www.dharmabook.ru tibetan OCR


Lesson Six [ 6 [ -
ཞིང་ལས་ fa m work (shi̲ŋl ɛɛ̀) ལུག་ཁྱུ་ herd flock of sheep (l u̲gky u)
ཞིམ་པོ་ delicious (shi̲mbu) ལུག་རྫི་ shepherd (lu̲gdzi)
བཞག་
va. p. of འཇོག་ left ལོ་མ་ leaf (lo̲ma) i̅
(somethi ng) (sha̲à) [ར་ལིང་དབུས་མ་ Middle East (shārliŋ ǖǖm ə)
བཞུགས་
va. to sit (h.) (sh u̲ù) ཤ་ ས་ several (abbr. of ཁ་ ཤ།ས་) (shɛ̅ɛ̀)
ཟ་
va. to eat (sa̲) ཤེས་ vi. to k now (shēè)
ཟོར་ར་
sickle (so̲ra) i̅ ཤོ་ ག་ vi. imp., comet (sh ōo)
ཟོལ་
"pretend" clause connective གཤེ་གཤེ་ scoldi ng ་། va. ------ གཏོང་ .to scold
ཚེ། ཚེ་ (sö̲ö̲) i̅i̅ ཚེ་ i̅ (shēshe dōŋ)
གཟིགས་
བསྐོར་ tour (h.) (sīīgɔɔ) i̅ སེམས་ mi nd (sēm)
བཟོ་བཅས་ correcti ng, repairi ng va. --- སོ་ teethva. ------རྒྱག་ (བརྒྱབ་) to
རྒྱག་ or བྱེད་ torepair bite (sōgyə̲b)
(so̲bjöö̀ gyə̲b or che̲è) སོ་པ་ spy (soba) i̅
ཡག་ i̅ nomi nali zi ng particle (ya̲) སོགས་ i̅ enumerative particle (sɔ̅ɔ̀)
ཡག་པོ་
good (ya̲go) གསལ་པོ་ clear (sɛ̅ɛ̅bo)
ཡང་པོ་
li ght (not heavy) (ya̲ŋbo, སླར་ཡང་ agai n (lāry auŋ)
ཚེ
ya̲ŋgo) ཚེ་ སྲོག་ life (sɔ̅ɔ̀)
ཡང་སེ་
often (frequent) (ya̲ŋse) ཧ་གོ་ vi . tounderstand (hāko̲)
ཡར་
་རྒྱས་ development, progress, ཧ་ཧ་ he he. ha ha (hāha)
va. ------ གཏོང་ to develop, to ཧུར་ ཐཁ་ dili gent, energetically
i̅improve (ya̲rgyɛɛ̀ dōŋ) (hūrdaà)
ཡལ་
vi to vanish (y ɛ̲ɛ) ཧུར་ བརྩོན་ dili ge nt, e nergetically
ཡས་ nomi nali zi ng particle (y a̲) i̅ (hūrd2.ö̀ n)
ཡི་གེ་
a letter i n thealphabet (yi̲gi) ཨ་རི་ཚེ་ abbr. America (ə̅ri)
ཡིན་ནའང་ but, nevertheless (y i̲nayauŋུ) ཨེམ་ཆི་ doctor (ə̅mji)
ཡོང་འབབ་
income (yo̲nbəb)
ར་
ག་ vi. to obtai n, to get (ra̲à)
རང་རྒྱལ་
our countrry, one"s own
i̅countrry (ra̲ŋgyɛɛ̀)
རིལ་
vi. to fall (ri̲i̲)
་རོགས་རམ་
help, assistanceva. ---- བྱེད་ to
ཚེ་̅ help (rɔ̲ɔra m che̲è)
རླུང་
wi nd (lūŋ)
བརླགས་
vi.p. of རླག་ lost (lāà)
ལགས་
honorific word usedafter
names and titles (la̲à)
--------- --------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------ ------ --------------------------------------- ------------------------------ --------------- ------------------------------------------ ---·

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*