The extent (or sphere) of the nose.
2033. (6).{DRI'I SKYE MCHED}: gandhāyatanam;
The extent (or sphere) of smell or scent.
2034. (7).{LCE'I SKYE MCHED}: jihvāyatanam;
The extent (or sphere) of the tongue.
2035. (8).{RO'I SKYE MCHED}: rasāyatanam;
The extent (or sphere) of taste or flavour.
2036. (9).{LUS KYI SKYE MCHED}: kāyāyatanam;
The extent (or sphere) of the body.
2037. (10).{REG BYA'I SKYE MCHED}: (-spraṣṭavyāyatanam)
[-spraṣṭavyāyaṭanam];
The extent (or sphere) of touch.
2038. (11).(-{YID KYI SKYE MCHED}) [-{YING KYI SKYE MCHED}]:
(-mana āyatanam) [-manāyatanam];
The extent (or sphere) of the mind.
2039. (12).{CHOS KYI SKYE MCHED}: dharmāyatanam;
The extent (or sphere) of the moral sense.

2040. Sec.107.(-{KHANS BCU BRGYAD GYI MING LA}) (P.155) [P.112]
[-{KHANS BCO BRGYAD GYI MING LA}]: (-aṣṭā dasha dhātavaḥ)
[NA];
The names of the 18 organs (or roots, primary substances
regions of the body) of sensation.
2041. (1).{MIG GI KHAMS}: (-cakṣur dhātuḥ) [-cakṣur dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of the eye.
2042. (2).{GZUGS GI KHAMS}: (-rūpa dhātuḥ) [-rūpa dhātu]; The root
(primary substance, region or kingdom) of the body or object.
2043. (3).{MIG GI RNAM PAR SHES PA'I KHAMS}:
(-cakṣur vijñāna dhātuḥ) [-cakṣur vijñāna dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of
the knowledge acquired by the eye.
2044. (4).{RNA BA'I KHAMS}: (-shrotra dhātuḥ) [-shrotra dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of the ear.
2045. (5).{SGRA'I KHAMS}: (-shabda dhātuḥ) [-shabda dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of sound.
2046. (6).{RNA BA'I RNAM PAR SHES PA'I KHAMS}:
(-shrotra vijñāna dhātuḥ) [-shrotra vijñāna dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of
the knowledge acquired by the ear.
2047. (7).{SNA'I KHAMS}: (-ghrāṇa dhātuḥ) [-ghrāṇa dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of the nose.
2048. (8).{DRI'I KHAMS}: (-gandha dhātuḥ) [-gandha dhātu]; The root
(primary substance, region or kingdom) of scent or smell.
2049. (9).{SNA'I RNAM PAR SHES PA'I KHAMS}:
(-ghrāṇa vijñāna dhātuḥ) [-ghrāṇa vijñāna dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of
the knowledge or notion) acquired by the nose.
2050. (10).{LCE'I KHAMS}: (-jihvā dhātuḥ) [-jihvā dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of the tongue.
2051. (11).{RO'I KHAMS}: (-rasa dhātuḥ) [-rasa dhātu]; The root (primary
substance, region or kingdom) of taste or flavour.
2052. (12).{LCE'I RNAM PAR SHES PA'I KHAMS}:
(-jihvā vijñāna dhātuḥ) [-jihvā vijñāna dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of
the knowledge acquired by the tongue.
2053. (13).{LUS KYI KHAMS}: (-kāya dhātuḥ) [-kāya dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of the body.
2054. (14).{REG BYA'I KHAMS}: (-spraṣṭavya dhātuḥ) [-spraṣṭavya dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of touch.
2055. (15).{LUS KYI RNAM PAR SHES PA'I KHAMS}:
(-kāya vijñāna dhātuḥ) [-kāya vijñāna dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of
the knowledge acquired by the body.
2056. (16).{YID KYI KHAMS}: (-mano dhātuḥ) [-mano dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of the mind.
2057. (17).{CHOS KYI KHAMS}: (-dharma dhātuḥ) [-dharma dhātu]; The root
(primary substance, region or kingdom) of the moral sense.
2058. (18).{YID KYI RNAM PAR SHES PA'I KHAMS}: (P.156)
(-mano vijñāna dhātuḥ) [-mano vijñāna dhātu];
The root (primary substance, region or kingdom) of
the knowledge acquired by the mind.

2059. Sec.108.{DBANG PO NYI SHU RTSA GNYIS KYI MING LA}:
(-dvāviṁshat īndriyāṇi) [NA]; The names of the 22 organs
or instruments.
2060. (1).{MIG GI DBANG PO}: (-cakṣur indriyam) [-cakṣur indriya];
The organ of the ege.
2061. (2).{RNA BA'I DBANG PO}: (-shrotrendriyam) [-shrotrendriya];
The organ of the ear.
2062. (3).{SNA'I DBANG PO}: (-ghrāṇendriyam) [-ghraṇendriya];
The organ of the nose.
2063. (4).{LCE'I DBANG PO}: (-jihvendriyam) [-jihvendriya];
The organ of the tongue.
2064. (5).{LUS KYI DBANG PO}: (-kāyendriyam) [-kāyendriya];
The organ of the body.
2065. (6).{YID KYI DBANG PO}: (-mana indriyam) [-manendriya]; [P.113]
The organ of the mind.
2066. (7).{PHO'I DBANG PO}: (-puruṣendriyam) [-puruṣendriya];
The male organ.
2067. (8).{MO'I DBANG PO}: (-strīndriyam) [-strīndriya];
The female organ.
2068. (9).{SDUG BSNGAL GYI DBANG PO}: (-duḥkhendriyam) [-duḥkhendriya];
The organ of pain (misery, distress).
2069. (10).{BDE BA'I DBANG PO}: (-sukhendriyam) [-sukhendriya];
The organ of pleasure (or happiness).
2070. (11).{YID BDE BA'I DBANG PO}: (-sāumanasyendriyam) [-saumanasyendriya];
The organ of pleasure (or good disposition of the mind).
2071. (12).{YID MI BDE BA'I DBANG PO}:
(-dāurmanasyendriyam) [-daurmanasyendriya];
The organ of displeasure
2072. (13).{BTANG SNYOMS KYI DBANG PO}: (-upekṣendriyam) [-upekṣendriya];
The organ of indifference.
2073. (14).{DAD PA'I DBANG PO}: (-sraddhendriyam) [-sraddhendriya];
The organ of faith or belief.
2074. (15).{BRTSON 'GRUS KYI DBANG PO}: (-vīryendriyam) [-vīryendriya];
The organ of perseverance (or diligent application).
2075. (16).{DRAN PA'I DBANG PO}: (-smṛtīndriyam) [-smṛtindriya]; (P.157)
The organ of memory.
2076. (17).{DING NGE 'DZIN GYI DBANG PO}: (-samādhīndriyam)
[-samādhīndriya];
The organ of deep meditation (or ecstasy).
2077. (18).{SHES RAB KYI DBANG PO}: (-prajñendriyam) [-prajñendriya];
The organ of wit or understanding.
2078. (19).{MI SHES PA KUN SHES PAR BYED PA'I DBANG PO}:
(-anājñātam ājñāsyām īndriyam) [-anājñātam
ājñāsyām īndriya];
The organ of making known the things unknown (before).
2079. (20).{MA SHES PA'I DBANG PO}: (-ājñendriyam) [-ajñendriya];
The organ of omniscience.
2080. (21).{KUN SHES PA DANG LDAN PA'I DBANG PO}:
(-ājñātavīndriyam) [-ajñātavīndriya];
The organ of having all knowledge or omniscience.
2081. (22).{SROG GI DBANG PO}: (-jīvitendriyam) [-jīvitendriya];
The organ of life (or of living).

2082. Sec.109.(-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED DANG DBANG PO'I
BKABS}
{SU 'BYUNG BA'I TZIG SO SO PA RNAMS LA,}
-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED DANG DBANG PO
BSHAD PA'I}
{NANG NAS 'BYUNG BA'I MING SNA TZOGS LA})
[-{PHUNG PO DANG KHAMS DANG SKYE MCHED DANG DBANG PO
BSHAD PA'I}
{NANG 'BYUNG BA SNA TZOGS PA'I MING LA}]:
(-skandha dhātvāyatanendriyāntargatāni pādāntarāṇi
-A skandha dhātvāyatanendriyaṁ antargatāni pādāntarāṇi
-B skandha dhātvāyatanendriya antargatāni padāntarāṇi) [NA];
All sorts of names and terms originating in the explication
of the bodies or aggregates, regions, or primary substances
extent of senses, and the organs.
2083. (1).(-{NGES PAR 'DZIN PA HAM BYED PA}) [-{NGES PAR 'DZIN PA BYED
PA}]:
(-avadhāraṇam) [-avadharaṇa];
Comprehending, fully perceiving and division [?].
2084. (2).(-{RTEN DU YOD PA'I GZUGS SU YOD PA'I PHIR RAM GZHIG TU}
{RUNG BA'I PHYIR,}
-{RTEN DU GYUR BA GZUGS SU YOD PA'I PHIR RAM GZHIG TU}
{RUNG BA'I PHYIR}:
[-{RTEN DU GYUR PA'I GZUGS SU YOD PA'I PHYIR RAM GZHIG TU}
{RUNG BA'I PHYIR}:
(-āshraya bhūta rūpaṇyāt, -āshraya bhūta rūpaṇyam)
[-ashraya bhūta rūpaṇyat ?];
Having become an object of protection. (or being subject
to destruction).
2085. (3).(-{KHA DOG BZANG PO,} -{MDOG BZANG PO}) [-{KHA DOG BZANG
PO'I MDOG}]:
(-suvarṇaḥ) [-suvarṇa]: A fine colour.
2086. (4).(-{KHA DOG NGAN BA,} -{MDOG MI SDUG PA}) [-{KHA DOG NGAN
PA}]:
(-durvarṇaḥ) [-durvarṇa]; A bad or disagreeable colour.
2087. (5).{SKYA BO}: (-pāṇḍaram) [-pāṇḍura]; [P.114]
Grey, white, yellowish white.
2088. (6).{SNGO BSANGS}: (shyāmam) [-shyāva]; Brown.
2089.* (7).(-{BSRE BO,} -{SER PO SRE BO,} -{SER PO BSRE BO,} -{STAG RE,}
-{KHRA BA,}
-{'DRES PA}) [-{SE BO,} -{KHRA BO STAG RIS 'DRES PA}]:
(-shabalam) [-shavala]; A variegated colour.
2090. (8).{SER SKYA}: (-piṇgalam) [-piṇgala]; Tawny. (P.158)
2091. (9).{NGOS BZHI}: (-catuḥ pārshvam) [-catuḥ pārshva];
The four sides (or surfaces).
2092.* (10).(-{SGRIM PA,} -{SGRIN PA,} -{'JUG PA,} -{BZO BA, GZO BA})
[-{SGRIN PA 'JUG PA BZO BA}]: (-ābhogaḥ) [-abhoga];
Completion, effort.
2093. (11).(-{'DOD BA}) [-{'DONG BA}]: (-abhilākṣaḥ) [-abhilakṣa];
A proceeding, going.
2094. (12).{'DRIS PA}: (-saṁstutam) [-saṁstuta]; (Asked) praised, hymned.
2095. (13).{MI BRJED PA}: (-asaṁpramokṣaḥ) [-asaṁpramokṣa];
Not forgetting (exempt from oblivion).
2096.* (14).(-{BYAS PA,} -{SKYED PA,} -{BSKYED PA}) [-{BSKYENG PA}]:
(-vihitam) [-vihita]; Caused, made, done.
2097. (15).{MNGON PAR YID CHES PA} (-{MNGON PAR YID SHES PA}):
(-abhi sampratyayaḥ, -abhi samayaḥ) [-abhi sampratyaya];
Full belief, conviction.
2098.* (16).(-{'DZEM PA,} -{NGO TZA BA}) [-{'DZEM PA NGO TZA BA}]:
lajjā; Shame, bashfulness, modesty.
2099. (17).{YANG DAG PAR RTOGS PA}: (-sampratipattiḥ) [-sampratipatti];
Agreed, convened, well distinguished.
2100. (18).{SPRO BA}: (-utsāhaḥ) [-utsāha]; Effort, exertion, wish, liking.
2101.* (19).(-{RNAL DU BAB,} -{RNAL DU 'BAB,} -{'DUG PA})
[-{RNAL DU 'BAB PA 'DUG PA}]:
prashaṭhatā; The state of being tranquil, quick, undisturbed.
2102. (20).{GNAS NGAN LEN}: (-dāuṣṭulyam) [-dauṣṭulya];
Wickedness, sin, wicked, sinful.
2103. (21).{LAS SU RUNG BA}: karmaṇyatā; Fitness, convenience.
2104. (22).(-{KUN NAS MNAR SEMS PA}) [-{KUN NAS MNAR SEMS}]:
(-āghātaḥ) [-aghāta]; Afflicted, distressed.
2105.* (23).(-{LEGS PA,} -{DGE BA,} -{CHE BA}) [-{LEGS PA DAG PA CHE BA}]:
shreyaḥ; Good, clever, great, or goodness.
2106. (24).{KHYAD CHES 'PHAGS PA}:
(-bahvantara vishiṣṭaḥ) [-bahutara vishiṣṭa];
Greatly exalted, distinguished.
2107. (25).{GNOD PAR BYED PA}:
(-apakāraḥ) [-apakāra]; A hurting, one that hurts.
2108. (26).{MDUD PAR 'DZIN PA}: (-vāirānubandha) [-vairānubandha];
A binding up into a knot, subduing.
2109 (27).{TZIGS BRLANGS POS ZHER 'DEBS PA} (P.159-60)
(-{TZIGS BRLANG POS ZHER 'DEBS PA}):
(-caṇḍa vaco dāshitā) [-caṇḍa vaco dashitā];
The using of abusive words.
2110. (28).{KHON NAS 'KHRUG PA}: (-vyāroṣaḥ) [-vyāroṣa];
The state of being troubled or angry.
2111. (29).{KUN TU 'DZIN PA}: (-āgrahaḥ) [-agraha];
The state of being seized, seizing, taking.
2112.@ (30).{SIN BA}: vañcanā; [NA].
2113.@ (31).{YONGS SU GTUGS PA, 'PHYOS PA}: paryādānam; [NA].
2114.@ (32).{THO, THO 'TZAM PA, THO MTZAM PA}: viheṭhanā; [NA].
2115. (33).(-{YID LA GCAGS PA}) [-{YID LA BCAGS PA}]:
(-vipratisāraḥ) [-vipratisāra];
Repentance, inveterate hate or enmity.
2116.* (34).(-{YID LA BRJOD PA,} -{RTOGS PA}) [-{YID LA BRJOD PA RTOGS}]:
(-mano jalpaḥ) [-mano jalpa];
The saying in one's mind, reflection, animadversion.
2117.@ (35).{SA CHEN PO PA}: mahā bhūmikaḥ; One of high principles.
[P.115]
2118. (36).{LHAN CIG SKYES PA} (-{LHAN CIG SKYE PA}): [P.114]
(-sahajaḥ) [-sahaja]; Born with, innate, inborn, natural.
2119. (37).{KUN TU BRTAGS PA}: parikalpitam; [P.115]
Discerned, judged, tried, examined.
2120. (38).{BDAG TU RMONGS PA}: (-ātma mohaḥ) [-atma moha];
Spiritual ignorance or spiritually ignorant.
2121. (39).{BDAG TU LTA BA}: (-ātma dṛṣṭiḥ) [-atma dṛṣṭi];
The theory of the existence of the soul.
2122. (40).{BDAG TU NGA RGYAL}: (-ātma mānaḥ) [-atma māna];
Selfish pride (or proud).
2123. (41).(-{BDAG TU CHAGS PA,} -{BDAG LA CHAGS}) [-{BDAG LA CHAGS PA}]:
(-ātma snehaḥ) [-atma sneha];
Loving one's self too much, egotism.
2124. (42).{RGYUN CHAGS PAR 'JUG PA}:
(-saṁtānānu vṛttiḥ) [-santānānu vṛtti];
Following his passions.
2125. (43).{RNAM PAR SHES PA RIGS GCIG PA}:
(-eka jātīya vijñānam) [-eka jātīya vijñāna];
Homogeneous knowledge.
2126. (44).{BSTEN PA DANG BCAS PA}: (-sabhāgaḥ) [-sabhāga];
Consisting of homogeneous parts.
2127.@ (45).{DE'I BSTEN PA DANG BCAS PA}: tat sabhāgaḥ; [NA].
2128. (46).{YID 'BYUNG BA}: (-nirvit, +nirvitaḥ) [-nirvita]; (P.160)
Despair, despondency.
2129. (47).(-{SOM NYI,} -{NEM NUR}) [-{SOM NYI NEM NUR}]:
(-kāṁkṣā) [-kāṇkṣā]; Doubt, hesitation.
2130. (48).{YID GNYIS}: (-vimatiḥ) [-vimati]; Doubt, anxiety.
2131. (49).{RJE SU CHAGS PA}: (-anunāyaḥ) [-anunāya]; Passionate foe.
2132. (50).{'DOD PA LA 'DOD CHAGS PA}: (-kāma rāgaḥ) [-kāmā rāga];
Lustful passion.
2133. (51).(-{SRID PA'I 'DOD CHAGS PA}) [-{SRID PA'I 'DOD CHAGS}]:
(-bhava rāgaḥ) [-bhava rāga]; Fondness of worldly existence.
2134. (52).{KUN TU SBYOR BA}: (-saṁjojanam) [-saṁjojana];
Union with, purification.
2135 (53).{'CHING BA}: (-bandhanam) [-bandhana];
The state of being tied or bound, (bandage, fetters).
2136.@ (54).{BAG LA NYAL BA DANG PHRA RGYAGS SKABS DANG SBYAR,}
-{BAG LA NYAL BA DANG PHRA RGYAS SKABS DANG SBYAR}:
anushayaḥ; [NA].
2137.@ (55).{KUN NAS LDAN BA,} +{KUN NAS LTANG BA}: paryutthānam; [NA].
2138.@ (56).{NYE BA'I NYON MONGS PA}: upa kleshaḥ; [NA].
2139.@ (57).{KUN NAS DKRIS PA}: paryu pasthānam, parya vasthānam; [NA].
2140.@ (58).{YONGS SU DKRIS PA}: parya vanaddham; [NA].
2141.@ (59).{ZAG PA}: āshravaḥ; [NA].
2142.@ (60).{CHU BO}: oghaḥ; [NA].
2143. (61).{SBYOR BA}: yoga; Union, absorption.
2144.@ (62).{NYE BAR LEN PA}: upādānam; [NA].
2145.@ (63).{MDUD PA}: granthaḥ; [NA].
2146. (64).{SGRIB PA}: (-nīvaraṇam, +nivāraṇam, +naṁvararṇam)
[-nīvaraṇa];
Stain, blemish.
2147. (65).{'DOD PA DANG LDAN PA}: kāma prati saṁyuktam;
Lustful, united with lust.
2148. (66).{GZUGS DANG LDAN PA}: rūpa prati saṁyuktam;
United with body. having a body.
2149.@ (67).{GZUGS MED PA DANG LDAN}: ārūpya prati saṁyuktaḥ; [NA].
(P.161)
2150.@ (68).{MTHONG BAS SPANG BAR BYA BA}: dashana prahātavyaḥ; [NA].
2151.@ (69).{SGOMS PAS SPANG BAR BYA BA, BSGOMS PAS SPANG BAR BYA BA}:
bhāvanā prahātavyaḥ; [NA].
2152.@ (70).{'DOD PAS BSDUS PA}: kāmāptaḥ; [NA].
2153.@ (71).{'DOD PA'I KHAMS SU GTEGS PA}: kāma dhātu paryāpannaḥ;
[NA].
2154.@ (72).{'DOD PA NA SPYOD PA}: kāmā vacaraḥ; [NA].
2155.@ (73).{GONG MA'I CHA DANG MTHUN PA}: ūrdhva bhāgīyaḥ; [NA].
2156.@ (74).{THA MA'I CHA DANG MTHUN PA}: avara bhāgīyaḥ; [NA].
2157.@ (75).{NYON MONS PA'I MING STE 'DOM NA SKOR BA}: aṅgaṇam; [NA].
2158.* (76).(-{NYON MONGS PA DANG BCAS PA}) [-{NYON MONGS PA DANG
LDAN PA}]:
(saraṇam) [-saratāṇam, +M. saraṇam]; Wicked, sinful, distressed.
2159. (77).(-{NGAR 'DZIN PA,} -{NGA RGYAL}) [-{NGAR 'DZIN PA NGA RGYAL}]:
(-ahaṁkāraḥ) [-ahaṁkāra]; Egotism, pride, selfishness.
2160. (78).{BDAG GIR 'DZIN PA}: (-mama kāraḥ) [-mama kāra];
The taking for one's self, selfishness, egotism.
2161.@ (79).{RIN DU RJES SU 'BREL BA}: dīrghānu parivartī; [NA].
2162.@ (80).{RTAG TU RJES SU 'BREL BA}: sadānau parivartī; [NA].
2163.@ (81).{RTAG TU RJES SU 'BRANG BAR 'GYUR}: sadānubaddho parivartī;
[NA].
2164. (82).{NYID MTZAMS SBYOR BA}: (-pratisaṁdhiḥ) [-pratisandhi];
Metempsychosis.
2165. (83).{'KHOR BA}: (-saṁsāraḥ) [-saṁsāra]; (P.162)
Migration, wandering, worldly existence.
2166.@ (84).{MTZAMS SBYOR PA, 'BREL BAR BYED PA}:
saṁdhim badhnāti, saṁdhim avāpuoti; [NA].
2167.@ (85).{RJES SU 'BRANG BA, RJES SU SNYEGS PA, RJES SU BSNYEGS PA,}
{RJES SU GNYER BA}: samanubandhaḥ; [NA].
2168. (86).(-{SEMS KYI RJES SU 'JUG PA}) [-{SEMS KYI RJES SU 'BRANG SA}]:
(-cittānu parivartī) [-cittānu parivartti];
Following his own heart's inclination.
2169.@ (87).{RJES SU 'BREL BA}: anusahitaḥ; [NA].
2170.@ (88).{'DU BA TZOGS PA}: samagra sāmagrī; [NA].
2171.@ (89).{NYID MTZAMS SBYOR BA, 'BREL BAR BYED PA}:
pratisaṁdadhāti (-pratisaṁbadhati); [NA].
2172.@ (90).{MTZAMS SBYOR BA MED PA}: apratisaṁshiḥ; [NA].
2173.@ (91).{RJES SU 'JUG PA}: anuvartanam; [NA].
2174.@ (92).{RGYUD LA YOD PA, RGYU BA 'BRAS BU YOD PA}:
santānuvarti, santāna varttī; [NA].
2175.@ (93).{'PHROD PA, 'BYOR BA}: ānucchavikaḥ; [NA].
2176.@ (94).{'TZAMS SBYOR BA}: anusaṁdhiḥ; [NA].
2177.@ (95).{'KHOR DANG BCAS PA}: sānucaraḥ; [NA].
2178.@ (96).{RGYUN}: pravāhaḥ; [NA].
2179.@ (97).{RGYUN CHAGS PA}: anubandhaḥ; [NA].
2180.@ (98).{RGYUN MI 'CHAD PA'I 'KHOR LO}: ajasram; [NA].
2181.@ (99).{RJES SU SONG BA, RJES SU ZHUGS PA, RJES SU MTHAN PA}:
anugataḥ; [NA].
2182.@ (100).{MA BYUNG BA LAS BYUNG BA, MA BYUNG BA LAS 'BYUNG BA}:
abhūtvā bhāvaḥ; [NA].
2183.@ (101).{CI RIG PA, CI RIGS PA}: yathā yogam; [NA]. (P.163)
2184.@ (102).{'DUS MA BYAS}: asaṁskṛtam; [NA].
2185.@ (103).{SO SOR BRTAGS PA'I 'GOG PA}: pratisaṁkhyā nirodhaḥ; [NA].
2186.@ (104).{SO SOR BRTAGS PA MA YIN PA'I 'GOG PA}:
apratisaṁkhyā nirodhaḥ; [NA].
2187.@ (105).{'DUS BYAS}: saṁskṛtam; [NA].
2188.@ (106).{ZAG BCAS, ZAG PA DANG BCAS}: sāshravaḥ, sāsravaḥ; [NA].
2189.@ (107).{ZAG MED, ZAG PA MED PA}: anāshravaḥ, anāsravaḥ; [NA].

2190. Sec.110.{CHAGS PA DANG 'DOD PA'I RNAM PA'I MING LA} [1]: (P.163) [P.305]
rāgāḥ (-A NA); On the Names of the Several Kinds of Affection
(Love, Desire, Wish, Lust, Inclination) Interest
Towards Any Object, Etc.
1. This title is left out in M.
2191. (1).{CHAGS PA} (-{ZHEN PA}): raktaḥ (+rañj+ta);
Affection, inclination to, one earnestly desirous of any thing.
2192. (2).{ZHEN PA} (-{CHUMS PA,} -{MKHREN PA}):
saktaḥ (+sañj+ta); Inclination to, one intent to [intent on].
2193. (3).(-{'KHREN PA}) [-{MKHEN PA}]: gṛddhaḥ (+gṛdh+ta);
Desiring, coveting, desiring greedily.
2194. (4).(-{MDUD PA BONG BA}) [-{MDUD PA BOR BA}]:
granthitam (+grath+i+ta) [+MS. grantitham]; Tied, strung to.
2195. (5).{BRGYAL BA}: (-mūrcchitaḥ) [-mūcchitam
[- mūrcchitam, +M. mūcchitaḥ, +M. mūrcchitaḥ];
Fainting, fallen down senseless.
2196. (6).{LHAG PAR CHAGS PA} (-{LHAG PAR ZHEN PA}): (-adhyavasitaḥ
+adhi+ava+so+ta) [-adhyavasitam, +M. abhyavasitam];
Having a stronger inclination for or to.
2197. (7).{LHAG PAR CHAGS PAR GYUR PA}:
adhyavasānam āpannaḥ [+MS. abhyavasānam āpannaḥ];
Grown fond of anything, desiring most earnestly, etc.
2198. (8).{LHAG PAR ZHEN PA}: adhyavasānam [+MS. abhyavasānam];
Earnest desire, passion for, etc.
2199. (9).{RNAM PAR BCINGS PA}: (P.164)
(-vinībandhaḥ) [-vinibandhaḥ]; Bound and tied.
2200. (10).{YONGS SU ZHEN PA}: (-parigredhaḥ) [-parigridhaḥ, +M.
parigredhaḥ];
Entirely intent to.
2201. (11).{KUN TU 'DOD CHAGS PA} (-{KUN TU CHAGS PA}): saṁrāgaḥ;
Great inclination to, earnest desire for, etc.
2202. (12).{BRKAM PA} (-{BSKAM PA}): lolupaḥ [+MS. lalupaḥ];
Troubled by earnest wish, great desire, lust.
2203. (13).(-{LTO CHE BA 'AM ZA PHAD PA}) [-{LTO BA CHE BA}]:
ghasmaraḥ; Gluttonous, voracious, insatiable.
2204. (14).{DAD PA CHE BA} (-{LTO CHE BA}) [-{LTO BA CHE BA}]:
lampaṭaḥ; A libertine, a lecher.
2205. (15).{BRKAM CHAGS}: lubdhaḥ [-lubhaḥ]; Desire, covetousness.
2206. (16).{KUN TU CHAGS PA}: saṁraktaḥ; [P.306]
Entirely occupied by a desire for.
2207. (17).(-{CHAGS PAR 'GYUR PA}) [-{CHAGS PAR GYUR PA}]:
rañjanīyaḥ; Passion for, grown passionate for.
2208.* (18).{YANG 'DOD PA} (-{'DOD PA,} -{MANG DU 'DOD PA,} -{PHYIR
ZHING})
[-{PHYIR ZHING 'DOD PA,} -{'DOD RGYAL}]: (-bhūyas kāmatā)
[-bhuyas kamatā yādṛcchikaḥ, +MS. bhuyas kāmayatya
yādṛcchikaḥ
+bhuyas kāmayitra yādṛcchikaḥ];
Desiring again and again, libidinous, lustful.
2209.@ (19).{'DOD RGYAL}: yādṛcchikaḥ;
Desiring again and again, libidinous, lustful.
2210. (20).(-{'DOD CHEN}) [-{'DON CHEN}]:
icchantikaḥ; Having a passionate desire for.
2211. (21).(-{PHYIR ZHING SRED PA 'AM PHYIR 'DUN PA})
[-{PHYIR ZHING SRID PA, PHYIR ZHING 'DUN PA}]:
bhūyash chandikaḥ [+MS bhūyash cchantika];
Desiring much or earnestly lecherous, lustful.
2212. (22).{PHYIR ZHING DAD CHE BA}: (-bhūyo rucitāḥ) [-bhūyo rucitā];
Much desirous of, passionate.
2213. (23).{PHYIR ZHING SEMS PA, MANG DU SEMS PA}: bhuyo'bhiprāyaḥ;
Much thinking of, very fond of.
2214. (24).(-{MYANG BAR 'DOD PA,} -{ZHIM PAR 'DOD PA})
[-{ZHIB MOR 'DOD PA}]: svādu kāmatā; Earnest desire.
2215. (25).(-{ZAS 'DAM PA}) [-{ZAS 'DOD PA,} -{ZAS 'DOM PA}]:
vicitrāhāratā; Lecherous.
2216. (26).(-{NGAN NGON GYIS CHOG MI SHES BA}) (P.165)
[-{NGAG DON GYI CHOG MI GYO BA}]: (-netaretareṇa saṁtuṣṭiḥ)
ne#tare#tareṇa saṁtuṣtam [+M. ne#tare#tareṇa saṁtuṣṭiḥ];
Much pleased with oral recitation, delighting in stories.
2217. (27).{DGA' BA'I 'DOD CHAGS}: (-nandī rāgaḥ)
[-nandi rāgaḥ, +MS. Nindā rāga. See Nandi raga in P.];
Inclination or passion for censuring, blaming, reproaching.
2218. (28).{'DOD PA LA 'DUN PA}: kāma cchandaḥ;
Inclination to (or desire for), lust
2219. (29).{MNGON PAR ZHEN PA}: abhiniveshaḥ; Wishing or desiring earnestly.
2220. (30).{CHAGS PA, ZHEN PA} (-{ZHEN PA 'DOD PA}):
āsthā; Inveterate passion, lust, desire.
2221. (31).(NA) [-{RE BA,} -{DGA' BA}]: spṛhā; Wish, desire, hope, joy.
2222. (32).(-{'DOD PA,} -{RE BA,} -{DGA' BA}) [-{'DOD PA'I SRED PA}]:
rocate [MS. rocatika]; Passionately desirous of.
2223. (33).(-{'DOD CHEN PO}) [-{'DOD CHEN PA}]: [P.307]
icchantikaḥ [-icchanikaḥ, +M. Ecchanikaḥ, +M. Ecchantikaḥ] [1];
Having strong desire for.
1. Repeated. See No. 19.
2224. (34).(-{'DOD RGYAL}) [-{'DOD RGYAL BA}]:
yādṛcchakaḥ [1]; Passionate, lustful.
1. See No. 18.
2225. (35).{'DUN PA DRAG PO}: tīvreṇa cchandikaḥ (-tīvreṇa cchandena)
[+M. tīvreṇa chandena. S. tīvreṇa chandakaḥ.];
A strong desire.
2226. (36).{KHA ZAS LA BRKAM PAR GYUR}:
āhāre gṛddhir bhavati [+MS. āhāre gṛddhir bhūtam.];
Greedy of eating, grown gluttonous.
2227. (37).{ZHEN PA}: gārdham (-gārdhā); Greediness, eagerness, strong desire.

2228. Sec.111.{SBUG BSNGAL GSUM GYI MING LA}: traya duḥkhatā:
On the Names of the Three Kinds of Misery or Distress.
2229. (1).{SDUG BSNGAL GYI SDUG BSNGAL}: duḥkha duḥkhatā; The pain
of misery.
2230. (2).{'DU BYED KYI SDUG BSNGAL}: saṁskāra duḥkhatā;
The fancied misery or the consciousness of misery.
2231. (3).{'GYUR BA'I SDUG BSNGAL}: vipariṇāma duḥkhatā;
The misery of change.

2232. Sec.112.{SDUG BSNGAL BRGYAD KYI MING LA}: punar aṣṭau
duḥkhatāḥ (P.166)
(-A punar aṣṭāu duhkhatāḥ, -B punar aṣṭāu duḥkhatā):
On the Names of the Eight Sorts of Pain (Misery or Distress).
2233. (1).{SKYE BA'I SDUG BSNGAL}: jāti duḥkham [+M. jātir duḥkhalm.];
The pain of birth or of being born.
2234. (2).{RGA BA'I SDUG BSNGAL}:
(-jarā duḥkhaṁ) [-jarā duḥkham]; The pain of old age.
2235. (3).{NA BA'I SDUG BSNGAL}: vyādhi duḥkham; The pain of sickness.
2236. (4).{'CHI BA'I SDUG BSNGAL}: maraṇa duḥkham; The pain of death.
2237. (5).{SDUG PA DANG BRAL BA'I SDUG BSNGAL}
(-{SDUG BSNGAL DANG BRAL BA'I SDUG BSNGAL}):
priya viprayoga duḥkham [+M. priya vaprayogo duḥkham, M. priya
viprajoge duḥkham. Cf. S.]; The pain of being separated
from a beloved object.
2238. (6).(-{MI SDUG PA DANG 'PHRAD PA'I SDUG BSNGAL})
[-{MI SDUG PA DANG PHRAD PA'I SDUG BSNGAL}]:
apriya saṁprayoga duḥkham
[+MS. apriya saṁprayogo duḥkham. M. apriya saṁprayoye duḥkham];
The pain of meeting with a disagreeable object.
2239. (7).(-{GANG 'DOD PA BTZAL GYIS MA RNYED PA DE YANG SDUG
BSNGAL})[P.308]
[-{GANG 'DOD PA BTZAL TE MA RNYED PA DE YANG SDUG BSNGAL}]
yad apīcchayā paryeṣamāṇo na labhate tad api duḥkham
[-yad apīccha paryeṣamāṇo na labhate tad api duḥkham];
When man finds not what he seeks for that is also pain.
2240. (8).(-{MDOR NA NYE BAR LEN PA'I SDUG BSNGAL,}
-{MDOR NA NYE BAR LEN PA'I PHUNG PO LNGA SDUG BSNGAL})
[-{MDOR NA PHUNG PO LNGA NYE BAR LEN PA'I SDUG BSNGAL}]:
(-saṁkṣepeṇa pañcopadāna skandha duḥkham)
[-saṁkṣepeṇa pañco#pādāna skandha duḥkham
[+MS. saṁkṣepaṇam pañco#pādāna skandha duḥkham];
Briefly (or in short) the taking up (or possession) of
the five aggregates (of the body) is pain.

2241. Sec.113.(-{RTEN CING 'BRAL BAR 'BYUNG BA'I YAN LAG} (P.166) [P.21]
{BCU GNYIS KYI MING LA})
[-{RTEN CING 'BRAL BAR 'BYUNG BA'I YAN LAG BCU GNYIS KYI MING}]:
dvādash āṅga pratītya samutpāda
(-A dvādashāṅga pratītya samutpāda);
The names of the 12 catagories.
2242. (1).{MA RIGS PA}: avidyā; Ignorance.
2243. (2).{'DU BYED}: (-saṁskāraḥ) [-saṁskāra];
Representation on or notion (impression).
2244. (3).{RNAM PAR SHES PA}: (-vijñānam) [-vijñāna]; Cognition.
2245. (4).{MING DANG GZUGS}: (-nāma rūpam) [-nāma rūpa];
Name and body (or object) (name and form).
2246. (5).{SKYE MCHED DRUG}: (-shaḍ āyatanam) [-shaḍ āyatana]; (P.167)
[P.22]
The six senses.
2247. (6).{REG PA}: (-sparshaḥ) [-sparsha]; Touch.
2248. (7).{TZOR BA}: vedanā; Perception [?] or sensation.
2249. (8).{SRED PA}: tṛṣṇā; Desire or affection.
2250. (9).{LEN PA} (-{NYE BAR LEN PA}): (-upādānam) [-upādāna];
Ablation [abstraction ] or taking away.
2251. (10).{SRID PA}: (-bhavaḥ) [-bhava]; Existence.
2252. (11).{SKYE BA}: (-jātiḥ) [-jāti]; Birth.
2253. (12).{RGA SHI}: (-jarā maraṇam) [-jarā maraṇa]; Old age and death.
2254.@ (13).{MYA NGAN}: shokaḥ; [NA].
2255.@ (14).{SMRE SNGAGS 'DON PA}: paridovaḥ; [NA].
2256.@ (15).{SDUG BSNGAL BA}: duḥkham; [NA].
2257.@ (16).{YID MI BDE BA}: dāurmanasyam; [NA].
2258.@ (17).{'KHRUG PA}: upāyāsaḥ; [NA].

2259. Sec.114.{RGYU DRUG GI MING LA}: Saḍ hetavaḥ: (P.167)
On the Names of The Six Causes.
2260. (1).{BYED PA'I RGYU}: kāraṇa hetuḥ; Efficient cause, creative cause.
2261. (2).{LHAN CIG 'BYUNG BA 'I RGYU}: sahabhū hetuḥ;
A co-existing cause (originating together with).
2262. (3).{RNAM PAR SMIN PA'I RGYU}: vipāka hetuḥ;
The cause of maturity (maturative cause).
2263. (4).(-{MTZUNGS PAR LDAN PA'I RGYU}) [-{MTZUNG PAR LDAN PA'I
RGYU}]:
saṁprayukta hetuḥ; Co-efficient (or joint) cause.
2264. (5).{KUN TU 'GRO BA'I RGYU}: sarvatra ga hetuḥ;
The everywhere-going (or inseparable) cause.
2265. (6).{SKAL PA MNYAM PA'I RGYU}:
sabhāga hetuḥ (-sambhāga hetuḥ)
[+MS. samabhāga hetuḥ. See sabhāga in P.];
Causes of equal shares (or parts):

2266. Sec.115.{RKYEN BZHI'I MING LA}: catvāraḥ pratyayāḥ: (P.168)
On the Names of the Four Accessories or Effects.
2267. (1).{RGYU'I RKYEN}: hetu pratyayaḥ; The effect of a cause.
2268. (2).(-{DE MA THAG BA'I RKYEN}) [-{DE MA THAG PA'I RKYEN}]:
samanantara pratyayaḥ; An immediate effect.
2269. (3).{DMIGS PA'I RKYEN} (-{DMIG PA'I RKYEN}): ālambana pratyaya
[+MS. ālampana pratyayaḥ]; An apparent effect.
2270. (4).{BDAG PO'I RKYEN}: adhipati pratyayaḥ; A principal effect.

2271. Sec.116.{'BRAS BU LNGA'I MING LA}: [P.309]
pañca phalāni (+A pañca phalam);
On the Names of the Five Fruits, Consequencess or Effects.
2272. (1).{RGYU MTHUN PA'I 'BRAS BU} (-{RGYU 'THUN PA'I 'BRAS BU}):
niṣyanda phalam; The effect of equal (or similar) causes.
2273. (2).{BDAG PO'I 'BRAS BU}: adhipati phalam;
Principal effect or consequence.
2274.* (3).{SKYES BU BYED PA'I 'BRAS BU} [-{SKYES BU'I MTHU,}
-{SKABS GZHAN DU SKYES BU'I MTHU}]: puruṣa kāra phalam;
The effect produced by (or by the efficacy of) the
inward man or the soul.
2275.@ (4).{SKABS GZHAN DU SKYES BU'I MTHAR THUG DU YANG GDAGS,}
{SKYES BU'I MTHUR YANG GDAGS}: (NA); [NA].
2276. (5).{RNAM PAR SMIN PA'I 'BRAS BU}: (-vipāka phalaṁ) [-vipāka phalam];
Mature (or complete) effect or consequence.
2277. (6).{BRAL BA'I 'BRAS BU}: visaṁyoga phalam;
Incoherent effect or consequence.

2278. Sec.117.{SKYE GNAS BZHI'I MING LA}: catvāro yonayaḥ [1]; On the Names
of
the Four Places (or Ways) of Birth or of Coming to Live [Life].
1. 1. Cf. D. XC.
2279. (1).{MNGAS NAS SKYE BA}:
(-jārāyu jāḥ) [-jarāyu jāḥ]; Birth from the womb.
2280. (2).{SGO NGA LAS SKYE BA}: aṇḍa jāḥ; Birth or production out of eggs.
2281. (3).{DROD GSHER LAS SKYE BA}: (-samsveda jāḥ) [-saṁsveda jāḥ];
(P.169)
Production by warmth and moisture.
2282. (4).{BRDZUS TE SKYE BA}: upapādukāh (-āupapādakāḥ); Birth or
pro-
duction in a miraculous manner (change, turn, transformation).

2283. Sec.118.{ZAS BZHI'I MING LA}: catvāra āhārāḥ [1]:
On the Names of the Four Kinds of Food or Nourishment.
1. Cf. D. LXX.
2284. (1).{KHAMS KYI ZAS}: (-kavalī kārahāraḥ, -kava Diṁkāhāraḥ
-kavatikāhraḥ) [-kapatikāhāraḥ [1]];
Food for the body or bodily (material) nourishment.
1. Cf. M. and S., and also Pāli kabaliṅkārahāra (see P.).
2285. (2).{REG PA'I ZAS}: sparshāhāraḥ;
Food to be received by the organs of the senses.
2286. (3).{YID LA SEMS PA'I ZAS}: manaḥ saṁcetanāhāraḥ; [P.310]
The food of mental consideration or mental nourishment.
2287. (4).{RNAM PAR SHES PA'I ZAS}: vijñānāhāraḥ;
The food of understanding or knowledge.

2288. Sec.119.{SEMS CAN GYI GNAS DGU'I MING LA}: nava sattvāvāsā
(-A nava satvāvāsāḥ, +A nava satvāvasatvāvāsā):
On the Names of The Nine Abodes or Dwelling Places
of The Animal Beings.
2289. (1).(-{LUS THA DAD CING 'DU SHES THA DAD PA DAG DPER NA MI
RNAMS DANG}
{LHA KHA GCIG GO,}
-{LUS THA DAD CING 'DU SHES THA DAD PA DAG DPER NA MI RNAMS
DANG}
{LHA RNAMS CIG GO})
[-{LUS THA DAD CING 'DU SHES THA DAD PA DAG DPER NA MI RNAMS
DANG}
{LHA KHA CIG GO}]: nānātva kāyā nānātva saṁjñina
tad yathā manuṣyā ekatyāshca devāḥ;
(In one of the abodes are) they that have a different body
and a different consciousness (or soul) as for instance
men and some of the gods.
2290. (2).(-{LUS THA DAD LA 'DU SHES GCIG PA DAG DPER NA TZANGS RIS KYI}
{LHA DAG DANG PO 'BYUNG BA'O,}
-{LUS THA DAD LA 'DU SHES GCIG PA DAG DPER NA TZANGS RIGS
KYI}
{LHA DAG DANG PO 'BYUNG BA'O})
[-{LUS THA DAD LA 'DU SHES GCIG PA DAG DPER NA TZANGS KYI}
{LHA DAG DANG PO 'BYUNG BA'O}]:
(-nānātva kāyā ekatva saṁjñinas tad yathā
devā brahma kāyikāḥ prathamābhinirvṛttāḥ)
[-nānātva kāyā ekatva saṁjñinaḥ tad yathā
devā brahma kāyikāḥ prathamābhinirvṛttāḥ;
(In one of the abodes are) they that have differeut bodies
but all one consciousness (or soul) as the first Eons (or
emanations) of the gods belonging to Brahma's race or empire.
2291. (3).(-{LUS GCIG LA 'DU SHES THA DAD PA DAG DPER NA}
{'OD GSAL BA RNAMS SO})
[-{LUS GCIG PA 'DU SHES THA DAD PA DAG DPER NA}
{'OD GSAL BA RNAMS SO}:
(-ekatva kāyā nānātva saṁjñinas tad yathā ābhāsvarāḥ)
[-ekatva kāyā nānātva saṁjñinaḥ tad yathā ābhāsvarāḥ];
They with one and the same body, but with different con-
sciousness (or soul) as for instance, the gods in the
ābhāsvara heaven.
2292. (4).{LUS GCIG LA 'DU SHES GCIG PA DPER NA DGE RGYAS KYI LHA
RNAMS SO}:
(-ekatva kāyā ekatva saṁjñinas tad yathā devāḥ shubha
kṛtsnāḥ)
[-ekatva kāyā ekatva saṁjñinaḥ tad yathā devāḥ shubha
kṛtsnāḥ];
They with one and the same body and one consciousness (soul)
as, for instance, the gods in the shubha kṛtsna heaven
(abounding in virtue or happiness).
2293. (5).{RNAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED}: ākāshānantyāyatanam;
(P.170)
They dwelling in the abode of the infinite void space or heaven.
2294. (6).(-{RNAM PAR SHES MTHA' YAS SKYE MCHED})
[-{RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED}]: vijñānānantyāyatanam;
Those
residing in the place where there is nothing answering to
the uuderstanding.
2295. (7).{CI YANG MED PA'I SKYE MCHED}:
(-ākiṁcanyāyatanam) [-ākiñcanyāyatanaṁ]; Those residing
in the place where there is nothing answering to the senses.
2296. (8).{'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN SKYE MCHED}:
nāiva saṁjñā nāsaṁjñāyatanam; They that abide in the place
where there is neither consciousness nor unconsciousness.
2297. (9).{'DU SHES MED PA'I SEMS CAN}:
(-asaṁjñi sattvāḥ) [-āsaṁjñi sattvāḥ];
(The abode of the) unconscious spiritual existence.

2298. Sec.120.{MI KHOM PA BRGYAD KYI MING LA}: aṣṭāv akṣaṇāḥ [1];
[P.311]
On the Names of the Bight Undesirable (Disagreeable) Abodes
(or Planes of Future Births).
1. Cf. D. CXXXIV.
2299. (1).{SEMS CAN DMYAL BA}: narakāḥ; The infernal regions, hell
animate existences suffering in hell.
2300. (2).{DUD 'GRO}: tiryañcaḥ; Moving or going in a prone or inclined
(crooked, tortuous) posture as a quadraped, an animal, a beast.
2301. (3).(-{YI DBAGS}) [-{YI DWAGS}]: pretāḥ; A fancied being representing
the condition of a miser--a goblin, a spirit (the Tantaluses).
2302. (4).{LHA TZE RING PO}: dīrghāyuṣo devāḥ; The long-living gods.
2303. (5).(-{MTHA' KHOB KYI MI,} -{MTHA' 'KHOB TU SKYES BA})
[-{MTHA' 'KHOB KYI MI}]: pratyanta janapadam; To be born as a
barbarian or among men dwelling towards (or on) the border
of a country far from the capital or civilized pdrt.
2304. (6).{DBANG PO MA TZANG BA}: (-indriya vāikalyam)
[-indriya vikalyam, -indriya vaikalyam];
With imperfect or defective (wanting some of the) organs or
not having all the members and limbs.
2305. (7).{LOG PAR LTA BA}: mithyā darshanam;
(Not to be born in such a country where there are) wrong
principles or false theory and doctrines.
2306. (8).(-{DE BZHIN GSHEGS PA RNAMS MA BYUNG BA})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA MA BYUNG BA}]: tathāgatānām
anutpādaḥ;
(And where) no Tathāgatas have appeared.

2307. Sec.121.{LAS KYI RNAM PAR SMIN PA LA SOGS PA'I MING LA,} (P.171)
(-{LAS KYI RNAM PAR LA SOGS PA'I MING LA}):
(-tri karmā kārāṇi, -A tri kārma kārāṇi
-B tri karmā kārādi nāmāni) [-tri karma kārāṇi [1]];
On the Names of the Ripening (or Coming to Maturity)
of the Moral Works, Etc.
1. Cf. D. CXXXII.
2308. (1).{MTHONG BA'I CHOS LA MYONG BAR 'GYUR BA}: dṛṣṭa dharma
vedanīyam;
The sensation, feeling (or enjoyment) in the obvious moral
actions (or in speculative works).
2309. (2).{SKYES NAS MYONG BAR 'GYUR BA} (-{SKYE GNAS MYONG BAR 'GYUR
BA}):
upapadva vedanīyam; (Consequences of moral works)
that will be felt (or enjoyed) after one's birth.
2310. (3).{LAN GRANGS GZHAN LA MYONG BAR 'GYUR BA} [P.312]
[-{LAN GRANGS MYONG BAR 'GYUR BA}]: apara paryāya vedanīyam;
That will be felt in innumerable other births.
2311. (4).{MYONG BAR 'GYUR BA NGES PA}: niyata vedanīyam;
That will be felt (or enjoyed) certainly (undoubtedly, really).
2312. (5).{MYONG BAR 'GYUR BA MA NGES PA}: aniyata vedanīyam;
(Works of which the consequences) are not felt or enjoyed
apparently (certainly, evidently).
2313. (6).(-{LAS BDAG GYIR BYED BA}) [-{LAS BDAG GIR BYA BA}]:
karma svakaḥ; One's own works or actions.
2314. (7).(-{LAS KYI 'GO SKAL LA SPYOD PA,} -{LAS KYI BYO SKAL LA SPYOD
PA})
[-{LAS KYI GO SKABS SPYOD PA}]: karma dāyādaḥ
(+karma+dāyā+ādaḥ);
That receives (or enjoys) the portion of his works or acts.
2315. (8).(-{LAS KYI SKYE GNAS PA}) [-{LAS KYI SKYE GNAS}]: karma yoniḥ;
The birth, or original place of moral works.
2316. (9).{LAS BRTEN PAR BYA BA}: karma pratisaraṇam;
Following the works a sequel or consequence of moral actions.
2317. (10).{SBYOR BA}: prayogaḥ; Connexion, union, adhesion.
2318.? (11).(-{DNGOS GA'I}) [-{DNGOS}]: (-māulam) [-maulam]; Original, natural
belonging to the first root, radical, pure, unmixed.
2319. (12).{MJUG} (-{'JUG}): pṛṣṭham; The hinder part, back side.
2320. (13).{BRTEN PA, BSNYEN PA}: āsevitam;
Served, honoured, worshipped, adored, preserved, protected.
2321. (14).{BSKOMS PAGOMS PAR BYAS PA} (-{BGOMS PA}) [-{BSKOMS PA}]:
bhāvitam; Wonted, accustomed, used.
2322. (15).{LAN MANG DU BYAS PA}: bahulī kṛtam;
Done many times, well cleansed, threshed and winnowed.

2323. Sec.122.{MTZAMS MED PA LNGA'I MING LA}: (-pañcānantarīyāṇi
-A+B pañcānantaryāṇi) [-pañcānantaryāṇi [1]];
On the Names of the Five Boundless (Most Heinous or Atrocious)
Crimes or Wicked Actions.
1 Cf. D. LX.
2324. (1).{MA BSAD PA} (-{MA GSOL PA}): mātṛ ghātaḥ;
The murdering of (a murderer of) a mother or matricide.
2325. (2).{DGRA BCOM PA BSAD PA} (-{DGRA BCOM PA GSOD PA}):
arhad ghātaḥ [+M. arhad vadhaḥ];
The murdering of (a murderer of) a saint or holy man
2326. (3).{PHA BSAD PA} (-{PHA GSOD PA}): [P.313]
pitṛ ghātaḥ; The murdering of a father.
2327. (4).{DGE 'DUN GYI DBYEN BYAS PA}: saṁgha bhedaḥ; Showing (causing)
disserlsion among the priests (one that has made, etc.).
2328. (5).{DE BZHIN GSHEGS PA LA NGAN SEMS KYIS KHRAG PHYUNG BA}
(-{DE BZHIN GSHEGS PA LA NGAN SEMS KYIS KHRAG 'BYING PA,}
-{DE BZHIN GSHEGS PA'I SKU LA NGAN SEMS KYIS KHRAG PHYUNG
BA,}
-{DE BZHIN GSHEGS PA'I SKU LA NGAN SEMS KYIS KHRAG 'BYING
PA}):
(-tathāgatasyāntike duṣṭa citta rudhirotpādanam)
[-tathāgatasyāntike duṣṭa citta rudhirātpādanam];
To hurt a Tathagata with ill-intention so as to make him bleed.

2329. Sec.123.{MTZAMS MED PA DANG NYE BA LNGA'I MING LA}:
(-pañcopānantarīyāṇi, -A pañcānantarya saha gatāni
+A pañcānantarya satāgāni, -B pañcopānantarya saha gatāni)
[-pañcānantarya saha gatāni]; On the Names of the
Five Nearly Boundless (or Nearly Heinous) Crimes.
2330. (1).(-{MA DGRA BCOM MA SUN BYAS PA}) [-{MA DGRA BCOM PA SUN
PHYUNG BA}]:
mātur arhatyā dūṣaṇam; Finding fault with or censuring
without being himself an Arhat or such as has become perfect.
2331. (2).{BYANG CHUB SEMS DPA' NGES PA'I SA LA GNAS PA BSAD PA}
(-{NGES PA'I SA LA GNAS PA'I BYANG CHUB SEMS DPA' BSAD PA}:
niyata bhūmi sthitasya bodhisattvasya māraṇam;
The slaying (or killing) of one who is in the state (or on
the degree) of being truly wise arid holy (or of one who
lives a holy life).
2332. (3).{SLOB PA BSAD PA}: (-shāikṣasya māraṇam) [-shaikṣasya
māraṇam];
The slaying (or killing) of a student or learned man.
2333. (4).(-{DGE 'DUN GYI 'DU BA'I SGO 'PHROG PA,}
-{DGE 'DUN GYI 'DU BA'I SGO PHROGS PA})
[-{DGE 'DUN 'DU BA'I SGO 'PHROG PA}]: saṁghāya dvāra haraṇam;
The taking away of the door where priests are assemhled.
2324. (5).(-{MCHOD RTEN GYI 'JIG PA}) [-{MCHOD RTEN 'JIG PA}]:
stūpa bhedanam; The destruction of a fane (holy or
sacred building -- a caitya or a shrine).

2335. Sec.124.{SNYIGS MA LNGA'I MING LA}: (-pañca kaṣāyāḥ)
(P.173)
[-pañca kaṣayāḥ [1]]; On the Names of the Five Dregs
(Remainders, Foul, Dross; Refuse, Worse, Kind of Anything).
1. Cf. D. XCI.
2336. (1).{TZE'I SNYIGS MA}: (-āyuḥ kaṣāyaḥ) [-āyuṣ kaṣāyaḥ];
Dregs of
men's life (too much decrease of the number of years men
in this degenerate age commonly live), degenerate life.
2337. (2).{LTA BA'I SNYIGS MA}: dṛṣṭi kaṣāyaḥ;
Dregs of theories or philosophical systems.
2338. (3).{NYON MONGS PA'I SNYIGS MA}: klesha kaṣāyaḥ; [P.314]
Dregs of distress or of the miseries of vice.
2339. (4).{SEMS CAN GYI SNYIGS MA}: sattva kaṣāyaḥ;
Dregs (or degeneration) of animate existences or of
man's hearts and thoughts.
2340. (5).{DUS KYI SNYIGS MA}: kalpa kaṣāyaḥ;
Dregs or degeneration of time.

2341. Sec.125.(-{'JIG RTEN GYI CHOS BRGYAD KYI MING LA})
[-{'JIG RTEN CHOS BRGYAD KYI MING LA}]:
(-aṣṭāu loka dharmāḥ) [-aṣṭau loka dharmāḥ [1]];
On the Names of the Eight Worldly Things.
1. Cf. D. LXI
2342. (1).{RNYED PA}: lābhaḥ; Finding, obtaining, gain, profit, acquirement.
2343. (2).{MA RNYED PA}: alābhaḥ;
Not-finding, disappointment disprofit, loss, damage.
2344. (3).{SNYAN PA} ({SNYAN GRAGS}):
yashaḥ; Glory, fame, celebrity, reputation.
2345. (4).(-{MI SNYON PA, MA GRAGS}) [-{MI SNYAN PA}]:
ayashaḥ; Disgrace, iufamy, disrepute, dishonour.
2346. (5).{SMAD PA}: nindā;
Blame, abuse, reproach, reproof, censure, abuse, reviling.
2347. (6).{BSTOD PA}: prashaṁsā (-prasaṁsā);
Praise, laud, commendation, renown.
2347. (7).{BDE BA}: sukham; Well-being, happiness, prosperity.
2348. (8).{SDUG BSNGAL}: duḥkham; Pain, distress, misery, trouble.

2349. Sec.126.{YON TAN SNA TZOGS KYI MING LA}: nānā guṇa nāmāni:
(P.174)
On the Names of All Sorts of Good Qualities
(or Qualifications of Priests or Religious Persons).
2350. (1).{CHOS DON DU GNYER BA, CHOS 'DOD PA}:
dharmārthikaḥ; One that is desirous of religious instruction.
2351. (2).{BYANG CHUB KYI SEMS MI BRJED PA}: bodhi cittā saṁpramoṣaḥ;
Not
forgetting that he aims to [at] perfection (or final beatitude).
2352. (3).{MI GNAS PA, MI BRTEN PA}: anishritaḥ; Not relying on. [P.315]
2353. (4).{RGYA CHEN PO LA MOS PA}: udārādhimuktikaḥ;
Magnanimous, generous, liberal, Respectful for the most High.
2354. (5).{CHO GA'I NGANG TZUL CAN}: ācāra shīlaḥ; Observer of the
established rules (of rites and ceremonies) and morals.
2355. (6).{CHO GA LA GNAS PA}: ācāra sthaḥ;
Is firm (or steady) in the established rites (or institutes).
2356. (7).{BYAS PA TZOR BA} (-{BYAS PA 'TZOR BA}): kṛta vedī;
That feels (perceives, understands) what has been done by him.
2357. (8).{BYAS PA BZO BA} (-{BYAS PA GZO BA}): kṛta jñaḥ [+M. kṛta
jñāḥ.];
That knows or understands what has been done.
2358. (9).{BKA' BZHIN BYED PA}: ājñā karaḥ;
That acts conformably to the precept (institute. orders).
2359. (10).{'GROGS NA BDE PA}: sukha saṁvāsaḥ;
His conversation is with the virtuous or pious.
2360. (11).{DES PA}: sūrataḥ; Tender, compassionate, excellent, brave, fine.
2361. (12).{DES PA, GYA NOM PA}: peshalaḥ (-pāisalaḥ) [+MS. Vaipeshalaḥ];
Ample, liberal, contented, joyful.
2362. (13).{SEMS DRANG PO}: Riju cittaḥ;
Of an upright heart or miud, of straight or strict morals.
2363. (14).{GNAM PO}: ārjavaḥ; High as heaven, excellent, venerable.
2364. (15).{MNYEN PA}: mārdavaḥ; Soft, pliable.
2365. (16).{MTHUN PAR 'DZIN PA} (-{'THUN PAR 'DZIN PA}):
pradakṣiṇa grāhī [+MS. pradakṣiṇa vrāhi];
That turns (or goes) respectfully to the right hand
concordant, agreeing with, etc.
2366. (17).{BKA' BLO BDE BA}: suvacāḥ; (P.175)
Speaking elegantly or with affability.
2367. (18).{DGE BA MI CHOMS PA}: praticchanda kalyāṇa
(-praticchanna kalyāṇaḥ); Not offending against good morals.
2368. (19).{BYED PA NYUNG BA}: alpa karaṇīyaḥ; [P.316]
His occupation is iu few things.
2369. (20).{BYA BA NYUNG BA}: alpa kriyaḥ (-alpa kṛtyaḥ) [+M. alpa
kṛtyaḥ];
The things to be done by him are few.
2370. (21).{'DOD PA CHUNG BA}: (alpecchaḥ) [-alpe#cchaḥ];
He desires (or wants) but few things.
2371. (22).(-{'PHAGS PA'I RIGS YIS CHOG SHES PA})
[-{'PHAGS PA'I RIGS KYIS CHOG SHES PA}]: ārya vaṁsha
saṁtuṣṭaḥ;
He is satisfied (or well pleased) with being numbered
among the race of the venerable.
2372. (23).{CHOS KYI RNYED PAS CHOG PAR 'DZIN PA}: dharma lābha
saṁtuṣṭaḥ;
He is contented (or satisfied) with having found moral
instruction.
2373. (24).(-{GOS KYIS CHOG PAR 'DZIN,} -{GOS KYIS RNYED PAS CHOG SHES
PA})
[-{GOS KYI CHOG PAR 'DZIN PA}]: cīvara saṁtuṣṭaḥ;
Contented with the religious garb or contentment with, etc.
2374. (25).(-{BSOD SNYOMS KYIS CHOG SHES PA})
[-{BSOD SNYOM KYIS CHOG SHES PA}]: piṇḍa pāta
saṁtuṣṭaḥ;
Contented with alms or with such food as he gets by begging.
2375. (26).{MAL STAN GYIS CHOG SHES PA}: shayanāsana saṁtuṣṭaḥ;
Contented with his counh or beddings.
2376. (27).{GSO SLA BA}: supoṣatā; That can easily be repaired.
2377. (28).{DGANG SLA BA}: subharatā; That can easily be fulfilled or filled.
2378. (29).{NYUNG DU SMRA BA YIN}: manda bhāṣyo bhavati; He speaks little.
2379. (30).{GZHAN DAG GI NYES PA'I SKABS DANG 'KHRUL PA MI TZOL}:
na ca pareṣāṁ doṣāntara skhalita gaveṣī;
He seeks not for an opportunity to find fault with others
in their mistakes.
2380. (31).{DGE BA'I BSHES GNYEN GYIS YONGS SU ZIN PA}:
kalyāṇa mitra parigṛhītaḥ; He is well accepted
(or surrounded) by the religious guides or leamed priests.
2381. (32).{MANG DU THOS PA}: bahu shrutaḥ; He has heard much or (P.176)
is well expert (he is renowned or celebrated).
2382. (33).{ZUR TSAM GYIS GO BA}:
(-iṅgita jñaḥ) [-iṁgita jñaḥ, +M iṁgita jñāḥ];
He knows (immediately) upon a hint or allusion.
2383. (34).{LEGS PAR SAD PA'I LEGS PAR KHONG DU CHUD PA}: [P.317]
(-{LEGS PAR RAB SAD PA'I LEGS PAR KHONG DU CHUD PA,}
-{LEGS PAR RAB RDZOGS PA})
[-{LEGS PAR SAD PA'I LEGS PAR KHONG DU CHUD PA}]
suprabuddhaḥ; He has well understood.
2384. (35).{'GO SMOS PAS GO BA} (-{MGO SMOS PAS GO BA}):
(-udghaṭita jñāḥ) [-udghaṭita jñaḥ, +M. udghaṭita jñāḥ];
Upon mentioning the beginning he perceives (understands) them.
2385. (36).{RNAM PAR SPROS PAS GO BA, ZHIB TU BSHAD NA GO BA}:
(-{RNAM PAR SPROS NAS GO BA}):
(-vivañcita jñāḥ) [-vipañcita jñaḥ, +M. vivañcita jñāḥ];
He understands after it[s] being analysed or detailed.
2386. (37).{LEGS PAR MNYEN PA}: sushrutaḥ; He has well heard or perceived.
2387. (38).{YUL SHES PA}: (-desha jñāḥ)
[-desha jñaḥ, +M. desha jñāḥ]; He knows the place.
2388. (39).{'JIG RTEN SHES PA}: (-loka jñāḥ) [-loka jñaḥ, +M. loka
jñāḥ];
He knows the world.
2389. (40).{BDAG SHES PA}: (-ātma jñāḥ) [-ātma jñaḥ, +M. ātma
jñāḥ];
He knows what `I' to Ego or soul is.
2390. (41).{DUS SHES PA}: (-kāla jñāḥ)
[-kāla jñaḥ, +M. kāla jñāḥ]; He knows what time is.
2391. (42).{TZOD SHES PA}: (vela jñāḥ)
[-velā jñaḥ, +MS. vela jñaḥ, +M. velā jñāḥ];
He knows the measure (of time).
1. Cf M. #126, footnote (4)
2392. (43).{DUS MIN SHES PA}: (-asamaya jñāḥ) [-samaya jñaḥ, +M. samaya
jñāḥ];
He knows the season or proper time of anything.
2393. (44).{DROD RIG PA, TZOD SHES PA}:
(-mātra jñāḥ) [-mātra jñaḥ, +M. mātra jñāḥ];
He knows the just measure or proportion of anything.
2394. (45).{MNYES PAR BYED PA}: ārāgayati; He makes glad (or is made glad).
2395. (46).(-{THUGS BYUNG BAR MI BYED}) [-{THUGS DBYUNG BAR MI BYED}]:
na virāgayati; He makes not angry.
2396. (47).{GZHAN GYI DRING MI 'JOG PA} (-{GZHAN GYIS DRING MI 'JOG PA,}
-{GZHAN GYIS DRING LA MI 'JOG PA}): apara pratyayaḥ [1];
He is not obliged by any other's favour.
1. Cf. M. # 126, p.38, footnote (1).
2397. (48).{GZHAN LA RAG MA LAS PA}: aparādhīnaḥ;
He does not depend on another.
2398. (49).{GZHAN GYI DRING LA MI 'JOG PA}: apara praṇeyaḥ;
He relies not on another's favour. (P.177) [P.318]
2399. (50).{GZHAN GYIS KHA DRANG DU MI RUNG BA} (-{GZHAN GYIS MI BKHI
BA,}
-{KHA DRANG DU MI BTUB, BKKRI BA}) [-{GZHAN GYIS MI DKRI BA}]:
ananya neyaḥ; He lets himself not to be led by another.
2400. (51).{RTSAL PO CHE} (-{RTSAL CHE PA}):
vikramī; Very skilful, expert, dexterous.
2401. (52).{DPA' BA, BRTUL PHOD PA}: vīraḥ;
Valiant, brave, courageous, bold, a hero.
2402. (53).{DPA' BO}: shūraḥ; Brave, champion, hero.
2403. (54).{RAM MKHA' LA 'GRO BA}: vihāyasa gāmī;
Going or walking in the atmosphere (or void space above).
2404. (55).{TZUL DU SHES PA, MDZES PA}: prāsādikaḥ (-prasādikaḥ);
Very blessed or beautiful.
2405. (56).{KHRO GNYER MED PA}: apagata bhṛkuṭikaḥ (-apagata
bhrūkuṭikaḥ
+apragata bhṛkuṭikaḥ) [+MS. avagata bhṛkuṭikaḥ];
Without wrinkles or not morose.
2406. (57).{NYE BAR SPYOD PA LA SKYON MED PA}:
(-acchidropacāraḥ) [-acchidro#pacāraḥ];
With an inculpable or upright behaviour.
2407. (58).{SGYU MED PA}: amāyāvī;
Without deceit, cheat, fraud, not delusive.
2408. (59).{JI SKAD SMRAS PA DE BZHIN DU BYED PA}
(-{JI SKAD SMRAS PA BZHIN DU BYED PA}): yathā vādī tathā
kārī;
As he has spoken (or promised) so he does (or performs) it.
2409. (60).{YI DAM LA BRTAN PA}: dṛḍha samādānaḥ [+MS. dṛḍha
samādānara];
The depending on one's spiritual genius or God (or upon his
promise or sacred vow).
2410. (61).{'JIGS PAR LTA BA}: bhaya darshī;
One whose theory is founded on fear.
2411. (62).{KHA TON BYANG BA} (-{KHA DON BYANG BA}): (-vacasā paricetā
+vacasā parijita) [-vacasā parijetā, +MS. vacasā parijita];
A very clear recitation of (prayers and hymns).
2412. (63).{LEGS PAR BYANG BA} (-{YONGS SU BYANG BA,}
-{YONGS SU LEGS SU BYANG BA}): (-paricitaḥ) [-parijitaḥ];
A very clear recitation of (prayers and hymns).
2413. (64).(-{SHIN TU DJOGS PAR BYAS PA,}
-{SHIN TU DJOGS PAR BYAS PA LEGS PAR DZOGS PA})
[-{SHIN TU DZOGS PAR BYAS PA}]: susamāptaḥ; Most accomplished.
2414. (65).(-{LEGS PAR BRTSAMS PA}) [-{LEGS PAR BRTSAM PA}]:
susamārabdhaḥ [+MS susamāraddha]; Well composed or finished.
2415. (66).{YID KYIS BRTAGS PA}: manasānvīkṣitā (P.178) [P.3l9]
[+MS manasānvīkṣita];
Considered or reflected in mind.
2416. (67).{MTHONG NAS SHIN TU RTOGS PA} (-{MTHONG BAS SHIN TU RTOGS
PA}):
dṛṣṭyā supratividdhaḥ;
Upon having seen he has well discussed or considered.
2417. (68).{'BYUNG BA DANG 'JIG PA LA SRED PA DANG BRAL BA}:
vīta tṛṣṇo bhavābhave [+MS. vīta triṣṇam bhavābhave];
Without any desire or affection for coming [in] to existence
and ceasing from existing (in the world).
2418. (69).{LAM DU BYAS PA, BGROD PAR BYAS PA}: yānī kṛtaḥ;
That is made for a road traversed or performed.
2419. (70).{DNGOS POR BYAS PA} (-{RTEN TU BYAS PA}) [-{BRTEN TU BYAS PA}]:
vastu kṛtaḥ (-vāstu kṛtaḥ) [+MS. vastu kṛtam];
That is made or put for the basis or foundation of.
2420. (71).{NAN TAN DU BYAS PA}: anuṣṭhitaḥ [+MS. anuṣṭhitam];
Ascertained, proved, examined determined.
2421. (72).(-{YANG DAG PAR 'JOMS PA 'AM SEL BA})
[-{YANG DAG PAR 'JOMS PA'I SEL BA}]: samavahanti;
Making very clean purification.
2422. (73).{SPRUG PA}: ādhunāti; A shaking off of dust and he shakes etc.
2423. (74).{SDIG PA THAMS CAD SEL BA} (-{SNYIGS MA THAMS CAD SEL BA})
[-{SDIG PA THAMS CAD}]:
(-sarvaṁ kaṣāyaṁ shāṭayati) [-sarvaṁ kaṣṭaṁ shāḍayati
[1]];
Washes away all sins or puts away all defects.
1. Cf. M.
2424. (75).{NYAN 'DOD PA, GUS PA}: shushrūṣamānaḥ;
Desirous to hear [of hearing] or respectful in hearing
(a religious instruction).
2425. (76).(-{BSGO BA BZHIN NYAN PA RJES SU 'JUG PA,}
-{BGO BA BZHIN NYAN PA RJES SU 'JUG PA})
[-{BSGO BA BZHIN NYAN PA,} -{RJES SU 'JUG PA}]:
anuvidhīyamānaḥ;
He that hears or walks according as it is bidden to him.
2426. (77).{MA RANGS PA MED PA} (-{MI BZOD PA}) [-{MI BZAD PA}]:
ananusūyā;
Not hard and not obdurate, not burnt.
2427. (78).{KLAN KA MI TZOL BA}:
(-anupālambha prekṣiṇaḥ) [-anupālambha prākṣiṇaḥ];
Not seeking for an opportunity to hurt or injure others.
2428. (79).{RNA BLAGS PA} (-{RNA SLAGS PA}):
avahita shrotraḥ; Giving ear to, hearkening to.
2429. (80).{SEMS BTUD PA, SEMS BSDUS PA}: āvarjita mānasaḥ; A humbled
mind
or collected spirits, one whose mind is compressed.
2430. (81).{CHOS DANG LDAN ZHING CHOS THOB PA} (P.179) [P.320]
(-{CHOS DANG LDAN ZHING CHOS KYIS THOB PA})
(-dharmi dharma labdhah) [-dharmi dharma labdhaḥ
+M. dharmo#pa dharma labdhaḥ, [1]];
Being virtuous [one] has arrived at [attained] good morals.
1. Which is not in agreement with Tib.
2431. (82).{CI 'DOD PA BZHIN THOB PA}: nikāma lābhī;
Has found what he wished for.
2432. (83).{DKA' BA MED PAR THOB PA}: akṛcchra lābhī;
Has found without difficulty, or without penances.
2433. (84).{TZEGS MED PAR THOB PA, NGAN NGON MA YIN PAR THOB PA}:
(-akisara lābhī, -akṛcchra lābhī) [-akasira lābhī];
Has found or obtained it clean without mixture, or pure.
2434. (85).(-{RIGS KYI NANG NAS RGAN PA LA RI MOR BYED PA,}
-{RGAN RABS LA RI MOR BYED PA})
[-{RIGS KYI NANG NAS RGAN RABS LA RI MOR BYED PA}]:
(-kula jyeṣthopacāyakaḥ) [-kula jyeṣṭho#pacāyakaḥ];
Who honours (or reverences) from among all classes
or families, the old ones.
2435. (86).{STON PA'I BSTAN PA SPYOD PA} (-{BSTAN PA SPYOD PA}):
shāstuḥ shāsana karaḥ;
Practising the doctrine of the Teacher (shāstṛ).
2436. (87).{MI GTONG BAR BSGOM PA}: anirākṛto dhyāyī;
Incessantly meditating on.
2437. (88).{KHYIM STONG PA RGYAS PAR BYED PA}:
(-vṛṁhayitā shūnyāgārāṇām) [-bṛṁhayitā
shūnyāgārāṇām];
Filling with abundance the empty houses.
2438. (89).{RANG GI DON SBYOR BA LA RJES SU BRTSON PA}:
svakārtha yogam anuyuktaḥ; He that endeavours to make
perfect his own concern (or happiness).
2439. (90).{YUL 'KHOR GYI BSOD SNYOMS 'BRAS BU YOD PAR ZA BA}
(-{YUL 'KHOR GYI BSOD SNYOMS DON YOD PAR YONGS SU ZA BA})
(-amogha rāṣṭra piṇḍam paribhuṅkte)
[-amogha rāṣṭra piṇḍaṁ paribhuṅkte
+M. amoghaṁ rāṣṭra piṇḍaṁ paribhuṅkte];
Thus eating his food got by almsgiving in the country
[`the country's alms-food'] that it may bring forth its fruit.
2440. (91).{NGO MI CHOD PA} (-{MI ZLOG PA}) [-{DE MI ZLOG}]: uparodha
shīlaḥ;
Not turning away from good morals.

