TRANSCRIPTIONS
SAKAKI KOROS
Tib. Skt. Skt.
Ђ = SH ‡ = sh s+ = sh
SH = ZH d+ = ḍ d+ = ḍ
TSH = TZ h+ = ḥ h+ = ḥ
m+(top .) = ṁ m+(top .) = ṁ
n+(top .) = NG n+(top .) = ṅ n+(top .) = ṅ
n+ = ṇ n+ = ṇ
r+ = ṛ r+ = ṛ
s+ = ṣ s+ = ṣ
t+ = ṭ t+ = ṭ

ABBREVIATIONS
: Indicates several things:
a) In the Tibetan & Sanskrit sections, it encloses Sakaki's
version, both alternative and added variations.
b) In Koros' English section indicates Koros parenthesed
notes or his editors annotations.
: Indicates Koros both alternate and added variations.
- : Indicates a alternate version which, when there is no common
version indicates all alternative versions, or when there
is a mutual agreed upon version, it indicates for example
in Sakaki or Koros versions their variations which don't
mutually agree or their variations they themselves enclose
in parentheses
+ : Indicates the variation is simply a added annotated variation.
* : Indicates areas of major differences between the two versions.
@ : Indicates this is only in Sakaka's edition.
#
: Indicates this is only in Koros's edition.
A : In Sakaki's introduction, the first alternate section titles
p.XXXIV-XXXVIII.
B : In Sakaki's introduction, the second alternate section titles
p.XXXIX-LVIII.
D : Dharma samgraha (Anecdota Oxoniensia), Ed. Max Muller & Wenzel
K : Csoma de Koros
M : Mahāvyutpatti (BB), Ed. T. P. Minayeff
MS : Manuscript of Vocabulary prepared by Csoma de Koros
NA : Not Available
P : Pali-English Dictionary by Monier Williams, 1899.
S : Mahāvyutpatti (Sanskrit-Tibetan-Chinese), Ed. R. Sakaki
SCD: Sarat Chandra Das
V : Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary, 1980.
X : Xylograph of the Narthang Edition containing the Sanskrit-
Tibetan Mahāvyutpatti:༾་༿ Vol of༾མ་༿ Division of Tangyur
(ff. 223-377).

S. M. K. V.
#
???? (=Sakaki's #
s) (-A p.XXXIV)
------------------- (-B p.XXXIX)

:
#0:
(-tathāgatasya paryāya nāmāni) {n/a}"/>


:
#81:
(-nānā tathāgata nāmāni) {n/a}"/>#102:
(-samanta prabhā buddha bhūmiḥ, -A buddha bhūmiḥ) {n/a}"/>


( #103
(-asama sama pañca skandhāḥ
-A asama samaḥ pañca skandhāḥ) {n/a}"/>( #109
(-pañca jñānāni, -A+B catvāri jñānāni) {n/a}"/>( #115
#119:
(-dasha tathāgata balāni) {n/a}"/>


:
#130


:
#135:
(-aṣṭā dashā veṇikā buddha dharmāḥ) {n/a}"/>#154
༾་ང་ལ་༿ :
dvātriṁshat tathāgatasya mahā karuṇāḥ"/>


:
#187#191:
(-catvāry arakṣyāṇi, -A catvāry ārakṣāṇi
-B catvāry ārakṣyāṇi) [-catvary arakṣyāṇi] The Names of the Four Things Without Defence (or That
Are Incontestable).


(-༾་་ཡང་དག་པར་ག་པ་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ : (-B p.XL)
#196:
catvāri pratisaṁvidaḥ (-A catvāri pratisaṁvidaḥ
-B catāraḥ pratisaṁvidaḥ) [-catasraḥ pratisaṁvidaḥ]"/>#201:
(-Saḍ abhijñā nāmāni) [-pañcābhijñā nāmāni]"/>#210:
abhijñā karmāṇi"/>


:
#
231 trīṇi prātihāryāṇi"/>


:
#235


#268
(-༾ད་ད་བཟན་་བད་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ "/> :
(-ashīty anuvyañjanāni) {n/a}"/>#350:
(-sūtrānta uddhṛtāni tathāgata māhātmya nāmān) {n/a} Names or Terms Expressive of the Excellence of the
Tathāgata, Taken from the Sūtras.


(I
:
#444
-༾དངས་་ཡང་ལག་ག་བ་ང་༿ "/>
(-Saṣṭy aṅga svara nāmāni) {n/a}"/>


:
:
(-prajñā pāramitodbhavita samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhisaṁ nāmāni) {n/a}"/>#624:
(-bodhisattvānāṁ sādhāraṇa nāmāni) (-A+B bodhisattvānāṁ sādharaṇa nāmāni){n/a}"/>


:
#644


:
#736


:
#746:
bodhisattva dhāraṇyaḥ"/>#759:
(-bodhisattva balānī) {n/a}"/>(-༾ང་བ་མས་དཔའ་དབང་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ :
#770


: (-B p.XLI)
#781
bodhisattvānām catvāri vāishāradyāni"/>


:
#786:
(-༾མ་་ལས་འང་བ་ང་བ་མས་དཔའ་མས་་༿
#805
༾ང་ཏན་ཏགས་་ང་ལ་༿ "/>

[-༾མ་་ལས་འང་བ་ང་བ་མས་དཔའ་ང་ཏན་ག་ག་བན་པ་" c="་ང་ལ་" ༿ ;


On the Several Names Expressive of the Qualifications of the Bodhisattvas."


#885: (-dasha bhūmi nāmāni) {n/a}"/>


{n/a}:
#896
(-adhimuktī caryā bhūmi nāmāni) {n/a}" c="{n/a}"/>


#902 : (-dasha dharma caryāḥ) {n/a}"/>#913::
#924


:


#929 :
#934
(-aṣṭa dasha shūnyatā) (-A+B aṣṭā dasha shūnyatāḥ)
{n/a}"/>#952:
(-carvāri smṛty upasthāna nāmāni) (-A carvāri smṛty upasthānāni) {n/a}"/>


;
#957


:
#966:
#976
(-pañcendriyāṇī) {n/a}"/>


: (-pañca balāni) {n/a};
#982 : (-B p.XLII)
#988
(-sapta bodhyaṅgāni) {n/a}"/>#996"/>


#1005:
pratyeka buddha pudgalāḥ"/>


:
#1008
(-shrāvaka pudgala kramā, -shrāvaka pudgala kramāḥ) (-A+B shrāvaka pudgala kramāḥ) {n/a}"/>


:
#1029
(-nānā shrāvaka nāmāni) {n/a}"/>


(-A p.XXXV)
#1074:
(-shrāvaka guṇāḥ) {n/a}"/>#1127:
(-dvādasha dhūta guṇāḥ) {n/a}"/>


:


#1140
Names of the Mansions (or Degrees of Perfection) of
a Hearer or Shrāvaka.


#1148 (-Saḍ anusmṛtayaḥ) {n/a}"/>


:


#1155
#1165:
ānāpāna bhāvanā vidhiḥ (+ānāpāṇa bhāvanā
vidhiḥ
-A ānāpāna bhāvanā vidhiḥ, -B anāpāna bhāvanā
vidhiḥ)"/>#1189
༾ང་ལ་༿ :
(-Soḍashabhir ākārāir visāritāni catvāry ārya satyāni) [-Soḍashabhir ākārair visaritāni catvāry ārya satyāni]"/>(" ":
#1210
(-nirvedha bhaga kramaḥ, -A nirvedha bhaga krama) [-NA, +M nirvedha bhaga kramaḥ]" c="{n/a}"/>


#1216:
Soḍasha citta kṣaṇāḥ"/>


: dasha jñānāni: On the Names of the
#1233
Ten (kinds of) Knowledge (or the Knowledge of Ten Things).

: (-+B catvāraḥ pratipadaḥ, (-B p.XLIII)
#1244
-catvāri pratipadaḥ) [-catasraḥ pratipadah]"/>


;
#1249


:
#1256
indriya vaimātratā (-indriya vāimātratā):
Names of the Different Degrees of the Mental Organs.

: pañca gotrāḥ:
#1260
Names of the Five Kinds (of Faculties).

:
#1266
(-dvādashaha dharma pravacanam
-A+B dvādashāṅga dharma pravacanam) [-dvādashāṅga dharma pravacanam]"/>


(" "༾ས་་མ་ངས་༿ :
#1279


: dharma cakra nāmāni (-A NA)"/>
#1308:
#1325
(-sad dharma nāmāni, -A NA) {n/a}"/>(-༾ཞལ་ནས་གངས་པ་དང་ཏག་ར་ས་པ་ལ་གས་༿
#1430
༾པ་" c="་ང་ལ་" ༿ ) (-kaṇṭhokta kārikā dīnāṁ nāmānī) {n/a}"/>


:


#1477
Names of the Four (Degrees of) Meditation, Etc.

:


1491 (or Terms) of Being Immersed in Profound Meditation
(or Ecstasy).

: catvāry
apramāṇāni:
#1503
Names of the Series of the Four Immense Things.

:
#1510
(-aṣṭau vimokṣāḥ, -A+B aṣṭāu vimokṣāḥ)
[-aṣṭau vimoksāḥ] Names of the Eight Kinds of Emancipation.


#1519:
aṣṭāv abhibhvāyatanāni (-B aṣṭāu abhibhvāyatanāni)"/>#1528:
dasha kṛtsnāyatanāni [-dvādasha kṛtsnāyatanāni]:
Names of the Twelve Entire (Whole, Complete
Perfect) Senses or Ideas).

(-B p.XLIV)
#1541:
trīṇi vimokṣa mukhāni"/>


:
#1545#1550 (-tri vidhāḥ prajñāḥ, -A+B tri vidhā prajñā) {n/a}"/>#1554: (-pañca vidyā sthānāni)"/>


:
#1560


:
#1565 :
#1573
Saḍ anuttaryāṇi (-A Saḍ anuttaryāni):
Names of Six Excellent (Best, Supreme) Things.


#1580:
#1585:
(-nava pramodya pūrvakā dharma
-+A+B nava pramodya pūrvakā dharmāḥ) [-nava pramodya pūrvakā dharmāḥ]"/>


#1596 Saḍ niḥsaraṇīya dhātavaḥ"/>


#1603:
catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakrāṇi
(+A catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakraṇī)"/>#1608
༾ད་པ་ལ་གས་པ་" c="་ང་ལ་" ༿
:
(-tāpa saṁvāra paryāyāḥ, -A tāpa samvāra maryāyāḥ
+A tāpa saṁvārā maryāyā, -B tāpa saṁvāra
maryadāḥ) [-tāpa saṁvara paryāyāḥ]"/>


:

#1657

:
#1662
(-trīṇi lakṣaṇāni) [-trīṇi laksaṇāni]: On the Names of
the Three Kinds of Criteria or Characteristics.

: catvāro'bhiprāyāḥ: {-B.p.XLV}
#1666
On the Names of the Four Kinds of Remembering
(Thinking of, Reflecting on).

:
catvāro'bhisaṁdhayaḥ:
#1671
On the Names of the Four Emblematical (Opposite or
Figurative) Conceptions (or Modes of Thinking).

:
#1676
(-shamatha vipashyanāḥ, -A+B shamatha vipashyanāni) [-shamatha vipashyanāni]:
On the Names of Being At Rest and Seeing More, Etc.
(High Degrees of Dispassionate Meditation).

:
#1681
(-dāshā kushalāni, -A+B dashā kushalāni) {n/a}"/>


:
#1685#1699 (-puṇya kriyā vastūni) {n/a}"/>#1705: (-paramārtha paryāyāḥ) {n/a}"/>(-༾་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
#1724:
(-nirvāṇa paryāyāḥ, -B nirvāṇa paryāyaḥ) {n/a}"/>#1740: (-sharaṇa paryāyāḥ) {n/a};(-༾་ར་་བ་མ་པ་ང་ལ།་༿
#1753:
(-mānanā paryāyāḥ) {n/a}"/>


:
(NA) (-A utsuṭi paryāyaḥ, -B NA) {n/a}"/>(" "༾་འགས་པ་མ་ནས།་་་འམ་པ་" c="་ང་ལ་" ༿ :
#1818

(-A
p.XXXVI)༾ང་ལ་༿
#1831:
(-pañcopadāna skandhāḥ, -A+B pañcopādāna skandhāḥ)
{n/a}"/>(
(-༾གགས་་ང་་་ར་་བ་ང་ལ།་༿ {-B.p.XLVI}
#1837:
(-+A+B catvāri mahā bhūtāni, -rūpa skandha nāmāni) {n/a}"/>


:
#1913


:
#1917
(-saṁjñā skandha nāmāni, -A NA) {n/a}"/>(-༾མས་དང་མཏངས་པར་ན་པ་འ་ད་དང་༿
#1921
༾མས་དང་ན་པ་མ་ན་པ་འ་ད་་ང་ལ་༿ ) :
(-cāita sika dharmāḥ, -A NA) {n/a}"/>


:
#2016: (-vijñāna namāni, -A NA) {n/a}"/>


: (dvādashāyatanāni)
{n/a};
#2027
#2040: (-aṣṭā dasha
dhātavaḥ) {n/a}"/>


:
#2059(-༾ང་་དང་ཁམས་དང་་མད་དང་དབང་་བཀབས་༿
#2082
༾་འང་བ་ཏག་་་པ་མས་ལ།་༿
-༾ང་་དང་ཁམས་དང་་མད་དང་དབང་་བཤད་པ་ནང་ནས་འང་བ་ང་་ཏགས་ལ་༿ ) :
(-skandha dhātvāyatanendriyāntargatāni pādāntarāṇi
-A skandha dhātvāyatanendriyaṁ antargatāni pādāntarāṇi
-B skandha dhātvāyatanendriya antargatāni padāntarāṇi) {n/a}"/>

:
#2190
rāgāḥ (-A NA)"/>

: traya duḥkhatā:
#2228
On the Names of the Three Kinds of Misery or Distress.

:
#2232
punar aṣṭau duḥkhatā
(-A punar aṣṭāu duhkhatāḥ, -B punar aṣṭāu duḥkhatā):
On the Names of the Eight Sorts of Pain (Misery or
Distress).

: dvādashāṅga pratītya samutpāda
(-A dvādashāṅga pratītya samutpāda)"/>


: Saḍ hetavaḥ:
#2259
On the Names of the Six Causes.

: catvāraḥ pratyayāḥ:
#


: (-B p.XLVII)
#2271
pañca phalāni (+A pañca phalam):
On the Names of the Five Fruits, Consequences or Effects.

:


#2278
On the Names of the Four Places (or Ways) of Birth.

: catvāra āhārāḥ:
#2283
On the Names of the Four Kinds of Food or Nourishment.

: nava sattvāvāsā
#2288
(-A nava satvāvāsāḥ, +A nava satvāvasatvāvāsā):
On the Names of the Nine Abodes or Dwelling Places
of the Animal Being.

:


#2298
On the Names of the Eight Undesirable (Disagreeable) Abodes (or Plans of Future Births).


#2307:
(-tri karmā kārāṇi, -A tri kārma kārāṇi
-B tri karmā kārādi nāmāni) [-tri karma kārāṇi"/>


: (-pañcānantarīyāṇi
#2323
-A+B pañcānantaryāṇi) [-pañcānantaryāṇi]"/>


:
#2329
(-pañcopānantarīyāṇi, -A pañcānantarya saha gatāni
+A pañcānantarya satāgāni, -B pañcopānantarya saha
gatāni) [-pañcānantarya saha gatāni]"/>


: (-pañca kaṣāyāḥ) [-pañca
kaṣayāḥ"/>
#2335
#2341:
(-aṣṭāu loka dharmāḥ) [-aṣṭau loka dharmāḥ"/>


: nānā guṇa nāmāni:
#2349
#2441:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(" " "
#2504:
(-Saḍ bhogānām apāya sthānāni, -A NA [No Section]) [-Saḍ bhogānam apāya sthānāni]"/>(-༾་ན་ད་པ་མ་ངས་ལ།་༿
#2511
༾དང་དག་པ་དང་ལ་བ་ལ་གས་པ་ང་ལས།་༿
-༾་ན་ད་པ་དང་མག་་བ་བ་མ་ངས་དང་དག་པ་དང་ལ་བ་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
: anuttara paryāyāḥ:
From Among the Names (or Terms) for the Supreme, For
the Several Distinctions of Chief or Principal Persons
and for Expressing the Pure, the Liberated or
Emancipated, Etc. - (First) on the Several Names of
the Supreme, Chief or Principal.


#2535:
parishuddha paryāyāḥ (-A parishuddha paryāyaḥ):
On the Names of Being Purified and of Final Emancipation.

{-B.p.XLVIII}
#2546:
nisṛjā paryāyāḥ (-A nisṛjā paryāyaḥ):
On the Names or Terms of One's Having Relinquished
(Abandoned, Rejected, Desisted From) All Sorts of
Vices or Sins.


#2609
༾ང་ལ།་༿
:
kīrti prashaṁsā paryāyāḥ [-nindanā paryāyāḥ]"/>(" "༾ད་པ་ངས་ལ་༿ :


2627


#2645:
anukūla pratikūlādayaḥ (-A anukūlā pratikūlādayaḥ):
On the Names of Several Contrary Things.

:
#2679
bṛhat parīttādayaḥ: On the Names (or Terms) Expressive of Great and Small, High and Low, Etc


#2710
༾ང་ལ་༿ :
mitra kāryam"/>(" "༾་མཛའ་བ་ལས་་ང་ལ་༿ :
#2726
amitra karma (+A amitra karmaḥ): {n/a}.

:
#2737
(-kushalā dayaḥ, -A kushala vartaḥ) [-kushala vartaḥ]:
On the Names of Virtue and Blessing.

:
dharma deshanā shravaṇādi nāmāni
(-A dharma deshanā shrāvaṇādi nāmāni)"/>#2811:
māyā dayaḥ: On the Names of Illusion and the Like
Illustrated or Exemplified by Similitudes.


#2843: tyāgā dayaḥ: On the Names of
Giving
(Alms or Practising Charity), Offering or Sacrificing.

:
#2870
(-hito#
pakāra paryāya nāmāna, -A NA,
-B hitopakāra paryāya nāmāni) [-hito#
pakāra paryāyāḥ]:
On the Names of the Several Kinds of Utility
Usefulness, Advantage.

:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#2892
(-paṇḍita paryāya nāmāni) [-paṇḍita paryāya namāni]:
On the Several Names (or Terms) for a Learned Man.


#2912:
gambhīra paryāya nāmāni (-A NA):
On the Enumeration of the Terms for Expressing 'Profound
Things or Profundity' (Abstruse Things or Abstruseness).

: (-B p.XLIX)
#2928
nandi paryāyāḥ (-A nandi paryāyaḥ):
On the Several Names or Terms of Expressing Joy
(Pleasure, Mirth, Gladness, Delight, Etc.).

:
#2946
krodha kārāḥ (-B krodhā kārāḥ):
On the Names or Terms of the Several Kinds of
Fierceness or Ferocity, Cruelty and Injury or Hurt.

: (-catvāraḥ puḍgalāḥ
#2968
-A catvāraḥ puḍgalāni, -B catvāraḥ pudgalāḥ) [-catvāraḥ pudgalāḥ]"/>(-༾ཏ་འ་དང་་མ་དང་འཏ་འ་བ་མ་པ་༿
#2773
༾ང་ལ།་༿
-༾ཏ་འ་དང་ཏ་་མ་དང་འ་་མ་པ་" c="་ང་ལ་" ༿ ) : iha paratrākārāṇi (-A iha paratrākarāṇi
+A iha pratākārāṇi): On the Names or Terms Expressive
of this Life (or World), the Life Hereafter (in the Next
World) and of Dying and Changing (Shifting) our Abode.

:
vivekā dayaḥ (-B vivekā dayaḥ paratrākārāḥ): On the
#2987
Enumeration of the Several Names for a Solitary Place.

