www.dharmabook.ru tibetan OCR


44 - Lesson Two
གང་ what (k a̲n k a̲ŋ) རྡོ་རྗེ་ p.n. (dɔ̲ɔ̲je)
གང་དུ་
where (k a̲ŋtu) ན་ ས་ from (nɛ, nɛ̲ɛ̀) i̅
གང་ན་ where (k a̲ ŋna) དཔེ་ཆ་ Tibetan style book (bēja)
གང་ན་ ས་ from where (k a̲ ŋnɛɛ̀) ཕུན་ཚོ་ གས་ p. n. (pǖ ndzoo)
གང་ཙམ་
how much (ka̲ŋdzam) བོད་ Tibet (pö̲ö̀)
གང་ལ་ where (k a̲ŋla) བྱང་ ཐང་ p. n., "North ern Plateau"
གམ་ question particle (gam) (cha̲ŋdauŋ)
གར་
where (k a̲r) བླ་ མ་ lama (lāma)
གས་
questi on particle (gɛ) འབྲས་སྤིངསི་ Drepung monastery
གོང་ price (go̲n) ཚེ་ (drɛ̲bun)
གྲྭ་པ་
monk (tra̲ba) འགྲོག་པ་ nomad (d o̲gba)
དག་རྒན་
teacher (ge̲gɛn) མ་ negativeparticle, mother
དགོན་པ་ monastery (go̲mba, gö̲nba) སུ་ . . fl ཚེl
རྒན་བོཁྭ།([ ] (b t b མ་ ང་པོ་ many (m ə̲ŋgu rna̲ŋbo)
ཟརྭ་.
z'. t jt (ི་ མི་ person, negative particle
རྒྱལ་པོ་ ki ng (gyɛ̲ ɛ̲bo) r (rni̲)
སྔས་མ་
fornmerly , i n the past རི་ ན་ t tj t tt tjC (tt tt
ེ་ (t]རྗེ་རྗེ་ mt t) མིན་ negative particle (m ɛ̲ n,
ཚེཏྣ
ཏྣ་ (། མེ་མ་ དའ་ gu n (me̲nda)
ཅི་ཙམ་
how m uch (jīdzam) མད་ b īv (īc (m c)
ཧྞ
པ་ (l ཚེ་ l མེད་ negative particle (me̲è)
འཏྣ
འ་ V' ---l " "fl བ་ དམག་མི་ soldier (mə̅ə̅mi)
fl' (l ' -fl བ་ དམར་མོ་ red (ināām om ārnmo)
སུ་
. ཚེ་ . ll (l (l སྨན་ཁང་ hospital (mɛ̅ngan)
ཆུང་ཆུང་
small (chūnjun) ཚ་པོ་ 0 རྗ་ (s ཏཱu̲ 0)
ཆེན་པོ་
big (chēmbo) ཞིཔ་ (c ī. ī)
ཋཱ་
ཙམ་ (། t ཞིག་ one, a (chī, shi̲ g)
ཇི་ཙམ་
how m uch (ུje̲dzam) གཞོན་ན་ (tt t (h t tt
ག་ ཞོན་ ནུ་ yout h (sh ö̲ n nu)
ཉུང་ཉུང་
few, small amount ཡརྭ. ཾ་ ī m c mm
. ·ུ་ ྂ་ (ñ i̲nñlln) ཡུལ་ place, area, regi on, country
t ] (། ཡོད་ པ་རེད་ existential verb (y ɔ̲ɔ̀reè
ཏུ་ dativelocative particle (du) yö̲bareè)
ད་ལྟ་
now (ta̲nda) i̅ i̅ གཡག་ yak (yāà)
དུ་
dative-locativeparticle (tu གཡཁor རུ་ dakvylocativeparticle (ra̲,
du) ru̲)
)
རྔ་---ོ་ today (te̲riŋ) ལ་ dativelocative particle (lə,
འི)
this (di̲) i̅ l a̲)
འིདུག་ exi ste ntial verb (duù) ཤིག་ one, a (chī. shīg)
------------------ --------------------- ------------ ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*