www.dharmabook.ru tibetan OCRདང་༑ མགྲིན་པ་རིང་ཞིང་སོ་རྣམས་ཆོལ། སྣ་རིང་མཚན་སྤུ་རིང་བ་དང་།
རོ་སྟོད་རྒྱས་ཤིང་རྐེད་པ་ཕྲ། རང་ཁྱོ་ཤི་བ་དུང་མོ་སྟེ། དབང་གི་ལས་ལ་སྦྱར་
བར་བྱའོ། བཀྲ་བ་མོ་ནི་བཀྲ་ལ་དགའ། རྟག་ཏུ་གཟུགས་ནི་བཀྲ་བའི་མདོག
ནུ་མ་རན་ལ་སོར་མོ་འཇམ། གཏམ་ཉུང་ཡན་ལག་ཆུང་བ་དང་། སྐྲ་ཆུང་
གདོང་གི་དབྱིབས་ཆུང་ཞིང་། ཁྭ་ཡི་དངོས་ལ་ཁྭ་སྐད་ཅན། ཤ་ལ་དགའ་ཞིང་
ཞེར་འདེབས་ས་སྨྲ། འདོད་ལྡན་མ་སྟེ་ནག་པོའི་ལས་ལ་སྦྱར་བར་བྱའོ། པདྨ་མ་
ནི་ལྷ་མོར་མཚུངས། གླང་པོ་མ་ནི་གནོད་སྦྱིན་མོ། དུང་མོ་མི་མོར་ཤེས་པར་བྱ།
བཀྲ་བ་མོ་ནི་ཡི་དྭགས་མཚུངས། བྱི་ལ་མོ་ཡང་ལྷ་མོར་མཚུངས། དཔུང་པ་
གདུགས་དང་འདྲ་བ་དང་། མགྲིན་པ་རིང་ཞིང་སོ༐་སྟོན་པ[༡]། ་རྟག་པར་མཆུ་ནི་
གཤེར་བ་དང་། མིག་ནི་པདྨ་དམར་པོ་འདྲ། སྐྱེ་གནས་རབ་ཏུ་རྒྱས་པ་དང་།
དཔྲལ་དབྱེས་རྒྱ་ནི་ཆེ་བ་དང་། སྐྲ་ནི་སྣུམ་ཞིང་ཡིད་ཙམ་སེར། གཟུགས་པོ་
རན་ལ་བྱིན་པ་རིང་། སྣ་རྣོ་[༨]སྣ་ནི་རྩུབ་པ་དང་། ཡན་ལག་བྱིན་འཇམ་ལག་
ངར་རིང་། ངང་པ་འི་འགྲོས་དང་ངང་པའི་དབྱངས། མེ་ཏོག་ལ་དགའ་སྤོས་
ལའང་དགའ། འོ་མ་ལ་དགའ་སྦྱིན་ལ་དགའ། ལྷ་ལ་མངོན་པར་དགའ་བ་
དང་༑ བུད་མེད་དབང་ཕྱུག་མོ་རྣམས་ཀྱི། དབུས་ན་གོཙོ་མོར་གནས་པ་
དང་༑ ཟས་དད་ཆུང་ཞིང་ནོར་དང་ལྡན། དེ་ནི་རྒྱས་པའི་ལས་ལ་སྦྱར།
གླང་པོ་མ་ནི་གཉིས་པ་ཉིད། ནུ་མ་མཐུག་པོ་འཛིན་པ་དང་། གཟུ་གས་རིང་
བྱིན་པ་སྦོམ་པ་དང་། མིག་ཕྲ་ཁ་ཕེལ་ཆེ་བ་དང་། སྐྲ་རྩུབ་རྣ་བ་འཕྱང་བ་
དང་༑ སྒྲ་སྐད་འདོན་ཞིང་མཆུ་འཕྱང་མ། ཡན་ལག་སྦོམ་ཞིང་མང་དུ་ཟ།
རྟག་ཏུ་ནུས་ལྡན་འདོད་པ་དམན། ཚོགས་ཤིང་འདུ་བ་ལ་དགའ་ཞིང་། ལག་
འཕྱར་ལུས་རྩུབ་སྐྲ་ཡང་རིང་། སོ་རིང་སེན་མོ་འཇམ་པ་དང་། སྣ་རིང་རྐང་
927

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*