: sthāna nāmāni:
#2995
On the Names of the Four Abodes [Stages of Life].


#3000: (-bhūmi kampi kātaḥ
-bhūmi kampita kātaḥ, -A+B bhūmi kampi kāraḥ) {n/a}"/>


: (-A
p.XXXVII)
#3032(-༾འག་ན་་ཁམས་ལ།་༿
#3041: (-loka dhātavaḥ) {n/a}"/>


: (-catvāro dvipāḥ
#3045#3071:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾འད་པ་ཁམས་་་ང་ལ།་༿
:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾བསམ་གཏན་དང་་ས་ང་ལ།་༿
#3084:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#3089:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#3093:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾གནས་གཙང་མ་ས་ང་ལ།་༿
#3101:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#3109:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


"I༾་" c="་ང་ལ་" ༿ : (-lāukika devatāḥ
#3114


: (-nava grahāḥ, -A nava grahāni) {n/a};
#3176 :
#3186
(-aṣṭāviṁshati nakṣatrāṇi) {n/a}"/>

21 Naksatras.

:
#3215#3226:
(-nāga rāja nāmāni) {n/a}"/>


:
#3309


:
#3366


:
#3380#3391: (-asurā yathā) {n/a}"/>#3403:
(-garuḍendra namāni, -A+B garuḍendra nāmāni) {n/a}"/>


:
#3413:
#3424
(-mahoragādhipati nāmāni, -A+B mahoraga nāmāni
+A mahoragāti nāmāni) {n/a}"/>


:#3447:
maharṣi nāmāni (-A maharṣayaḥ, +A mahārṣayāni)"/>#3473:
(-pūrva upadhyāya nāmāni, -A pūrva upādhyāyāḥ) {n/a}"/>#3512: (-tīrthikāḥ) {n/a}"/>

180 179. 169. 30. (-༾་གས་ཅན་་ན་པ་ག་་ང་ལ།་༿
#3544:
(-Saṭ shāstāraḥ) {n/a}"/>(-༾འར་ས་ར་བ་ལ་་ད་་ང་ལ།་༿
#3551:
(-cakra varti rājānaḥ, -A cakra vartī rājānaḥ) {n/a}"/>#3612
༾ན་་་་བན་ལ་གས་པ་" c="་ང་ལ་" ༿
:
cakra vartināṁ sapta ratnāni guṇa krama
(-cakra vartināṁ sapta ratnādi guṇa kramaḥ
-B cakra vartināṁ sapta ratnādi guṇa kramaḥ)"/>#3629:
sātireka putra saha srāṇāṁ guṇa paddhati
(-A sātireka putra sāha srāṇāṁ guṇa vaddhati
-B sātireka putra sāha srāṇāṁ guṇa paddhatiḥ):
On the Names of Those Children or Sons of Which
He Shall Have a Whole Thousand (or a Thousand Complete).

:
#3637
(-catur aṅga bala nāmāni, -A catur aṅga bala kāyaḥ
-B catur aṅga bala nāmāni) [-catur aṅga bala kāyaḥ]:
On the Names of the four kinds of troops.


#3642: (-pradesha rāja nāmāni) {n/a}"/>(-༾་ང་་་ལ་གས་པ་ང་་འན་ལ།་༿
#3656: (-pāṇdavādi nāmāni, -A NA) {n/a}"/>


:
(-manuṣya kramaḥ) {n/a}"/>
(-༾་གས་་ཏགས་ལ།་༿ -༾་གས་་ཏགས་་ང་༿
#3856: (-catvāro varṇāḥ) {n/a}"/>
(
#3876:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾ས་དང་ས་་ཡན་ལག་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
#3929:
(-sharīrāṅga pretyaṅgāni) {n/a}"/>


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(" " (NA) [Continuation of Sec.191]:
#4072
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}" c="{n/a}"/>


(-༾ས་པ་དང་ན་བ་ང་ལ།་༿ -༾ན་་ལ་གས་པ་ལ།་༿
#4084:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#4102


: (-giri nāmāni) {n/a};

4139


(-༾་མཏ་ང་་མ་ངས་དང་་དང་ང་༿
#4160
༾ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
-B༾་མཏ་ང་་མ་ངས་དང་་དང་ང་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
: (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#4193(-༾གས་་ད་ནས་འང་བ་ང་ལ།་༿
#4234 (-mantra nāyava nirgatāni
-A mantra nāyava nirgatāni parāni
-B mantra yāna nirgatāni padāni
+B mantra nāyava nirgatāni) {n/a}"/>


:
#4388
(-utpāta nimittāni, -A utpada nimitrāni
-B utpāta nimittāni) [-utpāta nimittāna]"/>#4404
༾འང་བ་" c="་ང་ལ་" ༿
pramāṇa tarka nirgatārthā
(-A pramāṇa tārka nirgatārthāḥ)"/>

4417 188. 267. (NA) [-༾ཚད་མ་དང་ག་་བ་གང་གས་འང་༿
༾བ་" c="་ང་ལ་" ༿ ]: (NA, -A NA, -B NA)"/>#4524:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#4547
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#4585:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#4600:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#4636
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:


:
#4652:
(-catur dasha vyākṛta mūlāni
-B catur dasha vyākṛta mūlāni) {n/a}"/>#4667:
(-tīrthakātma paryāyāḥ, +A tirthakātma paryāyāḥ) {n/a}"/>


:
(-viṁshati shikhara samudgataḥ sat kāya dṛṣṭi shāilaḥ
-A NA) [-viṁshati shikhara samudgataḥ sat kāya dṛṣṭi shailaḥ]:
The Rock of the Theory of True Personality (True Body
or Existence) With Twenty Eminent Tops or Points
on the Names of the Twenty Theoretical Principles
Respecting Annihilation.

nA༾་ད་་ང་ལ་༿ :
#4705
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#4737:
(-+B sapta vibhakti kāyaḥ, -A sapta vibhaktayaḥ) [-sapta vibhaktayaḥ]"/>


: (-durgatayaḥ) {n/a};
#4745 : (NA, -A NA) {n/a}"/>(NA):
#4768


-B༾མས་ཅན་དལ་བ་དང་བཅད་ང་གབ་ལ་གས་པ་" c="་ང་ལ་" ༿ "/> :
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#4928
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#4953:
(-aṣtā dasha vidyā sthānāni) {n/a}"/>(-༾བ་་ལ་ལ་གས་པ་ལ།་༿
#4972:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
#5027 : (-B p.LIV)
#5035
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#5046:
(-brāhmaṇa vihara karmāṇi, +brāhmaṇa viharā karmāṇi
+A brāhmaṇa vihara karmaḥ, -B brāhmaṇa vihāra
karmāṇi) {n/a}"/>


)
#5065:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#5369


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾མཁར་དང་གནས་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
#5494:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾ང་་ལ་གས་་པར་མ་བ་་ད་་མ་༿
#5629
༾ང་ལ།་༿
-+B༾ང་་དང་ང་གལ་་ཡན་ལག་་གགས་པ་ང་ལ།་༿
-༾ང་་ཡན་ལག་ལ་གས་པ་ལ་༿ ) : (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
#5646 :
#5671
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (-A p.XXXVIII)
#5681#5771:
(-oṣadhi nāmāni) {n/a}"/>


: (-vastra nāmāni) {n/a};

5040

: (-pariṣkūra
nāmāni
#5886


: (-raṅga nāmāni) {n/a};

5914
#5942
༾ང་ལ་༿ : (-maṇi ratna nāmāni) {n/a}"/>


: (-shaṅkhādi nāmāni) {n/a}"/>
#5990 :
#5999
(-+B sarvālaṁkāra nāmāni, -A sarvālaṅkāra nāmāni)
{n/a}"/>


: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
#6071 : (-pūjā pariṣkārāḥ)
{n/a}"/>
#6107:
#6141
(-puṣpa nāmāni) {n/a}"/>


:
#6218


: (-puṣpa guṇa nāmāni)
{n/a};
#6241 : (-sarva dhūpa nāmāni) {n/a}"/>
#6247 : (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>
#6262
[-༾ང་དང་བ་བ་དང་ས་དང་ག་་ང་ལས་ན་་ངས་་་ལས་འང་བ་ངས་་ང་ལ་༿ :
(-ārya mahā vāipulya buddhāvataṁsaka sūtrānt vitia gaṇanā
nāmāni
+A ārya mahā vivrala vradha avatanasaka sūtrant vitta
gaṇanā nāmāni
+B ārya mahā vāipulyāvataṁsaka sūtrānt vitta
gaṇanā nāmāni) [-ārya maha vaipulya buddhāvataṁshaka sūtrānt gaṇanā
nāmāni
-ārya maha vaipulya buddhāvataṁshaka sūtrant o#
dbhavita
gaṇanā nāmāni]"/>
(First) on the Names of Those Numbers or Numerals That Occur in a Chapter of the༾བཀའ་འར་༿ Division
(-ārya gaṇḍa vyūha dbhavita saṁkhyā nāmāni, -A NA,
-B ārya gaṇḍa vyūha udbhavita saṁkhyā nāmāni) [-ārya gaṇḍa vyūho#
dbhavita saṁkhyā nāmāni]: On the
Names of Some Numbers or Numerals Occurring in
the `༾ན་་བད་པ་༿ ', a Sūtra of the༾བཀའ་འར་༿ .

:
(-lalita vistara udbhavita saṁkhyā nāmāni, -A NA) [-lalita vistaro#
dbhavita samkhyā nāmāni]: On the Names
of Numerals Occurring in the༾་ར་ལ་པ་༿ (Skt.
Lalita vistara), 2nd Vol. of the༾མ་༿ Class in the
༾བཀའ་འར་༿ .

:{-B.p.LVI}
#7988
(-abhi dharma udbhavita saṁkhyā nāmāni, -A NA) [-abhi dharmo#
dbhavita saṁkhyā nāmāni]:
On the Names of Some Numbers or Numerals Originating
with (or Occurring in) the༾ས་ན་པ་༿ (Skt.Abhi dharma) Metaphysical Treatises in the༾བན་༿
.

:
#8049
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#8189 : (NA, -A NA, -B NA) {n/a}:
Names for Expressing Measured Quantities
From an Atom to a Yojana, Etc.

:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#8215
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#8326 :
(-dig vidig nāmāni, -A dhiga vidhiganā) {n/a}"/>
the World.
#
"/>
8338 None 48. {n/a}: {n/a}"/>
After the Ten Guardians."/>

[-༾བབ་པ་བཅས་པ་ཕན་ན་བ་དང་ང་ད་་་ལ་གས་པ་ང་ལས་ཕན་ན་བ་ང་༿ :
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#8357:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
#8363
#8368: (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(" "

: (NA, -A NA) {n/a}"/>
#8383


:
#8417
(-navati pātayantikā dharmāḥ, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(-༾་ར་བཤགས་པ་་བ་ས་བ་ང་ལ།་༿
#8518: (-prati desha niyāna
-A NA, -B prati desha nīyāna) {n/a}"/>


:
#8523
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (-B p.LVII)
#8630
(-adhikaraṇa shamathā, -A NA, -B adhikaraṇa shamathāḥ) {n/a}"/>#8638:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#8658
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#8988
(tri sharaṇa gamanam, -A NA) {n/a}"/>#8692:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


#8708:
(-catvāraḥ shramaṇa kāraka dharmāḥ, -A NA) {n/a}"/>


:
#8713


:
#8755


:
#8932
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>#9055: (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#9099
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#9117#9123:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (-B p.LVIII)
#9150
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
#9158
#9200:
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:
#9470


:
#9477


:
#9482(NA): (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
#9506 {p.sk=1} {p.kr=1}
:
(-tathāgatasya paryāya nāmāni) {n/a}"/>
2 Ed, P.263).

(-samyak saṁbuddhaḥ) [-samyak sambuddha]"/>{*} {m9}
:@ {m10}༾ས་་འལ་བ་ཁ་་ར་བ་༿ :

:: (-goptā) [-goptṛ];
:

]:
:: (-varārhaḥ)
[-varārha];:: (-shivaṁ karaḥ) [-shivaṁ kara];:
{p.sk=5}

: (-nirjvaraḥ, -nisjvara) [-nirjvara];
@ {m77}༾་མ་ད་༿ :: (-gāutamaḥ) [-gautama];


:
(-ikṣvāku kula nandanaḥ)
[-ikṣvāku kula nandana, +ikṣu kula nandana]"/>

:
:
(-vishva bhuk) [-vishva bhuj]"/>


:

:


:

::

: (-pañca jñānai) (-A+B catvāri jñānāni)
{n/a};:jñāna];


jñāna];
: (-tri kāyāḥ) (-A tri kāya nāmāni) {n/a};
kāyā];

: {p.sk=9}

(-dasha tathāgata balāni) {n/a}"/>

(-karmavipāka jñāna balam) [-karmavipāka jñāna bala]"/>
(-indriya varāvara jñāna balam) [-indriya parāpara jñāna bala]"/>
The power of knowing all the ways of transmigration."/>


:
(-sarva dhyāna vimoksa samādhi samāpatti saṁklesha
vyavadāna vyutthāna jñāna balam)
[-sarva dhyāna vimoksa samādhi samāpatti saṁklesha
vyavadāna vyutthāna jñāna bala]"/>

(-pūrva nivāsānusmṛti jñāna balam)
[-pūrva nivāsānusmṛti jñāna bala]"/>:


: {p.kr=249}{*} {m1}༾ས་ཐམས་ཅད་མན་པར་གས་པར་ང་བ་པ་ལ་་འགས་པ།་༿
:
(-sarva dharmābhisaṁbodhi vāishāradyam)
[-sarva dharmābhisambo#
dhi vaishāradyaṁ]"/>:
(-sarvāshrava kṣaya jñāna vāishāradyam)
[-sarvāshrava kṣaya jñāna vaishāradyaṁ]"/>


༾ང་བན་པ་ལ་་འགས་པ་༿ :
(-antarāyika dharmānaya thātva nishcita vyākaraṇa vāishāradyam)
[-antarāyika dharmānaya thātva nishcita vyākaraṇa
vaishāradyaṁ]"/>


{p.kr=250}
༾འང་བ་ལམ་་བན་འར་བ་ལ་་འགས་པ།་༿

(-༾ན་མ་གས་པ་ཐམས་ཅད་འབ་པར་འར་བར་ས་པར་༿
༾ང་བ་ལམ་་བན་འར་བ་ལ་་འགས་པ་༿ :
(-sarva saṁpad adhigamāya nāiryāṇika pratipat tathātva
vāishāradyam)
[-sarva sampad adhigamāya niryāṇika pratipat tathātva
vāishāradyaṁ]"/>

:
:
(-aṣṭā dashā veṇika buddha dharmāḥ) {n/a}"/>


(-nāsti tathāgatasya skhalitam) [-nāsti tathāgatasya skhalitaṁ]"/>


: {p.sk=11}
(-nāsti ravitam) [-nāsti ravitaṁ]"/>


smṛtih);


:
(-nāsti samāḍhi hāniḥ) [-nāsti samādher hāniḥ]"/>
༾ས་་འང་བ་༿ :༾་ས་་འང་བ་༿ :
(-sarva vāk karma jñāna pūrvaṁ gamaṁ jñānānuparavarti)
[-sarva vāk karma jñāna pūrvaṇ gamaṁ jñānānuparavartti]"/>


{p.kr=251}
༾་་་་འང་བ་༿ :
(-sarva manaḥ karma jñāna pūrvaṁ gamaṁ jñānanuparavarti)
[-sarva manas karma jñāna pūrvaṅ gamaṁ jñānanuparavartti]"/>:
(-atīte dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshanaṁ pravartate)
[-atīte dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshanaṁ pravarttate]"/>

༾འག་པ་༿

(-anāgate dhvany asaṇgam apratihataṁ jñāna darshana
paravartate"/>


༾འག་པ་༿ ]:
:
(-pratyutpanna dhvany asaṅgam apratihataṁ jñāna darshana
pravartate)"/>(Sec

{p.kr=253}
༾་ང་ལ་༿ :
dvātriṁshat tathāgatasya mahā karuṇāḥ"/>


:
(-nāirātmyāḥ sarva dharmāḥ sattvāsh ca nāirātmyaṁ
nādhimucyante
atas tathāgatasya sattveṣu mahākaruṇotpadyata)
[-nāirātmānaḥ sarva dharmāḥ sattvāsh ca nāirātmyaṁ
nādhimucyante
atas tathāgatasya sattveṣu mahākaruṇo#
tpadyata]"/>

(-niḥsattvāḥ sarva dharmāḥ sattvāsh cādi)
[-niḥsattvāḥ sarva dharmāḥ]"/>


(-nirjivāḥ sarva dharmāḥ) [nirjīvāḥ sarva dharmāḥ]"/>[-༾ས་ཐམས་ཅད་་ང་ན་་བ་ད་པ་༿ :
amamāḥ sarva dharmāḥ"/>


:
(-acyutā nutpannāḥ sarva dharmāḥ)
[-acyutā anutpannāḥ sarva dharmāḥ]"/>


{p.kr=254}
(-asaṁkliṣtāḥ sarva dharmāḥ) [-asaṅkliṣṭāḥ sarva
dharmāḥ]"/>


vigata rāgāḥ sarva dharmāḥ"/>


vigata dveṣāḥ sarva dharmāḥ"/>


༾ང་གད་མས་ས་ཐ་བ་དང་་ང་ལ་གས་པ་གགས་༿ :
:
(-anyonya vivāda saṁgṛhīto vatāyaṁ loka saṁnivesho vyapāda
khila dvesa pratipanna iti saṁpashyan)
[-anyonya vivāda saṁgṛhīto batāyaṁ loka sannivesho vyapāda
khila dvesa pratipanna iti saṁpashyan]"/>
thus (the Tathāgata
{p.sk=15}
༾ང་ལམ་ཉམ་ང་བར་གས་པ་ལམ་ལ་བ་ལ་གནས་པ་༿ :
:
(-viparyāsa saṁprayukto vatāyaṁ loka saṁnivesho viṣama mārga
prayāta prapāta utpatha mārga sthāyi)"/>


{p.kr=255}༾ས་ན་པ་་ག་་ས་ང་གཞན་་ར་ལ་འག་པ་༿ )

:
(-lubdho lobhābhibhūto vatāyaṁ loka saṁnivesho tṛpta
para vittāpahāri)"/>


༾་དང་ང་མ་ལ་ད་པས་འལ་བ་་ང་་ད་པ་ལ་༿
༾ང་ར་འ་ས་པ་༿

(-dhana dhānya gṛha putra bhārya tṛṣṇā dāsā vateme sattvā
asāre sāra samjñinaḥ"/>


༾གག་འད་པས་གནས་པ་༿ :
(-viṣamājivā vateme sattvā anyonya parivañcano pasthitāḥ)
[-viṣamājivā bate#
me sattvā anyonya parivañcano pasthitāḥ]"/>


:
:
(-atṛptā vateme sattvā labha satkāra shlokopacaritās tṛptā
sma iti pratijānante)
[-atṛptā bate#
me sattvā labha satkāra shloko#
pacaritās tṛptā
sma iti pratijānante]"/>

:
:
(-nityābhiratā vateme sattvā ekānta kliṣṭā duḥkha bhājane
gṛhāvāse)
[-nityābhiratā bate#
me sattvā ekānta kliṣṭā duḥkha bhājane
gṛhāvāse]"/>


{p.sk=16}༾་བར་གནས་པ་མཙན་ད་༿ )

:
(-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmā bidhāpana pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ)
(-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmā viṭhāpana pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ)
(-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmā viṣṭhāpana
pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ)
[-kāraṇopagāḥ punaḥ sarva dharmāḥ viṭhāpana
pratyupasthāna
lakṣaṇāḥ]"/>

