www.dharmabook.ru tibetan OCRཞལ་མཆེ་བ་ཅུང་ཟད་རྣམ་པར་གཅིགས་པ་རྒྱན་[༡]ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་ར་ལ་
བའི་དབུ་རྒྱན་ཅན་རས་དང་ལྡན་པ་གཡས་བརྐྱང་བ་དང་ལྡན་པ་རྩ་བའི་ཕྱག་ག་གིས་
འཁྱུད་པ་རིམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ་རྡོ་རྗེ་དང་འཁོར་ལོ་དང་པདྨ་དང་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ཁ་ཅུང་
ཟད་གྱེས་པ་དང་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའོ། ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཡོན་ན་ནན་ནི་
དྲིལ་བུའོ། ཕྱག་གཞན་གཉིས་ན་ཐོད་པ་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་བཅས་ཤིང་གཡས་ན་ཅང་
ཏེའུ་བསྣམས་པའོ། རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱང་དེ་བཞིན་དུ་ཞལ་གཅིག་
ཕྱག་བཞི་པ་སྤྱན་གསུམ་པ་གཅེར་བུ་སྐྲ་གྲོལ་བ་ཕྱག་རྒྱ་ལྔས་བརྒྱན་པའོ། གཡོན་
གཉིས་ན་དྲིལ་བུ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་ཅིང་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་འཛིན་པའོ། གཡས་པ་ཀུན་ན་
ཅང་ཏེའུ་དང་གྲི་གུག་འཛིན་པའོ། གཉིས་སུ་མེད་པའི་སྦྱོར་བ་ལ་སྙོམས་པར་
ཞུགས་པས་བདེ་བར་གཤེགས་པ་རྣམས་[༢]མཉམ་པར་འགྲོ་བ་ནི་བདེ་བ་དམ་པའོ།
རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་ནི་[༢]མི་བསྐྱོད་པས་དབུ་བརྒྱན་[༤]པར་
ཤེས་པར་བྱའོ། དེ་བཞིན་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ལ་ཡང་སྐུ་
གསུང་ཐུགས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་དང་ཡང་ལྡན་པར་
བསྟན་པ་ནི་ཨོཾ་ཨོཾ་ཨཱཿབཾ་ཧཱུཾཾུ་ཞེས་པས་སོ། དེ་ནས་མིག་ལ་སོགས་པ་ལ་གཏི་མུག་རྡོ་རྗེ་ལ་
སོགས་པར་བལྟ་བར་བྱས་ལ། ཡང་ལྟེ་བར་བཾ་དང་བཛྲ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོའོ[༨]།་།
སྙིང་གར་ནི་ཧཾཾ་ཡོཾ་ལས་གཤིན་རྗེ་མོའོ[༦]། ཧྲིཾིཾ་ཡོཾ་ལས་རྨོངས་བྱེད་མཁར་ར་རོ།
མགོ་བོར་ཧྲེཧྲིཾིཾ་ལས་སྐྱོད་བྱེད་མ་འོ། སྤྱི་གཙུག་ཏུ་ནི་ཧཱུཾཾུ་ཧཱུཾཾ་ལས་སྐྲག་བྱེད་མའོ།
ཡན་ལག་ཐམས་ཅད་ལ་ནི་ཕཊ་ཕཊ་ལས་གཏུམ་མོའོ། དེའི་རྗེས་སུ་རང་གི་ས་
བོན་ལས་འོད་ཟེར་སྤྲོས་ཏེ། ཛཿཧཱུཾཾ་ ཾ་ཧོཿ ཞེས་པས་རྡོ་རྗེ་ལྕགས་ཀྱུ་ལ་སོགས་པ་
རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྦྱར་བར་བྱའོ། དེ་ལས་བསང་གཏོར་དང་ཞབས་བསིལ་དང་
མཆོད་ཡོན་ལ་སོགས་པ་སྦྱིན་ན་ནོ། དེས་ཡང་དག་པར་མཆོད་དེ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་
9200

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*