www.dharmabook.ru tibetan OCR


Lesson Three 65 -
farner allby plant pres.usu.i̅compl. no several plant pres.usu. compl.
All the fa m ers do not plant (it) . Several plant it.
13.tra̲bɛɛ̀ shi̲ŋgaa sȫn de̲bgiyɔɔ̀rebɛɛ̀
monk- by fiel d to seed pla nt pres.usu. compl?
Do m onk s plant seed i n the fields? i̅
14.nə̅rngynün de̲bgiyɔɔ̀maareè. tra̲bɛɛ̀ go̲mbaa te̲b logiyɔɔ̀reè
usually plant pres.usu. compl. no m onkby m onaste ryto book read pres.usu.

compl. i̅
Usually, (they) do not plant. Monks reaud books i n the monastery.
15.go̲mbaa ge̲gɛn k ə̲dzöö̀y ɔ̲ɔ̀reè i̅
monastery-to teacher how many exi st
How many teachers are there i n the monastery?
16.ge̲gɛn jū y ɔ̲ɔ̀reè
teacher ten exi st
There aue ten teachers.
17.kēraŋ tra̲ba yi̲mbɛɛ̀
you monk is ?
Are you a monk ? i̅
18 ŋa̲Htra̲ba m ɛ̲ n. ŋa̲ lābdraà yi̲n
i m onk no-i s i student i s
Iam not a monk. Iam a student.
19.kēraŋki lābdra k a̲baa y ɔ̲ɔ̀reè
your school where exist?
Where isyour school?
20.lɛ̅ɛ̅saa y ɔ̲ɔ̀reè
lhasa- to exist
(It) i s i n Lhasa.
3. II ྃ་ Vocabulaury ཀྱི་འདུག་
ཀྱི་འདུག་ present tense complem ent ཀྱིན་ འདུག་ present te nse complem ent

(giduù) (ginduù)
ཀྱི་ཡོད་
(པ་) རེད་ present tense complement ཀྱིན་ཡོད་ (པ) ར་ ད་ present tense complem ent
(gi y ɔ̲ɔ̀reè) (gin yɔ̲ɔ̀reè)
ཀྱིས་
i nstrumental particle (ki)
ཀློག་
va. toread (lɔ̅ɔ̀)
--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*