{p.kr=256}༾ད་པར་་འཕགས་པ་ངས་་་ངན་ལས་འདས་པ་འ་བཏཧ་༿

:
(-idaṁ punar agram asaṅga jñānam utsṛjya vishiṣṭa
parinirvāṇatām sattvā hinayānaṁ prārthayante yad idam
shrāvaka
pratyekabuddhayānaṁ tebhya uttara matiṁ rocayisyāmīti yad ida
buddha jñānādhyālambanatāyāi iti tathāgatasya sattveṣu
mahākaruṇopadyate)
(-idaṁ punar agram asaṅga jñānam utsṛjya vishiṣṭa
parinārthaṁ sattvā hinayānaṁ prārthayante yad idam shrāvaka
pratyekabuddhayānaṁ tebhya uttara matiṁ rocayisyāmīti yad ida
buddha jñānādhyālambanatāyāi iti tathāgatasya sattveṣu
mahākaruṇopadyate)
[-idaṁ punar agram asaṅga jñānam utsṛjya vishiṣṭa
parinirvāṇārthaṁ sattvā hinayānaṁ prāthayante yad idam
shrāvaka
pratyekabuddhayānaṁ tebhya udāra matiṁ rocayiṣyāmīti yad
ida
buddha jñānādhyālambanatāyāi iti tathāgatasya sattveṣu
mahākaruṇo#
padyate]"/>
to them


(Sec
:
(-trīṇyā venikāni smṛtyu pasthānāni nāmāni)
(-A+B trīṇyā veṇikāni smṛtyu pasthānāna nāmāni)
[-trīṇyā venikāni smṛtyu pasthāna nāmāni]"/>


shushrūṣamāṇeṣu sama cittatā"/>


ashusrāṣamāṇeṣu sama cittatā"/>


{p.sk=17}༾མས་་༿ )
:
sushrūṣamāṇāshushrūṣamā Neṣu sama cittatā"/>


(Sec
:
(-catvāry arakṣyāṇi) (-A catvāry ārakṣāṇi)
(-B catvāry ārakṣyāṇi) [-catvary arakṣyāṇi] [+Pali arakkheyya]"/>


:
parishuddha kāya samudācāras tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā
parishuddha kāya samudācāratā"/>


:
parishuddha vāk samudācāras tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā
parishuddha vāk samudācāratā"/>


"/>

All the thoughts (or mental operations) of the Tathāgata are pure"/> there is none among his thoughts that is not entirely

:
parishuddha jivas tathāgataḥ nāsti tathāgatasyā parishuddha
jivatā"/>


(Sec
{p.sk=18} {p.kr=258}
:


interpretation of the original
(Sec

:
(-Saḍ abhijñā nāmāni) [-pañcābhijñā nāmāni]"/>
Kinds of Evidient Perception or Knowledge (Supernatural Powers or Intuitional Knowledge).
::
(-divyaṁ shrotraṁ) [-divyaṁ shrotram]"/>


@ {m3}. (NA)::

(-Riddhi vidhi jñānaṁ) [-Riddhi vidhi jñānam]"/>


({Sec=15}(-༾མན་པར་ས་པ་ག་་བས་ནས་འང་བ་༿
{p.kr=259}༾ང་ལ།་༿༾ང་་་ང་བར་འར་༿ :
yathā samāhite citte svīya āsane`ntarhita
(-yathā samāhite citte svaye āsane`ntarhitaḥ)"/>

212 * {m2}
:(-uparimaḥ kāyah prajvalati) [-uparimaḥ kāyaḥ prajvalati]"/>:

(-bahudhā bhūtvāiko bhavati) [-bahudhā bhūtvāeko bhavati]:
Being manifold he becomes single.


:
āvir bhavati tiro bhāvam api pratyanubhavati"/>


{p.sk=20}


(-ākāsha vikramate tadyathā paksī shakuniḥ)
[-ākāshe vikramate tadyathā pakṣī shakuniḥ"/>


{p.kr=260}
༾དར་ན་་ལ་་བ་བང་་༿ :
(-prithivyām unmajjana nimajjanaṁ karoti tadyathāpi nāmodake)
(-prithivyām unmajjana nimajjanaṁ karoti tadyathāpi nāmo#
dake]"/>


༾བང་་༿ :
udake'py abhdyamāno gacchati tad yathāpi nāma mahā pṛthivyām"/>:
dhūmayaty api prajvalaty api tad yathāpi nāma mahān agni
skandhaḥ"/>


༾ན་ན་་བང་་༿ :༾ན་་ཁམས་འ་བགས་ན་ག་་ས་རབ་་འབར་༿
༾ན་འབར་བ་གག་་ར་བ་་བར་ད་་༿ :
[-yābhir vāridhārābhir ayaṁ tri sāhasra mahā sāhrsro
lokadhātur
ādīptaḥ pradiptaḥ saṁprajvalito'gninā ekajvalībhuto
nirvāpyate)
[-yābhir vāridhārābhir ayaṁ tri sāhasra mahā sāhasro
lokadhātur
ādīptaḥ pradīptaḥ saṁprajvalito'gninā ekajvalībhūto
nirvāpyate]"/>

{p.sk=21}༾འ་ར་མ་་བ་འ་ར་ག་བད་་བ་ཡང་ལག་པས་༿
༾ན་ང་ན་་ག་པར་ད་་༿ )
:
(-imāvapi candra sūryān evam maharddhikāu evaṁ
mahānubhāvān
evaṁ mahānjaskāu pāṇinā parāmṛṣati parimārjayati)
[-imāvapi candra sūryā evaṁ mahardhikāu evaṁ
mahānubhāvā
evaṁ mahāmjaskau pāṇinā parāmṛṣati parimārjayati]"/>

༾དབང་བར་་༿ :
(-yāvad brahma lokād api sattvān kāyena vashe vartayati)
[-yāvad brahma lokād api sattvāṁ kāyena vashe vartayati]"/>
He rules (or has power) over the body of all animate
{p.kr=261}༾འར་པ་དང་བཅས་པ་ན་་གནས་ས་་ན་པ་༿ )
:
(-sākāraṁ soddeshaṁ sanidānaṁ pūrva nivāsam anusmarati
sma)
[-sākāraṁ so#
ddeshaṁ sanidānaṁ pūrva nivāsam anusmarati
sma]"/>(19b-1)༾་རབས་ན་པ་༿:
jāti smaraḥ"/>

19b-2)
:


19b-3)༾གས་འ་ས་་༿ :
evaṁ jātiḥ"/>
19b-4):


19b-5):


19b-6)
:

19b-7):


19b-8):

19b-9)
:


19b-10)༾་ནས་་འས་ནས་ང་ཡང་འར་ས་༿ :
tatash cyuta ihāpy upapannaḥ"/>(Sec
:
{*} {m2}༾ན་བད་པ་་འལ་༿
:
(-ādoshanā prātihāryam) [-adeshanā prātihāryan]"/>
(-༾ས་་བན་པ་་འལ་་་འལ་༿ ]:
anushāsanī prātihāryam"/>


(Sec
:
{p.kr=92}
(-dvātriṁshan mahā puruṣa lakṣaṇāni)
(-A dvātriṁshad mahā puruṣa lakṣaṇāni) {n/a}"/>

(-pradakṣiṇāvartta keshaḥ) [-pradakṣiṇāvarta kesha]"/>


(-abhinīla netra gopakṣmā) [-atinīla netra gopakṣma]"/>

[-catvāriṁshad danta]"/>


:protuberances" [on the hands, feet, etc]. The Chinese says
having the seven places full or rounded off)."/>

(-citāntarāṁsaḥ, -cirāntarāṁsaḥ) [-cirantaṁrāsa]"/>
But `antaraṁsa' means rather `breast' than shoulders. de Harlez
MS. reads, he tells us `citantaranpa'."/>

(-sūkṣma suvarṇa cchaviḥ) [-sūkṣma suvarṇa cchavi]"/>:
sthitānavanata pralambabāhutā"/>
80 Inferior Marks in de Harlez's list).

:
(-simha pūrvārdha kāyaḥ) [siṁha pūrvārdha kāya]"/>


(-nyogrodha parimaṇdalaḥ) [-nyagrodha parimaṇdala]"/>


(-ekāika roma pradakṣiṇāvartaḥ) [-ekāika roma
pradakṣiṇāvarta]"/>


roma];:{*} {m24}༾བ་གས་པར་མ་པ་༿:


24a)༾མས་ན་མ་པ་༿ :
suvarti toga"/>


{*} {m25}༾ཞབས་་ང་་་གས་་མན་པ་༿ {p.sk=24} {p.kr=94}
:{*} {m26}༾ག་དང་ཞབས་་མལ་འཇམ་ན་གན་ཤ་ཆགས་པ་༿ :@ {m27}༾ག་དང་ཞབས་་བས་འལ་བ་༿ :


{*} {m28}
:
(-dīrghāṅguliḥ) [-dīrghāṅguli]"/>

:[-༾ན་པ་་གས་ཨ་ན་ཡ་་་༿ :
(Sec
(-༾ད་ད་བཟན་་བད་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ "/>
:


:
(-ātāmra nakhaḥ) [-ātāmra nakha]"/>


::nerves") not appearing (invisible)."/>
(-gūḍha gulphaḥ) [-gūṭa gulpha, for gūḍha]"/>


pāda];


:: {p.sk=26}:
[-༾ད་༿


]:::
{p.sk=27}:


(i.e., original and counterfeit) [+The Chinese says, whose lips
have the lustre of the Bimba fruit (momordica monadelpha)]."/>

(-mṛdu jihvaḥ) [-mṛju jihva, for mṛdu]"/>


daṁṣṭra];


"/>
The white and black of his eyes (the pupils) like
[-༾ན་༿


]:
(-āyata bhrūḥ) [-ayata bhrū]"/>

:


: (-shlakṣṇa kesheḥ) [-shlakṣṇa keshe];


(-asaṁlulita keshaḥ, -asaṁluḍita kesha) [-asaṁlulita kesha];

:༾ང་འལ་བས་བན་པ་༿ :@ {m81}༾ང་ས་༿:
(Sec

{p.kr=88}
:
(-sūtrānta uddhṛtāni tathāgata māhātmya nāmāni) {n/a}"/>


(-suvishuddha buddhiḥ) [-suvishuddha buddhi]"/>


:
{p.sk=30}
Occupied (in meditation) with things that have no marks
(or with metaphysical beings).


(-sarva buddha samatā prāptiḥ) [-sarva buddha samatā prāpta]"/>:


@ {m8}


@ {m10}༾ས་གམ་མཉམ་པ་ད་ཚར་ན་པ་༿ :{p.kr=90}
{p.kr=91}


(-avikalpita sharīraḥ) [-avikalpita sharīram]"/>

༾ན་པ་བས་པ་༿ :༾་ས་་མཐར་ན་པ་༿
:
(-asaṁbhinna tathāgata vimokṣa jñāna niṣṭhāgataḥ)
[-asambhinna tathāgata vimokṣa jñāna niṣṭhāgata]"/>"/>
He perceived that the mansion of Buddha is without
[-dharma dhātu parama]"/>


"/>

His mansion is infinitely like the regions of heaven."/>

:
(-aparānta koṭi niṣṭhaḥ) [-aparānta koṭi niṣṭha]"/>


@ {m23}༾་བན་གགས་པ་་བད་ནམས་དག་་་མན་པ་༿ ;
{n/a}."/>
kṣāntyā];


(-citrito nuvyañjanāiḥ) [-citritā nuvyañjanaiḥ]"/>"/>
They that believe in him are extremely glad
(-anabhibhūtaḥ prajñayā) [-anabhibhūta prajñayā]"/>


@ {m33}༾བས་མས་ལ་བ་པ་ད་པ་༿ :


(-shastā sarva sattvānām) [-shastā sarva satvānām]"/>

:

svareṇa];


ghoṣeṇa];


:
(-asecanako rūpeṇa) [-asecanakorṣapena, +M. asecanako rūpeṇa]"/>


kāyena];


kāmāiḥ];


:
(-anupalipto rūpāiḥ) [-anupaliptā rūpāiḥ]"/>

༾ན་འདས་མས་་་ས་ལ་གནས་པ་༿ :
{*} {m57}༾ཡང་དག་པ་ད་་མཐའ་ལ་གནས་པ་༿
:
(-sthito bhūta koṭyāṁ) [-sthito bhūta koṭyāṁ sthita]"/>


{*} {m58}
:
(-sthitaḥ sarva sattvā loka niyāyaṁ bhūmāu)
[-sarva satvā loka nāyaṁ bhūmāu]"/>


:
(-ananta shisya gaṇa suvinītaḥ) [-ananta shiṣya gaṇa suvinīta]"/>


@ {m60}༾མས་ཅན་ཐམས་ཅད་་བསམ་པ་གས་པར་བ་ས་པ་༿ :


{p.kr=90}
:(-mukto mukta parivāraḥ) [-mukto mukta parivāra]"/>


:
(-pāra gataḥ) [-pāra gata]"/>


:
(-sthala gataḥ) [-sthala gata]"/>


: (-tīrṇaḥ) [-tīrṇṇa];


@ {m68}༾མ་་གཚང་་ཅན་༿ :[-vinīvaraṇa];


:@ {m74}༾ཡན་ལག་ག་དང་ན་པ་༿ :


@ {m75}༾བན་བན་དང་ལ་བ་༿ : anurodha virodha vipramukta@ {m76}༾་་བན་པ་བལ་བ་༿:


@ {m77}༾བཙལ་༿
:@ {m80}༾ན་པ་བ་དང་ན་པ་༿ :


@ {m81}༾ན་་མཐར་ག་པ་༿:


@ {m82}༾བམས་པ་བདག་ད་ཅན་ནམ་བདག་ད་བམས་པ་༿ :


@ {m83}༾ལ་ག་དང་་མ་དང་འདབ་མ་དང་་ན་དང་ན་གས་༿
༾་ན་དང་ལ་བ་༿ :


@ {m84}༾ན་་ག་པ་ག་ད་པ་༿
:


@ {m85}༾ས་་འ་ད་ན་་ངས་པ་༿ :
pariṇāyaka];


{*} {m90}༾ལམ་གས་་ད་པ་༿
"/>:{*} {m91}:

({Sec=20}(-༾དངས་་ཡང་ལག་ག་་ང་ལ།་༿ :
(-Saṣṭy aṅga sarva nāmāni) {n/a}"/>
1a)༾མས་མ་པར་ད་པ་༿ :
cittābhikhyākarī"/>

:
mano jñā"/>:


: (-valguḥ) [-valgu];


:


:::
{*} {m28}༾མ་པར་ག་པར་་བ་༿ : (-vijñāpanīyā)
[-vijñāpanīyayuktā];


@ {m29}༾གས་པ་༿ :

:

;
A voice like the noise elephant."/>


:


(-gandharva saṁgīti ghoṣā) [-gandharva saṅgīta ghoṣā]"/>:
(-kala viṅka svara rutā) [-kala biṅka svara rutā]"/>

:
devendra madhura nirghoṣā"/>

:

:
:
;


(-sarva pariṣad anuravitā) [-sarva parishad ānuravitā]"/>


({Sec=21}(-༾ས་རབ་་ཕ་ལ་་ན་པ་ནད་ནས་འང་བ་༿
{p.sk=40}
༾ང་་འན་" c="་ང་ལ་༿" ):
(-prajñā pāramitodbhavita samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhi nāmāni
-A prajñā pāramitodbhavitā samādhisaṁ nāmāni) {n/a}"/>


(-suraṁgamo nāma samādhiḥ) [-suramgamo nāma samādhiḥ]"/>
:(-sarva dharma mudrā nāma samādhiḥ)
[-sarva dharma mudro nāma samādhiḥ]"/>:
:


vajro nāma samadhiḥ (-vajropamo nāma samadhiḥ)"/>


:
samādhi rāja supratiṣṭhito nāma samādhiḥ"/>


rashmi pramukto nāma samādhiḥ"/>

samudgato nāma samādhiḥ"/>nirukti niyata pravesho nāma samādhiḥ"/>:
adhivacana pravesho nāma samādhiḥ"/>


:


10 corners (of the world).

(-ādhārana mudrā nāma samādhiḥ)
[-ādhārana mudro nāma samādhiḥ, -ādhārana pundro nāma
samādhiḥ]"/>


(-asaṁpramoṣo nāma samādhiḥ) [-asampramoṣo nāma
samādhiḥ]"/>


{p.kr=149}
༾ག་་ས་་བ་ང་་ན་༿ :{p.sk=42}
ākāsha spharaṇo nāma samādhiḥ"/>


vajra maṇḍalo nāma samādhiḥ"/>[-༾ལ་བཙན་་་་དང་ན་ས་་བ་ང་༿indra ketur nāma samādhiḥ"/>

:
siṁha vijṛmbhito nāma samādhiḥ"/>:


:
vāirocano nāma samādhiḥ"/>


:


{p.sk=43}
:

:{p.kr=151}
;
Deep meditation on the light maker."/>

samantāloko nāma samādhiḥ"/>

ratna koṭir nāma samādhiḥ"/>


(-vara dharma mudrā nāma samādhiḥ)
[-vara dharma mudro nāma samādhiḥ]"/>

rati jaho nāma samādhiḥ"/>

@ {m64}༾མ་པར་འར་བ་ས་་བ་ང་་ན་༿ :
vikiraṇo nāma samādhiḥ"/>


{p.sk=45}
༾ང་་ན་༿ :
(-samā kṣarāvakaro nāma samādhiḥ)
(+sama akṣara avakara nāma samādhiḥ)
[-samā kṣarāvakāro nāma samādhiḥ]"/>

(-aniketa cārī nāma samādhiḥ) [-aniketa cāro nāma samādhiḥ]"/>

"/>

Deep meditation on being free from plan."/>


:
sarva guṇa saṁcaya gato nāma samādhiḥ"/>


{p.kr=153}
niradhiṣṭhāno nāma samadhiḥ"/>
{p.sk=47}ākārāna pakāro nāma samadhiḥ"/>


:
(-nāirvedhika sarva bhavatalopagato nāma samādhiḥ)
[-nairvedhika sarva bhavatamopagato nāma samādhiḥ] Deep meditation on comprehending the foundation
of all worldly existence.

saṁketa ruta pravesho nāma samādhiḥ"/>

jvalanolko nāma samādhiḥ"/>

{p.kr=154}༾་ན་༿ :dhāraṇī matir nāma samādhiḥ"/>


{p.sk=48}༾ས་་བ་ང་་ན་༿ )
[-༾ཡང་དག་པ་དང་ག་པ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ལ་བ་༿:
sarva nirodha virodha saṁprashamano nāma samādhi
Deep meditation on the entire ceasing of every
transgression and prohibition.

