www.dharmabook.ru tibetan OCRདཔའ་བོ་མང་པོ་གོསོད་པར་བྱེད་པ་སྟེ། ཧེ་རུ་ཀའི་རྣམ་པས་མཐོང་བའོ་ཞེས་ཀོངྐ་
ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞེད་དོ། བླ་མ་དང་རྣལ་འབྱོར་མ་དང་དམ་ཚིག་འཇོམས་པར་
བྱེད་པ་ལ་སོགས་པ་ཕྱུགས་སོ་ཞེས་སྐལ་ལྡན་འདོད་དོ། དུད་འགྲོ་ཞེས་བྱ་བ་བ་བྱོལ་
སོང་གི་སྐྱེ་གནས་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱིའོ། ཀིཧྞ་[༡]ཞེས་བྱ་བ་སོགས་པ་ལ་དང་པོར་
རེ་ཞིག་གནོད་མཛེས་ཀྱི་སྔགས་སམ་རྩ་བའི་སྔགས་སམ[༢]། སྔོན་དུ་བསྙེན་པ་བྱས་
ལ་མཚན་མ་ཐོབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་མ་ཉམས་མ་ཞིག་པའི་རོ་དུར་ཁྲོད་དུ་བླངས་
ལ་མཚན་ཕྱེད་ན་མ་ཤ་ནག་པོ་དང་། ས་ནག་པོ་ལ་སོགས་པས་སྦྱིན་སྲེག་བྱའོ།
ལྕི་བའི་ཐལ་བ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་ནི་ཐལ་བའི་ཁྱད་པར་རོ། མགོ་བོ་སྐམ་ཞེས་བྱ་བ་
ནི༑ མགོ་བོའི་དུམ་བུ་སྐམ་པོའོ། མི་མགོ་བླངས་ལ་དུང་ཆེན་པོ་བྱོའོ་ཞེས་ཀོངྐ་
ནའི་ཞལ་སྔ་ནས་བཞེད་དོ། སྐལ་ལྡན་གྲགས་པ་ནི་འདི་[༤]དང་མ་ཧེ་ལ་སོགས་པ་
གང་ཡང་རུང་བའི་རུས་པ་བླངས་པ་[༥]ལས་ཀྱི་དབང་ལས་ཕྲེང་བ་བྱའོ་ཞེས་འདོད་
དོ༑ དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་གདན་བཞི་ལས། ཤེལ་དང་ཉ་ཕྱིས་མུ་ཏིག་དང་། འབྱུང་
ཁུངས་ལས་བྱུང་དཀར་པོ་སོགས། གང་རུང་ཞི་བ་ལ་སོགས་ཀྱི། ཁྱད་པར་ཕྲེང་
བ་སོགས་མཚན་ཉིད། གསེར་དང་དངུལ་དང་ཟངས་མ་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ནི་
པདྨ་ཡི། ཕྲེང་བ་[༦]རྒྱས་པའི་ལས་རྣམས་ལ། མཁས་པ་ཡིས་ནི་བགྲང་བར་བྱ།
གུར་ཀུམ་ལ་སོགས་དྲི་དང་ནི། ཁྱད་པར་དུ་ནི་དྲི་ཀུན་གྱིས། བཅོས་པའི་རི་ལུ་
བྱས་པ་ནི། དབང་གི་ཡིན་པར་ཡོངས་སུ་བཤད། ༐རུ་དཱཀྵ་དང་ལུང་ཐང་
དང་[༧]། ཁྱད་པར་དུ་ནི་མི་རུས་ཕྲེང་། མངོན་སྤྱོད་ཅེས་བྱ་བཤད་པ་ཡི།
དྲག་པོའི་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བྱ། ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལ། བོ་དེ་ཙེ་
ལས་ཐམས་ཅད་པའོ། གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་ལྔ་བཅུ་སྟེ། དབང་དོན་གཉེར་ལ་
དེའི་ཕྱེད་ཉིད། ཞི་བ་ལ་ནི་བརྒྱ་ཕྲག་གཅིག ་རྒྱས་ལ་བརྒྱད་ཀྱིས་ལྷག་པའོ།
97ཏྲ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*