2441. Sec.127.{SKYON DU BRTSI BA'I MING LA} (P.180)
(-{SKYON DU BRTSI BA'I MING GRANGS LA,}
-B {SKYON DU BRTSI BA'I MING LA}): (NA, -A NA, -B NA) [NA];
On the Names or Such Things That Are
Counted For [as] Defects or Imperfections.
2442. (1).{MI RIGS PAR CHAGS PA} (-{MA RIGS PAR CHAGS PA}): viṣama
lobhaḥ;
One that is passinnate for unsuitable or unbecoming things.
2443. (2).(-{CHOS LOG PAS DKRIS PA}) [-{CHOS LOG PAS DKRIGS PA}]:
mithyā dharma parītaḥ; Obscured by false doctrine.
2444. (3).(-{BDAG LA CHAGS PA 'AM BSTOD PA}) [-{BDAG LA BSTOD PA}]:
[P.321]
(-ātmo#tkarṣaḥ) [-atmo#tkarṣaḥ]; Praising himself.
2445. (4).{GZHAN LA SMOD PA}: para paṁsakaḥ; Blaming others.
2446. (5).{MNGON PA'I NGA RGYAL CAN}: abhimānikaḥ; Arrogant, proud,
haughty.
2447. (6).{SEMS GYA GYU CAN} (-{SEMS CA CU CAN}):
kuṭila cittaḥ; Deceitful, cunning, sly.
2448. (7).{DMAN PA LA MOS PA}: hīnādhimuktikaḥ;
Delighting in or reverencing low or mean things.
2449. (8).(-{DUS PO CHE}) [-{NGU PO CHE}]: grahikaḥ; Rapacious.
2450. (9).{DMU RGOD}: (-khaṭuṅkaḥ, -katuṇkaḥ) [-khaṭuṅkaḥ, +M.
khaṭukaḥ
but X., MS. & S. read khaṭuṅkaḥ]; Ridiculing, injuring.
2451. (10).{PHO RGOD PA} [-{PHO RGOD} [1]]: uddhataḥ;
Misbehaving, behaving improperly.
1. Cf. S. X. supports {PA}.
2452. (11).(-{PHO CHE BA,} -{PHO KHENGS PA,} -{KHENGS PA})
[-{PHO KHONGS,} -{PHO KHONGS PA} [1]]: unnataḥ; Puffed up, boasting.
1. S. and X. add {PA}
2453. (12).(-{KHENGS PA,} -{BRLANG BA}) [-{KHONGS PA}]:
karkashaḥ; Highly injurious, violent, cruel.
2454. (13).{RTSUB PA} (-{ZHE GCOD PA}): paruṣaḥ; Rough, harsh, unkind.
2455. (14).{DMAN PA LA 'JUG PA} (-{SPYOD PA DMAN PA}):
nīca vṛttaḥ; Of low or mean practices.
2456. (15).(-{RNYED PAS RNYED PAR BYED 'DOD PA})
[-{RNYED PA RNYED PAR BYED 'DOD PA}]: lābhena lābha
nishcikīrṣā;
He that wishes only to make his own profit.
2457. (16).{SEMS CAN SNOD DU MA GYUR PA}: abhājana bhūta sattva
[+MS. abhājana vyuha sattvaḥ, +X. abhājana bhūta sattvaḥ];
An animal beiug that is not a proper vessel (for
receiving moral instruction).
2458. (17).{THOS PA NYUNG BA}: alpa shrutaḥ;
He that has heard little or knows little.
2459. (18).{BRAM ZER MI 'DZIN PA}: abrāhmaṇyam; (P.181)
That does not adhere (or keep) to a Brahman.
2460. (19).{DGE SBYONG DU MI 'DZIN PA}: ashrāmaṇyam;
That keeps not (adheres not) to any Buddhistic priest.
2461. (20).{PHAR MI 'DZIN PA}: apitṛ jñāḥ; Who knows not his father.
2462. (21).{MAR MI 'DZIN PA}: amātṛ jñāḥ; Who knows not his mother.
[P.322]
2463. (22).{CHOS MA YIN PA 'DOD PA}: adharma kāmaḥ;
He that wishes immoral or unlawfnl things.
2464. (23).{SDIG PA'I CHOS CAN}: pāpa dharmaḥ;
That is of bad morals or wicked principles.
2465. (24).(-{SHES KYI KHE 'DOD}) [-{SHES KYI KHE 'DOD PA}]:
jñāna kāmaḥ [+MS. and X. jñātṛ kāmaḥ];
[He] who is eager for the profit of his learning.
2466. (25).{BYA BA MANG BA}: bahu kṛtyaḥ;
He that is occupied with many things.
2467. (26).{BYED PA MANG BA}: bahu karaṇīyaḥ;
He that is doing (or practising) many things.
2468. (27).{SHES RAB ZHAN PA} (-{SHES RAB} {STOBS CHUNG BA}):
(-prajñā dāurbalyam) [-prajñā daurbalyaḥ];
He with a weak nnderstanding.
2469. (28).{TZUL KHRIMS 'CHAL BA}: duḥshīlaḥ;
A violator of good morals, one of bad moral conduct.
2470. (29).{SHES RAB 'CHAL BA}: duṣprajñāḥ;
He with a wrong wit or understanding.
2471. (30).{SHES RAB ZHAN PA}: manda prajñāḥ; He with a weak
understanding.
2472. (31).{GSO DKA' BA}: duṣpoṣatā; Incorrigibleness, hopeless depravity
difficulty of repairing or emendation.
2473. (32).{DGANG DKA' BA}: durbharatā; Insaturableness, insaturable
that can be glutted with difficulty.
2474. (33).(-{'DRES PAR GNAS PA}) [-{'GRES PAR GNAS PA}]: (-saṁkīrno viharati)
[-saṁkīrṇo viharati, +MS. saṁkīrṇo viharata
+X saṁkīrṇo viharataḥ]; That leads an impure life.
2475. (34).(-{ZANG ZING CUNG ZAD KYI PHIR,} -{RAM KHA ZAS CUNG ZAD KYI
PHIR})
[-{ZANG ZING CUNG ZAD KYI PHYIR}]: āmiṣa kiṁcitka hetoḥ [1];
For a trifling thing.
1. Cf. Pāli āmisa kiñcikkha hetu.
2476. (35).{MNYAN NYES PA}: duḥshrutam; Infamous, they speak ill of.
2477. (36).(-{TZIGS LA 'CHOL BA}) [-{TZIGS LA 'CHEL BA}]: pada paramaḥ; (P.182)
His word is not the best, disbeliever [`one whose highest
attainment is the word (of the text and not the meaning of it;
2478. (37).{MI GSAL BA}: asaṁprakhyānam; Not clear, not evident. [P.323]
2479. (38).{LUS MA BSGOMS PA, LUS MA SBYANGS PA}: abhāvita kāyaḥ;
His body is not accustomed to, is not exercised for.
2480.* (39).{PHYIS BTSAN PO, SPYI RTOL CHE BA}
(-{SPYIS BRTSAN PO,} -{SPYI GTOL CHE BA}): (-pragalbha dhārṣṭyam)
[-pragalbhaḥ]; He is too bold, audacious, impudent.
2481.* (40).{MU BCOR SMRA BA, KHA DRAG PA} (-{MU COR SMRA BA}):
(-mukharaḥ) [-dhārṣṭa mukharaḥ [1]]:
Speaking contemptuously, disdainfully, disobedient.
1 Cf. M. and S. X. supports MS.
2482. (41).(-{BRGYAN PO LA DOR BA}) [-{RGYAN PO LA DOR BA}]:
akṣa dhūrtaḥ; A player on chess-board, a gamester
a rogue, a cheat, dishonest, fraudulent.
2483. (42).(-{LTO BA CHE BA}) [-{LTO CHE BA}]: ghasmaraḥ; A glutton.
2484. (43).{SER SNA CAN}: matsaraḥ; Avaricious, miserly, envious
impatient of another's prosperity.
2485. (44).{'JUNGS PA}: kadaryaḥ; Avaricious, miserly.
2486. (45).{MI BSRUN PA}: khalaḥ; Troublesome, vexatious, low, vile, tiresome.
2487. (46).{GYO SGYU CAN}: shaṭhaḥ;
Wicked, dishonest, crafty, cunning, a rogue, knave.
2488. (47).{GYO CAN} (-{SGYU CAN}): (-dhūrtaḥ) [-dhārtaḥ];
A cheat, a rogue, a gamester.
2489. (48).{GYO CAN}: viṭaḥ; A catamite, a rogue, a cheat.
2490. (49).{SGYU BYED PA}: māyāvī; A juggler, a conjurer.
2491. (50).{NGAN GYO} [1], {TZUL 'CHOS PA} [-{NGAG GYO}]:
(-kurukuciḥ, -kuṭukuñcakaḥ) [-kurakuciḥ [2]];
Censorious, detracting, hypocrite.
1. Supported by X.
2. Cf. footnote 1 in M. CXXVII, p.39.
2492. (51).{TZUL 'CHOS PA} [1]; dambhaḥ; Deceit, fraud, cheating, hypocrisy.
1. S. {TZUL 'CHOS PA,} meaning hypocrite. See Das.
TIBETAN-ENGISH DICTIONARY.
2493. (52).{NGAN PA}: (-kuhanā) [-gūhanam, +M. kuhauā [1]];
Bad, abject, mean, vlle, base, contemptible.
1. X. supports MS.
2494. (53).{KHA GSAG}: (-lapanā) [-lapanam, +M. lapanā, X. supports MS.];
Flattery, adultion. a flaterer.
2495.* (53).{THOB CING 'JAL BA} (-{THOB KYIS 'JAL BA}): [P.324]
(-nāiṣpeshikatvam) [-naimittikatvam];
That will pay when he shall find (money), a rogue.
2496.* (54).{GZHOGS SLONG} [-{ZHOG SLONGS}];
(-nāimittikatvam) [-naiṣpeshikatvam];
Allusion, hint, allusive talk or speech.
2497. (55).(-{RNYED PAS RNYED PA SGRUB PA}) (P.183)
[-{RNYED PA LAS RNYED PA SGRUB PA}]:
(-lābhena lābha niṣpādanā) [-lābhena lābha nispādanā];
Making profit of alms or of charitable oblations.
2498. (56).{SEMS CAN 'TZONG BA}: sattva vikrayaḥ;
Selling or vending animals or animate beings.
2499. (57).{MTZON CHA 'TZONG BA}: (-shastra vikrayaḥ)
[-astra vikrayaḥ [1], +M. shastra vikrayaḥ];
Selling weapons, arms, or war instruments.
1. Supported by X.
2500. (58).{DUG 'TZONG BA}: viṣa vikrayaḥ; Selling poison.
2501. (59).{SHA 'TZONG BA}: (-māṁsa vikrayaḥ)
[-māṁsha vikrayaḥ]; Selling flesh.
2502. (60).{CHANG 'TZONG BA}: madya vikrayaḥ;
Vending intoxicating, spirituous liquors or wine.
2503. (61).{GNONG MI BSKUR BA}: durmaṅkuḥ; Impudent, shameless.

2504. Sec.128.(-{LONGS SPYOD 'BRI BA'I GNAS DRUG LA}) [1]
[-{LONGS SPYOD BRI BA'I GNAS DRUG}]: (-Saḍ bhogānām apāya
sthānāni
-A NA [No Section]) [-Saḍ bhogānam apāya sthānāni];
The six places (or ways) of the decreasing of one's substance
or wealth [as follows].
1. This Section is not divided from the previous one by Koros.
2505. (1).{CHANG 'THUNG BA}: madya pānam; Wine drinking.
2506. (2).(-{BRGYAN PO}) [-{RGYAN PO}]: dyūtam; Ornaments (or chess
chess playing) or fondness of [for] ornaments.
2507. (3).{MTZAN MO 'PHYAN PA}: vikāla caryā;
Strolling or roving at night or out of season.
2508. (4).(-{SDIG PA'I GROGS PO RTEN PA,}
-{SDIG PA'I GROGS PO BRTEN PA,}
-{SDIG PA'I GROGS PO DANG RTEN PA,}
-{SDIG PA'I 'GROGS PO RTEN PA,}
-{SDIG PA'I 'GROGS PO BRTEN PA,}
-{SDIG PA'I 'GROGS PO DANG RTEN PA,}
-{SDIG PA'I 'GROGS PO DANG BRTEN PA})
[-{SDIG PA'I GROGS PO BSTEN PA}]: pāpa mitratā;
The friendship of wicked men or keeping company with, etc.
2509. (5).(-{'DUS PA LA LTA BA}) [-{'DUS PA LTA BA}]:
samāja darshanam; The visiting of assemblies
(or of places frequented by the multitude).
2510. (6).{LE LO}: ālasyam; Laziness, idleness, slothfulness.

2511. Sec.129.(-{BLA NA MED PA'I RNAM GRANGS LA,} (P.184)
{DANG DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LAS,}
-{BLA NA MED PA DANG MCHOG TU BRTSI BA'I RNAM GRANGS}
{DANG DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LA,}
[-{BLA NA MED DANG MCHOG TU BRTSI BA'I RNAM GRANGS}
[P.325]
{DANG DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LAS,}
-{BLA NA MED PA DANG MCHOG TU BRTSI BA'I RNAM GRANGS}
{KYI MING LA}]: anuttara paryāyāḥ:
From Among the Names (or Terms) For the Supreme, For the
Several Distinctions of Chief or Principal Persons, And For
Expressing the Pure, The Liberated or Emancipated, Etc. -
(First) On the Several Names of The Supreme, Chief or
Principal.
2512. (1).{BLA NA MED PA}: anuttaraḥ; Supreme (above whom there is none).
2513. (2).{GONG NA MED PA}: niruttaraḥ; Supreme, having none above him.
2514. (3).{LHAG NA MED PA} [+MS. {LTAG NA MED PA}]: anuttamaḥ;
Supreme, being not behind any one.
2515. (4).{BLA MA}: uttaraḥ; (The or a) superior, the higher (in dignity).
2516. (5).{DAM PA}: uttamaḥ; The supreme, the most high, the most Holy.
2517. (6).{THU BO} (-{RGAN RABS,} -{GTSO BA}): jveṣṭhaḥ;
The best, most excellent, most powerful, principal, chief.
2518. (7).(-{PHUL}) [-{GTSO BO}]: shreṣṭhaḥ;
The most noble, principal, most excellent.
2519. (8).{RAB}: varaḥ [+MS paraḥ, +X varaḥ];
Eminent, excellent, supreme, best.
2520. (9).{RAB MCHOG} (-{MCHOG RAB}): pravaraḥ [+MS praparaḥ [1]];
The first chief, the supreme.
1. Cf. the preceding footnote.
2521. (10).{MCHOG}: agraḥ; Chief, principal.
2522. (11).(-{KHYAD PAR 'PHAGS PA}) [-{KHYAD PAR DU 'PHAGS PA}]:
vishiṣṭaḥ;
Particularly eminent, excellent.
2523. (12).{GTSO BO, GCES PA}: pradhānam; Principal, dear worthy.
2524. (13).{DAM PA, DBYIG}: paramaḥ;
Supreme, most holy, best, principal (chief good or wealth).
2525. (14).{MCHOG TU BYUNG BA}: utkṛṣṭaḥ;
Eminent, excellent, most distinguished, principal.
2526. (15).{MCHOG TU BYUNG BA}: prakṛṣṭaḥ [1]; [P.326]
Eminent, excellent, most distinguished, principal.
1. Added in M. and S.
2527. (16).{GYA NOM PA}: praṇītaḥ; The most ample, contented, joyful, rich.
2528. (17).{MNYAM PA MED PA}: asamaḥ; That has none equal like [to] him
the unequalled, the Supreme Being.
2529. (18).{MI MNYAM PA DANG MNYAM PA}: asama samaḥ; That is equal to
the unequalled (as a Buddha to tne Supreme Being).
2530. (19).{ZLA MED PA} [-{ZLA MED}]: apratisamaḥ; The incomparable, matchless.
2531. (20).{RAB TU}: (-suṣṭhuḥ) [-suṣṭhu] [+X. suṣṭhuḥ]; Possessing in
an
eminent[-ly] high degree all kinds of excellence or the most
accomplished in every kind of perfection or excellence.
2532. (21).{MCHOG TU}: atyantam [+X. atyantaḥ]; Possessing in an eminent[ly]
high degree all kinds of excellence or the most accomplished
in every kind of perfection or excellence.
1. X. adds {PA}.
2533. (22).{RNAM PA THAMS CAD KYI MCHOG DANG LDAN PA}
(-{RNAM PA KUN GYI MCHOG DANG LDAN PA,}
-{SNAM PA'I MCHOG THAMS CAD DANG LDAN PA}):
(-sarvākara varopetam) [-sarvākara varo#petam];
Possessing in an eminent[ly] high degree all kinds of ex-
cellence or the most accomplished in every kind of perfection
or excellence.
2534. (23).{MCHOG, GTSO BO}: praṣṭhaḥ; Leader, chief, principal going before.

2535. Sec.130.{DAG PA DANG GROL BA LA SOGS PA'I MING LA}
(-{YONGS SU DAG PA'I RNAM GRANGS LA}):
parishuddha paryāyāḥ (-A parishuddha paryāyaḥ):
On the Names of Being Purified and of Final Emancipation.
2536. (1).{SHIN TU YONGS SU DAG PA}: suparishuddham;
Entirely well purified, or that has become very pure.
2537. (2).{'KHOR GSUM YONGS SU DAG PA}: tri maṇḍala parishuddham;
Entirely purified with respect to the three departments
(constituent parts of men).
2538. (3).(-{LEN PA MED PAR ZAG PA RNAMS LAS SEMS RNAM PAR GROL BA,}
(-{LEN PA MED PA'I ZAG PA RNAMS LAS SEMS RNAM PAR GROL BA}]
[-{LEN PA MED PAR ZAG PA LAS SEMS RNAM PAR GROL BA}):
anupādāya āsravebhyash cittāni vimuktāni; The liberation of
the mind from the transgressions (or encumbrances) without
any further relapse (or without any reward being presented
for such a liberation).
2539. (4).{YONGS SU THAR BAR BYA BA} (-{YONGS SU GROL BA,} -{YONGS SU
DGROL BA})
[-{YONGS SU 'GROL BA}]: parimocayitavyam;
(They) must he entirely emancipated (or final emancipation).
2540. (5).{RNAM PAR GROL BAR 'GYUR}: vimucyate;
He gets free or is about to be emancipated or liberated
(from the bounds of vice and error).
2541. (6).{BSIL BAR 'GYUR BA}: shītī bhavati; [P.327]
Will hecome refreshed, shall find relief or refreshment.
2542. (7).(-{YONGS SU SBYANG BA BYAS PA,} -{YONGS SU SBYANGS BA BYAS
PA,}
-{YONGS SU SBYANG PA BYAS PA,} -{YONGS SU SBYANGS PA BYAS PA})
[-{YONGS SU SBYANG BAR BYAS PA,} -{BYI DOR BYAS PA}]:
(-kṛta parikarmaḥ) [-kṛta parikarma];
Entirely cleansed (perfumed decorated, dressed).
2543. (8).{NGES PAR 'BYANG BA}: niryāṇam; Real exit, departure, or new birth.
2544. (9).(-{NGES PAR 'BYUNG BA,} -{TZAR PHYIN PA}) [-{NGES PAR BYUNG
BA}]:
niryātaḥ; One that really has gone out.
2545. (10).{MTHAR PHYIN PA} (-{TZAR PHYIN PA,} -{NGES PAR 'BYUNG BA})
(P.186)
[-{NGES PAR BYUNG BA}]: niryāti;
Final emancipation or deliverance from worldly existence.

2546. Sec.131.{SPANGS PA DANG DOR BA LA SOGS PA'I MING LA}
(-{SPANGS PA DANG 'DOR BA LA SOGS PA'I MING LA,}
-{SPANGS PA'I RNAM GRANG LA}):
nisṛjā paryāyāḥ (-A nisṛjā paryāyaḥ):
On the Names or Terms of One's Having Relinquished (abandoned
Rejected, Desisted From) All Sorts of Vices or Sins.
2547. (1).(-{SPANGS TE SPANGS PA,} -{BSIL BA,} -{BSAL BA,} -{SBYANGS BTER
GDAGS})
[-{SPANGS TE}]: pratinisṛjya [+M pratinisṛjyam.
Cf. Pāli paṭinissagga]; Having quitted (or relinquished).
2548. (2).{BSAL BA, SBYANGS PA}: vāntī kṛtam;
Is made clean (as by an emetic).
2549. (3).{PHUNG PO KUN SPANGS PA}: sarvro#padhi pratinisarga
[+MS sarvro#padha pratinisargaḥ, +Pali sabhūpadhi paṭinissagga];
(He) has F)ut off all the aggregates (or constituent parts
of the body).
2550. (4).{MTHA' MED PAR BYAS PA}: vyantī kṛtam [1] (+vyatī kṛtam)
[+M vyatī kṛtam]; Is made infinite.
1. vyantī kṛtam, however corresponds with Tib.
2551. (5).{RNAM PAR GNON PA, RNAM PAR SEL BA}: (-viṣkambhanam,
+yāntikritam)
[-viṣṭhaṁbha, +X+M viṣkambhanam];
Stopping or hindering or clearing up.
2552. (6).{'DOR BA, SPONG BA}: riñcati; Quitting, relinquishing.
2553. (7).{BOR BA} (-{'BYOR BA,} -{BTANG BA}) [-{GTANG BA}]:
choritā; Abandoning, leaving.
2554. (8).{SBYANGS PA} (-{SDIG PA,} -{SPANGS PA}) [-{SDIG PA SPANGS PA}]:
vāhita pāpaḥ; Free from sin, purified.
2555. (9).(-{PHYIR SHIN TU 'DAS PA}) [-{SHIN TU 'DAS PA}]:
vyativṛttaḥ; Far advanced, far gone.
2556. (10).{'DOR BA}: pratinisṛjati; He quits off or relinquishes. [P.328]
2557. (11).{'OR ZHIG, THONG ZHIG} (-{BOR CUG,} -{THONGS CIG}):
prativinisṛjati; Let him quit or relinquish.
2558. (12).{GTOR BA, 'DOR BA}: (-utsṛjyate) [-utsṛjyati];
He casts it off, quits or renounces.
2559. (13).{'DOR BA} (-{YONGS SU GTONG BA}) [-{YONGS SU GTOR BA}]:
parityāgaḥ;
Entire abandonment or renunciation.
2560. (14).{SPONG BA, DOR BA}: jahāti; (P.187)
Quitting or casting off [quits].
2561. (15).{SPANG BA}: pratikṣepaḥ; Rejecting, quitting, relinquishing.
2562. (16).{BSAL BA}: apakarṣaṇam [+MS. apakarṣa] [1];
Becoming clean or clear.
1. apakarṣaṇam (#16) and apakarṣaḥ (#18) seem to be taken
together in MS.
2563. (17).{PHYIR LOG PA, SPANGS PA}: pratikrāntaḥ; Rejected, tumed away.
2564. (18).(-{'GRIB PA,} -{'GRI BA}) [-{MI 'GRIB PA}]:
apakarṣaḥ; Rejected, tumed away.
2565. (19).{'GRIB PA}: ūnatvam [1];
Spotless, without any defect (imperfection or blemish).
1. ūnatvam and ayogaḥ are taken together in MS., though
they are separately treated in X., M. aud S.
2566. (20).{MI LDAN PA}: ayogaḥ; Spotless, without any defect
(imperfection or blemish).
2567. (21).{BRAL BA}: viyogaḥ; Without any defect (imperfection or blemish).
2568. (22).{MI LDAN PA} (-{BRAL BA}) [-{BYAL BA}]: visaṁyogaḥ;
Not having or without any defect (imperfection or blemish).
2569. (23).{BYE BA, BRAL BA} (-{'GYED PA}) [-{'BYED PA}]: vishleṣaḥ;
Separation; disunited, separated, gone asunder.
2570.* (24).(-{BRAL BA 'GYUR,} -{MED PAR 'GYUR}) [-{BRAL BA,} -{ZHIG PA}]:
(vibhūtam) [-avibhūtam [1]]; Separation, destruction
annihilation, disappeared, annihilated.
1. Supported by X.; M. and S. vibhūtam. Cf. Tib. in S.
2571.* (25).(-{BRAL BA,} -{ZHIG PA}) [-{BRAL BAR 'GYUR BA, MED PAR 'GYUR
BA}]:
vigacchet; Let him go away or disappear.
2572. (26).{NUB PA, MI SNANG BA}: antardhānam;
Vanishing, disappearing, setting, going under.
2573. (27).{PGYIR BYUNG BA, MED PAR 'GYUR BA}: apakrāntaḥ; [P.329]
Gone away, vanished.
2574. (28).{RNAM PAR GYUR PA}: vipariṇatam; Changed, transformed
2575. (29).{GNAS GYUR PA} (-{GNAS YONGS SU GYUR BA}): āshraya
parāvṛttam;
That has changed its place or abode.
2576. (30).{YONGS SU GYUR PA}: (-pariṇatam) [-pariṇātam];
Transformed, changed in form.
2577. (31).{GYUR PA}: pariṇāmaḥ; Change of form or state.
2578. (32).(-{SROG DANG BRAL BA}) [-{SROG DANG PHRAL}]: jīvitād
vyaparopayet;
Being (or let him be) deprived of life.
2579. (33).{MA LUS PA} (-{GTAN NAS SAM RIM GYIS ZAD PAR 'GYUR})
[-{GTAN NAS RIM GYIS ZAD PAR 'GYUR}]: paryādānaṁ gacchati;
Will by degrees be entirely consumed or destroyed.
2580. (34).{NYAMS PA, MA TZANG BA}: vihīnam; Abandoned, left, (P.188)
deserted, deprived of, weakened, helpless, defective.
2581. (35).{YONGS SU SPYAD PA, ZOS PA} (-{ZOS PA DPYAD PA}): paribhuktam;
Entirely consumed or eaten up.
2582. (36).{NUB PA} (-{ZHIG PA,} -{MED PAR GYUR BA MED PA,} -{ZHIG PAR
GYUR BA})
[-{MED PA ZHIG PAR 'GYUR BA}]: astaṁ gacchati;
It disappears, sets, vanishes; disappearance, setting
vanishing.
2583. (37).{'JOMS PA} (-{SEL PA}) [-{SEMS PA}]: vidhamati; Thinking or subduing.
2584. (38).{BOR BA}: aparividdham (-apaviddham);
Quitting, leaving off, laying down.
2585. (39).{'DOD CHAGS SEL BA} (-{'DOD GNAS SEL BA}): rāga nisūdanam; The
curing (or putting away) of one's wicked desires or passions.
2586. (40).(-{BRTSAL BA,} -{BSTSAL BA}) [-{RTSAL PA}]: paryudasta
[-payudastaḥ]; Skilful, expert, dexterous.
2587. (41).{GNAS PA LAS GZHAN DU GYUR PA}:
(-sthiter anyathātvam) [-sṭhiter anyaṭhātvam];
Changed into another from his dwelling or being.
2588. (42).(-{SBUNGS PA'I DNGOS PO MED PA,} -{SPUNGS PA'I DNGOS PO MED
PA})
[-{SBYANGS PA'I DNGOS PO MED PA,} -{PHUNG POR GYUR PA MA YIN
PA}]:
narāshī bhāvaḥ (-nārāshī bhāvaḥ, +na+rāci+bhava)
[+M. nārāshī bhāvaḥ];
Not having (any more) such aggregates as constitute the body.
2589. (43).{RAB TU 'JIG PA} (-{PHUNG POR GYUR BA MA YIN PA}): [P.330]
(-prabhaṅguraṁ) [-prabhaṅguram];
Dissolution, entire destruction.
2590. (44).(-{RGYAB KYIS PHYOGS PAR GYUR BA,} -{PHUNG PO MA YIN PA})
[-{RGYAB GYIS PHYOGS PAR 'GYUR}]: prṣṭhī bhavati;
Will turn his back to or will despise, contemn, scorn.
2591.* (45).(-{BSTSAL BA,} -{BCOM PA}) [-{BRTSAL BA,} -{BRTSOM PA CHAD PAR
'GYUR}]:
(-kelāyitavyam) [-kelāyitavyam ucchetsyati
+MS. kolāyitavyam ucchetsyati [1], +kelāy+i+tavya];
(Every artificial) composition or skilfulness will be cut off.
1. M. and S. treat the two words separately.
2592.@ (46).{CHAD PAR 'GYUR}: ucchetsyati; [NA].
2593. (47).{RAB RIB MED PAR BYED PA} (-{RAB RIB MED PAR BYED PA GYUR}):
(-vitimira karaḥ) [-vitimira karam, +M. vitimira karaḥ];
The clearing up (of all doubts).
2594. (48).(-{RJES SU CHAGS PA BDO BAR MA BYAS PA}) [-{RJES SU CHAGS PA}]:
anunayāsaṁdhukṣaṇatā (-anunayāsaṁpṛkṣaṇatā);
Fondness of or passion for.
2595. (49).{SHIN TU PHYIS PA, BSRABS PA} (P.189)
(-{BZHAR BA,} -{BSUBS}) [-{GZHAR BA}]: nirlikhitam;
Very clean; put together (written) very neatly.
2596. (50).{YANG DAG PAR 'JOMS PA, SPOD BA}: samavahanti (-utsṛṣṭam);
Entirely subduing, carrying away (or loosening).
2597. (51).{BSHAL BA} (-{LOGS PAR BKRUS PA,} -{LOGS PAR DKRUS PA})
[-{LEGS PAR BKRUS PA}]: suprakṣālitam;
Well cleansed, cleaned, or washed.
2598. (52).{SBYANGS PA, DUL BA}: (-sudhāutam) [-sudhautam, +MS. sudhotam];
Well washed, cleaned, purified, softened.
2599. (53).(-{BCOM BTSO MA,} -{SRAB PA}) [-{BCOM}]:
nirdhāntam (-nirdhāntam); Subdued, overcome.
2600. (54).{SKYUGS PA} (-{BSTSAL BA}) [-{BTSAL BA}]:
vāntī bhāvaḥ; Seeking, vomiting, ejecting.
2601. (55).{YONGS SU SPANGS PA}: parityaktam;
Entirely relinquished, left off, renounced.
2602. (56).{BTANG BA, SPANGS PA, BOR BA}: utsṛṣṭam;
Given up, left, abandoned, laid down.
2603. (57).{PHUL BA, BTANG BA, BOR BA}: pratyākhyātam;
Offered, given up, left off, said, spoken, finished.
2604. (58).{BTANG BA}: utsarjanam;
Gift, donation; abandoning, quitting, resigning, renouncing.
2605. (59).{MYA NGAN BSAL BA}: shoka vinodanam;
Clearing up or putting awaay [of] sorrow.
2606. (60).{RAB TU SPANGS PA}: (-pravijahya) [-pravijahyam, [P.331]
+MS. pravijadya, +pravijador tya];
Left off, abandoned, entirely renounced to.
2607. (61).(-{NYON MONGS PA MED PA}) [-{NYON MONGS MED PA}]:
anaṅgaṇam; Is free from the misery of vice.
2608. (62).(-{BCOM PA'O}) [-{BCOM PA}]: (-nihatam) [-nihataḥ]; That has
conquered or overcome the enemy (the world, one's passions).

2609. Sec.132.{BSTOD PA DANG SMAD PA DANG GRAGS PA'I RNAM GRANGS GYI
MING LA}
[-{GRAGS PA DANG BSNGAGS PA BRJOD PA'I RNAM GRANGS LA}]:
kīrtti prashaṁsā paryāyāḥ [-nindanā paryāyāḥ];
On the Enumeration of the Several Names (or Terms) Expressive
of Praise, Blame, and Celebrity or Renown.
2610. (1).{GRAGS PA, BRJOD PA}: kīrttiḥ; Fame, renown, celebrity, glory
favour, saving, sound, light, lustre.
2611. (2).{RAB TU BSNGAGS PA}: prashaṁsā;
Applause, praise, commendation, flattery (greatly praised).
2612. (3).{SNYAN PA, GRAGS PA}: yashaḥ; Glory, celebrity, reputation, fame.
2613. (4).{BSTOD PA}: stutiḥ; Praise, eulogium, commendation, hymn.
2614. (5).(-{BSTOD PA STE 'DOM NA BSTOD PA,}
-{BKUR BA DANG MA 'DOM NA BSTOD PA,}
-{BKUR BA LA 'DOM NA BSTOD PA})
[-{BKUR BA,} -{BSTOD PA}]: stomitaḥ (+stoṣitam) [+X+MS stoṣitam];
Respected, reverenced, praised, commended.
2615. (6).{RAB TU BSTOD PA}: prashaṁsitaḥ; Greatly praised, commended.
2616. (7).{BSNGAGS PA}: varṇitaḥ; Praised eulogised, estolled.
2617. (8).{SGRA}: shabdaḥ; Sound, a word.
2618. (9).{TZIGS SU BCAD PA}: shlokaḥ; Verse, a stanza.
2619. (10).{BSNGAGS PA, SNYAN PAR BRJOD PA}: varṇaḥ;
Praise, celebrity, fame, eulogy, praising, commending.
# (11).{BSNGAGS PA}: paṇitaḥ; Praised, applauded celebrated.
2620. (12).{MNGON PAR BSTOD PA'I GRAGS PA}:
(-abhinandita yashāḥ) [-abhinandita yashaḥ];
Great celebrity, reputation, renown, fame, glory.
2621. (13).(-{YANG DAG PA'I BSNGAGS BRJOD PA}) [P.332]
[-{YANG DAG PA'I BSNGAGS PA BRJOD PA}]
bhūta varṇaṁ nishcārayati;
He says (or utters) true (or sincere) praise.
2622. (14).{RAB TU GRUB PA, GRAGS PA} (-{RAB TU GRAGS PA}): prasiddhaḥ;
Famous
celebrated (on account of one's accomplishment or perfection).
2623. (15).{GSAL BAR GRAGS PA}: prathitaḥ;
Famous, celebrated, made known, declared, renowned.
2624. (16).{KUN LA GRAGS PA} (-{PRASIDDHA DANG 'DOM NA GRAGS PAR
GDAGS,}
-{PRASIDDHA DANG MA 'DOM NA GRAGS PAR GDAGS}): pratītaḥ;
Celebrated everywhere, famous, renowned.
2625.@ (17).{MNGON NA GRAGS PAR GDAGS,}
{MNGON NA GRAGS PAR GDAGS DANG MA 'DOM NA}: prasiddhiḥ;
[NA].
2626. (18).{PHAN YON}: (-anushamsā) [-nushaṁsā, -anushaṁsā];
Emolument, advantage, utility, praise (of advantage
and good qualities), eulogium, panegyric.

2627.@Sec.133.{SMOD PA'I GRANGS LA}: nindana paryāyāḥ; [NA] [1].
(P.191)
1. Koros combines this section with the previous section.
2628. (1).{MI SNYAN PAR BRJOD PA}: avarṇaḥ;
Dispraising, censure, blame, dispraise.
2629. (2).{SKYON, NYES PA}: doṣaḥ; Fault, defect, blernish, sin, offence.
2630. (3).{'TZANG 'BRU BA} (-{MTZANG 'BRU BA}):
bhaṇḍanam; Fretting, railing at, abusing.
2631. (4).{GSHUNG BA, SMAD PA}: (-paṁsanaṁ) [-paṁsanam];
Rebuking, chiding, reprehending, rebuke, reproaoh.
2632. (5).{SMAD PA} (-{SMOD PA}): nindā;
Censure, blame, abuse, reviling, reproof, reproach.
2633. (6).(-{SKYON DU 'GRANG BA,} -{BGRANG BA}) [-{SKYON DU BGRANG
BA}]:
jugupsā; Counting for a defect or blemish.
2634. (7).{DGONGS PA, SMAD PA} (-{'GONG BA, SMOD PA, DGOD}):
vigarhaḥ; Abuse, reproach, censure.
2635. (8).{NGAN PAR BRTSI BA} (-{NI} n{DA'A LA SOGS DANG 'DOM NA SMAD
PAR GDAGS}):
kustanam; Taking ill; contempt, reproach, abuse, blame.
2636. (9).{SMAD PA, SPYO BA}: avasādaḥ; Reproach, rebuke.
2637. (10).{SMOD PAR BYED PA}: avashaṁsyati (-avamaṁayati)
[+M. avashamaṁsyati; avashaṁsati (?)];
He reproaches, rebukes, blames.
2638. (11).(-{KHYAD DU GSOD PAR BYED}) [-{KHYAD PAR DU SOD PAR BYED}]:
vimānayati; He scorns, despises, ridicules, vilifies.
2639. (12).{BRNYAS PA}: parābhavaḥ;
Discomfiting, overcoming, disrespect, contempt, destruction.
2640. (13).{SMAD PAR BYA BA} (-{DMAD PAR BYA BA}): kutsanīyam;
[P.333]
Abusing, contemning, blaming.
2641. (14).{SMOD PA, 'PHYA BA}: avadhyāyanti; Abusing, chiding, rebuking.
2642. (15).(-{GZHOG 'PHYAS,} -{GZHOG 'PHYAS BYED PA,} -{GZHOG 'CHAS PA})
[-{GZHOG 'CHES ZER}]: kṣipanti;
They abuse, censure, reproach, speak disdainfully.
2643. (16).(-{KHA ZER PA}) [-{KHA ZER}]: vivācayanti; (P.192)
They abuse, revile, speak ill, abuse.
2644. (17).{SPYO BA} (-{BRGYANG BA}):
paribhāṣā [+M. paribhāṣah]; Abuse, foul language.

2645. Sec.134.{MTHUN PA DANG MI MTHUN PA LA SOGS PA'I MING LA}
(-{'MTHUN MI 'MTHUN PA LA SOGS PA'I MING LA}):
anukūla pratikūlādayaḥ (-A anukūlā pratikūlādayaḥ):
On the Names of Several, Contrary Things [Pairs of Opposites].
2646. (1).{MTHUN PA}: anukūlaḥ [+MS. anukūlam];
Conformity (or conform), agreeing, homogeneous.
2647. (2).{MI MTHUN PA}: pratikūlaḥ [+MS. pratikūlam];
Differing, dissimilar, discordant, heterogeneous.
2648. (3).{LUGS SU MI 'BYUNG BA} (-{RJES MI MTHUN PA,} -{RJES MI 'THUN
PA})
[-{RJES SU MI MTHUN PA}]: pratilomaḥ;
Not customary, llnusual, different, disagreeing.
2649. (4).{RJES SU MTHUN PA,} (-{LUGS 'BYUNG BA}) [-{LUGS SU 'BYUNG BA}]:
anulomaḥ; Conform[-ing], customary, usual.
2650. (5).{CHU'I 'BAB PHYOGS SU 'GRO BA}: anusroto gāmī; Going after (or
along with) the course of a river; following the stream.
2651. (6).{CHU'I BZLOG PHYOGS SU 'GRO BA} (-{CHU'I ZLOG PHYOGS SU 'GRO
BA}):
pratisroto gāmī; Going against the stream.
2652. (7).{SO SO, RE RE}: vyastam; Different, distinct, divers, several
sundry, diverse, unlike, opposite, single, each.
2653. (8).{BSDUS PA, MTHA' DAG}: samastam;
The whole, entire, all; generally, universally, in common.
2654. (9).{'BYUNG BA, 'DU BA}: (-āyaḥ) [-ayaḥ]; Receipt, gain, profit
income, revenue, coming forth, production, aggregate
collection.
2655. (10).{RNYED PAR DKA' BA, DKON PA}: durlabhaḥ; [P.334]
Rare, scarce, what is with difficulty to be procured.
2656. (11).{RNYED SLA BA, MOD PA}: sulabhaḥ;
That which easily may be had cheap, of low price or rate.
2657. (12).{CHE BA, RAB}: adhimātram; (P.193)
Great, of the first rank or class (of eminent understanding).
2658. (13).{'BRING, BAR MA}: madhyam; Of a middle state, rank, class
(mediocrity of intellectual faculties).
2659. (14).{CHUNG NGU, THA MA}: (-mṛduḥ) [-mṛdu]; Blunt, of low or
little capacity, one of the last class (soft, mild).
2660. (15).{BSGRUB SLA BA} (-{SGRUB SLA BA}): susādhyam;
Easy to be obtained or to be accomplished.
2661. (16).{BSGRUB DKA' BA} (-{SGRUB DKA'}): duḥsādhyam;
Difficult to be obtained (to make propitions) or accomplished.
2662. (17).{TZHU ROL}: āram; This side, the hither bank of a river.
2663. (18).{PHA ROL}: pāram;
The other side, the further or opposite bank of a river.
2664. (19).{'JUG PA}: pravartanam (+pra+vṛt+ana); Entering, going into
(the world or the orb of transmigration, or the stream for
arriving at final emancipation).
2665. (20).{BZLOG PA} (-{LDOG PA}): vivartanam (+vi+vṛt+ana);
Turning out, returning, reabsorbing.
2666.* (21).(-{MA BCINGS PA}) [-{MA BCINGS MA GROL}]:
(-abaddham, +abandham) [-abaddham amuktam];
Not tied [and] not untied [neither bound nor loosened].
2667.@ (22).{MA GROL BA}: amuktam; Not untied nor loosened.
2668.@ (23).(NA): abaddha muktam, abandham amuktam; [NA].
2669. (24).(-{BTSUMS PA,} -{BTSUM PA}) [-{BTSUN PA}]:
nimiñjitam; Venerable, respected, reverenced.
2670. (25).{PHYE BA}: unmiñjitam; Divided, dissolved.
2671. (26).{SHIN TU GSAL BA, SHIN TU DRAN PA}: saṁprakhyānam [];
With a very clear recollection.
2672.@ (27).{SHIN TU GSAL BA, SHIN TU MI DRAN PA}: asaṁprakhyānam; [NA].
2673. (28).{RJES SU MTHUN PA}: anuguṇyam;
Conformity, concordance, agreeing with.
2674. (29).(-{RDZI PHYOGS}) [-{RJI PHYOGS}]:
anuvātaḥ; According as the wind blows.
2675. (30).(-{RDZI PHYOGS MA YIN PA}) [-{RJI PHYOGS MA YIN PA}]: (P.194)
prativātaḥ; Against the wind or breeze. [P.335]
2676. (31).{RJES SU MTHONG BA}: samanupashyati; He perceives or considers it.
2677. (32).{RJES SU MI MTHONG BA}: na samanupashyati;
Does not perceive or consider it.
2678. (33).(-{RJES SU MTHUN PA}) [-{MTHUN PA}]: ānulomikī [+MS+X
anulomiki];
Common, usual, customary, agreeing.

2679. Sec.135.{CHE CHUNG DANG MTHO DMAN LA SOGS PA'I MING LA}:
bṛhat parīttādayaḥ: On the Names (or Terms) Expressive of
Great and Small, High and Low. Etc.
2680. (1).(-{MCHUR ZHENG DU,} -{SRID}) [-{MCHUR}]: āyāmaḥ; In length, in
height.
2681. (2).{ZABS ZU} (-{SBOMS SU}) [-{ZHENG DU,} -{SBOM DU}]:
viṣkambheṇa;
Extension in breadth, thickness and depth.
2682. (3).{ZHENG DU, RGYAR}: vistāraḥ; In breadth or extent.
2683. (4).{SRID DU}: (-dāirghyam, +dīrgha+ya) [-dairghyam]; In length.
2684. (5).(-{MCHU DANG ZHENG DU LDAN PA,} -{CHU DANG ZHENG DU LDAN
PA})
[-{MCHU DANG GZHENG DU LDAN PA}]: āroha pariṇāha
saṁpannaḥ;
Of equal length and breadth.
2685. (6).{KHRUN, PHANG,SRID} (-{'PHANG,} -{'PHANGS}) [-{PHANG}]:
ārohaḥ; Extent, height, compass.
2686. (7).{SHENG, KHO LAG} (-{SBOMS}) [-{SBOM}]: pariṇāhaḥ;
Width or breadth, thickness, extension.
# (8).{MCHU ZHENG GAB PA}: āroha pariṇāhaḥ [1];
Height and breadth (equal).
1. Omitted in both M. and S.
# (9).{PHUN SUM TZOGS PA}: saṁpannaḥ [1]; Perfect, exact.
1. Omitted in both M. and S.
2687. (10).{RGYA CHE BA}: vistīrṇam; Of great extent, extension.
2688. (11).{RGYA CHE BA} (-{RLABS CHE BA,} -{BRLABS PO CHE}) [-{RLABS PO
CHE}]:
udāraḥ; Great extent, ampleness; great, large, ample.
2689. (12).{YANGS PA} (-{RGYA CHE BA}): vishālam; Ample, wide, spreading far.
2690. (13).{RGYAS PA, YANGS PA} [-{YANGS}]: vipulam; [P.336]
Abundant, prolix, copious, ample, large, of great extent.
2691. (14).{CHE LONG} (-{RAGSLA,} -{RANG PO,} -{LONG NGAM CHE BA,}
-{SBOM PA}) (P.195)
[-{RAN PA}]: audārikam (+odārikam) [+MS odārikam];
Of a miadle size, extensive.
2692. (15).{YANGS PA, RGYA CHE BA} (-{SBUNGS,} -{CHE BA}): pṛthuḥ; Large,
great.
2693. (16).{CHUNG BA}: alpaḥ; Few, little, small.
2694. (17).{CHES CHUNG BA} (-{CHE CHUNG BA}): alpa taram; Less, smaller.
2695. (18).{CHUNG CHES PA}: alpa tamam; Least, smallest.
2696. (19).{CHES MANG BA}: bahu taram; More, in a greater number.
2697. (20).{MANG PO BA}: bhūyiṣṭham; Most, most copious, abundant.
2698. (21).(-{CHEN PO BA}) [-{CHEN POR}]:
mahat tamam; The greatest; (adv.) mostly.
2699. (22).{NGAN PA, THA MA}:
itvaram (-itvāraḥ); Bad, low, vile, mean, cruel, harsh.
2700. (23).{NGAN PA}: lūhaḥ (+luhaḥ, +lūkṣa, +rūkṣa) [+MS. luhaḥ];
Bad, mean, pitiful.
2701. (24).(-{NGAN NGON}) [-{NGAN NGAN}]: (-avarakam, +apacarkam
+avacarakam, +avavarakam) [-avavarakam];
Mean, pitiful, bad, dirty; worn-out things, rags.
2702. (25).{SNGA PHYI}: (-pāurvāparyam, +pūrva+apara+ya) [-paurvāparyam];
The first and the last, and or and posterior, antecedent and
consequent, the first and the last parts of a day or the
before noon and afternoon [relation between prior and
posterior, succession].
2703. (26).(-{SNGA PHYI MED PA}) [-{SNGA PHYI MED}]: apūrvam acaramam;
Without distinetion into first and last, prior and
posterior, cause and effect.
2704. (27).{PHRA MO, SHIB MO}: sūkṣmam;
Little, small, minute fine, delicate, atomic, an atom.
2705. (28).{SBOM PA, RAGS PA}: sthūlam;
Large, great, corpulent, fat, bulky, stupid dull, ignorant.
2706. (29).{NYUNG BA, CHUNG BA}:
(-dabhraḥ) [-dabhram]; Little, few, small, minute.
2707. (30).{MI NYUNG BA, MI CHUNG BA}: [P.337]
(-adabhraḥ)[-adabhram]; Not small, not few or little.
2708.* (31).(-{SHANG,} -{SHONG}) [-{SHANG SHONG,} -{'BAR 'BYUR, MTHO
DMAN}]: (P.196)
(-utkūlam, +utkalam) [-utkūla nikūlam];
Rough, craggy, uneven, of a rough, uneven surface.
2709.@ (32).{'BAR 'BUR, MTZO DMAN}: nikūlam; [NA].

2710. Sec.136.{BSHES PA'I RIM PA DANG PHAS KYI RGOL BA LA SOGS PA'I MING
LA}:
mitra kāryam (1-15); On The Names of The Several Degrees
of Acquaintance or Friendly Relations.
2711. (1).{GTAM 'DRES PA} [1]: ālaptakaḥ; Speaking to, conversing with.
1. According to S.C. Das {GTAS 'DRES PA} means ālaptakā =
mixed up stories, garbled accounts.
2712. (2).{PHEBS PAR SMRA BA}:
(-saṁlaptakaḥ) [-saṁlapṭakaḥ]; Discoursing, conversing with.
2713. (3).{SMOS DRIN} (-{SMOS 'DRIN}): (-samstutakaḥ) [-saṁstutakaḥ];
Praising mutually; familiar discourse, conversation.
2714. (4).{'GROGS SHES} (-{GROGS BSHES}): sapremakaḥ;
Familiar acquaintance, associate, companion.
2715. (5).{BYAMS PA, MDZA' BA, SDUG PA}: prema (-preman) [+M+X premaḥ];
Love, affection, kindness, tender regard.
2716. (6).{BCUGS PA} (-{GCUGS PA,} -{YID BRTAN PA}): āptaḥ; Trusted
confidential
gained, obtained, of agreeing or similar feelings.
2717. (7).{YID BRTAN PA, YID GCUGS PA}: vishvasta mānasaḥ; Trust, con-
fidence of mind; a faithful fnend, trusted, confided in.
2718. (8).(-{GROGS SU GYUR BA,} -{GROGS SU 'GYUR BA}) [-{GROGS SU GYUR
PA}]:
(-sahāyī bhavaṁ gacchati, +saṁhāyī bhavaṁ gacchati)
[-sahāyī bhāvaṁ gacchati]; He that humours with
one or has become one's companion or associate.
2719. (9).{SDUG PA}: kāntaḥ; Pleasing, agreeable, beautiful, dear.
2720. (10).{'PHANGS PA, SDUG PA} (-{PHANGS PA}): priyaḥ; Beloved, desired,
dear.
2721. (11).(-{MDZA' GCUGS PA}) [-{MDZA' BCUG PA}]: praṇayaḥ; Causing or
making
acquaintance, friendship; affection, friendly or fond regard.
2722. (12).(-{MCHOG TU YID DU 'THAD PA}) [-{MCHOG TU YID 'THAD PA}]:
(P.197)
parama manojñaḥ; Greatly delighting, [P.338]
well pleased, a dear friend [greatly delightful].
2723. (13).(-{MDZA' BA}) [-{MDZA' BO}]: mitram; A friend, an ally.
2724. (14).(-{MDZA' BO}) [-{MDZA' MO}]:
suhṛt (-suhṛd); A female friend, a sweetheart.
2725. (15).{SNYING DU SDUG PA}: hṛdyam; Pleasing to the heart, dear
beloved, cherished, desired, grateful, pleasant, agreeable.

2726.@Sec.137.{MI MDZA' BA'I LAS KYI MING LA}: amitra karma (+A amitra
karmaḥ):
On The Names of The Several Degrees of Enmity, Etc. [1]
1. Koros combines this section with the previous section.
2727. (1).{MI MDZA' BA}: amitram; Enmity; unfriendly, hostile.
2728. (2).{DGRA BO}: pratyamitraḥ; Foe, enemy, antagonist.
2729. (3).{BSHES GNYEN NGAN PA}: kumitraḥ;
Bad kinsman or acquaintance, an ill-wisher or envious friend.
2730. (4).{PHAS KYI RGOL BA}: para pravādī; Opponent, antagonist.
2731. (5).{PHYIR RGOL BA}: pratyarthikaḥ; Defendant, enemy.
2732. (6).{PHAS KYI DGRA}: pratyanīkaḥ;
Adversary, enemy, foe, foreign enemy.
2733. (7).{PHA ROL GYI DMAG TZOGS}: para cakram; The enemy's army or camp.
2734. (8).{SHA KHON, 'KHON YOD PA} (-{SHA KHON ZHUGS PA,} -{KHON
YOD}):
(-vāirī) [-vairī]; Hostile, inimical, enemy, hostility, enmity.
2735. (9).{DGRA}: shatruḥ; Foe, enemy, antagonist, ill-wisher.
2736. (10).{GROGS NGAN PA}: kusahāyaḥ; Bad companion, associate or friend.

2737. Sec.138.{DGE BA DANG SHIS PA'I MING LA}:
(-kushalā dayaḥ, -A kushala vartaḥ) [-kushala vartaḥ]:
On the Names of Virtue and Blessing.
2738.@ (1).(NA): kushala vartaḥ; [NA]. (P.198)
2739. (2).{SHIS PA BRJOD PA} (-{SHIS PAR BRJOD PA}):
(-āshīr vādaḥ) [-ashīr vādaḥ]; Benediction, blessing
the bestowing or wishing of blessing upon others.
2740. (3).{LEGS SU SMON PA}: (-āshiṣaḥ) [-ashiṣaḥ];
Well wishing or a well-wisher
2741. (4).{BSNGAGS PA SMRA BA} (-{BSNGAGS SU SMRA BA}): [P.339]
(-varṇa vādi) [-varṇa vādī]; Praising, reciting a praise or hymn.
2742. (5).{DPAL, GYANG}: shriḥ; Glory, fame; noble, illustrious; fortune
prosperity, success, thriving; wealth, beauty, splendour
lustre.
2743. (6).{DPAL, SHIS PA}: lakṣmīḥ; Beauty, splendour, glory, prosperity
success, fortune; nature of a goddess.
2744. (7).{BKRA SHIS, LTAS}: maṅgalam; Happiness, good fortune
auspicious sign or token; lucky, fortunate, prosperous;
name of the planet Mars.
2745. (8).{DGE MTZAN, LTAD MO}: kutūhalam;
A show or spectacle, a sign or criterion of virtue.
2746. (9).{DGE SHIS}: prashastaḥ; Virtue and blessing or fortune;
happy, well, right, good, excellent, best.
2747. (10).{DGE LEGS, DGE BA}: svasti;
Prosperity, virtue; hail ! all hail ! or health be to you.
2748. (11).{DGE LEGS BRJOD PA}: (-sāuvastikam) [-sauvastikaḥ, +M sauvastikam];
Reciter of the salutatioll or benediction, salutatory
benedictory.
2749. (12).{DGE LEGS SU 'GYUR BA} (-{BDE LEGS SU 'GYUR BA}):
svasty ayanam; Becoming happy, prosperous.
2750. (13).{DGE LEGS, DGE BA}: kalyāṇam; Felicity, virtue; virtuous, happy.
2751. (14).{LEGS PA}: (-shlāghyam) [-shlāghyaḥ];
Venerable, respectable, praise-worthy; fair, just, honest.
2752. (15).{DGE BA, MKHAS PA, BDE BA} (-{BDE BA SKABS DANG SBYAR TE
GDAGS,}
-{MA 'DOM NA KAL YAA'}nA {YANG DGE BAR GDAGS})
[-{BDE BA SKABS DANG SBYAR}]: kushalam; Virtuous action, well-being
happiness, safety; or virtuous, happy, skilful, learned.
2753. (16).{MCHOG TU BKRABS PA}: shreyān; Chosen (or selected) for [as]
one's chief guide, the most excellent, best.
2754. (17).(-{MCHOG TU BSDU BA}) [-{MCHOG TU BTU BA}]: jyāyān [+MS
jyeyina];
Taking for his chief.
2755. (18).(-{GZHI BSRUNG}) [-{BZHI BSRUNG}]: svadhā; Preserve the self [P.340]
(soul, the basis of existence), a mystical exclamation.
2756. (19).{GZHI MI 'GRIB PA}: vaṣaṭ; May the soul remain undefiled or
undiminished, a mystical exclamation.
2757. (20).{RAB BSNGAGS} [-{AOM RAB BSNGAGS}] (-oṁ) [-om]; The first praise
the mystical name of the principal deities, an invocatory
address to them, inceptive particle, etc.
2758. (21).{GZHI TZUGS}: svāhā; (Let it enter into the soul) may it be
fulfilled, accomplished, may it be so, Amen.