:
sarva sukha duḥkha nirabhinandī nāma samādhiḥ"/>:
(-anurodhāpratirodho nāma samādhiḥ)
[-anurodhapratirodho nāma samādhiḥ]"/>


vimala prabho nāma samādhiḥ"/>

{*} {m106}
:vidyut prabho nāma samādhiḥ"/>
{p.sk=49}
:༾་ན་༿ ::
araṇa saraṇa sarva samavasaraṇo nāma samādhiḥ"/>


{@} {m114}༾གནས་ལ་བན་པ་ད་པ་ལ་བན་པ་ས་་བ་ང་་ན་༿ :
anilambha niketa nirato nāma samādhiḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m115}༾་ན་ད་ལ་གནས་ན་མས་ད་པ་ས་་བ་ང་་ན་༿ :

{@} {m117}༾ངག་་ན་མ་པར་འག་པས་ནམ་མཁའ་ར་ར་པ་༿
༾ས་་བ་ང་་ན་༿ :
vāk kali vidhvaṁsana gagana kalpo nāma samādhiḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m118}༾ནམ་མཁའ་ར་ཆགས་པ་ད་པས་མ་པར་ལ་ན་ས་བ་ད་པ་༿
༾ས་་བ་ང་་ན་༿ :


(Sec

:
(-bodhisattvānāṁ sādhāraṇa nāmāni)
(-A+B bodhisattvānāṁ sādharaṇa nāmāni) {n/a}"/>


:

(Sec
:
(-nānā bodhisattva nānāni) {n/a}"/>:prāpta];:
: (-ratna mukuṭaḥ) [-ratna mukuta];659 {m15}༾ན་ན་བགས་པ་༿::: (-samanta netraḥ) [-samanta netra];


::;
Having Large Eyes."/>

::


37)༾་ས་ན་པ་༿ :
jñānavat"/>
:
:

:
{*} {m51}:


52)༾གན་ར་ར་པ་༿ :
kurmāra bhūta"/>@ {m59}༾དཔའ་བར་འས་བ་༿ :


:

::: (-āditya garbhaḥ) [-āditya garbha]"/>


@ {m67}༾ལ་ཐམས་ཅད་ང་བ་ན་བས་པ་ན་པ་ང་་༿ :@ {m72}༾་མགས་༿ :


: (-nitya prabhaḥ, -nitya
yuktaḥ

@ {m76}༾གས་པར་ཡང་དག་བགས་༿ :
:

::@ {m88}༾གག་་མས་པ་༿ : eka kānta rāja (-ekāntā rāja);
@ {m89}༾ས་དང་བས་དང་་འགས་པ་འཆང་བ་༿ :


@ {m90}༾་མས་༿ :


@ {m91}༾གཞན་ས་་བ་པ་ག་བད་༿ :


@ {m92}༾བསམ་ས་་བ་པ་དལ་འར་ལ་་ས་མ་པར་ལ་པ་༿ :


{*} {m93}:@ {m94}༾སངས་ས་་་་འན་བ་མཙནས་ར་བ་༿ :
(Sec
:
{p.kr=262}

: (-ākampyaḥ) [-akampyaḥ, +M
ākampyah];742, {m6}༾་མ་ད་་ག་བད་༿;

lkaḥ]"/>

(Sec
:
bodhisattva dhāraṇyaḥ"/>


:
abhiṣeca vatī (-abhiṣecanī)"/>:
anantāvartā;

:
{p.kr=263}


pratisaṁvin nishcayāvatārā"/>;
༾བ་པ་༿ :(Sec
{p.kr=10} {p.sk=58}
:

bala];
{*} {m4}:

: (-vikurvaṇa balam) [-vikurvaṇa
bala];
:
({Sec=27}(-༾ང་བ་མས་དཔའ་དབང་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ :
:


(Sec
: {p.kr=264}:
(-nāirātmyādhigamāt paraviheṭhanā nimitta samudācāra
sahajānadhigateryā patha triṣ karma parishuddha mahā rakṣa
saṁpanna vāishāradyam)"/>


{*} {m3}.(-༾ན་་གང་བས་ས་་བད་ང་ས་རབ་དང་ཐབས་༿
{p.sk=60}༾མཐར་ན་པས་མས་ཅན་ལ་པ་ང་དང་ན་པ་དང་ད་༿
༾བ་བར་ཆད་་་འར་བ་་འགས་པ་༿ :
(-༾ན་་གང་བས་ས་་བད་ང་ས་རབ་དང་ཐབས་མཐར་༿
༾ན་་་བད་པ་དང་ཐབས་ས་རབ་མཐར་ན་པས་མས་ཅན་༿
༾ལ་མཐར་ན་པས་མས་ཅན་ལ་པ་ང་དང་ན་པ་༿
༾དང་ད་བ་བར་ཆད་་་འར་བ་་འགས་པ་༿ :
:
(-sadodgṛhīta dharmāvisma raṇa prajñopāya niṣṭhāgata sattva
nistāraṇa prasāda saṁdarshana shubhānantarāyika
vāishāradyam)
[-sado#
dgṛhīta dharmāvisma raṇa prajno#
pāya niṣṭhāgata
sattva
nistāraṇa prasāda saṁdarshana shubhānantarāyika
vāishāradyam]"/>

:
:
sarva jñātā cittāsaṁpramo Sānya yānāniryāṇa
saṁpūrṇa
vashitā sarva prakāra sattvārtha saṁprāpaṇa vāishāradyam"/>

(Sec
:
:
aṣṭā dashā veṇika bodhisattva dharmāḥ"/>


{*} {m1}
:
:
:
:
anupadiṣṭa vīryāḥ"/>

{p.sk=61}
:


792 {m6}
:
:
saṁgraha vastu sarva sattva saṁgrāhakāḥ"/>:
(-pariṇā mana vidhi jñāḥ)"/>


{*} {m9}.(-༾ཐབས་ལ་མཁས་པས་མས་ཅན་ཐམས་ཅད་ས་ད་པ་༿
༾དབང་ས་ག་པ་མག་ས་འང་བ་བན་པ་མས་༿ :
[-༾ཐབས་མཁས་པས་མས་ཅན་་ད་པ་༿
༾དབང་ས་ག་པ་མག་ས་འང་བ་ན་པ་མས་༿ :
(-upāya kāushalya sarva sattva caritādhipatya
paramayāna niryāṇa saṁdarshakāḥ)
[-upāya kaushalya sarva sattva carita vasita paramayāna
niryāṇa saṁdarshakāḥ
-M upāya kaushalya sarva sattva caritādhipatya paramayāna
niryāṇa saṁdarshakāḥ]"/>

:
:
(-mahā yānā cyutāḥ) [-maha yānā cyutāḥ]"/>


{p.kr=266}
saṁsāra nirvāṇa mukha saṁdarshakāḥ"/>


yamaka vyatyastāhāra kushalāḥ"/>


༾ཁ་ན་མ་་བ་ད་པར་ཏ་རབས་ཐམས་ཅད་་མན་་༿
༾གས་པ་མས་༿
:
jñāna pūrvaṁgamānabhi saṁskāra niravadya sarva
janmābhimukha
pravṛttāḥ"/>

༾ན་པ་མས་༿ :
(-dasha kushalopeta kāya vāg manas karmāntāḥ)
[-dasha kushalo#
peta kāya vāg manas karmāntāḥ]"/>


{p.sk=62}༾མས་ཅན་་ཁམས་ཐམས་ཅད་ངས་་་གང་བ་མས་༿ :
[-༾ག་བལ་་ང་་ཐམས་ཅད་བད་པ་ས་ན་པ་༿
༾མས་ཅན་་ཁམས་ཐམས་ཅད་ངས་་་གང་བ་མས་༿ :
(-sarva duḥkha skandha sahānātmopādāna sarva sattva dhātv
aparityāginaḥ)
[-sarva duḥkha skandha sahanātmo#
pādāna sarva sattva dhātv
aparityāginaḥ
+M. sarva duḥkha skandha sahanātmo#
pādāna sarva sattva dhātu
parityāginaḥ. The Tib. supports aparityā ginah]"/>

(-sarva jagad abhiruci saṁdarshakāḥ) [-sarva jagad abhirucita saṁdarshakāḥ]"/>:
kiyat kṛcchra bāla shrāvaka madhya shubha vyūha ratna kalpa
vṛkṣa dṛḍha sarvajñātā cittāsaṁpramuṣitāḥ"/>


{p.kr=267}༾པར་་བ་ར་སངས་ས་་ས་བལ་བ་བན་པ་༿
༾ལས་ར་་ག་པ་མས་༿ )
:
(-sarva dharma paṭṭavābad dhābhiṣeka prāpti buddha dharma
saṁgha paryeṣṭi saṁdarshanānivṛttāḥ"/>({Sec=30}(-༾མ་་ལས་འང་བ་ང་བ་མས་དཔའ་མས་་༿
{p.kr=155}༾ང་ཏན་ཏགས་་ང་ལ།་༿
-༾མ་་ལས་འང་བ་ང་བ་མས་དཔ་༿
༾ང་ཏན་ག་ག་ས་པ་" c="་ང་ལ་" ༿ )
"/>

On the Several Names Expressive of the Qualifications of the Bodhisattvas, According to the Bodhisattva Class(-sarva jñātābhimukhaḥ) [-sarva jñatābhimukhaḥ]"/>


{p.sk=63}
:
(-sarva jñātā nimnaḥ) [-sarva jñatā nimnaḥ]"/>


:
:

(-mahābhijñā vikriḍitāḥ) [-mahābhijñā vikrīḍitaḥ]"/>


:
sarvāvarṇa vivaraṇa paryutthāna vigata
(-sarvāvarṇa vivaraṇa paryupasthāna vigataḥ)"/>


:༾འག་ན་་ཁམས་་བ་པ་༿ :
:
ananta buddha kṣetrākra maṇa kushalaḥ"/>:: {p.sk=64}
animitta vihārī"/>
:
(-sumeru parvata rājavad akaṁpya cittaḥ)
[-sumeru parvata rājavad akampya cittaḥ]"/>


:
padma vad anupalipta cittaḥ"/>


:


:
aparimita jñāna saṁbhāra paryeṣaṇa kushalaḥ"/>


:
{p.sk=65}
:

༾ས་པ་ལ་མཁས་པ་༿ :
:
mahā maitrī mahā karuṇā saman vāgataḥ"/>
:
(-gambhīra dharma kṣānti pāramī gataḥ)
[-gambhīra dharma kṣānti pāramiṁ gataḥ]"/>


:


{p.kr=158}
༾བན་པ་ལ་མཁས་༿
:asaṁkhyeya kalpa praṇi dhāna susamārabdhaḥ"/>:

:
:༾ག་ར་དང་གགས་བན་དང་ལ་པ་་་ས་ལ་ས་པ་༿
(-༾་མ་དང་ག་་དང་་་དང་་ལམ་དང་ག་ཆ་༿


:
sattva citta carita sūkṣma jñānādhimuktyavatāra kushalaḥ"/>


atimātra kṣānti samanvā gataḥ"/>::
buddha kṣetra vyūhānanta praṇidhāna prasthāna parigṛhītaḥ"/>


{p.kr=159}
༾་ན་པ་ང་་འན་ག་པར་ན་་མན་་ར་བ་༿ :
asaṁkhyeya loka dhātu buddhānusmṛti samādhi satata samita
abhimukhībhūta
(-asaṁkhyeya loka dhātu buddhānusmṛti samādhi satata samitam
abhimukhībhūtaḥ)"/>


:
aparimita buddhādhyeṣaṇa kushalaḥ"/>


༾ན་ངས་པ་རབ་་་བར་ད་པ་ལ་མཁས་པ་༿ :
nānā dṛṣṭyanushaya paryavasthāna klesha prashamana kushalaḥ"/>:
(-samādhi vikṛīḍita shata sahasra nirhāra kushalaḥ)
[-samādhi vikṛīḍitaḥ shata sahasra nirhāra kushalaḥ]:
He is expert in making a hundred thousand amusing
deep meditations.

sarvajñātā nuryātaḥ"/>


(-trāidhātu kāsakṭaḥ) [-traidhātu kāmajñā]"/>
{p.sk=68}༾ན་པ་༿ )
[-༾ང་བ་འན་དང་མས་པར་འག་པ་ཚད་ད་པ་དང་༿:
(-amogha kāya vāg manaḥ karmāntābhiyuktaḥ)
[-amogha kāya vāg manas karmāntābhiyuktaḥ]"/>:
apramāṇa samādhi caryā dhiṣṭhitaḥ"/>


:
(-na punar bodhisattvo mahā sattvaḥ kāma gunāir liptaḥ
na punar bodhisattvo mahā sattvaḥ kāma gunāir lipyate)"/>:
sarva samādhi vashitā pāramiṁ gataḥ"/>:[-maitryātmakaḥ];


:
(-te ca bodhisattvā mahāsattva bhūyastena sarve kumārabhūtāḥ)
[-te ca bodhisattva mahāsattva bhūyastvena sarve kumārabhūtāḥ]"/>

(-bhadra kalpika bodhisattvāḥ) [-bhadra kalpika bodhisattvaḥ]"/>(Sec
: (-dasha bhūmi nāmāni) {n/a}"/>

:{@} Sec
:


@ {m1}༾ས་པ་ད་པ་ས་༿ :


@ {m2}༾ང་བ་མད་པ་༿ : āloka labdhaḥ: {n/a}.

@ {m3}༾ང་བ་མཆད་པ་༿ :


@ {m4}༾་་ན་ན་་གས་གག་ལ་ས་་གས་པ་༿ :
tattvārthāika deshānupraveshaḥ" c="{n/a}"/>

@ {m5}༾བར་ཆད་ད་པ་ང་་འན་༿ :
(Sec

: (-dasha dharma caryāḥ) {n/a}"/>
;
(Sec
:
(-dasha pāramitāḥ, -dasha pāram+i+tā) {n/a}"/>(Sec
:
(Sec
:
(Sec
{p.kr=12}
(-༾ང་པ་བ་བད་་ང་༿ ]:
(-aṣṭa dasha shūnyatā) (-A+B aṣṭā dasha shūnyatāḥ) {n/a}"/>


:


abhāva svabhāva shūnyatā"/>(Sec
:
(-carvāri smṛty upasthāna nāmāni)
(-A carvāri smṛty upasthānāni) {n/a}"/>(Sec
;{p.sk=74}
༾ར་འན་པ་བད་་༿ :
an utpannānāṁ pāpakānām akushalānāṁ dharmāṇāṁ
anutpādāya
cchandaṁ janayati"/>


:
utpannānāṁ pāpakānām akushalānāṁ dharmāṇāṁ
prahāṇāya
cchandaṁ janayati"/>


༾བད་་༿ :
an utpannānāṁ kushalānāṁ dharmāṇām utpādāya
cchandaṁ janayati"/>:
(-utpannānāṁ kushalānāṁ dharmāṇāṁ sthitaye bhūyo
bhāvatāyai
asaṁpramoṣāya paripūraṇāya cchandaṁ janayati)
[-utpannānāṁ kushalānāṁ dharmāṇāṁ sthitāya bhūyo
bhāvāya
asaṁpramoṣāya paripūraṇāya cchandaṁ janayati]"/>


(Sec
:
(-catvāri Riddhi pādāḥ) (-A catvāraḥ Riddhi pādāḥ
-B catvāra Riddhi pādāḥ) [-catvāra Riddhi pādāḥ] The Names of the Four Prodigious Feats (Wonderful Arts) [D. The Four Constituents of Magic Power].

༾་འལ་་ང་པ་༿ :
(-chanda samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi
pādaḥ)
[-chanda samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgato Riddhi
pādaḥ]:
[+S.`gata Riddhi' in agreement with the rules of Sandhi]"/>


{p.sk=75}
༾པ་་འལ་་ང་པ་༿ :
citta samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgatao Riddhi pādaḥ"/>
The wonderful art of relinquishing from his representation
{p.kr=269}
༾ན་པ་་འལ་་ང་པ་༿ :
vīrya samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgato Riddhi pāda
(-vīrya samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi pādaḥ)
[+S. `gata Riddhi' in agreement with the rules of sandhi]"/>༾དང་ན་༿
༾པ་་འལ་་ང་པ་༿ :
mimāṁsā samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgato Riddhi
pāda
(-mimāṁsā samādhi prahāṇa saṁskāra samanvāgata Riddhi
pādaḥ)"/>


(-anupalambha yogena bhāvayati) [-anupalambha yogena bhāvati]"/>
]"/>


:
vyavasarga pariṇatam"/>(Sec
:
{p.kr=13}

[-samādhīndriya];(Sec
: (-pañca balāni) {n/a};(Sec
: (-sapta bodhyaṅgāni)
{n/a};


(-smṛti saṁbodhyaṅgam) [-smṛti sambodhyaṅga]"/>


{p.kr=14}(Sec

;

(-samyak dṛṣṭdiḥ) [-samyag drsti]"/>


saṁkalpa];

vyāyāmaa];

[-samyak samādhi]"/>(Sec
:
pratyeka buddha pudgalāḥ"/>

(Sec
: {p.sk=78} {p.kr=14}
(-shrāvaka pudgala kramā, -shrāvaka pudgala kramāḥ)
(-A+B shrāvaka pudgala kramāḥ) {n/a}"/>


:
(-shrota āpannaḥ) [-shrotāpanna]"/>::
(-upapadya parinirvāyī) [-utpatti parinirvāyin]"/>


:
(-sābhisaṁkāra parinirvāyī) [-sābhisaṁkāra parinirvāyin]"/>


༾བ་༿ )
༾མན་པར་འ་ད་པ་ད་པར་ངས་་་ངན་ལས་འདས་བ་༿ ]:


:
:vimukta];
(Sec
:(-ājñāta kāundinya) [-ājñāya kaundinya]"/>
::::

: (-cundaḥ) [-cunda];


: (-tiṣyaḥ) [-tiṣya];
)."/>
:kāshyapa];1055a. {m27}:
(-shrona koṭī vimshaḥ, -shrona koṭī viṣaḥ, +sona kolivisa in
Mahāvagga V.I, +shruta vimshati koti) [-shrona koṭī vimsha].
He that was born under the constellation of sravana
and is worthy of 20 Crores.


: (-vakulaḥ, -vakkulaḥ) [-vakula];
: (-svāgataḥ) [-svāgata];


:


41)༾་ད་བདག་་ན་་༿ : {p.kr=17} gāutamī [mahāprajāpati gāutamī]"/>
:(Sec

: (-shrāvaka guṇāḥ)
{n/a};
@ {m4}༾མས་ན་་མ་པར་ལ་པ་༿ :

:
(-sarva ceto vashi parama pārami prāptaḥ)
[-sarva ceto vashi parama pāramitā prāpta]"/>


:(-dharma rāja putraḥ) [-dharma rāja putra]"/>
(-sūprasampannaḥ) [-sūprasampanna, -suprasampanna]"/>


(-paripūrṇa saṁkalpaḥ) [-paripūrṇa saṁkalpa]"/>

;;


-༾མགས་པ་ས་རབ་༿ "/>:
(-dhavana prajñāḥ) [-janana prajñā, -dhāvana prajñā]"/>


::
:::::

(-mahā dakṣiṇā parishodhakaḥ) [-mahā dakṣinā parishodhaka]"/>

{p.kr=19}


:
(-paripūrṇa shukla dharmaḥ) [-paripūrṇa shukla dharma]"/>


:
:
::{*} {m51}
:{@} {m52}༾ན་གནས་ས་པ་༿ : (-pranidhi jñānaḥ) [-pranidhi jñāna];(Sec

:
::


:

(Sec
:
:(Sec

(-Saḍ anusmṛtayaḥ) {n/a}"/>

[-shīlānusmṛti];


[-tyāgānusmṛti];

(Sec
:

:
vinīlaka saṁjñā"/>


{*} {m2}༾མ་པར་གས་པ་འ་ས་༿ ::
-༾མ་པར་འར་བ་འ་ས་༿ )

vyādhmātaka saṁjñā"/>

:

1163.#
{m8}༾མ་པར་ཏག་པ་འ་ས་༿ :
vidagdhaka saṁjñā"/>


(Sec

{p.kr=271}
:

3] and The Path of Purity [PTS, VIII, ix].):
upalakṣaṇā"/>


:

:
hrasvam āshvasan hrasvam āshvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti"/>


{p.sk=89}
༾་ཡང་དག་པ་་་བ་བན་་རབ་་ས་་༿ :
hrasvaṁ prashvasan hrasvaṁ prashvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti" c="{n/a}"/>

༾ཡང་དག་པ་་་བ་བན་་རབ་་ས་༿:
:
:
dīrghaṁ prashvasan dīrghaṁ prashvasāmīti yathā bhūtaṁ
prajānāti"/>

༾ན་ས་ས་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པར་ང་ང་དགས་བབས་་༿
༾མ་་ཡང་དག་པ་་་བ་བང་་རབ་་ས་༿:
(-sarva kāya pratisaṁvedī āshvasan sarva kāya pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
-sarva kāya pratisaṁvedya āshvasan sarva kāya pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-sarva kāya pratisaṁvedy āshvasan sarva kāya pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti] It being the body that feels (perceives, enjoys) all, he
knows well that when he has received a breath (or breathed
in) it is the body which enjoys (or feels) every-thing
that has drawn in breath.

