www.dharmabook.ru tibetan OCR


108 - Lesson Five
i n Englishthe father of the one who carne from Lhasa.
d. ལྷ་ས་ནས་ཡོང་མིའི་པ་ཕ་དེས་ཅ་ལག་མང་པོ་ཉོས་པ་རེད།
lhɛ̅ɛ̅sanɛ yo̲ŋmii bāba de̲è jālaà m ə̲ŋgu ñö̲ö̀bareè
lhasa from come person-of father that-by thi ngs many bought past compl.
The father of the person who came from Lhasa bought many thi ngs.
T he agentive idea is also conveyed by the nominalizing particles པ་ and བ་ We
have already encountered this i n words such as ཞིང་པ་ ("farnmer") . Thus, whereas ཌྭ་ལོག་རྒྱག་
གྱབ་ means "to rebel, " ཌྭོ་ལོག་པ་ (ŋo̲l ogba) meauns a person who rebels. A nd while སློབ་གྲྭ་
means "school , " སློབ་གྲྭ་བ་ (lāpxdraà or lāpdra wa) means "student." i̅i̅
i̅i̅ In exarnple e. the age ntive verbal nou n phrase ("that one who came from Lhasa")
is li nked to the i nstrume ntal particle a nd acts as the subject of an active se nte nce.
e. ལྷ་ས་ནས་ཡོང་མཁན་དེས་ཅ་ལག་མང་པོ་ཉོས[
lhɛ̅ɛ̅sanɛyo̲ŋɛn de̲èjālaà m ə̲ŋgui̅ñö̲ö̀
lhasa from come doer that-by thi ngs many bought
The person who came from Lhasa bought many thi ngs.
Sentences such as d. can be constructed also with མ་ ཁན་
f. ལྷ་ས་ནས་ཡོང་མཁན་གྱི་པ་ཕ་དེརྭས་ཅ་ལག་མང་པོ་ཉོས་པ་རེད།
lhɛ̅ɛ̅sanɛ yo̲ŋɛnki bāba de̲è jālaàm ə̲ŋgu ñö̲ö̀ bəreè [ ]
lhasa from come doer - of father that-by thi ngs many bought past compl.
The father ot the person who came from Lhasa bought many thi ngs. i̅
When མ་ ཁན་ is immedi ately followed by a li nki ng verb, it expresses future time
g. ཁོ་རྒྱ་ནག་ལ་འགྲོ་མཁན་རེ་ད།
kō gya̲ naàla droŋɛn re̲è
he chi nai̅to go doer is ̅ i̅ i̅ i̅
He i s goi ng to Chi na. (lit., " He is someone who is goi ng toHChi na.")
5.17 Readi ng exercise"The Rabbit Takes Revenge"
5.17..[ Tibetan text ཚེ
་རི་བོང་གི
ས་དགྲ་ཤ་ལེན་པ་
-ə གནའ་ར་ བས་སུ་རི་བོང་དང་འདམ་སེང་དཀར་པོ་ཞིག་ནགས་ཚལ་སྟུག་པོ་ཞིག་གི་ན་ང་གནས་ཏེ་འཚོ་བ་ཀྱིལ་བཞིན་ཡོད་པ་
རེད།
རི་བོང་དང་འདམ་སེང་གཉིས་ཁྱིམ་མཚེས་རེད། ཡིན་ན་ཡང་འདམ་སེང་གིས་རང་ཉིད་ཀིུ་ཤེད་ ཤུགས་ངོ་མས་ནས་
རྟ
ག་ཏུ་རི་བོང་ལ་འཇིགས་བསྐུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། རི་བོང་འདམ་སེང་དཀར་པོའི་བརྙས་བཅོo̲ས་ལ་དགའ་པོ་མེད་སྟབས་ཉིན་
ལྟར་
ཁོས་བྲཁ་ཕུག་གི་མདུན་ད་བསྡད་ནས་དགྲ་ཤ་ག་འདྲ་ཞིག་ལེན་གྱི་རེད་བསམ་བློ་གཏོང་བཞིན་ཡོད། ཉིན་ཞིག་རི་བོང་གིས་
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*