www.dharmabook.ru tibetan OCR


52 - Lesson Three
The subject can be expanded fuurther by the addition of an adjective. i̅A djectives
fo[ow the noun or nou n phrase they mHodify but occur be ore the dete rn inatives,
pluralizers, and i nstrum entals. In ternms of the fornmula + n ཌ་ adj. ̅ det. ེ̅་ pl. + i nst. For
example. i̅ ཚེ
་དམག་མི་
ཡག་པོ་འདི་ཚོས་
sol di er good thi sp l ural- by
by these good soldiers
a. དམག་མི་ཡག་པོ་འདི་ཚོས་བཟོས་པ་རེད།
mə̅ə̅mi ya̲go [ya̲gbo] de̲ndzöö̀ sö̲ö̀bəreè
soldier good thisi̅ + plby m ade past compl.
These good ཚེsoldiers made (it) .
b. ཞིང་པ་དབུལ་པོ་ཚོས་ལུག་ཞིག་ཉོས་པ་རེད།
shi̲ŋbə ǖǖbotsöö̀ lu̲ù chīñö̲ö̀bəreè
farnner poor plby sheep one bought past compl.
The poor faurnmers bought a sheep. ཚེ་ c.
c. བཟོ་པ་དབུལ་པོ་ནམས་ཀྱིས་ལྷ་ཁང་གཅིག་བཟོས་པ་རེད།
so̲ba ǖǖbo n ām ki lhāgan chīsö̲ö̀bəreè
worker poor pl by temple one made past compl.
The poor workers made (built) a temple.
d. བཟོ་པ་གསར་པ་འདིས་འཕྲུལ་འཁོར་ཚང་མ་བཟོས་པ་རེད།
so̲ba sāāba di̲ì trǖǖgɔɔtsāŋma sö̲ ö̀b əreè
worker new this-by machine all made past compl.
Thi s new worker made all the machi nes.
e. ལུག་ཆེན་པོས་ ཙ་ཟ་ ས་ པ་རེད།
luù chēmböö̀ dzā sɛ̲ɛ̀ bəreè
sheep bi g-by grass ate past compl .
The big sheep ate grass. ཚེ་ f.
f. སྟག་ཆེན་པོ་གཅིག་གིས་ཁྱི་ཞིག་བསད་པ་རེད།

diāà chēmbo chīki kīchīsɛ̅ɛ̀bəreè
tiger big onei̅by dogone killed past compl.
A (one) big ti ger ki lled a dog.
g. བཟོ་པ་ཞིག་གིས་བཏང་བ་རེད།
so̲ba chīki dāmbəreè
worker one by sent past compl.
Aworker sent (it) .
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ལཞ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*