:
:
sarva kāya pratisaṁvedī prashvasan sarva kāya
pratisaṁvedī prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
(-sarva kāya pratisaṁvedya prashvasan sarva kāya
pratisaṁvedya prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti):
It being the body that enjoys (or perceives) all, when a
breath has been uttered he knows very well that the body
being the organ of every sensation, it is the body that
has breathed (or uttered a breath).


:
prasrabhya kāya saṁskārān āshvasan prasrabhya kāya
sarṁskārān āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti"/>

{p.sk=90}༾་འ་ད་ན་་ངས་ན་སདགས་ང་་མ་་༿
༾ཡང་དག་པ་་་བ་བན་་རབ་་ས་་༿ )
:
prasrabhya kāya saṁskārān prashvasan prasrabhya kāya
saṁskārān prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
[+M. prasrabhya kāya saṁskārāṁ prashvasan prasrabhya kāya
saṁskārāṁ prashvasāmīti yathābhūtaṁ prajānāti]"/>

༾ཡང་དག་པར་ང་ང་དགས་བབས་་མ་་ཡང་དག་༿
༾པ་་་བ་བན་་རབ་་ས་༿:
prīti pratisaṁvedy āshvasan prīti pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathābhūtaṁ prajānāti"/>

༾དག་པར་ང་ང་དགས་ང་་མ་་ཡང་དག་པ་༿
༾་་བ་བན་་རབ་་ས་༿:
prīti pratisaṁvedī prashvasan prīti pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānātī"/>


༾མས་་འ་ད་ཡང་དག་པར་ང་ནས་དགས་བབས་་༿
༾མ་་ཡང་དག་པ་་་བ་བང་་རབ་་ས་༿:
(-citta saṁskāra pratisaṁvedī āshvasañ citta sarṁskārā
pratisaṁvedy āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
-citta saṁskāra pratisaṁvedya āshvasañ citta sarṁskārā
pratisaṁvedy āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-citta saṁskāra pratisaṁvedy āshvasan citta sarṁskārā
pratisaṁvedy āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti]"/>


:
(-citta saṁskāra pratisaṁvedya prashvasañ citta saṁskāra
pratisaṁvedya prashvasāmīti yathā bhūtam prajānāti"/>


:
prasrabhya citta saṁskārān āshvasan prasrabhya citta
saṁskārān āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti"/>

:
:
prasrabhya citta saṁskārān prashvasan prasrabhya
citta saṁskārān prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti"/>


:
(-citta pratisaṁvedī āshvasan citta pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti) -citta pratisaṁvedya āshvasan citta pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-citta pratisaṁvedy āshvasan citta pratisaṁvedy
āshvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti]"/>

:
:
citta pratisaṁvedī prashvasan citta pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti
(-citta pratisaṁvedya prashvasan citta pratisaṁvedī
prashvasāmīti yathā bhūtaṁ prajānāti) The mind being in perfect enjoyment when breath was uttered
he knows very well how it happened that by the mind's
enjoyment the breath was uttered.(Sec
{p.sk=91}
{p.kr=275}
༾་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ :
(-Soḍashabhir ākārāir visāritāni catvāry ārya satyāni)
[-Soḍashabhir ākārair visaritāni catvāry ārya satyāni]"/>

1)༾འཕགས་པ་བན་པ་བ་༿ :
catvāry ārya satyāni"/>


::

: (-pratipattiḥ) [-pratipatti];:
abhisamayāntikaṁ kushala mūlam"/>


kṣaya jñāna lābhikaṁ kushala mūlam"/>

{@} Sec
:
{p.sk=93}
(-nirvedha bhaga kramaḥ, -A nirvedha bhaga krama)
[-NA, +M nirvedha bhaga kramaḥ]" c="{n/a}"/>

::
:
(-lāukikāgrya dharmaḥ) [-laukikāgra dharmaḥ];(Sec

:duḥkhe dharma jñāna kṣāntiḥ"/>


(-duḥkhe karma jñānaṁ) [-duḥkhe karma jñānam]"/>

duḥkhe'nvaya jñānam"/>:
samudaye dharma jñāna kṣāntiḥ"/>


:
samudaye'nvaya jñāna kṣāntiḥ"/>


samudaye'nvaya jñānam"/>
nirodhe'nvaya jñāna kṣāntiḥ"/>


nirodhe'nvaya jñānam"/>
:
mārge'nvaya jñāna kṣāntiḥ"/>:(Sec
: dasha jñānāni: {p.kr=278} On the Names of the Ten [Kinds of] Knowledge (or
the Knowledge of Ten Things).
:
para citta jñānam"/>


:(Sec
: (-catvāraḥ pratipadaḥ


:
:
(Sec
"/>

:: {p.sk=96}


(Sec
:
indriya vaimātratā (-indriya vāimātratā):
Names of the Different Degrees of the Mental Organs.

:
mṛdvindriyaḥ"/>


::
(Sec
: pañca gotrāḥ:
shrāvaka yānābhisamaya gotraḥ"/>


pratyeka buddha yānābhisamaya gotraḥ"/>


tathāgata yānābhisamaya gotraḥ"/>

(Sec
{p.sk=97}
:
(-dvādashaha dharma pravacanam
-A+B dvādashāṅga dharma pravacanam)
[-dvādashāṅga dharma pravacanam]"/>


:
avadānam"/>
: (-adbhūta dharmaḥ) [-adbhuta
dharmaḥ];:
(Sec
: dharma paryāyabrahma caryam (-brahma cāryam) [+M. brahma cāryam]"/>


::
abhivadamānā abhivadanti"/>

[-sudṛṣṭikaḥ]"/>
:(-āihi pashyikaḥ) [-ehipashyika, +Mṣ. aihi pashyika]"/>:༾པར་བན་པ་༿ :{*} {m20}
: (-nāiryāṇikaḥ saṁbodhi gāmī)
{p.sk=99}
[-niryāṇikaḥ, -nairyāṇikaḥ, +M. nairyaṇikaḥ]"/>
21)༾གས་པ་ང་བ་་འ་བར་ད་པ་༿ :
sambodhi gāmī, +M. saṁbodhi gāmī"/>


{*} {m22}
:{@} {m23}༾བན་བ་ད་པ་ས་་བ་༿ :
sapratisharaṇaḥ"/>


{p.kr=282}༾པར་གས་པ་སངས་ས་༿ ]:
[-༾ས་་འ་བན་པ་་བན་གགས་པ་ད་བམ་པ་༿{*} {m25}
:
(-svākhyāto me bhikṣavo dharmaḥ)
[-svākhyato me bhikṣavo dharma uttāno vivṛtash chinnaplotika
yāvad deva manuṣyebhyaḥ samyak suprakāshitaḥ
-svākhyato bhikṣavo dharma uttāno vivṛtash chinnaplotika
yāvad deva manuṣyebhyaḥ samyak suprakāshitaḥ]"/>

{@} {m26}༾གསལ་བ་༿ :


{@} {m27}༾མ་བར་ས་པ།་་་བ།་་འ་བ་༿ : vivṛtaḥ: {n/a}.

{@} {m28}༾ན་མ་བཅད་པ་༿ :


{@} {m29}༾་དང་་་བར་དག་ལ་ཡང་དག་པར་ན་་བན་པ་༿ :
yāvad deva manuṣyebhyaḥ suprakāshitaḥ"/>(Sec
: dharma cakra nāmāni (-A NA);


༾བར་བ་༿ : tri parivarta dvādashākāra dharma cakra pravartanam
[-tri parivarta dvādashākāra dharma cakra vartam
-tri parivarta dvādashākāra dharma cakra pravartam]"/>

[-༾ཕགས་པ་བན་པ་མས་བས་པ་དང་་མང་བ་༿
༾ལམ་༿ : (-ārya satyānāṁ prathama parivarto darshana mārgaḥ)


12 ways (or taught the 12 kinds of his
doctrine).

iyaṁ duḥkha nirodha gāminī pratipat
[+Mṣ. aya duḥkha nirodha gāminī prapatha
+Mṣ. aya duḥkha nirodha gāminī prapātha]"/>:


2nd promulgation of the sublime truths contains the
{p.kr=283}
duḥkham ārya satyaṁ parijñeyam
[+Mṣ. duḥkham ārya satyaṁ parijnyauyam]"/>


duḥkha samudayaḥ prahātavyaḥ [+Mṣ. duḥkha samudayaḥ
prahātavyam]"/>


sākṣāt kartavya


(-ārya satyānām tṛtīyaḥ parivarto' shaikṣa mārgaḥ)
[-ārya satyānām tṛtīyaḥ parivarto' ashaikṣa mārgaḥ]"/>


[-duḥkhaṁ parijñānam, +M. duḥkhaṁ parijñātam]"/>(Sec
:
(-sad dharma nāmāni, -A NA) {n/a}"/>:


100,000 shlokas.
-NA).25,000 shlokas.
(F
-༾ཕ་༿ ).


:


8,000 shlokas.
(F
).

(-buddhā vatāṁ sakam) [-buddha vatāṁ saṇgha]"/>
-༾ཆ་༿ )."

(-bodhisattva piṭakam]) [-bodhisatva piṭakam]"/>
)."/>

:
(-lalita vistaraḥ) [-lalita vistara]"/>
f."/>
1-339).


f."/>
1-273)

:

#
"/>
4, f.1-168).

(-lokottara parivarttaḥ) [-lokottara parivartta]"/>


:

f."/>
1-281).

paripṛcchā)
[-gagana gañja]"/>
f."/>
321-470).


f."/>
1-178).


f."/>
81-295).


f."/>
208-385).


)."/>

:
(-gaṇḍa vyūhaḥ) [-gaṇḍa vyūha]:
The description of the trunk. (F
#6
).

(-ākāsha garbhaḥ) [-ākāsha garbha]"/>
f."/>
339-495).

:
(-ghana vyūhaḥ) [-ghana vyūha]"/>
f."/>
1-76).

(-akṣaya mati nirdeshaḥ) [-akṣaya mati nirdesha]"/>
f."/>
124-274).

(-upāya kāushalyam) [-upāya kaushalyam]"/>
f."/>
132-303).

saṅgīti];
f."/>
1-154).

:

f."/>
20-103).


:

f."/>
76-287).

:
(-ratna ketuḥ) [-ratna ketu] (+mahā saṁnipata ratna ketu
dhāraṇī)"/>
f."/>
304-455).

#
"/>
31).

(-tathāgata mahā karuṇā nirdeshaḥ)
[-tathāgata mahā karuṇā nirdesha]"/>
f."/>
154-321).

druma kinnara rāja paripṛcchā"/>
f."
390-394).

(-sūrya garbhaḥ) [-sūrya garbha] (+sūrya garbha vāipulya
sūtraṁ)"/>
f."/>
131-358).


f."/>
50-64).


#
"
3).

(-sūraṁgama samādhi nirdeshaḥ) [-sūraṁgama samādhi nirdesha]"/>
f."/>
407-516).


:
sāgara nāga rāja paripṛcchā"/>
"/>
173-314).

(-ajāta shatru kāukṛtya vinodanaḥ)
[-ajāta shatru kaukṛtya vinodana]"/>
f."/>
1-281).

(-saṁdhi nirmocanam) [-sandhi nirmocanam]"/>
f."/>
1-81).


:
(-buddha saṁgītiḥ) [-buddha saṅgīti]"/>
f."/>
301-356).

:
rāṣṭra pāla paripṛcchā"/>
#
"/>
15"/>

62,༾དན་བགས།་་ང།་༿ f,227a-257a)

(-sarva dharmā pravṛtti nirdeshaḥ)
[-sarva dharma pravṛtti nirdesha]"/>
f."/>
429-480).


#
"/>
42)104-5) The jewel peak (or gems heaped up). (F
#1
).

:
(-mahā yāna prasāda prabhāvanam) [-mahā yāna prasāda
bhāvanam]"/>
f."/>
10-52: S
f.6-34).

(-mahā yānopadeshaḥ) [-mahā yānopadesha]"/>
f."/>
418-498: S
f.6-34).


:
brahma visheṣa cittī paripṛcchā"/>
f."/>
35-160).

(-paramārtha saṁvṛti satya nirdeshaḥ)
[-paramārtha saṁvṛti satya nirdesha]"/>


vihāra];
f."/>
427-436).


f."/>
1-231"/>

231-?).
f."/>
431-464).

(-prajñā pāramitā pañca shatīkā) [-prajñā pāramītā
pañca shatī]"/>

500 slokas.
).

trisha tikā prajñā pāramitā"/>

300 shlokas.

:


(-gocāra parishuddham) [-ācāra parishuddhi]"/>


:

f."/>
279-338).

(-tathāgatotpatti sambhava nirdeshaḥ)
[-tathāgatotpatti sambhava nirdesha]"/>


f."/>
279-283).

(-paramārtha dharma vijayaḥ) [-paramārtha dharma vijaya]"/>
f."/>
46-60).

(-mañjushrī buddha kṣetra guṇa vyūhaḥ)
[-mañjushrī buddha kṣetra guṇa vyūha]"/>


(-bodhi pakṣa nirdeshaḥ) [-bodhi pakṣa nirdesha]"/>
f."/>
383-389).

(-karmā varaṇa prati prasrabdhiḥ)
[-karma varaṇa prati prasrabdhi]"/>
f."/>
473-490).


).


:
(-sarva vāidalya saṁgrahaḥ) [-sarva vaidalya saṅgraha]"/>
f."/>
282-301).

:
(-saṁghāṭa sūtram) [-saṅghaṭa sūtram]"/>
(-tathāgata jñāna mudrā samādhiḥ)
[-tathāgata jñāna mudrā samādhi]"/>
f."
370-407).

vajra meru shikhara kūṭā gāra dhārarṇī"/>
f."
267-295"/>

1-30).


f."
317-390)

(-sarva buddha viṣayāvatāra jñānā lokā laṁkāraḥ)
[-sarva buddha vishayāvatāra jñānā lokā laṅkāra]"/>
f."/>
416-466).

sapta shatikā prajñā pāramitā"/>

700 shlokas.
#41
"/>

130-180).


#
"/>
44"/>

130-189).

:

#
"/>
22).


#
"/>
33).


:


1-39).16).


f.1-103"/>f."/>
307-332).


f."/>
155-179).
1400 {m75}༾་ས་་ཟད་པས་ས་པ་༿ :


40).

{@} {m76}༾ན་པ་ར་བཞག་ན་་༿ :
mahā smṛty upasthānam"/>
f."
118-455,༾ཧ།་་ཡ།་་ར་༿ f.1-348"/>


: {p.kr=82}
shāli stambhakam"/>
f."/>
190-203)

{@} {m78}༾མས་པ་ང་བན་པ་༿ :


4).

{p.kr=83}
:
(-bhāiṣajya guru vāiḍūrya prabhāḥ)
(+bhāiṣjya guru vāiḍūrya prabhāsh pūrva praṇidhāna)
[-bhaiṣajya guru vaidūrya prabhā]"/>


f."/>
268-295).

f."/>
478-489"/>


:
(-vīra datta gṛḥa pati paripṛcchā)
[-vīra datta gṛha pati paripṛcchā]"/>

24).

karandakaṁ]"/>
f."/>
391-460).


:

f."/>
283-339).

(-dhvajāgra keyūraḥ) [-dhvajāgra keyūram]"/>
f."
408-410).1412 {m87}: (-sūtram) [-sūtra]"/>


{*} {m90}:
(-prapñāpti shāstram) [-prapñapti];

91)༾བན་བས་༿ ::
(-saṁgīti paryāyaḥ) [-saṁgīti paryāya]"/>

pāda];


gama];

: (-dīrghā gamaḥ)
[-dīrghā gama];{m100}༾ཡང་དག་པར་ན་པ་ང་༿ : (-saṁyuktā gamaḥ)
[-saṁyuktā gama];{m101}༾འལ་བ་མ་པར་འད་པ་༿ :
-༾ཏ་༿ )."/>


{m102}༾འལ་བ་ག་༿ :

-༾ང་༿ )."/>


{m103}:

."/>


{m104}༾གང་་མ་༿ : (-uttara granthaḥ) [-uttara grantha]"/>
NA-༾པ་༿ )."/>


{m105}༾ལ་་ལ་གདམས་པ་༿ : (-rājā vavādakam) [-rāju pavādakam];
f."/>
131-142).(Sec(or taught `vivā voce') explanatory verse, et cetera.
#
("/>
1)༾ཞལ་ནས་གངས་པ་༿ :
:: (-samayaḥ) [-samaya];

: (-Tipyiṭakaḥ) [-Tipyiṭaka];

:
Tīkā Tīkā"/>
{@} {m31}༾ཏགས་་བཅད་པ་༿ :
gāthā"/>

::

(-chando vicitaḥ) [-chando vicita]"/>


:


{*} {m47}:
(Sec
: {p.sk=112} {p.kr=283}{p.sk=113}༾ལས་དན་པར་ག་པ་དང་བཅས་པ་ད་པ་དང་བཅས་པ།་༿
:
(-viviktaṁ kāmāir viviktaṁ pāpākair akushala dharmāi
savitarkaṁ savicāraṁ vivekajaṁ prīti sukhaṁ prathama
dhyānam upasaṁpadya viharati)
[-viviktaṁ kāmair viviktaṁ pāpakair akushalair dharmai
savitarkaṁ savicāraṁ vivekajaṁ prīti sukhaṁ prathama
dhyānam upasaṁpadya viharati]"/>

{p.kr=284}
༾དང་་མས་་ན་གག་་ར་བས་ག་པ་ད་པ་༿
༾དད་པ་ད་པ་ང་་འན་ལས་ས་པ་དགའ་བ་དང་༿
༾བ་བ་ཅན་བསམ་གཏན་གས་པ་གས་པར་ས་་གནས་་༿ :
(-sa vitarka vicārāṇāṁ vyupashamād adhyātmaṁ saṁ
prasādāc cetasa
ekotī bhāvād avitarkam avicāraṁ samādhijaṁ prīti sukhaṁ
dvitīya
dhyānam upasaṁpadya viharati)"/>


༾ན་ལ་དང་ས་བན་ཅན་ན་།་་བ་བ་ས་ས་ང་ལ་༿
༾འཕགས་པ་མས་་གང་་ན་པ་དང་ན་པ་བ་བ་ལ་གནས་༿
༾པ་བཏང་མས་པ་ས་བད་པ་་དགའ་བ་ད་པ་༿
༾བསམ་གཏན་གམ་པ་གས་པར་ས་་གནས་་༿ :
(-sa prīter virāgād upekṣako viharati smṛtaḥ saṁprajānan sukha
ca kāyena pratisaṁvedayati yat tad āryā ācakṣate upekṣaka
smṛtimān sukhaṁ viharatīti niṣprītikaṁ tṛtīyaṁ dhyānam
upasampadya viharati)"/>


{p.sk=114}༾ངས་ང་ད་བ་བ་དང་ད་་བ་བ་ཡང་བ་པས་༿
༾བ་བ་ཡང་མ་ན་ག་བལ་ཡང་མ་ན་བཏང་མས་༿
༾དང་ན་པ་ངས་་དག་པ་བསམ་གཏན་བ་པ་གས་པར་༿
༾ས་་གནས་་༿ ]:
:
sa sukhasya ca prahāṇād duḥkhasya ca prahāṇāt pūrvam eva
ca
saumanasya daurmanasyayor astaṁ gamād aduḥkhā sukham
upekṣā
smṛti parishuddhaṁ caturthaṁ dhyānam upasaṁpadya viharati"/>

prānta koṭikaṁ dhyānam"/>


anāgamyam;
:

absorbed in meditation."


