www.dharmabook.ru tibetan OCRཞལ་སྔ་ནས་བཞེད་ད་དོ། ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏིའི་ཞལ་སྔ་ནས་ནི། གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
སའི་ཁམས་སོ། མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཆུའི་ཁམས་ས་སོ། དགྱེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
མེའི་ཁམས་སོ། ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རླུ་ང་གི་ཁམས་སོ། རྟག་
ཏུ་བཞུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་ནམ་མཁའི་ཁམས་སོ། ཡང་ན་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དོ། མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་ནོ། དགྱེས་
པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འོད་དཔག་མེད་པའོ། ཐམས་ཅད་བདག་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་དོན་
ཡོད་གྲུབ་པའོ། རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་མི་བསྐྱོད་པའོ། དེ་ལ་འཁྲུལ་བ་
མེད་ཅིང་གཡོ་བ་མེད་པས་རྣམ་པར་མི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཉིད་
ཡིན་པས་ན་མི་བསྐྱོད་པའོ། རྣམ་པར་སྣང་ཞིང་གསལ་བས་ན་རྣམ་པར་སྣང་
མཛད་དེ། མེ་ལོང་ལྟ་བུའི་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པར་དག་པའི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་གི་ངོས་
ལ་གནས་པའི་གཟུགས་བརྙན་ལྟར་སོ་སོར་སྣང་བའོ། རིན་པོ་ཆེ་ནི་མཉམ་པ་ཉིད་
ཀྱི་ཡེ་ཤེས་[༡]ལ། དེ་ཉིད་གང་གི་ཏོག་ཏུ་གྱུར་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་
བྱའོ༑ དཔག་ཏུ་མེད་ཅིང་མཚུངས་པ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་འོད༐་གང་ལ་[༢]
མངའ་བ་དེ་ལ་དེ་སྐད་ཅེས་བྱའོ། སོ་སོར་རྟོག་པའི་རང་བཞིན་ཅན་ཤེས་བྱ་
ཐམས་ཅད་ལ་ཕྱིན་ཅི་མ་ལོག་པ་མངའ་བའོ། དོན་ཡོད་པ་ནི་གང་གི་[༢]བདག་ཉིད་
འབྲས་བུ་དང་བཅས་པ་སྟེ་དེ་ལྟ་བུར་འགྲོ་བ་མ་ལུས་པའི་ཕན་པ་བསྐྱེད་པའི་ངོ་བོ་བོ་བྱ་
བ་གྲུབ་[༤]པའི་རང་བཞིན་མངའ་བའོ་ཞེས་བཞེད་དོ། ཡང་ན་པདྨའི་ཞལ་སྔ་ནས་
ཀྱིས་ནི་གསང་བ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་གཟུགས་ཀྱི་ཕུང་པོའོ། མཆོག་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཚོར་
བའི་ཕུང་པོའོ། དགྱེས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདུ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོའོ། ཐམས་ཅད་
བདག་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་འདུ་བྱེད་ཀྱི་ཕུང་པོའོ། རྟག་ཏུ་བཞུགས་ཞེས་བྱ་བ་ནི་
རྣམ་པར་ཤེས་པའི་ཕུང་པོའོ་ཞེས་བཤད་དོ། ཡང་ན་ད་པ་ལ་ཨུ་རྒྱན་པའི་ཞལ་སྔ་
93

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*