Lesson Four71
When one wants to specify a name withi n a sentence, either ཟེར་བ་ or ཞེས་བྱ་བ་
(
"the one callednamed") is no mal ly used.
c. བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཟེར་བ་དེས་གྲྭ་པར་ངས་ཁ་ས་ཆོས་བཤད་ཅེས་གསུངས་པ་རེད་
lāma dɔ̲ɔje se̲wa de̲è tra̲bar ŋɛ̲ɛ̀ kɛ̅ɛ̅sa chȫö̀shɛ̅ɛ̀ jēè sūŋbəreè
lama dorje called thatby monkto iby yesterday reli gion taught quote say
past compl. i̅ [ ]་̅ i̅
The lama nam ed Dorje sai d to (told) the m onk , " Itaught reli gion yesterday ."
Note th at the subject is "by that lama called dorje."
d. འབྲས་སྤུངས་ཞེས་བྱ་བ་དེ་དགོན་པ་རེད།
drɛ̲buŋ she̲chawa de̲ go̲mbare̲èi̅
drepu ngi̅called th at m onasteryi̅is
That which is Cal led Drepung is a monastery.
4.5 Revi ew of the declensi on of pronouns
i̅i̅ ] he̲ she̲- o̲ he̲she̲ (honorific)
nominative ང་ (ŋa̲) ཁོ་ (k ō) མོ་ (mo̲) ཁྱེད་ར་ ང་ (kērauŋ) ཁོང་ (k ōŋ)
i nstrum ental ངས་ (ŋɛ̲ɛ̀) ཁོས་ (kȫö̀) མོས་ (mö̲ö̀) ཁྱེད་ར་ ང་གིས་ (kēraŋki) ཁོང་གིས་ (k ōŋki)
dative-locative ངར་ (ŋa̲a̲) ཁོར་ (kɔ̅ɔ̅) མོར་ (m ɔ̲ɔ̲) ཁྱེད་ར་ ང་ལ་ (kērauŋla) ཁོང་ལ་ (koŋlə)
4.6 Readingi̅Exercisei̅ i̅ i̅
Readi ng extensively i s th e best way to l earn how to group syllab l es correctly i nto
words and how to decode the often complex sentenceclause constructions of literaury
Tibeta n. From this poi nt on, therefore, each l esson will present one or m ore readi ng
selections which will use the basic grammar covered up to that poi nt (with occasi onal
new features) . The reader sh ouldi i̅ i̅ i̅
(l) first try to translate the reading by looking up new (and forgotten) words in the
glossary and vocabularysections, i̅ i̅ i̅
(2) use the interlinear translation when problems of word division arise, and
(3) only after thi s, consult the English translation and th e grammatical notes.
4.6. ITi betan text
- ə གནའ་རབས་ སུ་ཡུལ་ཞིག་ ཏུ་རྒྱལ་པོ་ཞིག་ཡོད། ཁོང་ལོ་བཞི་བཅུ་རེད། ཁོང་ལ་བུ་མོ་མཛེས་པོ་ཞིག་ཡོད། ཡུལ་དེར་རྔོན་པ་
སྐྱོ་
པོ་ཞིག་འདུག། ཁོར་བུ་གསུམ་ཡོད། བུ་རྒན་པ་འདི་ལོ་ཉི་ ཤུ་རེད། བུ་དེས་རྒྱལ་པོའི་སྲས་མོར་སྙིང་ནས་བཙེ་གི་ཡོད་པ་དང་།
l --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- ------------------------------------------


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*