:
(Sec
::
sa sarvasho rūpa saṁjñānāṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānam
astaṁ gamān nānātva saṁjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāya tanam upasaṁpadya viharati"/>

{p.sk=115}
༾ལས་ཡང་དག་པར་འདས་་མ་པར་ས་པ་མཐའ་ཡས་་༿
{p.kr=286}
༾མ་ནས་མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད་གས་པར་ས་༿
༾་གནས་་༿ :
(-sa sarvasha ākāshānanty āyatanaṁ samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānān antyāyatanam upasaṁpadya viharati)
[-sa sarvasha ākāshānanty āyatanam samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānān antyāyatanam upasaṁpadya viharati"/>


:
(-sa sarvasho vijñānān antyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁcid
ity ākiṁcanyāyatanam upasaṁpadya viharati)
[-sa saivasho vijñānān antyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁcid
ity ākiṁcanyāyatanam upasaṁpadya viharati]"/>


:
(-sa sarvasho ākiṁcanyāyatanaṁ samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharati)
[-sa sarvasha ākiṁcanyāyatanaṁ samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharati]"/>


:
(-vyutkrāntaka samāpattiḥ, -vyatikrāntaka samāpattiḥ)
[-vyutkrānta samāpattiḥ, +M. vyutkrāntaka samāpattiḥ]"/>: vyāskandaka samāpatti
(-vyāskandaka vyatyasta samāpattiḥ) [+M. vyaskandhaka samāpattiḥ];:@ {m8}༾མས་པར་འག་པ་ང་་༿ :
{p.kr=287}
:
mahā bhūta samatā sādhanam [+M. mahā bhūta samatā
āpādhanam]"/>:
(Sec
: catvāry
apramāṇāni:

:
(-sa maitrī saha gatena cittenāvaireṇāsapatnenā vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvopasaṁpadya viharati)
[-sa maitrī saha gatena cittenāvaireṇāsapatnenā vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvo#
pasaṁpadya viharati
+ sa maitrī saha gatena citte nāvaireṇasapatnena vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvo#
pasaṁpadya viharati
+M. sa maitrī saha gatena citte nāvaireṇāsampannen vyābādhena
vipulena mahad gatenāpramāṇenā dvayena subhāvitenāikā
disham adhimucya sphāritvo#
pasaṁpadya viharati]"/>

༾བ་པ་དང་་དང་ག་དང་ཐད་ཀར་མ་པ་ཐམས་ཅད་་༿
༾དང་ན་པ་འག་ན་འ་༿ :
tathā dvitīyaṁ tathā tṛtīyaṁ tathā caturtham ity ūrdhvam
adhas tiryak sarvashaḥ sarvāvantam imaṁ lokam
(-tathā dvitīyaṁ tathā tṛtīyaṁ tathā caturtham ity ūrdhvam
adhas tiryak sarva sarvāvantam imaṁ lokam)"/>

2nd, 3rd, 4th and this whole world

(Sec
: {p.sk=117} {p.kr=288}
(-aṣṭau vimokṣāḥ, -A+B aṣṭāu vimokṣāḥ) [-aṣṭau
vimoksāḥ]"/>

1 Cf. D. LIX.

[-༾ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་ལས་་ལ་་གགས་མས་ལ་༿
༾་བ་འ་་མ་པར་ཐར་པ་གས་པ་༿ :
:
subhaṁ vimokṣaṁ kāyena sākṣāt kṛtvo#
pasaṁpadya
viharaty aya
tṛtīyo vimokṣaḥ"/>

༾་གས་པ་འ་ས་མས་བ་པར་ར་ང་་ཏགས་་༿
༾འ་ས་མས་ད་ལ་་ད་པས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མ་༿
༾ནས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་མད་གས་པར་ས་་མད་༿
༾གས་པར་ས་་གནས་པ་འ་་མ་པར་ཐར་པ་བ་པ་༿ :
(-sa sarvasho rūpa saṅjñānāṁ samatikramāt pratigha
saṅjñānam
astaṁ gamān nānātva saṁjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāyatanam upasampadya viharaty ayaṁ caturtho
vimokṣaḥ
-sa sarvasho rūpa saṅjñānāṁ samatikramāt prathama
saṅjñānam
astaṁ gamān nānātva saṅjñānam amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānantyāyatanam upasampadya viharaty ayaṁ caturtho
vimokṣaḥ)"/>


༾ནས་མ་ས་མཐའ་ཡས་་མད་གས་པར་ས་་༿
༾གནས་པ་འ་་མ་པར་ཐར་པ་་་༿ )
:
(-sa sarvasha ākāshānantyāyatanaṁ samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṁpadya viharaty
ayaṁ pañcamo vimokṣaḥ)
[-sa sarvasha ākāshānantyāyatanaṁ samatikramyānanta
vijñānam iti vijñānānantyāyatanam upasaṁpadya viharaty
ayaṁ pañcamo vimokṣaḥ]"/>

{p.sk=118}
༾ལས་ཡང་དག་པར་འདས་་་ཡང་ད་་མ་ནས་་ཡང་༿
༾ད་པ་་མད་གས་པར་ས་་གནས་པ་འ་་མ་༿
༾པར་ཐར་པ་ག་པ་༿ :
sa sarvasho vijñānānantyāyatanaṁ samatikramya nāsti kiṁcid ity
ākiṁcanyāyatanam upasaṁpadya viharaty ayaṁ Saṣṭho
vimokṣaḥ"/>

༾དག་པ་འདས་ནས་འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་་མད་༿
༾གས་པར་ས་་གནས་པ་འ་་མ་པར་ཐར་པ་བན་པ་༿
:
(-sa sarvasha ākiṁcanyāyatanaṁ samatikramya nāiva saṁjñā
nāsaṁjñāyatanam upasaṁpadya viharaty ayaṁ saptamo
vimokṣaḥ)"/>[-༾་མ་པ་ཐམས་ཅད་་འ་ས་ད་འ་ས་ད་ན་༿
༾་མད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་་འ་ས་དང་ཏར་བ་༿
༾འག་པ་ས་ས་མན་མ་་ས་ནས་གས་པར་ས་་༿
༾གནས་པ་འ་་མ་པར་ཐར་པ་བད་པ་༿ :
(-sa sarvasho nāiva saṁjñānāsaṁjñāyatanam samati kramya
saṁjñā
vedita nirodhaṁ kāyena sākṣāt kṛtvo#
pasaṁpadya viharaty
ayam
aṣṭamo vimokṣaḥ)
[-sa sarvasho nāiva samjñānāsaṁjñāyatanam samati kramya
saṁjñā
vedita nirodhaṁ kāyena sākṣāt kṛtvo#
pasaṁpadya viharaty
ayam
aṣṭamo vimokṣaḥ]"/>


(Sec

{p.sk=119}
: {p.kr=290}
aṣṭāv abhibhvāyatanāni (-B aṣṭāu abhibhvāyatanāni)"/>:
adhyātma rūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati parīttāni
suvarṇa
durvarṇāni tāni khalu rūpāṇy abhibhūya jānāty abhibhūya
pashyati
evaṁ saṁjñī ca bhavati idaṁ prathamam abhibhvāyatanam"/>


:
adhyātmama rūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati mahad
gatāni
suvarṇa durvarṇāni tāni khalu rūpāṇy abhibhūya jānāty
abhibhūya
pashyati evaṁ saṁjñī ca bhavati idaṁ dvitīyam abhibhvāyatnam"/>

༾་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་མང་བ་ད་ན་༿
༾་འང་བ་མས་ལ་་་དར་ན་ཟར་མ་་ག་གམ་༿
༾ལ་བའ་ར་༿ nA༾་རས་ན་མ་ན་་ཁ་ག་ན་་༿
༾ན་་་ར་ན་པ་ད་ན་་འང་བ།་༿
༾་བན་་ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་༿
༾གགས་ན་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་ན་པ་༿
༾ད་ན་་འང་བ་མས་ལ་་བ་འ་་གལ་ས་༿
༾གན་པ་་མད་གམ་པ།་༿
-༾ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་གགས་༿
༾་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་མང་བ་ད་ན་༿
༾་འང་བ་མས་ལ་་་དར་ན་ཟར་མ་་ག་གམ་༿
༾ལ་བའ་ར་༿ nA༾་རས་ན་མ་ཏགས་པ་ཁ་ག་ན་་༿
༾ན་་་ར་ན་པ་ད་ན་་འང་བ།་༿
༾་བན་་ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་༿
༾གགས་ན་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་ན་པ་༿
༾ད་ན་་འང་བ་མས་ལ་་བ་འ་་གལ་ས་༿
༾གན་པ་་མད་གམ་པ།་༿
-༾ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་གགས་༿
༾་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་མང་བ་ད་ན་༿
༾་འང་བ་མས་ལ་་་དར་ན་ཟར་མ་་ག་གམ་༿
༾ལ་བའ་ར་༿ nA༾་རས་ན་མ་ཏགས་པ་ཁ་ག་ན་་༿
༾ན་་་ར་མང་བ་ད་ན་་འང་བ་ལ་་།་༿
༾་བན་་ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་༿
༾གགས་ན་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་ན་པ་༿
༾ད་ན་་འང་བ་མས་ལ་་བ་འ་་གལ་ས་༿
༾གན་པ་་མད་གམ་པ།་༿
-༾ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་གགས་༿
༾་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་མང་བ་ད་ན་༿
༾་འང་བ་མས་ལ་་་དར་ན་ཟར་མ་་ག་གམ་༿
༾ལ་བའ་ར་༿ nA༾་རས་ན་མ་ཏགས་པ་ཁ་ག་ན་་༿
༾ན་་་ར་མང་བ་ད་ན་་འང་བ་ལ་་།་༿
༾་བན་་ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་༿
༾གགས་ན་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་མང་བ་༿
༾ད་ན་་འང་བ་མས་ལ་་བ་འ་་གལ་ས་༿
༾གན་པ་་མད་གམ་པ་༿ )
[-༾ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་བས་་ལ་་གགས་༿
{p.kr=291}༾་་ཁ་ག་ན་་་ར་ན་པ་ད་ན་་༿
༾འང་བ་མས་ལ་་་དར་ན་ཟར་མ་་ག་་༿
༾ལ་ཝའ་ར་༿ nA༾་རས་ན་མ་ཏགས་པ་ཁ་ག་ན་་༿
༾ན་་་ར་ན་པ་ད་ན་་འང་བ་༿
༾་བན་་ནང་གགས་ད་པར་འ་ས་པས་་ལ་་༿
༾གགས་ན་་ཁ་ག་ན་་ན་་་ར་ན་པ་༿
༾ད་ན་་འང་བ་མས་ལ་་བ་འ་་ལ་ས་༿
༾གན་པ་་མད་གམ་པ་༿ ]:
adhyātmam arūpa saṁjñī bahirdhā rūpāṇi pashyati nīlāni
nīla
varṇāni nīla nidarshanāni nīla nirbhāsāni tad yathā
umakapuṣpa
saṁpannaṁ vā vārāṇaseyaṁ vastraṁ nīlaṁ nīla
varṇaṁ nīla
nidarshanaṁ nīla nirbhāsam evam evādhyātmam arūpa saṁjñī
bahirdhā rūpāṇi pashyati nīlāni nīla varṇāni nīla
nidarshanāni
nīla nirbhāsāni idaṁ tṛtīyam abhibhvāyatanam"/>
thus the conceiving [of] the inward soul to have no


in the same manner the inward consciousness (the soul) looking on the external red objects, they appear with a red


{p.sk=122}
༾ཡང་དག་པར་འདས་་གས་པ་འ་ས་མས་བ་པར་ར་༿
༾ང་་ཏགས་་འ་ས་མས་ད་ལ་་ད་པས་༿
༾ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་་ས་ནམ་མཁའ་མཐའ་ཡས་༿
༾་མད་གས་པར་ས་་གནས་པ་༿
༾འ་་གལ་ས་གན་པ་་མད་བན་པ་༿ :
:
(-sa sarvasho rūpa saṁjñānaṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānām
astaṁ gamān nānātva saṁjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānanty āyatanam upasaṁpadya viharati idaṁ saptamam
abhibhvāyatanam)
[-sa sarvasho rūpa saṁjñānaṁ samatikramāt pratigha
saṁjñānām
astaṁ gamān nānātva samjñānām amanasi kārād anantam
ākāsham
ity ākāshānanty āyatanam upasaṁpadya viharati idaṁ saptamam
abhibhvāyatanam]"/>


:
sa sarvasha ākāshānantyāyatanaṁ samati kramyānantaṁ
vijñānam
iti vijñānāntyāyatanam upasaṁpadya viharati idam aṣṭamam
abhibhvāyatanam"/>(Sec

: {p.kr=294}
dasha kṛtsnāyatanāni [-dvādasha kṛtsnāyatanāni]:
Names of the Twelve Entire (Whole, Complete, Perfect) Senses or
Ideas (or Elements), or Vehicles of Senses.{p.kr=296}
༾གས་་ད་ང་ཚད་ད་པར་འ་ས་་ད་༿
:
pṛthivī kṛtsnām ityeke saṁjānate ity ūrdhvam adhas tiryag
advayam apramāṇam
[-pṛthivī kṛtsnām ityeke saṁjānate ity ūrdhvam adhas tiryag
apramāṇam]"/>


:
ap tejo vāyu nīla pīta lohitāvadāta kṛtsnām ity eke saṁjānate
ity ūrdhvam adhas tiryag advayam apramaṇam"/>


(Sec

:
trīṇi vimokṣa mukhāni"/>(Cf. D. LXXIII:
apraṇihitam"/>(Sec
:
, (-A+B catvāri pratisharaṇāni)"/>(Cf. D. LIII.

{p.sk=124}
artha pratisaraṇena bhavitavyaṁ na vyañjana pratisharaṇena"/>

{p.kr=297}
(-jñāna pratisaraṇena bhavitavyaṁ na vijñāna pratisaraṇena)
[-jñāna pratisaraṇena bhavitavyaṁ na vijñāna pratisharaṇena]"/>:
nītārtha sūtra pratisaraṇena bhavitavyaṁ na neyārtha sūtra
pratisaraṇena"/>


(Sec
{p.sk=124} {p.kr=80}

(-tri vidhāḥ prajñāḥ, -A+B tri vidhā prajñā) {n/a}"/>
(Sec
:: (-pañca vidyā sthānāni)"/>
:
{p.sk=125}


(Sec
:


:
(-pratyutpanna sukham āyatyāṁ duḥkha vipākaṁ)
[-pratyutpanna sukham āyatyāṁ duḥkha vipākam]"/>:
pratyutpanna duḥkham āyatyāṁ sukha vipākam"/>[-༾ད་་ང་བ་ལ་ཡང་ག་བལ་ལ་་མ་༿
༾ལ་མ་པར་ན་པ་ག་བལ་བ་༿ :
pratyutpanna duḥkham āyatyāṁ duḥkha vipākam"/>


:
(-pratyutpanna suḥkḥam āyatyāṁ suḥkha vipākam)
[-pratyutpanna sukham āyatyāṁ sukha vipākam]"/>


(Sec
:


(Sec
:
Saḍ anuttaryāṇi (-A Saḍ anuttaryāni):
Names of Six Excellent (Best, Supreme) Things.


:
shikṣānuttaryam"/>

(Sec
{p.sk=127}
:


:(Sec

{p.kr=298}
:
(-nava pramodya pūrvakā dharma
-+A+B nava pramodya pūrvakā dharmāḥ)
[-nava pramodya pūrvakā dharmāḥ]"/>


::
(-prīti manasaḥ kāyaḥ prasrabhyate)
[-prīta manasaḥ kāyaḥ prasrabhyate
+M. prīti manasaḥ kāyaḥ prasrabhyate]"/>:
prasrabdha kāyaḥ sukhaṁ vedayati
[+Mṣ. prasrabha kāyaḥ sukhaṁ vedayati
+Mṣ. prasaddha kāyaḥ sukhaṁ vedayati]"/>:
sukhitasya cittaṁ samādhīyate [-sukhita cittaṁ samādhīyate]"/>


{*} {m5}༾མས་མཉམ་པར་བཞག་ན་ཡང་དག་པ་་་བ་བན་་༿
༾རབ་་ས་།་༿

:
(-samāhita citto yathā bhūtaṁ prajānāti)
[-samāhita citto yathā bhūtaṁ prajānāti yathābhūtaṁ
pashyati]"/>


@ {m6}༾ཡང་དག་པ་་་བ་བན་མང་་༿ :
yathābhūtaṁ pashyati" c="{n/a}"/>
1592 {m7}.(-༾ཡང་དག་པ་་་བ་བན་མང་བས་་བར་༿
{p.sk=128}༾འར་་༿ ]:
:
(-yathā bhūta darshī nirvidyate)
[-yathā bhūta darshano nirvidyate
+M. yathā bhūta darshī nir vidyate]"/>


:


༾མང་བ་འང་་༿ :(Sec
{p.kr=299}

Saḍ niḥsaraṇīya dhātavaḥ"/>

(-vyāpādasyāvyāpādo niḥsaraṇaṁ māitrī)
[-vyāpādasyāvyāpādo niḥsaraṇaṁ maitrī]"/>

(-vihiṁsā niḥsaraṇaṁ karuṇā) [-vihiṁsā niḥsaraṇaṁ
karuṇa]"/>


:
:
vicikitsā niḥsaraṇam asmimāna samudghātaḥ"/>


nimitta niḥsaraṇam animittam"/>


(Sec

:
catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakrāṇi
(+A catvāri deva manuṣyāṇāṁ cakraṇī)"/>

:]:
(sat puruṣāpāshrayam)
[-sat puruṣāshrayam, +M sat puruṣāpāshrayam]"/>:
:
pūrva kṛta puṇyatā
(-pūrve ca kṛta puṇyatā) [+M. pūrve ca kṛta puṇyatā]"/>(Sec
{p.sk=129}
{p.kr=300}
༾ད་པ་ལ་གས་པ་" c="་ང་ལ་" ༿
:


:
(-pradesha kārin) [-pradesha kārī]"/>


kārī]"/>


kārin);


:


[+Mṣ༾འས་པར་མ་ར་པ་༿ ]:
ashavalam (-asavalitam)"/>


:
{p.kr=301}

:

:


21)༾འཕགས་པ་དས་པ་༿ : ārya kāntam;

]:
:
āyatyām saṁvaram āpadyate"/>(āpadyate has been separately taken in Mṣ.
:::(Sec

[-༾ལ་འར་་ཡན་ལག་ལ།་་ལ་འར་ད་པ་༿ {p.kr=302}༾དང་ལ་༿ "༾ར་་ན་ཏན་" c="་ང་ལ་༿" ]:
:
yonisho manasi kāraḥ"/>:
:
:
āsvādana saṁprayukta dhyānam"/>

:
abhiṣyandayati"/>


:
pariṣyandayati"/>


: parispharayati [-parispharati]"/>: ekākino raho gatatā;(Cf. M. and S.

