Lesson Five [ 25 -

(shu̲ù) ལོག་ va. toreturn (l ɔ̲ɔ̀)
)
གཞིས་ཀ་རྩེ་
p.n. Shigatse (shi̲gədze) ཤི་ vi. to diei̅ (shī་) i̅
གཞུང་ government (shuŋ) i̅ ཤིང་ conjunctive connective
གཞེས་ནིང་ the year before last (she̲ñi n) ཚེ་ (shīŋ) i̅
བཞོན་ va. tori de (animal) to ཤེད་ ཤུགས་ strength (shīshuù)
mount (an animal) ཤོད་ va. imp. of (བཤ་ ད་) (shȫö̀)
ཚེ་
(shö̲n) i̅ ཤོར་ va. tolose (shɔ̅ɔ̅) i̅
ཟ་ཆས་ foodstuffs (sa̲pjɛɛ̀) གཤིས་ causal connective (shī̀)
ཟར་
l .va. to say 2.vi. to be ས་མ་ ཚམས་ border, frontier (sāndzam)
called (se̲) སང་ཉིན་ tom orrow (sə̅ñiì) i̅
གཟིགས་ va. look (h.) (si̲ì) i̅ སེམས་ཅན་ sentient bei ng, animal
གཟིམ་ " va. to sleep (h.) (si̲m) (sēmjɛn) i̅
བཟོ་གྲྭ་ factory (so̲dra) སླད་ puu posive connective (lɛ̅ɛ̀)
འུད་ ཤོབ་ braggi ng (ü̲sh üb) སླེབས་ vi. to aurive (lēè)
ཡག་ཉིས་ quality (ya̲ñeè) i̅ སློང་ l . va. to cause to start,
ཡི་
genitivei̅particle (yi̲) i ncite, 2.to beg 3.to
ཡིག་ཚ་ ད་ exam (y i̲gdzɛɛ̀) cause or make stand up
ཡིན་ན་ཡང་ nevertheless (y i̲nayaŋ) ཚེ་ ཚེ་ (lōŋ)
ཡོངས་
all overall (yo̲ŋ) སློབ་སྦོང་ studyi ng va. ------བྱེད་ t0
གཡར་ " va. to l oan, le ndi borrow study (l opjon che̲è)
(yāā) སློབ་ཕྲུག་ student (lāpxdraà, l opdruù)
ར་
ང་ཉིད་ onesel f, itself (rə̲ŋñiì) སློབ་གསོ་ཚེ་ education (lōbso)
ར་
ང་བཙན་ i ndependence (ra̲ ndzɛn) གསར་བརྗེ་ revolution (sārje)
རི་བོང་
rabbit (re̲gon) i̅ བསམ་བློ་ thi nki ng, va. ------ གཏོང་ to
རིང་ "when" connective (riŋ) thi nk (sāmlo dōŋ)
ལང་
ས་ vi . to get up, risesta nd up, བསོད་ན་ མས་ p. n. (sōnam)
i̅to start (la̲n) བསླངས་ p. of སློང་ made start i̅
ལན་ l. times (lɛ̲ n) 2.reply, ཧྲི་ཡོན་ commune member (hriynün)
answer, 3.m essage ལྷུང་ vi. to fall (lhū ŋ)
ལས་འགུལ་ campai gn, movement ཨ་ཁ་ "oh my , " "too bad" (akaa)
i̅ (l ɛ̲ngüü) i̅
ལས་བྱེད་པ་ official, cadre (lɛ̲ɛ̲jeba)
ལེན་
va. totake (le̲n)
ལོ་ཏོག་
crop (lo̲doo)tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*