www.dharmabook.ru tibetan OCRLesson Five [ 03
dorje school middleto go and tashi school lower-to go usual compl.
Dorje goes to secondary school and Tashi goes to primary school.
5. I3 The "puurnosive"connectives ཆེད་, སླད་, པའི་ བའི་ཆེད་དུ་, རྒྱུའི་ཆེད་དུ་, ཆེད་དུ་,
དོན་དུ་,
and བྱུར་
i̅These clause connectives follow the nonpast (present or future) stemHof verbs
and li nk two clauses so that the latter occurs (or will occur) "for the puurnose of ༔་ or "'i n
order to" or "on ཚེbehalf of ༔་ the fo mer.
a. ངས་ཁ་ལག་བཟོ་ཆེད་ཤ་དང་ཚལ་ཉོས་པ་ཡིན།
ŋɛ̲ɛ̀ k ālaà so̲cheè shā da̲ŋ tsɛ̅ɛ̅ ñö̲ö̀ bəyi n [ ]
i-by food make for meat and vegetable bought past compl.
Ibought m eat and vegetables for the puu pose of maki ng a meal.
b. གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་རྒྱག་སླད་ཚོགས་པ་གཅིག་འཛུགས་བཞིན་པ་རེད།
sh u̲ŋlə ŋo̲l oo gya̲lɛɛ̀ tsɔ̅gba chīdzu̲ù shi̲mbəreè
governme nt to rebel for party one establish do pres. compl. i̅ i̅
(They) are establishing an organization for the puurnose of rebelli ng agai nst the
government. ཚེ་ c.
c. ཁང་པ་གསར་པ་གཅིག་ཉོ་བའི་དོན་དུ་ཁོས་དངུལ་ཁང་ནས་དང་ལ་གཡར་གྱི་རེད།
kāŋba sāāba chīño̲wɛɛtö̲ntu kȫö̀ ŋǖǖ gannɛ ŋǖǖ yə̅ə̅gireè
house new one buy for heby bank from money borrow fut. compl.
He will borrow money from the bank i n order to buy a new house.
d. ཁོ་ཚོས་ཁང་པ་གསར་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ལག་ཆ་གསར་པ་ཉོས་པ་རེད།
kondzöö̀k āŋba sāāba gy ə̲ gy ü̲chetu la̲gja sāāba ñö̲ö̀ bəreè
he pl.- by house new build for t ol new bought past compl.
They bought new tools for the puurnose of building a new house.
e. ཐོན་སྐྱེད་ཆེན་པོ་ཡོང་ཕིར་འཕྲུལ་འཁོར་མང་པོ་གཡར་པ་རེད།
tȫngyeè chēmboy o̲nchīr trǖǖgoo mə̲ŋgu yāābareè
producti on bi g com e for machi ne many borrowed i̅
In order to obtai n large production, (they) borrowed m a ny machi nes.
f. སློབ་སྦོང་ཆེད་ཨ་མེ་རི་ཀར་ཕྱིན།
lopjon chēè ə̅meri gar chīn
study for americato went i̅
(He) went to A merica to study (for studies) .
g. ཁྱོད་ཀྱི་དོན་དུ་ངས་ཁྱི་འདི་ཉོ་གི་ཡིན།
kyȫö̀ki do̲ntu ŋɛ̲ɛ̀ kīdi̲ñu̲giyi n

--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------ --------------------------------------------------------- ------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*