92 - ཥ་ Lesson Five
[ངལ་རྩོལ་ = hardwork ] i̅ i̅ i̅ i̅ i̅ i̅
ལྟ་སྐོར་ བྱེད། to tour (si ghtseei ng) , to make an i nspecti on vi sit
[ལྟ་སྐོར་ = tour]
]
[ སློབ་གསོ་̅ = education ]
T hese are used i n se ntences as follows
a. 1949 ལོར་མི་དམངས་ཀྱིས་ཌྭོ་ལོག་བརྒྱབ་པ་རེད།
1949 lo̲r rni̲mauŋki ŋo̲l oogyə̲bəreè
1949 y ear-to people by revolt acted past compl.
In 1949 , the people revolted. ཚེ་ b.
b. ད་ལོ་བཟོ་པ་ཚོས་གནམ་གྲུ་མང་པོ་ཐོན་སྐྱེད་བྱེད་ཀྱི་རེད།
ta̲lo so̲badzöö̀ nə̅mdru mə̲ŋgu tȫngyeè chi̲gireè
now y ear worker pl.- by ai rnlane many produce do fut. compl.
Thi s y ear the work ers will produce many ai rnlanes.
c. ཁོས་ ཟ་ཁང་ལ་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་འདུག།
kȫö̀ sa̲ganla lɛ̲ɛ̲ ga chi̲giì
he-by restaurant to work do pres. compl.
He i s worki ng i n the restauurant.
d. དམག་མི་ཚོས་མི་དམི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་བཏང་།
mə̅ə̅rnidzöö̀ mi̲mauŋjīŋdroö dāŋ
soldier pl.-by people liberationsent
T he soldiers liberated the people.
e. ལོ་གསུམ་གྱི་སྔོན་དུ་ཁོ་ཚོས་མེ་གོ་ལ་སློབ་སྦོང་བྱས་པ་རེད།
lo̲ sūm gi ŋȫntu k ōndzöö̀ megola lobjoil chɛ̲ɛ̀bəreè

year three of before to he plby U. S.-to study did went-compl.
T hree years ཚེago they studied i n America.
f. དེང་སང་ཧྲེ་ཡོན་ཚོས་བཟོ་གྲྭ་གྲྭ་གསར་ ་པ་རྣམས་ལ་ལྟ་སྐོར་བྱེད་མུས་རེད།
te̲ŋsauŋ hrēyöndzöö̀ so̲dra sāāba nāmlə dāgɔɔche̲m üreè i̅ i̅
these days co nm uune mem ber pl by factory new pl. to vi sit do pres. compl.
T hese days, commune members are visiti ng the new factories.
g. དེ་རིང་སློབ་ཕྲག་ཚང་མས་ང་ལ་རྩོལ་བྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པ་རེད།
te̲ri n lāpdra tsāŋmɛɛ̀ ŋɛ̲ɛ̲dzööche̲shi nduyɔɔ̀reè
today student all-by manual labor do pres. compl.
A ll the students are doi ng manual labor today. ̅ i̅
The object of such sentences caun be modified by adjectives
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*