www.dharmabook.ru tibetan OCR


94 - Lesson Five
lama big temple newi̅thatto go fut. compl.
The impxortant (lit., ཚེbig) lama will go to the new temple.
f. རྒྱ་མི་མང་པོ་འི) ར་ཡོང་གི་རེད།
gyə̲mi mə̲ŋgu de̲e̲ yu̲ŋgireè
chi nese many that-to come fut. compl.
Many Chi nese will come here.
5.7..2 Involu ntau̲ry verbs of m oti on
T hree of the most common involuntary verbs of motion are
No̲no̲a̲st Pa̲t
སླེབས་ སླེབས་ "to a rive"
འབྱོར་ འབྱོར་ "to amve"
ཕེབས་ ཕེབས་ "to arrive" (h.)
Note that the verb ཕེབས་ functions as both aun active and involuntaury verb and can mean
"come, " "go, " and "aurive." i̅ i̅ i̅ i̅ i̅
T he i nvoluntaury verbs of motion require that the object (or the location of their "arrival")
"arrival") takes the dativelocative particleThey also use the i nvoluntary complement
(e.g., བྱུང་) for first person subjects (see b.) .
a. ཁོ་བོ་ད་ལ་འབྱོར་བ་རེད།
kō pö̲ö̀la j ɔ̲ɔ̲bəreè
he tibet to arrived past compl.
He arrived i n Tibet.
b. ང་ཁ་ས་ལྷ་སར་སླེབས་བྱུང།
ŋa̲ k ɛ̅ɛ̅sa lhɛ̅ɛ̅saa lēèchu
i y esterday lhasato arrive past compl.
Iau̲rived i n Lhasa yesterday. ཚེ་ c.
c. འགྲོག་པ་དང་ཞིང་པ་རྣམས་དེ་རིང་ཚོགས་འདུ་ལ་སླེབས་པ་རེད།

do̲gba da̲ŋ shi̲ŋb ə nām te̲ri n tsōndoo lēè b əreè
nomad aund faurnler pl. today meeting to arnved past compl.
T he nomads and farnners arrived today at the meeti ng.
d. སང་ཉིན་ང་ཚོ་གཞིས་ཀ་རྩེར་འབྱོར་གྱི་རེད།
sə̅ñiì ŋa̲ndzo shi̲gədzeej ɔ̲ɔ̲gireè
tom orrow i pl. shi gatseto auriv e ut. compl.
We will arrive i n Shigatse tomonrow.
·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*