www.dharmabook.ru tibetan OCR


38 - Lesson Two
b. ཆུ་འདི་ཚ་པོ་མི་འདུག།
chū di̲tsābo mi̲nduù
water this hot no exist
ཚེThi s water i s not hot.i̅ མེད་པ་རེད་
མེད་པ་རེད་ in example (c.) is a variant of མི་འདུག་
c. ལྷ་ཁང་དེར་དགེ་རྒན་མང་པོ་མེད་པ་རེད།
lhāgan de̲e̲ ge̲gen m ə̲ŋgu mɛ̲ɛ̀ bəreè
temple that-to teacherm any no exist
That templei̅doesnot have ཚེmany teachers.
d. དེབ་འདི་དམར་པོ་མ་རེད།དཀར་པོ་རེད།
te̲pdi m āāboma̲a̲ree, gāāboreè
book this red no i swhite i s i̅
This bookis not red, (it) is white.
e. ཁོ་གྲྭ་པ་མ་རེད།
kōtra̲ba ma̲a̲reè
he monk not is
He i s not a m onk .
f. ཁྱེད་རང་བླ་མ་མ་རེད།
khēraŋ lāma ma̲a̲uee
y ou lama no is
Vi̅ou are not a lama. i̅ i̅ ̅ i̅ i̅
The linki ng verb ཡིན་ is negated by substituti ng the negative li nki ng verb མི་ན་ for it.
g. ང་སློབ་གྲྭ་བ་མིན། i̅
ŋa̲ lābdra à m ɛ̲ n [mi̲n]
i student not Iam
Iam not a student. i̅ i̅[ ]
Possessive constructi ons are ne gated simi l arly .
h. ངར་དེབ་མེད།
ŋa̲a̲ te̲b mɛ̲ɛ̀ i̅
ito boo ཨྃ་ no-exist
Ido not have books.
2.9 Ouestion fornmation with i nterrogative words
Some of the mai n i nterrogatives youi̅will encounter i n literaury Tibetan aue
presented below. The i nterrogatives that typically are used i n the spoken language are
marked by an asterisk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*