www.dharmabook.ru tibetan OCR


42 - Lesson Two
2.lIReadi ng exercise
l. O. རྡོ་རྗེ་བོད་ལ་དགོན་པ་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད་དད་མ།
2. A. དགོན་པ་དང་ལྷ་ཁང་མང་པོ་ཡོད་པ་རེད།
3. O. ཁྱེད་རང་གྲྭ་པ་ཡིན་པས[
4. A. ཡིན། ང་གྲྭ་པ་ཡིན།
5. O. དགོན་པ་ག་ན་ ས་རེད།
6. A. ང་འབྲས་སྤུངས་ནས་ཡིན།
7. O. འབྲས་སྤུངས་ནི་ག་པར་འདུག།
8 A. འབྲས་སྤུངས་ལྷ་ས་ལ་འདུག།
9. O. འབྲས་སྤུངས་ལ་གྲྭ་པ་དང་བླ་མ་ག་ཚད་ཡོད་པ་རེད།
10. A. འབྲས་སྤུངས་ལ་གྲྭ་པ་ཁྲི་གཅིག་ཡོད་པ་རེད།
ll. O. གྲྭ་པ་ཁ་ཤ་ ས་ལ་མེ་མདའ་གསར་པ་ཡོད་པ་རེད་པས
12. A. གྲྭ་པ་ཁ་ཤས་ལ་མེ་མདའ་གསར་པ་ཡོད་པ་མ་རེད།
l. O. dɔ̲ɔ̲je pö̲lə go̲m ba mə̲ŋgu [ma̲ŋbo] y ɔ̲ɔ̀redam
dorje ti bet to monastery many exist ? i̅
Dorje, are there many m onasteri es i n Tibet ?
2. A . go̲mba da̲ŋ l hāgan m ə̲ŋgu [m a̲ŋbo] y ɔ̲ɔ̀reè
monastery and temple rnany exi st T
T here are many m onasteries and templ es.
3. O. kēraŋ tra̲ba yi̲mbɛɛ̀
you m onk i s ?
Are you a monk ?
4. A . yi̲n ŋa̲ traba yi̲ n
is i monk is
Ves, Iam a monk.
5. O. go̲m bak ə̲nɛɛ̀ re̲è i̅
monasteryfromwhere i s
What m onastery (are you) fro in?
6. A . ŋa̲ drɛ̲ɛ̲bun nɛ y i̲n
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*