www.dharmabook.ru tibetan OCRཀླུང་མཚོ་ལྟ་བུ་ནི་ཆུ་ངོགས་ས་སོ། གདོད་ནས་གྲུབ་པའི་ཞེས་པ་ནི་ཡོངས་སུ་རྫོགས་
པར་རྟག་ཏུ་གྲུབ་པ་སྐྱེ་ཞིང་འཇིག་པ་དང་བྲལ་བ་རྟག་ཏུ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་
པའོ༑ དུར་ཁྲོད་ཅེས་པ་ནི་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་འདོད་
ཆགས་ལ་སོགས་པའི་མེས་བསྲེགས་པས་ན་དུར་ཁྲོད་དོ། ཡང་ན་ཐམས་ཅད་
མཉམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ཕྱིར་ན་སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུན་ཐམས་ཅད་ལ་ལྷག་པར་གདལ་བ་ནི་
དུར་ཁྲོད་ཅེས་བྱ་བ་ཡིན་ནོ། དེར་ནི་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུའི་གནས་ཁྱད་པར་ཅན་
དུའོ༑ དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་པ་ནི་སྙིང་པོ་སྟེ་དེ་ལེན་ཅིང་འཛིན་པ་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་
རོ༑ བྲི་བར་བྱ་ཞེས་པ་ནི་དེ་ལྟ་བུ་ཡིད་ཀྱིས་བསྒོམ་པར་བྱ་ཞེས་པའི་དོན་ཏོ།
ཕྱིའི་དོན་ནི་གོ་སླའོ་ཞེས་གོང་དུ་བཤད་དོ། དེ་ལ་ཅིའི་ཕྱིར་ན་དཀྱིལ་འཁོར་ཞེས་
བྱ་ཞེ་ན། དེ་ཉིད་ཀྱང་མཚན་གྱི་མཆོག་ཅེས་བྱ་བའི་རྒྱུད་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་
མཆོག་ནི་དེ་ཉིད་དད་པ་ལ། ཧེ་རུ་ཀ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མཆོག དཀྱིལ་འཁོར་བྷ་གའི་
པདྨ་སྟེ། ཕག་མོའི་སྐུ་ལས་ཕྱུང་བའོ། དེར་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་འདུས་པ་སྟེ།
དཀྱིལ་འཁོར་བདེ་བ་མཆོག་ཉིད་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་དཔའ་བོ་རྣལ་འབྱོར་མ།
ཁ་སྦྱར་གཉིས་མེད་དེ་ཉིད་ད་དེ། བདག་གི་དེ་ཉིད་མཉམ་པར་བསམ[༡]། དེ་ཉིད་
ལྷ་ཡི་དེ་ཉིད་དང་། སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་དེ་ཉིད་དང་། དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་
དམ་པའོ། ཡན་ལག་ཀུན་བསྒོམ་[༢]པར་བྱས་ཤིང་། བརྟག་བྱ་རྟོགས་བྱེད་རྣམ་
པར་སྤངས། དབྱངས་དང་ཐིག་ལེ་ལས་འདས་པ། དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་
མཆོག་ཉིད་དོ། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དངོས་དཔྱད་ན། [༢]དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་
རྣམས་སུ་བཤད། རྣམ་པར་དག་པ་མཁའ་འདྲ་ལ། ཆགས་དང་ཆགས་བྲལ་
མཉམ་པའི་དཀྱིལ། པདྨ་རཱ་ག་འབར་བ་བཞིན། ཤིན་ཏུ་འོ་དོད་ཆགས་ཁྲག་
གི་[༤]སེམས། དེ་ཉིད་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་པའོ། གང་ཞིག་གནས་པའི་ཁམས་
911

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*