{*} {m14}.(-༾ག་པ་ག་་་་རགས་པ།་༿
:
(-sthūla bhittikatā audārikatā) [-sthūla bhittikatā]"/>

15)༾རགས་པ་༿ :
audārikatā"/>


:


ti bhāvaḥ]"/>(Sec
: catvāri vyākaraṇāni: On the
Names[-vibhajya vyākaraṇam]"/>::
{p.sk=133}
(Sec
:
]:
parikalpita lakṣaṇam"/>
(Sec
: catvāro'bhiprāyāḥ:
{p.kr=304} On the Names of the Four Kinds of Remembering
(Thinking of, Reflecting On)arthānta rābhiprāyaḥ [+Mṣ. anāntā rabhiprāyaḥ]"/>


(Sec
: catvāro'bhisaṁdhayaḥ:(-lakṣaṇābhisaṁdhiḥ) [-lakṣanābhisaṁdhiḥ]"/>:
pariṇāmanābhisaṁdhiḥ;


(Sec
:
: shamathaḥ (-shamathā)"/>


:


(-yonisho manasi kāraḥ) [-yonisho manaskāraḥ"/>(See Sec.85, #1641
.(Sec
: (-dāshā kushalāni, -A+B dashā
kushalāni)
{n/a}"/>


:


:
(Sec
: {p.kr=98}:

(-kāma mithyācārād viratiḥ) [-kāma mithyācārād virati]"/>(-catvāri vāk sucaritāni) [-vāk sucaritam]"/>


:::
::

(Sec

(-dāna mayaṁ puṇya kriyā vastu) [-dāna mayam puṇya kriyā
vastu]"/>


{p.sk=136}
(-shīla mayaṁ puṇya kriyā vastu) [-sīla mayam puṇya kriyā
vastu]"/>:


@ {m5}༾ན་ཏན་༿ :
(Sec

{p.kr=99}
:
(-paramārtha paryāyāḥ) {n/a}"/>


:::


:
(-dharma dhātvasaṁbhedaḥ) [-dharma dhātu asambheda]"/>


:
(-advayam etad advāidhīkāram abhinnam acchinnam)
[-advayam etad advaidhīkāram abhinnam acchinna]"/>


({Sec=95}(-༾་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
:
(-nirvāṇa paryāyāḥ, -B nirvāṇa paryāyaḥ) {n/a}"/>5 aggregates which constitute the body
and soul.

{p.kr=100}
(-nirupadhi sheṣa nirvāṇam) [-nirupadhi sheṣa nirvāṇa]"/>


(-apratiṣṭhita nirvāṇam) [-apratiṣṭhita nirvāṇa]"/>

{@} Sec.95a.(NA, -A NA, -B NA) {n/a}: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
{n/a}

(-༾བ་པ་ཡང་མ་ན་་བ་པ་མ་ན།་༿{@} Sec.95b.(NA, -A NA, -B NA) {n/a}: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
{n/a}


(Sec

:


: (-nāthaḥ) [-nātha]"/>
:1747 {m7}༾གནས་༿ :
layanam"/>
{*} {m9}: (-dvīpaḥ)
[-dvīpa]"/>
::
paritrātā"/>({Sec=97}(-༾་ར་་བ་མ་པ་ང་ལ།་༿:
(-mānanā paryāyāḥ) {n/a}"/>::
::: (-upasthānam) [-upasthāna];


:: (-gāuravam) [-gauravam];: (-sāmīcī) [-sāmīci];:

:


{*} {m26}:


:

140-1) Keeping him near, serving, good service.

:{*} {m32}
:{@} {m33}༾ས་པར་་བ་༿ :


:
pūrvāhhilāpī (-pūrvāhhilāpin)"/>({Sec=98}(-༾་བ་མ་ངས་ལ།་༿
:
(NA) (-A utsuṭi paryāyaḥ, -B NA) {n/a}"/>


{*} {m1}:@ {m2}༾བམ་པ་༿ :


{*} {m3}: (-ārambhaḥ) [-arambha]"/>::@ {m8}༾ཁ་ག་་ས་འས་པ་༿ :


{*} {m9}
:(P.142-3)༾བས་དང་ར་ང་གདགས་༿ )
:
:{@} {m14}༾མ་དང་ས་ལ་མ་འབར་བ་་་༿ :
ādīpta shirash celopamaḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m15}༾་བ།་་བན་པ་བས་དང་ར་་གཏགས་༿ :


:{@} {m17}༾ན་བ་༿ :
ātāpī" c="{n/a}"/>
::


{@} {m21}༾ས་ང་ར་འན་པ།་་ད་ར་འན་པ་༿ :
asthī kṛtya" c="{n/a}"/>
{@} {m23}༾བད་པ་་དང་་བ་ར་ད་པ་མ་ན།་༿
༾བད་པ་་དང་་བ་ར་ད་པ་མ་ན་པ་༿ :
na vyāhāra ryta vāk paramaḥ" c="{n/a}"/>

:


{@} {m26}༾་ཆ་ས་པ།་་་ཆ་བ་ས་པ་༿ :
saṁnāha saṁnaddhaḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m27}༾་ང་བན་པ་༿ :

{@} {m28}༾གསལ་བ།་་འབར་བ།་་ངས་པ་བས་དང་ར་༿ :


{@} {m29}༾ནན་ཏན།་་འབད་པ་༿ :{@} Sec
:
abhaya paryāyaḥ (-A+B abhaya paryāyāḥ)" c="{n/a}"/>

{*} {m1}:{*} {m2}༾་འགས་པ་༿ : (-vicāradaḥ) [-abhīru];

{*} {m6}:@ {m7}༾་དངང་༿ :

: (-nārttīyati) [-narttīyati];(Sec

{p.sk=144}
(-༾ང་་ཁམས་་མད་ག་ལས་་བར་ན་པ་༿
{p.kr=103}༾ང་པ་་ལ།་༿
(-pañcopadāna skandhāḥ, -A+B pañcopādāna skandhāḥ)
{n/a}"/>
1)༾་བར་ན་པ་ང་་་༿ :
pañcopādāna skandha"/>skandha];


skandha];


:
({Sec=101}(-༾གགས་་ང་་་ར་་བ་ང་ལ།་༿
:
(-+A+B catvāri mahā bhūtāni, -rūpa skandha nāmāni) {n/a}"/>

1)༾འང་བ་ན་་བ་༿ :
catvāri mahā bhūtāni"/>
tvaṁ];


:


rūpam];
: (-nishrayaḥ) [-nishraya];


: (-sthānam) [-sthānaṁ];


:[-upabṛṁhaṇa];


145-6) The body of colour.


:: (-shātam) [-shāta];


:


48)༾འང་བ་ལས་ར་པ་གགས་༿ :
bhautika rūpa"/>{@} {m54}༾བན་་ད་པ་༿ :
asani darshanam" c="{n/a}"/>
1890 {m55}༾གས་པ་དང་བཅས་པ་༿ :

:
(-anupātta mahā bhūta hetukaḥ sattvākhyo' sattvākhyo
manojñā manojñāshca)
[-anupātta mahā bhūta hetuka]"/>


{*} {m58}.(-༾ན་པ་འང་བ་ན་་་ལས་ང་བ་༿ {p.kr=106}༾མས་ཅན་་ན་པ་དང་མས་ཅན་་་ན་པ་ད་་ང་བ་༿
༾དང་ད་་་ང་བ་༿ )
:
(-upātta mahā bhūta hetukaḥ sattvākhyo' sattvākhyo
manojñā manojñāshca)
[-satvākhyā satvākhya]"/>

59)༾ད་་ང་བ་དང་ད་་་ང་བ་༿ :
manojñā manojñāshca"/>
60)༾ན་པ་འང་བ་ན་་་ལས་ང་བ་༿ :
upātta maha bhūta hetuka"/>
61)༾མས་ཅན་་ན་པ་དང་མས་ཅན་་་ན་པ་༿ :
satvākhyā satvākhya"/>

58 above.
#
{m62}༾ད་་ང་བ་དང་ད་་་ང་བ་༿ :
manojñā manojñāshca"/>

59 above.

: (-lavaṇaḥ) [-lavaṇa];


: (-kaṭukaḥ) [-kaṭuka];:
(-avijñaptiḥ) [-avijñapti];(Sec
: {p.kr=107}
:
(-aduḥkhā sukhāḥ) [-aduḥkhā sukha]"/>(Sec
:: (-parīttā) [-paritta];


:


({Sec=104}(-༾མས་དང་མཏངས་པར་ན་པ་འ་ད་དང་༿
{p.sk=149}༾མས་དང་ན་པ་མ་ན་པ་འ་ད་་ང་ལ་༿ )
[-༾མས་དང་མཚངས་པར་ན་པ་འ་ད་དང།་༿
(-cāita sika dharmāḥ, -A NA) {n/a}"/>


:
:

:


(apatrāpyam) [-apattavyam, +for apatrapā]"/>


:

:

: (-pratighaḥ) [-pratigha];


[-mānāti māna];


māna];

dṛṣṭi];


:
(-anta grāha dṛṣṭiḥ) [-anta grāha dṛṣṭi]"/>


:

::

:{@} {m65}༾འཔ་པ་ད་པ་༿ : (-aprāptiḥ) [-aprāpti];
{n/a}
::

:{@} {m76}༾་་ཏགས་༿ :
vyañjana kāyaḥ" c="{n/a}"/>

{*} {m77}::: (-yogaḥ) [-yoga];


: (-jāvaḥ) [-jāva, -java];
: (-anukramaḥ) [-anukrama];


{*} {m86}:{@} {m87}༾ཐ་དད་པ།་་་ག་༿ :
bhedaḥ" c="{n/a}"/>

:
sāmagrī;
:

(Sec
:
{p.kr=111}
: (-vijñāna namāni, -A NA) {n/a};

vijñānam]"/>


:@ {m4}༾ན་ངས་ཅན་མ་ན་པ་ད་༿ :
153-4) Cognition or knowledge by the eye.

vijñānam];(Sec
: (dvādashāyatanāni) {n/a};

[-spraṣṭavyāyaṭanam]"/>


:(Sec
: (-aṣṭā dasha dhātavaḥ)
{n/a}"/>

18 organs (or roots, primary substances

(-cakṣur vijñāna dhātuḥ) [-cakṣur vijñāna dhātu]"/>(-ghrāṇa vijñāna dhātuḥ) [-ghrāṇa vijñāna dhātu]"/>(-jihvā vijñāna dhātuḥ) [-jihvā vijñāna dhātu]"/>(-mano vijñāna dhātuḥ) [-mano vijñāna dhātu]"/>


(Sec
:


22 organs


[-samādhīndriya];({Sec=109}(-༾ང་་དང་ཁམས་དང་་མད་དང་དབང་་བཀབས་༿
:
(-skandha dhātvāyatanendriyāntargatāni pādāntarāṇi
-A skandha dhātvāyatanendriyaṁ antargatāni pādāntarāṇi
-B skandha dhātvāyatanendriya antargatāni padāntarāṇi) {n/a}"/>

:
(-avadhāraṇam) [-avadharaṇa]"/>
."/>
:
(-suvarṇaḥ) [-suvarṇa]: A fine colour.

:
(-durvarṇaḥ) [-durvarṇa]"/>
{*} {m7}.(-༾བ་།་༿ -༾ར་་་།་༿ -༾ར་་བ་།་༿ -༾ག་།་༿
-༾་བ།་༿
:
(-shabalam) [-shavala]"/>

{*} {m10}
: (-ābhogaḥ) [-abhoga];


: (-abhilākṣaḥ) [-abhilakṣa];


{*} {m14}::{*} {m16}:{*} {m19}
:
:{*} {m23}:


2109 {m27}༾ཏགས་བངས་ས་ར་འབས་པ་༿:
(-caṇḍa vaco dāshitā) [-caṇḍa vaco dashitā]"/>


{@} {m30}༾ན་བ་༿ :
vañcanā" c="{n/a}"/>

{@} {m31}༾ངས་་གགས་པ།་་འས་པ་༿ :


{@} {m32}༾།་་་འཚམ་པ།་་་མཚམ་པ་༿ :


:{*} {m34}:{@} {m35}༾ས་ན་་པ་༿ :
mahā bhūmikaḥ"/>
:

:{@} {m45}༾་བན་པ་དང་བཅས་པ་༿ :
tat sabhāgaḥ" c="{n/a}"/>

:

:
2135 {m53}༾འང་བ་༿ : (-bandhanam) [-bandhana];


{@} {m54}༾བག་ལ་ཉལ་བ་དང་་གས་བས་དང་ར།་༿
-༾བག་ལ་ཉལ་བ་དང་་ས་བས་དང་ར་༿ :
anushayaḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m55}༾ན་ནས་ན་བ།་༿ +༾ན་ནས་ང་བ་༿ :


{@} {m56}༾་བ་ན་ངས་པ་༿ :


{@} {m57}༾ན་ནས་དས་པ་༿ :


{@} {m58}༾ངས་་དས་པ་༿ :


{@} {m59}༾ཟག་པ་༿ :


{@} {m60}༾་་༿ :

{@} {m62}༾་བར་ན་པ་༿ :
upādānam" c="{n/a}"/>

{@} {m63}༾མད་པ་༿ :


[-nīvaraṇa];
{@} {m67}༾གགས་ད་པ་དང་ན་༿ :
ārūpya prati saṁyuktaḥ"/>
{@} {m68}༾མང་བས་ང་བར་་བ་༿ :
dashana prahātavyaḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m69}༾མས་པས་ང་བར་་བ།་་བམས་པས་ང་བར་་བ་༿ :


{@} {m70}༾འད་པས་བས་པ་༿ :


{@} {m71}༾འད་པ་ཁམས་་གགས་པ་༿ :


{@} {m72}༾འད་པ་ན་ད་པ་༿ :


{@} {m73}༾ང་མ་ཆ་དང་མན་པ་༿ :


{@} {m74}༾ཐ་མ་ཆ་དང་མན་པ་༿ :


{@} {m75}༾ན་ནས་པ་ང་་འམ་ན་ར་བ་༿ :


{*} {m76}::

{@} {m79}༾ན་་ས་་འལ་བ་༿ :
dīrghānu parivartī" c="{n/a}"/>

{@} {m80}༾ག་་ས་་འལ་བ་༿ :


{@} {m81}༾ག་་ས་་འང་བར་འར་༿ :
{@} {m84}༾མཚམས་ར་པ།་་འལ་བར་ད་པ་༿ :
saṁdhim badhnāti, saṁdhim avāpuoti" c="{n/a}"/>

{@} {m85}༾ས་་འང་བ།་་ས་་གས་པ།་་ས་་བགས་པ།་༿
༾ས་་གར་བ་༿ :


:{@} {m87}༾ས་་འལ་བ་༿ :
anusahitaḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m88}༾འ་བ་ཏགས་པ་༿ :


{@} {m89}༾ད་མཚམས་ར་བ།་་འལ་བར་ད་པ་༿ :


{@} {m90}༾མཚམས་ར་བ་ད་པ་༿ :


{@} {m91}༾ས་་འག་པ་༿ :


{@} {m92}༾ད་ལ་ད་པ།་་་བ་འས་་ད་པ་༿ :


{@} {m93}༾འད་པ།་་འར་བ་༿ :


{@} {m94}༾འཚམས་ར་བ་༿ :


{@} {m95}༾འར་དང་བཅས་པ་༿ :


{@} {m96}༾ན་༿ :


{@} {m97}༾ན་ཆགས་པ་༿ :


{@} {m98}༾ན་་འཆད་པ་འར་་༿ :


{@} {m99}༾ས་་ང་བ།་་ས་་གས་པ།་་ས་་མཐན་པ་༿ :@ {m100}༾མ་ང་བ་ལས་ང་བ།་་མ་ང་བ་ལས་འང་བ་༿ :@ {m101}༾་ག་པ།་་་གས་པ་༿ :


@ {m102}༾འས་མ་ས་༿ :@ {m103}༾་ར་བགས་པ་འག་པ་༿ :@ {m104}༾་ར་བགས་པ་མ་ན་པ་འག་པ་༿ :
apratisaṁkhyā nirodhaḥ" c="{n/a}"/>


@ {m105}༾འས་ས་༿ :@ {m106}༾ཟག་བཅས།་་ཟག་པ་དང་བཅས་༿ :@ {m107}༾ཟག་ད།་་ཟག་པ་ད་པ་༿ :
(Sec
: {p.sk=163} {p.kr=305}(This title is left out in M.

: raktaḥ (+rañj+ta)"/>


:: gṛddhaḥ (+gṛdh+ta);


:


: (-adhyavasitaḥparigredhaḥ];


:: lolupaḥ [+MS. lalupaḥ];


::


:{*} {m18}༾ཡང་འད་པ་༿
: (-bhūyas kāmatā){@} {m19}༾འད་ལ་༿ :
yādṛcchikaḥ"/>


:
:

::: (-netaretareṇa saṁtuṣṭiḥ)
ne#
tare#
tareṇa saṁtuṣtam [+M. ne#
tare#
tareṇa saṁtuṣṭiḥ]"/>::::"/>(Repeated. See No. 19.

:
"/>(See No. 18.


(Sec
: traya duḥkhatā:


(Sec
: punar aṣṭau
duḥkhatāḥ {p.sk=166}
(-A punar aṣṭāu duhkhatāḥ, -B punar aṣṭāu duḥkhatā):
On the Names of the Eight Sorts of Pain (Misery or Distress).

:
:
apriya saṁprayoga duḥkham
[+MS. apriya saṁprayogo duḥkham. M. apriya saṁprayoye duḥkham]"/>


{p.kr=308}
:
(-saṁkṣepeṇa pañcopadāna skandha duḥkham)
[-saṁkṣepeṇa pañco#
pādāna skandha duḥkham
[+MS. saṁkṣepaṇam pañco#
pādāna skandha duḥkham]"/>


({Sec=113}(-༾ན་ང་འལ་བར་འང་བ་ཡན་ལག་༿ {p.sk=166} {p.kr=21}༾བ་གས་་ང་ལ་༿ )
:


12 catagories.

or sensation."/>
: (-upādānam) [-upādāna];
{@} {m13}༾་ངན་༿ :
shokaḥ" c="{n/a}"/>

{@} {m14}༾་གས་འན་པ་༿ :


{@} {m15}༾ག་བལ་བ་༿ :


{@} {m16}༾ད་་བ་བ་༿ :


{@} {m17}༾འག་པ་༿ :
(Sec
: Saḍ hetavaḥ:
:
saṁprayukta hetuḥ"/>

(Sec
: catvāraḥ pratyayāḥ:


:
samanantara pratyayaḥ"/>


: ālambana pratyaya(Sec
:


:


{*} {m3}༾ས་་ད་པ་འས་་༿ :@ {m4}༾བས་གཞན་་ས་་མཐར་ག་་ཡང་གདགས།་༿
༾ས་་མར་ཡང་གདགས་༿ : (NA)" c="{n/a}"/>(Sec
: catvāro yonayaḥ;


(Cf. D. XC.

(-jārāyu jāḥ) [-jarāyu jāḥ]"/>(Sec
: catvāra āhārāḥ:
-kavatikāhraḥ) [-kapatikāhāraḥ"/>(Cf. M. and S., and also Pāli kabaliṅkārahāra (see P.).

(Sec
: nava sattvāvāsā

::
(-nānātva kāyā ekatva saṁjñinas tad yathā
devā brahma kāyikāḥ prathamābhinirvṛttāḥ)
[-nānātva kāyā ekatva saṁjñinaḥ tad yathā
devā brahma kāyikāḥ prathamābhinirvṛttāḥ"/>


[-༾ས་གག་པ་འ་ས་ཐ་དད་པ་དག་དར་ན་༿
༾ད་གསལ་བ་མས་་༿ :
(-ekatva kāyā nānātva saṁjñinas tad yathā ābhāsvarāḥ)
[-ekatva kāyā nānātva saṁjñinaḥ tad yathā ābhāsvarāḥ]"/>

(-ekatva kāyā ekatva saṁjñinas tad yathā devāḥ shubha
kṛtsnāḥ)
[-ekatva kāyā ekatva saṁjñinaḥ tad yathā devāḥ shubha
kṛtsnāḥ]"/>
:


(-ākiṁcanyāyatanam) [-ākiñcanyāyatanaṁ]"/>


nāiva saṁjñā nāsaṁjñāyatanam"/>


(-asaṁjñi sattvāḥ) [-āsaṁjñi sattvāḥ]"/>(Sec
: aṣṭāv akṣaṇāḥ;


::


[-indriya vikalyam, -indriya vaikalyam]"/>


:
(Sec
{p.sk=171}
:
(-tri karmā kārāṇi, -A tri kārma kārāṇi
-B tri karmā kārādi nāmāni) [-tri karma kārāṇi"/>(Cf. D. CXXXII.
:
upapadva vedanīyam"/>


:

:
karma svakaḥ"/>: karma dāyādaḥ
(+karma+dāyā+ādaḥ);


:
2318.? {m11}: (-māulam) [-maulam];


:


:
bhāvitam"/>


(Sec
: (-pañcānantarīyāṇi
"/>

1 Cf. D. LX.

::
arhad ghātaḥ [+M. arhad vadhaḥ]"/>


:

:
(-tathāgatasyāntike duṣṭa citta rudhirotpādanam)
[-tathāgatasyāntike duṣṭa citta rudhirātpādanam]"/>(Sec
::
mātur arhatyā dūṣaṇam"/>


(-༾ས་པ་ས་ལ་གནས་པ་ང་བ་མས་དཔའ་བསད་པ་༿ :
niyata bhūmi sthitasya bodhisattvasya māraṇam"/>

māraṇam]"/>


::
stūpa bhedanam"/>


(Sec
: (-pañca kaṣāyāḥ)"/>
Refuse, Worse, Kind of Anything)."/>


(Cf. D. XCI.