2759. Sec.139.(-{CHOS SMRA BA DANG NYAN PA DANG SGRA SKAD KYI MING LA,}
-{CHOS 'CHAD PA DANG NYAN PA LA SOGS PA'I MING LA})
[-{CHOS SMRA DANG NYAN PA DANG SGRA SKAD KYI MING LA}]:
dharma deshanā shravaṇādi nāmāni
(-A dharma deshanā shrāvaṇādi nāmāni);
On the Names or Terms of Preaching and Hearing the Moral
Doctrines and On Those of Words and Speech.
2760. (1).{BYED PA, STON PA}: praṇetā; Leading, showing, a teacher.
2761. (2).{LAM MA NOR BAR STON PA}: aviparīta mārga deshikaḥ;
One showing unerringly the way.
2762. (3).(-{YANG DAG PAR SDUD PAR BYED PA})
[-{YANG DAG PAR BSDUD PAR BYED PA}]:
(-saṁgīti kāraḥ) [-saṅgīti kāraḥ]; That tells very
comprehensibly (or enumerates the divine attributes).
2763. (4).{CHOS SGROGS PA}: dharma kathikaḥ;
A preacher of religion or a proclaimer of moral doctrine.
2764. (5).{CHOS SMRA BA}: dharma bhāṇakaḥ;
A speaker or deliverer of moral instruction.
2765. (6).{STON PAR BYED PA, MTHONG BAR BYED PA}: darshayitā;
Showman, guide, exhibitor, usher, warder, door-keeper
shower (of the way), teacher.
2766. (7).{NYAN PA} (-{NYON PA}): shrotā;
A hearer, one listening to religious instruction.
2767. (8).{SMRA BA, BRJOD PA}: (-bhāṣato) [-bhāṣate];
Speaking, saying, telling; he speaks or tells.
2768. (9).(NA) [-{SMRA BA}]: jalpati; He talks or tells.
2769. (10).(NA) [-{BRJOD PA}]: lapati; He says or speaks.
2770. (11).{STON PA}: deshayati; [P.341]
He shows (the way), he instructs or teaches.
2771. (12).{GSAL BAR BYED PA}: uttānī kariṣyati; Makes clear or explains it.
2772. (13).(-{LEGS PAR BSHOD PA,} -{LEGS PAR GSUNG PA,} -{LEGS PAR SMRAS
BA})
[-{LEGS PAR BSHAD PA}]: sūktam; Well explained, told.
2773. (14).{GSUNGS PA, LEGS PAR GSUNGS PA, LEGS PAR SMRAS PA}]:
subhāṣitam; Well commanded, delivered, taught.
2774. (15).(NA)[-{GSUNGS PA,} -{LEGS PAR SMRAS PA,} -{LEGS PAR GSUNGS
PA}]:(P.200)
suvyākhyātam; Well commanded, delivered, taught.
2775. (16).{THA SNYAD}: vyavahāraḥ; Law-suit, judgment of judges and of
logicians, sentence, decree; a part of grammar.
2776. (17).(-{BRDA'}) [-{BRDA}]: saṁketaḥ; Sign, symbol, mark, a spot, a hint.
2777. (18).({LUNG NOD PA,} -{'BOG PA 'BOGS PA}) [-{LUNG DOD PA,} -{'BOG
PA}]:
(-upadeshati) [-uddishati];
He exhibits, shows, demonstrates, prophesies, or foretells.
2778. (19).{LUNG 'BOGS PA} (-{LUNG 'BOG PA}): (-upadeshati) [-upadishati];
He advises, informs, instructs; advice, instruction.
2779. (20).{SMRA BA} ({BRJOD PA}) [-{SRJOD PA}]: udīrayati;
He says, speaks, tells; saying, telling.
2780. (21).{YANG DAG PAR RAB TU STON PA}: saṁprakāshayati;
He well explains, illustrates.
2781. (22).{SLAR SMRA BAR BYA BA}: pratimantrayitavyam;
To be repeated again.
2782. (23).{BRJOD PA, SMRAS PA} (-{BTON PA}) [-{STON PA}]: uddiṣṭam;
Said, shown, demonstrated, spoken.
2783. (24).{SMRA'O}: ācaṣṭe; He speaks or tells entirely.
2784. (25).(-{SBYUGS PA,} -{BSHUNG BA}) [-{BYUGS PA} [1]]:
prakṣveḍanam (+prakuveḍanam, +prakṣvābhanam,
+prakṣābhanam
+prakṣvāibhanam) [+MS pakṣibhanam, +X pakṣābhanam];
Determining, fixing.
1. X. extremely obscure.
2785. (26).{SGRAS MNGON PAR GO BAR BYED PA}:
(-svareṇa ābhiviñāpayati) [-svareṇābhivijñāpayati];
Making (or he makes) intelligible by sounds.
2786. (27).{KU CO, CA CO} (-{DAR DIR}) [-{NGAR DIR}]: kilikilāyitam [P.342]
(-kilakilāyitam); Talk, prattle, noise, sound expressing joy
expression of pleasure by any sound or cry.
2787. (28).{CA CO} (-{KU CO}): kalakalaḥ;
A confused noise, the murmuring or buz of a crowd.
2788. (29).{TZIG DOR BA, MI GSHE BA}:
ashlīlam (+a+shri+la); Complaint, murmur, discontent.
2789. (30).{SGRA GSAL BA}: sphoṭam; The sound uttered by ejecting phlegm
from the throat for clearing the voice.
2790. (31).{KU CO}: kolāhalaḥ;
Loud and confused sound, uproar, great and indistinct noise.
2791. (32).{SKAD SNYAN PA} (-{SGRA SNYAN PA}):
kala svaraḥ; Pleasing, agreeable or sweet voice.
2792. (33).{TZIG GCIG BRJOD PA}: (-eka vacano#dāhāreṇa) (P.201)
[-eka vacanodāhāreṇa]; By speaking (uttering) only one word.
2793. (34).{BRTSAD PA 'DI THONG} (-{BRTSOD PA 'DIS CI ZHIG BYA,}
-{BRTSOD PA 'DIS CI ZHIG BYA ZHI,} -{BRTSOD PA 'DI THONG})
[-{BRTSAD PA 'DIS CI ZHIG BYA ZHI}]:
alam anena vivādena;
To what is this dispute? Let us leave off dispute.
2794. (35).{BZHAG PA, SMRA BA 'DI NI MI MTHUN PA'O}
(-{GZHAG PA,} -{SMRA PA 'DI NI MI MTHUN PA'O}):
viṣamo'yam upanyāsaḥ;
This statement or saying is inconvenient or unbecoming.
2795. (36).{MNGON PAR BRJOD PA}: abhilapanatā;
Utterance, expression, pronunciation.
2796. (37).{SLAR SMRA PA} (-{SLAR ZLOS PA, SLAR BRJOD PA})
[-{SLAR BZLOS PA}]: pratyudīrayati;
He repeats again, repetition (he repeated it again).
2797. (38).(-{SLAR GRUNGS PA}) [-{SLAR GSUNGS PA}]: pratyuccāraṇam
(-pratyucchāraṇam) [-pratyuccāraḥ]; He commanded or said again.
2798. (39).{SLAR GSUNGS PA}: (-pratyuccāraḥ, +pratyucchāraḥ)
[-pratyuccāraṇam]; Commanding word: imperative.
2799. (40).(-{GSUNG RTSAL BA,} -{SKAD RTSAL BA,} -{BRTSAL BA GSUNG GSAL
BA,}
-{SKAD GSAL BA BRTZAL BA}) [-{GSUNG STSAL BA,} -{SKAD STSAL BA}]:
utkāshana shabdaḥ;
Ha ha, an interjection expressive of gladness, noise
2800.* (41).[-{AA LA LA ZHES CA CO DANG GZHA'I SGRA KHA CIG TU 'UR SGRA
ZER,}
-{AA LA LA ZHES CA CO DANG GA ZHA'I SGRA PRAK}s{WA KHA CIG}
{TU 'UR SGRA ZER})
[-{AA LA LA ZHES CA CO DANG GA ZHA'I SGRA PHUR SGRAR YANG
GDAGS,}
-{AA LA LA ZHES CA CO DANG GA ZHA'I SGRA KHA CIG TU PHUR
SGRAR}
{YANG GDAGS}: hāhā kāra kili kilā prakṣveḍita shabdaḥ [1];
Or as some call it `a flying word'.
1. X+M take it as one expression; cf. S.
2801.@ (42).{'UR SGAR YANG GDAGS}: prakṣveḍita shabdaḥ; [NA].
[P.343]
2802. (43).{SE GOL GYI SGRA}: acchaṭā shabdaḥ; The noise made by pressing
quickly the thumb to the fore or middle finger.
2803. (44).(-{CHAGS PA,} -{'CHAGS PA,} -{SMRA BA})
[-{CHAGS PA'I SMRA BA}]: āviṣkaraṇam;
Manifestation, expression of affection, love, inclination.
2804. (45).{'DUL BA, SPONG BA}: pratyākhyānam;
Rejection, refutation, disregard, oblation.
2805. (46).{BRJOD PA, SKAD 'DOGS PA, LCE RTEN}: vyapadeshaḥ;
Utterance, articulation, expression.
2806. (47).{SMRA BA'I TZHUL}: vāco yuktiḥ; Combination of words, manner
of expression, syntax, construction.
2807. (48).{BSKUL BA} (-{RGOL BA, RTSOD PA}) [-{GCOD PA}]: (P.202)
codayati; He exhorts, commands, directs, cuts.
2808.* (49).{PHO BRANG 'KHOR GYI SKAD, 'KHOR DU GRAGS PA} (-{'BEL BA'I
GTAM}):
(-paurī sat kathyam, +pāuri sat kathyam, +pāuṭī sat kathyam
-pānṭī sat kathyam) [-paurī]; The court language or the
language of those in a prince's residence or that of
the citizens (aulic, belonging to a court).
# (50).{'BEL BA'I GTAM}: sat kathyam; Oration, public discourse.
2809. (51).{TZIG GZUNG BA, BTSUN PA} (-{TZIG GZUNG 'OS}):
(-ādeya vākyam) [-adeya vākyam];
The beginning of speech; preface, prelude, address.
2810. (52).{SGRA MNYAN PA, SNYAN PA} (-{SGRA MNYEN PA}):
madhuraḥ svaraḥ [+M madhura svaraḥ]; A sweet voice or language.

2811. Sec.140.(-{SGYU MA LA SOGS PA'I RNAM PA'I DPE'I MING LA})
[-{SGYU MA LA SOGS PA'I DPE'I MING LA}]: māyādayaḥ:
On the Names of Illusion and the Like Illustrated or
Exemplified By Similitudes.
2812. (1).{SGYU MA}: māyā; Illusion, deception, un reality, trick, etc.
2813. (2).{SPRUL PA}: nirmitaḥ; Produced artificially or miraculously
an (illusory) incarnation of a deity or saint.
2814. (3).{CHU ZLA}: udaka candraḥ; Moon's image as seen in water.
2815. (4).{MIG GI SKYES BU}: akṣi puruṣaḥ; [P.344]
One's reflected image seen in the eyeball or pupil of the eye.
2816. (5).{SMIG RGYU}: marīciḥ; Mirage.
2817 (6).{MA RI CI DANG MA 'DOM NA SMIG RGYU}
(-{MA RI CI DANG MA 'DOM NA MIG RGYU,}
-{'DOM NA RI DBAGS SKOM}) [-{'DOM NA RI DWAGS SKOM}]:
(-mṛga tṛsṇikā) [-mṛga tṛṣṇikā]; Mirage when the word
is not compounded with marīci; when compounded with marīci
it signifies the thirst of a deer.
2818. (7).{MYA NGAM GYI SMIG RGYU}: maru marīcikā;
Mirage as it is Seel1 in hot and sandy deserts or countries.
2819. (8).{DRI ZA'I GRONG KHYER}: gandharva nagaram (+gandhe#ya arvati);
The city of the Gandharvas, a castle in the air.
2820. (9).{GZUGS BRNYAN}: pratibimbam; The reflected image of one's body
when looking in a glass or mirror.
2821. (10).{MIG YOR}: pratibhāsaḥ; The sparkling of the eye.
2822. (11).{RMI LAM}: svapnaḥ [+MS+X svapnam]; Dream, dreaming. (P.203)
2823. (12).{BRAG CA}: pratishrutkā;
Repeated sound, echo (the reverberated sound from a rock).
2824. (13).(-{BRAG CA'I MING STE PRA TI SHRUT KA DANG 'DOM NA}
{SGRA BRNYAN DU GDAGS,} -{SGRA BRNYAN,} -{BRNYAN DU
GDAGS})
[-{BRAG CA'I MING STE PRI TI SHRU TKA'A DANG}
{'DOM NA SGRA BRNYAN DU GDAGS,} -{BRAG CA'I MING STE}]:
pratishabdaḥ; Echo (compounded with pratishrutkā
signifies an inflated or reverberated sound).
2825. (14).{CHU'I CHU BUR}: budbudaḥ; Water bladder, bubble.
2826. (15).{CHU SHING GI PHUNG PO}: kadalī skandhaḥ;
An accumulation in standing deep water resembling a plantain
or banana tree [kadalī skandha = Pāli kadali khandha - `the
trunk of a plantain tree, often in similes as symbol of
worthlessness'. P.]
2827. (16).{ZIL PA} (-{ZIL BA'I THIGS PA,} -{THIG PA}) [-{THIGS PA} [1]]:
avashyāya binduḥ; Fog, mist, dew, a drop.
1. S. gives an alternative Tib. equivalent {ZIL PA'I THEGS PA}
which, though unsupported by X., appears preferable.
2828. (17).{MIG 'PHRUL}: indra jālam; Magic, conjuring illusion, [P.345]
supernatural deception, optical illusion.
2829. (18).{MO GSHAM GYI BU}: (-bandhyā putraḥ) [-vandhyā putraḥ];
Barren woman's child, non-existing thing.
2830. (19).{NAM MKHA'I ME TOG}: kha puṣpam;
Heavenly flower; non-existing thing; unreal.
2831. (20).(-{CHANS STONG PA}) [-{CHAD PA STONG PA}]:
rikta muṣṭiḥ [+MS rakti muṣṭiḥ]; An empty fist:
2832. (21).[-{MGAL MA'I 'KHOR LO,} -{'GAL MA'I 'KHOR LO,} -{'GAL MED BSKOR
BA})
[-{MGAL ME'I 'KHOR LO}]: alāta cakram;
The circle described by the brandishing or vibrating of
a firebrand (when properly there is no fire circle, although
it appears so), [the false appearance of a circle as from
the brandishing of a firebrand].
2833. (22).{ZO CHUN RGYUD PA'I 'KHOR LO}: (-arhaṭa ghaṭī cakram
-arhaṭa ghati cakram) [-arhad ghatī cakram
[-aragaṭṭa cakram, +M. arhad ghatī cakram];
The circle described by the quick turning round of a
mendicant's small water pot.
2834. (23).{MCHIL MA'I THAL BA}: kheṭa piṇḍaḥ;
A heap of spittle [`a ball of phlegm', i.e. anything useless.
Lalitavistara, XVI, 67 (pakva-); M.W.].
2835. (24).(-{LBU BA RDOS PA,} -{SBU BA RDOS PA}) [-{LBU BA RDOS}]: phena
piṇḍaḥ;
Solid mass of froth, foam or spume (unreality, non-existence).
2836. (25).(-{SKRA SHAD 'DZINGS PA}) [-{SKRA SHAD 'JINGS PA}]:
kesho#ṇḍukam [+M. kesho#ṇḍukaḥ];
Complicated hair (as falls down from some people's head
when combing their hair), some people whose organ of sight
is vicious, fancy to see in their meat or drink such hair
though there is really not [`a sling of knot of hair, net-like
apparitions, while the eyes are shut'; unreal appearances.]
2837. (26).{GAR GYI LTAD MO PA}: naṭa raṅgaḥ;
A dancer's or dancing woman's colour (or the colour of a
spectator) [`dancing entertainment'; a dancer's arena;
anything illusory; M.W.].
2838. (27).{SHING BAL GYI 'DAB MA}: tūla picuḥ;
The petal of cotton (or broad leaf of a cotton tree)
[cotton, Divyāv., XVII, XXVII; M.W.].
2839. (28).(-{DPER BRJOD PA}) [-{DPER BRJOD}]: udāharaṇam; (P.204) [P.346]
An example or illustration, an exemplifying; for instance.
2240.@ (29).{DPE}: dṛṣṭāntsḥ: Example, illustration.
2841. (30).(-{SO SO'I DPER BRJOD,} -{ZLOS GAR GYI DPE})
[-{SO SO'I DPER BRJOD DAG}]: pratyudāharaṇam; Illustration of
each by an example [counter-statement or example].
2843. (32).{NYE BAR 'JAL BA} (-{'JAL,} -{DPE}): upamā; Measuring, proving, a proof.

2843. Sec.141.{GTONG BA DANG MCHOD SBYIN BYED PA LA SOGS PA'I MING LA}
(-{GTONG LA SOGS PA LA}): tyāgā dayaḥ: On the Names of Giving
(Alms or Practising Charity), Offering or Sacrificing.
2844. (1).{LHUG PAR GTONG BA}: mukta tyāgaḥ; Giving abundantly or
generously.
2845. (2).{LAG BRKYANG BA}: pratata pāṇiḥ;
Stretching out (or forth) one's hand (giving generously).
2846. (3).{RNAM PAR GTONG BA LA DGA' BA}: vyavasarga rataḥ;
Delighting in bestowing gift or donation (or in alms-giving).
2847. (4).{SBYIN PA MI 'CHAD PAR BYED PA} (-{MCHOD SBYIN 'KHOR LOR,}
-{'KHOR LOR BYED PA,} -{SBYIN PA MI 'CHAD PAR BYED PA})
[-{MCHOD SBYIN 'KHOR LOR BYED PA,}
-{MCHOD SBYIN PA MI 'CHAD PAR BYED PA}]:
yāyajūkaḥ; He that periorms frequent (or continual) sacrifices.
2848. (5).{SBYIN PA LA 'GYED PAR DGA' BA} (-{'GYED PA,} -{DGA' BA SBYIN
PA}):
dāna saṁvibhāga rataḥ; The pleasure of distributing gifts
for delighting in bestowing a gift, donation, alms).
2849. (6).{'GYED}: vibhajate; He distributes, gives to each a part.
2850. (7).{RNAM PAR 'GYED PA} (-{KUN 'GYED,} -{KUN 'GED}):
saṁvibhajate; He distributes it anlong them.
2851. (8).{MCHOD SBYIN BYAS}: (-yasṭāḥ) [-yasṭaḥ];
He made an oblation or offering (offering, oblation).
2852. (9).{MCHOD SBYIN LEGS PAR BYAS} (-{LEGS PAR MCHOD SBYIN BYAS}):
(-suyaṣṭāḥ) [-suyaṣṭaḥ]; He made a handsome
oblation or offering (he performed well, etc.)
2853. (10).{SBYIN SREG BYAS}: hutam; Burnt as an oblation, offered with
[to] fire an oblation or burnt offering.
2854. (11).{LEGS PAR SBYIN SREG BYAS} (P.205) [P.347]
(-{SBYIN BSREG LEGS PAR BYAS}): suhutam;
He has well performed the sacrifice of burnt offering.
2855. (12).{MCHOD SBYIN LAS BYUNG BA}: yāga mayam;
It came by (is the result or consequence of) sacrifice.
2856. (13).{YO BYAD GANG YANG RUNG BA'I BAR DU SBYIN PAR BYED}
(-{YO BYAD GANG YANG RUNG BA SBYIN PA BYED YONGS SU SBYAR}
{BAR SBYIN PAR BYED}): (-yāvad anyatarānyataraṁ pariṣkāram
dadāti)
[-yāvad anyatarānyataraṁ pariṣkāraṁ dadāti]; He gives (or
furnishes with) all necessary implements or utensils.
2857. (14).{SKOM 'DOD PA LA SKOM}: pānaṁ pānārthibhyaḥ;
Drink to those that desire drink.
2858. (15).{ZAS 'DOD PA LA ZAS}: annam annārthibhyaḥ;
Food to those that desire food.
2859. (16).{SO SOR 'GYED PA} (-{SO SOR 'GED PA}): pratisaṁstaram;
Distributing or giving to each (a part, portion, rate, price).
2860. (17).{SBYIN PAR BYA BA}: deyam; To be given, fit or proper for a gift.
2861. (18).{SBYIN PA PO}: dāyakaḥ; He that distributes or gives
charitable gifts, a, donor, liberal, giving.
2862. (19).{SBYIN BDAG}: dāna patiḥ;
A liberal or munificent man, a benefactor, patron.
2863. (20).{SBYIN PAR BYED PA}: dātā (-dātātṛ); The donor, giver
bestower (of a gift); giving, bestowing, granting, etc.
2864. (21).{LEN PA}: pratigrāhakaḥ; The receiver, accepter of a gift.
2865. (22).(-{BYIN NO}) [-{SBYIN NO}]: prādāt [1] [+MS. prādātra];
He gives [gave] an oblation.
1. Supported by X.
2866. (23).{MCHOD SBYIN}: kratuḥ; An oblation, offering, sacrifice.
2867. (24).{GTAN PA SRI BA MED PA'I MCHOD SBYIN}:
nirargaḍa yajñāḥ [+MS. nirargau yajñāḥ];
An oblation or sacrifice without religious worship
[sacrifices without any obstruction].
2868. (25).{DAD PA'I RJES SU SBYIN PAR BYED PA}
(-{DAD PAS RJES SU SBYIN PAR BYED PA,}
-{DAD PAS RJES SU SBYIN PAR BYED PA MTZUN 'THOR BA}):
shrāddham anupradāsyanti;
He or they wish to give according to his or their faith
(or respectful belief in religion).
2869. (26).(-{SBYIN PAR BYED}) [-{SBYIN PAR BYED PA}]:
prayacchati; He offers, makes a sacrifice.

2870. Sec.142.{PHAN PA DANG PHAN 'DOGS PA'I RNAM PA'I MING LA}: (P.206)
[P.348]
(-hito#pakāra paryāya nāmāna, -A NA,
-B hitopakāra paryāya nāmāni) [-hito#pakāra paryāyāḥ]: On
the
Names of the Several Kinds of Utility, Usefulness, Advantage.
2871. (1).{PHAN PA}: hitam; Useful, advantageous, fit, proper, suitable;
wholesome, contributing to health; utility, advantage.
2872. (2).{BDAG LA PHAN PA}: ātma hitam;
Useful to one's own self, one's own profit.
2873. (3).{GZHAN LA PHAN PA}: para hitam;
Useful, advantageous, fit for another.
2874. (4).{PHAN GDAG PA} (-{PHAN 'DOGS PA}):
upakāraḥ; Favour, protection, assistance.
2875. (5).{PHAN 'DOGS PA, NYE BAR SBYOR BA}:
(-upayujyati) [-upayujvase, +M upayujyati];
It is advantageous, useful; he assists, is favourable to.
2876. (6).{LAN DU PHAN 'DOGS SU RE BA}: (-pratyupakārākāṁkṣāḥ)
[-pratyupakārākāṁkṣā]; Hoping an advantageous return (of
his good service) or similar return [expectation of a
favourable return for one's services].
2877. (7).(-{LAN DU PHAN 'DOGS SU MI RE BA,} -{'DOGS PA LA MI RE BA})
[-{LAN DU PHAN 'DOGS PA LA MI RE BA}]:
(-apratyupakārākāṁkṣāḥ)
[-apratyupakāraḥ]; Without the hope of obtaining at any
time an advantageous (or similar) retum.

2878. Sec.143.(-{BLO DANG BYE BRAG PHYED PA'I RNAM PA'I MING LA})
[-{BLO DANG BYE BRAG BYED PA'I RNAM PA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
On The Several Names Expressive of the Mind or Understanding
and Of Discrimination or Judicious Distinction.
2879. (1).{BLO}: buddhiḥ; The understanding, intellect, mind.
2880. (2).{BLO GROS}: matiḥ; Intellect, reason, prudence, sagacity.
2881. (3).{RTOGS PA}: gatiḥ; Judgment, knowledge, wisdom.
2882. (4).(-{BYE BRAG PHYED PA 'AM RTOGS PA})
[-{BYE BRAG PHYED PA'I RTOG PA}]: matam;
Discrimination, the faculty of analysing or distinguishing.
2883. (5).{MTHONG BA}: dṛṣṭam; Insight, knowledge, wisdom, sagacity.
2884. (6).{MNGON PAR RTOGS PA DANG LDAN PA}: abhisamitāvī;
[P.349]
Reflection, a reflecting mind; judicious, clever.
2885. (7).{YANG DAG PAR KHONG DU CHUD PA} (-{YANG DAG PAR RTOGS
PA})
[-{YANG DAG PAR RTOG}]: samyag avabodhaḥ; Clear perception
understanding or comprehension; well understood or perceiyed.
2886. (8).{LEGS PAR RTOGS PA}: supratividdhaḥ;
Well examined, judged, discriminated.
2887. (9).{MNGON PAR RIG PA, MNGON PAR SNANG PA, NGO SHES PA}
(P.207)
[-{MNGON PAR RTOGS PA,} -{SNANG BA,} -{SHES PA}]:
abhilakṣitaḥ; Marked, distinguished, acknowledged, evident.
2888. (10).{RTOGS PAR KHONG DU CHUD PA}: gatiṁ gataḥ;
Fully understood, perceived, judged, discriminated.
2889. (11).{RTOGS PA, KHONG DU CHUD PA}: avabodhaḥ;
Judiciously perceived, fully understood; judgment, intellect.
2890. (12).{NGO SHES PA}: pratyabhijñā;
Acknowledgment, knowledge, perception, cognition [recognition].
2891. (13).{SHES PAR 'GYUR} (-{SHES PAR 'GYUR BA}): menire; It will be known
or he will or shall understand it [(they) understood.
[Menire is the third person plural form of ыman in lit.]

2892. Sec.144.{MKHAS PA'I RNAM GRANGS KYI MING LA}:
(-paṇḍita paryāya nāmāni) [-paṇḍita paryāya namāni]:
On The Several Names (or Terms) For a Learned Man.
2893. (1).{MKHAS PA, 'DZANGS PA}: paṇḍitaḥ; A leamed, wise, clever man.
2894. (2).(-{MKHAS PA 'AM RTOGS PA}) [-{MKHAS PA'I RTOGS}]: vicakṣaṇaḥ;
Clever, sagacious; a judicious learned man.
2895. (3).{MKHAS PA RANG BZHIN CAN}: paṇḍita jātīyaḥ;
A wise man taught by nature [`of a clever sort, rather
learned, wise, Divyāv. (cf. Pāṇ., v.3,69)'. M.W.].
2896. (4).{MKHAS PA}: pravīṇaḥ;
Clever, skilful, conversant (in an excellent degree).
2897. (5).{BYANG BA}: niṣṇātaḥ; Skilful, oonversant, clever, leamed, wise.
2898. (6).{GSAL BA}: vyaktaḥ; Wise, learned, clever; clear evident. [P.350]
2899. (7).{YID GZHUGS PA}: medhāvī; Heedful, attentive, intelligent, learned.
2900. (8).{RTOGS PA}: buddhaḥ; (That has known or understood what God
and Soul are), a sage, a learned and wise man, the standard
of supreme intelligence or wisdom, the very Intellect or
Judgment. [one that has understood (the truth), a sage
one fully enlightened.]
2901. (9).{BLO DANG LDAN}: buddhimān; Intelligent, sagacious, wise.
2902. (10).{SHES RAB CAN}: prājñaḥ; Ingenious, witty, intelligent
eminently wise or ingenious with a quick apprehension.
2903. (11).{KHONG DU CHUD PA}: boddhā;
[One] that has understood or perceived, a learned man.
2904. (12).{SHES RAB DANG LDAN PA}: prajñāvān; (P.208)
Intelligent, ingenious, having a quick apprehension.
2905. (13).{MKHAS PA} (-{RIG PA}) [-{RIGS PA}]: vidvān; Knowing, wise, learned.
2906. (14).{RTAGS PA, MKHAS PA, RTOGS PA} (-{RTAG PA,} -{BRTAGS PA, BRTAG
PA}):
nipuṇaḥ; Judicious, clever, skilful, conversant.
2907. (15).(-{'DZANGS PA 'AM SHES PA}) [-{'DZANGS PA'I SHES PA}]:
vijñaḥ; Clearly or distinctly knowing, clever
conversant, wise, learned.
2908. (16).{LDOB RKYEN PA} (-{LOBS SKYEN PA}): (-ākṛṣṭimān)
[-akṛṣṭimān];
Sagacious, witty, with a quick apprehension, judicious
intelligent, wise.
2909. (17).{GYER PO}: paṭuḥ; dexterous, clever, skilful, diligent, sharp.
2910. (18).{GRIMS PA}: (-caturaḥ) [-caturasraḥ [1]]; (Four-cornered)
ingenious, clever.
1. Supported by X, M and S, caturaḥ.
2911. (19).(-{MKHAS PA, SPOBS PA CAN,} -{SHES NYEN CAN,} ?-{SHES NYEN
CAN})
[-{'KHAS PA'I SHES BA GNYEN CAN}]: dakṣaḥ;
A dexterous or clever man, a scholar, a friend of the leamed.

2912. Sec.145.(-{ZAB BA'I RNAM GR}mI {KYI MING LA}) [P.351]
[-{ZAB PA'I RNAM GRANGS KYI MING LA}]:
gambhīra paryāya nāmāni (-A NA):
On the Enumeration of the Terms For Expressing `[the]
Profound or Profundity ([the] Abstruse or Abstruseness).
2913. (1).(-{ZAB PA}) [-{ZAB PA ZAB PAR SNANG BA}]: (-gambhīraḥ)
[-gambhīro gambhīrāvabhāsaḥ;
A profound thing or matter that seems to be very abstruse.
2914.@ (2).{ZAB PAR SNANG BA}): gambhīrāvabhāsaḥ; [NA].
2915. (3).{MTHONG BAR DKA' BA}: durdṛshaḥ;
Difficult to be seen thoroughly; hardly perceptible, obscure
2916. (4).{KHONG DU CHUD PAR DKA' BA} (-{CHUD PAR DKA' BA}):
duravabodhaḥ;
Difficult to be perceived or understood.
2917. (5).{KHONG DU CHOD PAR DKA' BA}: duranubodhaḥ;
Difficult to be perceived or understood.
2918. (6).{ZHIB MOR BRTAGS PA'I MKHAS PA DANG 'DZANGS PAS RIG PA}
(-{ZHIB MOR RTOGS PA'I MKHAS PA DANG 'DZANGS PAS RIG PA}):
sūkṣmaṁ nipuṇa paṇḍita vijña vedanīyaḥ [1];
That which may be understood (only) by a sagacious, learned
and subtile or acute philosopher.
1. Cf. M.
2919. (7).{BRTAG PAR MI NUS PA} (-{RTOG MI NUS PA}): (P.209)
atarkyaḥ; Undiscernible, not to be discerned
discussed or determined by reason or reasoning.
2920. (8).{RTOG GE'I SPYOD YUL MA YIN PA} (-{RTOG GE'I SPYOD PA MA YIN
PA}):
atarkāvacaraḥ (+atarkavacaraḥ); It is not (it falls not into)
the province of sophistry or a sophist (a petty logician)
[that which does not come within the province of sophistry
that which is beyond the scope of logic].
2921. (9).{BSTAN DU MED PA}: anidarshanaḥ; Not to be shown, indemonstrable.
2922. (10).{GTING DPAG DKA' BA}: duravagāhaḥ [-avagāhaḥ];
Unfathomable, not to be sounded (that whose profundity
it is difficult to measure or sound).
2923. (11).{ZHI BA} (-{ZHI BA PA}): shivaḥ; Rest, tranquillity, beatitude
happiness; (adj.) at rest, tranquil, quiet, undisturbed, happy.
2924. (12).{SPROS PA MED PA}: aprapañcaḥ; Unextended, having no dimension.
2925. (13).{SPROS PA DANG BRAL BA}: niṣprapañcaḥ; Unexpanded, not spread
out
without extent [`subject to no expansion or manyfoldness'].
2926. (14).{RNAM PAR SBROS PA MED PA}: aviprapañcaḥ; [P.352]
Not extended, not diffused, not scattered, not dispersed.
2927. (15).{RTOGS PAR DKA' BA}: durvigāhyam;
Difficult to discern. (explore, discuss, examine or prove)
by reasoning [difficult to perceive].

2928. Sec.146.{DGA' BA'I RNAM GRANGS KYI MING LA}:
nandi paryāyāḥ (-A nandi paryāyaḥ):
On The Several Names or Terms of Expressing Joy (Pleasure
Mirth Gladness, Delight, Etc.).
2929. (1).{DGA' BA}: tuṣṭaḥ; Pleased, satisfied (pleasure, joy).
2930. (2).{MGU BA}: udagraḥ; (High, tall), cheerfnl, rejoicing, glad.
2931. (3).{YI RANG BA} (-{YID RAN BA}): ātta manāḥ; Heartily rejoicing.
2932. (4).{RAB TU DGA' BA}: pramuditaḥ; Much pleased, glad, content, happy.
2933. (5).{DGA' BA DANG YID BDE BA SKYES PA}: (-prīti sāumanasya jātaḥ)
[-prīti saumanasya jātaḥ]; Joyful and happy ([one] in
whose mind joy and happiness have been produced).
2934. (6).{RANGS PA SKYES}: harṣa jātaḥ; In whom pleasure (joy, delight)
has been produced, happy, rejoicing in, delighted with.
2935. (7).(-{SEMS RANGS PAR GYUR BA}) [-{SEMS RANGS PAR GYUR}]:
hṛṣita cittaḥ; The heart (mind) become glad
a cheerful heart [a person with cheerful mind].
2936. (8).{MCHOG TU DGA' BA}: prāmodyam; Chief pleasure, delight, (P.210)
happiess, he that feels great pleasure.
2937. (9).{CHOG SHES PA}: saṁtuṣṭaḥ;
Satisfied, contented, pleased, delighted.
2938. (10).{YONGS SU MGU BA}: paritoṣaḥ;
Entirely rejoicing, being exceedingly glad.
2939. (11).{SHIN TU DGA' BAR BYED PA}: (-āudbilya kārī) [-audbilya kārī];
Making very glad, causing great pleasure or delight.
2940. (12).(-{SKYE BO MANG PO LA DGA' BA}) [-{SKYE BO MANG PO DGA' BA}]:
bahu jana priyaḥ; The delight of many men, many delighting in
2941. (13).{YANG DAG PAR SDUG PAR 'GYUR BA, CHAGS PAR 'GYUR BA}:
[P.353]
(-saṁrajanīyaḥ) [-saṁrañjanīyaḥ]; Becoming very pleasing
or becoming affectionate; passionate for.
2942. (14).{YANG DAG PAR DGA' BAR 'GYUR BA}
(-{SDUG PAR 'GYUR BA,} -{CHAGS PAR 'GYUR BA}): saṁmodanīyaḥ;
The rejoicing, delighting in or becoming very glad of
[pleasant, friendly: P.].
2943. (15).{MGU BAR BYA BA} (-{MNYES PAR BYA BA}) [-{MNYES PAR BYA}]:
(-ārādhanam) [-ārādhanaḥ]; Gratifying, exhilarating
making glad, causing delectation or exhilaration.
2944. (16).{MNGON PAR MGU BA} (-{MNGON PAR MGU BAR BYA BA,} -{MNYES
PAR BYA BA,}
-{MNYES PA}) [-{MNYES PAR BYA}]: abhirādhanā [+M
abhirādhanaḥ];
Pleasure, satisfaction, the state of delighting or
taking pleasure.
2945. (17).{MNGON PAR DGA' BAR 'GYUR}: abhinandayiṣyati;
He will be exceedingly glad or will greatly rejoice
(will be made very glad).

2946. Sec.147.{KHRO ZHING GTUM PA'I RNAM PA DANG GNOD PA'I MING LA}:
krodha kārāḥ (-B krodhā kārāḥ):
On The Names or Terms of the Several Kinds of
Fierceness or Ferocity, Cruelty and Injury or Hurt.
2947. (1).{DRAG PA} (-{ZHE NAG PA}) [-{ZHE NAG}]:
(-rāudraḥ) [-raudraḥ]; Wrath, rage; wratkful, violent.
2948. (2).{GTUM PA}: caṇḍaḥ;
Fierce, cruel, wrathful, angry, passionate; wrath, passion.
2949. (3).{DRAG SHUL CAN}: ugraḥ; Angry, cruel, wrathful; a name of shiva.
2950. (4).{MA RUNGS PA}: krūraḥ; Cruel, pitiless, hard, mischievous
formidable, terrible, villainous.
2951. (5).{SDANG BA'I SEMS DANG LDAN PA}: (-duṣṭa cittaḥ) [-dusṭa
cittaḥ];
With a vile (wicked, depraved, corrupt) heart; passionate.
2952. (6).{GNON PA'I SEMS DANG LDAN PA}: (P.211)
(-rāudra cittaḥ) [-raudra cittaḥ]
With an injurious mind, malignant, malicious, injurious.
2953. (7).(-{SHE 'GRAS PA'I SEMS DANG LDAN})
[-{SHE 'GRAS PA'I SEMS DANG LDAN PA}]: pratihata cittaḥ;
With a hating, disliking, detesting heart or mind.
2954. (8).(-{BRLANG PO}) [-{BRLAD PO}]: kharaḥ [1];
(Using) hard (contumelious) abusive words.
1. Csoma has taken kharaḥ niṣṭhuraḥ as one expression
though X. resds them separately.
2955. (9).(-{SRI BA MED} {PA,} -{BTSAM PA MED PA,} -{BSKRI BA MED PA})
[-{SRO BA MED}]: niṣṭhuraḥ; [Severe, cruel.] [P.354]
2956. (10).{MI BZAD PA} [-{MI ZAD PA}]: dāruṇaḥ;
Horrible, terrific, intolerable.
2957. (11).{DRAG PO} (-{BDO BA,} -{BROD PA}) [-{BOD PA}]:
tīvraḥ; Hard, fierce, cruel, clamorous.
2958. (12).{GCAN GZAN KHRO BO}: caṇḍa mṛgaḥ; A fierce, cruel, wild beast.
2959. (13).{GNOD PAR BYED PA, BRJED PA, 'TZE BA} (-{GNOD BYED PA}):
upadrotāraḥ; Hurting, injuring, mischievous, pernicious.
2960. (14).{GNOD PA DANG BCAS PA} (-{GNOD PA CAN}):
(-anarthopasaṁhitam) [-anartho#pasaṁhitam]; Hurtful, injurious.
2961. (15).{'TZE BA, CO 'DRI BA}: viheṭhakaḥ;
Hurting, injury; contumely; afflicting, harassing, vexing.
2962. (16).{'KHRUGS PA}: kupitaḥ; Troubled, stirred up, indignation
wrath, rage, angry, wrathful.
2963. (17).{'KHRUGS PA, KHONG NAS SDANG BA}: prakopaḥ;
Passion, wrath, rage, anger; greatly angry, passionate.
2964. (18).{SPRO THUNG BA} (-{SPRO THUNG NGON BA,}
-{KHRA KHRO CAN,} -{KHONG KHRO CAN}): kaṭukaḥ;
Pungent, of a bitter taste; an improper action.
2965. (19).(-{NGAN PA}) [-{NAD PA}]: abhiṣaktaḥ; Diseased, weak, sickly.
2966. (20).(-{BRTUN NAS PA,} -{BRTUN NAS PA,} -{GZU LUMS CAN,} -{GZU LUM
CAN})
[-{GZUGS LUMS CAN}]: rabhasaḥ; A body with sickly limbs or members
that want a medical bath [impetuous, violent.]
2967. (21).{TZAM TZOM MED PA}: sāhasikaḥ;
Perpetrated by violence (not doubting, not hesitating).

2968. Sec.148.{GANG ZAG BZHI'I MING LA}: (-catvāraḥ puḍgalāḥ
(P.212)
-A catvāraḥ puḍgalāni, -B catvāraḥ pudgalāḥ)
[-catvāraḥ pudgalāḥ]; On The Names of The Four Kinds of Men.
2969. (1).{MUN KHROD NAS MUN KHROD DU 'GRO BA}
(-{MUN KHROD NAS MUN KHROD BAR 'GRO BA}): tamas tamaḥ
parāyaṇaḥ;
One going from darkness to (greater) darkness.
2970. (2).{MUN KHROD NAS SNANG BAR 'GRO BA}: tamo jyotiṣ parāyaṇaḥ;
One going from darkness to light.
2771. (3).{SNANG BA NAS MUN KHROD DU 'GRO BA}: [P.355]
jyotis tamaḥ parāyaṇaḥ;
One going from light to darkness.
2772. (4).{SNANG BA NAS SNANG BAR 'GRO BA}: jyotir jyotiṣ parāyaṇaḥ;
One going from light to light.

2773. Sec.149.(-{TZE 'DI DANG PHYI MA DANG 'TZI 'PHO BA'I RNAM PA'I MING LA,}
-{TZE 'DI DANG TZE PHYI MA DANG 'CHI PHO'I RNAM PA'I MING LA})
[-{TZE 'DI DANG PHYI MA DANG 'CHI 'PHO BA'I RNAM PA'I MING LA}]:
iha paratrākārāṇi (-A iha paratrākarāṇi, +A iha
pratākārāṇi):
On the Names or Terms Expressive of this Life (or World)
The Life Hereafter (in the Next World) and of Dying and
Changing (Shifting) Our Abode.
2774. (1).{MTHONG BA'I CHOS}: dṛṣṭa dharmaḥ; Obvious or evident thing.
2775. (2).{'DI LA}: ihatra; Here, in this life or world.
2776. (3).{PHYI MA} (-{PHYI MA LA}): amutra;
There, in the next life or the next world.
2777. (4).{TZE 'DIR} (-{TZE 'DI LA}): iha janma; In this birth or in this life.
2778. (5).{PHYI MA} (-{PHYI MA LA}): āyatyām; In the future (or next life).
2779. (6).{TZE GZHAN}: pāra janmikaḥ;
(In) the other birth (or life hereafter).
2780. (7).{TZE 'PHOS PA} (-{TZE PHOS PA,} -{TZE RJES LA,} -{BRJE BA})
[-{TZE'I RJES LA}]: (-jāti vyativṛttaḥ) [-jāti vyativṛttam];
After having changed his life (after this birth or life is gone).
2781. (8).{TZE PHYI MA LA} (-{TZE PHYI MA PA}):
(-sāmparāyikaḥ)[-sāṁparāyikaḥ];
In the last next life (in the life of final union with the
universal spirit) [relating to the other world].
2782. (9).{TZE PHYI MA}: (-samparāyaḥ) [-sāṁparāyaḥ];
The last or life hereafter.
2783. (10).{'PHO BA} (-{TZE RABS RJE BA,} -{TZE RABS 'PHO BA,} (P.213-4)
-{BRJE BA}) [-{TZE RABS RJES BA}]: jāti parivartaḥ;
The exchange of one's generation or species; metempsychosis.
2784. (11).(-{MA 'DOM NA 'TZI 'PHO,} -{'DOM NA CYA BA,} -{'DOM NA CYA BA
NA,}
-{'CHI BA}) [-{MA 'DOM NA 'CHI 'PHO,} -{'CHI 'PHO}]: cyutiḥ;
(When not compounded) exchange of life, dying, shifting
or migrating.
2785. (12).{'CHI BA} (-{'CHI BA DANG 'PHO BA} {'CHI 'PHO BA})
[-{'DOM NA TSU BA}]: (-cyāvanam) [-cyavanam, +cyu+ana];
(In compound) to go, move, or going, moving.
2786. (13).{'CHI BA DANG 'PHO BA} [-{'CHI GA}]: cyuti saṁkramaḥ;
Death and transmigration.
2987. Sec.150.{DBEN PA'I RNAM PA'I MING LA}: [P.356]
vivekādayaḥ (-B vivekā dayaḥ paratrākārāḥ):
On the Enumeration of the Several Names For a Solitary Places.
2988. (1).{BAS MTHA'I GNAS MAL}: (-prānta shayyāsanaṁ, -prāntaṁ
shayyāsanaṁ)
[-prāntam shayyāsanam]; A sleeping place on the margin or
borders of an inhabited place (town or village).
2989. (2).{NAGS KHROD}: prānta vana prasthā;
Abode (or dwelling) in a wood or forest.
2990. (3).(-{NAGS MTHA'}) [-{BAS MTHA'}]: (-prāntaḥ) [-prāntam];
Dwelling in the suburbs or on the borders of an inhabited place.
2991. (4).{DGON PA}: araṇyam;
Forest, wildness, desert, solitary or uninhabited place.
2992. (5).{'BROG DGON PA}: kāntāram; Wilderness, desert, forest.
2993. (6).{NAGS, TZAL, NAGS TZAL}: vanam; Wood, grove, garden, forest.
2994. (7).{SKYED MO'I TZAL, NAGS 'DAB}: upavanam;
A grove or wood of little extent.

2995. Sec.151.{GNAS BZHI'I MING LA}: sthāna nāmāni:
On The Names of the Four Abodes [Stages of Life].
2996. (1).{KHYIM PAR GNAS} (-{KHYIM NA GNAS PA}):
(-gārha sthyam, +gārha sthāḥ) [-gārha sthaḥ];
He that abides in his house, a householder, a layman.
2997. (2).(-{TZANGS PAR SPYOD PA LA GNAS PA}) [-{TZANGS PAR SPYOD PA LA
GNAS}]:
brahma caryāshramaḥ; A religious student living in any
religious establishment and observing abstinence.
2998. (3).{NAGS KHROD NA GNAS PA}: vāna prasthaḥ; (P.213)
He that dweḥs in woods, forest or wilderness; an ascetic.
2999. (4).{SPONG BA PA}: (-bhāikṣukaḥ) [-bhaikṣukaḥ];
A beggar, a religious mendicant.

3000. Sec.152.(-{SA GYO BA'I RNAM PA'I MING LA}) (P.214)
[-{SA GYOS BA'I RNAM PA'I MING LA}]: (-bhūmi kampi kātaḥ
-bhūmi kampita kātaḥ, -A+B bhūmi kampi kāraḥ) [NA];
Names of the Several Degrees of Earth-Quake.
3001. (1).{'GUL}: kampitaḥ; (The earth) shook or trembled; or a trembling.
3002. (2a).{RAB TU 'GUL}: parkampitaḥ;
Greatly shook or trembled; or a trembling.
3003. (3b).{KUN TU RAB TU 'GUL}: saṁprakampitaḥ;
Very greatly shook or trembled; or a trembling.
3004. (4).{GYOS}: calitaḥ; It was moved or agitated.
3005. (5a).{RAB TU GYOS}: pracalitaḥ; It was greatly moved or agitated.
3006. (6b).{KUN TU RAB TU GYOS}: saṁpracalitaḥ;
It was very greatly moved or agitated.
3007. (7).{LDEG}: vedhitaḥ; Was agitated: quaked. [P.144]
3008. (8a).{RAB TU LDEG}: pravedhitaḥ; Was greatly agitated.
3009. (9b).{KUN TU RAB TU LDEG}: saṁpraveditaḥ; Was very greatly agitated.
3010. (10).{'KHRUGS}: kṣubhitaḥ; Was stirred up, confused, agitated.
3011. (11a).{RAB TU 'KHRUGS}: prakṣubhitaḥ;
Was greatly stirred up, confused, agitated.
3012. (12b).{KUN TU RAB TU 'KHRUGS}: saṁprakṣubhitaḥ;
Was very greatly stirred up, confused, agitated.
3013. (13).{'UR 'UR} (-{'UR}): raṇitaḥ; It sounded (or made a noise).
3014. (14a).{RAB TU 'UR 'UR}: praraṇitaḥ; It sounded greatly.
3015. (15b).{KUN TU RAB TU 'UR 'UR} (-{KUN TU RAB TU 'UR}):
saṁpraraṇitaḥ; It sounded very greatly.
3016. (16).{CHEM CHEM}: garjitaḥ; It made a roaring noise. (P.215)
3017. (17a).{RAB TU CHEM CHEM}: pragarjitaḥ;
It made a roaring noise in a great degree.
3018. (18b).{KUN TU RAB TU CHEM CHEM}: saṁpragarjitaḥ;
It made a roaring noise in a very great degree.
| {NOTE}: The next 12 entries in Sasaki's Ed. are paired as 6 in Koros Ed.|
3019. (19).{SHAR PHYOGS DMA' NA}:
(-pūrvādig avanamati) [-pūrvā digavanamati];
When the eastern quarter sinks
3020. (20).{NUB PHYOGS MTHO}:
(-pashcimādig unnamati) [-pashcimā digunnamati];
the western heaves.
3021. (21).{NUB PHYOGS DMA' NA}:
(-pashcimādig avanamati) [-pashcimā digavanamati];
When the western quarter sinks
3022. (22).{SHAR PHYOGS MTHO}: (-pūrvādig unnamati) [-pūrvā digunnamati];
the eastern heaves.
3023. (23).{LHO PHYOGS DMA' NA}:
(-dakṣiṇādig avanamati) [-dakṣiṇā digavanamati];
When the southern quarter sinks
3024. (24).{BYANG PHYOGS MTHO}: (-uttarādig unnamati) [-uttarā digunnamati];
the northern heaves.
3025. (25).{BYANG PHYOGS DMA' NA}:
(-uttarādig avanamati) [-uttarā digavanamati];
When the northern quarter sinks
3026. (26).{LHO PHYOGS MTHO}: (-dakṣiṇādig unnamati) [-dakṣiṇā
digunnamati];
the southern heaves.
3027. (27).{MTHA' DMA' NA}: antād avanamati; When the horizon sinks
3028. (28).{DBUS MTHO}: (-madhyād unnamati) [-madhya dunnamati];
the centre (or the middle) heaves.
3029. (29).{DBUS DMA' NA}: madhyād avanamati; When the centre sinks
3030. (30).{MTHA' MTHO}: (-antād unnamati) [-antā dunnamati];
the horizon heaves.
3031. (31).{MA BSKYOD BA, MA BSGUL BA} (-{SKYOD MI, NUS MI BA, SKYOD MI
SGUL,}
{SKYOD MI SGUL MI, MI SKYOD PA, MI SGUL BA, SKYOD MI,}
{MI BSKUL PA, MI NUS PA}) [-{BSKYONG MI NUS PA}]: aprakampyaḥ;
Immoveable: not to be moved or agitated.

3032. Sec.153.{'OD KYI MMING LA} (-{'OD KYI RNAM GRANS LA}): (P.216)
(-prabhā paryāyaḥ, -A+B prabhā paryāyāḥ) [NA];
Synonymous Terms for Light or Shine.
3033. (1).{'OD}: prabhā; Shine, lustre, light, splendour.
3034. (2).{'OD ZER}: rashmiḥ; A ray of light.
3035. (3).{SNANG BA}: ālokaḥ; Light, illumination.
3036. (4).{MUN SEL, 'OD}: marīciḥ; Dispeller of darkness, light.
3037. (5).{'OD GSEL BA} (-{GSAL BA,} -{'OD ZER}): aṁshuḥ;
Clear light, brightness.
3038. (6).{'BAR BA, GZI BRJID}: tejaḥ; A burning: a glittering: lustre.
3039. (7).{'BAR BA}: jvālaḥ; A flaming, a burning; light. [P.145]
3040. (8).{GSEL BA,} (-{'OD DAM ZER}) [-{'OD,} -{'OD ZER}]: dyutiḥ;
Brightness, clearness, lustre, Iight.

3041. Sec.154.(-{'JIG RTEN GYI KHAMS LA,} (P.216) [P.140]
-{STONG CHE CHUNG DANG GLING BZHI DANG KHAMS GSUM DANG}
{'JIG RTEN PA'I LHA LA SOGS PA'I MING LA,}
-{STONG CHE CHUNG LA SOGS PA'I MING LA})
[-{KHAMS GSUM PA'I RIM PA'I MING LA}]: (-loka dhātavaḥ) [NA];
Names of the Powers, Great and Small, etc.
3042. (1).{STONG SPYI PHUD KYI 'JIG RTEN GYI KHAMS}:
(-sāha racūḍiko loka dhātuḥ) [-sāhas racūḍiko loka dhātuḥ];
A thousand regions of the world, in the zenith.
3043. (2).{STONG GNYIS PA BAR MA'I 'JIG RTEN GYI KHAMS}
[-{STONG GNYIS PAR BAR MA'I 'JIG RTEN GYI KHAMS}]:
dvi sāhasro madhyamo loka dhātuḥ;
A second thousand regions of the world in the middle.
3044. (3).{STONG GSUM GYI STONG CHEN PO'I 'JIG RTEN GYI KHAMS}:
tri sāhasra mahā sāhasro loka dhātuḥ;
The three thousand great mansions (or regions) of the world.

3045. Sec.155.{GLING BZHI'I MING LA}: (-catvāro dvipāḥ) (P.217)
-A catura dvipāḥ, -B catvāro dvīpāḥ) [NA];
Names of the Four (Fabulous) Continents (or Dry Lands).
[Koros Note: The names marked with the letters a ana b denote
the smaller continents or islands, added to each of the four
great continents to the four cardmal points of the world.]
3046. (1).(-{GLING BZHI'I 'JIG RTEN GYI KHAMS})
[-{GLING BZHI PA'I 'JIG RTEN GYI KHAMS}]:
cātur dvīpako loka dhātuḥ; That region (or mansion) of
the world where there are the four continents.
3047. (2).{SHAR GYI LUS 'PHAGS}: pūrva videhaḥ; To the east, the tall-bodied.
3048. (3).a) {LUS}: dehaḥ; The body.
3049. (4).b) {LUS 'PHAGS}: videhaḥ; The tall body.
3050. (5).{'DZAM BU GLING} (-{DZAM BU GLING}): jambu dvīpaḥ;
The continent where there is the Jambu-tree.
3051.@ (6).{'DZAM BU'I TZAL, DZAM BU'I TZAL}: jambu khaṇḍaḥ; [NA].
3052. (7).a) {RNGA YAB}: cāmaraḥ; Asia, India, or the orbis antiquis notus.
3053. (8).b) {RNGA YAB GZHAN}: avara cāmaraḥ (-apara cāmaraḥ);
The western cāmarah.
3054. (9).(-{NUB KY BA LANG SPYOD,} -{NUB KY BA GLANG SPYOD})
[-{NUB KY BA YANG SPYOD}]: (-apara godānīyaḥ) [-avara
godānīyaḥ];
The cattle feeding (continent in the west).
3055. (10).a) {GYO LDAN}: (-shāṭhā) [-shaṭha]; The cunning, wicked, villain.
3056. (11).b) {LAM MCHOG 'GRO BA}: uttara mantriṇaḥ; Walking on an excellent
way (or the continent whose people have good principles).
3057. (12).{BYANG GI SGRA MI SNYAN}: uttara kuruḥ;
To the north: disagreeable sound.
3058. (13).a) {SGRA MI SNYAN}: kuravaḥ; A disagreeable sound. [P.141]
3059. (14).b) (-{SGRA MI SNYAN GYI ZLA BA}) [-{SGRA MI SNYAN GYI ZLA}]:
(-kāuravaḥ) [-kauravaḥ]; The match of kuravaḥ (or the
small continent of a disagreeable sound).
3060. (15).{'JIG RTEN GYI KHAMS}: loka dhātuḥ; The world's mansion
or a great division of tbe world.
3061. (16).{'JIG PAS NA 'JIG RTEN}:
(-lujyata iti lokaḥ) [-lujyata iti loka dhātuḥ]; On account
of the world's being subject to destruction, it is so called.
3062. (17).{'JIG RTEN GYI BAR}: lokāntarikāḥ; The middle of the world.
3063. (18).{'JIG RTEN GYI KHAMS RAB 'BYAMS THAMS CAD}
(-{'JIG RTEN GYI KHAMS RAB 'BYAM THAMS CAD}):
sarva loka dhātu prasaraḥ;
The universe, or the mansion of all things.
3064. (19).{SANGS RGYAS GYI YUL}: (P.217-8)
buddha viṣayaḥ; The mansion of Buddha.
3065. (20).{SANGS RGYAS KYI SHING}: (-buddha kṣetram) [-buddha kṣetraṁ];
The field or province of Buddha.
3066. (21).{MI MJED KYI 'JIG RTEN GYI KHAMS}: sahā loka dhātuḥ; The
universe
(or mansion of the world) which is not subject to mutation.
3067.@ (22).{BDE BA CAN}: sukhāvatī; [NA].
3068. (23).(-{SPYI'I TZUGS}) [-{SPYI'U TZUGS}]: avamūrdhaḥ;
The regions of the world in the zenith.
3069. (24).{SNREL ZHI} (-{SNREL GZHI}) vyatyastaḥ [-vyatyasvaḥ]; In the nadir.
3070. (25).{THAD KA'I 'JIG RTEN GYI KHAMS}: tiryag loka dhātuḥ;
In an oblique or horizontal situation (with respect to us).

3071. Sec.156.{KHAMS GSUM PA'I RIM PA'I MING LA}
(-{KHAMS GSUM GYI RIM PA'I MING LA,}
-B {KHAMS GSUM GYI RIM PA'I MING LA}): (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Degrees of the Three Regions.
3072. (1).(-{'DOD PA'I KHAMS}) [-{'DOD KHAMS}]: kāma dhātuḥ;
The region of cupid.
3073. (2).{GZUGS KYI KHAMS}: rūpa dhātuḥ; The region of bodily existence.
3074. (3).{GZUGS MED PA'I KHAMS}: arūpa dhātuḥ (-arūpya dhātuḥ);
The region of immaterial existence.

3075. Sec.157.(-{'DOD PA'I KHAMS KYI LHA'I MING LA,}
-B {'DOD PA'I KHAMS KYI MING LA})
[-{'DOD PA'I KHAMS KYI LHA'I MING}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Gods in the Cupid's Region.
3076. (1).{SA BLA}: (-bhāumāḥ) [-bhaumāḥ];
Gods and goddesses) residing on the earth.
3077. (2).{BAR SNANG LA GNAS PA}:
(-āntarīkṣa vāsinaḥ, -āntarikṣa vāsinaḥ) [-antarīkṣa
vāsinaḥ];
In the illuminated span between earth and heaven.
3078. (3).{RGYAL CHEN BZHI'I RIS}: cātur mahā rāja kāyikāḥ;
Gods belonging to the four great kings.
3079. (4).{SUM CU RTSA GSUM PA}: (-trāyā striṁshāḥ) [-trāya
striṁshaḥ];
Gods of the thirty-three mansions.
3080. (5).{'THAB BRAL}: yāmāḥ; Those desisting from fighting. (P.219)
3081. (6).{DGA' LDAN}: tuṣitāḥ; [P.142]
Those residing in the joyful mansion (or Indra paradise).
3082. (7).{'PHRUL DGA'}: nirmāṇa ratayaḥ; Those residing in the
illusory paradise (or miraculously produced).
3083. (8).{GZHAN 'PHRUL DBANG BYED}: paranirmita vasha vartinaḥ; The resi-
dents of paranirmita (or another mansion produced miraculously).

3084. Sec.158.(-{BSAM GTAN DANG PO'I SA'I MING LA,}
-B {BSAM GTAN DANG PO'I SA'I MING LA}) [-{BSAM GTAN DANG PO'I
MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Mansions of
the First Degree of Ecstasy.
3085. (1).{TZANGS RIS}: brahma kāyikāḥ; The province of Brahma.
3086. (2).{TZANGS 'KHOR}: brahma pāriṣadyāḥ; The attendants of Brahma.
3087. (3).{TZANGS PA MDUN NA 'DON}: brahma purohitāḥ; The ministers of
Brahma.
3088. (4).{TZANGS PA CHEN PO}: mahā brahmāṇaḥ; The great Brahma.

3089. Sec.159.{BSAM GTAN GNYIS PA'I SA'I MING LA}
(-B {BSAM GTAN GNYIS PA'I SA'I MING LA}): (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Mansions of the Second Degree of Ecstasy (or
the Mansions and Gods Residing There)
3090. (1).{'OD CHUNG}: parīttābhāḥ; Those of little light (or little
enlightenment).
3091. (2).{TZAD MED 'OD}: apramāṇābhāḥ; Immense light.
3092. (3).{'OD GSAL}: ābhāsvarāḥ; Clear light.

3093. Sec.160.{BSAM GTAN GSUM PA'I SA'I MING LA}
(-B {BSAM GTAN GSUM PA'I SA'I MING LA}): (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Mansions of the Third Degree of Ecstasy.
3094. (1).{DGE CHUNG}: parītta shubhāḥ; Those of little virtue. (P.220)
3095. (2).{TZAD MED DGE}: apramāṇa shubhāḥ; Immense virtue.
3096. (3).{DGE RGYAS}: shubha kṛtsnāḥ; Abundant virtue.

3097. Sec.161.{BSAM GTAN BZHI PA'I SA'I MING LA}
(-B {BSAM GTAN BZHI PA'I SA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Names of the Provinces of
the Fourth Degree of Ecstasy (or Deep Meditation).
3098. (1).{SPRIN MED}: anabhrakāḥ; Without cloud.
3099. (2).{BSOD NAMS SKYES} (-{BSOD NAMS 'PHEL}): puṇya prasavāḥ;
Produced by moral merits.
3100. (3).{'BRAS BU CHE}: (-vrihat phalāḥ) [-bṛhat phalāḥ]; Ample fruit.

3101. Sec.162.(-{GNAS GTSANG MA'I SA'I MING LA}) [P.143]
[-{GNAS GTSANG MA'I MING LA}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Pure (or Holy) Mansions.
3102. (1).(-{MI CHE BA}) [-{MI CHE}]: avṛhāḥ;
(The mansion of those) that increase no more.
3103. (2).(-{MI GDUNG BA}) [-{MI GDUNG}]: atapāḥ; Are not afflicted.
3104. (3).(-{GYA NOM SNANG BA}) [-{GYA NOM SNANG}]: sudṛshāḥ;
That appear excellent.
3105. (4).{SHIN TU MTHONG}: sudarshanāḥ; That have a very clear sight.
3106. (5).{'OG MIN} (-{'OD MIN}): akaniṣṭhāḥ;
That (the mansion) is not below any other.
3107. (6).{GZUGS MTHA'} (-{NAM GZUGS MTHA' YAS}): aghaniṣṭhāḥ;
The limit or end of the bodily existences
(or of the end of the material world).
3108. (7).{DBANG PHYUG CHEN PO CHE BA'I GNAS}
(-{DBANG PHYUG CHEN PO CHE BA'I SKYE MCHED}):
(-maha maheshvarāyatanam) [-maha maheshvarāyatanaṁ];
The mansion of the great mighty ruler (of god).

3109. Sec.163.(-{GZUGS MED PA'I MING LA,} -B {GZUGS MED PA'I MING LA})
(P.221)
[-{GZUGS MED PA'I SA'I MING LA}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Incorporeal Mansions (or Provinces, Regions).
3110. (1).{NAM MKHA' MTHA' YAS SKYE MCHED}:
(-ākāshānantyāyatanam) [-ākāshānantyāyatanaṁ];
The mansions (or regions) of the infinite void space.
3111. (2).{RNAM SHES MTHA' YAS SKYE MCHED}:
(-vijñānānantyāyatanam) [-vijñānānantyāyatanaṁ];
The province of infinite knowledge (or the infinite province
of cognition).
3112. (3).{CI YANG MED PA'I SKYE MCHED}:
(-ākiṁcanyāyatanam) [-akiñcanyāyatanaṁ];
[the region where there is no-thing whatever].
3113. (4).{'DU SHES MED 'DU SHES MED MIN SKYE MCHED}:
(-naiva saṁjñānā saṁjñāyatanam) [-naiva saṁjñānā
saṁjñāyatanaṁ];
The inconceivable and not inconceivable province (or where
there is neither con-sciousness nor unconsciousness).
[Note: This is not given by Kosos.]

3114. Sec.164.{'JIG RTEN PA}"I {LHA'I MING LA}: (P.221) [P.160]
(-lāukika devatāḥ, +A lāukika devatām, -B lāukika devatāḥ)
[NA]; Names of the Worldly Gods.
3115.* (1).(-{TZANGS PA DBYIG GI SNYING PA}) [-{TZANGS PA}]:
(-brahmā hiraṇya garbhaḥ) [-brahmā]; The whole or pure.
# (2).{DBYIG GI SNYING PO}: hiraṇya garbhaḥ; Gold -- or wealth essence.
3116. (3).{MI MJED KYI BDAG PO TZANGS PA}: (-brahmā sahāṁpatiḥ)
[-brahmā sahāmpatiḥ]; Brahmā, the lord of the verse.
3117. (4).(-{THA SKAR SZHON NU GNYIS}) [-{THA SKAR SZHON NU}]:
(-ashvinī kumārāu) [-asvinī kumārau]; The Ashvinis.
3118. (5).{DBANG PHYUG CHEN PO}: maheshvaraḥ;
The great mighty one (rich in power).
3119. (6).{LHA CHEN PO}: mahā devaḥ; The great god.
3120. (7).{BDE 'BYUNG}: shambhuḥ; The origin (or source) of happiness.
3121. (8).{PHYUGS BDAG}: pashu patiḥ; The master or possessor of cattle.
3122. (9).{SUM RTSEGS 'JIG BYED} (-{GRON KHYER GSUM RTSEGS 'JIGS BYED}):
tri pura vidhvaṁsakaḥ; The destroyer of three cities.
3123. (10).{LOG NA MDUNG THOGS}: shūla pāṇiḥ; Holding a javelin in his
hand.
3124.@ (11).{CHUNG GSUM YOD, CHUNG MA GSUM YOD}; tryambakaḥ; [NA].
3125. (12).{BDE BYED}: shaṁkaraḥ [-shaṁḍaraḥ]; That makes happy.
(P.222)
3126. (13).{'DOD DRAN DGRA}: smara shatruḥ;
Remembering the enemy [enemy of the god of lust].
3127. (14).{'TZE BYED} [-{'TZO BYED}]: sharvaḥ; [P.161]
The injurer; (?) the vivifier making to live.
3128. (15).{DRAG PO}: rudraḥ; The valiant, firm.
3129. (16).{DBANG PHYUG}: īshvaraḥ; The powerful.
3130. (17).(-{KHYAB 'JUG MING STE,} -{BI}snU {DANG 'DOM NA}) [-{KHYAB
'JUG}]:
viṣṇuḥ; The all pervading.
3131. (18).(-{KHYAB 'JUG GI MIN STE 'DOM NA NAG PO}) [-{NAG PO}]:
kṛṣṇaḥ; The black one.
3132. (19).(-{NOR LHA'I BU STE KHYAB 'JUG GI MING}) [--{NOR LHA'I BU}]:
vāsu devaḥ; The son of the god of wealth.
3133. (20).{'DOD PA'I LHA} [-{'DOD LHA'I LHA}]:
kāma devaḥ; The god of cupidity, Cupid.
3134. (21).{BDUD}: māraḥ; The humbled (or brought low), the devil.
3135. (22).{LHA'I BU RAB 'PHRUL DGA'}: sunirmāṇa rati deva putraḥ;
The charming chief joy or god's son, an Asura, a demon.
3136. (23).{LHA'I BU MTZAMS BZANG} (-{LHA'I BU MTZAMS BZANG BA,}
(-{LHA'I BU 'TZAMS BZANG,} -{LHA'I BU 'TZAMS BZANG BA}):
susīma deva putraḥ;
The fine boundary, a god's son, an Asura, etc.
3137. (24).{LHA'I BU YONGS SU DGA' LDAN}: saṁtuṣita deva putraḥ;
The entirely joyful, a god's son, an Asura.
3138. (25).{LHA'I BU RAB 'THAB BRAL}: suyāma deva putraḥ;
Ceasing entirely from fight, a god's son.
3139. (26).{LHA'I DBANG PO BRGYA BYIN}: shakro devendraḥ;
Shakra or Indra, the ruler of the inferior gods.
3140. (27).(-{BRGYA BYIN 'DOM NA MIG STONG PA}) [-{BRGYA BYIN,} -{MIG
STONG PA}]:
dasha shata nayanaḥ; The thousand eyed; Indra.
3141. (28).{BRGYA BYIN}: shakraḥ (+shak+ra, +shata+kratu); Indra. (P.223)
3142. (29).{BRGYA BYIN} (-{KA'U SHI KA}): (-kāushikaḥ) [-kaushikaḥ]; Indra.
3143. (30).{MCHOD SBYIN BRGYA PA}: shata kratuḥ;
The god of a hundred sacrifices, a title a of Indra.
3144. (31).(-{BRGYA BYIN,} -{KHYER 'JIG}) [-{GRONG KHYER 'JIG}]:
puraṁ daraḥ; Destroyer of cities, Indra.
3145. (32).(-{'JIG RTEN SKYONG BA}) [-{'JIG RTEN SKYONG}]:
loka pālaḥ; A keeper or defender of the world.
3146. (33).{RNAM THOS KYI BU}:
(-vāishra vaṇaḥ, +vishravas) [-vaishra vaṇaḥ]; A name of Kuvera.
3147. (34).{YUL 'KHOR BSRUNGS} (-{YUL 'KHOR BSRUNG}): dhṛta
rāṣṭraḥ:
The defender of a country -- name of the Gandharva or
demi-god's province.
3148. (35).{'PHAGS SKYES PO}: virūḍhakaḥ (+vi+ruh+tu);
The exalted one, name of a demi-god.
3149. (36).{MIG MI BZANG}: virūpākṣaḥ; With bad eyes -- name of a demi-god.
3150. (37).(-{LHA LAG NA GZHONG THOGS}) [-{LAG NA GZHONG THOGS}]:
(-karoṭa pāṇayo devāḥ) [-karoṭi pāṇi devaḥ];
With a basin in the hand -- name of a demi-god.
3151. (38).{PHRENG THOGS}: mālā dhāraḥ; With a rosary -- name of a
demi-god.
3152. (39).{RTAG TU MYOS} (-{RTAG MYOS}): sadā mādaḥ;
Always drunk, name of a demi-god.
3153. (40).{DBANG BDAG}: īshānaḥ;
The guardian (or regent) of the north-east corner.
3154. (41).{DBANG PO}: indraḥ; The guardian (or regent) of the east.
# (42).{ME LHA}: agneyaḥ; The guardian of the south-east quarter. [P.162]
3155. (43).{GSHIN RJE}: yamaḥ; Guardian of the southern quarter.
3156. (44).{BDEN BRAL}: (-nārṛtiḥ) [-nirṛtiḥ];
Guardian of the south-western quarter.
3157. (45).{CHU LHA}: varuṇaḥ; The guardian of the western quarter.
3158. (46).{RLUNG} (-{RLUNG LHA}): vāyuḥ;
The guardian of the north-western quarter.
3159. (47).{LUS NGAN PO}: kuveraḥ (+ku+vera); The guardian of the north.
3160. (48).{ME}: (-vāishvānaraḥ, +agni vāishvanara) [-vaishvānaraḥ];
(P.224)
Fire or Agni.
3161. (49).{SMIN DRUG BU}: (-kārtikeyaḥ, +kārtikeya, +kṛttikā)
[-kārttikeyaḥ];
Kārttikeya [the son of Siva -- the god of war].
3162. (50).{NAG PO CHEN PO}: mahā kālaḥ; The great black one.
3163. (51).{DGA' BYED DBANG PHYUG}: nandi keshvaraḥ (+nandika+īshvara);
The mighty gladdener.
3164. (52).(-{BRING GI RI TI, SBRING GI RI TI'}) [-{BHINA KI RI TI}]:
bhṛṅ giriṭiḥ (-bhṛṅ giritiḥ);
Bhṛṅgiriṭiḥ -- Shiva's attendant.
3165. (53).{LOG 'DREN}: vināyakaḥ; A director; Ganesa, a Buddha, etc.
3166. (54).{NOR SBYIN}: dhanadaḥ; The giver of wealth.
3167. (55).{LHA MO}: devī; A goddess; Durgā.
3168. (56).{LHA'I BU MO}: (-sura vadhūḥ) [-sura badhūḥ]; A celestial nymph.
3169. (57).{LHA'I BU MO}: deva kanyā; A god's daughter, a celestial nymph.
3170. (58).{LHA'I BU MO}: (-apsarāḥ) [-apsarā];
An Apsara, or heavenly courtezan.
3171. (59).{RDZONG GI LHA MO}: durgā devī;
The goddess residing in the castle or fort.
3172, (60).{DKA' ZLOG}: umā; Uma (whom it is difficult to turn away).
3173. (61).{RI'I SRAS MO}: giri sutā; The mountain's daughter.
3174.@ (62).{BDE BRTSOGS, BDE SOGS}: shacī; [NA].
3175.@ (63).{BGEGS}: vighnaḥ; [NA].

