www.dharmabook.ru tibetan OCRཔོའི་བཞི་པ་ནི་གྷའོ། ཡི་གེ་བརྒྱད་པ་ནི་ཛའོ། བཞི་པའི་ལྔ་པ་ནི་ནི་ནའོ། ལྔ་
པའི་ལྔ་པ་ནི་མའོ[༡]། ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ནི་རོའོ། བཞི་པའི་བཞི་པ་ནི་རྷའོ།
ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་པ་ནི་རའོ། ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ་ནི་ཡའོ། ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་པ་ནི་མའོ།
སུམ་ཅུ་རྩ་གསུམ་པ་ནི་ཧའོ། བཞི་པའི་བཞི་པ་ནི་རྷའོ། ལྔ་པའི་ལྔ་པ་ནི་
ནའོ[༢]། བཞི་པའི་ལྔ་པ་ནི་ནི་ནའོ། དང་པོའི་དང་པོ་ནི་ཀའོ། ཉི་ཤུ་རྩ་བདུན་
པ་ནི་རའོ། ཨནྟ་སྠའི་བཞི་པ་ནི་ཝའོ། ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་པ་ནི་པའོ། ༐ཨུཥྨ་
ཎ་འི་[༢]གཉིས་པ་ནི་ཥའོ། དེ་བཞིན་ཉི་ཤུ་རྩ་དྲུག་པ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ཡི་གེ་ཡའོ།
ཀ་ར་ཀ་ར་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པ་ནི་ཕྲེང་བའི་སྔགས་ཉེ་བར་དགོད་པ་སྟེ། མཁས་
པ་རྣམས་རྨོངས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་རོ། རིག་པ་ནི་འཁོར་ལོ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་
མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་སོ། རྒྱལ་པོ་ནི་དེ་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། དེའི་གསང་སྔགས་
སོ་ཞེས་ཀོངྐ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞེད་དོ། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་ནི་རྟོག་པ་མ་ལུས་པ་
དང་བྲལ་ཞིང་མངོན་པར་མཐོ་བ་དང་ངེས་པར་ལེགས་པ་སྐྱེད་[༤]པར་བྱེད་པའི་ཤེས་
རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་[༥]ནི་རིག་པ་ཡིན་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གང་ཡིན་པ་དེ་
ཉིད་ནི་རིག་པའི་རྒྱལ་པོ་སྟེ། དེའི་ཐབས་ལ་ལྟོས་[༦]ནས་ཤེས་རབ་གཙོ་བོ་ཡིན་ནོ་
ཞེས་འདོད་དོ། སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་སྤངས་ྤངས་པ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་བཀླགས་པ་
ཙམ་གྱིས་འགྲུབ་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཀོངྐ་ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞེད་དོ། སྐལ་
ལྡན་གྲགས་པ་ནི་སྒྲུབ་པ་ཐམས་ཅད་དེ་སྡོམ་པ་དང་བརྟུལ་ཞུགས་དང་། སྨྱུང་[༧]བ་
ལ་སོགས་པ་ལུས་དང་ངག་དང་ཡིད་ཉོན་མོངས་པར་བྱེད་པ་ཉན་ཐོས་ལ་སོགས་པས་
ཡོངས་སུ་བཏགས་[༨]པ་དེ་རྣམས་རྣམ་པར་སྤང་ཞིང་ཡོངས་སུ་དོར་བ་ཡིན་ནོ་ཞེས་
འདོད་དོ། ལེའུ་ལྔ་པའི་བཤད་པའོ།
96

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*