བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལགས་ཞུ།ཀུན་ཟང་རྡོར་རྗེ་ང་ལ་དུ་སྒྱུར་རོགས་གནང་ཐུག་རྒྱེ་ཆེ།
་ཏེ་ནས་མ་ཧ་ཡ་ན་་ལ་བོད་ཀྱིས་པེ་མཛོད་ཁང་ནས་ཐམ་ཁ་ཞིག་ཏེས་ཐོག་དུ་རྗག་རོག་གནང་བོད་ཀཞུང་ནས་རྒྱབ་ན་འགྲུག་གི་ཡོད་ལགས་