3176. Sec.165.{GZA' DGU'I MING LA}: (P.225)
(-nava grahāḥ, -A nava grahāni) [NA];
Names of the Nine Planets.
3177. (1).{NYI MA}: (-ādityaḥ) [-adityaḥ]: The sun.
3178. (2).{ZLA BA}: somaḥ; The moon.
3179. (3).{MIG DMAR}: aṅgārakaḥ; The planet Mars.
3180. (4).{LHAG PA} (-{GZA' LHAG}): budhaḥ; The planet Mercury.
3181. (5).{PHUR BU}: bṛhaspatiḥ; The planet Jupiter.
3182. (6).(-{PA BA SANGS}) [-{PA WA SANGS}]: shukraḥ; The planet Venus. [P.163]
3183. (7).{SPEN PA}: (-shanāishcaraḥ) [-shanaishcaraḥ]; The planet Saturn.
3184. (8).{SGRA GCAN} (-{SGRA CAN}): rāhuḥ; The ascending node.
3185. (9).{MJUG RINGS} (-{MJUG RING}): ketuḥ; The descending node.

3186. Sec.166.{RGYU SKAR NYI SHU RTSA BRGYAD KYI MING LA}:
(-aṣṭāviṁshati nakṣatrāṇi) [NA]; Names of the 28 Naksatras
[nakṣatras] Constellations, or Stars in the Moon's Path. [Also
called `The Lunar Mansions,' and asterisms. Das says (P.316)
{RGYU SKAR LHA MO NYI SHU RTSA BRGYAD} are "The 28 Goddess
the Moving-stars." Acccording to Vajranatha (John Renyolds
TIBETAN ASTROLOGICAL CALENDAR AND ALMANAC, Kathmandu, 1978)
"During his monthly journey ({RGYU SKAR LAM,} `the Stary Path')
across the heavens, Chandra, in his chariot of white lunar
crystal, pursues the 28 beautiful star goddesses and each
night he cohabitates with one of these goddesses, thus re-
leasing a pecular type of psychic energy which inundates the
world. These goddesses are said to be the daughters of the
Four Guardian Kings who reside in the four cardinal directions
of the world... These Guardian Kings and their armies stand as
sentinels at the gates to the Cosmic moutain known as Meru at
the center of thee world, and prevent the assult upon heaven
attempted perioodically by alien demonic forces. The daughters
of these kings take up their residence along the path of the
ecliptic, and each of them rules a particular asterism or
mansion of the moon... This lunar zodiac of 28 stars is of
exceedingly ancient origin, having been mentioned in the holy
Vedas, and was used in India before the introduction of the
solar zodiac of 12 constalations which was imported from
Babylonia."
In the Kālacakra, they are depicted "at the entrances of
each of the four quadrants of the `maṇḍala of the Enlightened
Body' (as) seven animals (7 Boars associated with the element
wind, 7 Horses associated with the element fire, 7 Elephants
associated with the element earth, and 7 Snow Lions associated
with the element water) pulling wheeled chariots...symbolic of
attaining the realization of Emptiness-mind through the concep-
tual mind." (Barry Bryant, WHEEL OF TIME SAND MANDALA.)
All these mansions vary within a few degrees among various
authors depending upon abstract divisions (arbitraily a divi-
sion of the eliptic every 13ш20') or real observations.]
NOTE: There is no English translation of these in Koros Edition. The English
translations are drawn from Koros' ESSAY TOWARDS A DICTIONARY, TIBETAN AND
ENGLISH, Bibliotheca Himalaya, Series {II, V}ol.4., New Delhi, 1973.
Additional notes are taken from the following works contained within
their respective eclosures.
и Indicates Koros says "The Name of a star or constellation."
/ Sarat Chandra Das. A TIBETAN-ENGLISH DICTIONARY. Revised Ed., Calcutta:
1902; Delhi: Motilal Banarsidass, 1970.\
Ї Sir Monier Monier-Williams. A SANSKRIT-ENGLISH DICTIONARY. London: Oxford
University Press, 1899; Delhi: Motilal Banarsidass, 1970. (r)
т E. Burgess. {SURYA SIDDHANTA}: A TEXT-BOOK OF HINDU ASTRONOMY.
Journal of
the American Oriental Society, Vol.6. New Haven, Conn.: The American
Oriental Society, Vol.6. 1860; Wizards Book Shelf, Minneapolis, 1978.у
Г Vivian E. Robson, THE FIXED STARS & CONSTELLATIONS IN ASTROLOGY.
London:
The Aquarian Press, 1969.ґ
З Bangalore Venkat Raman. HINDU PREDICTIVE ASTROLOGY.
Bangalore: IBH Prakashana, 1972.¶

3187. (1).{SMIN DRUG}: kṛttikā; Ї[The Pleiades.] originally the first, but
in later times /the third Lunar Mansion\(r). Г The General of
the Celestial Armiesґ (whose) ЇтГRegent... is Agni(r), the God
of Fire. Ruled by the Sunґ. It is figured by some as /ЇГ a
flameґ(r)\, doubtless in allusion to its presiding divinity, the
more usual representation of it is /ЇГЗa razor¶ґ(r)\ and in the
choice of this symbol is to be recognizes the influence of the
etymology of the name, which may be derived from the root kart
"cut"; in the configuration of the group,... may be seen... a
broad-bladed /ЇЗknife¶(r)\, with a short handleу. /ЇThe stars
represented as nymphes are said to have acted as nurses to the
god of War Kārtikeya(r). {SMIN DRUG ZLA BA,} the month of Kārtika
or October-November in which the moon standing near the Pleiades
is full\. But kṛttikā is the star тГЗn Tauri Alcyoneґу spaced
on the eliptic from 0ш Aries, (about) 30ш00'¶ or т39ш08'у or
ГTarus 28ш52'ґ.
3188. (2).(-{SNAR MA}) [-{SNAR MA BE RDZI}] /-{BE RDZI}\: rohiṇī; [Light red]
т"Ruddy"у, ГA Red Deerґ Їfm. of rohita, `red', a red cow, or
(later)`any cow... esp. of kāma dhenu, `the Cow of Plenty',...
it is personified as a daughter of Daksha, and as the favorite
wife of the Moon(r), is З Ruled by the Moon. The Regent, (is)
тPrajāpati¶, "the Lord of created beings"у Its Їcalled `the Red
One' from the colour of the star Aldebaran or тprinciple starу
in the constellation... and is figured by a wheeled vehicle(r)
/Зa chariot¶\, тГa wagonґ; some, however, figure it as a
ЇЗtemple¶у or a fish(r). This asterism in the middle of Tarus
Зstarts on the ecliptic from 0ш Aries (at) 53ш20'¶ or т48ш09'у
or ГGemini 8ш40'ґ.
3189. (3).{MGO} /-{SMAL PO}\: mṛga shirāḥ /-mṛga siras\ Ї-mṛga shīrā,
-mṛga
shira, -mṛga shiras, -mṛga shiraha, -mṛga shirahan(r); [Head.]
ЇName of the 3rd (or 5th) nakshatra containing 3 stars (one of
which is Lambda Orionis; it is figured by an /тantelope's
headу(r)\, Зhead of a deer¶, Г head of a stagґ. тIts divinity is
Soma, or the moomу. ГRuled by Marsґ. This asterism Зstarts on
the ecliptic from 0ш Aries (at) 60ш40'¶ or т61ш03'у or ГGemini
22ш35'ґ.
3190. (4).{LAG} /-{LA GA LA}\: Їт(-ārdrā)у(r) [-ardrā] /-hastā, -ādri\ Зaridra¶;
[The Hand]. ЇWet, тГ"moist"ґу, damp,... the fourth or sixth
nakshatra(r) тvery probably has some meteorological groundу Зso
called because of its stormy influenceґ; тthis is indicated
also by the choice of ГRudra, the storm-godґ as regent of this
asterism... and is figured Г(as a) symbolґ as a Гgemґу. тIt is
impossible not to regard the bright star of the first magnitude
in Orions right shoulder, or Alpha Orionis as the one here
meant to be designated Зresembling a head¶.This asterism
Зstarts on the ecliptic from 0ш Aries (at) 80ш00'¶ or т65ш50'у
or ГGemini 27ш38'ґ.
3191. (5).{NABS SO}: punar vasuḥ /-punar vasū\; [NA] /-puna vasu nakṣatra\
Їpunar vasu, masc., `restoring good,' (is the) name of the 5th
or 7th Lunar Mansion(r), even though Das says /Name of the sixth
constellation\. тPunar vasu: in all the more ancient lists the
name appears as a dual, punar vasū; it is derived from punar
Г"again"ґ, and vasu, "good, brilliant"у. ГThe Two Good Againґ
тregent... is ГAditiґ, the mother of the ādityas. Its dual
title indicates that it is composed of two stars, of nearly
equal brilliancy,... in the heads of the Twins, or Alpha and
Beta Geminorumу ЗPollux, 5 stars resembling a `Bow'¶. ГRuled by
Jupiterґ it Зstarts on the ecliptic from 0ш Aries (at) 90ш00'¶
or т92ш52'у or ГCancer 22ш7'ґ.
3192. (6).{RGYAL} /-{SKAR MA}\: (-puṣyāḥ) [-puṣyā] /-tiṣya, -puṇyā
nakṣatra\
З-pushyami¶: [Is victorious, has got the upperhand. Name of two
stars or constellations, called {RGYAL STOD} `The Upper' &
{RGYAL SMAG} `The Lower'.] /{RGYAL STOD}={NAM SO}\. тPushya;
from the
root push, "nourish, thrive"; an other frequent name... is
Їtishya(r), which is translated "auspecious"; Amarna gives also
Їsidhya(r), "prosperous"у It's a ЇNoun plural,`nourishment'; the
blossom or Гflowerґ, a mas. name of the 6th (or /8th\), lunar
asterism(r) тIts ГRegentґ divinity is bṛhaspati, the priest and
Гteacher of the godsґ. It comprises Зthree starsу resembling a
flower¶, тof which the middle one is the junction-star ГЗDelta
Cancriґ¶. The asterism is figured as a cresent and as a arrow
and the arrangement of the group admits of being regarded as
representing a crescent, or the barbed head of an arrowу, being
its Гsymbol, a Creacent on the Head of an Arrow... (It's) Ruled
by Saturnґ and Зstarts on the ecliptic from 0ш Aries (at)
106ш40'¶ or т106ш00'у or ГLeo 7ш36'ґ.
3193. (7).{SKAG} /-{KAG,} -{KEG}\: ashleṣā /-ashleṣā, Ї-aṣleshā(r)\; [и
Mischief
misfortune, unlucky.] It's Їa fem. plural of āṣleshā, `One who
embraces', the name of an evil spirit or goblin(r). тāṣleshā, or
as plural āṣleshās, the word is also written āṣreshā; its...
meaning is "entwiner, Гembracerґ." ЇName of the 7th (later the
9th) Lunar Mansion containing т5у stars(r), тpoints to a constel-
lation of a bent or circular formу of which тtheir configuration
is represented (as a) Гsymbolґ by a wheel. With the name accord
the divinities to whom the regency... is assigned, which are
the Гsarpās, the Зserpents¶ґу. Being Гruled by Mercuryґ, it's
the star ГEpsilon Hydr'ґ or ЗHydare¶ and Зstarts on the ecliptic
from 0ш Aries (at) 120ш00'¶ or т109ш59'у or ГLeo 11ш14'ґ.
3194. (8).{MCHU} /-{RTA PA,} -{RTA STOD}\: maghā З-makha¶; /maghā (is) one
of the
Lunar Mansions\ Їmaghā, (is) a gift, reward, bounty, wealth
power, name of the 10th... nakshatra (sometimes regarded as a
wife of the moon(r). тMaghā, or as plural, maghās, (is)
Г"mighty"ґ. The pitaras Гpitrisґ, Fathers, or manes of the de-
parted, are the regents, which is figured as (a) Гsymbol, a
houseґу or whose З5 stars resembling a palanquin¶. It's Гruled
by the Dragon's Tailґ. тThe Star ГЗAlpha Leonisґ, or Regulus¶
the most brilliant of the group, is the junction-star, and its
position is definedу as Зspaced on the eliptic from 0ш Aries
(about) 133ш20'¶ or т129ш00'у or ГLeo 28ш43'ґ.
3195. (9).{GRE} /-{RTA'U,} -{RTA CHUNG}\: pūrva phalgunī /-pūrva
phalguṇī
-pushva phālgunī\ Ї-pūrva proshṭha padā, -pūrva praushṭha pada
-phalgu, -phalguna(r) Зpubba phalgunī¶; [и] Їpūrva, `being before
or in front of, former, prior, previous' (and) phalguna, `red
reddish,' `born under the nakshatra Phalgunī'(r). тPhalgunī, or
as plural, phalgynyas, the dual phalgunyāu, is also found: this
treatise presents the derivative form phālgunī, which is not
infrequently employed elsewhereу. ЇPūrva phalgunī, fem., `the
first phalgunī' (the) name of the 11th nakshatra(r), is ГThe
Former Bad Oneґ. Here, as in two other instances, later, we
have two groups called by the same name, and distinguished from
one another as pūrva and uttara, "former" and "latter" -- that
is to say, coming earlier and later to their meridian-transit...
In each case, a Гcouch or bed-ґstead (shayyā, mañca, paryanka)
is given as the figure Г(or) symbolґ of one or both of the
parts, we recognize in them all the common characteristic of a
constellation of З4 stars¶, forming together a regular oblong
figure, which admits of being represented... by a bedу or Зthe
legs of a cot¶. тThe regents of pūrva and uttara-palgunī are
ГBhaga and Aryamanґ... two of the ādityasу. It is Гruled by
Venusґ, and the junction-star is ГЗDelta Leonisґ spaced on the
eliptic from 0ш Aries, (about) 146ш40'¶ or т139ш58'у or ГVirgo
10ш12'ґ.
3196. (10).{DBO} (-{SDO}) /-{KHRA}\: uttara phalgunī /-uttara phalguṇī\
Ї-uttara phalgun , -uttara phālgunī, -uttara proshṭha padā
-uttara praushṭha pada(r); [и {DBO BA}: A pouring out.] Їuttara
`later, following, subsequent, latter, concluding, posterior
future; upper, higher, superior, better, chief, excellent
dominant, predominant, and more powerful'(r). ГThe Latter Bad
One. Symbol, a bed or counch. Regents, the ādityas, Aryaman
and Bagha. Ruled by the Sunґ. The junction-star is
ГЗBeta Leonisґ spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about)
150ш00'¶ or т150ш10'у or ГVirgo 20ш30'ґ.
3197. (11).{ME BZHI} /-{BYA MA}\: hastā /-hastā, -hasra\ ; [NA] /The 12th con-
stellation\. тHasta ЇГThe handґу... the 11th (13th) lunar as-
terism (represented by тfigured as a handу and containing тЗfive
starsу(r), resembling a palm¶ тcorresponding to the five fingures.
The stars are named, counting from the thumb around to the
little finger. These are the five principle stars in the con-
stellation ЇCorvus(r). ГSaitar, the Sunґ, is the regentу and it's
Гruled by the moonґ. The junction-star is тГЗDelta Corviґу
spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about) 173ш20'¶ or
т174ш22'у or ГLibra 12ш20'ґ.
3198. (12).{NAG PA} /-{SKAR MA,} -{BYA'U}\: citrā; [Black]. ЇConspicuous, excel-
lent, distinguished, bright, clear, bright-coloured... Fem.
Spica Virginis, the 12th (in later reckoning the 14th) Lunar
Mansion(r) Das erroniously says /"the 13th constellation"\.
тCitrā, "brilliant." This is the beautiful star of the first
magnitude Alpha Virginis or Spica (or ЗVirginis Spica¶)
constituting an asterism by itself, and figured as (a Гsymbol)
a Lamp or ¶a PearlЗґ. Its divinity (Гregent) is Tvashṭar, "the
artificerґ, shaper"у. It's Гruled by Marsґ. The star is on the
eliptic from 0ш Aries, (about) 180ш00'¶ or т180ш43'у or ГLibra
22ш43'ґ.
3199. (13).{SA RI}: svātī /-svāti\ Їpl. -saātyaḥ(r); [NA] Das wrongly (P.226)
says /The fourteenth constellation or Lunar Mansion\. ЇFem.
(of unknown derivation)(r) тthe word is said to mean ЇГ"sword"у(r)
or `The Good Goer'ґ. тThe Tāittiriya Brāhmaṇa calls the aster-
ism Гnishṭyā, "Outcast"ґ, possibly from its remote northern
situation. It is, like the last (asterism), an asterism com-
prising but a single brilliant star, which is figured as Гa
coral bead, gem, or pearlґ or Зresembling a sapphire¶. It's
Гregent (is) Vayu, the god of the Wind (/{RLUNG GI DBANG PHYUG}\
and) ruled by the Dragon's Headґ. тThe star intended is plainly
ЗГAlpha Bootisґ or ЇArcturus¶у(r). The star is on the eliptic
from 0ш Aries, (about) 200ш00'¶ or т183ш02'у or ГLibra 23ш07'ґ.
3200. (14).{SA GA}: vishākhā /-vishākhā, -rādhā\; [NA]. /The name of the
14th
Lunar Mansion or constellation\. тVishākhā, "having spreading
branches" (or Гbranchedґ): in all the earlier lists the name
appears as a dual, vishākhe. The asterism is also placed under
the regency of a dual divinity, Гindrāhnīґ, Indra and Agni.
We should expect... to find it composed, like the other two
dual asterisms,... of two stars, nearly equal in brillancy, and
(the) two is...Beta & ЗГAlpha Libr'ґ¶... The later authorities
give vishākhā four stars, and the difined position of the junc-
tion-star identifies it... with the faint star Iota Libr'...
The identification of Vishākhā... (is) more doubtful than that
of any other asterism... yet we believe that it was originally
composed of the two stars Alpha & Beta Libr', and that later
the group was extended to include also Iota & Gamma Libr', and
as so extended, was figured as a toraṇa... meaning "an outer
door, or gate, Гa decorated gateway"ґу or as З3 stars resem-
bling a potter's wheel¶. It is Гruled by Jupiterґ. The junction-
star is тIota Libr'у or ГЗAlpha Libr'ґ spaced on the eliptic
from 0ш Aries, (about) 210ш00'¶ or т213ш31'у or ГScorpio
13ш58'ґ.
3201. (15).{LHA MTZAMS} (-{LHA TZAMS}) /-{LAG SOR}\: anurādhā; [Brahma]
Das says
wrongly /Name of the 16th Lunar Mansion\. ЇAnurādha, fem.
"causing welfare, happiness," the 17th of the 28 nakshatra or
Lunar Mansions(r). тAnurādhā, or, as plural, anurādhās; the word
means "success"у, Гpropitious or successfulґ. The Гregent-ґ
тdivinity is ГMitraґ, "Friend," one of the ādityas.у ГRuled by
Saturnґ. т... the asterism is composed of Зthree stars¶, and
with this our text plainly agrees... all other authorities
give it four stars... It is figured as a bali or vali; this
Colebrooke translates "a row Ї(line of) oblations(r)"... although
it means both "oblation, offerin," and "fold, Гa row, ridgeґ,"
it may better be taken as simply "a row"; the stars of the
asterism, whether considered as 3 or 4, bein disposed in nearly
a straight line. It may be Зresembling a umbrella¶. ГRuled by
Saturnґ.The junction-star is тГЗDelta Scorpii¶ґу spaced on the
eliptic from 0ш Aries, (about) 226ш40'¶ or т224ш44'у or
ГSagitarius 1ш27'ґ.
3202. (16).{SNRON} /-{LDE'U}\: jyeṣṭhā /jueṣṭā\ Їjyeshṭha(r); и
ЇJyeshṭha, "most
excellent, pre-eminent, first, chief, best, greatest, the chief"
(is) the 16th (or according to modern reckoning /18th\) Lunar
Mansion(r). тJyeshṭhā, Г"oldest"ґ. The Tāttiriya-sanhitā, in its
list of asterisms repeats here the name rohiṇī, "ruddy," which
we have... as... the 4th asterism;... as, in the other case...
which shines with a reddish light. The Гregent is Indraґ, the
god of the clear sky. The group contains according to all
authorities, three stars, and the central one is the junction-
star... of the first magnitude. The constellation is figured as
a ring, or ear-ring,Гa pendant ear-jewelґ, as the 3 stars form
nearly a straight line, with the brightest in the middle. It's
Гruled by Mercuryґ. The junction-star is тГAlpha Sorpionisґ or
ЗAntares¶у, spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about)
240ш00'¶ or т230ш07'у or ГSagitarius 8ш39'ґ.
3203. (17).{SNRUBS} /-{SROG MA}\: mūlaṁ /mūlā\; [NA] ЇFirmly fixed, a root,
the
foot or bottom of anything,.. basis, foundation, origin,.. (or)
rooted in, basedupon, derived from; fem., the name of the 17th
(or /19th\) Lunar Mansion(r). тMūla, Г"root"ґ. The presiding
divinity (Гregentґ)... is ГNirṛti, "calamity"ґ, who is also
regent of the south-western quarter. It comprises, according
to Shākalya, nine stars; their configuration is Гsymbolicallyґ
represented by Гa lions tailґ. The stars intended are those in
the tail of Scorpion... Other authorities count eleven stars in
the groupу or З6 stars resembling a crouching lion¶. тThe Khanda
Kataka alone gives Mūla only two stars. The Tāttiriya Sanhitā
gives the name of the asterism as Гvicṛtāu, "The Two Releas-
ers"ґ... are several times spoken of in the Artharva Veda as 2
stars... in the sting of Scorpion; and they alone have been
regarded by some as composing the asterismу. ГRuled by the
Dragon's Tailґ The junction-star is тГЗLambda Sorpionis¶ґ spaced
on the eliptic from 0ш Aries, (about) 253ш20'¶ or т242ш52'у or
ГScorpii 23ш28'ґ.
3204. (18).{CHU STOD}: pūrvāṣāḍhā /-pūrvā āṣāḍhā\
Їpūrvāshāḍhā(r); [NA] For the
meaning of pūrva, see #9. Їāṣāḍha=āshāḍha, (from
ashādhā, or in
the Rig Veda, ashāLha, Mas/Fem/Neu. `not to be overcome, invin-
cible.' Name of 2 Lunar Mansions (distinguished as pūrvā &
uttara, т`the former' and `the latter,'у and reckoned either as
the 18th and 19th (Taitirīya Brāhmaṇa), or as the 20th and 21st
(Vishnu Purāṇa)... month, part of June and July).(r). /{CHU STOD,}
pūrvashāḍha, the month of July\ and /{CHU STOD SKAR MA,} the
constellation, {BRE CHU LHA LDAN MA,} kūrmā,
pūrmvāshāḍha\.
тAshāḍhā, or, as plural, ashāḍhās, this treatise presents the
derivative form āshāḍhā, which is not infrequent... means "un-
subdued." Here, again, we have a double... asterism, which are
distinguished as pūrva and uttara, "former and latter"у. The
Гregentґ тdivinity is Гāpas, "The Waters"ґ. Two stars are or-
dinarily alloted to each asterism, and in each case, the north-
ern is designated as the junction-star. By some authorities
each group is figured as a bed and the other as an elephant's
tusk; and here, again, there is a difference of opinion as to
which is the bed and whichis the tuskу. The true solution of
this confusion is... that the two asterisms taken together are
figured as a bed, while either of them alone is represented by
an elephants tuskу. ГThe Symbol, an Elephants Tusk, or, together
with the next asterism, a bedґ or Зresembling a square¶. ГRuled
by Venusґ. The junction-star is тЗDelta Sagittarii¶ or ГZete
Sagittariiґ spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about)
266ш40'¶ or т254ш39'у or ГCapricornus 12ш31'ґ.
3205. (19).{CHU SMAD} /-{PHUL}\: uttarāṣāḍhā /-uttarā āṣāḍhā\;
[NA] (See above
#18.) /{CHU SMAD SKAD MA,} the constellation of uttarāshāḍha are
the following:-- {PHUL, SNA TZONS, LHA LDAN MA}\. ГThe Latter
Unconqueredґ. The Гregentґ тdivinity is Vishva Devāsу. тThe
two asterisms taken together are figured as a bed, while either
of them alone is represented by an elephants tuskу. ГThe Symbol
an Elephants Tusk, or, together with the next asterism, a bedґ
or Зresembling a square¶. ГRuled by Sunґ. The junction-star is
тГЗSigma Sagittarii¶ґ spaced on the eliptic from 0ш Aries
(about) 270ш00'¶ or т262ш21'у or ГCapricornus 13ш28'ґ.
3206. (20).{GRO BZHIN} /-{BYI BZHIN,} -{GNYIS}\: shravaṇā; [NA] /{GRO
BZHIN,}
shravaṇā nakshatra, the 22nd or 23rd constellation\. Їshravaṇa
Mas., `limping, lame,' name of the 20th (or 23rd) nakshatra(r).
тShravaṇa, "hearing, Зthe ear¶", from the root shru, "hear";
another name for the asterism, shroṇā, found occuring in the
Tāittirīya lists, is perhaps from the same root, but the word
means also "lame." shravaṇa comprises 3 stars, of which the
middle one is the junction-star; they are to be found in the
back and neck of of the Eagle. The ГRegentґ of the asterism is
ГVishṇuґ, and its figured or Гsymbolґ... being Ї3 foot-steps
(tri vikrama)(r) by which Vishṇu is said, in early Hindu mytho-
logy, to have stode through heaven. The Shākalya, however
gives Гa tridentґ as the figure. Possibly, the name is to be
regarded as indicating that it was originally figured as a earу
It's also symbolized as Зresembling an arrow¶. It's Гruled bu
the moonґ. The junction-star is тГЗAlpha Aquil'¶ґ spaced on the
eliptic from 0ш Aries, (about) 293ш20'¶ or т282ш29'у or
ГAquarius 0ш39'ґ.
({NOTE}: Vajranatha gives only 27 nakshatras, by combining this
and the next nakshatras together as one.)
3207. (21).{BYI BZHIN} /NA\: abhijit тГābhijtґу ЗNA¶; [NA]. ЗNA¶/ābhijta, Name
of the 21st constellation or Lunar Mansion\. Їabhijita, Mas.
Fem., Neu., Г`victorious'ґ born under the constellation
abhijit(r). тAbhijit, "conquering.' The rregent of the asterism
is Brahma. The Tāittiriya Sanhitā omits abhijit from its list
of the asterisms. Abhijit is figured as a Гtriangle, or as the
triangular nutґ of the shṛngāṭa, an aquatic plant. This very
distinctly represents... Alpha Lyr' or Vega, a star exceeded in
brilliancy by only one or two othersу. ГUnder its influence the
Gods vanquished the Asuras... and is used only in horary astro-
logy. The junction-star is spaced on the eliptic from 0ш Aries
(about) т264ш10'у or ГCaprocornius 14ш21'ґ.
[P.164]
3208. (22).{MON GRE} (-{MON DRE}) /{MON DRE,} -{SGROG}\: shata bhiṣā
/-shata visā\; /{MON GRU,} shāta bhiṣā, the 23rd Lunar Mansion
or constellation\. Їshata bhisha, Гshata bhishajґ,`(тHavingу)
requiring a hundred physicians,' name of the 22nd or 24th
nakshatra(r). Shata bhishaj, the form shata bhishā, which seems
to be merely a corruption of the other, also occures in later
writtings. It is, as we should expect from the title,... com-
posed of ЇЗa hundred stars¶у(r) Зresembling a flower¶, тof which
the brightest is the junction-star ГЗLamda Aquariiуґ¶у, Їits
name is said to denote that Dhanvantari himself cannot cure a
person affected with disease whilst the moon is in this aster-
ism(r). тThe regent of the 25th asterism, according to nearly
all the authorities, is ГVaruṇaґ, the chief of the ādityas
but later the Гgod of the watersґ. The Tāittirīya Sanhitā alone
gives to it and to the 14th asterism, as well as to the 18th
Indra as the presiding divinity, this is perhaps mere blunder-
ing.у ГRulled by the Dragon's Headґ. The junction-star is
spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about) 320ш00'¶ or
т319ш51'у or ГPisces 10ш27'ґ.
3209.? (23).{MON GRU} /-{MON DRE}\: (-dhaniṣṭhā) [-dhaniṣthā] /-dhanasta
-dhanishṭhā\; [NA]. /{MON DRE,} the 22nd Lunar Mansion or con-
stellation\. Їdhanishṭhā, Fem., singular & plural, from the
superlative of dhan, `to cause to run or move,' `to bear fruit,
the name of the nakshatra Srāvishṭha, Sravishṭhā, or 24th Lunar
Mansion(r). тShravishṭhā, the word is a superlative formation
from the same root from which came the preceeding asterism
(shravaṇa), and means probably, "most famous"у or ГMost
Favourableґ. тAnother and hardly less frequent appellation is
dhanishṭhā, an irregula superlative from dhanin, "wealthy."
The class of deities known as the vasus, "the Bright, Good
ГOnesґ" are the regents of this asterism. It comprises З4
stars¶ which is given by so early a list as the Tāittiriya
Brāhmaṇa is the original number, or, according to the Shākalya
and Khanḍa kaṭaka, five. The group is the conspicuous one in
the head of the Dolphin... and closely disposed in a diamond
or lozenge-form; they are figured... as a Зdrum or tabor¶у. It
is Гruled by Marsґ. The junction-star is тГЗBeta Delphini¶ґ
spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about) 300ш00'¶ or
т296ш05'у or ГAquarius 15ш14'ґ.
3210. (24).{KHRUMS STOD}: (-pūrva bhadra padā) [-pūrva bhādra pada]
Ї-pūrva bhadra padā(r) /-pūrva bhādra pada\; и. For pūrva, See #9.
/{KHRUMS STOD,} the name of the 24th constellation\. Їpūrva
bhādra pada, Mas., the 25th nakshatra(r). тBhādra padā, also
bhadra padā; from bhadra, "beautiful, happy," and pada, "foot"у.
ГThe Former Beautiful, Auspicious, Happy Feetґ Another frequent
appelation is proshṭha pada: proshṭha is said to mean "carp"
and "ox"; the latter signification might perhaps apply here.
All authorities agree in assigning 2 stars to each of the 2
groups; but thereis not the same accordance as regards the
figures by which they are represented; by some the one, by
other, is called Гa couchґ or bed, the alternate one, in either
case, being a bi-faced figure; the Muhūrta cintāmani calls the
first a bed, and the second twins. It admitts... that the
bhādra padās are the 4 bright stars Alpha, Beta, Gamma Pegasi
and Alpha Andromed'... which form together a nearly a perfect
square... known as the "Square of Pegasus." The figure of a
counch or bed, then, belongs... to the whole constellation,...
while on the other hand, either of these asterisms is symbolized
by a pair of twins, or a figure with a double-face... "Feet"
as a part of both names... is also... evident, if we regard
the group as thus composed. The Гregent (is) Aja ekapāt, "The
One-Footed Goat"ґ from the Vedic pantheonу. It's Гruled by
Jupiterґ. The junction-star is тГAlpha Pegasiґ (or) ЗBeta
Pegasi¶ spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about) 330ш20'¶
or т334ш25'у or ГPiscis 22ш22'ґ.
3211. (25).{KHRUMS SMAD}: (-uttara bhadra padā) [-uttara bhādra pada]
/-uttara bhādra pada\ Ї-uttara bhadra padā, -uttara bhādra padā(r);
и. See above # 25. /{KHRUMS SMAD,} the name of the 25th constel-
lation; according to Hindu astronomy the 26th Lunar Mansion
figured by a couch, Гbedґ (or) Зcot¶, and comprehending 2
stars, of which one is т(Alpha)у Andromeda\. ГThe Latter
Beautiful, Auspicious, Happy Feetґ The Гregent (is) Ahi Budhya
тAhi budhnyaу, "The Bottom-snake"ґ тfrom the Vedic pantheonу.
It's Гruled by Saturnґ. The junction-star is тГЗGamma Pegasi¶ґу
spaced on the eliptic from 0ш Aries, (about) 346ш40'¶ or
т347ш16'у or ГAries 08ш02'ґ.
3212. (26).{NAM GRU} /-{SHE SA}\: revatī; [NA]. Das says /revatau nakshatra
the 26th constellation in Buddhist astrology:
{SUM CU SO GNYIS GRU YI DBYIBS} it is shaped as two eliptical
groups of 32 stars\, while Monier-Williams erroneously says
it is a ЇName of the fifth nakshatra(r). Furthermore, Їrevatī
fem., of revat, mfn., (prob. contracted from rayi vat)
wealthy, rich, opulant, prosperous, abundant, plentiful
brilliant, splendid, beautiful(r). тRevatī, "wealthy, abundant".
Its presiding divinity is Pūshan, "The Prosperer," (ГThe
Nourisherґ), one of the ādityas. It is said to contain 32
stars, which are figured, like those of Shravishṭhā, by Гa
drum or taborґу or З3 stars resembling a fish¶; тbut it would
be in vain to attempt to point out precisely the 32 which are
intended, or to discover in their arrangement any resemblance
to the figure chosen to represent itу. It is Гruled by Mercuryґ.
The junction-star is тГЗZeta Piscium¶ґ situated in the band
which connects the two Fishesу, spaced on the eliptic from 0ш
Aries, (about) 360ш00'¶ or т359ш50'у or ГAries 18ш53'ґ.
3213. (27).{THA SKAR} /-{DBYUG GU}\: ashvinī /-ashrinī\; [NA] /{THA SKAR,}
āshvanau (is) the name of a constellation represented in
Buddhist astrology by a woman on horseback, and the name of
the goddess presiding over that constellation\. Їaṣvinā, or
aṣvinau, Mas., `The Two Charioteers', the name of the nakshatra
presided over by the aṣvins; aṣvinī, the head of Aries or the
first of the 28 nakshatras'(r). тAshvinī; this treatise exhibits
the form ashvini; in the older lists, as also often elsewhere
we have the dual ashvināu, ashvayujāu, Г"The Two Horsemenґ, or
Ashvin." The Ashvins are personages in ancient Hindu mythology
somewhat nearly corresponding to the Castor and Pollux of the
Greeks. They are the ГRegentґ divinities of the asterism
which is named for them. The group is figured as a ГЗhorse's
head¶ґ, doubtless in allusion to its presiding deities, and not
from any imagined resemblanceу even though Raman says it's
Зresembling a horse's face¶. It's Гruled by the Dragon's Headґ.
тThe dual name leads us to expect to find it composed of two
stars, and that is the number alloted to it by Shākalya and
Khaṇda kaṭaka. The Sūrya siddhānta designates... its junction-
star as тГЗBeta Arietis¶ґ, spaced on the eliptic from 0ш Aries
(about) 13ш20'¶ or т13ш56'у or ГTarus 02ш51'ґ.
3214. (28).{BRA NYE}: bharaṇī /-bharanī\ Ї-bharaṇa, -bharaṇi, -bharaṇī(r);
[NA]
/{BRA NYE,} bharaṇau nakshatra, constellation I., the first Lunar
Mansion [the second constellation in the Hindu astronomy]\.
Їbharaṇa, `bearing, maintaining, carrying, bringing, wearing
putting on, supporting, nourishing' (is) the name of a nak-
shatra (=bharaṇī), the name of the 7th nakshatra(r). тBharaṇī
also, as plural, bharaṇyas, from the root bhar, "carry": in the
Tāittiriya lists the form apabharaṇī, "bearer away," in singular
and plural is also found. Its divinity is Yama, ГGod of Deathґ
the ruler of the world of departed spirits; it is figured as
the yoni, or the Їpudendun muliebreу(r) Зresembling a female
sexual organ¶. тAll authorities agree in assigning it З3 stars¶
... identified with the triangle of faint stars lying north of
the back of the Ram, or 35, 39, 41 Arietis; they are figured
by some as a distinct constellation, under the name of Musca
Borealisу. It is Гruled by Venusґ. тThe southernmost as... its
junction-star is Г35 Arietisґу, or З41 Arietis and is spaced
on the eliptic from 0ш Aries, (about) 26ш40'¶ or т26ш54'у or
ГTarus 15ш49'ґ.

3215. Sec.167.{LHA DANG KLU LA SOGS PA'I MING LA}:
(-deva nāga nāmāni, - A NA) [NA];
Names of Gods, Nāgas, Etc.
3216. (1).{LHA}: devaḥ; A god.
3217. (2).{KLU}: nāgaḥ; A Nāga, Hydra or serpent.
3218. (3).{GNOD SBYIN}: yakṣaḥ; A mischievous demi-god.
3219. (4).{DRI ZA}: gandharvaḥ; (An eater of fragrance) a celestial musician.
3220. (5).{LHA MA YIN}: asuraḥ; A demi-god, an Asur.
3221. (6).(-{LHA MA YIN DANG 'DOM NA SBYIN BYED MA'I BU}) (P.227)
[-{LHA MA YIN,} -{LHA MA YIN SBYIN BYED MA'I BU}]
daityaḥ; A son of the liberal givers.
3222. (7).{NAM MKHA' LDING}: garuḍaḥ; Viṣṇu's bird (soaring in the air).
3223. (8).{MI, CI}: (-kiṁnaraḥ) [-kinnaraḥ];
Kinnara: a monstrous demigod, or attendant.
3224. (9).{LTO 'PHYE CHEN PO}: mahoragaḥ; (Creeping or crawling on its belly)
A monstrous demi-god of the serpent genus.
3224. (10).{GRUL BUM}: kumbhāṇḍaḥ; A monstrous demi-god.

3226. Sec.168.{KLU'I RGYAL PO'I MING LA} (-{KLU'I RGYAL PO'I RNAM KYI MING
LA}):
(-nāga rāja nāmāni) [NA]; Names of the Nāga Princes.
3227. (1).{KLU'I RGYAL PO DUNG SKYONG}: (-shankha pālo nāga rājā)
[-saṅkha pālo nāga rājā]; The Conch-shell keeper, a Nāgarājā.
3228. (2).{KLU'I RGYAL PO STOBS KYI RGYU} (+{KLU'I RGYAL PO STOBS KYI
RGYA}):
karkoṭako nāga rājā; The Cause of Strength or Power, a Nāgarājā.
3229. (3).{KLU'I RGYAL PO RIGS LDAN}: kuliko nāga rājā;
That of Noble Existence, a Nāgarājā.
3230. (4).(-{KLU'I RGYAL PO PAD MA}) [-{KLU'I RGYAL PO PADMA}]:
padmo nāga rājā; The Padma Nāgarājā.
3231. (5).(-{KLU'I RGYAL PO PAD MA CHEN PO}) [-{KLU'I RGYAL PO PADMA
CHEN PO}]:
mahāpadmo nāga raja; The Great Padma Nāgarājā.
3232. (6).{KLU'I RGYAL PO NOR RGYAS} [P.165]
(-{KLU'I RGYAL PO NOR RGYAS KYI BU}):
vāsukir nāga rājā; The Wealthy Nāgarājā.
3233. (7).{KLU'I RGYAL PO MTHA' YAS}: ananto nāga rājā;
The Boundless Nāgarājā.
3234. (8).{KLU'I RGYAL PO 'JOG PO}: takṣako nāga rājā; The Carpenter
Nāgarājā.
3235. (9).{KLU'I RGYAL PO CHU LHA}: varuṇo nāga rājā; Varuna
Nāgarājā.
3236. (10).{KLU'I RGYAL PO CHU SRIN}: makaro nāga rājā;
Makara, a marine monster.
3237. (11).{KLU'I RGYAL PO 'PHYANG BA}: lambuko nāga rājā;
Lambuka, Depending or Hanging Down.
3238. (12).{KLU'I RGYAL PO RGYA MTZO} (P.228)
[-{KLU'I RGYAL PO RGYA MTZO DUG CAN}]:
sāgaro nāga rājā; Sāgara, a nāgarājā.
3239. (13).{KLU'I RGYAL PO MA DROS PA}: anavatapto nāga rājā;
(The Not Grown Warm) name of the Manasarovara lake in Tibet.
3240. (14).{KLU'I RGYAL PO SER SKYA}: piṇgalo nāga rājā;
Piṅgala, The Yellowish-white.
3241. (15).{KLU'I RGYAL PO DGA' BA}: nando nāga rājā; Nanda, Joy or Delight.
3242. (16).{KLU'I RGYAL PO LAG BZANG}:
(-subāhur nāga rājā) [-subāhu nāga rājā];
Subāhu, The Good or Handsome-armed.
3243. (17).{KLU'I RGYAL PO SGRA 'BYIN}: nardano nāga rājā;
Nardana, (The Noisy or Sound Utterer).
3244. (18).{KLU'I RGYAL PO MIG BKRA} (-{KLU'I RGYAL PO MIG BKRA BA}):
citrākṣo nāga rājā; Citrākṣa (With Eyes of Variegated Colour).
3245. (19).{KLU'I RGYAL PO SGRA SGROGS} (-{KLU'I RGYAL PO SGRA SGROGS
KYI BU}):
rāvaṇo nāga rājā; Rāvaṇa (The Sounding or Making a Noise).
3246. (20).{KLU'I RGYAL PO SKYA BSENG}: pāṇḍuro nāga rājā;
Pāṇḍura (The Yellowish-white).
3247.@ (21).{KLU'I RGYAL PO 'PHANG BA}: lambuko nāga rājā; [NA - See
#3237].
3248. (22).{KLU'I RGYAL PO SRIN BU} (-{KLU'I RGYAL PO SRIN PO}):
(-kṛmir nāga rājā) [-kṛmi nāga rājā]; Kṛmi (The Worm).
3249. (23).{KLU'I RGYAL PO DUNG}: shaṅkho nāga rājā;
Shaṅkha (The Conch-shell -- a trumpet).
3250 (24).{KLU'I RGYAL PO DKAR GSAL}: pāṇḍarako nāga rājā;
Pāṇḍaraka (The Clear White).
3251. (25).{KLU'I RGYAL PO NAG PO}: kālo nāga rājā;
Kāla, nāgarajā (The Black One).
3252. (26).{KLU'I RGYAL PO NYE NAG}: upakālo nāga rājā;
Upakāla nagarāja (The Somewhat Black).
3253. (27).{KLU'I RGYAL PO RI BO}: giriko nāga rājā;
Girika nāgaraja (The Mountaineer).
3254. (28).{KLU'I RGYAL PO STOBS MED}: abalo nāga rājā;
Abala nāgarāj a (Without Strength, The Weak).
3255. (29).{KLU'I RGYAL PO BDE BYED}:
(-shaṅkāro nāga rājā) [-shaṁkaro nāga rājā];
Shaṁkara nāgaraja (That Which Makes Happy).
3256. (30).(-{KLU'I RGYAL PO SBYAD SREL,} -{KLU'I RGYAL PO SBRANG SREL})
[-{KLU'I RGYAL PO SPYAD SREL}]:
bhāṇḍo nāga rājā; Bhāṇḍa nāgarājā (A Professional
Jester).
3257. (31).{KLU'I RGYAL PO LNGA LEN}: pañcālo nāga rājā;
(P.229)
Pañcāla nāgarājā (The Taker or Receiver of Five).
3258. (32).{KLU'I RGYAL PO DUS CAN}: kāliko nāga rājā;
Kālika nāgarājā (The Temporal).
3259. (33).(-{KLU'I RGYAL PO CHUNG ZAG PA}) [-{KLU'I RGYAL PO CHUNG
ZAG}]:
(-kiṁcanako nāga rājā) [-kiñcanako nāga rājā];
Kiñcaka nāga rājā (The Little).
3260. (34).{KLU'I RGYAL PO STOBS CAN} (-{KLU'I RGYAL PO STOBS LDAN}):
baliko nāga rājā; Baliko nāga rājā (The Strong or Powerful).
3261. (35).{KLU'I RGYAL PO LHAG MA}: uttaro nāga rājā; [P.166]
Uttara nāgarājā (the residue or last).
3262. (36).{KLU'I RGYAL PO GLANG PO CHE}: mātaṅgo nāga rājā;
Mātanga nāgarājā (The Elephant-bodied, or Elephant).
3263. (37).{KLU'I RGYAL PO LUG}: (-elo nāga rājā) [-eḍo nāga rājā];
Eḍa nāgarājā (A Sheep or Ewe).
3264.@ (38).{KLU'I RGYAL PO DAG CAN}: sāgaro nāga rājā; [NA].
3265. (39).{KLU'I RGYAL PO NYE DBANG}: upendro nāga rājā;
Upendra nāgarājā (The Somewhat Powerful).
3266. (40).{KLU'I RGYAL PO MI DANG NYE}: upanaro nāga rājā;
Upanara nāgarājā (The Approaching a Man, or Nearly a Man).
3267. (41).{KLU'I RGYAL PO LUG MDOG}: (-ela varṇo nāga rājā)
[-eḍa vareṇā nāga rājā, -? eḍa varṇo nāga rājā];
Eḍavarṇā nāgarājā (of The Colour of a Sheep or Ewe).
3268. (42).{KLU'I RGYAL PO R} Iṣ {BKRA}: vicitro nāga rājā (-citro nāga
rājā);
Vicitra nāgarājā (The Handsomely Variegated).
3269. (43).{KLU'I RGYAL PO RTOG PA} (-{KLU'I RGYAL PO RTOG PA'I BU}):
rāghavo nāga rājā; Rāghavo nāgarājā (Iudging, Reflecting).
3270. (44).{KLU'I RGYAL PO GLANG PO CHE'I MTZAN}:
hasti kaccho nāga rājā; Hasti kaccha nāgarājā.
3271. (45).{KLU'I RGYAL PO AE LE 'DAB}: (-elā pattro nāga rājā)
[-ela patro nāga rājā]; Elapatra nāgarājā.
3272. (46).{KLU'I RGYAL PO AAMRA'I BU}:
(-āmra tīrtho nāga rājā) [-amra tīrtho nāga rājā];
Amratīrtha nāgarājā (The Son of Amra).
3273. (47).{KLU'I RGYAL PO SOG MA MED PO}: (-apalālo nāga rājā)
[-apalalo nāga rājā]; Apalalo nāgarājā (The Strawless).
3274. (48).{KLU'I RGYAL PO TSAM PA SKYES} (-{KLU'I RGYAL PO TSAM PAR
SKYES}):
cāmpeyo nāga rājā; Campeya nāgarājā (Born in Campa).
3275. (49).{KLU'I RGYAL PO KHRA}: aliko nāga rājā;
Aliko nāgarājā (A Hawk, A Falcon).
3276. (50).{KLU'I RGYAL PO SHIN TU MTHAR BYED}: (-pramokṣako nāga
rājā)
[-amokṣako nāga rājā] (M. -pramokṣako nāga rājā);
Amokṣa nāgarājā (The Deliverer or Destroyer).
3277. (51).(-{KLU'I RGYAL PO RGYAS BYED}) (P.229-30)
[-{KLU'I RGYAL PO RGYES BYED}]:
sphoṭano nāga rājā; Sphoṭana nāgarājā (That Causes
Abundance).
3278. (52).(-{KLU'I RGYAL PO DGA' DANG NYE DGA' GNYIS})
[-{KLU'I RGYAL PO DGA' PO DANG NYE DGA' GNYIS}];
(-nandopanandān nāga rājā) [-nandopanando nāga rājā];
Nandopanando nāgarājā (The Two Delights.)
3279. (53).(-{KLU'I RGYAL PO HU LU RU}) [-{KLU'I RGYAL PO HU LU TU}]:
huluḍo nāga rājā (-huluko nāga rājā, +huluḍo huluḍo);
Huluḍa nāgarājā.
3280. (54).{KLU'I RGYAL PO GSAL MTHONG}:
uluko nāga rājā (-huluko nāga rājā);
Uluka nāgarājā (The Clear-seeing or Sighted).
3281. (55).(-{KLU'I RGYAL PO SKYA BO}) [-{KLU'I RGYAL PO SKYA'I}]:
paṇḍaro nāga rājā;
Paṇḍara nāgarājā (The Pale or Yellowish-white).
3282. (56).(-{KLU'I RGYAL PO RTSIBS RA,} -{KLU'I RGYAL PO BRTSEGS RGYAS})
[-{KLU'I RGYAL PO RTSI BAS}]: aravāḍo nāga rājā;
Aravaḍo (The Spoke of a Wheel).
3283. (57).{KLU'I RGYAL PO BSAGS RGYAS} (-{KLU'I RGYAL PO BRTSIBS RA}):
cicchako nāga rājā (-shirṣako nāga rājā);
Cika (Abundant Collection)
3284. (58).{KLU'I RGYAL PO RAB BZANG}: paravāḍo nāga rājā; Paravāḍa
(The Best).
3285. (59).{KLU'I RGYAL PO GZI CAN}: manasvī nāga rājā;
Manasvī (The Shining, Bright).
3286. (60).{KLU'I RGYAL PO NYA LCIBS}:
(-shabalo nāga rājā) [-shaivalo nāga rājā];
Shaivala (A Fish Gill).
3287. (61).(-{KLU'I RGYAL PO AUT PA LA}) [-{KLU'I RGYAL PO AUDPALA}]:
utpalako nāga rājā; Utpala (A Water-lily or The Lotus).
3288. (62).{KLU'I RGYAL PO 'PHEL BA PO}: vardhamānako nāga rājā;
(The Increased or Augmented).
3289. (63).{KLU'I RGYAL PO BLO CAN}: buddhiko nāga rājā; [P.167]
(The Intelligent or Ingenious).
3290. (64).{KLU'I RGYAL PO SEN MO CAN}: nakhako nāga rājā;
He That Has Long Nails (on his hands).
3291. (65).(-{LUG DANG 'DU BA GNYIS}) [-{KLU'I RGYAL PO LUG DANG 'DU BA
GNYIS}]:
(-ela melo nāga rājā, -ela melāu nāga rājānāu)
[-eḍa meḍo nāga rājā]; He That Has (A Ewe and Coition).
3292. (66).{KLU'I RGYAL PO MA NYAMS PA}: acyuto nāga rājā;
He That Has (The Undefiled, The Pure).
3293. (67).(-{KAM BA LA DANG AA SHWA TA RA GNYIS})
[-{KLU'I RGYAL PO KAM BA LA DANG AA SHWA TA RA GNYIS}]:
(-kambalā shvatarāu nāga rājānāu)[-kambalā shvatarau nāga
rājā];
He That Has The Two Serpents kambala and ashvatara.
3294. (68).(-{KLU'I RGYAL PO SHIN TU MTHONG BA})
[-{KLU'I RGYAL PO SHIN TU MTHONG}]: sudarshano nāga rājā;
He That is (The Well-seeing or Looking Well Out).
3295. (69).{KLU'I RGYAL PO YONGS SU BRTSEGS PA}
(-{KLU'I RGYAL PO YONGS SU BRTSOGS PA}):
parikūṭo nāga rājā; He That is (The Storied, or Heaped-up).
3296. (70).{KLU'I RGYAL PO BZHIN LEGS}: (P.231)
sumukho nāga rājā; He That is (The Handsome-faced).
3297. (71).(-{KLU'I RGYAL PO ME LONG GTONG}) [-{KLU'I RGYAL PO ME LONG
GDONG}]:
(-ādarsha mukho nāga rājā) [-adarsha mukho nāga rājā];
He That is (The Mirror-faced).
3298. (72).{KLU'I RGYAL PO SPOS 'DZIN}:
(-gandhāro nāga rājā) [-gāndhāro nāga rājā];
He That is (The Receiver of Perfume or Incense).
3299. (73).{KLU'I RGYAL PO 'GRO LDING}: dramiḍo nāga rājā;
He That is (Going and Soaring).
3300. (74).{KLU'I RGYAL PO STOBS CAN} (-{KLU'I RGYAL PO STOBS LHA}):
bala devo nāga rājā; He That is (The Strong).
3301.@ (75).{KLU'I RGYAL PO KAM BA LA}: kambalo nāga rājā; [NA].
3302. (76).{KLU'I RGYAL PO BRAG LAG}: (-shāila bāhur nāga rājā)
[-shaila bāhu nāga rājā]; He That is (The Rock-handed or Armed).
3303. (77).{KLU'I RGYAL PO RNAM PAR 'JIG BYED}
(-{KLU'I RGYAL PO RNAM PAR 'JIGS BYED}):
vibhīṣaṇo nāga rājā; He That is (The Destroyer).
3304 (78).(-{GANG GA,} -{GANG GA'I KLU'I RGYAL PO}) [-{GAMS GA'I KLU'I
RGYAL PO}]:
gaṅgā nāga rājā; The Nāgarājā of the Ganges.
3305. (79).(-{SIN DHU,} -{SIN DHU'I KLU'I RGYAL PO}) [NA]:
sindhur nāga rājā; The Nāgarājā of the Sindhur.
3306. (80).(-Si {TA,} -? Si {TA'I KLU'I RGYAL PO}) [NA]: sītā nāga rājā;
The Nāgarājā of the Sītā.
3307. (81).(-{PAG SHU, SI SHU'I KLU'I RGYAL PO}) [NA]:
pakṣur nāga rājā; The Nāgarājā of the Pakṣur
3308. (82).(-{BKRA SHIS}) [-{KLU'I RGYAL PO BKRA SHIS}]: maṅgalo nāga rājā;
He That is (The Prosperous or Glorious).

3309. Sec.169.{KLU PHAL PA'I MING LA} (-B {KLU PHAL PA'I MING LA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Common Nāgas or Serpents.
3310. (1).{DBANG PO'I SDE}: indra senaḥ; Indra's Army.
3311. (2).{'DAM BU}: naḍaḥ; A Reed.
3312. (3).{RAB MDZES}: sundaraḥ; The Very Beautiful.
3313. (4).{GLANG CHEN RNA BA}: hasti karṇaḥ; Elephant's Ear.
3314. (5).{RNON PO}: tīkṣṇaḥ; Sharp.
3315. (6).(-{SER SHYA}) [-{SER SKYA}]: piṅgalaḥ; Pale or Yellowish-white.
3316. (7).{GLOG 'BAR}: vidyuj jvālaḥ; Flash of Lightning. (P.232) [P.168]
3317. (8).{GLOG GI 'OD CHEN}: mahā vidyut prabhaḥ;
A Great Shine of Lightning.
3318. (9).{DAM PA 'DEBS}: bharu kacchaḥ; Making a Vow.
3319. (10).{BDUD RTSI CAN}: amṛtaḥ; Ambrosial.
3320. (11).{MU STEGS CAN}: (-tīrthikaḥ) [-tīrthakaḥ]; A Determinist.
3321. (12).(BaI {DU RYA'I 'OD}) [-{BI}d{URYA'I 'OD}]:
(-vāidūrya prabhaḥ) [-vaiḍūrya prabhaḥ];
The Lustre of a Vaidūrya (Lapis Lazuli).
3322. (13).{GSER MDOG SKRA}: suvarṇa keshaḥ; With Golden Hair
(Golden-haired).
3323.@ (14).{NYI MA'I 'OD, NYI MA MGO}: sūrya prabhaḥ; [NA].
3324. (15).{'CHAR BA}: udayanaḥ; Arising (As the Sun, etc.).
3325. (16).(-{BAL GLANG MGO,} -{BA LAM MGO}) [-{BA GLANG MGO}]:
gaja shīrṣaḥ; An Elephant's (or ox's) Head.
3326. (17).{DKAR PO}: shvetakaḥ; The White One.
3327. (18).{NAG PO}: kālakaḥ; The Black One.
3328. (19).{GSHIN RJE}: yamaḥ; Lord of the Dead.
3329. (20).{DGE SBYONG}: shramaṇaḥ; The Shramaṇa or priest.
3330. (21).{SBAL PA}: maṇḍūkaḥ; The Frog.
3331. (22).{GTSUG NA NOR BU}: maṇi cūḍaḥ;
With a Crest of Gems (or a gem on the crown of the head).
3332. (23).{DON YOD MTHONG}: amogha darshanaḥ; Circumspect.
3333. (24).{GSHOL MDA' 'DZIN}: īshā dhāraḥ; Holding the Shaft of a Plough.
3334. (25).{SNA TZOGS SDE}: citra senaḥ; The Mixed Tribe (or army).
3335. (26).{ZHAGS PA CHEN PO}: mahā pāshaḥ;
The Great Snare (fetter, net, noose).
3336. (27).{BDE BYED}: kṣemaṁ karaḥ; That Makes Happy.
3337. (28).{GDENGS KA CHEN PO}: mahā phaṇakaḥ; (P.232-3)
The Large Cobra da capillo with an expanded hood or neck.
3338. (29).{DBYANGS ZAB}: (-gaṁbhīra nirghoṣaḥ) [-gambhīra
nirghoṣaḥ];
Having a Bass or Deep Voice.
3339. (30).{CHER SGROGS}: (-mahā nirnādī) [-mahā ninādī]; Making a Great
Noise.
3340. (31).{RNAM PAR SGRA 'BYIN}: vinarditaḥ;
That Has Uttered a Sound or Made a Noise.
3341. (32).{RTSAL CHEN}: mahā vikramaḥ; The Great Skill (or Greatly Skilled).
3342. (33).{LAG 'GRO}: bhujaṁ gamaḥ; Walking or Moving on Its Hands.
3343. (34).{STOBS CHEN}: mahā balaḥ; Great Strength (He With Great Strength).
3344. (35).{MTHU BSGYING}: visphūrjitaḥ;
That Has Yawned Greatly (and made a great noise or thundered).
3345. (36).{RNAM PAR 'JOMS}: (-visphoṭakaḥ) [-viṣphoṭakaḥ]; [P.169]
The Destroyer.
3346. (37).{RAB 'JOMS} (-{RAB 'JOM}): (-prasphoṭakaḥ) [-praṣphoṭakaḥ];
Chief Destroyer.
3347. (38).{SPRIN 'BYUNG} (-{SPRIN BYUNG}):
(-megha sambhavaḥ) [-megha saṁbhavaḥ]; Originating From a Cloud.
3348. (39).{BKRA SHIS LDAN}: svastikaḥ; The Lucky or Auspicious.
3349. (40).{CHAR PA'I RGYUN}: varṣa dhāraḥ; The Bed or Channel of a Stream.
3350. (41).{MGUL NA NOR BU}: maṇi kaṇṭhaḥ; With a Gem on his Neck (or
Throat).
3351. (42).{SHIN TU BRTAN PA}: supratiṣṭhitaḥ; Very Firm or Steady.
3352. (43).{DPAL BZANG}: shrī bhadraḥ; Good Prosperity.
3353. (44).{GTSUG NA NOR BU CHEN PO} (-{GTSUG PHUD 'JA' CAN}):
mahā maṇi cūḍaḥ; With a Large Gem on the Crown of his Head.
3354. (45).{SA BSRUNG GI BU}: (-āirāvaṇaḥ) [-airāvaṇaḥ];
The Son of the Earth-keepers.
3355. (46).(-{DKYIL 'KHOR CHEN PO CAN}) [-{DKYIL 'KHOR CHEN PO}]:
mahā maṇḍalikaḥ; That Forms a Great Circle.
3356. (47).{'JA' GTSUG PHUD CAN}: indrāyudha shikhi;
With a Rainbow on the Crown of His Head.
3357. (48).{SNANG LDAN GTSUG PHUD CAN}: avabhāsana shikhī;
(P.234)
With the Sun on the Crown of his head.
3358. (49).{DBANG PO'I MCHOD SNOD} (-{DBANG PO'I MCHOD SDONG}):
indra yaṣṭiḥ; Indra's vessel for Sacrifice.
3359. (50).(-{DZAM BU'I RGYAL MTZAN,} -{'DZAM BU'I RGYAL MTZAN})
[-{DZAMBU'I RGYAL MTZAN}]: jambu dhvajaḥ;
The Jambu Tree (as a symbol).
3360. (51).{DPAL GYI GZI BRJID} (-{GZI BRJID DPAL}): shrī tejāḥ;
The Splendour of Prosperity (or Shining Like a Diamond).
3361. (52).{ZLA BA'I GZI BRJID}: shashi tejāḥ;
With a Lustre Like That of the Moon.
3362. (53).(-{GTSUG NOR BU THOGS,} -{GCUG NA NOR BU 'DZIN})
[-{GTSUG NA NOR BU THOGS PA}]: cūḍā maṇi dharaḥ;
Having a Gem on the Crown of His Head.
3363. (54).{DBANG PO'I RGYAL MTZAN}: indra dhvajaḥ;
The Ensign or Banner of Indra.
3364. (55).{SKAR MA LA DGA' BA}: jyotī rasaḥ;
That Rejoices In, or Is Fond of, the Stars.
3365. (56).{ZLA MTHONG} (-{ZLA BA MTHONG}): soma darshanaḥ; Lookihg on
the Moon.

3366. Sec.170.{GNOD SBYIN GYI DBANG PO'I MING LA} (-{GNOD SBYIN LA}):
(-yakṣāḥ) [NA]; Names of the Princes of the
Mischievous Demi-Gods or Yaksas [yakṣas].
3367. (1).{RNAM THOS BU} (-{RNAM THOS KYI BU}):
(-vāishravaṇaḥ) [-vaishravaṇah];
The Son of Vishra, a Vishrava (fame, celebrity).
3368. (2).{SGRA CHEN PO'I DBANG PHYUG}: mahā ghoṣeshvaraḥ;
Ruler of the Great Sound.
3369. (3).{SA STENG MTZON CHA MCHOG TU MI ZAD PA}:
(-dharaṇī surendrā yudhaḥ) [-dharaṇi surendrā yudhaḥ];
An Inexhaustible Source of Weapons on the Surface of the Earth.
3370. (4).{BLO GROS CHEN PO}: mahā matiḥ; [P.170]
Possessing Great Understanding or Prudence.
3371. (5).{'OD 'PHRO BA'I BDAG} (-{'OD 'PHRO MIG BDAG}):
arci netrā dhipatiḥ; The Hight-scattering Lord.
3372. (6).{RDO RJE LTAR SRA BA'I MIG}: vajra dṛḍha netraḥ;
With a Steady or Fixed Eye Like the thunder-bolt (or Diamond).
3373. (7).(-{MCHOG TU DPA' BA'I LAG PA}) (P.235)
[-{MCHOG TU DGA' BA'I LAG PA}]:
(-agra vīra bāhuḥ) [-agra vari bāhuḥ]; With a Handsome Arm.
3374. (8).{DMAG CHEN PO'I GYUL GNON PA}: mahā senā vyūha
parākramaḥ;
Gaining the Field Over a Great Army.
3375. (9).{LHUN PO'I STOB 'JOMS PA} (-{LHUN PO'I STOB 'JOM PA}):
meru bala pramardī;
Conquering the Strength of the Lofty Mountain (Meru).
3376. (10).(-{LUS PA SA LTAR BZANG BA}) [-{LUS SA LTAR BZANG BA}]:
dharaṇī shubha kāyaḥ;
Having a Good or Auspicious Body Like the Ground.
3377. (11).{GNOD SBYIN 'BROG GNAS}: āṭavika yakṣaḥ;
A Yakṣa dwelling in the Wilderness or Desert.
3378. (12).(-{SGRA SGROGS KYI BA,} -{SGRA SROG GI BU}) [-{SGRA SGROGS KYI
BU}]:
rāvaṇaḥ; The Son of the Thunderer.
3379. (13).(-{LNGAS RTSEN}) [-{LNGAS RTSAD}]: pāñcikaḥ;
Sporting or Amusing Himself with the Five.

3380. Sec.171.{DRI ZA'I DBANG PO'I MING LA} (-{DRI ZA LA 'DI LTA STE}):
(-gandharvā yathā) [NA];
Names of the Gandharvas (or of the Princes of the Gandharvas).
3381. (1).(-{YUL 'KHOR SKYONG,} -{'KHOR SRUNG,} -{YUL 'KHOR BSRUNG})
[-{YUL 'KHOR SRUNGS}]: dhṛta rāṣṭraḥ;
The Keeper or Defender of the Country.
3382. (2).{MI 'AM CI LJON PA'I 'OD}: druma kinnara prabhaḥ;
Kinnara (a monster) Splendour of a Green Tree.
3383. (3).{MIG GTSANG DGA' 'BYUNG}: (-shuci netra rati sambhavaḥ)
[-shuci netra rati saṁbhavaḥ]; The Source of Pure Pleasure.
3384. (4).{ME TOG SDONG PO RGYAS PA'I COD PAN CAN}:
puṣpa druma kusumita mukuṭaḥ;
Wearing a Diadem of the Thick Blossoms of Trees.
3305. (5).(-{DGA' BAS 'GRO BA KUN TU DBYANGS})
[-{DGA' BA'I 'GRO BA KUN TU DBYANGS}]:
rati caraṇa samanta svaraḥ;
The Cheerful Walker -- Resounding Everywhere.
3306. (6).{MIG BZANG RING DGA'}: pramudita pralamba sunayanaḥ;
Rejoices on Account of Having Good (Far-Seeing) Eyes.
3387.* (7).(-{YID DU 'ONG BA'I SGRA SENG GE'I RGYAL MTZAN}) (P.236)
[-{YID DU 'ONG BA'I SGRA}]: (-samano jñāruta siṁha dhvajaḥ
-mano jñāruta siṁha dhvajaḥ, [-samano jñarutaḥ];
Agreeable Sounds or Voices.
# (8).{SENG GE'I RGYAL MTZAN}: siṁha dhvajaḥ; With a Lion on His
Banner.
3388. (9).(-{RIN CHEN 'OD BZHIN KUN TU ZER GTONG}
-{RIN CHEN 'OD BZHIN KUN TU GZER GTONG}
-{RIN CHEN 'OD BZHIN DU KUN TU ZER GTONG}
-{RIN CHEN 'OD BZHIN DU KUN TU GZER GTONG})
[-{RIN CHEN 'OD BZHIN TU KUN TU GZER GTOD}]:
samanta ratna kiraṇa mukta prabhaḥ; Diffusing on Every Side
Like the Brilliancy of Gem, Rays of Light.
3389. (10).{RDO RJE LHUN PO'I ZER BA'I RGYAL MTZAN}
(-{RDO RJE LJON PA ZER BA'I RGYAL MTZAN}):
vajra druma kesara dhvajaḥ; The Banner or Ensign of Vajra.
3390. (11).{BKOD PA'I KUN TU DGA' BA'I RANG BZHING GYI TZUL STON PA,}
(-{BKOD PA'I KUN TU DGA' BA'I RANG BZHING GYI TZUL BSTAN DO,}
-{BKOD PA'I KUN LA DGA' BA'I RANG BZHING GYI TZUL STON PA,}
-{BKOD PA'I KUN LA DGA' BA'I RANG BZHING GYI TZUL BSTAN DO}):
sarva vyūha rati svabhāva naya saṁdarshanaḥ;
Showing (or Teaching, the Natural Manner [Character] of the
Most Delightful Fabrics [Structures].

