Lesson Six 150
welcome (gə̲su shu̲) གཏན་འཁེལ་ va. to decide (dɛ̅n kēē)
)
) va laugh (gö̲ö̀) བཏང་ཡིག་ letter (comespondence)
མ་
ག་བསྐོར་ " trick , trick ery , va. ------ གཏོང་ to i̅ (də̅ŋyi g)
trick (go̲ gɔ̅ɔ̅or go̲gɔɔབརྟན་པོ་ fiu m (dɛ̅mbo)
ཏྣ
̅ i̅ doŋ) i̅ བརྟེན་ because (dēn)
མི་
གྱགསི་ པོ་ quick , quickly (gyo̲go) i̅ བལྷས་ va. p. of ལྟ་ (dɛ̅ɛ̀)
འགྱུར་
vi. to become, to cha nge i nto སྟབས་ལེགས་པ་
མརྦུན་ཁྭརྔ་ (gyur) t ད་ ཞིག་ལ་ i d. fotunately (də̅b
མགྲོན་ཁང་ hotel, guest house (d ö̲ngan) le̲gbəshiglə)
+ ་) toat lhe side, near to སྟེང་ on, on top of, the upper pat
(dra̲m du) (dēn)
གྱི
3 ཚེ་ nation (gy ɛ̲ ɛ̲ gəb) ཐ་མག་ ci garette, va. --- འཐེན་ to
རྒྱལ་ རྩེ་ name of a town in Tsang area smoke (tāmaà tēn)
སུ་ (gya̲ndze) ཐར་ vi . to escape, to get free (tār)
སུ་
ཏྣ་ ན་ see 6. (gyu̲) ཐུབ་ vi. to be able (tūb)
རྒྱུ་མཚན་ reason (gyu̲m dzɛn) ་ཐཱེངས་གཅིག་ one time (tēŋ jg)
)
)
ངང་
ན་ སི་ adverbi ali zer (i n the manner u ཐ་ va to̲ Cll t (tll)
ངརྔ་
ས་ དྭཱརྭ་ . ii འ་ ཐཱེན་ see ཐ་ མག་
དངོས་འེབྲེལ་ really (ŋȫnɛɛ̀) དཱ་ . པ་ དྨ་ ̅ན་མ་
̅ན་མ་ ཥ་ t t) ང་ བ་ ཅ་ སྭ་ see 6.4.e g
སྔོན་མ་ fornlerly , i n the past (ŋȫnm a) དར་ ཆ་ l (་ .
བཅསི་ enumerative pa ticle (jɛ̅ɛ̀) ད་རས་ l བ་ བཅོས་པའི་
བཅོས་པའི་ i ncl udi ng (jɛ̅bee) དེད་ l l l l l
ཆང་ཁང་ l r r vcrr (Cl t] t ད་ ད་ va to drive a flock , herd
ཆེང་ ཁང་ bar, tavern (ch āŋgan) ()
()
)
am onastery (chȫra) དོན་ གཅོད་ཁང་ t c m (ད་ འཆར་གཞི་
འཆར་གཞི་ plan (cl རྱརྱsl i) དོན་ གཅད་ཁང་ bureau office (tö̲njögan)

ཇ་ t (Cl དྲག་ vi. torecover (from an
ཉིད་ ད་ h i l l ness) (tra̲à)
ཉད་
ུ་ "as soon as" clause གདང་ st ཏྲ་
connective (ñi̲ìtu) བདག་པོ་ (l )
ཉིན་ ཤས་ ī བདག་ པོ་ ow ner (da̲g go)
ཉིན་
y སི་ several day s (ñi̲nshɛɛ̀) མདོག་མདོག་ h l l བ་ l ཉི་
ཉི་ ས་ པ་ ] l གཏོང་ མདོག་མདོག་ "pretend" c l ause connectiv e

ཉིསིཔ་ punishment, va. ------ གཏོང་ to (j ɔ̲t j00)
punish (ñēba doŋ) འངི་ ར་ l r (l
རྙང་མ་ old (antique) (ñīŋmə) འདྲི་ t l (r
འདྲི་ va. to ask (tri̲)
--------------------- --------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.


tibetan OCR www.dharmabook.ru
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*