www.dharmabook.ru tibetan OCR


60 - Lesson Three
He will buy a book.
b. ངས་དེབ་གཅིག་ཉོ་གི་ཡིན་ ŋɛ̲ɛ̀
ŋɛ̲ɛ̀ te̲b chīñugiyi n
iby book one buy fut.- compl.
Iwill buy a book. ཚེ
c. དགུན་དུས་གྲྭ་པ་ག་ སུམ་གྱིས་གཡག་གཅིག་ཉོ།
gü̲ndüǜtra̲ba sūm ki yāàchīño̲
wi nter time monk three by yak one buy
In wi nter tim e, ཚེthree m onk s will buy a yak.
d. གྲོགས་པོ་རྒན་ཁོག་དེ་ཚོས་གཡག་གཅིག་གསད།
trogo gɛ̲ngɔɔ̀de̲ndzöö̀y āà Chīsɛ̅ɛ̀
friend old that pl.by yak onekill
Those elderly friends will kill a yak.
e. ཁོས་ངར་དེབ་གཅིག་གཡར།
kȫö̀ŋa̲a̲ te̲b chīy āā
heby ito book one lend
He wi ll lend m e a book .
3.8 Active verbs in i nterrogative constructions
Ouestions can be constructed with active verbs by (i̅l) addi ngi̅a question paticle, (2)
by a ddi ng an interrogative word, or (3) addi ng both an interrogative word and a question
paticle. The sam e set of i nterrogatives listed i n Lessons One and Two apply here
a. ཁོས་ག་རེ་བྱས་པ་རེད།
kȫö̀ka̲re chɛ̲ɛ̀ bəreè
heby what did past compl.
What did he do?
b. ཁོས་ཅི་བྱས་པ་རེད།
kȫö̀jīch ɛ̲ɛ̀ b əreè
heby what did past.compl.
What did he do?
c. ཁོས་ལས་ཀ་བྱས་པ་རེད་པ་ kȫö̀lɛ̲ɛ̲ga
kȫö̀lɛ̲ɛ̲ga chɛ̲ɛ̀ bərebɛɛ̀
heby work did past compl. ?
Di d he (do) work ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*