3391. Sec.172.{LHA MA YIN GYI DBANG PO'I MING LA} [P.171]
(-{LHA MA YIN LA 'DI LTA STE}): (-asurā yathā) [NA];
The Names of the Ruler of the Demi-gods of Daityas.
3392. (1).{SGRA GCAN}: rāhuḥ; The Noisy Beast (The Dragon).
3393. (2).{THAG BZANG RIS} (-{THAG BZANGS RIS}): vema citraḥ;
The Fine Web or Texture.
3394. (3).{BDE BA'I MCHOG} (-{BDE MCHOG}): shambaraḥ; Chief of Happiness.
3395. (4).{'CHING BA}: bandhiḥ; Bondage.
3396. (5).(-{RNAM PAR SNANG BYED}) [-{RNAM PAR SNANG MDZAD}]:
vairocanaḥ; The Illuminator.
3397. (6).{RDO RJE SRA BA}: dṛḍha vajraḥ; The Hard Diamond, or Sceptre.
3398. (7).{LUS SHIN TU BKRA BA}: sucitrāṅgaḥ (-citrāṅgaḥ);
The Very Handsome-bodied.
3399. (8).{RTSIBS CHEN} (-{RTSIBS CAN}): bṛhad āraḥ;
Having a Great Awl, or Rib.
3400. (9).{STOBS YANGS RGYU'I BLO GROS} (-{STOBS YANG RGYU'I BLO GROS}):
bala vipula hetu matiḥ; Great Strength and Prudence.
3401. (10).{GZHON NU DPAL 'BYUNG}: (-vatsa shrī sambhavaḥ)
[-vatsa shrī saṁbhavaḥ]; The Youth Born of Prosperity.
3402. (11).{BRTUL ZHUGS RAB KYI GNAS} (-{BRTUL ZHUGS BZANG PO RAB KYI
DBYANGS}):
suvrata svaraḥ; Place of The Best Conduct.

3403. Sec.173.(-{NAM MKHA' LTING GYI DBANG PO'I MING LA}) (P.237)
[-{NAM MKHA' LDING DBANG PO'I MING LA}]:
(-garuḍendra namāni, -A+B garuḍendra nāmāni) [NA];
Names of the Garuḍa or the Prince of Birds.
3404. (1).{SHUGS CHEN MTHU THOB} (-{SHUGS CHEN MTHU THOBS}):
(-mahā vega labdha sthamā) [-mahā vega labdha sthāma];
That has Acquired Great Velocity and Strength.
3405. (2).(-{MI PHYED GTSUG NA NOR BU MI PHYED GTZUGS NA RIN PO CHE})
[-{MI GYED GTZUGS N A RIN CHEN PO}]:
abhedya ratna cūḍaḥ; Having on the Crown of His Head A Diamond
(or Gem) That Can Not be Cut or Divided.
3406. (3).{DRI MA MED PA'I SHUGS KYI DPAL} (-{DRI MED SHUGS DPAL}):
(-vimala vega shriḥ) [-vimala vega shrīḥ];
Glory on Account of Its Velocity.
3407. (4).{MI BZLOG PA'I SEMS KYI RGYAN}
(-{PHYIR MI ZLOG PA'I SEMS RGYAN,} -{MI ZLOG SEMS RGYAN}]:
(-aninivartanīya citta bhūṣaṇaḥ) [-anivartanīya citta
bhūṣaṇaḥ];
The Ornament of the Mind -- That Which is Not to be Turned
Away (or Seduced).
3408. (5).(-{RGYA MTZO CHEN PO 'OD ZAB MO 'CHANG BA,}
-{RGYA MTZO CHEN PO LTA BU'I 'OD ZAB MO 'CHANG BA})
[-{RGYA MTZO CHEN PO'I LTA BU'I 'OD ZAB MO 'CHAR BA}]:
mahā sāgara prabhā gambhīra dharaḥ;
A Rising Splendour, Deep Like the Ocean.
3409. (6).{CHOS LA BRTAN ZHING MI PHYED PAR SHIN TU STON PA}
(-{CHOS LA BRTAN ZHING MI PHYED PAR SHIN TU RTEN PA}):
dharma dṛḍhābhedya sunilambhaḥ;
(He) Instructs Very Well in the Permanent and Indivisihle thing.
3410. (7).(-{COD CAN SNA TZOGS DPAL GYI GTSUG,}
-{COD PA SNA TZOGS PA DPAL GYI GTSUG})
[-{COD PAN SNA TZOGS PA DPAL GYI GTSUG}]:
(-vicitra māuli shrī cūḍaḥ) [-vicitra mauli shrī cūḍaḥ];
With an Ornamented Diadem (a Tiara) and a Diamond on the
Crown of his Head.
3411. (8).{BZHIN KUN KHYAB PAR STON PA} [P.172]
(-{BZHIN KUN TU KHYAB PAR STON PA,} -{KUN KHYAB BZHIN STON}):
samanta spharaṇa mukha darshana
Showing an All-pervading Appearance.
3412. (9).(-{KUN TU BKOD PA RGYA MTZO'I SPYOD PA LA RNAM PAR BLTA BA})
[-{KUN TU BKOD PA RGYA MTZO'I SPYOD PA RNAM PAR BLTA BA}]:
samanta vyūha sāgara caryā vyavalokanaḥ;
Regarding All Over the Whole Fabric, and The Ocean.

3413. Sec.174.{MI 'AM CI'I DBANG PO'I MING LA} (-{MI 'AM CI LA 'DI LTA STE}):
(-kinnarā yathā, -A+B kiṁnarā yathā) [NA]:
Names of the Kinnara Princes.
3414. (1).(-{MI 'AM CI'I RGYAL PO SDONG PO,} -{LJON PO}) (P.238)
[-{MI 'AM CI'I RGYAL PO SDONG PO LJON PO}]:
druma kinnara rājā;
Druma, A Monstrous Prince, (The Trunk of a Tree).
3415. (2).{LHA'I BLO GROS 'OD} [-{LHA'I BLO GROS}]: deva mati prabhaḥ;
(With) The Splendour of a Divine Intellect.
3416. (3).(-{ME TOG GYI DKYIL 'KHOR CAN})
[-{ME TOG GI TOG GI DKYIL 'KHOR CAN}]:
kusuma ketu maṇḍalī;
With a Garland (Circle) of Flowers on his Head.
3417. (4).{RGYAN SNA TZOGS CAN}: vicitra bhūṣaṇaḥ;
With All Sorts of Ornaments.
3418. (5).{SGRA DBYANGS YID DU 'ONG BA} (-{YID 'ONGS SGRA DBYANGS}):
(-manojña nirṇāda svaraḥ) [-manojña nirnāda svaraḥ];
With Agreeable (or Sweet) Melody.
3419. (6).{RIN CHEN YAL GA'I LJON PA'I 'OD}
(-{LJON PA'I RIN CHEN YAN LAG 'OD}):
druma ratna shākhā prabhaḥ;
Splendour of the Bough of the Jewel Tree.
3420. (7).{LEGS MTHONG DGA' BYED}: sudarshana prīti karaḥ;
Well-looking, Delighting.
3421. (8).{RGYAN GYI DBANG PO'I 'OD}: bhūṣaṇendra prabhaḥ;
Splendour of the Best of Ornaments.
3422. (9).{RDUL MDZES ME TOG RGYAL MTZAN}: sureṇu puṣpa dhvajaḥ;
Having For his Sign or Symbol the Flower with Beautiful Dust.
3423. (10).{SA STENG DPAL} (-{SA STENGS DPAL}):
(-dharaṇī tala shrīḥ) [-dharaṇī tala shrī];
The Chief Ornament or Glory of the Earth's Surface.
# (11).{LTO 'PHYE BDAG PO}: uragādhipatiḥ; Lord of the Creeping Race (?).

3424. Sec.175.{LTO 'PHYE CHEN PO'I DBANG PO'I MING LA} (-{LTO 'PHYE LA}):
(-mahoragādhipati nāmāni, -A+B mahoraga nāmāni
+A mahoragāti nāmāni) [NA];
Names of the Prince of the Creeping Race.
3425.@ (1).{LTO 'PHYE BDAG PO}: uragādhipatiḥ; [NA].
3426. (2).(-{BLO GROS ZHI BA MCHOG}) [-{BLO GROS ZHIB PA MCHOG}]:
sumatireṇuḥ [-sumatireṇaḥ]; With a Very Subtle Intellect
3427.* (3).(-{GZI BRJID RDUL MED DBYANGS,} -{RDUL MED GZI BRJID
DBYANGS})
[-{GZI BRJID RDUL MED}]: (-virajas tejāḥ svaraḥ) [-virajas tejāḥ];
Immaculate Splendour, a Lustre.
# (4).{DBYANGS}: svaraḥ; Harmony or Melody, Tune, Sound.
3428. (5).{BLO MCHOG SNA TZOGS GTSUG}: agra mati citra cūḍaḥ;
Best Intellect; a Diadem of Variegated Colour.
3429. (6).{MIG BZANG BDAG PO}: sunetrādhipatiḥ; (P.239)
Lord of the Good-eyed (or Possessed of a Good-eye).
3430. (7).(-{SKYABS SGRON RGYAL MTZAN}) [-{SKYABS 'GRON RGYAL MTZAN}]:
pradīpa sharaṇa dhvajaḥ; An Ensign of Repairing Protection.
3431.* (8).(-{SNANG BA SHUGS MCHOG RGYAL MTZAN})
[-{SNANG BA SHUGS MCHOG RGYAL MTZAN BU SENG GE}]:
āloka suvega dhvajaḥ;
A Lion's Cub, the Symbom of the Most Swift Sight.
3432.@ (9).{BU SENG GE}: siṁha vatsaḥ; [NA].
3433. (10).{SNA TZOGS RGYAN GYI DBYANGS}: (-vicitrālaṅkāra svaraḥ)
[-vicitrālaṁkāra svaraḥ]; Of Various Tunes or Melodies.
3434. (9).{BU RI RAB}: sumeru vatsaḥ; The Son of Surmeru. [P.173]
3435. (10).{SNANG BA MDZES 'BYUNG}: rucira prabhāsa saṁbhavaḥ;
The Source or Beginning of the Beautiful Light.

3436. Sec.176.{GRUL BUM GYI DBANG PO'I MING LA}:
(-kuṁbhāṇḍa nāmāni, -A NA, -B kumbhāṇḍa nāmāni)
[NA];
Names of the Prince of the Monstrous (or Demi-God)
Kumbhanda [kumbhāṇḍa] Race.
3437. (1).{'PHAGS SKYES PO}: virūḍhakaḥ; The High-born (or Tall One).
3438. (2).{KLU BDAG}: nāgādhipatiḥ; The Lord of the Nagas.
3439. (3).{SHIN TU SPYAD PA'I RGYAL MTZAN}
[-{SHIN TU SPYAD PA'I RGYAL MTZAN BSHAD}]:
sucīrṇa dhvajaḥ; The Widely Diffused (or Displayed) Banner.
3440. (4).{PHAN PAR SPYAD PA LA ZHUGS PA}: hita caraṇa saṁkramaḥ;
That Has Entered into the Useful Practice.
3441. (5).(-{'JIGS SU RUNG BLA MA,} -{'JIGS RUNG BLA MA})
[-{'JIGS SU RUNG BA'I BLA MA}]: bhīmottaraḥ;
The Terrific Superior (or Awful Ruler).
3442. (6).{LEGS PAR SHIN TU BKRA BA} (-{LEGS PA SHIN TU BKRA BA}):
(-shāla sucitraḥ) [-shāla sucittaḥ]; The Well-adorned.
3443. (7).{LHUN PO SHIN TU 'BYUNG BA}: meru susaṁbhavaḥ;
The Most Excellent Meru.
3444. (8).(-{DPA' BA'I LAG PA}) [-{DPA' BO'I LAG PA}]:
vīra bāhuḥ; The Hand or Arm of the Hero.
3445. (9).(-{MTHA' YAS DGE BA MIG GI SENG GE,} (P.240)
-{DGE BA MTHA' YAS PA'I MIG GI SENG GE,}
-{DGE BA MTHA' YAS PA'I MIG GI GE SAR})
[-{DGE BA MTHA' YAS PA'I MIG GI KE SAR}]:
(-ahanta shubhana yana kesarī) [-ahanta shubhana yana kesaraḥ];
The Leading on to Infinite Virtues or Good Actions.
3446. (10).{LHA DANG LHA MA YIN GYI SGO MTHA' YAS 'DREN PA'I LHA MA
YIN}:
ananta mukha devāsura netrāsuraḥ; The God That Directs an
Infinite Number of Both Gods and Demi-gods.

3447. Sec.177.(-{DRANG SRONG CHEN PO'I MING LA}) (P.240) [P.22]
[-{DRANG SRONG CHEN PO'I MING}]:
maharṣi nāmāni (-A maharṣayaḥ, +A mahārṣayāni);
The names of the great Riṣis (Sages).
3448. (1).{LEGS THOS}: (-sushrutaḥ) [-sushruta];
The well-heard (or celebrated).
3449. (2).{LJANG SNGO'I BU}: (-hārītaḥ, +nārita) [-hārita];
Harita's son (son of the green-blue).
3450. (3).{SENG GE ZLA BA}: (-harish candraḥ) [-harish candra]; The Lion-man.
3451. (4).{NGAN SPONG}: (-bhṛguḥ) [-bhṛgu]; Who abandons evil.
3452. (5).(-{THANG LA BOR,} -{THANG LA BAR}) [-{THANG LA 'BAR}]:
(-dhanvantariḥ) [-dhanvantari];
Burning or shinning on the plain.
3453. (6).(-{RGYA SKEGS RNA}) [-{RGYA SKYEGS RNA}]:
(-jātū karṇaḥ) [-jātu karṇa]; With a red mark on his ear.
3454. (7).{GZINGS CAN}: (-bheḍaḥ) [-bhela]; Having a raft or boat.
3455. (8).(-{'DROS SKYONG BU,} -{'DROS SKYONG GI BU}) [-{DROS SKYONG
BU}]:
(-kāshyapaḥ) [-kāshyapa]; Keeper of light.
3456.@ (9).{'DROS SKYONG}: (-kashyapaḥ) [-kashyapa]; [NA].
3457. (10).{RI BYI}: (-agastiḥ) [-agasti]; The hill-rat.
3458. (11).{GYUNG DRUNG}: (-sanātanaḥ) [-sanātana]; The firm, the permanent.
3459. (12).{KUN 'BYED GZHON NU}: (-sanat kumāraḥ) [-sanat kumāra];
The all-making young prince, (or the young man that is
always busy).
3460. (13).{SGRA DRAG GI BU} (-{SGRA SGOGS KYI BU,} -{SGRA GRAG GI BU}):
(-khāra nādiḥ, +khara nāda) [-khāra nādin];
The son of the strong-voiced (ass).
3461. (14).{RGYUN SHES BU} (-{RGYUN SHES KYI BU}): (P.241)
(-ātreyaḥ, +ātriyaḥ) [-atreya];
The son of the one who knows the courses.
3462. (15).(-{SKYE DGU'I BDAG}) [-{SKYE DGU BDAG}]:
(-prajāpatiḥ) [-prajāpati]; The lord of men.
3463. (16).(-{RTSIBS LOGS SGYES,} -{TSIB LOGS SGYES}) [-{RTSIBS LOGS SKYES}]:
(-parāsharaḥ) [-parāshara]; Born of the rib-side.
3464. (17).{DRANG SRONG CHEN PO SER SKYA}:
(-kapila maharṣiḥ) [-kapila maharṣi];
Kapila, the great Riṣi (Yellowish-white).
3465. (18).{DRANG SRONG CHEN PA GZEG ZAN} [-{DRANG SRONG CHEN PA
GZEGS ZAN}]:
(-kaṇāda maharṣiḥ) (+kaṇa maharṣiḥ, +kana maharṣiḥ
+kaṇabhuk maharṣiḥ) [-kaṇāda maharṣi];
Kaṇāda, the great Riṣi (eating some small grains).
3466. (19).{RKAN MIG CAN}: (-akṣa pādaḥ) [-akṣa pāda]; With eyes on his
feet.
3467. (20).{RGYAS PA}: (-vyāsaḥ) (+veda vyāsa) [-vyāsa]; [P.23]
The copious or abundant.
3468. (21).{BHA RA RGYAL MTZAN} (-{BHA RA DWA' JA}):
(-bhāradvājaḥ, +bharadvaja, +bharadhvaja) [-bharadvāja];
The sign of plenty.
3469. (22).(-{GNAS 'JOG}) [-{GNAS MCHOG}]: (-vasiṣṭhaḥ) [-vasiṣṭha];
The chief abode.
3470. (23).{MIS BYIN GYI BU}: (-nāradaḥ, +narada) [-nārada]; Nārada's son.
3471. (24).{ME BZHIN 'JUG}: (-agni veshaḥ) [-agni vesha];
Incarnated [entered life] under that planet.
3472. (25).{RTSIBS KYI MU KHYUD}: (-ara nemiḥ) [-ara nemi];
A felly (of spokes).

3473. Sec.178.(-{SNGON GYI MKHAN PO'I MING LA}) (P.242)
[-{SNGON GYI MKHAN PO'I MING}]:
(-pūrva upadhyāya nāmāni, -A pūrva upādhyāyāḥ) [NA];
The names of the ancient learned men
(Skt. upādhyāya, a principal, professor, teacher).
3474. (1).{KLU SGRUB}: (-nāgārjunaḥ) [-nāgārjuna] (+From ыnrj+arjuna);
He who prepares the Nāgas.
3475. (2).{KLUS BOD}: (-nāgāhvayaḥ) [-nāgāhvaya]; Called on by a Nāga.
3476. (3).{'PHAGS PA LHA}: (-ārya devaḥ) [-ārya deva];
The excellent or honourable lord.
3477. (4).{'PHAGS PA THOGS MED}: (-ārya āsaṅgaḥ) [-ārya āsaṅga];
The venerable unhindered.
3478. (5).{DBYIG GNYEN}: (-vasubandhuḥ) [-vasubandhu];
A kinsman of wealth or riches.
3479. (6).{'PHAGS PA DPA' BO}: (-ārya shūraḥ) [-ārya shūra];
The excellent champion.
3480. (7).{RTA SKAD} (-{RTA DBYANGS}): (-ashva ghoṣaḥ) [-ashva ghoṣa];
With a horse's voice.
3481. (8).{PHYOGS GLANG} (-{PHYOGS GLANG PO,} -{PHYOGS KYI GLANG
PO}):
(-dignāgaḥ, -diṅnāgaḥ) [-dignāga];
An elephant of the ten corners of the world.
3482. (9).{CHOS SKYONG}: (-dharma pālaḥ) [-dharma pāla];
A defender of the faith.
3483. (10).{CHOS GRAGS}: (-dharma kīrttiḥ) [-dharma kīrtti];
Of renowned virtue or piety.
3484. (11).{BLO BRTAN}: (-sthira matiḥ) [-sthira mati];
With a firm or steady mind.
3485. (12).{'DUS BZANG}: (-saṅgha bhadraḥ) [-saṅgha bhadra];
The good union or collection.
3486. (13).{YON TAN 'OD}: (-guṇa prabhaḥ) [-guṇa prabha];
A splendour of good qualities.
3487. (14).{DBYIG BSHES} (-{DBYIG SHES}): (-vasu mitraḥ) [-vasu mitra];
A friend of riches.
3488. (15).{YON TAN BLO GROS}: (-guṇa matiḥ) [-guṇa mati]; (P.243)
Good qualities (and) prudence.
3489. (16).(-{SHA' KYA BLO,} -{SHA' KYA'I BLO}) [-{SHA'KYA BLO}]:
(-shākya buddhiḥ) [-shākya buddhi];
With the understanding of Shākya.
3490. (17).{LHA DBANG BLO} (-{LHA'I DBANG PO'I BLO}):
(-devendra buddhiḥ) [-devendra buddhi]; Having an understanding
like that of the ruler of the gods (Indra).
3491. (18).{YE SHES SNYING PO}: (-jñāna garbhaḥ) [-jñāna garbha];
Essence of wisdom.
3492. (19).{ZHI BA 'TZO}: (-shānta rakṣitaḥ) [-shānta rakṣita];
Keeping the tranquillity (of his mind).
3493. (20).{BTSUN PA ZLA BA}: candra gomi (+candra vyākaraya);
The venerable moon.
3494. (21).(-{SANGS RGYAS SKYONG}) [-{SANGS RGYAS SKYANG}]: [P.24]
(-buddha pālitaḥ) [-buddha pālita];
Defended by Buddha (god).
3495. (22).{SKAL LDAN}: (-bhavyaḥ, +bhavyaka) [-bhavya, -bhāgya];
The fortunate.
3496. (23).{MCHOG SRED}: (-vara ruciḥ) [-vara ruci]; Chief desire (or delight).
3497. (24).{PAA'} nI {NI} pāṇini; Panini.
3498. (25).{CHUR LHUNG}: (-pātañjaliḥ) [-pātañjali, -patañjali];
Fallen into water.
3499. (26).{ZLA GRAGS}: (-candra kīrttiḥ) [-candra kīrtti];
The celebrated moon.
3500. (27).{DUL BA LHA}: (-vinīta devaḥ) [-vinīta deva]; The mild lord.
3501. (28).{DGA' BO}: (-nandaḥ) [-nanda]; Joy, Delight.
3502. (29).{CHOS MCHOG}: (-dharmottaraḥ) [-dharmottara]; (P.244)
The chief of morality (or chief virtue).
3503. (30).(-{SHAA' KYA BSHES GNYEN}) [-{SHAA'KYA BSHES GNYEN}]:
(-shākya mitraḥ) [-shākya mitra];
A friend and acquaintance of Shākya.
3504. (31).{YE SHES BYIN}: (-jñāna dattaḥ) [-jñāna datta];
A gift of wisdom (or given by wisdom).
3505. (32).{'OD BYED GRUB}: (-prabhākara siddhiḥ) [-prabhākara siddhi];
A perfect light-maker (Sun).
3506. (33).{NGANG TZUL BZANG BO}: (-shīla bhadraḥ) [-shīla bhadra];
Good moral conduct.
3507. (34).{MCHE BA'I SDE}: (-da{MST}ra senaḥ) [-da{MST}ra sena];
An army of the tusky ones.
3508. (35).{CHOS SKYOBS} (-{CHOS SKYOB}): (-dharma trātaḥ) [-dharma trāta];
Defended by virtue.
3509. (36).{KHYAD PAR BSHES GNYEN}: (-visheṣa mitraḥ) [-visheṣa mitra];
A particular friend.
3510. (37).(-{NYI MAS SBAS PA}) [-{NYI MA SBAS PA}]:
(-ravi guptaḥ) [-ravi gupta]; A hidden sun.
3511. (38).{PHA KHOL}: (-vāg bhaṭaḥ) [-vā bhaṭa];
The enemy's (or a father's) slave.

3512. Sec.179.(-{YA MTZAN CAN GYI MING LA,} -{MU STEGS PA LA})
[-{YA MTZAN CAN GYI MING}]: (-tīrthikāḥ) [NA];
Stange and curious names.
3513. (1).(-{MU STEGS BYED PA}) [-{MU STEGS BYED}]:
(-tīrthyakaraḥ) [-tīrthakara];
Determinism or a determinist.
3514. (2).{MU STEGS CAN}: (-tīrthikaḥ) [-tīrthika]; A determinist.
3515. (3).(-{SGYU RTSAL SHES BYED KYI BU RING DU 'PHUR})
[-{SGYU RTSAL BYED KYI BU RING 'PHUR}]:
(-ārāḍha kālāmaḥ) [-arāḍha kālāma]; The artist son, "Far
Flying".
3516. (4).{RANGS BYED KYI BU LHAG SPYOD}:
(-udrako rāma putraḥ) [-udrako rāma putra, +rudrako rāmaputra]
He that excels (or does more), the Gladdener's Son.
3517. (5).{DPOD PA PA, SPYOD PA PA}: (-mīmāṁsakaḥ) [-mīmāṁsaka];
The examiner, trying or discriminator.
3518. (6).{BYE BRAG PA}: (-vāisheṣikaḥ) [-vaisheṣika]; The particularizer.
3519. (7).{GRANGS CAN PA}: (-sāṁkhyaḥ) [-sāṁkhya]; The numerist.
(P.245)
3520. (8).{'JIG RTEN RGYANG PHAN PA} (-{'JIG RTEN RGYANG 'PHAN PA}):
(-lokāyataḥ) [-lokāyata];
That has rejected the world (thrown it Far Away).
3521. (9).{GZEGS CAN} (-{GZEGS ZAN PA}) [-{GZEGS ZAN}]: [P.25]
(-kāṇādaḥ) [-kaṇāda];
Eating or livlng on small grains
3522. (10).{KUN TU RGYU}: (-parivrājakaḥ) [-parivrājaka];
Going every where, a peregrinator, a vagrant.
3523. (11).{SMAN PA}: (-vāidyaḥ) [-vaidya];
A physician, a follower of the vedas.
3524. (12).{YA MTZAN CAN}: (-pāṣaṇḍikaḥ) [-pāṣaṇḍika]; The
marvelous.
3525. (13).{ZHI BA PA}: (-shāivaḥ) [-shaiva]; A follower of Shiva.
3526. (14).(-{PHYUG BDAG,} -{PHYUGS BDAG}) [-{PHYUGS BDAG PA}]:
(-pāshu pataḥ, +pāshu pati) [-pāshu pata];
A follower of Shiva (the owner or master of the beasts).
3527. (15).{THOD PA CAN}: (-kāpālī, +kapāla) [-kapālin];
Carrying with him a skull.
3528. (16).{GOS MED} (-{GOS MED PA}): (-acelakaḥ) [-acelaka]; The (going) naked.
3529. (17).{GCER BU PA}: (-nirgranthaḥ) [-nirgrantha];
The unprincipled, A gymnosophist.
3530. (18).{ZAD BYED PA}: (-kṣapaṇaḥ) [-kṣapana];
The finisher [one who has done with the world].
3531. (19).{MCHOD 'OS} (-{MCHOD 'OS PA}): (-ārhataḥ) [-arhat]; Worthy of
respect.
3532. (20).{BRTUL ZHUGS CHEN PO PA}: (-mahā vratī) [-mahā vratīin];
Of excellent manners (a follower of Shiva).
3533. (21).(-{RANGS BYED KYI BRTUL ZHUGS CAN,}
-{RANGS BYED BU BRTUL ZHUGS CAN})
[-{PHO RANGS BYED KYI BRTUL ZHUGS CAN}]:
(-rāma vratī) [-rāma vratin];
Of the religious observances of Rāma (the glad maker).
3534. (22).{SHA RU'I BRTUL ZHUGS CAN} (-{SHA RI'I BU BRTUL ZHUGS CAN}):
(P.246)
(-mṛga shṛṅga vratī) [-mṛga shṛṅga vratin];
He that imitates the stag or hart in his behaviour.
3535.@ (23).{GLANG BRTUL ZHUGS CAN}: go vratī; [NA].
3536. (24).{NGO NAG} (-{NGO GNAG}): (-kṛṣṇa mukhaḥ) [-kṛṣṇa
mukha];
He with a black face.
3537. (25).{RMA BYA'I BRTUL ZHUGS CAN}: māyūra vratī [-mayūra vratin];
He who walks or behaves himself like a peacock.
3538. (26).(-{SPONG BA DKAR PO}) [-{SLONG BA DKAR PO}]:
(-pāṇḍara bhikṣuḥ) [-pāṇḍara bhikṣu]; The white mendicant.
3539. (27).(-{DBYIG GA GSUM PA,} -{DBYUG GU GSUM PA}) [-{DBYIG GU GSUM
PA}]:
(-tri daṇḍī) [-tri daṇḍin]; He that carries three staffs or rods.
3540. (28).(-{DBYIG GA GCIG PA,} -{DBYUG GU GCIG PA}) [-{DBYIG GU GCIG
PA}]:
(-eka daṇḍī) [-eka daṇḍin]; He that carries one staff.
3541. (29).(-{DBYIG GA GNYIS PA,} -{DBYUG GU GNYIS PA}) [-{DBYIG GU GNYIS
PA}]:
(-dvi daṇḍī) [-dvi daṇḍin]; He that carries two staffs.
3542. (30).{GLANG RU'I BRTUL ZHUGS CAN}:
(-go shṛṅga vratī) [-go shṛṅga vratin]; He that walks
like a horned ox, or carries an ox-horn with him.
3543. (31).{SKAR 'BAL BA} [-{SKAR 'BAL CAN}]:
(-kesholluñcanam, -kesholluṇḍanam) [-kesholluñchana];
With dressed (or roughly picked) hair on his head.

3544. Sec.180.(-{MU STEGS CAN GYI STON PA DRUG GI MING LA,}
-{MU STEGS STON PA DRUG LA})
[-{MU STEGS CAN GYI STON PA DRUG GI MING}]:
(-Saṭ shāstāraḥ) [NA]; The Names of the Six Tīrthika Teachers.
3445. (1).(-{'OD SYUNG RDZOGS BYED,} -{'OD SYUNG RDZOGS BYED CAN,}
-{'OD SYUNGS RDZOGS BYED,} -{'OD SYUNGS RDZOGS BYED CAN})
[-{'OD SRUNG RDZOGS BYED}]:
(-pūrṇaḥ kāshyapaḥ) [-pūrṇa kāshyapa];
He that makes perfect, the light-keeper.
3446. (2).{KUN TU RGYU GNAS LHAS KYI BU}:
(-maskarī goshalī putraḥ) [-maskari goshāli putra];
A parivrājaka (or mendicant), the son of him
that Was Born in a Neat Stall (or Cow-shed).
3447. (3).(-{SMRA 'DOD KYI BU MO'I BU YANG DAG RGYAL BA CAN,}
-{SGRA BYED KYI BU MO YANG DAG RGYAL BA CAN})
[-{SGRA BYED KYI BU YANG DAG RGYAL BA CAN,}
-{SGRA BYED KYI BU YANG DGRA RGYAL BA CAN}]:
(-saṁjayī vāiraḍī putraḥ) [-sañjayi vairaṭṭhi putra];
The very victorious, the son of the noise maker.
3448. (4).{MI 'PHAM SKRA'I LA BA CAN} (-{MI 'PHAM SKRA'I BU LA BA CAN}):
(-ajita kesha kambalaḥ) [-ajita kesha kambala];
The invincible, wearing a garb of hair.
3449. (5).(-{KA TYA'I BU NOG CAN,} -{KA TYA'I BU NOG PA CAN}) [P.26]
[-{KA TAA'I BU NOG CAN}]:
(-kakudaḥ kātyāyanaḥ) [-kakuda kātyāyana];
Kātyāyana with a black spot [with a hump].
3450. (6).{GCER BU PA GNYEN GYI BU}: (P.247)
(-nirgrantho jñāti putraḥ) [-nirgrantha jñāti putra];
The unprincipled (or gymnosophist), the son of a kinsman.

3551. Sec.181.(-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO'I RGYUD KYI MING LA,}
-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO LA})
[-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO'I RGYUD KYI MING}]:
(-cakra varti rājānaḥ, -A cakra vartī rājānaḥ) [NA];
The names of the descendants (or series)
of the universal (or cakravartti) monarchs.
3552. (1).{MANG POS BKUR BA}: (-mahāsaṁmataḥ) [-mahāsammata];
Carried (or honored) by multitude.
3553. (2).{'OD MDZES}: (-rocaḥ) [-rocana]; A beautiful light (or lustre).
3554. (3).{DGE BA}: (-kalyāṇaḥ) [-kalyāṇa]; Virtue.
3555. (4).{DGE MCHOG}: (-vara kalyāṇaḥ) [-vara kalyāṇa]; Chief virtue.
3556. (5).{GSO SPYONG 'PHAGS}: (-upoṣadhaḥ) [-upauṣadha];
The eminent penitent or with true repentance.
3557. (6).{SPYI BO SKYES} (-{SPYI NAS SKYES}):
(-mūrdha taḥ, -mūrdha jātaḥ) [-mūrdha ta];
Born of the crown of the head.
3558. (7).{NGA LAS NU}: (-māndhātaḥ) [-māndhātṛ];
"Suck from me" ("I am the nurse").
3559. (8).{MDZES PA}: (-shāruḥ) [-shāru];
The beautiful, handsome.[Arabic. hasan.]
3560. (9).{NYE MDZES}: (-upacāruḥ) [-upacaru]; The somewhat beautiful.
[Arabic. hosayn].
3561. (10).{MDZES LDAN}: (-cārumantaḥ) [-carumata];
Who possesses or has beauty.
3562. (11).{BTANG BA}: (-muciḥ) [-muci];
Abandoned, forsaken; or freed, liberated.
3563. (12).(-{BTANG GZUNG}) [-{BTANG BZUNG}]: (-mucilindaḥ) [-mucilinda];
He who has received the forsaken.
3564. (13).{SHA KU NI}: (-shakuniḥ) [-shakuni]; Shakuni.
3565. (14).{SHA KU NI CHEN PO}: (-mahāsakuniḥ) [-mahāsakuni];
The great Shakuni
3566. (15).{KU SHA}: (-kushaḥ) [-kusha]; Kusa.
3567. (16).{NYE BA'I KU SHA}: (-upa kushaḥ) [-upa kusha];
That comes near to kusha or resembles much to kusha.
3568. (17).{KU SHA CHEN PO}: (-mahākushaḥ) [-mahākusha]; (P.248)
The great Kusha.
3569. (18).{LEGS MTHONG}: (-sudarshanaḥ) [-sudarshana]; Well-looking.
3570. (19).{LEGS MTHONG CHEN PO}: (-mahāsudarshanaḥ) [-mahāsudarshana];
The great well-looking.
3571. (20).{GNOD SEL}: (-vāmakaḥ) [-vamaka];
The curer of hurt (or of vomiting).
3572. (21).(-{SHES LDAN}) [-{SHEL LDAN}]: (-aṅgirāḥ) [-aṅgiras];
Having a crystal.
3573. (22).{NGAN SPONG}: (-bhṛguḥ) [-bhṛgu]; One who forsakes evil.
3574. (22).{LHUN PO} (-{LTUN PO}): (-meruḥ) [-meru]; The vast mass (Olympus).
3575. (24).{NGES 'GRO}: (-nyaṅkuḥ) [-nyaṅku]; One who certainly goes away.
3576. (25).(-{RAB TU SGRA SGRAGS}) [-{RAB TU SGRA BSGRAGS}]: [P.27]
(-praṇādaḥ) [-praṇada]; One who has uttered a loud sound.
3577. (26).(-{RAB TU SGRA SGRAGS CHEN PO}) [-{RAB TU SGRA BSGRAGS CHEN
PO}]:
(-mahāpraṇādaḥ) [-mahāpraṇāda];
The great one who has a very loud sound.
3578. (27).{BDE BYED}: (-shaṅkaraḥ) [-shaṅkara]; He who makes happy.
3579. (28).{PHYOGS BDAG}: (-dishāṁpatiḥ, -vishāṁpatiḥ) [-dishāmpati];
The lord of the ten corners of the world.
3580. (29).{RDUL BZANG} (-{RDUL BZANGS}); (-sureṇuḥ) [-reṇu];
Dust, sweet powder
3581. (30).{RGYAS BYED}: (-bharataḥ, -bharata varṣa) [-bharata];
He who makes copious or plentiful.
3582. (31).{LHA CHEN PO}: (-mahādevaḥ) [-mahādeva]; The great god or lord.
3583. (32).{MU KHYUD}: (-nemiḥ) [-nemi]; Periphery or circumference; felloe.
3584. (33).{'JIGS BYED}: (-bhīmaḥ) [-bhīma]; The dreadful or terrific.
3585. (34).{'JIGS BYED SHING RTA}: (-bhīma rathaḥ) [-bhīma ratha];
The terrific ear or chariot.
3586. (35).{SHING RTA BRGYA PA}: (-shata rathaḥ) [-shata ratha];
He with a hundred chariots.
3587. (36).{SHING RTA BCU PA}: (-dasha rathaḥ) [-dasha ratha];
He with ten chariots.
3588. (37).(-{LNGA 'DZIN GYI RGYAL PO}) [-{LNGA 'DZIN RGYAL PO}]:
(-pāñcāla rājaḥ) [-pañcāla rāja];
The king of Pañcala.
3589. (38).{KA LING GA'I RGYAL PO}: (P.249)
(-kaliṅga rājā) [-kaliṅga rāja];
The king of Kalinga.
3590. (39).{AA SMA KA'I RGYAL PO}: (-ashmaka rājā) [-ashmaka rāja];
The king of Asmaka.
3591. (40).{SGRA MI SNYAN GYI RGYAL PO}: (-kāurava rājā) [-kaurava rāja];
The king of the disagreeable voice (country).
3592. (41).{THOD PA CAN GYI RGYAL PO}: (-kapāla rājā) [-kapāla rāja];
The king with a skull, etc.
3593. (42).{GLU DBYANGS KYI RGYAL PO}: (-geya rājā) [-gaya rāja];
The prince of Gaya (a harmonious song).
3594. (43).{MA GA DHA'I RGYAL PO}: (-magadha rājaḥ) [-magadha rāja];
The king of magadha (or of the Maga dominions).
3595. (44).(-{TAA' MA LI TI'I RGYAL PO}) [-{TAA' MA LI DHA'I RGYAL PO}]:
(-tāmaliptaka rājā) [-tāmalibhaka rāja];
The king of Tamalibha [ probably Tāmaliptakarāja
{TAA' MA LI PTA'I RGYAL PO} of Tāmralipta.
3596. (45).(-{BU RAM SHING PA'I RGYAL PA,} -{RGYAL PO BU RAM SHING
SKYES,}
-{RGYAL PO BU RAM SHING SKYES RTA}) [-{RGYAL PO BU RAM SHING
PA}]:
(-ikṣvākr nāma rājā) [-ikṣvāku rāja];
The king ikṣvāku (of the sugarcane race).
3597. (46).{'PHAGS SKYES PO}: (-virūḍhakaḥ) [-virūḍhaka];
The tall man, or man of high descent.
3598. (47).{SENG GE 'GRAM}: (-siṁha hanuḥ) [-siṁha hanu];
Having a jaw like that of a lion.
3599. (48).{ZAS GTSANG}: (-shuddho danaḥ) [-shuddho dana]; Clean meat or food.
3600. (49).{ZAS DKAR}: (-shuklo danaḥ) [-shuklo dana]; White meat or food.
3601. (50).{BRE BO ZAS} (-{BRE BO'I ZAS}): (-droṇo danaḥ) [-droṇo dana];
A Drona (1/20 of a Bushel) of meat or food.
3602. (51).{BDUD RTSE ZAS}: (-amṛto danaḥ) [-amṛto dana];
Ambrosia (or nectar)
3603. (52).(-{DON GRUB}) [-{DON GRUB PA}]: (-siddhārthaḥ) [-siddhārtha];
Fulfilled with (true meaning) (one whose desires have
been fulfilled).
3604. (53).{DGA' BO}: (-nandaḥ) [-nanda]; Joy or delight. [P.28]
3605. (54).{RGYAL}: (-tiṣyaḥ) [-tiṣya];
(Name of a bright star) shining with a lustre.
3606. (55).(-{BZANG LDAN}) [-{GZANG LDAN}]: (-bhadrikaḥ) [-bhadrika];
The beneficent, the good.
3607. (56).{MING CHEN}: (-mahānāmaḥ) [-mahānāma]; Of great renown.
(P.250)
3608. (57).{MA 'GAGS PA}: (-aniruddhaḥ) [-aniruddha]; The unhindered.
3609. (58).{KUN DGA' BO}: (-ānandaḥ) [-ānanda]; The delight of all.
3610. (59).{LHAS BYIN}: (-devadattaḥ) [-devadatta]; Given by a god.
3611. (60).{SGRA GCAN 'DZIN} (-{SGRA GCAN ZIN}): (-rāhulaḥ) [-rāhula];
Eclipse caused by the dragon [rāhu], name of Shākya's son
who was born at the time of a lunar eclipse.

3612. Sec.182.{'KHOR LOS SGYUR BA'I RGYAL PO'I YON TAN DANG} (P.250)
[P.356]
{RIN PO CHE SNA BDUN LA SOGS PA'I MING LA}
(-{'KHOR LOS SGYUR BA'I RIN PO CHE SNA BDUN}
{SNA TZOGS LA SOGS PA'I YONG TAN GYI RIM PA LA}):
cakra vartināṁ sapta ratnāni guṇa krama
(-cakra vartināṁ sapta ratnādi guṇa kramaḥ
-B cakra vartināṁ sapta ratnādi guṇa kramaḥ);
On the Names of the Qualifications of a Universal Monarch
and the Seven Precious Things (Belonging to Him).
3613. (1).{RANG 'DU BA}: svayaṁ yānam; A gathering together of the
troops by themselves, a marching against an enemy.
3614. (2).{PHAS BSU BA} (-{BRTSU BA}): pratyud yānam; [P.357]
A solemn reception by those on the other part or
by an enemy; [' the act of going forth against'].
3615. (3).{'THAB MO BZHAMS NAS PHEBS PA}:: kalaha jitaḥ;
The gaining of the field immediately upon the troops being
arranged or disposed
3616. (4).(-{MTZON CHA BTSAMS PAS PHEBS PA})
[-{'TZON CHA BRTSAMS NAS PHEBS PA}]: shastra jitaḥ;
(Immediately) victorious by making the weapons ready (or
armed and conquered).
3617. (5).{MTHA' BZHIR RGYAL BA}: caturanto vijetā;
Victorious on [up to] the four boundaries (or comers of
the world); everywhere victorious.
3618. (6).{CHOS KYI RGYAL PO CHOS DANG LDAN PA}
(-{CHOS LDAN CHOS KYI RGYAL PO}): (-dharmiko dharmo rājā)
[-dhārmiko dharma rājā]; A pious defender of the faith;
zealously pious protector of religions.
3619. (7).{GNOD PA CHOMS PA, TZER MA DKRUGS PA} (-{TZER MA BKRUGS
PA}):
mardita kaṇṭakaḥ; [One that] has overcome the obstacle
or destroyed the mischievous thing (the enemy).
3620. (8).{RNAM PAR RYAL BAR BYAS PA LAS RNAM PAR RGYAL BA}
(-{RNAM PAR RYAL BAR BYAS PA RNAM PAR RGYAL BA}):
vijita vijayaḥ; [One that] has got victory over the victorious.
3621. (9).(-{RIN PO CHE SNA BDUN DANG LDAN PA}) (P.251)
[-{RIN PO CHE BDUN DANG LDAN PA}]:
sapta ratna samanvāgataḥ; He is possessed of seven
precious things (following him everywhere).
3622. (10).{'KHOR LO RIN PO CHE}: cakra ratnam; A discus or wheel of
precious stone [the treasure of the wheel].
3623. (11).{GLANG PO RIN PO CHE}: hasti ratnam;
An elephant of precious stone (or of a most excellent kind)
[the treasure of the elephant].
3624. (12).{RTA MCHOG RIN PO CHE}: ashva ratnam;
A fine horse of precious stone [the treasure of the horsel.
3625. (13).{NOR BU RIN PO CHE}: maṇi ratnam;
A gem or jewel [the treasure of the gem].
3626. (14).{BUD MED RIN PO CHE}: strī ratnam; A woman (or royal consort)
of precious stone [the treasure of the woman].
3627. (15).{KHYIM BDAG RIN PO CHE}: gṛha pati ratnam; [P.358]
A householder of precious stone
[the treasure of the householder].
3628. (16).{BLON PO RIN PO CHE} (-{BU STONG TZANG BA'I YON TAN GYI RIM
PA LA}):
pariṇāyaka ratnam; An officer or minister of
precious stone [the treasure of an adviser].

3629. Sec.183.{BU STONG DU TZANG BAR 'GYUR BA'I MING LA}
(-{BU STONG TZANG BA'I YON TAN GYI RIM PA LA}):
sātireka putra saha srāṇāṁ guṇa paddhati
(-A sātireka putra sāha srāṇāṁ guṇa vaddhati
-B sātireka putra sāha srāṇāṁ guṇa paddhatiḥ):
On The Names of Those Children or Sons of Which He Shall
Have a Whole Thousand (or a Thousand Complete).
3630. (1).{DPA' BA}: shūraḥ; The valiant, the hero.
3631. (2).{BRTUL PHOD PA} (-{RTUL PHOD PA}): vīraḥ; The brave, the
champion.
3632. (3).{YAN LAG MCHOG GI GZUGS DANG LDAN PA}: varāṅga rūpī; He
with a
body of the best members and limbs (or the best-bodied).
3633. (4).{PHA ROL GYI SDE RAB TU 'JOMS PA}: (-para sāinya pramardī
-para sāinya pramardakaḥ) [-para sainya pramardī];
Conqueror or subduer of the enemy's army.
3634. (5).(-{MA PHEBS PA 'BEBS PA}) [-{MA PHEBS PA 'BEBS}]: ajitaṁ jayati; He
overcomes that which was not overcome (has not been conquered).
3635. (6).(-{PHEBS PAR GSAR GNAS 'DEBS,} -{PHEBS PAR SAR GNAS 'DEBS,}
-{PHEBS PA'I GSAR GNAS 'DEBS,} -{PHEBS PA'I SAR GNAS 'DEBS})
[-{PHEBS PA'I BAR GNAS GDENGS,} -{PHEBS PA'I BAR GNAS GDEBS}]:
jitam adhyāvasati;
He dwells or settles among those that have been conquered.
3636. (7).{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PA}
(P.252)
{BDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYI 'DA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB CING GNAS PA'O,}
(-{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PAR}
{BDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYI 'DA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB CING GNAS PA'O,}
-{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PAR}
{SDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYI 'DA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB CING GNAS PA'O,}
-{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PAR}
{SDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYIS 'DA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB CING GNAS PA'O,}
-{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PAR}
{SDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYIS BDA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB STE GNAS PA'O,}
-{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PAR}
{SDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYIS BDA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB STE GNAS SO,}
[-{DE RGYA MTZO LA THUG PA'I SA CHEN PO MA LUS PAR GNOD PA}
{BDO BA MED CING 'TZE BA MED PA 'DI NYID CHAD PA MED CING}
{MTZON GYI 'DA' BA MED PA CHOS DANG MTHUN ZHING SNYOMS
PAS}
{LEGS PAR PHAB CING GNAS PA'O}];
sa imām eva samudra paryantāṁ mahā pṛthivīm akhilām
akaṇṭakām
anutpātām adaṇḍenāshastreṇa dharmeṇa
samenābhinirjityādhyā
vasati;
After having thus conquered the great earth as far as the
sea (shore) and having put an end to many abuses, hurting
and injurious practices, abolishing (cruel) punishments
disarming the people and establishing justice, he dwells
among them.

3637. Sec.184.{DPUNG GI TZOGS YAN LAG BZHI PA'I MING LA}: [P.359]
(-catur aṅga bala nāmāni, -A catur aṅga bala kāyaḥ
-B catur aṅga bala nāmāni) [-catur aṅga bala kāyaḥ]:
On the Names of the Four Kinds of Troops.
3638. (1).{GLANG PO CHE'I TZOGS}: hasti kāyaḥ;
The troop of those fighting from elephants.
3639. (2).{RTA'I TZOGS}: ashva kāyaḥ;
The troop of those on horse-back, or the horse [cavalry].
3640. (3).{SHING RTA'I TZOGS}: ratha kāyaḥ;
The troop of those fighting in chariots.
3641. (4).{DPUNG BU CHUNG GI TZOGS}: patti kāyaḥ; The infantry.

3642. Sec.185.(-{RGYAL PO PHAL GYI MING LA,} -{RGYAL PO PHAL BA'I MING LA})
[P.28]
[-{RGYAL PO PHAL PA'I MING}]: (-pradesha rājanāmāni) [NA];
The nmes of (the ordinary) common kings or princes.
3643. (1).{RGYAL PO DMAG STONG BA}: (-rājā sahasrānīkaḥ,
+sahara+anika)
[-rājā sahas rānīka]; The king that keeps a thousand soldiers.
3644. (2).{RGYAL PO DMAG BRGYA PA}:
(-rājā shatānīkaḥ, +shata+anika) [-rājā shatānīka];
The king that keeps one hundred soldiers.
3645. (3).{RGYAL PO TZANGS PAS BYIN}:
(-rājā brahma dattaḥ) [-rājā brahma datta];
The king given by Brahma.
3646. (4).{RGYAL PO MU KHYUD MTHA' YAS}:
(-rājā ananta nemiḥ) [-rājā ananta nemi];
The prince of an unlimited circumference.
3647. (5).{RGYAL PO GZUGS CAN SNYING PO}: (P.253)
(-rājā bimbi sāraḥ) [-rājā vimbi sāra];
The king of bodily essence.
3648. (6).{RGYAL PO RAB SNANG}: (-rājā pradyotaḥ, +pajjota) [-rājā
pradyota];
The illustrious prince.
3649. (7).{RGYAL PO GSAL RGYAL}: rājā prasenajit [+ prasannajit];
The king of a brilliant victory (or who has overcome an army).
3650. (8).(-{RGYAL PO SHAR BA'I BU,} -{BAT SA LA'I RGYAL PO})
[-{RGYAL PO SHAR PA}"I {BU}]:
(-udayana vatsa rājā, +udayana vastī putra, udene vaccha rāja
-udena vaṁsa rāja, ud+i+ana) [-udavana vatsa rāja];
Vatsarāja, the son of the king of the orient.
3651. (9).{KRI KI RGYAL PO}: (-kṛkī rājā) [-kṛki rāja];
Kṛki (an ancient rājā in Benares).
3652. (10).{GZO SBYANGS} (-{SHAR BA GZO SBYANGS});
(-shreṇikaḥ) [-shrenika, -shṛṅga];
Exercised, or well practised in the mechanical arts.
3653. (11).{MYA NGAN MED PA}: (-ashokaḥ) [-ashoka];
Without grief, exempt from pain.
3654. (12).{MTHAR 'GRO ZHON} [+{MTHAR S}eems to be the same as {THAR}.]:
(-shānti vāhanaḥ, -shāli vāhanaḥ) [-shānti vāhana];
He who has entered the carriage for the journey to salvation.
3655. (13).(-{KA NIS KA}) [-{KA NI SKA,} -{KA NI} sh{KA}]:
(-kaniṣkaḥ) [-kaniṣka]; kaniṣka.

3656. Sec.186.(-{SKYA SENG GI BU LA NOGS PA'I MING GO 'THUN LA,} (P.254)
-{SKYA BSENG GI BU LA NOGS PA'I MING GO 'THUN LA,}
-{SKYA BSENG GI BU LA NOGS PA'I MING GO MTHUN LA})
[-{SKYA BSENG GI BU}]: (-pāṇdavādi nāmāni, -NA) [NA];
The pāṇḍavas or descendants of pāṇḍu (The Yellowish-White).
3657.@ (1).{SKYA BSENG GI BU}: pāṇḍavāḥ; [NA].
3658. (2).{GYUL NGOR BRTAN PA}: (-yudhiṣṭhiraḥ) [-yudhiṣṭhira];
Standmg firm in the field of battle.
3659. (3).{'JIGS SDE}: (-bhīma senaḥ) [-bhīma sena];
A dreadful (or terrific) army [host].
3660. (4).{RIGS MED}: (-nakulaḥ) [-nakula]; The ignoble. [P.29]
3661. (5).{LHA BCAS} (-{LHAR BCAS}): (-saha devaḥ) [-saha deva];
Together with god, or assisted by a god.
3662. (6).{SRID SGRUB}: (-arjunaḥ) [-arjuna];
The white one, or the obtainer of the empire.
3663.@ (7).{LO RANG NYAN, LON DANG NYAN} (-{LO DANG NYAN}): kara
karṇi; [NA].
3664.@ (8).{GLANG PO CHES 'DUL BA}: hasti niyaṁsaḥ; [NA].
3665.@ (9).{GTOL PO}"I {BU MO BYAD BZANG MO} (-{GTOL PO}"I {BU MO BYAD
BZANGS
MO}):
prakṛtir mātaṅga dārikā (+ prakṛtir mātaṅgi dārikā); [NA].
3666.@ (10).{PHUR BU GSUM PA}: tri shaṅkuḥ; [NA].
3667.@ (11).{BTSUN MO'I ZHAL LTA BA, BYA MKHAN}
(-{BTSUN MO'I ZHAL LTA BA, PHYA MKHAN}): sthapatiḥ; [NA].
3668.@ (12).{RI DAGS 'DZIN GYI MA}: mṛgāra mātā; [NA]. (P.255)

