www.dharmabook.ru tibetan OCRགཟུགས་བརྒྱད་པའོ། ཡི་དྭགས་གྲོང་དུ་ནག་ཆེན་པོར། ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་
སེམས་དཔའ་དང་། རྣམ་པར་སྣང་མཛད་དང་། པདྨ་གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དང་།
དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་དང་། རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་དང་། རྟ་མཆོག་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་
དང་༑ གཟུགས་ཅན་མ་དང་བཅས་པ་བརྒྱད་པོ་འདི་དག་ནི་འཁོར་ལོས་[༡]སྒྱུར་བ་
ཡིན་ནོ། ཁ་བའི་རིར་ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེའི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་
མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། པདྨའི་མཁའ་འགྲོ་མ་
དང་༑ ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་སྟེ། འདི་དག་ནི་མཐར་ཐུག་པའི་མཁའ་འགྲོ་མ་
རྣམས་སོ། ཀྭྃ་ཅིར་བ་ལིངྐ་དང་བཅས། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལག་ན་ཁྲག་ཐོགས་ཤིང་
སྤྱོད་པ་ཞེས་བྱ་བའོ[༢]། པྃ་ཙ་ལ་ཡི་ཡུལ་དག་དང་། ཞེས་བྱ་བ་ནི་ལྟུང་བྱེད་མ་
དང་༑ གསོད་བྱེད་མ་དང་། འགུགས་[༢]བྱེད་མ་དང་། གར་གྱི་དབང་ཕྱུག་
མའོ༑ བརྟུལ་ཞུགས་འཛིན་མ་ཀ་ལིང་གར། ཞེས་བྱ་བ་ནི་གར་མ་ཁན་མ་དང་།
རིགས་ངན་མ་དང་། བཙོ་བླག་མཁན་[༤]ནས་ཀུན་དུ་འགྲོ་བའི་བར་དུའོ། ཀོ་ས་
ལར་ནི་ཤ་ཟ་མ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་རྡོ་རྗེ་དཀར་མོ་དང་། དཔུང་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་
འཇོམས་མ་དང་། གཏུམ་མ་དང་། གསོད་མ་དང་། སྐེམས་[༨]མ་དང་།
གདོལ་མོ་དང་། ཆགས་མོ་དང་། མཁའ་འགྲོ་མ་དང་། འདྲེན་བྱེད་མ་དང་།
འཇིགས་པ་ལས་སྒྲོལ་མ་དང་། ཤེས་ལྡན་མ་དང་། སྤོ་བས་བྱེད་མ་དང་། མིའུ་
ཐུང་མ་དང་། སྐྲག་བྱེད་མ་དང་། འོད་འཕྲོ་མ་དང་། གཟུགས་དུ་མར་བསྒྱུར་
མ་དང་། འཁོར་བྱེད་མ་དང་། གསོད་བྱེད་མ་དང་། ཚོགས་རྫོགས་མ་དང་།
རྨོངས་བྱེད་མ་དང་། ལྷ་མོ་དང་། འདྲེན་བྱེད་མའོ། ཡི་དྭགས་གྲོང་དུ་ཤ་
ཆེན་ཟ། ཞེས་བྱ་བ་ནི་གསོད་བྱེད་མ་དང་། དྲན་[༦]བྱེད་མ་དང་། ཨ་ཀེ་
དང་༑ པ་ཀེ་དང་། བརྒྱན་པ་མོ་དང་། ཐོད་པ་མོ་དང་། དྲག་མོ་དང་།
98

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*