www.dharmabook.ru tibetan OCRདང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་བསྣམས་པ་ཉིད་ཀྱིས་ལྷ་མོ་དང་མཉམ་པར་
འཁྱུད་པའོ། ཕྱག་གཉིས་པ་གཉིས་ཀྱིས་གླང་པོ་ཆེའི་པགས་པ་ཁྲག་འཛག་པ་གྱོན་
ཞིང་བསྣམས་པའོ། གཡས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྱག་བཞིས་རྩེ་གསུམ་དང་བེ་ཏ་ལ་དང་དགྲ་
སྟ་དང་རྔེའུ་ཆུང་ང་ངོ་། གཡོན་གྱི་ཕྱག་བཞིས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་ཁ་ཊྭཱཾ་ག་དང་ཐོད་
པ་དང་ཞགས་པ་དང་ཚངས་པའི་མགོ་བོ་བསྣམས་པའོ། ཞལ་བཞི་ཞལ་དང་པོ་
དང་ལུས་ཐམས་ཅད་ནི་སྤྲིན་ནག་གི་འོད་ལྟ་བུའོ། གཡོན་པ་དང་རྒྱབ་དང་གཡས་
པ་ནི་ལྗང་གུ་དང་དམར་པོ་དང་སེར་པོའོ། དབྱངས་དང་གསལ་བྱེད་ཐམས་ཅད་
ནི་མཆེ་བ་[༡]བཞི་དང་ཚེམས༐ཀྱིས་བསྒྲིགས་པ་[༢]དང་ཁྲག་འཛག་པ་དང་ཁ་ཆུ་འཛག་
པ་དང་ལྡན་པའི་འཇིགས་པའི་ཞལ་ལོ། སྤྱི་བོར་ནོར་བུ་དང་རྣ་ཆ་དང་མགུལ་
རྒྱན་དང་ལག་གདུབ་དང་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས་དང་ཐལ་བ་སྟེ་ཕྱག་རྒྱ་དྲུག་གིས་བརྒྱན་
པའོ༑ རལ་པའི་ཅོད་པན་གྱིས་བརྒྱན་པ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེས་མཚན་པའི་དབུ་རྒྱན་
ཅན་གཡོན་དུ་ཟླ་ཕྱེད་དབུ་ལ་བྱས་པ། ཐོད་པ་ནི་ཕྲེང་བ་རྩེ་གསུམ་དང་དར་
དཔྱངས་བཅིངས་པ་རྣ་བའི་དར་དཔྱངས་དང་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བ་གནས་ཇི་ལྟ་བར་
བརྒྱན་པ། སྤྱན་བཅུ་གཉིས་དམར་ཞིང་གཡོ་བ། སྣ་ཚོགས་ཀྱི་དཔུང་རྒྱན་གྱིས་
བརྒྱན་ཅིང་། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་ཅན། བ་སྤུ་རྒྱས་པའི་ཕྲེང་བ་ས་
བསྐོར་བའི་ལུས། མགོ་བོའི་ཕྲེང་བས་རྐེད་པ་ལ་བརྒྱན་ཅིང་སྐེ་[༢]རགས་གཡེར་ཀའི་
སྒྲ་དང་ལྡན་པ། ཞབས་གཡས་བརྐྱང་བས་འབྱུང་པོའི་བདག་པོ་དང་དཀར་མོ་
མནན་པ། ཉི་མའི་གདན་དང་ཉི་མའི་རྒྱབ་རྟེན་གྱི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པའི་དཀྱིལ་
འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་བཅས་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་[༤]བརྒྱན་པའོ།
གཞན་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཕྱག་གཉིས་པ་མགུལ་ནས་འཁྱུད་པའི་ཕྱག་མིའི་ཁྲག་དང་རྒྱུ་
མས་གང་བས་གཉིས་ཀའི་ཁ་རུ་བབ་པར་བྱེད་པ་ནི་གཡོན་པའི་ཕྱག་ག་གོ། གཡས་
[03

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*