3669. Sec.187.(-{MI'I RIM PA'I DANG LUS KYI YAN LAG DANG YUL LA SOGS PA'I
MING}
{LAS MI'I RIM PA'I MING LA}) [-{MI'I RIM PA MING}]:
(-mannṣys kramaḥ) [NA];
The names of the degrees or clases among men.
3670. (1).{RGYAL PO}: (-rājā) [-rājan]; A Prince, king, sovereign.
3671. (2).{SA BDAG} (-{RAA' JAA' DANG 'DOM NA RGYAL PO SHES GDAGS,}
-{RGYAL PO DANG 'DOM NA RGYAL PO SHES GDAGS}) [-{'DOD RGYAL
BA}]:
(-pārthivaḥ) [-pārthiva];
The master or owner of the land, a king.
3672. (3).(-{RGYAL PO RGYAL RIGS KYI SPYI BO NAS DBANG BSKUR BA})
[-{RGYAL PO RGYAL RIGS SPYI BO NAS DBANG BSKUR BA}]:
(-rājā kṣatriyo mūrddhābhiṣiktaḥ)
[-rājā kṣatriya mūrddhābhiṣikta];
A king of the military or royal tribe solemnly inaugurated.
3673. (4).{RGYAL TZAB}: (-yuva rājā) [-yuva rāja]; A regent, a deputy king.
3674. (5).{RGYAL PHRAN}: (-māṇḍalika rājā) [-maṇḍalika rāja];
The rājā, or ruler of a district.
3675.* (6).(-{CHAB 'OG GI RGYAL PHRAN})
[-{TZAB 'OG GI RGYAL PHRAN BLON PO RIN PO CHE}]:
(-sāmanta rājā) [-sāmanta rājāmātya];
A subordinate rājā, a dignitary officer.
3676. (7).{BLON PO RON PO CHE}: (-rājāmātyaḥ) [-rājāmātya];
A subordinate rājā, a dignitary officer.
3677. (8).{KHAMS KYI RGYAL PO, RGYAL PHRAN}: (-koṭṭa rājā) [-koṭṭa
rāja];
The rājā of a fort or castle, a petty chief.
3678. (9).{NANG BLON CAN} (-{NANG BLON SPYAN PA}):
(-mantri parṣad adhyakṣaḥ) [-mantrin veshmā dhyakṣa];
A minister of domestic affairs.
3679. (10).{SNA CHEN PO LA GTOGS PA}: (-mahāmātraḥ) [-mahāmātra];
A chief minister.
3680 (11).{BKA' LA GTOGS PA} [-{BKA' BLON}]: (-mantrī) [-mantrin];
A minister or counsellor.
3681. (12).{BLON PO}: (-āmātyaḥ) [-amātya]; (P.256)
An officer, a magistrate.
3682. (13).{MDUN NA 'DON}: (-purohitaḥ) [-purohita];
A minister or chief priest of a rājā, a spiritual adviser.
3683. (14).{ZHANG BLON}: (-rājānakaḥ) [-rājanaka, +rājanāyaka,
+rājanyaka];
An officer.
3684. (15).{DBANG BLON}: (-daṇḍa mukhyaḥ) [-daṇḍa mukhya];
An officer who executes punishment.
3685. (16).{DBANG BLON} (-{SDUD BLON}): (-daṇḍa nāyakaḥ) [-daṇḍa
nāyaka];
An officer who executes punishment.
3686. (17).{DMAG BDAG} (-{SDE DPON,} -{DMAG BDAG}): (-senā patiḥ) [-senā
pati];
The lord of an army, general.
# (18).{DMAG DPON}; senādhi pati [-adhyakṣa];
A commander-in-chief.
3687. (19).(-{SPYAN PA}) [-{SPYI DPON}]:
(-adhyakṣaḥ) [-adhyakṣa]; A commander-in-chief.
3688.@ (20).(-{KHYAB BDAG,} -{DMAG DPON}): vikshepādhipatiḥ; [NA].
3689. (21).{NAGS KHROD BDAG}: (-aṭavikaḥ, -āṭavikaḥ) [-aṭavika];
Superintendent of forests.
3690. (22).{NANG PA'I BLA}: (-antar vāshikaḥ) [-antar vashika];
A superior [official] for the interior or domestic affairs.
3691. (23).{'PHRIN BLON}: (-sāmdhi vigrahikaḥ) [-shānti vigrahika];
An officer for the ordinance and correspondences.
3692. (24).(-{RTSIS KYI BLA}) [-{RTSIS KYI BLONG}]: [P.30]
(-gaṇanā patiḥ) [-gaṇanā pati];
Master of accounts, an accountant; calculator; an astrologer.
3693. (25).{RTSIS MKHAN CHEN PA} (-{RTSIS PA CHEN PO}):
(-gaṇaka mahā mātraḥ) [-gaṇaka mahā mātra];
A chief account; or a chief astrologer.
3694. (26).{'DU 'GOD KYI RTSIS PA}:
(-ākṣa paṭalikaḥ) [-ākṣa patrālika, +? vjaya patrālikha];
An accountant of expenses.
3695. (27).{SDE DPON CHEN PO} (-{DGOS DPON CHEN PO,} +{SGOS DPON
CHEN PO}):
(-pratihāraḥ) [-pratihāra]; A chief tribune.
3696. (28).{CHOS BZHIN SPYOD PA} (-{CHOS BZHIN GCOD PA}):
(-dharmādhikāraḥ, -dharmādhi karaṇam) [-dharmādhi karaṇa];
Acting according to the Law.
3697. (29).{ZHAL CHE BA}: (-pradeṣṭā) [-prade{STR}i]; An arbiter, umpire, judge.
3698. (30).{SDE SNA, SDE DPON}: (-nāyakaḥ) [-nāyaka];
An arbitrator, director, president.
3699. (31).{CHIBS KYI BLA}: (-ashva patiḥ) [-ashva pati];
The chief groom, or superintendant of (horses].
3700.* (32).(-{GLANG PO CHE'I BLA}) [-{DKOR GYI BLA}]: (P.257)
(-pīlu patiḥ, -gaja patiḥ) [-pīlu pati]; Chief treasurer.
3701.* (33).(-{DKOR GYI BLA}) [-{GLANG PO CHE'I BLA}]:
(-gañja patiḥ) [-gaja pati];
A superintendant of elephants.
3702.@ (34).(-{MNGAN BDAG,} -{RNGAN BDAG}]: khambhīra patiḥ; [NA].
3703.@ (35).{MING DAN}: khambhara patiḥ; [NA].
3704. (36).{RGYAL PO, MI'I BLA} (-{MI BDAG}): (-nara patiḥ) [-nara pati];
The master of men, a sovereign.
3705. (37).{RTSE RJE}: (-koṭṭa pālaḥ) [-koṭṭa pāla];
The overseer of a fort (or of the hay) [?].
3706. (38).{'OD SRUNGS} (-{SO SRUNGS}): (-anta pālaḥ) [-anta pāla];
The overseer of a field or sugar-cane plantation.
3707. (39).{RDZONG SRUNGS} (-{RDZONG BSRUNGS}): (-durga pālaḥ) [-durga
pāla];
The keeper of a fort or castle.
3708. (40).{TZONG DPON}: (-shreṣṭhī) [-shreṣṭhin];
A chief merchant; a trader.
3709. (41).{YUL DPON} (-{YUL BDAG PO}):
(-viṣaya patiḥ) [-viṣaga pati, +? viṣayapa];
The chief of a place or village .
# (42).{BDAG PO}: pati; A proprietor, owner, master, lord.
3710. (43).{KHRONG KHYER GYI BLA}: (-nagara patiḥ) [-nagara pati];
A mayor or chief magistrate of a town or city
3711. (44).{GRONG DPON}: (-grāma patiḥ) [-grāma pati];
The chief or master of a village.
3712. (45).{GRONG GI BLA}: (-pāura vyavahārikaḥ) [-paura vyavahārika];
A police officer, the superintendent of a mahala.
# (46).{SDE DPON}: nāyaka; The chief of a tribe.
3713. (47).(-{SNAR BSKOS PA}) [-{SNANG BSKOS PA}]: (-niyuktakaḥ) [-niyuktaka];
An elected [apointedl officer.
3714. (48).{KHROM GYI RU} (-{KHYIM GYI RU}):
(-bhaṭa balāgraḥ) [-ghata volagra, +M. bhata volāgra]; [NA]
3715. (49).{SDUD SNA}: (-samāhartā) [-samāhartṛ]; Chief revenue officer.
3716. (50).{MTHONG SLEBS KYI DPON} (-{MTHONG SLEBS KYI DPON PO}):
(-prashāstā) [-prashāstṛ];
A public teacher, panegyrist.
3717. (51).(-{DKOR 'DRUB PA,} -{DKOR BSRUBS PA}) [-{DKOR SRUNG PA PO}]:
(-saṁnnidhātā) [-sannidhatṛ];
A keeper of the treasury.
3718. (52).{MDZOD PA}: (-bhāṇḍārikaḥ) [-bhāṇḍārika]; A treasurer.
3719. (53).{PHRO BRANG 'KHOR DU BKA'I 'DZIN PA} [P.31]
(-{PHO BRANG 'KHOR DU KHA 'DZIN PA,}
-{PHO BANG 'KHOR DU KHA 'DZIN PA,}
-{PHO BANG 'KHOR DU BKA'I 'DZIN PA}):
(-rajā dvārikaḥ) [-rajā dvārika];
Who receives orders from the prince respecting the domestics.
3720. (54).{RTSIS MKHAN}: (-gaṇakaḥ) [-gaṇaka]; (P.258)
Calculator or astrologer.
3721. (55).{SKRA MKHAN}: (-jyotiṣaḥ) [-jyotiṣa]; Astronomer, astrologer.
3722. (56).{SMAN PA}: bhiṣak; A physician, doctor.
3723. (57).{SMAN PA}: (-vāidyaḥ) [-vaidya]; A physician, doctor.
3724. (58).{SKU BSRUNGS}: (-tala vargaḥ) [-tala varga]; A body-guard.
3725 (59).{RGYAL MTZAN THOGS PA}: (-pāridhvajikaḥ) [-paridhvajika];
One carrying the banner.
3726. (60).{GDUGS THOGS PA}: (-chattra dharaḥ) [-chatra dhara];
An umbrella bearer or holder.
3727. (61).{RTAGS THOGS PA} (-{MTZAN MA THOGS PA,} -{RTOGS MTZAN
THOGS PA});
(-cihna dharaḥ) [-cihna dhara]; Holding the insignia of royalty.
3728. (62).{RNGA YAB THOGS PA}: (-cāmarikaḥ) [-cāmarika];
He with a fan of cowtail.
3729. (63).(-{RAL GRI SGYOGS PO THOGS PA,} -{RAL GRI KYOG PO})
[-{RAL GRI SKYOGS PO THOGS PA}]:
(-kāra vālikaḥ) [-kara vālika, +tara varika];
He that carries the crooked sword.
3730. (64).{RAL GRI PA}: (-khaḍgikaḥ) [-khaḍgika]; The sword-bearer.
3731. (65).{MDUNG PA}: (-prāsikaḥ) [-prāsika];
He with a spear or pike, a spearman, lancer.
3732. (66).{DGRA STA THOGS PA}: (-pārsvadhikaḥ) [-parsvadhika];
He with a battle-axe.
3733. (67).{'KHOR LO THOGS PA}: (-cākrikaḥ) [-cakrika];
He with a wheel or circle.
3734. (68).{PHUB THOGS PA}: (-sphārikaḥ) [-papārika, +M. spharika];
The shield-bearer.
3735. (69).{DBYIG GU THOGS PA}: (-cāitra daṇḍikaḥ) [-caitra daṇḍika];
The carrier of an adorned staff.
3736. (70).{DBYUG PA THOGS PA}: (-yāṣṭhikaḥ) [-yāṣṭhika];
The carrier of staff or sceptre.
3737. (71).{SGO BSRUNGS PA}: (-dvāra pālaḥ) [-dvāra pāla]; A door-keeper.
3738. (72).{SGO BA}: (-dāuvārikaḥ) [-dauvārika]; A porter, door-keeper.
3739. (73).(-{GNGER BA}) [-{GNYER BA}]: (-sheṣa patiḥ) [-sheṣe pati];
Master of the servants, a steward.
3740. (74).(-{LOG PO PA,} -{'DAM PO PA}) [-{LOG PO,} -{'DAM PO}]:
(-sūcakaḥ) [-sūcaka];
A spy, informer.
3741. (75).(-{YUL SRUNGS,} -{SPRUL BSRUNGS}) [-{SPRUL SRUNGS}]:
(P.259)
(-daṇḍa vāshikaḥ) [-daṇḍa vashika];
The keeper of a serpent.
3742. (76).{ZHAM 'BRING PA} (-{ZHAB RING BYED PA}): (-sevakaḥ) [-sevaka];
A servant, an attendant.
3743. (77).{SHOR BA, BKRABS PA}: (-bhaṭaḥ, -bhaṭṭaḥ, +bhārata) [-bhatta];
A runaway (fugitive, outlaw).
3744. (78).{'PHONG GI SLOB DPON}: (-iṣvastrācāryaḥ) [-iṣvastrācārya];
An instructor in archery.
3745. (79).{SNGA TZOMS} (-{SNGA TZOMS TZOGS}): (-nāsīraḥ, -nāsiraḥ)
[-nāsīra];
(One who advances before line), skirmisher [first aggressor).
3746. (80).{GRONG MI}: (-nāigamaḥ) [-naigama]; A townsman, citizen, villaeger.
3747. (81).{YUL GYI MI}: (-jānapadaḥ) [-janapada]; A country, an inhabitant.
3748. (82).(-{LHA KHANG BSRUNG BA,} -{LHA KHANG BSRUNG MI})
[P.32]
[-{LHA KHANG SRUNG BA}]:
(-dāiva kulikaḥ) [-daiva kulika];
The keeper of a temple or [temple] attendant.
3749. (83).(-{SGYU MKHAN}) [-{SGYU MA MKHAN}]:
(-māyā kāraḥ) [-māyā kara]; A juggler, magician.
3750. (84).-{JO BO} (-{RJE PO,} -{RJE'U,} -{JO'U}) [-{RTE'}]: (-āryaḥ) [-arya];
A Master or a colt.
3751. (85).{GSANG SNGAGS SMRA BA}: mantra vādin (-mantra vādī);
The singer of mantras, or of mystical formula.
3752. (86).{BCOS MA BYED PA}: (-kriyā vādī) [-kriyā vādin];
A plaintiff, a maker of petitions.
3753. (87).{GTER LTA SHES PA} (-{GTER BA LTA SHES PA}):
(-khanya vādī) [-khanya vādin];
Skilful in discovering mines or hidden treasures.
3754. (88).(-{NOR BSGYUR MKHAN}) [-{NOR SGYUR MKHAN}]:
(-dhātu vādī) [-dhana vādin]; A broker, or go-between
[a dellāl].
3755. (89).{RNGON PA}: (-lubdhakaḥ) [-lubdhaka]; A hunter.
3756. (90).{NYA PA}: (-mātsikaḥ) [-mātsyika]; A fisherman.
3757. (91).{BYA PA}: (-shākunikaḥ, -shākuntikaḥ) [-shakuntika];
A fowler, a birdcatcher.
3758. (92).{BSHAN PA} [-{SHAN PA}]: (-āurabhrikaḥ) [-orabhrika]; A butcher.
3759. (93).(-{BSHAN PA}) [-{BSHEN PA}]: (-khaṭṭikaḥ) [-khantika];
A digger, a worker in mines.
3760. (94).(-{PHAG TZONG BA,} -{PHAG 'TZONG BA}) [-{PHAG 'TZONG}]:
(-sāukarikaḥ) [-sāukarika]; A seller of swine or pork.
3761. (95).{BA LANG GSOD PA}: (-go ghātakaḥ) [-go ghātaka]; (P.260)
A killer of cows or oxen.
3762. (96).(-{RGYAS 'TZONG BA}) [-{RGYAS 'TZONG}]: (-vāgurikaḥ) [-vāgurika];
A seller of nets (a hunter).
3763. (97).(-{BYA GAG 'TZONG BA,} -{BYA SKAG 'TZONG BA}) [-{BYA SGAG
'TZONG BA}]:
(-kāukkuṭikaḥ) [-kaukkuṭika]; A seller of cocks.
3764. (98).{GLANG PO CHE 'DZIN PA}: (-nāga bandhakaḥ) [-nāga bandhaka];
The catcher (or binder) of elephants.
3765. (99).{SBRUL TZOGS CAN}: (-nāga maṇḍalikaḥ) [-nāga maṇḍalika];
The keeper of a circle (or great quantity of serpents.
3766. (100).(-{SBRUL KHAS BSDIGS PA}) [-{SBRUL MKHAS BSDIGS PA}]:
(-āhi tuṇḍikaḥ) [-āhi tuṇḍika]; A juggler, a snake-catcher.
3767. (101).{PHYAG TZANGS SKYEMS MAL BA} (-{PHYAG TSANG SKYEMS MAL
BA}):
(-bhrāiaṅgarikaḥ) [-braiamgarika]; [NA].
3768. (102).{PHYAG TZANG TZANG MANG BA} (-{PHYAG TSANG MANG BA}):
(-sūpa kāraḥ) [-sūpa kāra]; A cook.
3769. (103).{BTZO LAG MKHAN} (-{BTZO BLAG MKHAN,} -{BTZO SLAG MKHAN}):
(-rajakaḥ) [-rajaka]; A dyer (of cloth).
3770.* (104).{PHYA MKHAN}: (-sthapatiḥ) [-sthapati, -takṣaka];
A fortune-teller, a carpenter.
3771.* (105).{SHING MKHAN}: (-takṣakaḥ) [-takṣaka, -pala gaṇḍa];
A fortune-teller, a carpenter.
3772.* (106).{SHING MKHAN} (-{RDOR RTSI MKHAN}):
(-pala gaṇḍaḥ) [-pala gaṇḍa]; A carpenter.
3773. (107).{SHING MKHAN}: (-vardhakaḥ) [-vardhaka]; A carpenter.
3774. (108).{THIG MKHAN} (-{THIGS MKHAN}): (-sūtra dhāraḥ) [-sūtra dhara];
One dealing in cords, strings, tapes, ribbons
[More probably sawyer, carpenter].
3775. (109).{RTSWA 'TZONG} (-{RTSWA TZONG}): (-yāvasikaḥ) [-yavasika];
A seller or cutter of grass (gree barley ).
3776. (110).{SHING THUN}: (-kāṣṭha hārakaḥ) [-kāstha hāraka];
[P.33]
A wood gatherer (for fuel).
3777. (111).(-{ME TOG 'PHRENG RGYUN}), -{ME TOG PHRENG MKHAN})
[-{ME TOG PHRENG RGYUD}]: (-mālā kāraḥ) [-mālā kara];
A maker of garlands of flowers.
3778. (112).{CHANG 'TZONG}: (-shāuṇḍikaḥ) [-shaundika]; (P.261)
A seller of wine, or of any spirituous liquor.
3779. (113).{CHANG 'TZONG} (-{CHANG TZONG}): (-kallavālaḥ) [-kallavala];
Ditto.
3780. (114).{MTZONG CHAS 'TZO BA} (-{TZONG CHAS 'TZO BA}):
(-āyudha jīvī) [--āyudha jīvin]; Living by his weapons
or getting his livelihood by military service.
3781. (115).{SPOS 'TZONG}: (-gāndhikaḥ) [-gāndhika];
A seller of incense. or frankincense.
3782. (116).{RI MO MKHAN}: (-citra kāraḥ) [-citra kāra]; A painter.
3783. (117).{RDO MKHAN}: (-shilā kuṭṭaḥ) [-shila kuha];
A stone cutter, a hewer of stone.
3784. (118).{THA GA BA}: (-tantu vāyaḥ) [-tantra vāya]; A weaver.
3785. (119).{GSER MGAR} (-{GSER MGAR BA,} -{GSER 'GAR,} -{GSER 'GAR BA}):
(-suvarṇa kāraḥ) [-suvarna kāra]; A goldsmith.
3786. (120).{GSER SPYOD}: (-sāuvarṇikaḥ) [-sauvarnika]; One dealing in gold.
3787. (121).{LCAGS MGAR}: (-loha kāraḥ) [-loha kāra];
One working in lron; black-smith.
3788. (122).(-{MKHAN BA MGAR, 'KHAR BA MKHAN,} -{KHAR BO MKHAN})
[-{'KHAR BA MGAR}]: (-kāṁsa kāraḥ) [-kaṁsa kāra];
A smith working in bell metal or white copper.
3789. (123).{NOR BU MKHAN}: (-maṇi kāraḥ) [-maṇi kāra];
One dealing in jewels or gems.
3790.@ (124).{ZANGS MKHAN}: shāulbikaḥ; [NA].
3791. (125).{BZANG MKHAN} (-{TZEM BUM MKHAN}): (-sūcikaḥ) [-sūcikaḥ];
A tailor.
3792. (126).(-{GLEGS 'BRA MKHAN}) [-{GLEGS 'BRI MKHAN}]:
(-pattra cchedikaḥ) [-patra cchedaka];
An engraver, one that writes on leaves, &c., with an iron tool.
3793. (127).{LTAS PA} (-{LTAS MKHAN}): (-nāimittikaḥ) [-naimittika];
A prognosticator.
3794. (128).{MTZAN MKHAN}: (-vāipañcikaḥ) [-vaipañcika];
Fortune-teller, soothsayer, prognosticator.
3795. (129).{LHAM MKHAN} (-{KO LPAGS MKHAN}): (-carmakāraḥ)
[-carmakāra];
Dresser of leather, shoemaker.
3796. (130).{LHAM MKHAN, KO LPAGS MKHAN}: mocika(H) [Cf. Bengali mucī];
(P.262)
(-mocikaḥ) [-mocika, Cf. Bengali mucī];
Dresser of hides or skins, a shoemaker.
3797. (131).{LHAM MKHAN, SHIN RTA MKHAN}: (-ratha kāraḥ) [-ratha kāra];
A cartwright; a shoemaker.
3798. (132).{SMYUG MA MKHAN} (-{SNYUG MA MKHAN}): (-veṇu kāraḥ)
[-veṇu kāra];
One working in reeds, or bamboos.
3799.@ (133).{RKO MKHAN, TZUD MO MKHAN}: khāta rūpa kāraḥ; [NA].
3800. (134).{RDZA MKHAN}: (-kumbha kāraḥ) [-kumbha kāra];
A potter, a maker of earthen vessels.
3801. (135).{TZONG PA}: (-vaṇika) [-panika, +M vaṇik]; A merchant, a trader.
3802. (136).{SHO GAM PA}: (-shaulkikaḥ) [-shaulkika];
A custom receiver, or receiver of duties, &c.
3803. (137).{LA GCAN PA}: (-gāulmikāḥ) [-gaulmika];
A receiver of duties on high ways, or passages.
3804. (138).{GRU BTSAS GCOD PA}: (-tārapaṇyikaḥ) [-tarapaṇyika];
The receiver of duties for ferry, or passage over a water
3805.* (139).{NYAN RNA}: (-heriḥ) [-heri cara]; [P.34]
A spy, a secret emissary.
3806. (140).{NYAN RNA}: (-caraḥ) [-cara]; A spy, a secret emissary.
3807. (141).{BYA MA RTA}: (-apacarakaḥ, -avacarakaḥ) [-apacaraka];
A courier, speedy messenger.
3808. (142).{ZOL PA} (-{ZOM PA}): (-māuṣṭikaḥ) [-maustika];
A cunning, crafty, dieceitful man.
3809. (143).{BZHAD GAD PA}: (-vidūṣakaḥ) [-vidūsaka]; A buffoon, a low jester.
3810.* (144).{YI}.{GE}.{PA} (-{RGYA 'DEBS PA}): (-māutrikaḥ) [-mantrika]; [NA].
3811. (145).{YI GE PA}: (-kāyasthaḥ) [-kāyastha];
A writer, clerk, amanuensis, A writer by profession.
3812. (146).{DBYUG PA GCOD PA}:
(-ācīrṇa daṇḍatā, -acīrṇa daṇḍatā) [-acīrṇa dandata];
The punisher by beating with a rod.
3813. (147).{PHO NYA}: (-dūtaḥ) [-dūta]; A messenger, ambassador.
3814.* (148).(-{PHO NYA RANG RTA}) [-{RANG RTA}]:
(-kathyāyittaḥ, -kathyayittaḥ) [-tathyitta];
Riding his own horse.
3815. (149).{RANG RTA}: (P.263)
(-kāṣṭhika vittaḥ, -kāṣṭhi kāchinta(H) [-kāshthi kāchinta];
Riding his own horse.
3816. (150).{BANG CHEN PA} (-{'BAR PA,} -{'PHAR MA PA}) [-{'PHAR PA}]:
(-lehariḥ, -lohāriḥ) [leharī];
3817.* (151).(NA) [-{'PHAR BA,} -{BANG CHEN PA}]: (-lekha hārikaḥ, -lekha
hākaḥ)
[-lekhālaka]; A horse keeper, a writer [courrier].
3818. (152).(-{KHYIM KHOL}) [-{KHYIM KHOL PA}]: (-kuṭumbikaḥ) [-kutumbika];
A domestic slave, one belonging to the family.
3819. (153).{BZA'} (-{GZA'}): (-kuṭumbaḥ) [-kutumba];
Family relation, a kinsman, a matron.
3820. (154).{NYUG RUM PA}: (-kañcukī, -kañculi) [-kañcukin]; An eunueh.
3821. (155).{NYUG RUM PA} (-{BTSUN MO'I 'KHOR}):
(-antaḥ puraḥ) [-antaḥ pura]; An eunueh.
3822. (156).{NYUG RUM PA}: (-mahallaḥ) [-mahalla]; An eunueh.
3823. (157).{ZHING PA}: (-karmāntikaḥ) [-karmāntika]; An agriculturist.
3824.* (158).(-{ZHING PA}) [-{ZHING RMOD PA}]:
(-kārṣikaḥ) [-kārṣika]; A husbandman.
3825.* (159).(-{ZHING RMOD PA}) [-{PHYUGS RDZI}]: (-kṛṣī valaḥ) [-kṛṣi
pāla];
He that attends cattle a neat herd.
3826.@ (160).{PHYUGS RDZI}: ābhīraḥ; [NA].
3827. (161).{BA LAN RDZI}: (-gopālaḥ) [-gopāla]; A cow-keeper.
3828. (162).{LUS SRUNGS} (-{LUS BSRUNGS}): (-sharīra rakṣakaḥ) [-sharīra
raksaka];
A life-guard, or bodyguard.
3829. (163).{GYOG}: (-parivāraḥ) [-parivāra];
A subject, vassal, client, servant.
3830. (164).{BRAN, KHOL PO}: (-dāsaḥ) [-dāsa]; A slave, a servant.
3831. (165).{BRAN MO}: dāsī; A female slave.
3832. (166).{LUS BYED PA}: (-karma karaḥ) [-karma kara];
A working or hired man.
3833. (167).{ZHO SHAS 'TZO BA}: (-pāuruṣeyaḥ) [-pauruṣeya];
A servant, a publican.
3834. (168).{GLA MI, GYOG, BRAN} (-{BLA MI,} -{SLA MI}): (-bhṛtyaḥ)
[-bhṛtya];
A hiredman, a servant, a slave.
3835. (169).(-{BRTSON RDZI}) [-{BTSON RDZI}]: (P.264)
(-bandhana pālakaḥ) [-bandhana pālaka];
The keeper of prisoners (or of a prison).
3836. (170).{GSHED MA}: (-badhya ghātakaḥ) [-vadhya ghataka]; An executioner.
3837. (171).{GNOD BYED}: (-kāraṇā kārakaḥ, +kāraṇa kārakaḥ,
+kāraṇya kārakaḥ)
[-kāranaya kāraka]; A criminal, a person accused, a faulty man.
3838. (172).(-{GSOD PA}) [-{GSOL PA}]: (-badhakaḥ) [-vādaka, -vādin]; [P.35]
A petitioner.
3839. (173).{BSAD PA} (-{GSAD PA}): (-hananam) [-hanana];
The putting to death, or put to death.
3840.* (174).{'BANGS, BYAN, RTSE RGOD} (-{LHA 'BANGS,} -{NONG BYAN,}
-{NONG GYAN}):
(-kalpi kāraḥ) [-kalpi kāra]; A vassal, subject, dependant.
3841.@ (175).{'BANGS, NANG GYAN, RTSE RGOD}: kapyāriḥ; [NA].
3842. (176).{SKYED MO'I TZAL SRUNG BA} (-{SKYED MOS TZAL BSRUNG BA}):
(-udyāna pālaḥ) [-udyāna pāla];
An attendant on a garden or grove.
3843. (177).(-{KUN DGA' RA BA BA}) [-{KUN DGA' RA BA PA}]:
(-ārāmikaḥ)[-arāmika];
Attending on a garden or grove, one dwelling in
a grove or college or convent.
3844. (178).(-{KHYIM BA}) [-{KHYIM PA}]: (-gṛhī) [-gṛhin];
A house-holder, layman, married man.
3845. (179).{KHYIM NA GNAS PA}: (-gṛha sthaḥ) [-gṛha stha];
A layman, one living in his house.
3646. (180).{BRAM ZE'I KHYE'U}) [-{BRAM ZE'I BU}]: (-māṇavakaḥ)
[-māṇavaka];
A Brahmanist, or a Brahman's child or pupil.
3847. (181).{GRONG KHYER 'JOMS PA}: (-nagara ghātakaḥ) [-nagara ghātaka];
Destroyer or plunderer of a city.
3848. (182).{GRONG 'JOMS PA}: (-grāma ghātakaḥ) [-grāma ghātaka];
Destroyer of a village, or inhabited place.
3849. (183).{LJONGS 'JOMS PA}: (-jana pada ghātakaḥ) [-jana pada ghātaka];
Destroyer of a district or of country.
3850. (184).{GRU PA}: (-nāvikaḥ) [-nāvika]; A boatman, &c.
3851.@ (185).{SNYED CING STOBS PA}: āhārakaḥ; [NA].
3852.@ (186).{SEL BA}: nirhārakaḥ (+narhārakaḥ); [NA].
3853.@ (187).{GDONGS PA 'DZIN PA HAM RLING GYOR THOGS PA}:
(P.265)
karṇa dhārakaḥ (+karṇa dharagaḥ); [NA].
3854.@ (188).{RU SKYA 'DZIN PA}: raṇa dharaḥ; [NA].
3855.@ (189).{RGYAL CHEN NAM NYA BA}: kāivartaḥ; [NA].

3856. Sec.188.(-{MI'I RIGS SNA TZOGS LA,} -{MI'I RIGS SNA TZOGS KYI MING LA}):
[-{MI'I RIGS SNA TZOGS}]: (-catvāro varṇāḥ) [NA]; All Sorts of Men.
3857. (1).{RIGS BZHI}: (-catvāro varṇāḥ) [-catvāro varṇa];
The four tribes or castes.
3858. (2).{BRAM ZE}: (-brāhmaṇaḥ) [-brāhmaṇa]; A Brahman.
3859. (3).{RGYAL RIGS}: (-kṣatriyaḥ) [-kṣatriya];
The military or royal tribe.
3860. (4).{RJE'U RIGS}: (-vāishyaḥ) [-vaishya]; The gentry.
3861. (5).{DMANGS RIGS}: (-shūdraḥ) [-kṣudra]; The plebian class or tribe.
3862. (6).{RGYAL RIGS ZHING SAA' LA CHEN PO LTA BU}:
(-kṣatriya mahāshāla kulam, -kṣatriya mahāsāla kulam)
[-kṣatriya mahāsāla kula];
The military tribe is like a large Sāla tree.
3863. (7).{BRAM ZE'I RIGS ZHING SA' LA CHEN PO LTA BU}:
(-brāhmaṇa mahāshāla kulam, -brāhmaṇa mahāsāla kulam)
[-brāhmaṇa mahāsāla kula];
The Brahman tribe is like a large Sāla tree.
3864. (8).{KHYIM BDAG GI RIGS ZHING SA' LA CHEN PO LTA BU}:
(-gṛha pati mahāshāla kulam, -gṛha pati mahāsāla kulam)
[-gṛha pati mahāsāla kula];
The gentry tribe is like a large Sāla tree.
3865. (9).{RIGS MTHO BA}: (-ucca kulam, +uccha kulam) [-ucca kula];
High caste or family extraction.
3866. (10).{RIGS BTSUN PA}: (-abhijātaḥ) [-abhijāta];
A respectable or honorable caste, family.
3867. (11).{RIGS DMA' BA}: (-nīca kulam, +nīcī kula) [-nīca kula];
Low extaction, or caste.
3868. (12).(-{MA 'DOMS NA GNYIS KA GDOL PA,}
-{'DOMS NA CA}n d{ALA KA GTUM BYED DU GDGAS}) [-{GDOL PA}]:
(-caṇḍālaḥ) [-caṇḍāla]; Low, mean; cruel, passionate.
3869.@ (13).(NA): mātaṅgaḥ; [NA]. (P.266)
3870. (14).{RI KHROD PA}: (-shabaraḥ) [-shavara]; A mountaineer.
3871.@ (15).{GYUNG MO, GYUM MO}: pulindaḥ; [NA]
3872.@ (16).{GYUNG PO}: pukkasaḥ; [NA].
3873.@ (17).{GYUNG PO}: Dombaḥ; [ NA].
3874. (18).{KLA KLO}: (-mlecchaḥ) [-mleccha]; [P.36]
(Lalo) a barbarian, a Mohammedan.
3875. (19).{MTHA' 'KHOB KYI MI}: (-pratyanta jānapadaḥ) [-pratyanta janapada];
One living on the confines of a country, uncivilized, barbarians.

3876. Sec.189.(-{PHA MA LA SOGS PA GNYEN BSHES KYI MING LA})
[-{PHA MA LA SOGS PA GNYEN BSHES KYI MING}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
The Names of Parentage, or of Parents, Relations, Friends, Etc.
3877. (1).{PHA}: pitā (-pitṛ); Father.
3878. (2).{MA}: mātā (-mātṛ); Mother
3879. (3).{MA} (-{MA MA}): janayitrī; Mother.
3880. (4).{MES PO}: (-pitā mahaḥ) [-pita maha]; Grandfather.
3881. (5).{YANG MES PO}: (-prapitā mahaḥ) [-prapitā maha]; Great grandfather.
3882. (6).{PHYI MO}: pitā mahī; Paternal grandmother, grandmother.
3883. (7).{YANG PHYI MO}: prapitā mahī; Great grandmother.
3884. (8).{BU}: (-putraḥ) [-putra]; Child, son.
3885. (9).{BU MO}: duhitā (-duhitṛ); A female child, a daughter.
3886. (10).{PHU BO}: jyeṣṭha bhrātā (-jyeṣṭha bhrātṛ); Elder brother.
3887.@ (11).{NU BO}: kaniṣṭha bhrātā (-kaniṣṭha bhrātṛ); [NA]
3888. (12).{NU BO}: kanīyān bhrātā; Younger brother. (P.267)
3889. (13).{SPUN}: bhrātā (-bhrātṛ);
Brother and sister (children born of the same parents).
3890. (14).{CHE ZHE, SRING MO} (-{PHU NU MO'I SRU}) [-{SRU}]: bhaginī;
Sister, etc.
3891. (15).{TZA BO}: naptā (-naptṛ); A grandson.
3892. (16).{TZA MO}: naptrī; A granddaughter
3893. (17).{GYOS PO}: (-shvashuraḥ, -shvacūraḥ) [-shvashura]; A father-in-law.
3894. (18).{SGYUG MO}: (-shvasā) [-shvashrū]; A mother-in-law.
3895. (19).{ZHANG PO}: (-mātulaḥ) [-mātula]; A maternal uncle.
3896. (20).{CHUNG MA, KHYO MO} (-{BTSUN MO}):
bhāryā [or patnī, dārā, kalatra); Wife, consort.
3897. (21).(NA) [-{CHUNG MA,} -{KHYO MO}]: patnī; Wife, consort.
3898. (22).(NA) [-{CHUNG MA,} -{KHYO MO}]: (-dārāḥ) [-dārā]; Wife,
consort.
3899. (23).(NA) [-{CHUNG MA,} -{KHYO MO}]: (-kalatram) [-kalatra]; Wife, consort.
3900. (24).{SRU MO}: (-mātṛ Svasā, -mātṛ Svasṛ) [-matṛ Svasā];
A mother's sister.
3901. (25).{NE NE MO}: pitṛ Svasā (-pitṛ Svasṛ); A father's sister.
3902. (26).(-{CHEN CHUN}) [-{CHUN MA}]: sa patnī;
A consort (the wife of a man), concubine.
3903.* (27).{BTZUN MO, 'KHOR} (-{BTZUN MO'I 'KHOR RAM SLAS,}
-{MO,} -{'KHOR RAM RAM SLAS}) [-{MNA' MA}];
(-antaḥ puram) [-antaḥ pura vadhū];
(Females of the interior apartment) as the wife, attendants
daughter, daughter-in-law.
3904.@ (28).{MNA' MA}: vadhūḥ; [NA]
3905. (29).{KHYO SHUG}:jam pati; Husband and wife. [P.37]
3906. (30).{KHYO SHUG}:dam pati; Husband and wife.
3907. (31).{KHYE'U}: (-dārakaḥ) [-dāraka];
(A little man or man's kin) a male child.
3908. (32).{BU MO}: dārikā; A female child a daughter.
3909. (33).{RTSA LAG}: bandhuḥ: A relation, kinsman, a cognate.
3910. (34).{SNAG GI GNYEN MTZAMS, PHA A'M RGAN ZHUGS} (-{SNAG GI
'TZAMS}):
(-sālohitaḥ) [-sālohita];
A consanguinous, a kinsman, a near relation.
3911. (35).{MTZE MA}: (-yamalakaḥ) [-yamalaka]; (P.268)
A pair of twin children, twins.
3912. (36).{NYE DU}:(-jñātiḥ) [-jāti]; A kindred, relation, kinsman.
3913. (37).{GNYEN 'DAB}: (-svajanaḥ, +sujanaḥ) [svajana];
A collateral kin, consangumity, a cognate, kinsman.
3914. (39).{MDZA' BSHES}: (-mitram) [-mitra]; A friend, an acquaintance.
3915. (40).{GROGS PO}: sakhā; A companion, comrade, associate fellow.
3916. (41).{NANG MI}: (-antarjanaḥ) [-antarjana];
A Domestic, one of the family.
3917. (42).{BU}: (-tanayaḥ) [-tanaya]; A son. a male descendant.
3918: (43).{BTSUN MO DAM PA}: agra mahisī;
The wife or consort (of the first rank) of a great personage.
3919: (44).{BAG GSAR} (-{BAG MA,} -{MNA' MA GSAR PA}) [-{MNA' MA,} -{GSAR
PA}]:
(-nava vadhūḥ) [-nava vadhū];
A young married woman, a bride, a virgin woman.
3920: (45).{SKYES PA}: (-naraḥ) [-nara]; A man, not a female.
3921. (46).{BUD MED}: nārī; A woman, one of the female sex.
3922. (47).{BUD MED}: (-mātṛ grāmaḥ) [-mātṛ grāma];
A woman, one of the female sex.
3923. (48).{SKYES PA, PHO}: pumān; Man, male.
3924. (49).{YAB, JO JO}: (-tātaḥ) [-tāta]; Father (respectfully).
3925. (50).{YUM} (-{ZA ZA,} -{ZA ZA MA}) [-{ZA MA,} -{BZA' MA}]: ambā;
Mother, (matron) respectfully.
3926. (51).{MA MA}: dhātrī; A nurse.
3927. (52).{BUD MED SBRUM MA}: strī gurviṇī; A pregnant woman.
3928. (53).{ZLA MTSAN DANG LDAN PA'I BUD MED}: Ritumatī strī;
A woman having the menses, or menstruation.

3929. Sec.190.(-{LUS DANG LUS KYI YAN LAG LA SOGS PA'I MING LA,} (P.269)
-{LUS DANG LUS KYI YAN LAG DANG NYING LOG LA SOGS PA'I MING
LA})
[-{LUS DANG LUS KYI YAN LAG LA SOGS PA'I MING}]:
(-sharīrāṅga pretyaṅgāni) [NA];
The Names of the Body, and Its Several Members or Limbs.
3930. (1).{LUS}: (-kāyaḥ) [-kāya]; The body.
3931. (2).{LUS}: (-sharīram) [-sharīra]; The body.
3932. (3).{LUS}: (-gātram) [-gātra]; The body. [P.38]
3933. (4).{LUS} (-{LUS KYI MING 'DI RNAMS,}
-{'DOM NA LUS DANG GZUGS DANG KHOG PA LA SOGS PA NYE BAR
GDAGS}):
(-kalevaram) [-kalevara]; The body.
3934. (5).{MGO}: (-shiraḥ) [-shiras]; The head.
3935. (6).{KLAD PA}: (-mastakaḥ) [-mastaka]; The brain, the skull, the head.
3936. (7).{KLAD RGYAS}: (-mastaka luṅgaḥ) [-mastaka luṅga, -masta luṅga];
The brain (the membrane of, etc.)
3937. (8).{SPYI BO}: mūrdhan; The crown or top of the head (vertex).
3938. (9).{SKRA}: (-keshaḥ) [-kesha]; The hair on the head.
3939. (10).{SKRA}: (-shiro ruhaḥ) [-siro ruha]; The hair on the head.
3040. (11).{BZHIN GYI DKYIL 'KHOR} (-{BZHIN GYI 'KHOR LO}):
(-mukha maṇḍalam) [-mukha maṇḍala]; The face, the whole face.
3941. (12).{ZHAL,} ({GZHAL, GDONG NGAM KHA}) [-{GDONG KHA}]:
(-vaktram) [-vaktra]; The mouth, face.
3942. (13).(-{DA DPRAL BA}) [-{DPRAL BA}]:
(-lalataḥ, -lalāṭam) [-lalāṭa]; The forehead.
3943. (14).{SMIN MA}: (-bhrūḥ) [-bhrū]; The eyebrow.
3944. (15).{MIG GI RDZI MA}: pakṣman (-pakṣmaḥ); An eyelash.
3945. (16).{MIG GI 'BRAS BU}: (-tārakāḥ) [-tārakā];
The eyeball (pupil, apple of, &c.)
3946. (17).{KHA}: (-mukham) [-mukha]; Tḥe mouth.
3947. (18).(-{KHA'I GRA}) [-{KHA'I GRU}]: (-sṛkvan) [-sṛkva,-sṛkka];
The corner of the moutb.
3948. (19).(-{KO SKO}) [-{AOOS SKO}]: (-cibukam) [-civuka];
The chin (of the face).
3949. (20).{MGRIN PA}: grīvā; The neck (the back part of, &c.). (P.270)
3950. (21).{MKHUR BA}: (-kapolam) [-kapola]; The cheek, or a cheek.
3951. (22).{MKHUR TZOS}: (-gaṇḍaḥ) [-gaṇḍa];
The cheek (or the red of the cheek).
3952. (23).{'GRAM PA}: (-hanuḥ) [-hanu]; The jaw or jaw-bone.
3953. (24).{MUR 'GRAM}: (-shaṅkhaḥ) [-saṅkha];
The temples (or the bone of, &c.)
3954. (25).(-{THAG 'GRAM}) [-{PHAG 'GRAM}]: (-jambhiḥ) [-jambhi];
A hog's jaw (tooth, chin).
3955. (26).{SO}: (-dantaḥ) [-danta]; A tooth.
3956. (27).{RKAN} (-{DKAN}): (-tāluḥ) [-tālu]; The palate (roof of the mouth).
3957. (28).{MCHU}: (-oṣṭhaḥ) [-oṣṭha]; The lip or lips, a lip.
3958. (29).{MCHE BA}: (-daṁṣtrā) [-da{MST}ra]; A tusk.
3959. (30).{KHA SPU}: (-shmashru) [-smasru]; Moustaches, whiskers.
3960. (31).{MGUL PA}: (-kaṇṭhaḥ) [-kaṇṭha]; The throat. [P.39]
3961. (32).{MID PA}: kaṇṭha nālikā; The throat (or wind) pipe.
3962. (33).{AOOL 'DUD} (-{AOOL MDUD,} -{SROL MDUD}):
(-kaṇṭha maṇiḥ) [-kaṇṭha maṇi]; A jewel worn on the throat.
3963. (34).{SNYING}: (-hṛdayam) [-hṛdaya]; The heart.
3964. (35).{LTAG PA}: kṛkāṭikā; The back of the neck.
3965. (36).{LAG PA}: (-hastaḥ) [-hasta]; The hand.
3966. (37).{PHRAG PA}: (-aṁshaḥ) [-aṁsa]; The arm.
3967. (38).{THAL GONG}: (-skandhaḥ) [-skandha]; The shoulder.
3968. (39).{RGYAB}: (-pṛṣṭhaṁ) [-pṛṣṭha]; The back (of the body).
3969. (40).{NAM TZONG} (-{NANG TSOMS,} -{NAM 'TZONG}): jatru (-jatruḥ);
The collar-bone.
3970. (41).{DPUNG MGO}: (-bāhu shikharaṁ) [-bāhu shikhara];
The summit of the shoulder.
3971. (42).{MCHAN KHUNG}: (-kakṣaḥ) [-kakṣa]; The arm-pit.
3972. (43).{DPUNG PA}: (-bāhuḥ) [-bāhu]; The arm, the hand.
3973. (44).{GRU MO}: (-kūrparakam) [-kūrpara]; The elbow.
3974. (45).{'KHRIG MA}: (-maṇi bandhaḥ) [-maṇi bandha]; The wrist. (P.271)
3975. (46).{LAG PA'I RGYAB}: (-hasta pṛṣṭham) [-hasta pṛṣṭh];
The back of the hand.
3976. (47).{SOR MO}: (-aṇguliḥ) [-aṇguli]; The finger.
3977. (48).(-{MTHE BO,} -{MTHO BO}) [-{MTHE PO}]:
(-aṇguṣṭham) [-aṇguṣṭha]; The thumb.
3978. (49).{MDZUB MO} (-{'DZUB MO}): tarjanī;
The fore-finger (the menacer or admonisher).
3979. (50).{GUNG MO}: (-madhvāṅguliḥ) [-madhvāṅguli]; The middle finger.
3980. (51).{SRIN LAG} (-{MING MED}): anāmikā; The ring finger.
3981. (52).{MTHE'U CHUNG} (-{THE'U CHUNG}): kanīnikā; The little finger.
3982. (53).{MTHE'U CHUNG} (-{THE'U CHUNG}):
(-kaniṣṭhakā, +kaniṣṭrikaḥ, +kaniṣtrikā) [-kaniṣṭhikā];
The little finger.
3983. (54).{KHU TZUR}: (-muṣṭiḥ) [-muṣṭi]; The fist.
3984.@ (55).{MU STI DANG 'DOM NA KHU TZUR 'DOM MED NA LTAG DBYUG}:
khaṭakaḥ; [NA].
3985. (56).(-{'THAL LCAG,} -{LHAL LCAG}) [-{THAL LCAG}]: (-capetaḥ) [-capeṭa];
A flap (or blow with the flat hand).
3986. (57).{SEN MO}: (-nakhaḥ) [-nakha]; The nail (of the hands and feet).
3987. (58).{LAG MTHIL} (-{LAG THIL}) (-hasta talam)[-hasta tala]; The flat hand.
3988. (59).{TSIGS}: (-sandhiḥ) [-sandhi]; The joint of any limb.
3989. (60).{CHU BA}: (-naharūḥ) [-naharu]; Tendon, sinew.
3990. (61).{RGYUS PA}: (-snāyuḥ) [-snāyu]; [P.40]
A fibre, the fibres or filaments.
3991. (62).{RTSA}: (-shirā) [-sirā]; A vein, artery.
3992. (63).{BRANG} (-{THONG KA}) [-{MTHONG KA}]: (-uraḥ) [-uras]; The breast.
3993. (64).{NU MA}: stanaḥ; The breasts (teat, dug of a female).
3994. (65).{NU MA}: (-payodharaḥ) [-payodhara];
The breasts (teat, dug of a female).
3995. (66).{SNYING GA}: (-hṛdaya pradeshaḥ) [-hṛdaya pradesha]; (P.272)
The heart (the heart's place).
3996. (67).{LTO BA}: (-udaram) [-udara]; The belly.
3997. (68).{LTE BA}: (-nābhiḥ) [-nābhi]; The navel.
3998. (69).(-{LTE BA KHUNG}) [-{LTEB KHUNG}]:
(-nābhi manṇḍalam) [-nābhi manṇḍala];
The hole of the navel (circle).
3999. (70).{CHU SO, 'DOM} (-{MDOM}): (-vastiḥ) [-vasti];
The abdomen (privy parts, place of excrements).
4000. (71).{RKED PA}: (-jaghanam) [-jaghana]; The hip and loins.
4001. (72).{CHU SO} (-{STA ZUR}) [-{LTA ZUR}]: (-shroṇiḥ) [-shroṇi]; The
buttocks.
4002.? (73).{RLIG PA}: (-pelaḥ) [Unclear ? -pela]; The testicles.
4003. (74).{MJUG DO} (-{'JUG DO}): (-trikam) [-trika];
The lower part of the spine.
4004. (75).{SGAL TZIGS}: (-pṛṣṭha vaṁshaḥ) [-pṛṣṭhi vaṁsha];
The back-bone.
4005. (76).(-{TZIB MA}) [-{RTSIB MA}]:
(-pārshvikaḥ) [-pārshvaka]; The rib or a rib.
4006. (77).(-{RTSIBS LOGS}) [-{RTSIB LOGS}]: (-pārshvaḥ) [-pārshva]; The ribside.
4007. (78).(-{RKED PA}) [-{RKANG PA}]: (-kaṭiḥ) [-kaṭi];
The buttocks (thick part of the thigh).
4008. (79).{RKUB}: (-buliḥ) [-pāyu]; The fundament.
4009. (80).{RKUB TZOS}: (-sphik) [-sphika]; The podices.
4010. (81).{RKANG PA}: (-pādaḥ) [-pada]; The foot.
4011. (82).{BRLA}: (-ūruḥ) [-uru]; The thigh.
4012. (83).{PUS MO}: (-jānuḥ) [-jānu]; The knee.
4013. (84).{PUS MO'I LHA NGA}: (-jānu maṇḍalam) [-janu maṇḍala]; The
knee-pan.
4014. (85).{RJE NGAR}: jaṅghā; The leg.
4015. (86).{LONG BU}: (-gulphaḥ) [-gulpha]; The ankle.
4016. (87).{RTING PA}: pārṣṇi; The heel.
4017. (88).{RKANG MTHIL}: (-pāda talam) [-pada tala]; The sole (of the foot).
4018. (89).{GLO BA}: (-klomakaḥ) [-klomaka]: The lungs. (P.273)
4019. (90).{GLO BA}: (-phupphusaḥ) [-phusphusa]; The lungs. [P.41]
4020. (91).{MCHER PA}: yakṛt; The liver.
4021. (92).{MCHIN PA}: (-plīhaḥ) [-plīhā]; The spleen.
4022. (93).{MKHRIS PA}: (-pittaḥ) [-pitta]; The bile.
4023. (94).{MKHAL MA}: vṛkkā; The kidneys.
4024. (95).{RGYU MA}: (-antram) [-antra]; The bowels.
4025. (96).{GNYE MA}: (-antra guṇaḥ) [-antra guṇa]; A part of the entrails.
4026. (97).{PHO BA}: (-āmāshayaḥ) [-amāshaya]; The stomach (umbilical region).
4027. (98).{LONG KA}: (-pakvāshayaḥ) [-pakvāshaya]; The gut (of the entrails).
4028. (99).{LGANG PA} (-{SGANG PA}): (-āudarīyakam) [-odariyaka]; The bladder.
4029. (100).{SHA}: (-māṁsam) [-māṁsa]; The fiesh.
4030. (101).{DKU}: (-kukṣiḥ) [-kukṣi];
The cavity of the abdomen (belly, side, rib).
4031. (102).{PAGS PA} (-{LPAGS PA}): (-tvak) [-tvac]; The skin.
4032. (103).{RUS PA}: asthi; The bone.
4033. (104).{KHRAG}: (-rudhiram) [-rudhira]; Blood.
4034. (105).(-{RGYUNGS PA, RKANG}) [-{RGYU DAG PA, RGANG}]: majjā; Marrow.
4035. (106).{RNYIL}: danta māṁsam; The gum (of the teeth).
4036. (107).{YAN LAG}: (-aṅgam) [-aṅga]; Member, limb.
4037. (108).{NYING LAG}: (-pratyaṅgam) [-pratyaṅga]; A limb (inward parts).
4038. (109).{MNGAL}: (-garbhaḥ) [-gādha for -garbha]; The womb:
4039. (110).{ZHAG}: vasā (-pāsā);
Fat, adeps, suet (the serum or marrow of the flesh).
4040. (111).{TZIL}: (-medaḥ) [-meda];
Fat, adeps (marrow of the bones and flesh).
4041. (112).{RNAG}: (-pūyam) [-pūya]; Pus, corrupt matter.
4042. (113).{SNABS} (-{RNABS}): (-shiṅghāṇakam, +siṅghāṇikam)
[-siṁghāṇika];
[Mucus] phlegm.
4043. (114).{MCHIL MA}: (-kheṭaḥ) [-kheṭa]; Spittle. (P.274)
4044. (115).(-{BAD KAN DANG MCHIL MA SKABS DANG SBYAR}) [-{BAD KAN,}
-{MCHIL MA}]:
(-shleṣmā, -shleṣman) [-shleṣma];
Spittle, phlegm, phlegmatic humour.
4045. (116).{SO'I DRI MA} (-{SO SKYAG, SO RKYAG}) [-{SOR SKYAG}]:
(-danta malam) [-danta mala]; The filth on the teeth.
4046. (117).(-{SNA'I BUG}) [-{SNA'I BU GA}]:
(-nāsā puṭaḥ, -nāsā pūtam) [-nāsā puṭa];
The nostrils (the hole of the nose).
4047. (118).{CHU SER}: lasīkā; The serum, saliva, spittle. [P.42]
4048. (119).{MCHI MA}: ashru; A tear.
4049. (120).{MIG ZHUG, RDU MA} (-{MIG SNAG}): (-cakṣur malam) [-cakṣur mala];
Dirt of the eye.
4050. (121).{RNA SHAL} (-{SNA SHAL}): (-camasaḥ) [-camasa]; The lobe of the ear.
4051. (122).{SPU}: roma (-roman); Hair (on the body).
4052. (123).(-{BA SPU'I KHUNG BU}) [-{BA SPU'I KHONG BU}]:
(-roma kūpaḥ) [-roma kūpa]; The hole of a.hair, the pores.
4053. (124).{RNA BABS} (-{RNA SPABS,} -{RNA SPAGS}):
(-karṇa malam) [-karṇa mala]; Ear-wax.
4054. (125).{SGREGS PA}: (-udgāraḥ) [-udgāra];
Belching, ejecting wind from the stomach, vomiting.
4055. (126).{RNGUL}: (-svedaḥ) [-sveda]; Sweat, sweating.
4056.* (127).(-{MDZER PA,} -{CHU 'DZER BA}) [-{'JING PA}]:
(-māṁsakīlaḥ) [-māṁsakīla, -māṁsakāli]; The neck.
4057. (128).{SBRID PA}: (-cikkā, -chikkā) [-cikka]; Sneeze, or sneezing.
4058. (129).{SBRID}: (-kṣutam) [-kṣuta]; Sneeze, or sneezing.
4059. (130).{SKYIGS BU}: hikkā; Hiccough.
4060. (131).(-{GLANG PA,} -{GLAL PA,} -{GLAL PA GAS LA}) [-{GYAL}]:
(-vijṛmbhā, -vijyabha) [-vijṛmbha,-viṇjyabhā];
A gaping, yawning.
4061. (132).{DRI MA}: (-malam) [-mala]; Dirt, filth, excretion.
4062. (133).{SME BA}: (-tilakaḥ) [-tilaka]; A spot, freckle, stain.
4063. (134).{GCIN}: (-mūtram) [-mūtra]; Urine.
4064. (135).{PHYI SA}: (-gūtham) [-gūtha]; Ordure. (P.275)
4065.* (136).(-{BSHANG PA}) [-{BSHANG BA}]: viṭ (-viṣ); Excrement, ordure.

4066. Sec.191.{LUS SU 'GYUR BA'I RIM PA'I MING}
(-B {LUS SU 'GYUR BA'I RIM PA'I MING}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; The Names of the Several Degrees of
the Formations of the (Emdryo) Human Body. [The English column
of the first four numbers is left blank in the original MS.].
4067. (1).(-{NUR NUR PO}) [-{NUR CHUR PO}]: (-kalalam) [-kalala]; [The foetus]
4068. (2).{MER MER PO}: (-arbudam) [-arbuda]; (The foetus hardened like mud).
4069. (3).{NAR NAR PO}: peshī; (The foetus transforming itself into flesh).
4070. (4).{GOR GOR PO}: (-ghanaḥ) [-ghana]; (The foetus solidified).
4071. (5).(-{RKANG LAG RGYUS PA,} -{RKANG LAG 'GYUS PA}) [-{RKANG LAG
'GYUR BA}]:
(-prashākhā) [-prashākha];
The formation of the feet and hands.

4072.#Sec.192.(NA) [Continuation of Sec.191]: (NA, -A NA, -B NA) [NA]; [NA].
4073. (1).{NA TZOD}: (-vayaḥ) [-vayas]; Age, the several degrees of age.
4074. (2).({KHYE'U}) [-{KHYE A'U}]: (-garbha rūpaḥ) [-garbha rūpa];
Child, or the emhryo's form.
4075. (3).{BYIS PA}: (-bālaḥ) [-bāla]; Child, infant. [P.43]
4076. (4).{BUS PA}: (-lāḍikaḥ) [-lāḍika]; Child, boy.
4077. (5).{GZHON NU}: (-kumāraḥ) [-kumāra]; Young, adolescent.
4078. (6).{GZHON PA}: (-taruṇaḥ) [-taruṇa]; A youth, a lad.
4079. (7).{LANG TZO}: (yānvanam) [-yuvan]; Adolescent, a young man.
4080. (8).{LANG TZO LA BAB PA}: (yuvā) [yuvaka];
Adolescent; grown unto a young man.
4081.* (9).(-{DAR LA BAB PA, SHYES PHRAN}) [-{DAR LA BAB PA'I SHYES
PHRAN}]:
(-daharaḥ, -dahraḥ) [-dahara];
Adolescent; grown unto a young man.
4082. (10).{NA CHUNG}: (-yuvatiḥ) [-yuvatī]; (P.276)
A maid, a virgin, a girl, a young woman.
4083. (11).{GZHON NU MA}: kumārī; A maid, a virgin, a girl, a young woman.

4084. Sec.193.(-{RGAS PA DANG NA BA'I MING LA,} -{RGAN PO LA SOGS PA LA,}
-B {RGAS PA DANG NA BA'I MING LA})
[-{RGAS PA DANG NA BA'I RNAM PA'I MING}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
The Names of the Several Degrees of Old Age and Sickness.
4085. (1).{SGUR PO}: (-kubjaḥ) [-kubja]; Crooked or crooked backed.
4086. (2).{'KHOGS PA} (-{'KHOG PA}): jīrṇatā; Wasted and worn by age.
4087. (3).{GNYER MA MANG BA}: (-valī pracuratā) [-vali pracuratā];
With many wrinkles, or full of wrinkles.
4088. (4).(-{MGO SKYA BA}) [-{MGO SKYA}]: (-pālityam) [-pālitya];
With grey hairs.
4089. (5).{'KHAR BA LA BRTEN PA}
(-{'KHAR BA LA BSTEN PA,} -{MKHAR BA LA BSTEN PA}):
daṇḍā kāṣṭhambhanatā; Leaning on a staff.
4090. (6).{SPYI THER}: (-khālityam) [-khālitya]; Bald, grown bald.
4091. (7).{LUD PA LU BA}: (-kāsaḥ) [-kāsa]; Coughing.
4092. (8).{MGUR SGRA NGAR POS 'GAGS PA}
(-{MGUL PA SGRA NGAR NGAR POS 'GAGS PA}):
(-kharu kharāvasakta kaṇṭhaḥ, -khuru kharāvasakin kaṇṭhaḥ)
[ -khuru khurāvasakta kasitha]:
Having a hoarse voice..
4093. (9).{LUS SGU BAS 'KHAR BA LA BRTEN PA}
(-{LUS SGU BAS MKHAR BA LA BRTEN PA,}
-{LUS RGU BAS MKHAR BA LA BRTEN PA,}
-{LUS RGU BAS 'KHAR BA LA BRTEN PA,}
-{LUS SGU BAS 'KHAR BA LA BRTEN PA}):
(-prāg bhāreṇa kāyena daṅḍāvaṣṭambhaḥ);
[-prāg bhāreṇa kāyena daṇḍamavaṣṭabdha];
His body being bent, he leans on a staff
or supports himself by a staff.
4094. (10).(-{LUS RTZA PHIR 'THON PAS KHEGS BA})
[-{LUS RTZA PHIR 'THON PAS KHEBS BA}]:
(-dhamanī saṁtata gātraḥ) [-dhamanī santata gātra];
His body is covered with (or full of) prominent or
standing out muscles.
4095. (11).{RGAS PA} (-{RNYING PA,} -{RNYINGS RGAN PO})
[-{RNYINGS PA,} -{RNYINGS RGAN}]:
(-jirṇaḥ) [-jirṇa]; Grown old, decayed, withered.
4096. (12).(-{SNYINGS PA}) [-{RNYING PA}]: (-vṛddhaḥ) [-vṛddha];
Grown old, decayed, withered.
4097. (13).(-{RGAD PO NAD GZER BA,} -{NAS BZER BA}) [-{PO NANG GZER}]:
(-mahallakaḥ) [-mahallaka]; An eunuch (in a harem).
4098. (14).{DAR YOL BA} (-{PHYID}) [-{PHYING}]:
(-gata yanvanaḥ) [-gata yavana]; A curtain.
4099.@ (15).{LUS GNYER MAS GANG BA}: balī nicita kāyaḥ; (P.277)
4100. (16).{SGUR BA}: (-vibhugnaḥ) [-vibhugna]; Crooked.
4101. (17).{NAD PA, NA BA} (-{NA BA SGYUR BA}): (-āturaḥ) [-atura];
Sick, or sickness.

4102. Sec.194.{YUL GYI MING} (-B {YUL GYI MING LA}): (P.277) [P.44]
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; The Names of Places or Countries.
4103. (1).{LHA YUL NAS BABS PA}: (-devāvatāraḥ) [-devāvatāra];
Descent of Heaven (the Gods) (or the Paradise of the Gods)
4104. (2).(-{VAA' RAA'} nA {SI}) [-{YUL BAA' RA} nA {SI}]:
(-bārāṇasī) [-vārāṇasī]; Benares.
4105. (3).{YANGS BA CAN}: (-vāishālī) [-vaishālī];
(The Ample City) Allahabad (Modern Besarh in Muzafferpore).
4106. (4).{YONGS SU MYA NGAN LAS 'DAS PA}: (-pari nirvāṇam) [-pari
nirvāṇa];
The Place of (Sākya's) Death or Entire Deliverance From Pain.
4107. (5).{RGYAL PO'I KHAB}: (-rājā gṛham) [-rāja grha, +raja griha];
The Royal Residence (the Metropolis) rajagriha (rajir) in
Behar.
4108. (6).{'OD MA'I TZAL}: (-veṇu vanam) [-veṇu vana];
The Grove of Reeds of Bamboos (near rājā griha).
4109. (7).(-{KA'U SHAM BI}) [-{KOOSHAMBHI,} +{MDZAD LDAN}]:
(-kāushambī)
[-kaushāmbī]; (Having a Treasure) the City kausambi (kosham).
4110. (8).{MNYAN YOD} (-{GNYAN YOD}): (-shrāvastī) [-shrāvasti];
Ayodhya (Feizabad) in Oude.
4111. (9).(-{MGON MED ZAS SBYIN GYI KUR DGA' RA BA})
[-{MGON MED ZAS BYIN GYI KUR DGA' RA BA}]:
anātha piṇḍa dasyārāma(H);
The Name of a Grove and Convent Near shrāvastī.
4112. (10).{RGAL BU RGYAL BYED KYI TZAL}: (-jeta vanam) [-jeta vana];
The Grove of the Young Prince Called "the Victorious".
(This Grove is the Same With the Former).
4113. (11).(-{LI KHAR RA SHING 'PHEL,} -{BU RAM ZHING 'PHEL}) (P.278)
[-{LI KHAR SHING 'PHEL}]: (-puṇḍra vardhanam) [-puṇḍra
vardhana];
A Place Where There Grows Much Red Sugar-cane
(The name of a Religious Establishment).
4114. (12).{BYANG CHUB SNYING PO} (-{BYANG CHUB KYI SNYING PO}):
(-bodhi maṇḍam) [-bodhi maṇḍa]; The Essence of Sanctity or
Holiness (The name of the Holy Place at Gaya).
4115. (13).{BYA RGOD PHUNG PO'I RI}:
(-gṛdhra kūṭa parvataḥ) [-gṛdhra kūṭa parvata];
The Hill of a Heap of Vultures (Name of a Religious
Establishment near Rajagriha.
4116. (14).(-{GA YAA' GO'I RI,} -{GA YAA' MGO'I RI}) [-{GA YA MGO'I RI}]:
(-gayā shīrṣaḥ) [-gayā shīrṣa]; The Hill of Gaya.
4117. (15).{KA BA DANG NYE BA'I KA BA'I GRONG}: (-sthūṇopasthūṇāu
grāmān)
+sthūṇapasthūṇāu grāmān) [-sthūṇopasthūṇo grāmo];
The Place of Large and Small Pillars.
4118. (16).{SER SKYA'I GNAS KYI GRONG KHYER}: (-kapila vāstu nagaram
+kapila vastu nagaram, +kapila vāstū nagaram
+kapila vatthu nagaram) [-kapila vastu nagara];
The Town of kapilavastu (the Birthplace of Shākya).
4119. (17).(-{BCOM RLAG PA,} -{BCOM BRLAG PA}) [-{BCOM BRLAG}]: mathurā;
(The Destroyed or Overthrown City) Mathura.
4120. (18).(-{DPAL NA LAN DA}) [-{DPAL NA LANDA,} -{NA LENDRA}]:
(-shri nālaṁdā, -na+alan+dā) [-shri nālanda, -nalendra];
The Noble City of Nalanda (or Convent).
4121. (19).(-{YUL MA GA DHA}) [-{MA GA DHA'}]: (-magadhā) [-magadha];
Magadha.
4122. (20).{'DAM BU CAN}: sharāvatī; The Swampy or Miry Place (or the
Place Abounding in Grass, seeds, &c.)
4123. (21).(-{LUM BI NI,} -{LUM BA'I TZAL}) [-{LU MBI NIA'}]:
lumbinī (+rukminī, +rukmiṇī);
Lumbini, Name of the Grove Where Shākya was Born.
4124. (22).(-{DBANG PO'I PHRAG PHUG}) [-{DBANG PO'I PHRAG PHUG PA}]:
(P.279)
(-indra shāila guhā) [-indra shaila guhā];
The Cave of Indra's Rock.
4125. (23).{KU SHA'I GRONG KHYER}: (-kusha nagaram) [-kushī nagara]; [P.45]
The city of Kusha [in Gorakhpura].
4126. (24).(-{AU SHI RA'I RI}) [-{AU SHIA' RA'I RI}]: (-ushīra giriḥ)
[-uṣīra giri]; The hill or mountain of Ushira.
4127. (25).{GRONG KHYER 'PHAGS RGYAL} (-{GRONG KHYER PHAGS RGYAL})
ujjayinī nagarī;
The eminent triumphing city, Ojein (Ujjain), in Malva.
4128. (26).{KA LING GA}: (-kaliṅgaḥ) [-kaliṅga]; (On the Coromandel coast ?).
4129.* (27).(-{RI DAGS KYI GNAS}) [-{RI DWAGS KYI GNAS DRANG SRONG SMRA
BA,}
-{DANG SRONG LHUNG BA}]; (-mṛga dāvaḥ) [-mṛga dāva Riṣi
padana
-mṛga dāva Riṣi patana]; The place of deer or wild beasts
where a Rishi has fallen-(the name of a grove near Benares).
4130.@ (28).{DRANG SRONG LHUNG BA};
(-Riṣi patanam, +Riṣi pattanam,+Riṣi patana); [NA].
4131.@ (29).{DRANG SRONG SMRA BA}:
(-Riṣi vadanam); [NA].
4132. (30).(-{KO SA LAA'}) [-{KO SA LA}]: (-koshalā) [-kosala]; Kosala (Oude).
4133. (29).{GNAS BCAS}: (-sāketaṁ) [-sāketana]; Ayodhyā or Oude.
4134. (30).{SRUNG BYED}: (-avantīḥ) [-avantī]; Avanti (the watching town).
4135. (31).{TSAM PA}: campā; Champa (Bhagalpur).
4136. (32).(-{LNGA LEN PA}) [-{LNGA LEN}]: (-pañcālaḥ) [-pañcāla];
The taker or ruiner of 5 (rivers ?), Pañchala.
4137. (33).{LCANG LO CAN}: (-aṭakāvatī, +alakāvatī) [-alakavatī]; (P.280)
(Where they wore the matted hair).
4138. (34).(-{KA LAN DA KA GNAS PA}) [-{BYA KA LA NDA KA GNAS PA}]:
(-kalandaka nivāsaḥ, +kalandaka nivāpaḥ, +kalandaka nṛvāpa
+kalandaka nivāsa, +karaṇḍaka nivāpa) [-kalandaka nivāsa];
Kalandaka (name of a grove near Rajagriha, where Shākya
resided), [so called after] the Kalanda bird, of which
there were many.

4139. Sec.195.{RI'I MING}: (-giri nāmāni) [NA]; The Names of Mountains.
4140. (1).(-{MU KHYAD 'DZIN}) [-{MU KHYUD 'DZIN}]:
(-nimiṁdharaḥ) [-nimindhara];
The encompassing (mountain round Mt. Meru).
4141. (2).{RTA RNA} (-{RTA RNA CAN}): (-ashva karṇaḥ) [-ashva karṇa];
The horse-ear (mountain).
4142. (3).{LTA}.NA.{SDUG} (-{BLTA NA SDUG}): (-sudarshanaḥ) [-sudarshana];
The well-looking or beautiful to look on.
4143. (4).(-{SENG LDENG CAN}) [-{SENG LDER CAN}]:
(-khadirakaḥ, +khadira) [-khadiraka];
Abounding with Khadira trees.
4144. (5).{GSHOL MDA' 'DZIN}: (-īsādharaḥ) [-īṣādhara];
Holding the pole or shaft of a plough.
4145. (6).{GNYA' SHING 'DZIN}: (-yugaṁdhāraḥ) [-yugadhara];
Holding a yoke (of oxen)
4146. (7).{RNAM PAR 'DUD} (-{RNAM PAR BDUD}): (-vinatakaḥ) [-vinataka];
The bowing down; the humble bowing.
4147. (8).{LHUN PO}: (-meruḥ) [-meru];
(The great mass) Meru, the fabulous mount in the north of Asia.
4148. (9).{RI'I RGYAL PO RI RAB}:
(-sumeruḥ parvata rājā) [-sumeru parvatarāja];
Sumeru, the prince of nountains.
4149. (10).{KHOR YUG}: (-cakra vādaḥ) [-cakra vāla]; [P.46]
4150. (11).{KHOR YUG CHEN PO}: (-mahā cakra vādaḥ) [-mahā cakra vāla];
The great surrounding circle or wall of mountains
the sensible horizon (the limit of light and darkness).
4151. (12).(-{SPOS KYI NGAD LDAN}) [-{SPOS KYI NGAD LDANG}]:
(-gandha mādanaḥ) [-gandha mādana];
Name of a mountain (signifying the rising up of incense smell).
4152. (13).{GANGS CAN}: himavān; (P.281)
The glacier or the mountain covered with frozen snow or ice.
4153. (14).{TI SE'I GANGS,} (-{GANGS TI SE}): (-kāilāsaḥ) [-kailāsa];
Kailāsa (in Tibet Tis'e) the highest peak of the
Himalaya mountains (in Nyari).
4154. (15).{GRU 'DZIN}: (-potalakaḥ) [-potalaka];
The mountain of Potala (the harbour).
4155. (16).{MA LA YA}: (-malayaḥ) [-malaya]; The Malaya mountain.
4156. (17).{'BIGS BYED}: (-vindhyaḥ) [-vindhya];
The Vindhya mountain (that pierces through).
4157. (18).{NGOS YANGS}: (-vipula pārshvaḥ) [-vipula parvata];
The mountain of wide extent or surface.
4158. (19).{LUS 'PHAGS PA'I RI}: (-vāidehaka parvataḥ) [-vaidehaka parvata];
The mountain of Videha.
4159. (20).{RI RAB KYI BANG RIM}: (-sumeru pariṣaṇḍaḥ) [-sumeru
pariṣaṇḍa];
The several elevations or degrees of the Sumeru mount.

4160. Sec.196.(-{RGYA MTZO MING GI RNAM GRANGS DANG CHU DANG GLING
LA SOGS PA'I}
{MING LA})
[-{RGYA MTZO MING GI RNAM GRANGS DANG CHU DANG GLING LA
SOGS PA'I}
{MING}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Synonymous Names of the Sea or Ocean, of Rivers
and of Dry Land.
4161. (1).{RGYA MTZO}: (-samudraḥ) [-samudra]; The sea, ocean.
4162. (2).{DUG CAN}: (-sāgaraḥ) [-sāgara]; The poisonous.
4163. (3).{CHU 'DZIN}: (-jaladhiḥ) [-jaladhi]; The receiver of rivers.
4164. (4).{CHU CHEN}: (-mahārṇavaḥ) [-mahārṇava]; The great river.
4165. (5).{CHU GTER}: (-jala nidhiḥ) [-jala nidhi];
The store or treasure of water.
4166. (6).(-{TZWA MTZO 'DI RNAMS 'DOM NA 'DI LTAR BSGYUR,}
-{RGYA MTZO 'DI MA 'DOM NA 'DI LTAR BSGYUR 'DOM NA MTZO CHU
BO,}
-{MA 'DOM NA RGYA MTZO}) [-{BA TZWA CAN}]:
(-lavaṇodakaḥ) [-lavaṇodaka]; The salt sea.
4167. (7).{CHU BO}: (-oghaḥ) [-ogha]; A stream, a rapid flow of water.
4168. (8).{KLUNG, 'BAB CHU}: nadī; A river, stream.
4169. (9).{CHU PHRAN} (-{CHU BRAN}): (-ku nadī) [-ku nadī]; (P.282)
Small or little river, rivulet.
4170. (10).{MTZO}: (-saraḥ) [-saras]; Lake, pool, pond.
4171. (11).{MTZE'U}: (-taḍāgaḥ) [-taḍāka]; A little or small pond, pool.
4172. (12).{LTENG KA} (-{LTENG GA}): (-vilvam) [-vilva]; A tank. [P.47]
4173. (13).{'BAB CHU'I DONG}: (-utsaḥ) [-utsa];
A reservoir of river water, a fountain spring.
4174. (14).{MDZO PHRAN} (-{MDZO BRAN}): (-hradaḥ) [-hrada];
A little lake, a deep lake.
4175. (15).{YUR PO CHE}: (-kulyāḥ) [-kulyā];
A large canal, a channel for irrigating, a ditch, a dyke.
4176. (16).{CHU MIG}: utseda (-udbhidaḥ); A spring, fountain.
4177. (17).{YUR PHRAN}: (-āliḥ) [-āli]; A small canal or channel of a river
4178. (18).{RDZING}: puṣkariṇī; A square or large pond, a lake, a pool.
4179. (19).{CHU DRON}: (-uṣṇodakam) [-uṣṇodaka];
Warm (hot) water, mineral water.
4180. (20).{KHRON PA}: (-kūpaḥ) [-kūpa]; A well.
4181. (21).{KHRON PA}: (-uda pānam) [-uda pāna]; A well.
4182.* (22).{CHU RLABS} (-{DBA' KLONG}) [-{RBA KLONG}]: (-ūrmiḥ) [-ūrmi,
-ūrmmi];
A wave, a current, the flow of water, a surge, billow.
4183.@ (23).{DAL GYIS 'BAB PA}: mandākinī (+mandakinī); [NA].
4184.@ (24).{PHA ROL GYI 'GRAM MAM}: pāraṁ vā; [NA].
4185.@ (25).{TZU ROL GYI 'GRAM}: apāraṁ vā; [NA].
4186.@ (26).{PHU CHU'I RGYUN}: niḥsara dhārāḥ; [NA].
4187.@ (27).{CHU'I RGYUN}: udaka dhārāḥ; [NA].
4188.@ (28).{GSER GYI BYE MA BDAL BA}: kāñcana bālukāstīrṇaḥ; [NA].
4189.@ (29).{'GRAM MAM NGOGS}: tīram; [NA].
4190.@ (30).{CHU GLING}: pulinam; [NA]. (P.283)
4191.@ (31).{NA'I RAN DZA NA'I CHU KLUNG}: nāirañjanā nadī; [NA].
4192.@ (32).{CHU BO RAB MED}: nadī vāitaraṇī; [NA].

4193. Sec.197.(-{SHING GI MING LA}) [-{SHING GI MING LA}]: [P.71]
(NA, -A NA, -B vṛkṣādi nāmāni) [NA]; The names of trees, etc.
4194. (1).{DGA' BA'I TZAL}: (-nandana vanam) [-nandana vana];
A grove of pleasure.
4195. (2).{'DRES PA'I TZAL}: mishrakā vanam (+mishraka vanam);
A grove of all sorts of trees.
4196. (3).{RTSUB 'GYUR TZAL}: (-pāruṣakā vanam) [-pārūsaka vanam];
A grove of rough trees.
4197.@ (4).{SHING RTA SNA TZOGS KYI TZAL}: cāitra ratha vanam; [NA].
4198.@ (5).{YONGS 'DUS BRTOL, YONGS SU 'DUS BRTOL}:
pāriyātraḥ (+pārijātaḥ); [NA].
4199.@ (6).(NA): kovidāraḥ; [NA].
4200. (7).{ME TOG GI SHING}: (-puṣpa vṛkṣaḥ) [-puṣpa vṛkṣa];
A tree bearing blossoms or flowers.
4201. (8).{'BRAS BU'I SHING}: (-phala vṛkṣaḥ) [-phala vṛkṣa]; A fruit tree.
4202. (9).{SPOS KYI SHING}: (-gandha vṛkṣaḥ) [-gandha vṛkṣa];
Any tree yeilding a fragrant resin or incense, the sāl tree.
4203. (10).{SHING GEL PA}: (-gulmaḥ) [-gulma]; A thick bushy tree.
4204. (11).{SHUG PA}: (-padmakaḥ) [-padmaka];
A kind of cypress [juniperus excelsa].
4205. (12).{THANG SHING}: (-deva dāruḥ) [-deva dāru];
A pine, fir, cedar (pinus devadarus: the deodar).
4206. (13).{SKYER PA}: dāru haridrā;
A kind of curcuma, turmeric plant(barberry).
4207. (14).{BA LU} (-{BAL BA}): (-tālīshaḥ) [-tālīsha]; (P.284) [P.72]
The tālīsha tree (flaccourtia cataphracta).
4208. (15).(-{KU SHU}) [-{KU SHU SHING}]: (-pālevata vṛkṣaḥ)
[-pālipata vṛkṣa, +M. pālevata vṛkṣa]; An apple tree.
4209. (16).{TSAN DAN} [-{TSANDAN}]: candanam; The sandal tree or wood.
4210. (17).{SENG LTENG}: (-khadiraḥ) [-khadira];
The khadira tree (acacia catechu).
4211. (18).{BAL PO SE'U SHING}: (-dāḍima vṛkṣaḥ) [-dāḍimba
vṛkṣa];
The pomegranate tree (soyimida febrifuga).
4212. (19).(-{'BRA GO'I SHING,} -{'BRA GRO'I SHING}) [-{'BRA GO SHING}]:
(-piṇḍa kharjūra vṛkṣaḥ) [-piṇḍa kharjura vṛkṣa];
A sort of palm tree (phoenix silvestris).
4213. (20).{NAGS}: (-vanaspatiḥ) [-vanaspati];
The name of a tree, woods, forests.
4214. (21).{NAGS KHROD}: (-vana khaṇḍaḥ, -vanaṣanḍa) [-vanaṣaṇḍa];
An assemblage of woods or forests.
4215.* (22).{SMYIG MA}: (-vaṁsha veṇuḥ) [-vaṁsha]; A reed, or bamboo.
# (23).{SMYUG MA}: vaṇu; A reed, or bamboo.
4216. (24).{'OD MA}: (-piṇḍa veṇuḥ) [-piṇḍa veṇu]; A bamboo.
4217.@ (25).{SBA}: vetram: [NA].
4218. (26).{NE GRO TA} (-{NYA GRO DHA}) [-n{YAGRO DHA}];
nyagrodha; The Indian fig tree (ficus indica).
4219. (27).{BU RAM SHING GI TZAL}: ikṣu vanam; A plantation of sugar-cane.
4220. (28).{'BRAS KYI TZAL}: shāli vanam; A rice plantation.
4221. (29).{LCANG MA} (-{GLANG MA}): (-vetasaḥ) [-vetasa]; A willow tree.
4222. (30).{'DAM BU'I TZAL}: naḍa vanam; A reed,bed (arundo tibialis).
4223. (31).{SHING SA LA}: (-sāla vṛkṣaḥ) [-sāla vṛkṣa];
The sāl tree (shorea robusta).
4224. (32).{KLU SHING}: (-nāga vṛkṣaḥ) [-nāga vṛkṣa]; The nāga tree.
4225. (33).{LJON PA}: (-vṛkṣaḥ) [-vṛkṣa]; A gree tree, a tree.
4226.@ (34).{DBYI MONG, SPYI MONG}: campaḥ; [NA].
4227.@ (35).{SRI SHING SNA MA}: jātiḥ; [NA].
4228.@ (36).{LO MA SER PO}: pāṇḍu palāshaḥ; [NA]. (P.285)
4229.@ (37).{'DAB MA LHAGS PA}: shīrṇa palāshaḥ; [NA].
4230.@ (38).{TZER MA}: kaṇṭakaḥ; [NA].
4231.@ (39).{SHING TA LA}: tālaḥ; [NA].
4232. (40).{'KHRI SHING} (-{LCUG MA,} -{LCUGS MA}): (-latāvallī) [-latā,
-vallī];
A creeper.
4233. (41).(-{SMIG MA'I LDUM BU}) [-{SMYUG MA'I LDUM BU}]:
(-karīraḥ) [-karīra]; The shoot of a bamboo.

