Lesson Five [09
འདམ་སེང་ལ་ཁ་སང་ང་ལ་ཁྱེད་རང་དང་འདྲ་བའི་འདམ་སེང་སྔོན་པོ་ཞིག་ཐག་བྱང་། འདམ་སེང་སྔོན་པོ་དེརྭས་ཁྱེད་དང་མཐ་
རྩ
ལ་འགྲན་གྱི་ཡིན་ཟེར་གྱི་འདུག་རཱེས་བཤད། འདམ་སེང་དཀར་པོས་ངར་སྐད་རྒྱབ་སྟེ་རི་བོང་ལ་འདམ་སེང་སྔོན་པོ་དེ་ལམ་
སེང་
ངའི་རྩ་ལ་སྐད་གཏོང་ཞེས་བཤད་པ་རེད། རི་བོང་གིས་འདམ་སེང་སྔོན་པོས་འདམ་སེང་ཁྱེད་ལ་འཇོན་ཐང་ཡོད་པ་མ་རེད་
ཅེས་
འུད་ཤོབ་ཤོད་ཀྱི་འདུག་ཅེས་བ་ཤ།ད། འདམ་སེང་དཀར་པོ་དེ་ཁོང་ཁྲོ་ཟས་ནས་ཁོ་ད་ལྟ་ག་པར་འདུག་གག་མ། ང་ལམ་སེང་
ཁོའི་རྩ་ལ་ཁྲིད་ཞིས་རི་བོང་ལ་ལབ་པ་རེད། རི་བོང་གིས་འདམ་སེང་དཀར་པོ་དེ་རི་ཆེན་པོ་ཞིག་གི་རྒྱབ་ཏུ་ཁྲིད་རྗེས་གྲོན་པ་ཞིག་
ལ་མཛུབ་མོ་
བཙགས་ཏེ་སེམས་ཅན་དེ་ཕ་གིའི་ནང་ལ་འདུག་ཅེས་ལན་བཏབ་ཅིང་། འདམ་སེང་དེརྭས་ངར་སྐད་ཆེན་པོ་རྒྱབ་ནས་
ཁྲོ
ན་པའི་ཁ་ལ་ཕྱིན་ནས་ལྟ་སྐབས་ཁྲོན་པའི་ནང་ནས་འདམ་སེང་ཞིག་མཐོང་། འདམ་སེང་དཀར་པོ་དེརྭས་གྲོན་པའི་ནང་དུ་ང་རོ་
དྲག་པོ་ལན་འགའ་ཞིག་བསྒྲགས་པས་ཁྲོན་པའི་ནང་གི་འདམ་སེང་དེརྭས་ཀྱང་ཚུར་ང་རང་རོ་བསྒྲགས[ སྐབས་དེར་ ་འདམ་སེང་དཀར་
པོ་དེས་
མཆེ་གཙིགས་སྡེར་བགྲད་བྱས་ཏེ་གྲོན་པའི་ནང་ལ་མཆོངས་པ་རེད། རི་བོང་གིས་ཕུའུ་དུང་ཟེར་བའི་སྒྲ་དེ་ཐོས་སྐབས་ཨ་
ཁ་
ལྟ་བ་མཐོ་བའི་འདམ་སེང་ཁྲོན་པའི་ནང་ལ་ལྷུང་ནས་ཤི་སོང་ཞེས་བཤད་པ་རེད། དེ་ནས་རི་བོང་གིས་ཁོའི་ཁྱིམ་ལ་ལོག་སོང་།
5. I7. i̅Interli near translation
l. rabbit byi̅revenge get [ ]་̅ i̅ i̅ i̅ ̅ i̅ ̅ ̅[ ]
2.ancienttime to rabbit and lion white one forest thick one of in live having livlihood
i̅ i̅ get pres. compl i̅ i̅ i̅
3.rabbit and lion two nei ghbor i s nevertheless li on by sel f of stre ngth show-offish
havingi̅ i̅ i̅ i̅ ̅ i̅ i̅ ̅
4.always rabbit to intimidation do usual compl. rabbit lion white-of bullyi ng to like
without si nce day i̅ i̅ 5.every
5.every heby cave of firont to sat havi ng revenge how one get fut. compl. thi nk send

̅ pres.i̅compl. dayi̅one rabbit by ̅
6.lion to yesterday i to you and similar-of lion blue one met past compl. lion blue that-
by you and strength i̅ i̅ i̅ i̅ i̅ i̅
7..contest fut. compl. say pres. compl. quote said lion white by roar did havi ng rabbit to
i̅ i̅ li on bl ue that im i̅ i̅ i̅
.mediately i-of presence to call send quote said past compl. rabbit by lion blueby you
to capable exist neg. i̅ ̅ i̅ i̅
9.quote brag say usual compl. quote said lion white that angry ate havi ng he now where
exist? i quick i̅ i̅ i̅ i̅
10.he-of presence take quote rabbit to say past compl rabbit by li on white that
̅ mountain big one[ of behind to took after well one ]་̅
ll. to fi nger poi nt havi ng animal that there-of i n to exist quote answer gave and lion
--------------------------------------------- --------------------------------------- --- --- ---------------------------------------------------------------------------------------


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*