www.dharmabook.ru tibetan OCR


དཔལའཟློར་ལོ་སྡོམ་པའི་སྦྲུབ་ཐབས་གནས་པ་ཐམས་ཅད་རྒྱ་ཆེར་འགྲེལ་པ་ཞེས་བྱ་བ།

རབ་དང་རྟོག་པ་དང་བློ་ཞེས་བཤད་དོ། རྟག་པ་ཞེས་པ་ནི་འདས་པ་[༡]དང་མ་
འོངས་པ་དང་ད་ལྟར་གྱི་དུས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཅན་གྱི་མཆོག་སྟེ། དེ་ཡང་སྐྱེ་ཞིང་
འཇིག་པ་དང་། བྲལ་བ་དང་ཁྱབ་པ་ཉིད་དང་སྐུ་རྡོ་རྗེ་ཉིད་དང་རྣམ་པ་མེད་པ་
ཉིད་དང་རྟག་ཏུ་གསལ་བར་སྐྱེ་བ་ཉིད་དང་དུས་ཐམས་ཅད་པ་ཉིད་དོ་ཞེས་གསུངས་
པར་འགྱུར་རོ། བཞུགས་ཞེས་པ་ནི་དངོས་པོ་ཐམས་ཅད་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་
ཅད་ཀྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་ལུས་ཐམས་ཅད་ལ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུན་
གྱིས་མཉམ་པར་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པ་སྟེ། འདི་ལྟར་ཉོན་མོངས་པ་[༢]ཟད་པ་དང་།
བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་དང་། དྲི་མ་མེད་པ་དང་། བདག་གི་བ་མེད་པ་དང་།
རང་བཞིན་སྟོང་པ་དང་། ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པ་དང་། དངོས་པོ་དང་།
དོངོས་པོ་མེད་པ་རྣམ་པར་སྤངས་པ་དང་། ཐོག་མ་དང་ཐ་མ་མེད་པ་དང་ཞི་བ་
དང་༑ ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་སྐུ་གསལ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་
བཞིན་འཛིན་པ་དང་། བདེན་པ་གཉིས་མཉམ་པའི་གནས་དང་། ཇི་ལྟར་ཤིང་
གི་གཞི་ལ་མེའི་ས་བོན་ཁྱབ་པར་གནས་པ་དང་། ཇི་ལྟར་ཏིལ་ལ་མར་ཁུ་ལྟ་བུར་དེ་
བཞིན་དུ་ཁམས་ཐམས་ཅད་ལ་ཁྱབ་པར་བཞུགས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའང་རྗེས་སུ་
རྟོགས་པ་སྟེ། འདི་དག་གི་དགོངས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུའོ། མཁའ་འགྲོ་ཀུན་དངོས་
སེམས་དཔའ་སྟེ། ཞེས་པ་ལ། མཁའ་འགྲོ་ཀུན་དངོས་ཞེས་པའི་སྒྲ་ནི་རབ་ཏུ་
གཏུམ་མོ་ལ་སོགས་པར་གསུངས་ས་སོ། དེའི་རྡུལ་ཕྲ་རབ་ཡོངས་སུ་བསྡུས་པའི་
རང་གི་ངོ་བོའི་ཕྱིར་དངོས་ཞེས་སོ། དེ་གང་ཞེ་ན། སེམས་དཔའ་ཞེས་པ་
སྟེ༑ བརྟན་པ་དང་གཡོ་བ་གཉིས་ཀྱིས་ཕྱེ་བས་ནའོ། འདི་སྐད་དུ་ཡང་། གཡོ་
བ་སེམས་ཅན་ཞེས་བྱར་བཤད། བརྟན་པ་ལ་སོགས་སྣོད་ཉིད་དོ། ཞེས་པའི་ཚིག་
འདིའོ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བདེ་བའི་[༢]མཆོག ཅེས་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ནི་མི་ཕྱེད་པ་སྟེ།
་།8

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*