4234. Sec.198.(-{SNGAGS KYI RGYUD NAS 'BYUNG BA'I MING LA,} [P.59]
-{SNGAGS KYI RGYUD LAS SKAD MTHUN PA'I MING LA,}
-{SNGAGS KYI TSUL LAS BYUNG BA'I TSIG,}
-{SNGAGS KYI TZUL LAS BYUNG BA'I TZIG,}
-{SNGAGS KYI RGYUD DANG MU STEGS CAN GYI GZHUNG LAS
'BYUNG PA}
{LA SOGS PA'I MING LAS}):
[-{SNGAGS KYI RGYUD NAS 'BYUNG BA'I MING}]
(-mantra nāyava nirgatāni, -A mantra nāyava nirgatāni parāni
-B mantra yāna nirgatāni padāni
+B mantra nāyava nirgatāni) [NA];
The Names of the phrasas originating in the Mystical Doctrine.
4235. (1).{SNGAGS KYI RGYUD}: (-tantram) [-tantra]; Mystical doctrine, charm.
4236. (2).{RGYUD BLA MA}: (-uttara tantram) [-uttara tantra];
The principal (or upper) tantra.
4237. (3).{GSANG SNGAGS}: (-mantram) [-mantra];
A mystical praise, prayer, formula.
4238. (4).{RIG SNGAGS}: vidyā; A doctrinal mantra or formula.
4239. (5).{GZUNGS SNGAGS}: dhāraṇī; A mysticai treatise, a charm, a formula.
4240. (6).{DKYIL 'KHOR}: (-maṇḍalam) [-maṇḍala]; A circle or
any designed plan for performing mystical ceremonies.
4241. (7).{ZHI BA}: (-shāntikam) [-shāntika]; An assuaging formula
# (8).{DGUG PA}: akarṣaṇa; An attractive formula [drawing].
4242. (9).{RGYAS PA}: (-pāuṣṭikam) [-pauṣṭika];
A formula for procuring abundatace, prosperity.
4243. (10).{DRAG SHUL SPYOD PA}: (-ābhicārikam) [-abhicāruka]; (P.285-6)
A formula for overpowering or destroying an enemy.
4244. (11).{DBANG DU BYA BA} (-{DBANG DU BYED BA}): vashī karaṇam;
A magical formula or charm for bringing one into his subjection.
4245. (12).{SBYIN SREG}: (-homaḥ) [-homa]; Burnt offering, sacrifice.
4246. (13).(-{BYA BA'I CHO GA DANG YO BYED SHES SKABS DANG SBYAR SHING
GDAGS})
[-{BYA BA'I CHO GA YO BYED}]: (-upacāraḥ) [-upacāra]; Rites
ceremonies, implements necessary for performing the sacrifice.
4247. (14).{CHO GA}: (-vīdhiḥ) [-vidhi]; Rite, ceremony, rule, formula.
4248. (15).{CHO GA}: (-vidhānam) [-vidhāna];
Form, manner, act of performing religious rites.
4249. (16).(-{CHOG GA ZHIB MO}) [-{CHOG ZHIB MO}]: (-kalpaḥ) [-kalpa];
Minutiae of religious rites and ceremonies.
4250. (17).(-{BZLAS BRJOD}) [-{BZLOS BRJOD}]: (-jāpaḥ) [-japa]; The muttering
of
prayers, the counting silently the beads of a rosary.
4251. (18).{SBYIN SREG GI CHO GA} (-{SBYIN BSREG GI CHO GA}):
(-homopa karaṇam) [-homopa karaṇa]:
The rites and ceremonies for performing a burnt-offering.
4252. (19).{SBYIR SREG BYE PA}: hotā (-hotṛ); The sacrificer, the priest.
4253. (20).{SREG BLUG GI RDZAS} (-{BSREG LUG GI RDZAS,} -{BSREG BLUG GI
RDZAS,}
-{BSREG GLUG KYI RDZAS}): (-āhuti dravyam) [-āhuti dravya];
The implements (or instruments) used in making a burnt-offering.
4254. (21).{SREG PA} (-{BSREG PA}): (-havanam) [-havana]; [P.60]
The act of offering or sacrificing, or making a burnt-offering.
4255. (22).{SBYIN SREG BYA'O} (-{SBYIN BSREG BYA BA'O}): juhuyāt;
Things to be offered (or the im-plements of a burnt-offering).
4256. (23).{DBANG BSKUR BA}: (-abhiṣekaḥ) [-abhiṣeka];
Empowering, ordination, consecration or initiation.
4257. (24).(-{DBANG BSKUR BA}) [-{DBANG BSKUR DA PA} ?]:
(-abhiṣiktaḥ) [-abhiṣikta]; Empowered, ordained, consecrated.
4258. (25).(-{SPYAN DRANG PA,} -{SPYAN DRANGS PA}) [-{SPYAN DRANG BA}]:
(-āvāhanam) [-āvāhana]; Invitation (of the gods).
4259. (26).{DGUG PA}: (-ākarṣaṇam) [-ākarṣaṇa];
The calling or summoning to-gether (of the gods).
4260. (27).{SLAR GSHEGS SU GSOL BA}: (-visarjanam) [-visarjana]; Dismission
or a prayer that the gods may withdraw (from the circle).
4261. (28).(-{BCHING BA}) [-{'CHING BA}]: (-bandhanam) [-bandhana]; (P.287)
A binding, fastening.
4262. (29).(-{DGAR BA}) [-{BKAR BA}]: uccāṭanam; Election, separation.
4263. (30).{BSNYEMS PA'I TZUL}: (-garvaḥ) [-garva];
The manner of the proud or arrogant.
4264. (31).(-{BYIN BRLABS PA,} -{BYIN GYIS BRLABS PA}) [-{BYIN BRLABS}]:
(-adhiṣṭhānam) [-adhiṣṭhāna];
Benediction, the bestowing of a benediction.
4265. (32).{SNGAGS KYI SPYOD PA}: mantra caryā; Mantra-ceremony.
4266. (33).(-{GYAS BRKYANG BA}) [-{GYAS BRKYANG}]:
(-ālīḍham) [-abidhanam, +M. alīḍha];
The stretching out (forth) of his right hand.
4267. (34).(-{GYON BRKYANG BA}) [-{GYON BRKYANG}]:
(-pratyālīḍham) [-pratyabidhanam, +M. pratyālīḍha];
The stretching out (forth) of the left hand.
4268. (35).{GSAL SNANG}: (-prasenam) [-prasena]; Bright or clear light.
4269. (36).{DNGOS GRUB}: (-siddhiḥ) [-siddhi];
Accomplishment, attainment of any object.
4270. (37).{SNGAGS PA}: (-mantrī) [-mantrin];
One versed in the mantras or mystical formulae, an adviser.
4271. (38).{RIGS SNGAGS 'CHANG} (-{RIG SNGAGS 'CHANG}):
(-vidyā dharaḥ) [-vidyā dhara]; One wearing or carrying with
him some doctrinal written sentences, as a preservative.
4272. (39).{BSGRUB BYA}: (-sādhyam) [-sādhya];
That which is to be obtained (or to be accomplished).
4273. (40).{SGRUB PA PO}: (-sādhakaḥ) [-sādhaka]; The accomplished.
4274. (41).{SGRUB PA'I GROGS MCHOG}: (-uttara sādhakaḥ) [-uttara sādhaka];
The chief associate of the accomplisher.
4275. (42).(-{BDAG GI MA}) [-{BDAG MED MA}]: māmakī;
The not selfish [self-less] goddess
4276. (43).(-{GTSUG GI MA,} -{GTSUG SPYOD}) [-{GTSUG SPYOD MA}]:
(-mūrdhaṭakaḥ) [-mūrdhāṭaka]; She with a diadem on her head.
4277. (44).{RAL GCIG MA} (-{RAL PA GCIG MA}): eka jaṭī;
The goddess with one lock of braided hair.
4278. (45).{SANGS RGYAS KYI SPYAN}: (-buddha locanā) [-buddha locana];
She (called) the eye of Buddha.
4279. (46).{GOS DKAR CAN}: (-pāṇḍara vāsinī) [-pāṇḍura vāsinī];
(The goddess) clothed in white garments.
4280. (47).{SGROL MA}: tārā; [P.61]
The (female) deliverer, the (she) deliverer, saver, transporter.
4281. (48).{KHRO GNYER CAN} (-{RDO RJE GNYER CAN MA}) (P.288)
[-{RDO RJE KHRO GNYER CAN}]:
(-vajra bhṛ kuṭī) [-vajra bhṛ kuṭinī];
She with wrinkles of anger on her face (the holy indignant
or peevish, goddess).
4282. (49).{'PHAGS MA KHRO GNYER CAN}: (-ārya bhṛ kuṭī) [-ārya bhṛ
kuṭinī];
The venerable angry goddes.
4283. (50).(-{RDO RJE PAD MA}) [-{RDO RJE PADMA}]: vajrāmbujā;
(She with) a diamond lotus.
4284. (51).(-{RDO RJE LCAGS KYU MA}) [-{RDO RJE LCAGS KYU}]:
(-vajrāṅkushī) [-vajrāṅkushinī]; (She with) a diamond hook.
4285 (52).{SO SOR MDANGS 'PHROG MA}: (-ojaḥ pratyāhāriṇī) [-oja
pratyāhāriṇī];
She that takes away the brightness of one's face.
4286. (53).{BZHAD LDAN MA}: hāsavatī; The laughing goddess.
4287. (54).{RIN CHEN SGROL MA}: ratnolkā; The precious or holy deliverer.
4288. (55).{KUN 'DZIN MA}: ādhāraṇī;
The all-containing (comprehending goddess).
4289. (56).{KUN TU BZANG MO}: samanta bhadrā; The best (goddess).
4290. (57).(-{DGA' BA'I 'DOD CHAGS MA,} -{DGA' BA'I 'DOD CHAGS MA LA})
[-{DGA' BA'I 'DOD CHAGS}]: ratirāgā;
(The goddess) that is passionately fond of venary.
4291. (58).{RDO RJE DBYINGS KYI DBANG PHYUG MA}:
(-vajra dhātvīshvarī) [-vajra dhāturīshvarī];
The consort of the supreme being.
4292. (59).{'KHOR LO THAMS CAD MA}: sarva cakrā; (The goddess) that appears
or is introduced in every circle (or that belongs to every
class of the gods).
4293. (60).{MCHOG GI RIN CHEN MA}: ratnottamā;
The principal among the Ratna (precious, holy) goddesses.
4294. (61).(-{STONG 'KHYIL MA}) [-{STONG 'KHOR MA}]: sahasrāvartā;
She with a thousand circles.
4295. (62).{LEGS PA'I BLO GROS MA}: sādhumatī;
She with a good intellect (Minerva) ?
4296. (63).{GRUB MCHOG MA}: (-siddhottamā) [-siddhottarā];
The most accomplished or perfect goddess.
4297. (64).{GZUNGS KYI PHYAG RGYA MA}: dhāraṇī mudrā;
(She) the image (symbol) or dhārani or superhuman power.
4298. (65).(-{RDO RJE SEMS DPA' YE SHES KYI PHYAG RGYA MA})
[-{RDO RJE SEMS DPA' YE SHES PHYAG RGYA MA}]:
(-vajra sattva jñāna mudrā) [-vajra satva jñāna mudrā];
(She) the symbol of the wisdom of the supreme being.
4299. (66).{DGYES PA CHEN PO'I YE SHES KYI PHYAG RGYA}: (P.288-9)
mahā tuṣṭi jñāna mudrā;
The symbolical figure (or goddess) of great joy or mirth.
4300. (67).{'OD CHEN PO'I DKYIL 'KHOR BKOD PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
(-mahā prabhā maṇḍala vyūha jñāna mudrā)
[-mahā prabhā maṇḍala byūha jñāna mudrā]; The symbolical
figure
(or goddess) of the great light represented in the circle.
4301. (68).{CHOS THAMS CAN MNYAM PA NYID KYI YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
sarva dharma samatā jñāna mudrā;
The symbolical figure representing the sameness
or equality of all things or substances.
4302. (69).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD MNYES PAR BYED PA'I}
[P.62]
{YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
(-sarva tathāgatā nurāgaṇā jñāna mudrā)
[-sarva tathāgata virañjinī jñāna mudrā]; The symbolical figure
(or goddess) which makes glad or exhilarates all the Tathāgatas.
4303. (70).{DGA' BA'I SHUGS CHEN PO'I 'BYUNG BA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
mahā prītivega sambhava jñāna mudrā;
The symbolical figure of the origin of great joy.
4304. (71).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI DGONGS PA YONGS SU
RDZOGS PAR}
{BYED PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
(-sarva tathāgatāshā paripūrṇa jñāna mudrā)
[-sarva tathāgata paripūrṇa jñāna mudrā];
The symbolical figure (or goddess) of making fulfilled or
accomplished the thoughts of all the Tathāgatas.
4305 (72).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD 'DUS PA'I BYIN GYIS BRLABS PA'I}
{YE SHES KYI PHYAG RGYA}
(-{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD 'DUS PA'I BYIN GYIS BRLAB KYI}
{YE SHES KYI PHYAG RGYA}):
sarva tathāgata samayā dhiṣṭhāna jñāna mudrā
(-sarva tathāgata samājā dhiṣṭhāna jñāna mudrā
+sarva tathāgata samayā dhiṣṭhana jñāna mudrā);
The symbolical figure (or goddess) on which all the
Tathāgatas have bestowed this benediction.
4306. (73).(-{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI RDO RJE'I DBANG BSKUR
BA'I}
{YE SHES KYI PHYAG RGYA})
[-{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI RDO RJE DBANG BSKUR PA'I}
{YE SHES KYI PHYAG RGYA}]:
sarva tathāgata vajrābhiṣeka jñāna mudrā;
The symbol of the highest degree of benediction of all
the Tathāgatas.
4307. (74).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI SHES RAB DANG YE SHES
KYI}
{PHYAG RGYA}: (-sarva tathagata prajñā jñāna mudrā)
[-sarva tathagata prajña jñāna mudrā]; The symbol of the
understanding and wisdom of all the Tathāgatas.
4308. (75).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI CHOS KYI TZIG SPROS PA
MED}
{PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
(-sarva tathāgata dharma vāg niṣprapañca jñāna mudrā)
[-sarva tathāgata dharma vāgmin prapañca jñāna mudrā];
The symbol of these being no prolixity (or delusion) in
the words of the doctrine of all the Tathāgatas
4309. (76).(-{'KHOR LO CHEN PO 'JUG PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA,} (P.289-90)
-{'KHOR LO CHEN PO RAB TU 'JUG PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA})
[-{'KHOR LO CHEN POR 'JUG PA'I YE SHES KYI PHYAG RGYA}]:
mahā cakra pravesha jñāna mudrā;
The symbol of entering into the great circle.
4310. (77).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI LAS SNA TZOGS KYI YE SHES}
{KYI PHYAG RGYA}: sarva tathāgata vishva karma jñāna mudrā;
The symbol (or emblem) of all sorts of works (or acts)
performed by all the Tathāgatas (or Buddhas).
4311. (78).(-{'THAB DKA' BA'I BRTSON 'GRUS KYI YE SHES KYI PHYAG RGYA,}
-{MTHAB DKA' BA'I BRTSON 'GRUS KYI YE SHES KYI PHYAG RGYA})
[-{'THOB DKA' BA'I BRTSON 'GRUS KYI YE SHES KYI PHYAG RGYA}]:
duryodhana vīrya jñāna mudrā;
The emblem of insuperable diligent application (or industry)
4312. (79).{BDUD KYI DKYIL 'KHOR THAMS CAD RNAM PAR 'JOMS PA'I}
[P.63]
{YE SHES KYI PHYAG RGYA}:
sarva māra maṇḍala vidhvaṁsana jñāna mudrā;
The symbol of disliking or over-coming all the circles
(or provinces) of Kama deva (or of the devil).
4313. (80).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD BSDAMS PA'I YE SHES KYI PHYAG
RGYA}:
sarva tathāgata bandhana jñāna mudrā;
The emblem of the obligation of all the Tathāgatas (or of
their being bound by the goddess, etc.)
4314. (81).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD KYI DGYES PA MCHOG GI BDE
BA}:
sarva tathāgata surata sukha;
The chief pleasure of all the Tathāgatas (a goddess).
4315. (82).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD SPYAN 'DREN PA}
[-{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD SPYAN 'DREN MA}]:
(-sarva tathāgatā karṣaṇī) [-sarva tathāgata karṣaṇī];
The inviter of all the Tathāgatas (a goddess).
4316. (83).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD MNYES BYED MA}:
(-sarva tathāgatānu rāgaṇī) [-sarva tathāgata rāgiṇī];
She that is passionate for (or makes glad or merry)
all Tathāgatas.
4317. (84).{DE BZHIN GSHEGS PA THAMS CAD DGYES BYED MA}:
(-sarva tathāgata saṁtoṣaṇī) [-sarva tathāgata santoṣaṇī];
She (the goddess) that makes cheerful all the Tathāgatas.
4318. (85).{BDAG MO CHEN MO}: (-mahā dhipatiḥ) [-mahā dhipatnī];
The great mistress.
4319. (86).(-{GSAL BYED CHEN MO}) [-{BYED MO CHEN MO}]: mahā dyotā;
Great shine or illumination (the great [female] maker).
4320. (87).{RIN CHEN CHAR 'BEBS} (-{RIN CHEN 'CHAR 'BEBS}): mahā ratna
varṣā;
She that causes a shower of jewels.
4321. (88).{DGA' BA CHEN MO TZIM PA} (-{DGA' BA CHEN MO TZIMS PA,}
-{DGA' BA CHEN POS TZIM PA}):
(-mahā prīti harṣā) [-mahā prīti karṣā];
Great pleasure and contentment (name of a goddess).
4322. (89).{YE SHES CHEN MO GLU DBYANGS} (-{YE SHES CHEN PO'I GLU
DBYANGS}):
(-mahā jñāna gītā) [-mahā jñāna gīti];
Harmony (of) great wisdom (a goddess).
4323. (90).(-{SGRA CHEN PO'I RJES SU 'JUG MA,} (P.291)
-{DGRA CHEN PO'I RJES SU 'JUG MA})
[-{SGRA CHEN MO'I RJES SU 'JUG MA}]: mahā ghoṣānugā;
Followiug a great sound (a goddess, echo) ?
4324. (91).(-{SPOS LDAN MA}) [-{CHOS LDAN MA}]: gandhavatī;
She with incenses (a godly, or pious women) name of a goddess.
4325. (92).(-{BYANG CHUB YAN LAG CHE LDAN MA})
[-{BYANG CHUB YAN LAG CHE LDAN}]: mahā bodhy aṅgavatī;
Possessing a great deal of sanctity (a goddess).
4326. (93).{MIG LDAN MA}: cakṣuṣmatī; She with eyes (the watchful) (a goddess).
4327. (94).{SNYING STOBS LDAN}: sattva vatī;
Having the strength or vigour of mind.
4328. (95).{GNOD MDZES}: (-sumbhaḥ, +shumbha) [-sumbha]; The harmful
beautiful.
4329. (96).{NGES PAR GNOD MDZES}: (-nisumbhaḥ, -nishumbhyaḥ) [-nisumbha];
The beautiful which certainly harms.
4330. (97).{BDUD RTSI THABS SBYOR} (-{BDUD RTSI'I 'KHYIL BA}): amṛta
kuṇḍalī;
That prepares the ambrosia (as the means of immortality).
4331. (98).{RMUGS 'DZIN} (-{RMUG 'DZIN}): (-jambhalaḥ) [-jambhala];
The taker away of dnllness or dimness.
4332. (99).{'CHOL MA}: (-ucchuṣmāḥ) [-ucchuṣmā]; [P.64]
The sly, or crafty (goddess).
4333.* (100).{'PHAGS MA GSHIN RJE SEL} (-{'PHAGS PA GSHIN RJE GSHED,}
-{'PHAGS MA GSHIN RJE GSHED}): (-ārya yamāntakaḥ) [-āryā
yamantakā];
The venerable restrainer of the lord of death (a goddess).
4334. (101).{'OD BYED, BDE BYED}: (-shaṁkaraḥ) [-shaṁkara];
That makes light (or makes happy).
4335. (102).{GZHI THOGS, GZHU THOGS}: (-pinākī) [-pinākin];
He with a trident (or bow).
4336.@ (103).{NYE MA'I BU}: vāivasvatī; [NA].
4337. (104).(-{GSANG BA'I BDAG PO,} -{GSANG PA'I BDAG PO})
[-{GSANG BA PO'I BDAG PO}]:
(-guhyakādhipatiḥ) [-guhyādhipati]; The master of mysteries.
4338. (105).{GNOD SBYIN GYI SDE DPON CHEN PO}:
(-mahā yakṣa senā patiḥ) [-yakṣa senā pati];
The great commander of the Yakshas (or mischievous spirits).
4339.@ (106).{MCHOD PHYIR THOGS}: yajñopavītam; [NA].
4340.@ (107).{KU SHA GTSANG BSREL, KU SHA BRTZANG BSREL, KU SHA RTSA
BSREL}:
kusha pavitra dhārakaḥ; [NA].
4341.@ (108).{THAL BA'I SOR RIS GSUM MTZAN DAN,} (P.292)
{THAL BA'I SOL RIS GSUM MTZAN DAN}: tri puṇḍraka cihnitam; [NA].
4342.@ (109).{SUM MDO'I RIS MTZAN CAN, GSUM MDO'I RIS MTZAN CAN}:
shṛṅgāṭaka cihnitam; [NA].
4343. (110).{RAL PA 'PHYANG} (-{RAL PA 'CHANG BA}):
(-jaṭāvalambitam) [jatāvalambitam;
With down-hanging clotted hair.
4344. (111).(-{YAM BSREG SHING}) [-{YAM SROG SHING}]: (-samidhaḥ) [-samidh];
Fuel, wood, grass (used in sacrificing).
4345. (112).{BUD SHING}: (-indhanam) [-indhana]; Fuel, wood for fire.
4346. (113).{ME THAB} (-{ME THABS}): (-agni kuṇḍaḥ) [-agni kunda];
Fire place (in sacrificing).
4347. (114).{DGANG BLUGS}: (-pūrṇāhutiḥ) [-pūrnāhuti];
A ladle or spoon (used in offerings).
4348. (115).{BLUGS GZAR} (-{BLUG GZAR}): sruvakam (-shruvakam);
A sort of ladle used in sacrefice for pouring oiled butter, etc.
4349. (116).{DGANG GZAR}: pātrī; A sort of cup or spoon.
4350. (117).{BSKUL BA}: codanam; Exhortation, incitement to good.
4351. (118).{SMOS PA}: (-vidarbhaṇam) [-vidarbhanam]; Supplication.
4352. (119).{MCHOD YON}: (-arghaḥ) [-argha];
The price or cost of an oblation, the priest's fee.
4353. (120).{LHA BSHOS}: naivedyam;
Meat offered to the gods, presentation of food to ditto.
4354. (121).{GTOR MA}: (-balīḥ) [-bali];
An oblation, religious offering to be thrown or cast away.
4355. (122).{NYE REG}: (-upaspṛshyaḥ) [-upaspṛshya];
Touching, contact, ablution, etc.
4356. (123).{'THOR 'THUNG}: (-ācamanam) [-acamanam];
Rinsing the mouth before only meal, etc.
4357. (124).{BSANG GTOR} (-{BSANG BTOR}): (-prokṣaṇam) [-proksanam];
Sprinkling, immolation of victims.
4358.@ (125).{KHA RAN, KHA KHYER}: vedikā; [NA].
4359.@ (126).{PU SHU}: upāṁshuḥ (+upāthshuḥ); [NA].
4360.@ (127).{SGRO KHANG, BA GAM SKABS DANG SBYAR}: niryūhaḥ; [NA].
(P.293)
4361. (128).(-{'KHOR SA,} -{KHOR BA}) [-{KHOR SA}]:
(-pradakṣiṇa paṭṭikā) [-pradakṣina paṭṭika];
The path for circumambulating a sacred building, etc.
4362. (129).{NANG RIM}: (-abhyantara paṭṭikā) [-abhyantara paṭṭika];
The path for circumambulating, the inner road.
4363. (130).{PHYI RIM}: (-bahiṣ paṭṭikā) [-bahis pattikā];
The path for circumambulating, the outer way.
4364. (131).{YONGS SU RGYAS BYA}: (-āpyāyanam) [-avyāyānam]; The
perambulating.
4365. (132).{PHYIR GLAN PA}: pratyāyanam; The returning.
4366.@ (133).{KHA RAN}: pālī; [NA].
4367.@ (134).{RTSE GSUM KHA GDENG} (-{RTSE GSUM KHA GDENGS}):
paṭṭisam; [NA].
4368.@ (135).{RENS BYED}: stambhanam; [NA].
4369.@ (136).{RMUGS BYED}: jambhanam; [NA].
4370.@ (137).{RMONGS BYED}: mohanam; [NA].
4371.@ (138).{'KHRUL BYED, 'KHRUG BYED}: ohanam; [NA].
4372.@ (139).{GSHAD BYED}: kṛtyā; [NA].
4373.@ (140).{LAS SGYUR BA, SGYUR BA'I LAS,} (-{BSGYUR BA'I LAS}): karma; [NA].
4374.@ (141).{GYENG BYED, GYENGS BYED}: kiraṇaḥ; [NA].
4375.@ (142).{BYAD}: kākhordaḥ; [NA].
4376.@ (143).{RO LANGS}: vetālaḥ; [NA].
4377.@ (144).{SEMS SGYUR BA} (-{SEMS BSGYUR BA}): cicchaḥ; [NA].
4378.@ (145).{RBOD GTONG} (-{RSBOD GTONG}): preṣaksḥ; [NA].
4379.@ (146).{SKYUG NYES, SPYOD NYES}: dushcharditam; [NA].
4380.@ (147).{BZA' NYES}: durbhuktam; [NA]. (P.294)
4381.@ (148).{BGO NYE, SGYUNG NYES}: durlaṅghitam; [NA].
4382.@ (149).{BRIS NYES, BRI NYES}: durlikhitam; [NA].
4383.@ (150).{GNOD LTAS, MIG, GNOD BLTA NGES PA} (-{GTON BLTAS}):
duḥprekṣitam; [NA].
3484.@ (151).{GNOD 'GRIB}: dushchāyaḥ; [NA].
4385.@ (152).{MCHE BA 'JIGS SU RUNG ZHING MI SDUG PA}:
vikarālavikṛtada{MST}raḥ; [NA].
4386.@ (153).{BZHIN 'JIGS SU RUNG BAR SGYUR BA}
(-{BZHIN 'JIGS SU RUNG BAR BSGYUR BA}): vikṛta vadanaḥ; [NA].
4387.@ (154).{PHUR PA, PHUR BU}: kīlaḥ; [NA].

4388. Sec.199.{LTAS DANG MTZAN MAR BZUNG BA'I MING LA}: (P.294.) [P.359]
(-utpāta nimittāni, -A utpada nimitrāni
-B utpāta nimittāni) [-utpāta nimittāna];
On the Names of Lucky and Unlucky (Auspicious and
Inauspicious) Signs or Tokens and Prognostics.
4389. (1).{SGRA DRAG PO} (-{GNAM GRUM} {PA'I SGRA DRAG PO}):
nirghātaḥ; A sudden
great sound or noise, a gust of blustering or roaring wind.
4390. (2).{SKAR MDA' LTUNG BA}: ulkā pātaḥ; Fire falling from heaven
a meteor, an ignis fatuus [the shooting of a meteor].
4391. (3).{'JA'} (-{DBANG PO'I GZHU}): indra cāpam; Rain-bow.
4392. (4).(-{NYI MA'I KHYIM PA,} -{NYI MA'I 'KHYIMS PA}) [-{NYI MA KHYIM
PA}]:
sūrya pariveshaḥ; The halo or circle about the sun.
4393. (5).{LA NYE}: shakunam; A bird; an auspicious sign.
4394. (6).{SKAR MA'I YI GE}: jyotiṣam;
Astrological science, letters employed in astrological science.
4395. (7).{RMI LTAS KYI SPYAD} (-{RMI LTAS KYI DPYOD}):
svapnādhyāyaḥ; Explication of dreams.
4396. (8).{BYA SKAD KYI BRDA}: shakuna rutam; (P.295)
The auspicious [omninous] cry or voice of a bird.
4397. (9).{'JUG PHOD} (-{MJUG PHOD}): viṣṭiḥ; (A bold) entrance;
astrological period of half a lunar day.
4398. (10).{RNAM PAR LTUNG BYED}: (-vyātipātaḥ) [-vyatipātaḥ];
That causes a fall or downfall.
4399. (11).{LTAS SU 'BYUNG BA}: utpātaḥ; [P.360]
A prodigy or phenomenon; a prognostic, a portent.
4400. (12).{'CHI LTAS}: ariṣṭam; A sign, token or symptom of death.
4401. (13).{DUS SBYOR BA} (-{DUS 'BYOR BA}): lagnaḥ; Conjuncture; (in astrology)
the consultation [concurrence] of several signs at a certain
fixed time, prognostication of several concurring circumstances.
4402. (14).{SBYONG BA}: yogaḥ;
Lucky conjuncture [an element of Indian calendar].
4403. (15).(-{BRANG NGER SNANG BA}) [-{BRAD RE SNANG BA}]: daṇḍa
bhāsaḥ; The
appearance of the several parts (or daṇḍas) of a lunar day.

4404. Sec.200.{TZAD MA DANG RTOG GE BA'I GZHUNG LUGS LAS} (P.295)
[P.360]
{'BYUNG BA'I MING LA}
(-{TZAD MA DANG RTOG GE LAS 'BYUNG BA'I DON LA})
[-{TZAD MA DANG RTOG GE BA'I GZHUNG LUGS} [P.129]
{'BYUNG BA'I MING LA}]:
pramāṇa tarka nirgatārthā
(-A pramāṇa tārka nirgatārthāḥ); On the Logical and Dialectical
Terms Originating in the Systems of the Logicians or
Dialecticians [1].
1. Koros places #1-12 as a separate section, his section 267
P.360-61, separate from the rest of the section, his
Sec.84, P.129-33, which starts with Sakaki, #.4417.
4405. (1).{DE MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN NYID}:
tat pratyakṣo#palabdhi lakṣaṇan;
(-tat pratyakṣopa labdhi lakṣaṇam);
(That) it is an evident criterion (characteristic sign or
definition) [the criterion of perceptual experience of that
(thing)].
4406. (2).(-{DE LA GNAS PA MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN NYID})
[-{DE LA NAS PA MNGON SUM DU DMIGS PAR MTZAN NYIS,}
-{DE LA GNAS PA MNGON SUM DU DMIGS PAR MTZAN NYIS}]:
(-tad āshritya pratyakṣopa labdhi lakṣaṇam
+tad āshrita pratyakṣopa labbi lakṣaṇam)
[-tad āshrita pratyakṣo#palabdi lakṣaṇam
+M tad āshritya pratyakṣo#palabdi lakṣaṇam];
What has been assumed there is an evident criterion or
definition [the criterion of perceptual experience of what
is dependent upon that (thing)].
4407. (3).(-{RANG GI RIGS KYI DPE NYE BAR SBYAR BA'I MTZAN NYID})
[-{RANG GI RIGS KYI DPA NYE BAR SBYAR BA'I MTZAN NYID}]:
(-svajātīya dṛṣṭāntopasaṁhāra lakṣaṇam)
[-svajātīya dṛṣṭānto#pasaṁhāra lakṣaṇam];
Definition by examples of the same kind, or demonstration by
proffering similar examples.
4408. (4).{YONGS SU GRUB PA'I MTZAN NYID} (-{YONGS SU GRAG PA'I MTZAN
NYID}):
pariniṣpanna lakṣaṇam; A perfect criterion (or definition)
[criterion of ultimate reality].
4409. (5).(-{LUNG SHIN TU RNAM PAR DAG PAS GTAN LA DBAB PAR}
(P.296)
{BSTAN PA'I MTZAN NYID,}
-{LUNG SHIN TU RNAM PAR DAG PAS GTAN LA BAB PAR}
{BSTAN PA'I MTZAN NYID})
[-{LUNG SHIN TU RNAM PAR DAG PAS GTAN LA DBAB PA'I} [P.361]
{MTZAN NYID}]:
(-suvishuddhāgamopadesha lakṣaṇam)
[-suvishuddhāgamo#padesha lakṣaṇam]; Definition by quoting a
very clear, established, [and] dogmatical proposition.
4410. (6).{DE GZHAN DANG MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN MYID}
(-{DE GZHAN DANG MTHUN PA DMIGS PA'I MTZAN MYID,}
-{DE GZHAN LAS DANG MTHUN PA DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN LAS DANG MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN DANG MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN DANG MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN LAS DANG MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN NYID}):
-{DE LAS GZHAN DANG MTHUN PA DMIGS PA'I MTZAN MYID,}
-{DE LAS GZHAN DANG MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN MYID}):
-{DE LAS GZHAN DANG MTHUN PA MNGON SUM DU DMIGS PA'I
MTZAN MYID}
-{DE LAS GZHAN DANG MTHUN PAR MNGON SUM DU DMIGS PA'I
MTZAN MYID}):
(-tad anya sārūpyopa labdhi lakṣaṇam)
[-tad anya sārūpyo#pa labdhi lakṣaṇam]; A definition (or
criterion) that appears to be congruous with another.
4411. (7).{DE GZHAN DANG MI MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN MYID}
(-{DE GZHAN DANG MI MTHUN PA DMIGS PA'I MTZAN MYID,}
-{DE GZHAN DANG MI MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN DANG MI MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN LAS DANG MI MTHUN PA DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN LAS DANG MI MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN NYID,}
-{DE GZHAN LAS DANG MI MNGON SUM DU DMIGS PA'I MTZAN
NYID}):
-{DE LAS GZHAN DANG MI MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN MYID,}
-{DE LAS GZHAN DANG MI MTHUN PA MNGON SUM DU DMIGS PA'I}
{MTZAN MYID,}
-{DE LAS GZHAN DANG MI MTHUN PAR MNGON SUM DU DMIGS PA'I}
{MTZAN MYID}):
(-tad anya vāirūpyopa labdhi lakṣaṇam)
[-tad anya vairūpyo#pa labdhi lakṣaṇam]
A definition that appears to differ from another.
4412. (8).(-{THAMS CAD MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN NYID})
[-{THAMS CAD DANG MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN NYID}]:
(-sarva sārūpyo palabdhi lakṣaṇam)
[-sarva sārūpyo# palabdhi lakṣaṇam]; A definition (or
criterion) agreeing in every respect with the others.
4413. (9).{THAMS CAD MI MTHUN PAR DMIGS PA'I MTZAN NYID}:
(-sarva vāirūpyo palabdhi lakṣaṇam)
[-sarva vairūpyo# palabdhi lakṣaṇam];
A definition (or criterion) differing from others.
4414. (10).{GZHAN GYI RIGS KYI DPE NYE BAR SBYAR BA'I MTZAN NYID}:
(-anya jātīya dṛṣṭāntopa saṁhāra lakṣaṇam)
[-anya jātīya dṛṣṭānto#pa saṁhāra lakṣaṇam]; A definition
made by proffering (or adding) an example of a different kind.
4415. (11).{YONGS SU MA GRUB PA'I MTZAN NYID}
(-{YONGS SU GRUB PA'I MTZAN NYID,}
-{YONGS SU MA GRAGS PA'I MTZAN NYID}): apariniṣpanna
lakṣaṇam;
A definition not entirely (or absolutely) perfect or
well established.
4416. (12).(-{LUNG RNAM PAR MA DAG PA BSTAN PA'I MTZAN NYID})
[-{LUNG RNAM PAR MA DAG PAS BSTAN PA'I MTZAN NYID}]:
(-avishuddhāgamopa desha lakṣaṇam)
[-avishuddhāgamo#pa desha lakṣaṇam];
A definition made out by quoting a not-clearly-established
dogmatical proposition or position.

# (13).(NA) [-{TZAD MA DANG RTOG GE BA'I GZHUNG LUGS 'BYUNG}
{BA'I MING LA}]: (NA, -A NA, -B NA); Logical and Dialectical Terms.
[Note: Sasaki puts Koros Section, "Logical & Diacritical
Terms" # 84 (188), vol. {II, P}.129, here.]
4417. (14).{RTOG GE}: (-tarkaḥ) [-tarka]; Dialectics. [P.129]
4418. (15).{RTOG GE BA}: (-tārkikaḥ) [-tārkika]; A dialectician.
4419. (16).{MNGON SUM PA}: pratyakṣam; Sense perception.
4420. (17).{RJE SU DPAG PA}: anumānam; Inference.
4421. (18).{LUNG}: (-āgamaḥ) [-agama]; Tradition, revelation.
4422. (19).{'THAD PA, GTAN TZIGS}:
(-upapattiḥ) [-upapatti]; Fitness (of argument); logical.
4423. (20).{GTAN TZIGS}: (-hetḥ) [-hetu]; (P.297)
Reason, middle term of a syllogism.
4424. (21).{RJE SU 'GRO BA}: (-anvayaḥ) [-anvaya];
Positive concomitance (of the middle term with the major term).
4425. (22).{LDOGS PA}: (-vyatirekaḥ) [-vyatireka];
Reverse concomitance (of the negation of the major term
with the negation of the middle term).
4426. (23).{MA GRUB PA}: (-asiddhaḥ) [-asiddha]; False (reason), unproved.
4427. (24).{'GAL BA}: (-viruddhaḥ) [-viruddha];
Contrary (reason), contradictory.
4428. (25).{MA NGES PA}: (-anāikāntikaḥ) [-anaikāntika];
Indefinite, uncertain.
4429. (26).(-{DPE}) [-{NGES PA,} ?See #29, {DPE}]: dṛṣṭāntaḥ; Example.
4430. (27).{CHOS MTHUN PA CAN}: (-sādharmyavataḥ) [-sādharmyavat];
(Syllogism founded) on similarity (with the instance)
direct or homogeneous.
4431. (28).{CHOS MI MTHUN PA CAN}: (-vāidharmyavataḥ) [-vaidharmyavat];
(Syllogism founded) on difference (from the instance)
indirect or heterogeneous.
4432. (29).{RGYU LTAR SNANG BA} [+{GDAN TZIGS LTAR SNANG BA}]:
hetvābhāsaḥ; False reason, fallacy.
4433. (30).{DPE LTAR SNANG BA}: dṛṣṭāntābhāsaḥ; False example.
4434. (31).{SGRUB PA}: (-sādhanam) [-sādhanaṁ]; Proof (=reason=middle term).
4435. (32).{BSGRUB BYA}: (-sādhyaḥ) [-sādhyaṁ];
What is to be proved (= predicament--maior term).
4436. (33).{SUN 'BYUNG BA} (-{SUN DBYUNG BA}): (-dūṣaṇam)
[-dūṣaṇaṁ];
Objeetion, fault finding, refutation.
4437. (34).{RANG GI PHYOGS}: svapakṣaḥ;
One's own tenet (of the disputant), the thesis.
4438. (35).{GZHAN GYI PHYOGS}: parapakṣaḥ; Opponent's tenet, antithese.
4439. (36).{RGOL BA}: vādī; The disputant. [P.130]
4440. (37).{PHYIR RGOL BA} [+{PHYI RGOL BA}]: prativādī; The opponent.
(P.298)
4441. (38).{TZUL GSUM PA'I RTAGS}: (-tri rūpa liṅgam) [-tri rūpa liṅgaṁ];
The threefold logical reason, the threefold character of
reason.
4442. (39).{RANG GI MTZAN NYID}: (-svalakṣaṇam) [-svalakṣaṇaṁ];
(Absolute) particularity, like itself.
4443. (40).{SPYI}: (-sāmānyam) [-sāmānyaṁ]; Generality.
4444. (41).{PHYOGS SNGA MA}: pūrva pakṣaḥ;
The prima facie argument, objection.
4445. (42).{PHYOGS PHYI MA}: uttara pakṣaḥ; The counter argument, reply.
4446. (43).{BRGAL BA}: (-codyam) [-codyaṁ]; Question stated. objection.
4447. (44).{LAN}: parihāraḥ; Answer.
4448. (45).{LAN GDAB PA}: (-samādhānam) [-samādhānaṁ];
Refutation, reply given, solution.
4449. (46).{RJES SU DPAG PAR BYA BA LA YOD PA}:
(-anumeye sattvam, +anumeghe sattvam) [-anumeye sattvaṁ];
Coexistence (of the middle term) with the minor term.
4450. (47).{MTHUN PA'I PHYOGS LA YOD PA}:
(-sapakṣe sattvam) [-sapakṣe sattvaṁ];
(The middle term) to be found in similar instances.
4451. (48).{MI MTHUN PA'I PHYOGS LA YOD PA}:
(-asapakṣe cā sattvam) [-asapakṣe cā sattvaṁ];
(The middle term) not to be found in contrary instances.
4452. (49).{SRID PA'I TZAD MA}:
(-sambhavat pramāṇam) [-sambhavat pramāṇaṁ]; Possible proof.
4453. (50).{BSGYUR DU RUNG BA}: (-ādheyātishayaḥ) [-adheyātishayaḥ];
Capab]e of undergoing change.
4454. (51).{BSGYUR DU MI RUNG BA}: anādheyātishayaḥ;
Incapable of undergoing change.
4455. (52).(-{MJUG BSDUD,} -{MJUG SDUD}) [-{MJUG SDUS}]
(-nigamanam) [-nigamanaṁ]; Conclusion.
4456. (53).(-{NYE BAR SBYAR BA}) [-{NYE BAR SBYOR BA}]: upanayaḥ;
Application (of the major premise to the minor term)=
the minor premise.
4457. (54).(-{LTI BAR SBYOR BA}) [-{LDE BAR SBYOR BA}]: upasaṁhāraḥ;
Summing up (of the given case under a general rule)=conclusion.
4458. (55).{RANG BZHING GYI GTAN TZIGS}: svabhāva hetuḥ;
Reason founded on identity.
4459. (56).{'BRAS BU'I GTAN TZIGS} (-{'BRAS KYI GTAN TZIGS}): kārya hetuḥ;
Reason founded on (the law of) causation.
4460. (57).(-{SHES PAR BYED PA'I GTAN TZIGS,} -{SHES BYED KYI RGYU})
(P.299)
[-{SHES PAR BYED KYI GTAN TZIGS}]:
jñāpaka hetuḥ; A cause producing (positive) knowledge.
4461. (58).{MI DMIGS PA}: anupalabdhi hetuḥ (-anupalabdhi); Negative reason.
4462. (59).{GSAL BAR BYED PA'I RGYU} (-{GSAL BYED KYI RGYU}):
vyañjaka hetuḥ; Suggestive reason.
4463. (60).{BYED PA'I RGYU}: kāraka hetuḥ;
Efficient cause (by which something real is produced)
4464. (61).(-{DAM BCA' PA}) [-{DAM BCAS PA}]: pratijñā;
Proposition to be proved.
4465. (62).(-{DON GYI SPYI}) [-{TOG GYI SPYI}]:
(-artha sāmānyam) [-artha sāmānyaṁ];
Generality of the object.
4466. (63).{BRJOD PA'I SPYI}: [P.131]
(-abhilāpya sāmānyam) [-abhilāpya sāmānyaṁ];
Generality of the name, expressed generality.
4467. (64).(-{RTOG PA DANG BRAL BA'I MTZAN NYID})
[-{RTOG PA DANG BRAL PA'I MTZAN NYID}]:
(-kalpanāpoḍha lakṣaṇam) [-kalpanāpoḍha lakṣaṇaṁ];
Definition (of sense-perception) by its being different
from abstract thought.
4468. (65).{MA NOR} {BA'I MTZAN NYID}:
(-abhrānta lakṣaṇam) [-abhrānta lakṣaṇaṁ];
Definition (of sense-perception) by its being different from
illusion.
4469. (66).{YANG DAG PA'I SHES PA}: (-samyag jñānam) [-samyag jñānaṁ];
True knowledge.
4470. (67).{LOG PA'I SHES PA}: (-mithyā jñānam) [-mithyā jñānaṁ];
False knowledge.
4471. (68).{RNAM PAR RTOG PA DANG BCAS PA} (-{RNAM PAR RTOGS PA DANG
BCAS PA}):
(-savikalpakam) [-savikalpakaṁ];
(Knowledge) with participation of abstract thought.
4472. (69).{RNAM PAR TOG PA MED PA} (-{RNAM PAR RTOGS PA MED PA}):
(-nirvikalpakam) [-nirvikalpakaṁ]; (Knowledge) without
participation of abstract thought (=pure sense-knowledge).
4473. (70).{RNAM PA DANG BCAS PA}: (-sākāram) [-sākāraṁ];
(Knowledge) containing the form of the object.
4474. (71).{RNAM PA MED PA}: (-nirākāram) [-nirākāraṁ];
(Knowledge) not containing the form of the object.
4475. (72).{SZHAN GYI RNAM PA}: (-anyākāram) [-anyākāraṁ];
(Knowledge) containing another form.
4476. (73).{YOD PA}: sattā; existence.
4477. (74).{BRJOD PAR BYA BA}: (-vācyam) [-vācyaṁ];
Expressed by a word, signified.
4478. (75).{BRJOD PAR BYED PA} (-{RJOD PAR BYED PA}): vācakaḥ;
(P.299-300)
Expression, significant.
4479. (76).(-{MED NA MI 'BYUNG BA'I 'BREL BA})
[-{MED NA MI 'BYUNG BA'I 'BREL PA}]:
(-avinābhāva saṁbandhaḥ) [-avinābhava saṁbandhaḥ];
Necessary connection, inseparable connection.
4480. (77).{RANG GI TZAD MA}: (-svataḥ pramāṇam) [-svataḥ
pramāṇaṁ];
(Knowledge) containing in itself its test.
4481. (78).{GZHAN GYI TZAD MA}:
(-parataḥ pramāṇam, +parataḥ pramralam) [-parataḥ
pramāṇaṁ];
(Knowledge) containing its test in another (further operation
of the understanding).
4482. (79).{DE'I BDAG NYID KYI MTZAN NYID KYI 'BREL BA,}
(+{DE'I BDAG NYID KYI MTZAN NYID KYIS 'BREL BA}):
(-tād ātmya lakṣaṇa sambandhaḥ) [-tād ātmya lakṣaṇa
saṁbandhaḥ];
Connection (of the reason with the predicament) founded on
their identity (=analytical connection).
4483. (80).{DE LAS BYUNG BA'I MTZAN NYID KYI 'BREL BA,}
(+{DE LAS BYUNG BA'I MTZAN NYID KYIS 'BREL BA}):
(-tad utpatti lakṣaṇa sambandhaḥ)
[-tad utpatti lakṣaṇa saṁbandhaḥ];
Connection (of the reason with the predicament) founded on
the law of causation.
4484. (81).(-{'BREL PA NI GNYIS LA GNAS PA}) [-{'BREL PA NI GNYIS LA GNAS}]:
(-dviṣṭo hi sambandhaḥ, +dṛṣṭo dviṣṭho bhi sambandhaḥ)
[-dṛṣṭo hi saṁbandhaḥ ?];
[Tibetan ? "Connection residing in both parts."]
4485. (82).(-{GROG MA GYEN DU 'DZOG PA}) [-{GROG MA GYEN DU 'DZEG PA}]:
(-pipīli kotsaraṇam) [-pipīli kotsaraṇaṁ];
The climbing up of ants.
4486. (83).{NYA 'PHAR BA}: matsya vikāraḥ (+matsya vikaraḥ);
? Excitement among fishes.
4487. (84).{TZANG MANG}: (-mahānasam) [-mahānasaṁ]; Kitchen.
4488. (85).{KHUG SNA} (-{KHUG RNA}): nīhāraḥ; Fog.
4489. (86).{RLANGS PA}: vāṣpaḥ; Vapour.
4490. (87).{BA MO}: tuṣāraḥ; Hoar-frost. [P.132]
4491. (88).{LHAN CIG BYED PA'I RKYEN}: saha kāri pratyayaḥ;
Helping (secondary) cause.
4492. (89).{NYE BAR LEN PA'I RGYU}: (-upādāna kāraṇam) [-upādāna
kāraṇaṁ];
Material cause.
4493. (90).(-{BRTSAL MA THAG TU 'BYANG BA}) [-{BTSAL MA THAG TU 'BYANG
BA}]:
(-prayatnāntarīyakaḥ) [-prayatnān antarīyakaḥ];
Following on an exertion.
4494. (91).{GCIG LA MA GRUB PA} (-{GZHAN LA MA GRUB PA}):
anyatarāsiddhaḥ;
Not proved according to the standpoint of one of the disputants.
4495. (92).{RANG LA MA GRUB PA}: svato' siddhaḥ;
Not proved from the standpoint of the disputant himself.
4496. (93).(-{PHA ROL MA GRUB PA}) [-{PHA ROL LA MA GRUB PA}]:
(P.301)
parato' siddhaḥ;
Not proved according to the standpoint of the opponent.
4497. (94).{GNYIS KA LA MA GRUB PA}: ubhayāsiddhaḥ; Not proved according
to the standpoint of both the disputant and his opponent.
4498. (95).{SZHI MA GRUB PA}: āshrayāsiddhaḥ;
A reason having an impossible substratum.
4499. (96).{RGOL BA BDAG NYID LA MA GRUB PA}: svayaṁvādy asiddhaḥ;
A reason impossible from the standpoint of the disputant
himself.
4500. (97).{PHYIR RGOL BA LA MA GRUB PA} [+{PHYI RGOL BA LA MA GRUB
PA}]:
prativādy asiddhaḥ; A reason impossible from the standpoint
of the opponent.
4501.@ (98).({NYE BAR LEN PA'I RGYU,} +{NYE BAR LEN PA'I RGYUD}):
(upādāna kāraṇam); [NA].
4502. (99).{RIGS MTHUN PA}: (-sajātīyaḥ) [-svajātīyaḥ]; Of the same class.
4503. (100).{RIGS MI THUN PA}: vijātīyaḥ; Of another class.
4504. (101).{SGRA'I TZANGS PA}: (-shabda brahmā) [-shabda brahma];
Spiritual knowledge consisting in words.
4505. (102).(-{LDOG PA SEL BA}) [-{LTOG PA SEL BA}]: vyāvṛttiḥ;
Exclusion, negation.
4506. (103).{SEL BA}: apohaḥ; Exclusion, negation.
4507. (104).{SZHAN SEL BA'I SGRA'I DON}: anyāpohaḥ shabdārthaḥ;
Purely negative (eternal) meaning of the words conventional.
"Exclusion of others " is the meaning of a word, e.g. a cow
means that which is not a horse, not a man, not a tree, in
short which is not not-cow.
4508. (105).{BRDA}: saṁketaḥ; Convention (about the meaning of words).
4509. (106).{MED PAR DGAG PA}: prasajya pratiṣedhaḥ;
Simple negation (of the existence of something).
4510. (107).{MA YIN BAR DGAG PA}: paryudāsa pratiṣedhaḥ; Qualified negation
(of something being (?) not this, but the opposite of it).
4511. (108).{'JIG RTEN PA'I DON MA YIN PAR BYUNG BA,}
(-{'JIG RTEN PA'I DON MA YIN PAR 'BYUNG BA}):
(-alāuki kārthotpattiḥ) [-alauki kārthotpattiḥ];
Production of a transcendental object.
4512. (109).{RMI LAM DU RMI BA'I RDZAS} (+{RMI LAM DU RMIS BA'I RDZAS}):
(-svapnāntika rūpam) [-svapnāntika rūpaṁ];
Presentation in a dream.
4513. (110).{BSKAL BA}: viprakarṣaḥ; Distance. [P.133]
4514. (111).{RANG RIG PA}: (-svasaṁvedanam) [-svasaṁvedanaṁ]; (P.302)
One's own inward experience.
4515. (112).{PHYOGS KYI CHOS}: pakṣa dharmatvaṁ;
Presence (of the middle term) on the minor term.
4516. (113).{RIM DANG CIG CAR}:
(-krama yāugapadyam, +krama yoga padyam) [-krama yaugapadyaṁ];
Successive or simultaneous (production of cause and effect).
4517. (114).{MA TU LUNG GA}: (-mātuluṅgam) [-mātuluṅgaṁ];
A kind of citron tree.
4518. (115).{CHU SHING}: kadalī; The plantain tree.
4519. (116).{RTSA BA}: (-skandhaḥ) [-kandaḥ]; Bulbous root.
4520. (117).{'CHAL BA,} (-{'KHRAGS PA,} -{'KHRAG THAL 'GYUR BA,} -{CAL,}
-{CAL COL DU GYUR BA}) [-{CHAL CHOL DU GYUR PA, 'KHRUGS PA,}]:
asamañjasaḥ; Faulty.
4521. (118).{PHYE MA LEB KHRA BO}: (-citra pataṅgaḥ) [-citra pataṁgaḥ];
Variegated butterfly.
4522.@ (119).{THAL GYUR}: prasaṅgaḥ; [NA].
4523. (120).(-{AUT PA LA'I RTSA BA}) [-{AUDPALA'I RTSA BA}]:
(-shālūkaḥ) [-sālūkaḥ]; The root of the water-lily.

4524. Sec.201.(-{MU STEGS PA RIGS PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA})
[-{MU STEGS PA DANG RIGS PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Some Logical Terms Originating in
the Nyāyika System of the Tīrthika.
4526. (1).{TZIG GI DON BCU DRUG}: Soḍasha padārthaḥ;
The sixteen topics (examined in the Nyaya system).
4527. (2).{TZAD MA}: pramāṇaṁ; Source of right cognition.
4528. (3).{GZHAL BYA}: (-prameyam) [-prameyaṁ]; Object of right cognition.
4529. (4).{THE TZHOM}: saṁshayaḥ; Doubt.
4530. (5).{DGOS PA}: (-prayojanam) [-prayojanaṁ]; Motive, aim.
4531. (6).{DPE}: dṛṣṭāntaḥ; Example.
4532. (7).{GRUB PA'I MTHA'}: siddhāntaḥ; Established tenet. (P.303)
4533. (8).{CHA SHAS}: (-avayavaḥ) [-avayava]; Member (of syllogism).
4534. (9).{RTOG GE}: tarkaḥ; Corroborating a proposition by showing that
its denial is impossible, reductio ad absurdum.
4535. (10).{GTAN LA DBAB PA}: nirṇayaḥ; Demonstration, certainty
ascertainment.
4536. (11).{RTSOD PA}: vādaḥ; Discussion, controversy (not for the sake
of truth, but for the sake of confuting the opponent).
4536. (12).{BRJOD}: jalpaḥ; Wrangling discussion, unfair controversy.
4537. (13).{SUM 'BYIN DU RGOL BA} (-{SUM CI PHYIN TU RGAL BA}):
[P.134]
vitaṇḍā; Unfair controversy (reducing any proposition ad
absurdum without caring to establish one's own view), cavil.
4538. (14).{RGYU LTAR SNANG BA}: hetvābhāsaḥ;
Fallacious middle term, logical fallaey.
4539. (15).{TZIG DOR}: chalaḥ; Prevarieation, quibble.
4540. (16).{LTAG CHOD} (-{LTAG GCOD}): jātiḥ; Evasive answer, futility.
4541. (17).{LTAG CHOD} (-{LAN GDAB PA}): jātyuttaraḥ; Evasive answer, futility.
4542. (18).(-{TZAR BCAD PA'I GNAS CHAD PA'I GNAS}) [-{CHAD PA'I GNAS}]:
(-nigraha sthānam) [-nigraha sthānaṁ]; A reason, why one may
be declared unfit to continue the controversy (24 of them
are stated), [occasion for rebuke].
4543. (19).(-{DBANG PA DANG DON 'PHRAD PA LAS BYUNG BA'I SHES PA
MNGON SUM,}
-{DBANG DANG DON DU PHRAD PA LAS BYUNG BA'I SHES PA MNGON
SUM})
[-{DBANG PO DANG DON 'PHRAD PA LAS BYUNG BA'I SHES PA MNGON
SUM}]:
(-indriyārtha saṁnikar Sotpanna jñānam pratyakṣam)
[-indriyārtha saṁnikar Sotpannaṁ jñānaṁ pratyakṣaṁ];
Cognition produced through a contact between an organ of
sense and its object (is called) perception.
4544. (20).{GTAN DU MED PA} (-{BSTAN DU MED PA}):
(-avyapadeshyam) [-avyapadeshyaṁ];
(Cognition) not contained in the word.
4545. (21).(-{'PHRUL BA MED PA,} -{'KHRUL BA MED PA}) [-{'PHRUL PA MED
PA}]:
(-avyabhicārin) [-avyabhicāri]; (Cognition) not discrepant
(from its object), i.e. not including any illusion.
4546. (22).{RTOG PA'I BDAG NYID} (-{RTOGS PA'I BDAG NYID}):
(-vyavasāyātmakam) [-vyavasāyātmakaṁ];
(Cognition) the essence of which is certainty.

4547. Sec.202.{GRANGS CAN GYI SZHUNG LAS 'BYUNG BA}:
(NA, -A NA, -B NA) [NA]; Logical Terms
According to the Saṅkya Text-Book (or School).
4548. (1).{SHES PA YOD PA}: (-cāitanyam) [-caitanyaṁ]; (P.304)
Consciousness, the conscious principle.
4549. (2).{GTSO BO}: (-pradhānaṁ) [-pradhānaṁ];
Matter, the unconscious principle.
4550. (3).{SNYING STOBS}: (-sattvam) [-sattvaṁ];
Purity, one of the elernents of matter.
4551. (4).{RDUL}: rajaḥ; Activity, one of the elements of matter.
4552. (5).{MUN PA}: tamaḥ; Defilement one of the elementh of matter.
4553. (6).{CHEN PO}: mahān; The great principle=intellect.
4554. (7).{NGAR 'DZIN PA}: ahaṁkāraḥ; The principle of individual
consciousness the i e, "egotising" principle.
4555. (8).{BLO'I DBANG PO LNGA}: pañca buddhīndriyāṇi;
The five organs of sense.
4556. (9).{DE TSAM LNGA}: pañca tanmātrāṇi; The five subtle elements.
4557. (10).{PHRA BA}: aṇimā; (The power) of becoming very small.
4558. (11).{YANG BA}: laghimā; (The power) of becoming very light.
4559. (12).{MCHOD PAR BYA BA}: mahimā; (The power) of becoming very large.
4560. (13).(-{BDAG POR GYAR BA}) [-{BDAG POR GYUR BA}]: (-ishitvam) [P.135]
[-ishitvaṁ]; (The power) of becoming the lord of everything.
4561. (14).{DBANG DU GYUR BA}: (-vashitvam) [-vashitvaṁ];
(The power) of controlling everything.
4562. (15).{GAR YANG PHYIN BA}: prāptiḥ; (The power) of reaching everything.
4563. (16).{'DOD DGUR LDAN PA}: (-prākāmyam) [-prākāmyaṁ];
(The power) of irresistible will.
4564. (17).{DGA' KHUR GNAS PA} (-{DGA' MGUR GNAS PA}) [-{DGA' DGUR GNAS
PA}]:
(-yatra kāmā vasāyitvam) [-yatra kāmā vasāyitvaṁ];
(The power) of residing anywhere.
4565. (18).{MNGON PA}: abhivyaktiḥ; Manifestation.
4566. (19).{MNGON PAR 'BYUNG BA}: (-āvir bhāvaḥ) [-avir bhāvaḥ];
Appearing.
4567. (20).{MI MNGON NA 'BYUNG BA} (-{MI MNGON PAR 'BYUNG BA}):
tiro bhāvaḥ; Disappearing.
4568. (21).{YONG SU 'GYUR BA}: pariṇāmaḥ; Change.
4569. (22).(-{ZHA BA}) [-{ZHABS}): layaḥ; Absorption. (P.305)
4570. (23).(-{NGAG GI TZIG,} -{NGAG,} -{TZIG}) [-{DAG GI TZIG}]: vāk; Speech.
4571. (24).{LAG PA}: pāṇiḥ; Hand.
4572. (25).{RKANG PA}: pādaḥ; Foot.
4573. (26).{RKUB}: pāyuḥ; The anus.
4574. (27).{'DOMS}: (-upastham) [-upasthaṁ]; The organ of generation.
4575. (28).{NYE BA}: saṁnikṛṣṭaḥ; Near.
4576. (29).{RGYANG RING BA} (-{RKANG RING BA}) viprakṛṣṭaḥ; Remote.
4577. (30).{RNAM PAR LDAN PA}: vītaḥ; Positive inference.
4578. (31).(-{GSAL TE 'ONGS PA}) [-{BSAL TU 'DAS PA}]: (-āvītaḥ) [-avītaḥ];
Negative inference.
4579. (32).(-{LHAN CIG 'GROGS PA'I 'BREL BA,} -{LHAN CIG 'GROGS PA'I 'BREL})
[-{LHAN CIG 'GROGS PA'I 'BREL PA}]
(-saha cara sambandhaḥ) [-saha cara saṁbandhaḥ];
Connection through coexistence.
4580. (33).(-{GNOD BYA GNOD BYED KYI 'BREL BA,}
-{GNOD PAR BYE BA DANG GNOD PAR BYED PA'I 'BREL BA})
[-{GNOD BYED GCAG BYED KYI 'BREL PA}]:
(-ghātya ghātaka sambandhaḥ) [-ghātya ghātaka saṁbandhaḥ];
Connection through the fact of one thing being destroyed
by the other.
4581. (34).(-{RJE KHOL GYI MTZAN NYID KYI 'BREL BA,}
-{RJE GOL GYI MTZAN NYID KYI 'BREL BA})
[-{RJE KHOL GYI MTZAN NYID KYI 'BREL PA}]:
(-svasvāmi lakṣaṇa sambandhaḥ) [-svasvāmi lakṣa
saṁbandhaḥ];
Connection between the lord and the servant.
4582. (35).(-{GZI DANG RTEN PA'I MTZAN NYID KYI 'BREL BA,}
-{GZI DANG RTEN PA'I MTZAN NYID KYIS 'BREL BA}
-{GZI DANG BRTEN PA'I MTZAN NYID KYI 'BREL BA}
-{GZI DANG BRTEN PA'I MTZAN NYID KYIS 'BREL BA})
[-{GZI DANG BRTON PA'I MTZAN NYID KYI 'BREL PA}]:
(-ādhārādheya lakṣaṇa sambandhaḥ)
[-adhārādheya lakṣaṇa saṁbandhaḥ];
[Connection between the container and the contained].
4583. (36).(-{BYA BA DANG BYED PA'I MTZAN NYID KYI 'BREL BA,}
-{BYA BA DANG BYED PA'I MTZAN NYID KYIS 'BREL BA})
[-{BYA BA DANG BYED PA'I MTZAN NYID}]:
(-kārya kāraṇa lakṣaṇa sambandhaḥ)
[-kārya kāraṇa lakṣaṇa saṁbandhaḥ]; Connection through
causality.
4584. (37).(-{CHA SHAS DANG CHA SHAS CAN GI MTZAN NYID KYI 'BREL BA,}
-{CHA SHAS DANG CHA SHAS CAN GI MTZAN NYID KYIS 'BREL BA})
[-{CHA SHAS DANG SHAS CAN GYI MTZAN NYID KYI 'BREL PA}]:
(-avayavāvayavi lakṣaṇa sambandhaḥ)
[-avayavāvayavi lakṣaṇa saṁbandhaḥ];
[Connection between parts and the whole].

4585. Sec.203.{DPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA} (P.306) [P.136]
(-{DSPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS BYUNG BA,}
-{DSPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS 'BYUNG BA,}
-+B {DPYOD PA CAN GYI GZHUNG LAS BYUNG BA}):
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Some Terms of The Mimāṁsaka School.
4586. (1).(-{YOD PA DANG PHRAD NA SKYES BU'I DBANG PO RNAMS KYI BLO}
{SKYE BA NI MNGON SUM MO})
[-{YOD PA DANG 'PHRAD NA SKYES BU'I DBANG PO RNAMS KYI BLO}
{SKYE BA NI MNGON SUM MO}):
(-sat saṁprayoge puruṣa syendriyāṇāṁ buddhi janma
pratyakṣam)
[-sat saṁprayoge puruṣa syendriyāṇām buddhi janma
pratyakṣaṁ]:
The production of cognition when the organs of sense, (which
are connected) with a soul, are in contact with real objects
(is called) perception.
4587. (2).{DON LA BLTA BA'I SHES PA}:
(-arthālocana jñānam) [-arthālocana jñānaṁ];
Sensational (indistinct) knowledge.
4588. (3).{SNGA NA MED PA} (-{SNGA MA BYUNG BA}): prāg abhāvaḥ;
Non-existence of an object previously (to its production).
4589. (4).{ZHIG NAS MED PA}: pradhvaṁsābhāvaḥ;
Non-existence of an object after (its destruction).
4590. (5).{GCIG LA GCIG MED PA}: itaretarābhāvaḥ; Mutual non-existence.
4591. (6).{GTAN MED PA}: atyantābhāvaḥ; Absolute non-existence.
4592. (7).{SGRA LAS 'BYUNG BA} (-{SGRA LAS BYUNG BA}):
(-shābdam, +shabdam) [-shābdaṁ]; Verbal knowledge.
4593. (8).{NYE BAR 'JAL BA}: (-upamānam) [-upamānaṁ]; Analogy.
4594. (9).{DON GYIS GO BA} (-{DON GYI GO BA}): arthāpattiḥ;
Implication, implied proposition.
4595. (10).{DNGOS PO MED PA}: abhāvaḥ; Non-existence.
4596. (11).{DRAN PA}: smṛtiḥ; Tradition.
4597. (12).{THOS PA}: shrutiḥ; Scriptures.
4598. (13).{SKYES BUS MA BYAS PA}: (-apāuruṣeyaḥ) [-apauruṣeyaḥ];
Superhuman, not produced by Conscious individual (whether
man or god).
4599. (14).{BZLAS DKA' BA}: (-durbhaṇatvam, +durbhaṣatvam)
[-durbhaṇatvaṁ];
Difficult to be expressed in language.

