www.dharmabook.ru tibetan OCRཀྱི་འཁོར་ལོ་མཁའ་སྤྱོད་ས་སྤྱོད་ས་འོག་ན་སྤྱོད་པ་རྣམས་བསམ་པར་བྱའོ། དེ་
དག་ནི་སྔོན་ཉིད་དུ་གྲུབ་པའོ་ཞེས་པ་ནི་ཀྱེ་འདི་དག་ནི་སྔོན་དུ་ངེས་པར་འགྲུབ་པ་
ཡིན་ནོ་ཞེས་པའོ། ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་པོ་འདི་དག་ནི་གཙོ་བོ་ཙམ་དུ་བྱས་པ་སྟེ།
གཞན་རི་རབ་ཀྱི་རྡུལ་ཕྲ་མོའི་གྲངས་སྙེད་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་འདིར་ཡང་དག་པར་
བསྡུས་པ་སྟེ་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་མཐའ་འདི་ནི་གྲངས་ཚད་མེད་པས་ནའོ། རང་
མིང་བརྗོད་པའི་སྔགས་རྣམས་ཞེས་པ་ནི་ཡི་གེ་ཨོཾ་ནི་གསལ་བར་བྱེད་པའི་སྔགས་ཏེ་
ར་ང་གི་མིང་དང་ལྡན་པར་གདོན་པ་ནི་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾ་ཕཊ་ཅེས་པའི་ཡི་གེ་མཐའ་མར་སྦྱར་ཏེ།
དེ་ལྟ་བུར་བཟླས་པའི་ཆོ་གའི་རིམ་པས་དཔའ་བོ་དང་དཔའ་མོའི་དབང་ཕྱུག་གི་རང་
གི་མིང་བཟླའོ། དེ་བཞིན་དུ་ཨོཾ་ཌཱ༐༐ཀི་ནཱི་[༡]ཡེ་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་ལ་སོགས་པ་དང་།
ཨོཾ་ཀ་ར་ཀ་ར་ཁཎྜ་ཀཥུ་པཱ་ལི་ཞེས་བྱ་བ་ལ་སོགས་པའི་རྗེས་ལ་པྲ་ཙཎྜེ་ཧཱུཾཾ་ཧཱུཾཾ་ཕཊ་ཅེས་པ་
ལ་སོགས་པར་སྦྱར་བའོ། ཡང་ན་སྙིང་པོའི་སྔགས་བར་དུ་བཅུག་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་
པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ་རྩ་བའི་སྔགས་བཟླས་པ་ནི་བར་མཚ་མས་མེད་པར་དུང་གི་ཕྲེང་
བ་ལྟ་བུས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་པས༐ཞི་བས་བཟླའོ[༢]། རྒྱས་པ་ལ་ནི་རིན་ཆེན་
མཁའ་འགྲོས་ས་སོ། དབང་ལ་ནི་ཕྱག་ན་པདྨས་ས་སོ། བསྐྲད་པ་ལ་ནི་རྟ་མཆོག་གི་
རྒྱལ་པོས་སོ། ཞེ་སྡང་ལ་ནི་གཙོ་བོ་མི་བསྐྱོད་པ་སྟེ། ཐམས་ཅད་དུ་དོན་ཐམས་
ཅད་རྫོགས་པའི་འཁོར་ལོ་པའོ། འཁོར་ལོའི་སྦྱོར་བ་རྫོགས་སོ། དཔལ་ཧེ་རུ༐་ཀ་
བདེ་མཆོག་གི་འགྲེལ་པ་སྒྲུབ་ཐབས་རྣམས་ཀྱི་[༢]གནས་པ་ཞེས་བྱ་བ་ལས་ལེའུ་བཞི་
པའི་རྣམ་པར་བཤད་པའོ།
དེ་ནས་ཐམས་ཅད་ཆོས་འབྱུང་དུ། ཞེས་པ་ལ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཞེས་པ་ནི་
སྟོབས་བཅུ་དང་མི་འཇིགས་པ་ལ་སོགས་པ་དེ་རྣམས་བསྐྱེད་པ་ཡིན་པས་ན་ཆོས་
9208

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*