www.dharmabook.ru tibetan OCR


336 Lesson Thirteen
They will not have time to stay at home tomorrow night.
I3.3 Vb. + i̅ཁག་པོ་ constructions
ཚེ་ཁག་པོ་ is used after Verbsto convey that it was difficult to do the Verba] action.
a. སྒེ་ཁུང་མིད་ན་ད་བུགས་གཏོང་ཁག་པོ་རེད།
If there is no window, it is difficult to breathe.
b. ལམ་ག་དེ་འགྲོ་ཁག་པོ་ཡོད་པ་རེད།
It is difficult to go on that road.
c. ཁོང་གི་ཕྱག་བིུས་དེ་ཀློག་ཁག་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད།
His ]etter (handwriting) is not difficult toread.
I3.4 Vrb. + བདེ་པོ་ constructions i̅ i̅
These constructions paa]]el those with ཁག་པོ་ but convey that it was easy to do the
verbal action.
a. སྒེ་ཁུང་ཡོད་ན་དབུགས་གཏོང་བདེ་པོ་རེད།
If there is a window, ཚེ་ t is easy to breathe.
b. ལམ་ག་དེ་འགྲོ་བ་དེ་པོ་ཡོད་པ་རེད།
It is easy to go on that road. ཚེ
c. ཁོང་གི་ཕྱག་བྲིས་དེ་ཀློག་བདེ་པོ་ཡོད་པ་མ་རེད།
His letter (handwriting) is not easy toread.
I3.5 Reading exercise"The Wish-Fu]fil]ing Gem Neck]ace, " continued from
Lesson 12
I3..lTibetan text
སློབ་ཚན་བཅུ་གཉིས་པའི་འཕྲོ་ ན་གཞོན་བློ་རྡོར་གྱིས་དབུགས་ཧལ་བཞིན་པར་ནགས་གསེབ་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་སེང་གེ་འཚོལ་བར་ཕྱིན་པ་དང་ནམ་མཁར་ l ཟུག
པ་ལྟེ་
བུའི་ཐང་ཤིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་སླེབས་སྐབས་སེང་གེ་དཀར་མོ་དེ་གར་ཡིབས་ནས་བསྡད་2 ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་བློ་རྡོར
པ་ལྟེ་
བུའི་ཐང་ཤིང་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་སླེབས་སྐབས་སེང་གེ་དཀར་མོ་དེ་གར་ཡིབས་ནས་བསྡད་2 ཡོད་པ་མཐོང་མ་ཐག་བློ་རྡོར་
ཁོང་ཁྲོ་མེ་ལྟར་འབར་ནས་3 སྟ་རེ་གཞུ་སྐབས་ྐབས་ཏང་ལང་ཞེས་པའི་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་ནས་མེ་སྟག་འཕྱུར་བ་དང་ལག་གཉིས་ཀྱང་སྦྲིད།
ཡང་བསྐྱར་ཞིབ་པར་ལྟ་སྐབས་དེ་ནི་རྡོ་ཡི་སེང་གེ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད།4 འཇིག་རྟེན་ཐོག་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་བྱ་བ་འདི་འདྲ་ཡོད་པ་སྟེ་5
ཨ་མའི་ལྷམ་ནི་དོ་ཡི་སེང་གེའི་ཁའི་ནང་དུ་ཡོད། ན་གཞོན་བློ་རྡོར་གྱིས་ཞིབ་ཚགས་ངང་ལྷམ་ཚུར་བླངས་ནས་ཨམ་ཕྲག་ནང་དུ་
ཙུག་པ་དང་སྦྲགས་དགའ་བའི་འཛུམ་མདང་ས་ཕྱུར།
ན་གཞོན་བློ་རྡོར་གྱིས་མགོ་བོ་གྱེན་དུ་བཏེགས་ཏེ་ལྟ་སྐབས་མིག་ལམ་དུ་དོ་ཤལ་ཞིག་ཐང་ཤིང་གི་ཡལ་གའི་སྟེང་དུ་དཔྱངས་

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*