4600. Sec.204.{BYE BRAG PA'I TZIG GI DON DRUG LA SOGS PA'I MING LA}
(P.307)
(-+{BBYE BRAG GI TZIG DON DRUG LA}): (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Meanings of Terms, Etc., of the
Vaiseṣika (vaisheṣika) School.
4601. (1).{RDZAS}: dravyam; Substance.
4602. (2).{YON TAN}: guṇaḥ; Quality.
4603. (3).{LAS}: karma; Motion.
4604. (4).{BYE BRAG}: visheṣaḥ; Particularity.
4605. (5).{SPYI}: (-sāmānyam) [-sāmānyaṁ]; Generality.
4606. (6).{'DU BA}: (-sāmavāyaḥ) [-samavāyaḥ]; Inherence.
4607. (7).{BONG TZOD}: (-parimāṇam) [-parimāṇaṁ]; Dimension.
4608. (8).{GRANGS}: (-samkhyā) [-saṁkhyā]; Number. [P.137]
4609. (9).{PHRAD PA}: saṁyogaḥ; Conjunction.
4610. (10).{BYE BA} (-{DBYE BA}): vibhāgaḥ; Disjunction.
4611. (11).{SO SO BA}: (-pṛthaktvam) [-pṛthaktvaṁ];
Being distinct from (others). (?)
4612. (12).(-{PHA ROL BA}) [-{PHA ROL}]: (-paratvam) [-paratvaṁ]; Posteriority.
4613. (13).{PHA ROL MA YIN PA}: (-aparatvam) [-aparatvaṁ]; Priority.
4614. (14).{'DOD PA}: icchā; Desire.
4615. (15).{KHU BA, ZHU BA,} (-{GSHER BA}) [-{GSHOR BA}]:
(-dravatvam) [-dravatvaṁ]; Fluidity.
4616. (16).{SNUM PA,} (-{GSHER BA}) [-{GSHOR BA}): snehaḥ; Viscidity.
4617. (17).{CHOS MA YIN PA} ({CHOS MIN}): adharmaḥ; Moral demerit.
4618. (18).{BYAS PA'I ZHUGS} (-{CHOS MIN BYAS PA'I ZHUGS}) saṁskāraḥ;
The residue (produced by an Idea in the soul or by some fact
in a material object).
4619. (19).{'BAD PA}: (-prayatnaḥ) [-prayatnaṁ]; Active effort.
4620. (20).(-{'DEGS PA}) [-{'DEG PA}]:
(-utkṣepaṇam, akṣepaṇam) [-utkṣepaṇaṁ]; Moving upwards.
4621. (21).{'JOG PA}: (-avakṣepaṇam) [-avakṣepaṇaṁ]; (P.307-8)
Moving downwards.
4622. (22).{BSKUM PA} (-{BSKAMS PA,} +{BSKUL PA}):
(-ākuñcanam, +akuñcanam) [-akuñcanaṁ];
Moving nearer to oneself, contraction.
4623. (23).(-{BRGYANG BA}) [-{BRKYANG BA}]: (-prasāraṇam) [-prasāraṇaṁ];
Moving further from oneself, extension.
4624. (24).{'GRO BA}: (-gamanam) [-gamanaṁ]; Going (moving).
4625. (25).{DBANG PO GNYIS KYIS GZUNG BA}
(-{DBANG PO GNYIS KYI GZUNG BA,} -{DBANG PO GNYIS GZUNG BA}):
(-dvīndriya grāhyam) [-dvīndriya grāhyaṁ];
Perceptible by two organs of sense.
4626. (26).{SA'I RDUL PHRA RAB}: pārthiva paramāṇuḥ; Earthen atom.
4627a.@ (27).{SEMS DPA' CHEN PO}: mahā sattām, +mahā sattvaḥ; [NA].
4627b. (28).{YOD PA CHEN PO}: mahā sattā; [-mahā sattva]; Great being.
4628. (29).{NYE TZE BA'I SPYI} (-{NYE TSE'I SPYI}):
avāntara sāmānyaṁ; Intermediate (proximate) genus.
4629. (30).{SPYI CHEN PO} (-{CHEN PO'I SPYI}):
(-mahā sāmānyam) [-mahā sāmānyaṁ]; Highest genus.
4630. (31).{'BRAS BU SNGA NA YOD PA}: (-sat kāryam) [-sat kāryaṁ];
(The principle of) the effect existing previously to its
production.
4631. (32).{'BRAS BU SNGA NA MED PA}: (-asat kāryam) [-asat kāryaṁ];
(The principle of) the effect not existing previously to
its production.
4632. (33).(-{BDAG DANG DBANG PO DANG DON LAS GANG BYUNG BA'I SHES
PA}
{MNGON SUM PA})
[-{BDAG DANG DBANG PO DANG DON LAS GANG DU BYUNG BA'I SHES
PA}
{MNGON SUM}]:
(-ātmendriyārthād yad utpannam jñānaṁ pratyakṣam)
[-ātmendriyārthād yad utpannaṁ jñānaṁ pratyakṣam];
Cognition produced by soul, organ of sense and object is
perception.
4633. (34).{SPRIN GYI RTSA BA NAR BAR SNANG BA LAS CHAR 'BAB PAR}
[P.138]
{RJES SU DPAG PA}
(-{SPRIN GYI RTSA BA NAR BAR SNANG BA LAS CHAR 'BAB PAR}
{RJES SU DPOG PA}):
(-lambāmbuda darshanād varṣānumānam)
[-lambāmbu darshanād varṣānumānaṁ];
Inferring the falling of rain from seeing clouds slanting do wn.
4634. (35).(-{CHU BRUG PAR SNANG BA LAS GONG DU CHAR 'BAB PAR RJES SU}
{DPAG PA,}
-{CHU BRUG PAR SNANG BA LAS GONG DU CHAR 'BAB PAR RJES SU}
{DPOG PA,}
-{CHU 'BRUG PAR SNANG BA LAS GONG DU CHAR 'BAB PAR RJES SU}
{DPAG PA,}
-{CHU 'BRUG PAR SNANG BA LAS GONG DU CHAR 'BAB PAR RJES SU}
{DPOG PA,}
[-{CHU 'BRUB PAR SNANG BA LAS GANG DU CHAR 'BAB PAR RJES SU}
{DPAG PA}]
(-nadī pūra darshanād upari vṛṣṭy anumānam)
[-nadī pūra darshanād upari vṛṣṭy anumānaṁ]
Inferring that it has been raining in the upper course of
the river, from its being flooded.
4635.@ (36).{SPRIN 'KHRIGS PAR SNANG BA, MTHONG BA,} (P.308-9)
{SNANG BA LA MA MTHONG BA}: meghonnati darshanāt: [NA].

4636. Sec.205.{TZAM MA MANG PO SMRA BA LAS 'BYUNG BA}: (P.309) [P.362]
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Terms Originating With Several Dialectical Systems.
4637. (1).{DE LTA BU YOD CES GRAGS PA}: (-āitihyam) [-aitihyam];
Such is, it is said to be such.
4638. (2).(-{'THANGS KYI TZOR BA,} -{MTHANGS KYIS TZOR BA,}
-{MTHONG BAS TZOR BA}) [-{'THANG KYI TZOR BA}]: prātibham
(-pratibham); Heard of some authority [intuitive].

4639. Sec.206.{LTA BA SNA TZOGS KYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
The Names of Some Theories.
4640. (1).{BDAG TU 'DZIN PA}: ātma grāhaḥ; (The theory that) soul (can be)
cognised.
4641. (2).{GCIG TU 'DZIN PA}: ekatva grāhaḥ; The theory that unity (of soul
and universe can be) cognised.
4642. (3).{BYED PAR 'DZIN PA}: kartṛtva grāhaḥ; The theory that creation
(can be) cognised.
4643. (4).{RIL POR 'DZIN PA}: piṇḍa grāhaḥ; The theory that bodies (can be)
cognised.
4644. (5).{LTA BA BYING BA}: (-dṛṣṭi praskannaḥ, +dṛṣṭi praskantaḥ)
[-dṛṣṭi praskāntaḥ, +dṛṣṭi pracchannaḥ?]; Sunk in theories.
4645. (6).(-{LTA BA THIBS PO}) [-{LTA BA THIBS PA}]:
(-dṛṣṭi gahanam) [-dṛṣṭi gahanaṁ]; An abyss of theories.
4646. (7).{LTA BA'I DGON PA}: (-dṛṣṭi kāntaram) [-dṛṣṭi
kāntāraṁ]; (P.310)
An impenetrable forest of theories.
4647. (8).{MI MTHUN PAR LTA BA} (-{LTA BA MI ZAD PA}) [-{LTA MI ZAD PA}]:
(-viṣama dṛṣṭiḥ) [-visama dṛṣṭiḥ]; Odd theory.
4648. (9).{LTA BA NGAN PA}: kudṛṣṭiḥ; Wrong theory.
4649. (10).{LTA BA YANG BA}: dṛṣṭi saṁkaṭaḥ; Beset with theories.
4650. (11).{LTA BAR BYAS PA} (-{LTA BAR 'GYUR BA}) [-{LTA BAR 'GYUR BA'I}]:
(-dṛṣṭi kṛtam) [-dṛṣṭi kṛtaṁ]; Produced from a theory.
4651. (12).{LTA BA'I RNAM PA, LTA BAR GYUR BA}:
(-dṛṣṭi gatam) [-dṛṣṭi gataṁ]; Contained in a theory.

4652. Sec.207.{LUNG DU MA BSTAN PA'I CHOS BCU BZHI'I MING LA}:
(-{LUNG DU MA BSTAN PA'I RTSA BA BCU BZHI LA,}
-{BSTAN PA'I DNGOS PO BCU BZHI'I MING LA}):
(-catur dashavyākṛta mūlāni
-B catur dasha vyākṛta mūlāni) [NA]; The Names of Those
Fourteen (14) Things That Have Not (Yet) Been Demonstrated.
4653. (1).{'JIG RTEN RTAG} (-{'JIG RTEN RTAG PA}): shāshvato lokaḥ;
The world is eternal.
4654. (2).{'JIG RTEN MI RTAG} (-{'JIG RTEN MI RTAG PA}): ashāshvato lokaḥ;
The world is not eternal.
4655. (3).(-{'JIG RTEN RTAG KYANG RTAG LA MI,} -{RTAG KYANG MI RTAG PA})
[-{'JIG RTEN RTAG KYANG RTAG LA MI RTAG KYANG MI RTAG,}
-{RTAG KYANG RTAG LA MI RTAG KYANG MI RTAG PA}]:
(-shāshvatash cāshvatash ca) [-shāshvatash cāshāshvatash ca];
The world is eternal and non-eternal.
4656. (4).{'JIG RTEN MTHA' YOD PA}: antavān lokaḥ; [P.139]
The world has an end.
4657. (5).{RTAG PA YANG MA YIN MI RTAG PA YANG MA YIN} [P.138]
(-{RTAG PA YANG MA YIN MI RTAG PA YANG MA YIN MIN}):
(-nāiva shāshvato nāshāshvatashca)
[-naiva shashvato nāshāshvatashca];
The world is neither eternal nor non-eternal.
4658. (6).(-{'JIG RTEN MTHA' YOD PA MA YIN}) [P.139]
[-{'JIG RTEN MTHA' MED PA YIN}]:
-anantavān lokaḥ; The world has no end.
4659. (7).{MTHA' YOD KYANG YOD LA MTHA' MED KYANG MED}:
(-antavāṁsh cānantavāṁsh ca) [-antavaṁsh cānantavāṁsh ca];
The world is finite and infinite.
4660. (8).{MTHA' YOD PA YANG MA YIN MED PA YANG MA YIN}
(P.311)
[-{MTHA' YOD PA YANG MA YIN MTHA' MED PA YANG MA YIN}]:
(-nāivāntavān nānantavān) [-naivāntavān nānantavān];
The world is neither finite nor infinite.
4661. (9).{DE BZHIN GSHEGS PA ZHI NAS YOD}:
(-bhavati tathāgataḥ paraṁ maranāt)
[-bhavati tathāgataḥ paraṁ maraṇāt];
The Buddha exists after death.
4662. (10).{DE BZHIN GSHEGS PA ZHI NAS MED}:
na bhavati tathāgataḥ paraṁ maraṇāt;
The Buddha ceases to exist after death.
4663. (11).{DE BZHIN GSHEGS PA ZHI NAS YOD KYANG YOD LA MED KYANG
MED}:
bhavati ca na bhavati ca tathāgataḥ paraṁ maraṇāt;
The Buddha does exist and does not exist after death.
4664. (12).{DE BZHIN GSHEGS PA ZHI NAS YOD PA YANG MA YIN MED PA YANG
MA YIN}:
(-nāiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṁ maraṇāt
-nāiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṁ maraṇātaḥ)
[-naiva bhavati na na bhavati tathāgataḥ paraṁ maraṇāt];
The Buddha neither does exist nor does not exist after death.
4665. (13).{SROG DE LUS YIN}:
(-sa jīvas tac charīram) [-sa jīvas tac charīraṁ];
The principle of life is this body.
4666. (14).{SROG KYANG GZHAN LA LUS KYANG GZHAN}:
(-anyo jīvo'nyac charīram) [-anyo jīvo'nyac charīraṁ];
The principte of life is different from this body.

4667. Sec.208.{MU STEGS CAN GYI BDAG TU BRJOD PA'I MING LA,}
(-{MU STEGS CAN GYI BDAG GI RNAM GRANGS LA,}
-{MU STEGS CAN GYIS BDAG GI RNAM GRANGS LA}):
(-tīrthakātma paryāyāḥ, +A tirthakātma paryāyāḥ) [NA];
Several Names Used by the Tīrthikas for Expressing
the "I" (Ego) or the Soul.
4668. (1).{BDAG}: (-ātmā) [-atmā]; The self.
4669. (2).{SEMS CAN}: sattvaḥ; The animated.
4670. (3).{SROG}: jīvaḥ; The living.
4671. (4).{SKYE BA PO}: jantuḥ; The creature.
4672. (5).{GSO BA}: poṣaḥ; The feeder.
4673. (6).{SKYES BU}: puruṣaḥ; The man. (P.312)
4674. (7).{GANG ZAG}: (-pudgalaḥ) [-puṅgalaḥ]; The individual.
4675. (8).{SHED LAS SKYES} (-{SHED LAS SKYES PA}) manujaḥ; Born from Manu.
4676. (9).{SHED BU} mānavaḥ; Offspring of Manu.
4677. (10).{BYED PA PO}: kārakaḥ; The acting.
4678. (11).{BYED DU 'JUG PA PO}: kārāpakaḥ; The inciter to action.
4679. (12).{TZOR BA PO}: vedakaḥ; The originator of ~enṣati{OIL}
4680. (13).{SHES PA PO}: (-jānakaḥ) [-janakaḥ]; [P.140]
The originator of knowledge.
4681. (14).(-{MTHONG BA PO}) [-{MTHONG PA PO}]: pashyakaḥ;
The originator of sight.
4682. (15).{SLONG BA PO}: utthāpakaḥ; The rouser.
4683. (16).(-{GUN NAS SLONG BA PO}) [-{KUN NAS SLONG BA PO}]:
samutthāpakaḥ; The grand rouser.

4684. Sec.209.(-{'JIG TZOGS LA LTA BA'I RI'I RTSO MO NYI SHU MTHO BA,} (P.312)
-{'JIG TZOGS LA LTA BA NYI SHU'I MING LA})
[-{'JIG TZOGS LA LTA BA'I RI'I RTSO NYI SHU MTHO BA}]: [P.362]
(-viṁshati shikhara samudgataḥ sat kāya dṛṣṭi shāilaḥ, -A NA)
[-viṁshati shikhara samudgataḥ sat kāya dṛṣṭi shailaḥ]:
The Rock of The Theory of True Personality (True Body or
Existence) With Twenty Eminent Tops or Points. On the Names
of the Twenty Theoritical Principles Respecting Annihilation.
4685. (1).{BDAG GZUGS YIN TI BDAG PO DANG 'DRA}: rūpam ātmā
svāmivat;
The soul (the self, the abstract individual) beiug the body
is like the master (or if the soul is, etc., then it is like
etc.).
4686. (2).{BDAG GZUGS DANG LDAN TE RGYAN DANG 'DRA}:
(-rūpavān ātmā alaṅkāravat) [-rūpavān ātmā alaṁkāravat];
If the soul has a body then it is like au ornament.
4687. (3).{GZUGS BDAG GI YIN TE BRAN DANG 'DRA}: ātmīyaṁ rūpaṁ
bhṛtyavat;
If the body is of the soul then it is like a hired servant
or a slave.
4688. (4).{GZUGS LA BDAG GNAS TE SNOD DANG 'DRA}: (P.313)
rūpe ātmā bhājanavat;
If the soul abides in the body then it is like a vessel.
4689. (5).{BDAG TZOR BA YIN}: vedanātmā;
Sensation is the soul (or the soul is sensation).
4690. (6).{BDAG TZOR BA DANG LDAN}: vedanāvān ātmā;
The soul is sensitive or sentient (or sensitive is the soul).
4691. (7).{TZOR BA BDAG GI YIN}: ātmīyā vedanā;
Sensation is of (or belongs to) the soul.
4692. (8).(-{TZOR BA LA BDAG GNAS,} -{TZOR BA BDAG LA GNAS})
[-{TZOR BA BDAG GNAS}]: vedanāyām ātmā;
In sensation is (or abides) the soul.
4693. (9).{BDAG 'DU SHES PA YIN}: saṁjñātmā;
Perception (or consciousness) is the soul (or the soul
is perception).
4694. (10).{BDAG 'DU SHES DANG LDAN}: saṁjñāvān ātmā; The soul is
conscious (or it is the soul that has consciousness).
4695. (11).{'DU SHES BDAG GI YIN}:
(-ātmīyā saṁjñā) [-atmīyā saṁjñā]; Perception (or
consciousness) is of the soul (or belongs to the soul).
4696. (12).{'DU SHES LA BDAG GNAS}: saṁjñāyām ātmā;
[P.363]
In perception (consciousness) is (or abides) the soul.
4697. (13).(-{'DU BYED BDAG YIN,} -{BDAG 'DU BYED YIN})
[-{'DU SHES BDAG YIN}]: saṁskāra ātmā; Conception (formation of
notions, ideas, knowledge) is the soul.
4698. (14).(-{BDAG 'DU BYED DANG LDAN}) [-{BDAG 'DU BDAG GI YIN}]:
saṁskāravān ātmā; The soul is what forms notions.
4699. (15).{'DU BYED BDAG GI YIN}: (-ātmīyāḥ samskārāḥ)
[-ātmīyāḥ saṁskārāḥ];
Conception is of the soul (or of the soul is conception).
4700. (16).{'DU BYED LA BDAG GNAS}: saṁskāresv ātmā;
In conception is (or abides) the soul.
4701. (17).{BDAG RNAM PAR SHES PA YIN}: vijñānam ātmā;
Cognition (or full knowledge) is the soul.
4702. (18).{BDAG RNAM PAR SHES PA DANG LDAN}: vijñānavān ātmā;
It is the soul that comprehends (knows, understands).
4703. (19).(-{RNAM PAR SHES PA BDAG GI YIN}) [-{RNAM PAR SHES BDAG GI
YIN}]:
ātmīyaṁ vijñānam; Cognition is of the soul.
4704. (20).{RNAM PAR SHES PA LA BDAG GNAS} (P.314)
(-{RNAM PAR SHES PA BDAG LA GNAS}): vijñāne ātmā;
In the cognition is (or abides or consists) the soul.

4705. Sec.210.{BYA'A KA RA} nA{'I SKAD KYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
On the Grammatical Terms, Etc.
4706. (1).{MDOR BYES}: sūtram; Made into an aphorism, a sūtra.
4707. (2).{SKAD GYI BYINGS} [-{SKAD GYI DBYINGS}]: dhātuḥ;
The elements or roots of words or verbs.
4708. (3).{TZIG GI PHRAD}: nipātaḥ; The indeclinable words or particles.
4709. (4).{RJES SU BSHAD PA}: anvākhyānam; Explication, exemplitying.
4710. (5).(-{NYE BAR SGYUR BA}) [-{NYE BAR BSGYUR BA}]: upasargaḥ;
Inflexion, changing, declining, conjugating, adding some
particles [a particle prefixed to roots].
4711. (6).{TZIG GI LHAD}: (-vākyopanyāsaḥ) [-vākyo#panyāsaḥ];
Accessory or additional syllable or syllables
[employment of a sentence or words].
4712. (7).{TZIG KHA SKONG BA}: upasaṁkhyānam; A making (forming)
[P.364]
into a syllable or syllables, a spelling [`supplementary
addition; a term technically applied to the vārttikas of
Kātyāyana, which are intended to supply omissions in
Pāṇini's sūtras and generally to supplement them'].
4713. (8).{TZIG BSDUD PA}: samāsaḥ; The forming of words, sentences;
reading [compound; compounded].
4714. (9).(-{TZIG BSDUS PA}) [-{TZIG BSDUD PA}]: samastaḥ; The forming
of words, sentences; reading [compound; compounded].
4715. (10).{LAS}: karma; Work, the object of an action.
4716. (11).{DNGOS}: bhāvaḥ; Quality, abstract noun, an adjective.
4717. (12).{LEGS PAR SBYAR BA}: saṁskṛtam;
Well (or elegantly) put together; Sanskrit language.
4718. (13).{THA MAL PA}: prākṛtam; (P.315)
Common, ordinary, vulgar; the Prakrit dialect.
4719. (14).(-{ZUR CHAGS PA}) [-{ZUR CHAG PA}]:
apabhraṁshaḥ; A corrupt dialect [a form of Prakrit].
4720. (15).{SHA ZA'I SKAD}: (-pāishācikaḥ) [-paishācikaḥ];
The language of the flesh-eaters or of the malignant imps
or demons, any barbarous dialect [a form of Prakrit].
4721. (16).{BYED PA'I TZIG}: kṛyā padam; A verb, an active verb that
requires the instrumental case.
4722. (17).{THUG PA MED PAR 'GYUR} [-{THUG PA MED PAR}]:
(-anavasthā prasaṅgaḥ) [-anavasthā prasaṁgaḥ];
Unconnectedly, insertion of a particle, [`possibility of
the fallacy of ad infinitum'; infinite regress].
4723. (18).{THAL CHOS PAR 'GYUR}: (-atiprasaṅgaḥ) [-atiprasaṁgaḥ];
A kind of compound verb [an over-deduction ad absurdum;
the term is used when the deduction implies giving up of
every uniformity and the possibility of every thing;
Stcherbatsly, {BUDDHIST LOGIC, V}ol. {II,} p. 239, footnote I].
4724. (19).{THAL BAR 'GYUR}: (-prasaṅgaḥ prasajyate) [-prasaṁgaḥ prasajyate];
A kind of passive verb [there arises reductio ad absurdum].
4725. (20).(-{TZIG RNAM PAR SBYAR BA}) [-{TZIG GI RNAM PAR SBYAR BA}]:
[P.365]
vigrahaḥ; The proper form of a compound word, construction
[analysis of a compound].
4726. (21).{ZLAS DBYE BA}: dvandvaḥ;
A compound noun (reiteration of sorne syllables).
4727. (22).(-{BA GNYIS PA}) [-{GNYIS PA,} -{PA GNYIS PA}]: dviguḥ; A compound
word in which the first member consists of a numeral.
4728. (23).{DE'I SKYES BU}: tat puruṣaḥ; Grammatical terms for some
compounded words. [Names of different types of
compounds in Sanskrit grammar].
4729. (24).{'BRU MANG PO}: bahu vrīhiḥ; Grammatical terms for some com-
pounded words. [Names of different types of compounds in
Sanskrit grammar].
4730. (25).(-{ZAD PAR MI 'GYUR BA}) [-{ZAD PAR MA 'GYUR BA}]: avyayī
bhāvaḥ;
Grammatical terms for some compounded words. [Names of
different types of compounds in Sanskrit grammar].
4731. (26).{LAS 'DZIN PA}: karma dhārayaḥ; Grammatical terms for some (P.316)
compounded words. [Names of different types of compounds
in Sanskrit grammar].
4732. (27).{GZHI MTHUN PA}: samānādhikaraṇaḥ; [Co-inherent].
4733. (28).{BYED PA}: kārakaḥ; The agent, subjective case.
4734. (29).{SKYES BU DANG PO}: prathama puruṣaḥ (+prathama pūruṣaḥ);
First person [third person of English grarnmar].
4735. (30).(-{SKYES BU BAR MA}) [-{SKYES BU BAR PA}]:
madhyama puruṣaḥ; The middle or second person.
4736. (31).{SKYES BU MCHOG}: uttama puruṣaḥ;
The chief (or third person) [first person of English grammar].

4737. Sec.211.(-{RNAM PAR DBYE PA'I TZIG BDUN GYI MING LA})
[-{RNAM PAR DBYE BA'I TZIG BDUN GYI MING LA}]:
(-+B sapta vibhakti kāyaḥ, -A sapta vibhaktayaḥ)
[-sapta vibhaktayaḥ];
On the Seven Cases of the Declension of a Word or Noun.
Singular Dual Plural
4738. (1).{SHING}: {SHING DAG}: {SHING RNAMS}:
vṛkṣaḥ (-vṛkṣau) vṛkṣāḥ; A tree (nominative)
[-vṛkṣāu]
4739. (2).{SHING LA}: {SHING DAG LA}: {SHING RNAMS LA}:
vṛksam (-vṛkṣān) vṛkṣān; Upon [to] a tree.
[-vṛkṣau]
4740. (3).{SHING GIS} {SHING DAG GIS} {SHING RNAMS KYIS}: [P.366]
vṛkṣeṇa vṛkṣābhyām (-vṛkṣāiḥ)
[-vṛkṣaiḥ];
With or by a tree
4741. (4).{SHING GI PHYIR} {SHING DAG GI PHYIR} {SHING RNAMS KYI
PHYIR} (P.317)
vṛkṣāya vṛkṣābhyām (-vṛkṣebhyaḥ)
[-vṛkṣebhyaḥ];
For or on account of a tree
4742. (5).{SHING LAS} {SHING DAG LAS} {SHING RNAMS LAS}:
vṛkṣāt vṛkṣābhyām vṛkṣebhyaḥ; From a tree.
4743. (6).{SHING GI} {SHING DAG GI} {SHING RNAMS KYI}:
vṛkṣasya vṛkṣayoḥ vṛkṣāṇām; Of a tree.
4744. (7).{SHING LA} {SHING DAG LA} {SHING RNAMS LA}:
vṛkṣe vṛkṣayoḥ vṛkṣeṣu; On a tree.

4745. Sec.212.{NGAN 'GRO'I MING LA}: (-durgatayaḥ) [NA]; (P.317) [P.173]
Names of (Ill-Going) Bad Transmigrations.
4746. (1).{NGAN 'GRO}: durgatiḥ;
Ill-going, bad transmigration, damnation, hell.
4747. (2).{NGAN SONG}: apāyaḥ; He that went ill, damned.
4748. (3).{LOG PAR LTUNG BA}: vinipātaḥ; The falling away, damnation.
4749. (4).{DMYAL BA} (-{SEMS CAN DMYAL BA}): narakaḥ; Hell, place of
damnation.
4750. (5).{GSHIN RJE 'JIG RTEN}: yama lokaḥ;
The world of the lord of the dead.
4751. (6).(-{YI DBAGS KYI YUL,} -{YI DAGS KYI YUL}) [-{YI DWAGS KYI YUL}]:
pitṛ viṣayaḥ (-pitṛ viṣaya, -preta viṣayaḥ);
The region of the departed spirits.
4752. (7).(-{DUD 'GRO'I SKYE SU SONG BA,} -{SKYE GNAS SU SONG BA,}
(P.317-18)
-{DUD 'GRO'I SKYE SU SKYE BA,} -{SKYE GNAS SU SKYE BA})
[-{DUD 'GRO'I SKYE GNAS SU SONG BA,}
-{DUD 'GRO'I SKYE GNAS SU SKYE BA}]:
tiryag yoni gataḥ; One born of a beast, or the state of being
born as (or into) a beast.

4753. Sec.213.(-{YI DBAGS SU GTOGS PA'I MING LA,} [P.174]
-{YI DAGS SU GTOGS PA'I MING LA,}
-B {YI DBAGS SU GTOGS PA'I MING LA})
[-{YI DWAGS SU GTOGS PA'I MING LA}]: (NA, -A NA) [NA];
Names of the "Yidags" -- Ghosts or Evil Spirits.
4754. (1).(-{YI DBAGS}) [-{YI DWAGS}]: pretaḥ; A ghost, a goblin, an evil being.
4755. (2).{GRUL BUM}: kumbhāṇḍaḥ; A monster with a very large belly and
a small or narrow gullet pipe.
4756. (3).{SHA ZA}: pishācaḥ; A flesh-eater.
4757. (4).{'BYUNG PO}: bhūtaḥ; A goblin, a ghost; a demi-god.
4758. (5).{SRUL PO}: pūtanaḥ; (That which makes rotten or putrid) name of
a ghost, a demon.
4759. (6).{LUS SRUL PO}: kaṭa pūtanaḥ; (That which makes putrid) a corpse
name of a demon or evil spirit.
4760. (7).{SMYO BYED}: unmadaḥ; (That which makes mad) name of an evil spirit.
4761. (8).{SKYEM BYED}: skandaḥ; (That makes dry or causes consumption)
name of an evil spirit.
4762. (9).{BRJED BYED}: apasmāraḥ; That causes forgetfulness, name of
an evil spirit.
4763. (10).{GRIB GNON}: chāyā; That causes defilement, name of an evil spirit.
4764. (11).{SRIN PO}: rākṣasaḥ; A mischievous demon.
4765. (12).{NAM GRU'I GDON}: revatī grahaḥ; The seizer of Revatī; a demon.
4766. (13).{BYA'I GDON}: shakunī grahaḥ; The demon haunting; a bird.
4767. (14).{BRAM ZE'I BU} (-{BRAM ZE'I SRIN PO}): brahma rākṣasaḥ;
A brāhmaṇa Rākṣasa or Brahman's son.

4768. Sec.214.(NA) [-{DUD 'GRO'I SKYE GNAS SU GTOGS PA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Those Beasts Which are the Birthplace of
Some Wicked Men.
4769. (1).{SENG GE CANG SHES}: siṁhā jāneyaḥ; (P.319)
A lion that is all-knowing.
4770. (2).{GLANG PO CHE SA SRUNG GI BU}:
(-āirāvaṇa hastī, -āirāvaṇa hastin)
[-erāvaṇa hastī]; Eravaṇa's elephant (defender of the earth).
4771. (3).{GLANG PO CHE CANG SHES}: hastyā jāneyaḥ;
The elephant that is acquainted with all things.
4772. (4).(-{BSNGAGS LDAN}) [-{SNGAGS LDAN}]: (-kanthakaḥ) [-kaṇṭakaḥ];
The praiseworthy (name of Shākya's horse).
4773. (5).{RTA CANG SHES}: ashvā jāneyaḥ (-ājāneya);
The fine horse, or horse that knows everything.
4774. (6).{RTA'I RGYAL PO SPRIN GYI SHUGS CAN}: balāhakāshva rājā;
The best horse that runs with the velocity of a cloud (name
of one of Kṛṣṇa's horses).
4775. (7).{GCAN ZAN, GCAN GZAN}: shvāpadaḥ; [P.175]
A beast of prey, in general; a wild beast.
4776. (8).{SENG GE}: siṁhaḥ; A lion.
4777. (9).{GZIG} (-{STAG}): shārdūlaḥ; A tiger, a leopard.
4778. (10).{STAG} (-{GZIG}): vyāghraḥ; A tiger.
4779. (11).{GUNG}: dvīpī; A panther, a Iynx, an ounce.
4780. (12).{DOM}: Rikṣaḥ; A kind of bear.
4781. (13).{DOM}: (-bhallukaḥ) [-bhallūkaḥ]; A kind of bear.
4782. (14).{DRED}: tarakṣuḥ; A hyena; a bear.
4783. (15).{SPYANG KI}: vṛkaḥ; A wolf.
4784. (16).{CE SPYANG} (-{LCE SPYANG}) [-{WA}]:
(-sṛgālaḥ, shṛgālaḥ) [-sṛgāla]; A jackal, a fox.
4785. (17).{CE SPYANG} (-{SPYANG}): bheruṇḍakaḥ;
A kind of wolf (the formidable) or jackal.
4786. (18).(-{LBA}) [-{WA}]: (-lomāshī) [-lomāsha]; A fox.
4787. (19).(-{LBA}) [-{WA}]: (-kroṣṭakaḥ) [-kroṣṭukaḥ]; A fox, a kind of
jackal.
4788.@ (20).({LBA}): sṛgālaḥ; [NA].
4789. (21).{BYI LA}: (-viḍālaḥ) [-biḍālaḥ]; A cat.
4790.@ (22).{BYI LA}: mārjaraḥ; [NA].
4791. (23).{NE'U LE, SRE MONG} (-{SRE MO}): nakulaḥ; (P.320)
Name of a small quadruped [an ichneumon].
4792. (24).(-{RI DBAGS,} -{RI DAGS}) [-{RI DWAGS}]: mṛgaḥ; A deer.
4793. (25).{BSE} [-{BSE RU}]: (-gaṇḍaḥ) [-gaṇḍāraḥ]; A rhinoceros.
4794. (26).{PHAG, PHAG RGOD}: varāhaḥ; A boar, or a hog.
4795. (27).{PHAG RGOD}: (-āraṇya varāhaḥ) [-araṇya varāhaḥ];
A boar, a wild swine.
4796. (28).(-{SHA BKRA}) [-{SHA BA}]: hariṇaḥ; A sort of deer.
4797. (29).(-{RGYANG}) [-{RKYANG}]: (-gāura kharaḥ) [-gaura kharaḥ];
A kind of wild ass.
4798. (30).{RTA RGOD}: ghoṭaka mṛgaḥ; A wild horse.
4799.@ (31).{BSE KHA SKO, BSE KHA KONG, LDANG SKO SKA, LTANG KO KA}
(+{BSE KHA BSGO,} +{LDANG SKA}): sharabhaḥ; [NA].
4800. (32).{RI BONG}: shashaḥ; A hare.
4801. (33).{PHYUGS}: pashuḥ; A beast; cattle.
4802. (34).{GLANG PO CHE} (-{BAL GLANG, BA LANG}): hastī; An elephant.
4803. (35).{BA LANG} [-{GLANG}]: kuñjaraḥ; An elephant: cattle.
4804.* (36).{BA LANG MO, BA GLANG MO}: kariṇī (+karin+i) [-kareṇuḥ];
A female elephant.
4805.@ (37).(NA): kareṇuḥ; [NA].
4806. (38).{RTA}: ashvaḥ; A horse. [P.176]
4807. (39).{RTA}: (-turaṁgaḥ) [-turaṅgaḥ]; A horse.
4808. (40).{RTA}: hayaḥ; A horse.
4809. (41).{RTA RGOD MA}: (-vaḍavā) [-baḍavā]; A mare.
4810. (42).{RNGA MO}: uṣṭraḥ; A camel, A female camel.
4811. (43).{GYAG}: camaraḥ; The yak, bos grunniens.
4812.@ (44).{BA LANG}: gāuḥ; [NA]. (P.321)
4813.@ (45).{GLANG}: balīvardaḥ; [NA].
4814. (46).{MA HE}: mahiṣaḥ; A buffalo.
4815. (47).{DRE'U}: vega saraḥ; A mule.
4816. (48).{BONG BU} (-{RTA}): ashvatarī; An ass.
4817. (49).(NA) [-{BONG BU}]: gardabhaḥ; An ass.
4818. (50).{RNGA'U}: karabhaḥ; The young of a camel.
4819. (51).{RTE'U}: kishoraḥ; A colt.
4820. (52).{BA LANG GI PHRU GU}: kalabhaḥ; A calf, A young elephant.
4821. (53).(-{BA LANG GI PHRUG GU, GLANG PO'I PHRUG GU})
[-{BA LANG GI PHRU GU}]: gaja potaḥ; A young elephant.
4822. (54).{PHAG}: sūkaraḥ; A hog, swine.
4823. (55).{LUG}: eḍakaḥ; Sheep, an ewe.
4824. (56).(-{RA}) [-{LUG}]: urabhraḥ; A ram.
4825. (57).(-{RA}) [-{RA MA}]: chāgalaḥ; A goat.
4826. (58).(-{RA}) [-{RA MA}]: ajaḥ; A goat.
4827. (59).{SROG CHAGS}: prāṇakaḥ; An animal or sentient being.
4828. (60).{SPRE'U}: (-vānaraḥ) [-vānara]; A monkey or ape.
4829. (61).{SPRE'U}: markaṭaḥ; A monkey or ape.
4830. (62).{SPRE'U}: (-kapiḥ) [-kapika]; A monkey or ape.
4831. (63).{BYI BA}: (-mūṣa, -mūṣakaḥ) [-mūṣaḥ]; A mouse; a rat.
4832. (64).{CHU SRIN BYIS PA GSOD}: shishu māraḥ;
The Gangetic porpoise (the killing crocodile).
4833. (65).{CHU SRIN}: makaraḥ; A marine monster, a crocodile, a dolphin.
4834. (66).{CHU SRIN 'DZIN KHRI}: grāhaḥ; A shark, alligator, hippopotamus (?).
4835. (67).(-{CHU SRIN KUM BI RA,} -{CHU SRIN KUM BHI RA})
[-{CHU SRIN KUM BHA'I RA}]: kumbhīraḥ (+kumbhiraḥ); A crocodile.
4836. (68).{CHU SRIN NA KRA}: nakraḥ; A kind of crocodile.
4837. (69).{RUS SBAL}: kūrmaḥ; A tortoise, a toad. (P.322)
4838. (70).{SRAM}: udraḥ; An otter, an amphibious animal.
4839. (71).{NYA}: matsyaḥ; A fish.
4840. (72).{SBRUL}: sarpaḥ; A serpent, a snake. [P.177]
4841. (73).{SBRUL} (-{KLU}): vyāḍaḥ [-uragaḥ]; Serpent or snake.
4842. (74).{SBRUL,} (-{KLU}): uragaḥ; Serpent or snake.
4843. (75).{KLU, SBRUL}: pannagaḥ; A nāga or serpent.
4844. (76).{SDIG PA}: vṛshcikaḥ; A scorpion.
4845. (77).{RTSANGS PA}: kṛkalāsaḥ; A lizard, a chameleon.
4846. (78).{SRIN BU}: kṛmiḥ; A worm, an insect in general.
4847. (79).(-{SRANG BU MCHU RINGS}) [-{SRIN BU,} -{MCHU RINGS}]:
mashakaḥ (+maṣakaḥ, +mastakaḥ); A gnat, a mosquito.
4848. (80).{SDIG SBRUL}: sarīsṛpaḥ; A scorpion, snake or viper.
4849. (81).{SHA SBRANG}: daṁshaḥ; A gadfly.
4850. (82).{DAR GYI SRIN BU}: kosha kāra kīṭaḥ; A silkworm.
4851. (83).{SRIN BU PHRE'U}: kuntaḥ; A small insect.
4852. (84).(-{GRO MO,} -{GROGS MA,} -{GREG SBUR,} -{GROG SBUR})
[-{GROG MA,} -{GROG SBU}]: pipīlikā;
An ant; a small red ant; a large black ant.
4853. (85).{BUNG BA}: bhramaraḥ; A Iarge black bee; a wasp.
4854. (86).{SBAL PA}: maṇḍūkaḥ; A frog.
4855. (87).{SRIN BU PAD MA}: jalūkaḥ (-jalāukas) [-jalaukāḥ]; A leech.
4856. (88).{SRIN BU ME KHYER}: kha dyotakaḥ; A fire-fly.
4857. (89).{PHYE MA LEB}: pataṅgaḥ; A butterfly; a kind of moth.
4858. (90).{LJI BA}: (-upāduḥ) [-upādu]; A flea.
4859.@ (91).{LJI BA}: utpātaḥ; [NA].
4860. (92).{KHYI SHIG}: utpātakaḥ; A dog's flea, a louse.
4861. (93).(-{SBRANG BU TRA'AI LA TA}) [-{SBRANG BU TRE LA TA}]: (P.323)
(-trāilāṭā) [-trailāṭa]; A sort of fly.
4862.@ (94).{SBRUNG BU TRYAM BU KA} (+{SBRUNG BU RTYAM BU KA}):
tryambukaḥ; [NA].
4863.@ (95).{SPYI RTOL CAN NAM KHWA, BYA ROG}: dhvāṅkṣa; [NA].
4864. (96).(-{SROG CHAGS KO KA,} -{TSAM MI, MTZA}) [-{KO GA,} -? {TSAMMI}]:
kokaḥ; The ruddy goose.
4865. (97).{SHIG}: yūkā; A louse.
4866. (98).{SRO MA}: likṣā; The nit, the egg of a louse.
4867. (99).{LHAM BU CHU GSHER}: indra gopaḥ; A species of red worm.
4868. (100).(-{BYA KA LA BING KA}) [-{BYA KA LA PINGKA}]: kalaviṅkaḥ;
The kalabinka bird [a sparrow].
4869. (101).{BYA}: pakṣī; A bird (a winged animal).
4870. (102).{BYA}: vihagaḥ; A bird.
4871. (103).{BYI'U}: caṭakaḥ; The young of birds, a little bird [a sparrow].
4872. (104).(-{GA RU} dA {DANG 'DOM NA 'DAB GZANG}) [P.178]
[-{GA RU} dA, -{'DAB BZANG}]: (-suparṇiḥ) [-suparṇin];
Garuḍa, the good winged.
4873. (105).{RMA BYA}: mayūraḥ; A peacock.
4874. (106).{RMA BYA}: (-varhi) [-barhī]; A peacock.
4875. (107).{RMA BYA}: shikhī; A peacock.
4876. (108).{SHANG SHANG TE'U} (-{SHANG SHANG NYE'U}): (-jīvaṁ
jīvakaḥ)
[-jīvañ jīvakaḥ]; A kind of pheasant or partridge.
4877. (109).{BYA RGOD}: gṛdhraḥ; A vulture.
4878. (110).(-{BYA TSA SHA}) [-{BYA TSA'A SHA}]: (-shāṣaḥ) [-cāṣaḥ];
The blue jay; or a kingfisher [Coracias indica].
4879. (111).{NE TSO}: shukaḥ; A parrot.
4880. (112).(-{BYA KU} nA {LA}) [-{BYA KU NA LA}]: kuṇālaḥ; A small bird.
4881. (113).{NGANG PA'I RGYAL PO}: (-rāja haṁṣaḥ) [-rāja haṁsaḥ];
The prince of the geese, a swan.
4882. (114).{NGANG SKYA}: dhārtarāṣṭraḥ;
A sort of goose with black legs and bill.
4883. (115).{NGANG MO}: haṁsaḥ; A goose. (P.324)
4884. (116).{KHRUNG KHRUNG}: (-krāuñcaḥ) [-krauñcaḥ]; A stork.
4885. (117).{NGUR PA}: cakra vākaḥ;
The ruddy goose; the Brahmany duck or goose [Anas casarca].
4886. (118).{BZHAD}: sārasaḥ; The sārasa or Indian crane.
4887. (119).(-{RI SKEGS}) [-{RI SKYEGS}]: (-shārikaḥ) [-shārikā];
A bird; the hill maina [Gracula religiosa or Turdus salica].
4888. (120).{KHU BYUG}: kokilaḥ; The black Indian cuckoo.
4889. (121).{BYA DKAR} (-{BYA GAG}): (-vakaḥ) [-bakaḥ]; A crane.
4890. (122).{CHU SKYAR}: (-valākaḥ, +kalakāḥ) [-balākā]; A small kind of
crane.
4891. (123).{SREG PA}: tittiriḥ; The francolin partridge.
4892. (124).{GONG MA SREG}: kapiñ jalaḥ (-kapiñ calaḥ);
A bird; the francolin partridge.
4893. (125).{BYA BANG} (-{BYA PHA LBANG}) [-{BYA WANG}]: krakaraḥ
[-kaṅkaraḥ];
A sort of partridge.
4894.@ (126).{BYA BANG}: kaṭkāraḥ, kadgaraḥ: [NA].
4895.* (127).(-{BYA LBANG BYA TSA KO RA}) [-{BYA TSA KO RA}]: cakoraḥ;
A partridge (Perdrix rufa).
4896. (128).{'UG PA}: ulūkaḥ; An owl.
4897. (129).{BYA ROG}: droṇa kākaḥ; A raven.
4898.* (130).(-{KHRA LBA}) [-{KA'A KA}]: kākaḥ, [-vāyasaḥ]; A crow.
4899. (131).(NA) [-{KA'A KA}]: vāyasaḥ; A crow.
4900. (132).{THI BA}: kapotaḥ; A dove or pigeon.
4901. (133).{KHRA}: (-padekaḥ, +patekaḥ, +padekaḥ) [-padeka]; A falcon, a hawk.
4902. (134).{PHUG RON}: (-parāpataḥ, -pārāvataḥ, +pārāpataḥ)
[-pārābataḥ];
A pigeon, a dove.
4903.@ (135).{SRE, SRE STE}: shyenaḥ, +sāinaḥ; [NA]. [P.179]
4904. (136).{KHYIM BYA}: kukkuṭaḥ; A gallinaceous fowl, a cock.
4905. (137).{'OL BA}: cillaḥ (+collaḥ); The Bengal kite (falco cilla). (P.325)
4906. (138).{KHUG RTA} (-{KHUG STA}): cātakaḥ; A kind of swallow; a cuckoo.
4907. (139).(-{'DAB SKYONGS,} -{'DAB SKYOB,}
-{BYA MING STE PA K}sI {DANG 'DOM NA 'DAB SKYONG CES GDAGS})
[-{'DAB SKYONG,} -{BYA}]: pakṣa guptaḥ; A bird; covered with feathers.
4908. (140).{SROG CHAGS SU GYUR BA}: prāṇaka jātaḥ; An animal; an animal
being.
4909. (141).{KHYI}: kukkuraḥ; A dog.
4910.* (142).(-{KHYI}) [-{KHYI MO,} -{KHYI'U}]:
(shvānaḥ, -shvan) [-svānaḥ, -khañcāhvaḥ?]; The young of a bitch.
4911.@ (143).{BA MO BYI'U}: khañjāhvaḥ: [NA].
4912. (144).(-{BYA KA RAN DA BA}) [-{BYA KA'A RA}nd{ABA}]: kāraṇḍavaḥ;
A sort of duck.
4913.* (145).(-{PHA BANG,} -{PHA LBANG}) [-{PHA WANG}]:
titīlaḥ [-carma caṭakaḥ]; A bat.
4914.@ (146).{PHA LBANG}: carma caṭakaḥ; [NA].
4915.* (147).{TZAD PA'I BYE'U}: (-cirī) [-cīrī siliḥ]; A parrot.
4916.@ (148).{TZAD PA'I BYE'U}: siliḥ; [NA].
4917.@ (149).{SROG CHAGS SU GYUR BA, SROG CHAGS 'BYUNG PO}: prāṇi
bhūtaḥ; [NA].
4918. (150).{MUG PA} (-{SRIL}): dvīpikaḥ; A moth, a worm.

4919. Sec.215.(-{SEMS CAN DMYAL BA DANG BCAD CIN BTUB PA'I MING LAS,}
{TZA BA'I SEMS CAN DMYAL BA'I MING LA,}
-{SEMS CAN DMYAL BA DANG GCAD CING GTUB LA SOGS PA'I MING
LA,}
-B {SEMS CAN DMYAL BA DANG BCAD CING GTUB LA SOGS PA'I MING
LA})
[-{SEMS CAN DMYAL BA DANG BCAD CING BTUB PA'I MING LAS,}
{TZA BA'I SEMS CAN DMYAL BA'I MING LA}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
The Names Denoting the Tortures and the Cutting into Small
Pieces of the Suffering Animal Beings in Hell; The Names of
Torments by Heat. (The 8 Divisions of the Hot Hells.)
4920. (1).{YANG SOS}: (-saṁjīvaḥ) [-sañjīvaḥ]; (P.326)
Reviving or recovering (again and aga1n).
4921. (2).{THIG NAG}: kāla sūtraḥ; The black line.
4922. (3).{BSDUS 'JOMS} (-{GHOM}): saṁghātaḥ; The destruction of the
multitudes (destroying the collected multitudes).
4923. (4).{NGU 'BOD}: (-rāuravaḥ) [-rauravaḥ]; Weeping and ejaculation.
4924. (5).{NGU 'BOD CHEN PO}: (-mahā rāuravaḥ) [-mahā rauravaḥ];
Great weeping and ejaculation.
4925. (6).{TZA BA}: (-tāpanaḥ) [-tapanaḥ]; Heat or heating, inflaming.
4926. (7).{RAB TU TZA BA}: pratāpanaḥ (-mahā tāpanaḥ); Excessive heat.
4927. (8).(-{MNAR MED PA}) [-{MNAR MED}]: avīciḥ; Insufferable, intolerable.

4928. Sec.216.{GRANG BA'I SEMS CAN DMYAL BA'I MING LA}: (NA, -A NA, -B NA)
[NA];
Names of the Torments of the Aninal Beings in the Cold Hells.
(The Several Divisions of the Cold Hells.)
4929. (1).{CHU BUR CAN}: arbudaḥ; With swellings, blisters or vesicles.
4930. (2).(-{CHA BUL BRDOL BA}) [-{CHA BUR BRDOL}]: nirarbudaḥ;
The ansing of blisters or swellings.
4931. (3).(-{SO THAM THAM PA}) [-{SO THAM THAM PO}]: aṭaṭaḥ;
[P.180]
The striking of the teeth together on account of
excessive cold; chattering or quaking with cold.
4932. (4).(-{KYI HUD ZER BA}) [-{KYE HUD ZER}]: hahavaḥ; Uttering alas! Oh!
4933. (5).(-{AA CHU ZER BA}) [-{AA CHU ZER}]: huhuvaḥ;
Uttering inarticulate sounds, denoting grief, pain; weeping.
4934. (6).(-{AUT PA LA LTAR GAS PO}) [-{AUDPALA LTAR GAS PO}]: utpalaḥ;
The lips or skin or being split cleft like the water-lily
4935. (7).(-{PAD MA LTAR GAS PA}) [-{PADMA LTAR GAS PO}]: padmaḥ;
The lips or skin or being split cleft like the lotus flower.
4936. (8).(-{PAD MA LTAR GAS PA CHEN PO}) [-{PADMA CHEN PO LTAR GAS
PA}]:
mahā padmaḥ; The lips or skin or being split cleft like the
large Padma flower.
4937. (9).{ME MA MUR}: (-kukūlam, +kukkulam) [-kukūlaṁ];
[Conflagration of chaff.]
4938. (10).{RO MYAG} (-{RO MYOGS}): (-kuṇapam) [-kuṇapaṁ];
A putrid corpse, a dead body.
4939. (11).{SPU GRI'I SO}: (-ksura dhāraḥ) [-kṣura dhāraḥ];
With a razor's edge (razor-edged).
4940. (12).{RAL GRI'I SO}: asi dhāraḥ; Sword-edged. (P.327)
4941. (13).(-{LCAGS KYI SHING SHAL MA RI'I NAGS})
[-{LCAGS KYI SHAL MA LI'I NAGS}]:
ayaḥ shālmalī vanaṁ (+ayāḥ shalmalī vanam);
A grove of iron prickly trees (like the silk-cotton tree).
4942. (14).{LO MA RAL GRI LTA BU'I NAGS}:
(-asi pattra vanam) [-asi pattra vanaṁ];
A grove of trees, of which the leaves are like swords.
4943. (15).{LCAGS KYI THO LUM}: ayo guḍaḥ; A block of iron.
4944. (16).{NYI TZE BA'I SEMS CAN DMYAL BA} (-{NYI TSE'I SEMS CAN DMYAL
BA}):
pratyeka narakaḥ (+atyeka narakaḥ);
The hell of one day's suffering.
4945. (17).{GCOD}: (-saṁcchidyate) [-saṁchidyate]; Is cut.
4946. (18).{'BIGS}: bhindanti; Is pierced or bored.
4947. (19).{ZHIG PAR 'GYUR BA, SNYIL BA} (-{ZHIG PA,} -{ZHIGS PA}):
vishīryate; Is destroyed.
4948. (20).{'BU MCHU RNON ZHES BYA BA} [-{'BU MCHU RNON}]:
(-nyaṅkuṭā nāma prāṇī, +nyaṭkā nā nyakuṭa)
[-nyaṭkuṭā nāma prāṇī];
(Namely) an insect with a sharp lip (beak or bill).
4949. (21).(-{KHA LCAGS KYI MCHU ZHES BYA BA}) [-{KHWA LCAGS KYI MCHU,}
-{KHWA LCAGS KYI MCHU ZHES BYA BA}]:
ayastuṇḍa nāmāno vāyasāḥ (+ayastuṇḍa nāmanī
vāyasāḥ);
A crow with an iron beak.
4950. (22).(-{KLAD RGYAS 'THOG PA}) [-{KLAD RGYAS THOGS PA}]:
mastakaṁ nirlikhanti (+mastakaṁ nilikhanti);
The taking out of the brain.
4951. (23).{CHO NGES 'DEBS PA,}
(-{NYAM THAG PA'I NGA ROS 'BYIN PA,} -{'O DOD 'BOD BA,}
[-{NYAM THAG PA'I NGA RO 'BYIN PA,} -{'O 'DOD 'BOD BA}]
ārta svaraṁ krandanti;
Uttering painful cries, ejaculating, sobbing, etc.
4952. (24).(-{RGYUG}) [-{RGYU BA}]: (-dhāvati, dhāvatī) [-bhavati];
The state of becoming.

4953. Sec.217.(-{RIG PA'I GNAS BCU BRGYAD KYI MING LA}) (P.327) [P.20]
[-{RIG PA'I GNAS BCU BRGYAD KYI MING}]:
(-aṣtā dasha vidyā sthānāni) [NA];
The names of the 18 classes of science.
4954. (1).{ROL MO}: (-gandharvaḥ) [-gandharva]; Music.
4555. (2).{'KHRIG THABS}: (-vāishikam) [-veshika]; [P.21]
The manner of copulation.
4556. (3).(-{MTZOS CHAS,} -{'TZOS CHAS}) [-{TZOS CHAS}]: (P.328)
(-vārttā) [-varṇa];
Painting or dyeing, implements for painting or dyeing.
4557. (4).{GRANGS CAN}: (-sāṁkhyā) [-sāṁkhya]; Counting or reckoning.
4558. (5).{SGRA}: (-shabdaḥ) [-shabda]; The science of sounds or words.
4559. (6).(-{GSO SPYAD,} -{GSO BA'I SPYAD}) [-{GSO DPYAD}]:
(-cikitsitam) [-cikitsita]; Physic, the art of curing.
4560. (7).{CHOS LUGS}: (-nītiḥ) [-nīti]; Ethics, manners and usages.
4561. (8).{BZO}: (-shilpaḥ) [-shilpa]; Mechanical arts.
4562. (9).{'PHONG DPYAD} (-{'PHONGS SPYAD}) [-{'PHONGS DPYAD}]:
(-dhanur vedaḥ) [-dhanur veda];
Instruction in archery.
4563. (10).{GTAN TZIGS}: (-hetuḥ) [-hetu]; Syllogism, logic, philosophy.
4564. (11).{RNAL 'BYOR}: (-yogaḥ) [-yoga];
Abstract meditation, spiritual worship of god.
4565. (12).{THOS PA}: (-shrutiḥ) [-shruti];
Hearing of scriptures or holy writ.
4566. (13).{DRAN PA}: (-smṛtiḥ) [-smṛti]; Recollection; law.
4567. (14).{SKAR MA'I DPYAD} (-{SKAR MA'I SPYAD}): (-jyotiṣam) [-jyotiṣa];
Astronomy and astrology.
4568. (15).{RTSIS}: (-gaṇitam) [-gaṇita]; Reckoning, counting; mathematics.
4569. (16).{MIG 'PHRUL}: māyā; Illusion.
4570. (17).{SNGON GYI RABS}: (-purāṇam) [-purāṇa];
Ancient Legendary History, Mythology.
4571. (18).{SNGON BYUNG BA}: (-itihāsakam) [-itihāsaka]; History.

4972. Sec.218.(-{BZO'I SGYU RTSAL LA SOGS PA LA,} (P.328) [P.181]
-{BZA'I GNAS DANG SGYU RTSAL GYI MING LA,}
-B {BZO'I SGYU RTSAL LA SOGS PA LA})
[-{BZO'I GNAS DANG SGYU RTSAL LA SOGS PA'I MING LA}]:
(NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Mechanical Arts and Other Dexterous Practices.
4973. (1).{SGYU RTSAL}: kalā; Art, skill, dexterity, cunning. (P.329)
4974. (2).{YI GE}: lipiḥ; Writing.
4975. (3).{LAG RTSIS}: mudrā; Palmistry.
4976. (4).{GRANGS CAN} (-{GRANGS}): saṁkhyā; Numbering, counting,
arithmetic.
4977. (5).{RTSIS}: gaṇanā; Counting, reckoning; mathematics.
4978. (6).(-{'DZIN STANGS}) [-{'DZIN STABS}]: muṣṭi bandhaḥ;
Clenching the fist; boxing.
4979. (7).{THOR TZUGS} (-{THOR TSUGS}): shikhā bandhaḥ (+sikhar bandhah);
The tying of tresses, knots or coils of hair.
4980. (8).{GOM STABS} (-{GOM STANGS}): pāda bandhaḥ;
Gait, the manner of walking.
4981. (9).(-{LCAGS KYI SKYUR THABS,} -{LCAGS SKYUS BSKYUR THABS})
[-{LCAGS KYI SGYUR STABS}]: aṅkusha grahaḥ;
The handling of the iron hook.
4982. (10).{RAL GRI'I THABS} (-{RAL GRI THABS}):
(-tsarāu, -tsārāu, +shirān, +aserāu, +sārān) [-sārau ?];
Exercise with the sword.
4983. (11).(-{ZHAGS PA GDAB PA}) [-{ZHAGS PA BDAB PA}]:
pāsha grahaḥ; The cutting of ropes or of a noose.
4984. (12).{MDA' BO CHE 'PHREN THABS}: tomara grahaḥ;
The manner of shooting with a large arrow.
4985. (13).{'PHONGS KYI SLOB DPON} (-{'PHONGS GI SLOP DPON}):
iṣv astrācāryaḥ; A master or teacher in archery.
4986. (14).(-{BDUN DU RGYU BA,} -{MDUN DU BSNUR BA,} -{MDUN DU RNUR
BA})
[-{MDUN DU RGYU BA}]: (-niryāṇam, -niryānam) [-nirjāṇaṁ];
A proceeding, an advancing, a going on.
4987. (15).{PHYIR BSNUR BA} (-{PHYIR RNUR BA}):
(-apayānam) [-apayānaṁ]; A returning, going back, retreat.
4988. (16).(-{GCAD PA,} -{BCAD PA}) [-{GCOD PA}]:
(-chedyam) [-chedyaṁ]; A cutting, fighting.
4989. (17).(-{DRAL BA}) [-{'DRAL BA}]: (-bhedyam) [-bhedyaṁ];
A tearing, rending, dividing.
4990. (18).{DBUG PA}: (-vedhyam, +vetyam) [-vedhyaṁ];
Perforation, a boring, piercing through.
4991. (19).{RGYANG MDAS 'PHOGS PA} (-{RGYANG NAS 'PHOG PA,}
-{RGYANG NAS PHOG PA,} -{RGYANG MDAS MA NAS 'PHOG PA}):
dūra vedhaḥ;
A shooting from afar with an arrow (or piercing through).
4992. (20).(-{SGRA GRAG PAR 'PHOG PA,} -{SGRA GRAG PAR PHOG PA})
(P.330)
[-{SGRA DRAG PAR 'PHOGS PA}]: shabda vedhaḥ;
A shooting with a loud noise, a discharging.
4993. (21).(-{GNAD DU 'PHOG PA,} -{GNAD DU PHOG PA}) [-{GNAD DU 'PHOGS
PA}]:
marma vedhaḥ; The shooting or hurting of a vital member or organ.
4994. (22).(-{MI 'TZOR BAR 'PHOG PA,} -{MI 'TZOR BAR PHOG PA})
[-{MI 'TZOR BAR 'PHOGS PA}]:
(-akṣuṇṇa vedhaḥ, -akṣuṇa vedhaḥ) [-akṣūṇa vedhaḥ];
An imperceivable shooting [unnoticed blows].
4995. (23).(-{TZAB CHE BA}) [-{TZABS CHE BAR 'PHOG PA}]: dṛḍha
prahāritā;
A bad acute pain, a very dangeroua wound.
4996. (24).(-{GNAS LNGA LA BYANG BAR GYUR RO})
[-{GNAS LNGA LA BYANG BAR GYUR TO}]:
(-pañcasu sthāneṣu kṛtāvī samvṛttaḥ)
[-pañcasu sthāneṣu kṛtāvī saṁvṛttaḥ];
He is accomplished in the five classes of science.
4997. (25).(-{'PHONGS PA,} -{'CHONGS PA}) [-{'PHOGS PA}]:
(-laṅghitam) [-laṅghitaṁ];
A leaping, jumping, wrestling like a champion.
4998. (26).{GYAD KYI 'DZIN STANGS}: sālambhaḥ;
A leaping, jumping, wrestling like a champion.
4999. (27).{BANG}: (-jāvitam) [-jāvitaṁ]; [P.182]
A running, a race, a course.
5000. (28).{RKYAL} (-{RGYAL}): (-plavitam) [-plavitaṁ]; Swimming.
5001. (29).(-{RGAL BA}) [-{RGOL BA}]: (-taraṇam) [-taraṇaṁ];
Fording or passing a river (without swimming].
5002. (30).(-{GLANG PO CHE'I GNYAR GZHON PA,} -{GLANG PO CHE'I GNYAR
ZHON PA})
[-{GLANG PO CHE'I GNYAR ZHON}]: (-hasti grīvā) [-hasti grīvaḥ];
Mounting the neck of an elephant.
5003. (32).(-{RTA LA GZHON PA}) [-{RTA LA ZHON PA}]:
ashva pṛṣṭhaḥ; Mounting a horse.
5004. (33).{SHING RTA'I THABS}: rathaḥ;
A chariot, the manner of riding in a chariot.
5005.* (34).(-{MDA' GZHU}) [-{MDA'}]: (-dhanuṣ kalā pakaḥ, +dhanus kalāsa)
[-dhanuḥ]; An arrow.
# (35).{GZHU}: skalāsha, +kalā pakaḥ; A bow.
5506. (36).{'GYED STOBS}: (-bāhu vyāyāmaḥ) [-bāhu vyāyāma]; Athletic
exercise.

5007. Sec.219.(-{ROL MO DANG CHA BYAD KYI MING LA,} (P.331)
-{ROL MO'I CHA BYAD LA SOGS PA'I MING LA,}
-{ROL MO BYED PA DANG CHA SPYAD KYI MING LA,}
-B {ROL MO DANG CHA BYED KYI MING LA})
[-{ROL MO DANG CHA BYED KYI MING LA,}]: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of Music and Musical Instruments.
5008. (1).{GAR MKHAN} (-{BLO MKHAN}) [-{BRO MKHAN}]: nartakaḥ;
A dancer, a juggler, a player, an actor.
5009. (2).{GAR} (-{BLO,} -{BLO GAR}) [-{BRO}]: naṭaḥ (+nāṭaḥ);
A dancer, a pantomime; the art of dance or pantomime.
5010. (3).{RNGA BO CHE}: bherī (+bheri); A large drum.
5011. (4).{RDZA RNGA}: mṛdaṅgaḥ; A small drum, a tambour.
5012. (5).{RNGA} (-{RNGA BA CHE}): dundubhiḥ; A drum, a large drum.
5013. (6).{RDZA RNGA CHEN PO}: (-murajā, -murajaḥ) [-muraja];
A large drum (of potter-work).
5014. (7).{'KHAR RNGA}: paṇavaḥ; A drum of bronze, a tabor.
5015. (8).{PI WANG RGYUD GCIG PA}: tuṇavaḥ;
A lute or harp with a single string (a simple lute).
5016.* (9).(-{RDZA RNGA KHA GCIG PA}) [-{RDZA RNGA KHA GCIG}]:
jharjharī (+jhallarī, +shallarī); A kettle-drum; a cymbal.
5017. (10).{LCAGS KYI SIL KHROL}: jhallarī (+Rillarī);
Cymbals or thin plates of iron.
5018. (11).{'KHAR DKROL} (-{'KHAR BKROL}): shamyā;
A musical bronze plate (or disc).
5019. (12).{PI WANG RGYUD GSUM PA}: vallarī; A three-stringed lute or harp.
5020. (13).(-{RNGA MU KUN DA,} -{RNGA ZLUM}) [-{RNGA MU KUN}]:
mukundaḥ; A sort of drum.
5021. (14).{SIL SNYAN}: (-tūryam) [-tūryaṁ];
Any brass musical instrument -- as thin plates, cymbals, etc.
5022. (15).{GLU DBYANGS}: (-saṁgītiḥ) [-saṅgītiḥ];
Melody harmony; tune, song.
5023. (16).(-{PHEG RDOB PA}) [-{PHEG RDOBS PA}]:
(-tāḍāvacaraḥ, +tāṭāvacāraḥ) [-tāṭāvacaraḥ]; Small brass
plates
for music, any musical instrument which can be struck or beaten.
5024. (17).{ROL MO'I SGRA}: (-vādyam) [-vavyaṅ, +vādyaṁ]; [P.183]
The sound of music; music.
5025. (18).{PI WANG} (-{PI BAN}): vīṇā; The Indian lute.
5026. (19).{GLING BU}: vaṁshaḥ (-vaṁsaḥ); A pipe. (P.332)

5027. Sec.220.{GLU DBYANGS KYI MING LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Names of the Parts of Harmony (or of a Harmonious Song).
5028. (1).(-{BAR MA PA}) [-{BAR MA}]: madhyamaḥ; The middle note, the tenor.
5029. (2).(-{DRANG SRONG BA}) [-{DRANG SRONG}]: Riṣabhaḥ;
The second of the seven notes of the Hindu gamut.
5030. (3).(-{SA 'DZIN PA}) [-{SA 'DZIN}]:
gandhāraḥ (+gāndharaḥ, +gandharaḥ); The deep note, the bass.
5031. (4).(-{DRUG LDAN}) [-{DRUG LDAN BA}]: Saḍjaḥ (+sajja, +sarja);
The fourth note of the Hindu gamut.
5032. (5).{LNGA PA}: pañcamaḥ; The fifth note of the Hindu garnut.
5033. (6).{BLO GSAL}: (-dhāivataḥ) [-dhaivataḥ];
(Clear understanding) the sixth?
5034. (7).{'KHOR NYAN}: niṣādaḥ (+niṣādhaḥ); The first of the seven
notes.

5035. Sec.221.{GAR THABS KYI RNAM GRANGS LA}: (NA, -A NA, -B NA) [NA];
Enumeration of the Several Modes of Postures
of a Dancer or Juggler.
5036. (1).{STEGS PA, SGEG PA} (-{'DZIM PA}) [-{'DZIN PA}]:
(-shṛṅgāraḥ) [-shrṅgāraḥ];
Alluring, boasting, seizing, grasping.
5037. (2).{DPA' BO} (-{DPA' BA}): vīraḥ; (P.333)
A champion's posture; courageous.
5038. (3).{MI SDUG PA}: bībhatsaḥ; Disgust, abhorrence; detesting, loathing.
5039. (4).{DRAG SHUL CAN}: (-rāudraḥ) [-raudraḥ]; Cruel; fierce.
5040. (5).{BZHAD GAD} (-{GZHAD GAD}): (-hāsyam) [-hāsyaḥ]; Laughing.
5041. (6).{'JIGS SU RUNG BA}: bhayānakaḥ;
Horrible, dreadful, horrific, frightful.
5042. (7).{SNYING RJE BA}: karuṇā (-karuṇyam); Mercy, pity; merciful.
5043. (8).(-{RNGAM PA}) [-{BRNGAMS PA}]: (-adbhūtaḥ, +arbhutaḥ)
[-adbhutaḥ];
Struck with awe; terrible, worshipful.
5044. (9).{ZHI BA}: (-shāntam) [-shāntaḥ]; Mild, quiet, soft, tender, calm.
5045. (10).{GAR}: tāṇḍavaḥ; Dancing, ma