www.dharmabook.ru tibetan OCRLesson Five 121
i nstrumental "by the rabbit." This is followed by the location of the verbal action, ཁོའི་ཁྱམ་
ལ་
("to hi s house") , and the verb "retuurned" (ལོག་) . Thus, it meauns " A fter that, the rabbit
retuurned home."
5.18 Vocabulaury i̅ ཚེ་ བཀྲ་ཤིས་
བཀྲ་ཤིས་ p.n. (drə̅shi) གྲོན་ པ་ a well (tromba) i̅
རྐྱང་ wild ass (gyāŋ) i̅ མཁན་ "agentive" verbal particle
རྐྱེན་ causal connective (gyēn) སུ་ (ŋɛ̅n, gɛ̅n)
སྐད་
noise, ashout.va.----.རྒྱག་མཁས་པ་ experts (kɛ̅ba) [ ]
toshout, call, cryout, འིཁོལ་ vi.tobeget boiled (kȫȫ)
yell (gɛ̅ɛ̀ gya̲à) འིཁྱེར་ va. tocarry, take (an i̅i̅
སྐད་གཏོང་ va. tosummon, tocallto inanimateobject) (kīī,
come (gɛ̅ɛ̀ doŋ) i̅ སུ་ དྨ་ kēē)
སྐབས་
"when''clauseconnective, གངས་ snowvi.------འབབ་ tosnow
atime (gə̅p) (k a̲n bə̲b)
སྐུ་
body (h) (gū) གི་ genitive case particle (gi)
)
སྐྱལ་ va to deliver (gyēē) གི་ཡོད་པ་རེད་ present tense complement
སྐྱོན་ va. h. of རྒྱག་རྒྱབ་ གྲང་ cold (tra̲ŋ)
བསྐྱལ་
va.p. of སྐྱལ་ (gyɛ̅ɛ̅) གྲོང་འཁྱེར་ city, town (troŋgyee)
བསྐྱད་
va.togo (ཽgyȫö̀) གྲོང་གསེབ་ village (troŋseè) སུ
ཁ་པར་
telephone, va.------གཏོང་ to གྲོད་ཁོག་ stomachvi.------ལྟོགས་ tobe
phone (k ābaa dōŋ) སུ་ i̅ huungry (trogɔɔེ་ dɔ̅ɔ̀)
ཁ་ལ་
(onat) edge (k āla) དགུན་ ཁ་ wi nter (gu̲ŋga)
ཁ་
སང་ yesterday (k ɛ̅ɛ̅sa. k āsauŋ) དག་ ལུགསི་ པ་ Gelugpa (sect) (ge̲lugba)
ཁོང་གྲོ་
anger, vi. ཟ་ to get དགྲ་ཤུ་ revenge, va. ------ལེན་ to take
i̅angnry (kondrosa̲) revenge (drasha le̲n)
ཁྱག་
vi. to bei̅get cold (kyāà) འགྲན་ va. to compete (drɛ̲ n)
ཁྱིམ་
home (kīm) འིགྲོ་ va to go (dro)
ཁྱིམ་མཚེ་
ས་ nei ghbor (kīm dzeè) ཀྱ་ [སུ་ India (gy a̲gaa)
ཁྱན་
overall (kyȫn) རྒྱ་ནག་ China (gya̲naà)
)
ཁྲལ་
tax (trɛ̅ɛ̅) རྒྱ་མི་ Chinese (person) [the
ཁྲིད་ va. to bring (an animate traditional ternm]
thi ng) (trnì) (བy = rni0
རྞ --- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ཨཽ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*