(Sec

:
(-aṣṭāu loka dharmāḥ) [-aṣṭau loka dharmāḥ"/>(Cf. D. LXI::(Sec
: nānā guṇa nāmāni:
{p.sk=174} On the Names of All Sorts of Good Qualities
dharmārthikaḥ"/>


:: kṛta jñaḥ [+M. kṛta
jñāḥ.]"/>


:
(-praticchanna kalyāṇaḥ)"/>kṛtyaḥ];


cchaḥ];:::na ca pareṣāṁ doṣāntara skhalita gaveṣī"/>


kalyāṇa mitra parigṛhītaḥ"/>

is well expert (he is renowned or celebrated).

(-iṅgita jñaḥ) [-iṁgita jñaḥ, +M iṁgita jñāḥ]"/>


(-༾གས་པར་རབ་སད་པ་གས་པར་ང་་ད་པ།་༿

suprabuddhaḥ"/>


::

jñāḥ];


jñāḥ];

(Cf M. #126
, footnote {m4}

jñāḥ];
:: apara pratyayaḥ;(Cf. M. #
126, p.38, footnote {m1}.

::


bhrūkuṭikaḥ

:samādānara]"/>

: (-vacasā paricetā
+vacasā parijita) [-vacasā parijetā, +MS. vacasā parijita]"/>


: (-paricitaḥ) [-parijitaḥ];


::
susamārabdhaḥ [+MS susamāraddha]"/>

:

:
vastu kṛtaḥ (-vāstu kṛtaḥ) [+MS. vastu kṛtam]"/>

::
"/>(Cf. M.

:
anuvidhīyamānaḥ"/>


:
ananusūyā;

:


(-dharmi dharma labdhah) [-dharmi dharma labdhaḥ
+M. dharmo#
pa dharma labdhaḥ,"/>(Which is not in agreement with Tib.


:
(-kula jyeṣthopacāyakaḥ) [-kula jyeṣṭho#
pacāyakaḥ]"/>


:
shāstuḥ shāsana karaḥ"/>
(-amogha rāṣṭra piṇḍam paribhuṅkte)
[-amogha rāṣṭra piṇḍaṁ paribhuṅkte
+M. amoghaṁ rāṣṭra piṇḍaṁ paribhuṅkte]"/>


:
(Sec
{p.sk=180}
(-༾ན་་བ་བ་ང་ངས་ལ།་༿
-B༾ན་་བ་བ་" c="་ང་ལ་" ༿ ): (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


::
mithyā dharma parītaḥ"/>


:
{p.kr=321}

:


:khaṭukaḥ"/>:
(Cf. S. X. supports༾པ་༿ .


"/>:
(S. and X. add༾པ་༿

:::
::
jñāna kāmaḥ [+MS. and X. jñātṛ kāmaḥ]"/>
:


: (-saṁkīrno viharati)
[-saṁkīrṇo viharati, +MS. saṁkīrṇo viharata
+X saṁkīrṇo viharataḥ]"/>: āmiṣa kiṁcitka hetoḥ;(Cf. Pāli āmisa kiñcikkha hetu.
:
{*} {m39}༾ས་བཙན་།་་་ལ་་བ་༿
: (-pragalbha dhārṣṭyam){*} {m40}༾་བར་་བ།་་ཁ་ག་པ་༿:
:
Speaking contemptuously, disdainfully, disobedient.
1 Cf. M. and S. X. supports MS.

:
akṣa dhūrtaḥ"/>


:: (-dhūrtaḥ) [-dhārtaḥ]"/>
:
"/>(Supported by X.
"/>(S
meaning hypocrite. See Das.
"/>(X. supports MS.{*} {m53}༾བ་ང་འཇལ་བ་༿:


{*} {m54}༾གགས་ང་༿ ;


{p.sk=183}
:
(-lābhena lābha niṣpādanā) [-lābhena lābha nispādanā]"/>

, +M. shastra vikrayaḥ]"/>(Supported by X.


(Sec
: (-Saḍ bhogānām apāya
sthānāni
(This Section is not divided from the previous one by Koros.
:::
samāja darshanam"/>


({Sec=129}(-༾་ན་ད་པ་མ་ངས་ལ།་༿ {p.sk=184}༾དང་དག་པ་དང་ལ་བ་ལ་གས་པ་ང་ལས།་༿
-༾་ན་ད་པ་དང་མག་་བ་བ་མ་ངས་༿
༾དང་དག་པ་དང་ལ་བ་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿
[-༾་ན་ད་དང་མག་་བ་བ་མ་ངས་༿
{p.kr=325}༾དང་དག་པ་དང་ལ་བ་ལ་གས་པ་ང་ལས།་༿
-༾་ན་ད་པ་དང་མག་་བ་བ་མ་ངས་༿
༾་ང་ལ་༿ ]: anuttara paryāyāḥ:
From Among the Names (or Terms) For the Supreme, For the
Several Distinctions of Chief or Principal Persons, And For
Expressing the Pure, The Liberated or Emancipated, Etc. -
(First) On the Several Names of The Supreme, Chief or
Principal.]:

::


: pravaraḥ [+MS praparaḥ;(Cf. the preceding footnote.
:
vishiṣṭaḥ;;

:

(X. adds༾པ་༿ .

:
(-sarvākara varopetam) [-sarvākara varo#
petam]"/>

(Sec

:
parishuddha paryāyāḥ (-A parishuddha paryāyaḥ):
On the Names of Being Purified and of Final Emancipation.:
anupādāya āsravebhyash cittāni vimuktāni"/>


:
:
(-kṛta parikarmaḥ) [-kṛta parikarma]"/>

:
{p.sk=186}
:
(Sec

(-༾ངས་པ་དང་འར་བ་ལ་གས་པ་ང་ལ།་༿

: pratinisṛjya [+M pratinisṛjyam.
Cf. Pāli paṭinissagga]"/>

padhi pratinisarga(+vyatī kṛtam)
[+M vyatī kṛtam]"/>(vyantī kṛtam, however corresponds with Tib.

+yāntikritam)


:::
:

:
parityāgaḥ;


;(apakarṣaṇam (#16
) and apakarṣaḥ (#18
) seem to be taken:
apakarṣaḥ"/>


;(ūnatvam and ayogaḥ are taken together in MS., though


::

disunited, separated, gone asunder."/>

{*} {m24}:
"/>(Supported by X."/>


{*} {m25}:


:
:
:
:
::


:: paryudasta
[-payudastaḥ]"/>


:: {p.kr=330}
:{*} {m45}:
, +kelāy+i+tavya]"/>(M. and S. treat the two words separately.

{@} {m46}༾ཆད་པར་འར་༿ :


:::


:

::

:: (-nihatam) [-nihataḥ];


(Sec

:
: stomitaḥ (+stoṣitam) [+X+MS stoṣitam]"/>
11)༾བགས་པ་༿ :
paṇitaḥ"/>


bhūta varṇaṁ nishcārayati"/>


:

:{@} {m17}༾མན་ན་གས་པར་གདགས།་༿
༾མན་ན་གས་པར་གདགས་དང་མ་འམ་ན་༿ :
prasiddhiḥ" c="{n/a}"/>{@}Sec
:


1"/>.
{p.sk=191} 1. Koros combines this section with the previous section.:

:::

avashaṁsati];


:


:

::

:
(Sec

:


::
following the stream."/>

:generally, universally, in common."/>

::: vivartanam (+vi+vṛt+ana)"/>


{*} {m21}:{@} {m22}༾མ་ལ་བ་༿ :
amuktam"/>


{@} {m23}.(NA):
abaddha muktam, abandham amuktam" c="{n/a}"/>

:


;


{@} {m27}༾ན་་གསལ་བ།་་ན་་་ན་པ་༿ :
asaṁprakhyānam" c="{n/a}"/>
:: {p.sk=194}: ānulomikī [+MS+X
anulomiki]"/>(Sec
:
::
viṣkambheṇa"/>
:::


8)༾མ་ང་གབ་པ་༿ : āroha pariṇāhaḥ;(Omitted in both M. and S.
#
{m9}༾ན་མ་ཏགས་པ་༿ : saṁpannaḥ;(Omitted in both M. and S.
:::

{p.sk=195}
: audārikam (+odārikam) [+MS odārikam];


:


:
:
: (-avarakam, +apacarkam
:

(-dabhraḥ) [-dabhram]"/>

{*} {m31}: {p.sk=196}{@} {m32}༾འབར་འར།་་མཏ་དམན་༿ :
nikūlam"/>(Sec
::
(According to S.C. Das༾གཏས་འས་པ་༿ means ālaptakā =
mixed up stories, garbled accounts.

(-saṁlaptakaḥ) [-saṁlapṭakaḥ]"/>


: (-samstutakaḥ) [-saṁstutakaḥ];


:

:a faithful fnend, trusted, confided in."/>

:


::

affection, friendly or fond regard."

:
{p.sk=197}

::
suhṛt (-suhṛd)"/>
{@}Sec
: amitra karma (+A amitra
karmaḥ):
1. Koros combines this section with the previous section.


unfriendly, hostile."/>:


(Sec
:
@ {m1}.(NA):

:
(-āshīr vādaḥ) [-ashīr vādaḥ]"/>

:

nature of a goddess."/>
happy, well, right, good, excellent, best."/>


hail ! all hail ! or health be to you."/>:
svasty ayanam"/>:

or virtuous, happy, skilful, learned."/>
: jyāyān [+MS
jyeyina]"/>


:
(-oṁ) [-om]"/>
(Sec

:
dharma deshanā shravaṇādi nāmāni
(-A dharma deshanā shrāvaṇādi nāmāni)"/>

:
(-saṁgīti kāraḥ) [-saṅgīti kāraḥ]"/>:


::
:


:{p.sk=200}
a part of grammar."/>

::: (-upadeshati) [-upadishati];


:

:


"/>:
(X. extremely obscure.
: kilikilāyitam {p.kr=342}:ashlīlam (+a+shri+la)"/>
:
kala svaraḥ"/>


dāhāreṇa)


:
alam anena vivādena"/>


::: pratyuccāraṇam


:
utkāshana shabdaḥ"/>


{*} {m41}.[-༾ཨཨ་ལ་ལ་ས་ཅ་་དང་གཞ་་ཁ་ག་་ར་་ར།་༿
"/>(X+M take it as one expression;


{@} {m42}༾ར་ར་ཡང་གདགས་༿ :
prakṣveḍita shabdaḥ"/>
:
: {p.sk=202}
codayati"/>


{*} {m49}༾་ང་འར་་ད།་་འར་་གས་པ་༿:

50)༾འལ་བ་གཏམ་༿ ::
(-ādeya vākyam) [-adeya vākyam]"/>


:
(Sec

: māyādayaḥ:
2817 {m6}༾མ་་་དང་མ་འམ་ན་ག་་༿
:
(-mṛga tṛsṇikā) [-mṛga tṛṣṇikā]"/>1 in hot and sandy deserts or countries.

ya arvati)"/>

{p.sk=203}


:
pratishabdaḥ"/>[kadalī skandha = Pāli kadali khandha - `the
trunk of a plantain tree, often in similes as symbol of
worthlessness'. P.]

"/>:
avashyāya binduḥ"/>
(S. gives an alternative Tib. equivalent༾ལ་པ་གས་པ་༿{p.kr=345}"/>

:
:


.

-arhaṭa ghati cakram) [-arhad ghatī cakram
[-aragaṭṭa cakram, +M. arhad ghatī cakram]"/>


[`a ball of phlegm', i.e. anything useless.
Lalitavistara, XVI, 67 (pakva-)"/>:.

:
"/>
M.W.]."/> "/>"/>

:


"/>

{@} {m29}༾ད་༿ : dṛṣṭāntsḥ: Example, illustration.


:
:

(Sec

: tyāgā dayaḥ: On the Names of Giving
(Alms or Practising Charity), Offering or Sacrificing.


:
yāyajūkaḥ"/>:
:
saṁvibhajate"/>


:
:
: (-yāvad anyatarānyataraṁ pariṣkāram
dadāti)
[-yāvad anyatarānyataraṁ pariṣkāraṁ dadāti]"/>:"/>

: prādāt [+MS. prādātra];
:
shrāddham anupradāsyanti"/>:
prayacchati"/>
(Sec
: {p.sk=206}
{p.kr=348}"/>

:


"/>

:
(-apratyupakārākāṁkṣāḥ)
[-apratyupakāraḥ]"/>(Sec

:

::"/>

{p.sk=207}
:
Marked, distinguished, acknowledged, evident.


:(Sec
:
(-paṇḍita paryāya nāmāni) [-paṇḍita paryāya namāni]:
On The Several Names (or Terms) For a Learned Man.
:

a judicious learned man."/>3,69)'. M.W.].
clear evident. {p.kr=350}
::
nipuṇaḥ"/>


:: (-ākṛṣṭimān)
[-akṛṣṭimān]"/>

"/>(Supported by X, M and S, caturaḥ.


:
({Sec=145}(-༾ཟབ་བ་མ་གར་༿ mI༾་ང་ལ་༿ ) {p.kr=351}
:
gambhīra paryāya nāmāni (-A NA):
On the Enumeration of the Terms For Expressing `[the] Profound or Profundity ([the] Abstruse or Abstruseness).

: (-gambhīraḥ) [-gambhīro gambhīrāvabhāsaḥ"/>


@ {m2}༾ཟབ་པར་ང་བ་༿ ):

:
duravabodhaḥ;

:
"/>(Cf. M.

: {p.sk=209}
atarkyaḥ"/>


:
atarkāvacaraḥ (+atarkavacaraḥ)"/>
:

(adj.) at rest, tranquil, quiet, undisturbed, happy."/>(Sec
:
nandi paryāyāḥ (-A nandi paryāyaḥ):
On The Several Names or Terms of Expressing Joy (Pleasure
Mirth Gladness, Delight, Etc.).:


[-prīti saumanasya jātaḥ]"/>

:
hṛṣita cittaḥ"/>
:{p.kr=353}

passionate for."/>

::
(-ārādhanam) [-ārādhanaḥ]"/>


: abhirādhanā [+M
abhirādhanaḥ]"/>

(Sec
:
krodha kārāḥ (-B krodhā kārāḥ):
On The Names or Terms of the Several Kinds of
Fierceness or Ferocity, Cruelty and Injury or Hurt.

:
(-rāudraḥ) [-raudraḥ]"/>cittaḥ]"/>:: kharaḥ"/>(Csoma has taken kharaḥ niṣṭhuraḥ as one expression
though X. resds them separately.


:

::
tīvraḥ"/>

::


greatly angry, passionate."/>

::
:(Sec
: (-catvāraḥ puḍgalāḥ
{p.sk=212}
-A catvāraḥ puḍgalāni, -B catvāraḥ pudgalāḥ)
[-catvāraḥ pudgalāḥ]"/>


:

({Sec=149}(-༾ཏ་འ་དང་་མ་དང་འཏ་འ་བ་མ་པ་ང་ལ།་༿
:
iha paratrākārāṇi (-A iha paratrākarāṇi, +A iha
pratākārāṇi):
On the Names or Terms Expressive of this Life (or World) The Life Hereafter (in the Next World) and of Dying and
Changing (Shifting) Our Abode.:::: (-jāti vyativṛttaḥ) [-jāti vyativṛttam]"/>


:
(-sāmparāyikaḥ)[-sāṁparāyikaḥ]"/>

:

metempsychosis."/>

:
: (-cyāvanam) [-cyavanam, +cyu+ana]"/>


:
(Sec
: shayyāsanaṁ)
[-prāntam shayyāsanam]"/>

: (-prāntaḥ) [-prāntam]"/>(Sec
: sthāna nāmāni:
:
(-gārha sthyam, +gārha sthāḥ) [-gārha sthaḥ]"/>


:


(Sec
: (-bhūmi kampi kātaḥ
-bhūmi kampita kātaḥ, -A+B bhūmi kampi kāraḥ) {n/a}"/>(11a)༾རབ་་འགས་༿ :
(12b)༾ན་་རབ་་འགས་༿ ::
(14a)༾རབ་་ར་ར་༿ :
(15b)༾ན་་རབ་་ར་ར་༿:
saṁpraraṇitaḥ"/>
(17a)༾རབ་་མ་མ་༿ :
(18b)༾ན་་རབ་་མ་མ་༿ :


12 entries in Sasaki's Ed. are paired as 6 in Koros Ed.|
digunnamati];
:
(Sec
:


::
({Sec=154}(-༾འག་ན་་ཁམས་ལ།་༿ : (-loka dhātavaḥ) {n/a}"/>

:(Sec
: (-catvāro dvipāḥ)


:
cātur dvīpako loka dhātuḥ"/>:@ {m6}༾འཛམ་་ཚལ།་་ཛམ་་ཚལ་༿ :

: (-apara godānīyaḥ) [-avara
godānīyaḥ];:
(-kāuravaḥ) [-kauravaḥ]"/>

(-lujyata iti lokaḥ) [-lujyata iti loka dhātuḥ]"/>

:
sarva loka dhātu prasaraḥ"/>

{@} {m22}༾བ་བ་ཅན་༿ :


:vyatyastaḥ [-vyatyasvaḥ]"/>


(Sec

(-༾ཁམས་གམ་་མ་པ་ང་ལ།་༿:


({Sec=157}(-༾འད་པ་ཁམས་་་ང་ལ།་༿
: (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


striṁshaḥ];


({Sec=158}(-༾བསམ་གཏན་དང་་ས་ང་ལ།་༿
-B༾བསམ་གཏན་དང་་ས་" c="་ང་ལ་" ༿ ):
(NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>(Sec

(-B༾བསམ་གཏན་གས་པ་ས་" c="་ང་ལ་" ༿ ): (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>
(Sec

(-B༾བསམ་གཏན་གམ་པ་ས་" c="་ང་ལ་" ༿ ): (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


(Sec

(-B༾བསམ་གཏན་བ་པ་ས་" c="་ང་ལ་" ༿ ):


:(Sec
: (NA, -A NA, -B NA) {n/a}"/>


:::


:::
(-maha maheshvarāyatanam) [-maha maheshvarāyatanaṁ]"/>({Sec=163}(-༾གགས་ད་པ་ང་ལ།་༿ -B༾གགས་ད་པ་" c="་ང་ལ་" ༿ )
{p.sk=221}
: (NA, -A NA, -B NA) {n/a};
(-ākiṁcanyāyatanam) [-akiñcanyāyatanaṁ]"/>

(Sec
"I༾་" c="་ང་ལ་" ༿ : {p.sk=221} {p.kr=160}
(-lāukika devatāḥ, +A lāukika devatām, -B lāukika devatāḥ)
{n/a}"/>


{*} {m1}:


2)༾དག་་ང་་༿ :
hiraṇya garbhaḥ"/>

::


{@} {m11}༾ང་