66 - Lesson Three
སྐུ་གཟུགས་ i̅ body (h.) (gūsuù) ཉོས་ va. p. of ཉོ་ (ñö̲ö̀) i̅
སྐུ་གཟུགས་བདེ་པོ་ གཉིད་ཁུག་ vi. to fall asleep (ñ̀ k ūù)
ཡིན་པས་
idiom. How aue you? (h.) གཉིས་ two (ñiì)
(g ūsuùde̲bo y i̲mbɛɛ̀) ཏོག་ཙམ་ a little (dōgdzam, dɛ̅ɛ̅tsə)
ཁ་ས་
y esterday (kɛ̅ɛ̅sa) གཏོང་ va. to send (doŋ)
ཁང་པ་རྒྱག་ va. to build a house བཏང་ va. p. of གཏོང་ (dāŋ)
(
k āŋba gya̲à) བཏབ་ va. p. of འདེབས་ (də̅b)
ཁོས་
he + instrumental (kȫö̀) རྟག་པར་ " always (dāgbar)
གི་ཡིན་
future tense complem ent ལྟད་མོ་ a show (dɛ̅ɛ̅m o)
ཚེ་
(giyi n) སྟག་ ti ger (dāà)
གི་རེད་ future tense complem ent ཐམས་ཅད་ all (tāmjɛɛ̀)
(
gireè) ཐོབས་ va. imp. of འདེབས་ (tob)
གིས་
i nstrumental particle (ki) ད་ལྟ་ now (ta̲ndə)
གྲོ་
wheat (tro) དག་ plural (da̲à)
གྲོགས་པོ་
fri end (trogo) དུ་མ་ many (tum ə)
)
complement (giduù) གདབ་ va. f. ofi̅འི་ དེབས་ (də̲b)
བགྱི་ཡོད་ (པ) རེད་ present tense complement འེདི་ཚོ་ these (di̲ ndzo)
(gi y ɔ̲ɔ̀reè) འདི་ ས་ by thi s (di̲ì)
འགའ་ཞི་ ག་ several (ga̲shi g) འ་ དེབས་ va. to plant, sow (de̲b)
འགའ་ཤ་
ས་ several (ga̲shɛɛ̀) ནམ་རྒྱུན་ usually (nə̅mgyu)
རྒྱག་ va. l . verbali zer for གནམ་གྲུ་ ai rnlane (nə̅m dru)
nouns 2.to buildi 3. རྣམས་ plural (nām)
to shoot (gy a̲à) པ་རེད་ past cornpl. (bəreè)
རྒྱབ་
va. p. of རྒྱག་ པས་ question particle (bɛiེ̅) i̅ i̅
སྔོ་ཚལ་ vegetab i̅e (ŋoi̅sɛɛ) དཔྭིད་དུས་ spri ng, spri ngtime (jdüǜ)
ཅིག་
a, one (jg, Ch་) འཕྲུལ་འེཁོ་ར་ machi ne (trǖǖgɔɔ)
ཆོས་
religion, dharnla (chȫö̀) བྱས་ va. p. of བྱེད་ (chɛ̲ɛ̀)
ཆོས་གསུང་ va. to teach reli gi on (h.) བྱེད་ va. to do (c he̲è)
ཚེ་
̅ (chȫö̀ sūŋ) i̅ དབུལ་པོ་ poor (ǖǖbo)
མཆོད་མཇལ་
religious visit (chȫnjɛɛ) འ་ བྲས་ rice (drɛ̲ɛ̀) i̅
ཉམས་གསོ་ repair, va. ------བྱེད་ to འབྲ་ barley, grai n (dru)
repair, restore མུས་ prese nt tense particle
(ña̲mso) (m ü̲)
ཉལ་
va. to sleep (ñɛ̲ɛ̲) མུས་ཡིན་ present tense i̅ i̅
ཉོ་ va. to buy (ño̲) complem ent (m ü̲yi n)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*